Fouten in de koran

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Fouten in de koran

Berichtdoor nina » Wo Feb 16, 2005 4:51 am

De koran is niet door een god geschreven. Als dat wel zo was, zouden er niet zoveel fouten in staan.

http://www.faaiin.nl/k36.htm

36:81 Is Hij Die de hemelen en de aarde geschapen heeft, niet in staat om hun gelijke te scheppen? Ja! En Hij is de Schepper (van alles), de Kenner.


Wat voor hemelen? De 'hemel' is niets meer dan optisch bedrog, iets wat het menselijke oog waarneemt vanaf de aarde. In werkelijkheid bestaat er geen hemel, laat staan 'hemelen'.

http://www.faaiin.nl/k10.htm

5 Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten.


Dat is wel een rare redenering voor een god. Dus als we geen zon en geen maan hadden, zouden we niet weten wanneer het jaar om was? God zou toch moeten weten dat er geen jaar bestond als er geen zon was.

Er is geen stadium verordend voor de zon. Het is de aarde die er een jaar over doet om om de zon heeft te draaien. Het laat de zon verder koud of het bij ons zomer of winter is.

Zomer en winter ontstaan trouwens vooral door de scheve stand van de aardas, waardoor de zon niet altijd even recht of schuin op het aardvlak schijnt.

Waarom zegt de koran hier niets over?

http://www.faaiin.nl/k13.htm

13:2 Allah is Hij, Die de hemelen verhief zonder pilaren die gij ziet, en Hij heeft de macht op de troon, en Hij heeft de zon en de maan (u) dienstbaar gemaakt; ieder volgt haar loop tot een bepaalden tijd; Hij schikt de zaak, de tekenen duidelijk makende, opdat gij van de ontmoeting uws Heren overtuigd zult zijn.


De hemelen hebben geen zichtbare pilaren omdat er niks te stutten is. De hemel is slechts een optische illusie.

Bovendien is er nergens in de sterren een teken te zien dat mij van een ontmoeting met een heer overtuigt. :(

3 En Hij is het, Die de aarde heeft uitgestrekt en daarop vaste bergen en rivieren gemaakt, en van alle vruchten heeft Hij daarop twee soorten gemaakt; Hij doet de nacht de dag bedekken; waarlijk, hierin zijn tekenen voor mensen die nadenken.


Er zijn nergens vaste bergen en rivieren op de aarde te bekennen. De aarde is constant in beweging, en gebergtes en rivieren zijn altijd aan verandering onderhevig, door de tektoniek van de aardplaten en de aardbevingen die hierdoor worden veroorzaakt, door klimaatsverandering etc.

Wat dat is met twee soorten van alle vruchten, is me een raadsel.

12 Hij is het, Die u de bliksem toont, vrees en hoop veroorzakende en (Die) de zware wolk verwekt.

13 En de donder verkondigt Zijn glorie met Zijn lof, en ook de engelen, uit ontzag voor Hem; en Hij zendt de bliksemschichten en treft daarmede wie Hij wil; toch twisten zij over Allah, en Hij is machtig in moed.


Geen woord over de relatie tussen de wolken, bliksem en donder. Het zou toch een eitje zijn om dit in het kort uit te leggen. En dan kon er meteen een waarschuwing bij dat je niet moet schuilen onder een boom, of zo.
Het komt niet op mij over dat de schrijver van de koran veel verstand had van onweer.

http://www.faaiin.nl/k02.htm

2:258 Hebt gij niet vernomen van hem, die met Ibrahiem (a.s.) over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koninkrijk had gegeven? Toen Ibrahiem (a.s.) zeide: "Mijn Heer is Hij, die het leven geeft en doet sterven" zeide hij: "Ik geef leven en doe sterven." Ibrahiem (a.s.) zeide: "Nu, Allah doet de zon van het Oosten opgaan, doet gij haar van het Westen opgaan." Daarop verstomde de ongelovige in verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.


Natuurlijk verstomt de ongelovige niet in verbazing over zo'n idioot verzoek.

De ongelovige vraagt zich af waarom god niet gewoon even uitlegt dat de zon niet opkomt in het oosten, maar dat de aarde draait om haar as; door de omwentelingen van de aarde ontstaat de dag en de nacht. Dat de zon opkomt is maar een illusie, doordat wij niet voelen dat we zelf draaien.

http://www.faaiin.nl/k06.htm

96 Hij doet de dag aanbreken en Hij heeft de nacht voor rust ingesteld en de zon en de maan voor het uitrekenen (der jaargetijden). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.


Nogmaals: zonder zon is er geen jaar, want dan is er niets waar de aarde omheen kan draaien. Hier wordt verkeerdom geredeneerd, door iemand die denkt dat de zon om de aarde draait.

Dat de moslims door de koran in de war zijn gebracht, blijkt ook wel uit wat er over deze verzen wordt gezegd. Kijk bijvoorbeeld wat Ibn Kathir zegt:

http://www.tafsir.com/default.asp?sid=31&tid=40808

The first view is supported by the Hadith of Abu Dharr, may Allah be pleased with him, in the Two Sahihs, according to which the Messenger of Allah said:
(O Abu Dharr! Do you know where this sun goes) I (Abu Dharr) said: "Allah and His Messenger know best.'' He said:
(It goes and prostrates beneath the Throne, then it seeks permission from its Lord, and soon it will be said: "Go back from whence you came.'') Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "The sun is like flowing water, running in its course in the sky during the day. When it sets, it travels in its course beneath the earth until it rises in the east.'' He said, "The same is true in the case of the moon.'' Its chain of narration is Sahih.


Dus: overdag beweegt de zon van oost naar west over de aarde, 's nachts daalt hij onder de aarde door tot hij in het oosten weer opkomt. :shock:
De maan zou hetzelfde doen: en wat denk je, de maan doet inderdaad ongeveer zoiets. De maan is inderdaad een satelliet van de aarde.

Maar de schrijvers van de koran en de moslims die de koran bestudeerden zagen niet dat in werkelijkheid de beweging van de zon ten opzichte van de aarde iets heel anders is dan de beweging van de maan.

http://www.faaiin.nl/k21.htm

21:31 En Wij hebben grote bergen op de aarde gemaakt, opdat ze niet met hen geschokt zou worden, en Wij hebben daarop brede wegen gemaakt, opdat zij een rechten weg zullen volgen.


De bergen zijn er niet om schokken te voorkomen, de bergen ontstaan waar aardschollen over elkaar heen schuiven, hetgeen met geweld gepaard gaat. Het is de laatste jaren wel keihard aangetoond dat bergen geen bescherming zijn tegen aardbevingen (Marokko, Turkije, Iran, Afghanistan). Wat je moet doen is proberen niet bij een breukvlak te wonen. Hoewel je dan weer kan worden getroffen door andere natuurrampen.

Het is duidelijk dat de schrijver van de koran niet weet wat de relatie is tussen bergen en aardbevingen.

21:30 Zien degenen die niet geloven, niet, dat de hemelen en de aarde gesloten waren, en Wij ze dan geopend hebben; en Wij hebben van water elk levend ding gemaakt; zullen zij dan niet geloven?


Ik zie inderdaad niet dat de hemelen en aarde gesloten waren. Er was al uitgelegd dat er geen hemelen bestaan. Dus wat zou er dan precies gesloten moeten zijn?

21:32 En Wij hebben de hemel tot een beschermd gewelf gemaakt en (toch) wenden zij zich van zijn tekenen af.


Precies dat hemelgewelf, dat is er dus niet. Het is een denkbeeldige koepel waarin de hemellichamen bewegen. Maar de hemellichamen lijken langs de hemel te bewegen doordat de aarde draait. Bovendien zijn ze overal in de ruimte verspreid, ze zijn niet geplaatst in een gewelf.

http://www.faaiin.nl/k35.htm

35:11 En Allah heeft u uit stof geschapen, vervolgens uit de levenskiem, vervolgens heeft Hij u tot paren gemaakt;


'Uit stof geschapen'... hoe vaag kan iemand zijn? De schrijver zegt zomaar iets, zonder zich erom te bekommeren hoe mensen zijn ontstaan.

http://www.faaiin.nl/k25.htm

25: 54 En Hij is het, Die de mens uit water heeft geschapen, dan heeft Hij voor hem bloedverwantschap en zwangerschap gemaakt, en uw Heer is Machtig.


De mens is net zo min uit water geschapen als uit klei of stof. Bovendien bestond de zwangerschap al ruim voordat de eerste mensen zich op aarde aandienden.

25:59 Die de hemelen en de aarde en wat daartussen is in zes perioden heeft geschapen, en Hij heeft de macht op de troon; Weldadige Allah: derhalve, vraag hem die weet, daaromtrent.


Zes perioden? Wat 'daartussen' is? Zelfs in alle dubbelzinnige vaagheid wordt er helemaal niets gezegd over hoe hun universum ongeveer is ontstaan. Vraag ik het iemand die weet, die vertelt mij niets over de schepping van hemelen, of over zes periodes. Wat probeert de schrijver van deze tekst nu precies te vertellen?

25:61 Gezegend is Hij, Die de sterren in de hemelen heeft gemaakt en daarin een zon en een lichtende maan gemaakt heeft.

62 En Hij is het, Die de nacht en de dag elkander heeft laten volgen voor hem, die gedachtig wenst te zijn of dankbaar wenst te zijn.


De zon en maan bevinden zich samen met de aarde in een zonnestelsel. Dat zonnestelsel bevindt zich heel ver weg van de sterren. Daar is geen aparte hemel voor gemaakt. Waar zou zo'n hemel ook uit bestaan?

Bovendien is de zon ook een ster, al is hij dan ook zo dichtbij de aarde dat je zou denken dat het iets heel anders was.

Dat komt helemaal niet naar voren uit de koran, dus ik denk niet dat de schrijver daarvan op de hoogte was.

http://www.faaiin.nl/k36.htm

36:40 Het is de zon niet geoorloofd, dat zij de maan inhaalt, noch kan de nacht de dag voorgaan; en ieder zweeft in een sfeer voort.


Het is wel begrijpelijk dat de Arabieren dachten de zon en de aarde elk in hun eigen sfeer rond de aarde bewogen, maar een god die de wereld zelf zou hebben geschapen had toch moeten weten dat de zon de maan niet kan inhalen?

De baan van de zon heeft helemaal niets te maken met de baan van de maan.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Berichtdoor Iznogoodh » Wo Feb 16, 2005 7:24 pm

Wanneer je de Koran doorbladert dan krijg je inderdaad geen beste impressie van Allah. Die schijnt maar weinig af te weten van zijn eigen schepping.
Wat idiote gelovigen doen is dat ze de verzen uit hun verband gaan rukken om die vervolgens te correleren met inzichten van de moderne wetenschap. Dezelfde wetenschap die ze overigens voor gek verklaren wanneer die zich met evolutie bezighoudt omdat de bevindingen hen dan opeens niet aanstaan. Oftwel: wetenschap klopt alleen als die, na enige stevige logicaverkrachting, de Koran gelijk geeft.
Enfin, bij het bespreken van de functie van bergen, namelijk het behoeden van de aarde voor schokken, is de lezing van Moslims nu zo dat dat niet op gewone aardbevingen zou slaan maar op een veel groter soort "schok": het glijden van de aardschollen over de onderliggende mantel t.g.v. de aardrotatie. Bergen zouden dat door hun diepe wortels beletten. Dat de wetenschap de bergen een dergelijke functie helemaal niet toekent ontgaat hen daarbij. Integendeel: ze beweren zelfs dat de wetenschap die functie zou bevestigen maar zijn merkwaardig vaag over de bron.
Op de site marokko.nl ben ik nu al enige dagen bezig met een voor mij plezierige discussie op dit punt en mijn imbeciele opponenten zijn nu al zo wanhopig dat ze zijn begonnen om de bewijslast bij mij te leggen: aangezien zij niet met een relevant citaat van enige geleerde kunnen komen dat zou bevestigen dat bergen als stabilizators van de aardkorst zouden functioneren, zou ik nu moeten aantonen dat er geleerden zijn die de stabilizerende functie van bergen expliciet ontkennen.

Moslimfanatici? Dommere mensen bestaan er niet.


Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Wo Feb 16, 2005 8:09 pm

Vroeger op school de bijbel moeten leren, ook grote flauwekul.....Jullie vinden het toch niet erg als ik geen moeite neemt voor de Koran... :wink:


Eén zo'n boek is al erg genoeg....
:twisted:

Paulus de Boskabouter zou een goed heilig boek zijn, en veel mensvriendelijker.... :wink:

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Do Feb 17, 2005 1:28 pm

Iznogoodh schreef: Op de site marokko.nl ben ik nu al enige dagen bezig met een voor mij plezierige discussie op dit punt en mijn imbeciele opponenten zijn nu al zo wanhopig dat ze zijn begonnen om de bewijslast bij mij te leggen: aangezien zij niet met een relevant citaat van enige geleerde kunnen komen dat zou bevestigen dat bergen als stabilizators van de aardkorst zouden functioneren, zou ik nu moeten aantonen dat er geleerden zijn die de stabilizerende functie van bergen expliciet ontkennen.

Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs. Degene die de claim maakt dient het bewijs te leveren. De moslimfanatici zijn hier degenen die claimen. Dus zijn zij degenen die het bewijs moeten leveren en hun bronnen moeten opgeven. Die bronnen zijn vaak boekjes van Harun Yahya ('De wonderen van de qoer'aan'). Ik heb ze thuis, en er staat geen bronvermelding bij, wat bij mij het vermoeden doet rijzen dat het allemaal uit HY's spreekwoordelijke duim gezogen is.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Re: Fouten in de koran

Berichtdoor Maroc_21 » Do Feb 17, 2005 2:38 pm

nina schreef:De 'hemel' is niets meer dan optisch bedrog, iets wat het menselijke oog waarneemt vanaf de aarde. In werkelijkheid bestaat er geen hemel, laat staan 'hemelen'....


Jou leven ongelovige varken is een optisch bedrog! Heb je soms een sterrenkundige daarover horen praten? Val anders dood...
Wist jij dat onze zon bewoog? Neen! dacht ik al...

Het zonnestelsel waarin we leven is in een circel geplaats die als geheel draait zoals De schepper het behaagde! In plaats van over de schepping na te denken gaan ze denken dat in de Koran fouten bevinden..

De Koran is de waarheid..De Koran is ook een schepping van God, het woord van God. Ga het niet vergelijking met jou gezicht. En maar commentaar geven voor de spiegel dat je neus en je lippen enz fout geschapen zijn...Want dat ik precies wat je doet..

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Do Feb 17, 2005 5:20 pm

LOL....ze zijn ook allemaal hetzelfde.... :lol:
Amorele atheistische nitwit

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Vr Feb 18, 2005 4:06 pm

iznoghood schreef:Enfin, bij het bespreken van de functie van bergen, namelijk het behoeden van de aarde voor schokken, is de lezing van Moslims nu zo dat dat niet op gewone aardbevingen zou slaan maar op een veel groter soort "schok": het glijden van de aardschollen over de onderliggende mantel t.g.v. de aardrotatie. Bergen zouden dat door hun diepe wortels beletten. Dat de wetenschap de bergen een dergelijke functie helemaal niet toekent ontgaat hen daarbij. Integendeel: ze beweren zelfs dat de wetenschap die functie zou bevestigen maar zijn merkwaardig vaag over de bron.


Dat komt me bekend voor, heb ik ook al eens een discussie over gehad. :D

Maar er is nog een truc: gewoon een bepaalde uitleg oneindig herhalen, hoevaak je er ook op wijst dat het niet klopt. Het achterliggende idee is waarschijnlijk: de aanhouder wint.
En het is makkelijk ook, want je hoeft niet je best te doen om het te begrijpen. Het kost veel meer tijd en kennis om iedere keer uit te leggen waar de redenering niet klopt.

Op de site marokko.nl ben ik nu al enige dagen bezig met een voor mij plezierige discussie op dit punt en mijn imbeciele opponenten zijn nu al zo wanhopig dat ze zijn begonnen om de bewijslast bij mij te leggen: aangezien zij niet met een relevant citaat van enige geleerde kunnen komen dat zou bevestigen dat bergen als stabilizators van de aardkorst zouden functioneren, zou ik nu moeten aantonen dat er geleerden zijn die de stabilizerende functie van bergen expliciet ontkennen.


Precies!
Het kost je niets om iets wat niet klopt oneindig in allerlei varianten te herhalen, maar je moet je er heel erg in verdiepen om te weten hoe het echt zit.

Ik was trouwens met Cro en Menj al eens verzeild in een uitgebreide discussie over dit onderwerp. Misschien heb je daar nog wat aan, want we hebben wel erg ons best gedaan. :P
(Hoewel helaas niet alle afbeeldingen er meer zijn.)

http://www.faithfreedom.org/forum2/viewtopic.php?t=2998&postdays=0&postorder=asc&start=0

http://www.faithfreedom.org/forum2/viewtopic.php?t=2998&postdays=0&postorder=asc&start=22

Misschien wil je ook nog even de link geven naar jouw discussie hierover, want je kan er nooit genoeg over weten. :P

unholy schreef:Paulus de Boskabouter zou een goed heilig boek zijn, en veel mensvriendelijker.... :wink:


:D
Ik heb inderdaad ook erg veel wijsheid geput uit Ollie B. Bommel en Tom Poes, Alice in Wonderland, Winnie de Poe, Bolke de Beer, Jeroen en de Zilveren Sleutel, en vele andere kinderklassiekers.
Laatst gewijzigd door nina op Vr Feb 18, 2005 4:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Vr Feb 18, 2005 4:10 pm

Maroc_21 schreef:Wist jij dat onze zon bewoog? Neen! dacht ik al...


De zon beweegt, maar niet op de manier die in de koran staat beschreven.

Twee fouten hierover in de koran:

1) De zon beweegt bijvoorbeeld als een van de sterren van het melkwegstelsel. De schrijvers van de koran wisten helemaal niet dat de zon een ster is: zij dachten dat de zon, maan en de sterren om de aarde heen bewogen.

koran schreef:25:61 Gezegend is Hij, Die de sterren in de hemelen heeft gemaakt en daarin een zon en een lichtende maan gemaakt heeft.


2) In de koran wordt het voorgesteld alsof de zon op dezelfde manier om de aarde cirkelt als de maan. Maar hier klopt helemaal niets van.

koran schreef:36:40 Het is de zon niet geoorloofd, dat zij de maan inhaalt, noch kan de nacht de dag voorgaan; en ieder zweeft in een sfeer voort.


De zon kan de maan niet inhalen, omdat de maan samen met de aarde om de zon heen draait. De zon en de maan volgen elkaar niet op terwijl zij om de aarde heen draaien.

Wat er in de koran staat, komt overeen met de sferische sterrenkunde. Daarbij wordt de hemel beschreven vanuit het standpunt van een waarnemer op aarde. Voor ons lijken de sterren om ons heen te draaien in een bol, die wij 'sfeer' of 'hemel' noemen.

Afbeelding

http://www.urania.be/sterrenkunde/hemelmechanica/coordinaten.php#hk

Daaruit is het coördinatenstelsel ontworpen, en de opkomst van de zon in het oosten, bewegend door het hoogste punt (het zenith), ondergaand in het westen, en via het laagste punt (nadir) weer terug naar het oosten.

Deze beweging worden schijnbare bewegingen genoemd, omdat het vanuit ons gezichtpunt maar lijkt alsof de hemellichamen zo bewegen.

http://www.urania.be/sterrenkunde/hemelmechanica/bewegingen.php

Een waarnemer buiten ons zonnestels zou een heel ander beeld zien, namelijk dat van een aantal planeten dat om de zon heen beweegt. Rond een aantal planeten cirkelen manen; deze gaan met hun planeet mee om de zon. Dit gehele zonnestelsel beschrijft zelf weer een weg in het melkwegstelsel. Binnen het gehele universum vindt allerlei activiteit plaats, zoals bijvoorbeeld een uitdijende beweging van sterrenstelsels vanuit een middelpunt, en bewegingen van bijvoorbeeld sterrenstelsels in wording.

Lees hier meer over de uitdijing van het heelal


Maroc_21 schreef:Het zonnestelsel waarin we leven is in een circel geplaats die als geheel draait zoals De schepper het behaagde!


Deze stelling heeft niets te maken met wat er in de koran staat.

Volgens de koran werd eerst de aarde gemaakt, daarna werd de hemel vervolmaakt. De aarde bevindt zich dus niet in de 'hemelen'.

koran schreef:2:29 Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u schiep: daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vervolmaakt deze tot zeven hemelen, want Hij heeft kennis van alle dingen.


koran schreef:25:61 Gezegend is Hij, Die de sterren in de hemelen heeft gemaakt en daarin een zon en een lichtende maan gemaakt heeft.


Er staat dat god de aarde en de hemelen maakte: de zon, sterren en maan bevinden zich in die hemelen, de aarde niet.

Nergens vind je in de koran dat de zon een van de sterren van het melkwegstelsel is, terwijl het melkwegstelsel wel bekend is. De oorzaak: als je de aarde als uitgangspunt neemt, lijkt de zon iets heel anders als een ster.

Het melkwegstelsel is een spiraalstelsel, wij zitten aan de rand, in een van de armen. Hier een foto van NGC1232 (omdat je niet van buiten de melkweg kan fotograferen, helaas.)

Afbeelding

In het Melkwegstelsel beschrijft de zon ook een beweging.

Hier is nog een mooie foto van Andromeda:

http://on_the_edge.typepad.com/photos/lost_in_space/m31_andromeda_galaxy.html

Zoals je ziet, is er niets te zien van een hemel.

De zon, de aarde en de sterren bevinden zich allemaal in een groter geheel, dat we universum noemen. Daarin maken alle objecten allerlei soorten bewegingen, die in feite allemaal relatief zijn ten opzichte van elkaar.

Er is niet zoiets als een aarde waaromheen zich hemellichamen bewegen in aparte sferen.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Berichtdoor Iznogoodh » Za Feb 19, 2005 2:47 am

nina schreef:
iznoghood schreef:Enfin, bij het bespreken van de functie van bergen, namelijk het behoeden van de aarde voor schokken, is de lezing van Moslims nu zo dat dat niet op gewone aardbevingen zou slaan maar op een veel groter soort "schok": het glijden van de aardschollen over de onderliggende mantel t.g.v. de aardrotatie. Bergen zouden dat door hun diepe wortels beletten. Dat de wetenschap de bergen een dergelijke functie helemaal niet toekent ontgaat hen daarbij. Integendeel: ze beweren zelfs dat de wetenschap die functie zou bevestigen maar zijn merkwaardig vaag over de bron.


Dat komt me bekend voor, heb ik ook al eens een discussie over gehad. :D

Maar er is nog een truc: gewoon een bepaalde uitleg oneindig herhalen, hoevaak je er ook op wijst dat het niet klopt. Het achterliggende idee is waarschijnlijk: de aanhouder wint.
En het is makkelijk ook, want je hoeft niet je best te doen om het te begrijpen. Het kost veel meer tijd en kennis om iedere keer uit te leggen waar de redenering niet klopt.

Op de site marokko.nl ben ik nu al enige dagen bezig met een voor mij plezierige discussie op dit punt en mijn imbeciele opponenten zijn nu al zo wanhopig dat ze zijn begonnen om de bewijslast bij mij te leggen: aangezien zij niet met een relevant citaat van enige geleerde kunnen komen dat zou bevestigen dat bergen als stabilizators van de aardkorst zouden functioneren, zou ik nu moeten aantonen dat er geleerden zijn die de stabilizerende functie van bergen expliciet ontkennen.


Precies!
Het kost je niets om iets wat niet klopt oneindig in allerlei varianten te herhalen, maar je moet je er heel erg in verdiepen om te weten hoe het echt zit.

Ik was trouwens met Cro en Menj al eens verzeild in een uitgebreide discussie over dit onderwerp. Misschien heb je daar nog wat aan, want we hebben wel erg ons best gedaan. :P
(Hoewel helaas niet alle afbeeldingen er meer zijn.)

http://www.faithfreedom.org/forum2/viewtopic.php?t=2998&postdays=0&postorder=asc&start=0

http://www.faithfreedom.org/forum2/viewtopic.php?t=2998&postdays=0&postorder=asc&start=22

Misschien wil je ook nog even de link geven naar jouw discussie hierover, want je kan er nooit genoeg over weten. :P

unholy schreef:Paulus de Boskabouter zou een goed heilig boek zijn, en veel mensvriendelijker.... :wink:


:D
Ik heb inderdaad ook erg veel wijsheid geput uit Ollie B. Bommel en Tom Poes, Alice in Wonderland, Winnie de Poe, Bolke de Beer, Jeroen en de Zilveren Sleutel, en vele andere kinderklassiekers.

Een discussie met menj? Dat vuile keffertje? Ik heb er even doorheen gelopen en pikte toch weer een paar dingen op. Je leert toch wel wat zo, nietwaar? Een hele hoop over cosmologie en de Big Bang en de aard van tijd en ruimte heb ik trouwens geleerd als resultaat van de discussie met het soort imbecielen wat je in religieuze kringen zo vaak tegenkomt.
De discussie op forums.marokko.nl onder de titel "De bergen als pinnen? Vergeet het maar..." gaat voornamelijk over wat de wetenschap te zeggen heeft over het onderwerp. Ik probeer het af te ronden.

Ik ga morgen op forums.marokko.nl (wat een afschuwelijke zwartekousenkerk is dat daar, boordevol onderworpen mutsen en hanige schreeuwertjes) een nieuw onderwerp starten over de onzin van Harun Yahya en de Big Bang. Ook dat is zo hopelijk zo voorbereid en zo beperkt gehouden dat men zijn tanden erop zal stukbijten. De kunst is het om ze steeds een onverteerbaar brokje toe te werpen en ze dwingen de lijn van de discussie vast te houden. Een aanval in de breedte heeft geen zin. Quantiteit is het wapen van de dommen.

Iznogoodh
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

God in actie ?

Berichtdoor sprot » Za Feb 19, 2005 4:17 pm

Vraag ze eens wat er hiervan moet gedacht worden ....

Monsterexplosie in Melkweg


07:32:35

WASHINGTON - Een neutronenster heeft in een tiende van een seconde net zoveel energie uitgezonden als de zon in 100.000 jaar doet. De explosie is op 27 december gezien in het sterrenbeeld Boogschutter en is afkomstig van een neutronenster die 50.000 lichtjaar van de aarde afstaat.
De explosie was zo sterk dat het de atmosfeer van de aarde oplichtte, aldus Amerikaanse astronomen, die spraken van een unieke gebeurtenis. De flits is door niemand op aarde gezien, omdat het licht grotendeels bestaat uit gammastraling. Deze straling wordt door de aardse atmosfeer geabsorbeerd.

Wel werd de explosie opgepikt door vijftien ruimtevaartuigen, waaronder de nieuwe satelliet Swift. Dit Amerikaanse ruimtevaartuig zoekt sinds december het heelal af op explosies van gammastraling.
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Wo Feb 23, 2005 5:09 pm

Iznogoodh: ik heb je thread op marokko.nl helemaal doorgelezen! Prachtig staaltje van discussietechniek én bovendien zeer leerrijk door al de extra links!

Voor lezers van dit forum plaats ik hier alvast de link, dan moeten ze de zoekfunctie niet gebruiken:


Even lezen zou ik zeggen:

Bergen als pinnen? Vergeet het maar...
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Do Feb 24, 2005 1:29 am

Bedankt voor de link, Manon, dat scheelt zoeken. Ik kom helaas steeds niet in marokko.nl, omdat het te druk is, en dan krijgen mensen die zich hebben aangemeld voorrang.
Maar nu heb ik toch de eerste twee pagina's kunnen lezen, en tot nu toe vind ik het inderdaad nogal flitsend allemaal. Nu kom ik er weer niet in, maar ach, het is toch bedtijd. Ik zal het van de week nog eens proberen.

De kunst is het om ze steeds een onverteerbaar brokje toe te werpen en ze dwingen de lijn van de discussie vast te houden. Een aanval in de breedte heeft geen zin. Quantiteit is het wapen van de dommen.


Goeie strategie inderdaad. Je moet wel zelf de knuppel in het hoenderhoek gooien, want er zijn niet erg veel moslims die het debat aangaan op niet-islamitische forums.
Tot nu toe las ik alleen nogal negatieve reacties op wat je schreef, maar je ziet maar zelden dat moslims twijfel uitspreken. Je krijgt eigenlijk alleen maar reacties van mensen die honderd procent in de koran geloven. Daarom denk ik wel eens dat het moslimgeloof niet veel twijfel aan kan. Reden om zoveel mogelijk koranteksten en uitspraken van de profeet tegen het licht te houden.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73853
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Feb 24, 2005 2:04 am

knap hoor Iznogoodh.
:) Je hebt ze lekker bezig gehouden, en ze aan het denken gezet.
En ook nog zonder boos te worden. Mijn complimenten.

Bedankt voor de link Manon. Ik had al gezocht maar ik kon het niet vinden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Do Feb 24, 2005 10:10 am

nina schreef:Je krijgt eigenlijk alleen maar reacties van mensen die honderd procent in de koran geloven. Daarom denk ik wel eens dat het moslimgeloof niet veel twijfel aan kan. Reden om zoveel mogelijk koranteksten en uitspraken van de profeet tegen het licht te houden.


Daar ben ik het voor het eerst met je eens...dat merk ik bij mezelf ook. Ik heb geen atoom twijfel over de Koran dat komt omdat ik gelovig ben...Geloof is daarom voor mij iets persoonlijks (je gelooft of je gelooft niet)..
Wat veel mensen niet weten is dat ze de Islam vergelijken met het Christendom en het Jodendom en andere afgodendiensten...Neen! fout..hartstikke fout.. Want de Islam is het zuivere geloof zoals Jezus en Mozes en alle andere profeten aanhingen en aan de mensen opdroegen. Want de Islam is de Godsdienst G'ds. Maar mensen hebben vòòr de profeet Mohammed Godelijke regels vervalst en veranderd enz....Iets wat bij de Koran niet kan....Bewijs maar het tegendeel...maar doe het snel (want als je met je ongeloof sterf heb je een groot probleem tenzij God je vergeeft)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73853
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Feb 24, 2005 10:57 pm

Maroc_21 schreef:
nina schreef:Je krijgt eigenlijk alleen maar reacties van mensen die honderd procent in de koran geloven. Daarom denk ik wel eens dat het moslimgeloof niet veel twijfel aan kan. Reden om zoveel mogelijk koranteksten en uitspraken van de profeet tegen het licht te houden.


Daar ben ik het voor het eerst met je eens...dat merk ik bij mezelf ook. Ik heb geen atoom twijfel over de Koran dat komt omdat ik gelovig ben...Geloof is daarom voor mij iets persoonlijks (je gelooft of je gelooft niet)..
Wat veel mensen niet weten is dat ze de Islam vergelijken met het Christendom en het Jodendom en andere afgodendiensten...Neen! fout..hartstikke fout.. Want de Islam is het zuivere geloof zoals Jezus en Mozes en alle andere profeten aanhingen en aan de mensen opdroegen. Want de Islam is de Godsdienst G'ds. Maar mensen hebben vòòr de profeet Mohammed Godelijke regels vervalst en veranderd enz....Iets wat bij de Koran niet kan....Bewijs maar het tegendeel...maar doe het snel (want als je met je ongeloof sterf heb je een groot probleem tenzij God je vergeeft)


Ik ben het weer met je eens Maroc. Ik voorspel je dat we nog eens dikke vrienden worden.
Inderdaad kan je het christendom and het Judaïsme niet met de Islam vergelijken. Ze staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar.
We hebben zelfs niet eens dezelfde God.. Jij aanbidt, en bent een slaaf van de maan god Allah. (Een van de 360 goden die in polytheïstisch religie van Mekka destijds werden vereerd,) en de Joden en Christenen hebben een relatie met de liefdevolle God waar ze dan ook nog eens deel van zijn.

Maar mag ik eens ingaan op deze uitspraak van jou….
Je zegt:……“Je gelooft, of je gelooft niet.. En geloof is iets persoonlijks.”
Waarom geloof jij in de Koran Maroc?
Ik vermoed dat dit komt omdat jij als Moslim geboren bent.
Was jij terecht gekomen in een Hindoestanen familie dan had jij nu Shiva vereerd.
Was jij in een christelijk gezin geboren dan had jij nu de Heilige Drie-eenheid verdedigd.
Dus te verkondigen dat jij je religie gekozen hebt is onjuist.
Jij denkt dat de Islam het ware geloof is omdat je dit verteld is door je ouders. Je hebt niet zelf gekozen.
Ik vermoed zelfs dat jij je totaal niet hebt verdiept in andere religies.

Laat ik even duidelijk stellen dat een ieder recht heeft op Vrijheid van godsdienst. Iedereen mag zijn eigen weg gaan om te ontdekken wie hij werkelijk is. En als de Islam waarlijk de manier voor jou is om geestelijk te groeien dan is dat jouw goed recht.
Als iemand een levensovertuiging opbouwt vanuit een waarachtig zoeken naar waarheid en een juiste levenswijze, wat kan daar nog boven gesteld worden. Slechts wanneer iemand vrij is zijn mening te bepalen zonder enige dwangmatige beinvloeding, kan hij een werkelijke levensovertuiging opbouwen. Daarom mag een religie zich nooit opdringen en moet ieder vrij zijn van religie te veranderen.

Sommige geloofsrichtingen ( zoals de Islam) menen het enige ware geloof te zijn. Misschien ben je ervan overtuigd dat je eigen opvatting meer geldig is dan elke andere. Kijk er dan eens goed naar. Je zult altijd iets vinden dat twijfelachtig is, niet wetenschappelijk bewijsbaar of niet in overeenstemming met je eigen morele waarden. Wees dan bescheiden, en wees bereid te luisteren of anderen een diepere waarheid aandragen die je eigen denken zal verdiepen.
Daarom kan geen enkele ideologie of religie aanspraak maken op de absolute waarheid. Verschillende eerlijk gestelde levensovertuigingen zijn van exact gelijke waarde. Op de asociale elementen na, mag een bestaande levensovertuiging niet afgebroken worden.

Bij religie gaat om
- je persoonlijke ontwikkeling,
- wat je morele waarden zijn,
- hoe je houding is ten opzichte van de medemens,
- wat je houding is ten opzichte van het onbekende of het hogere,

Uiterlijke religieuze vormen kunnen je misschien helpen bij je persoonlijke zoektocht. Maar meer dan een hulpmiddel kunnen zij volgens mij niet zijn.
Daarom heb ik heb moeite met godsdienstige stromingen die uiterlijke verplichtingen opleggen aan de gelovigen. Ik denk hierbij aan regels ten aanzien van van welk voedsel je wel en niet mag eten, hoe en hoe vaak je moet bidden, op welke tijden je moet vasten, enz.
Dat is een reden dat ik mij niet aangetrokken voel tot uiterlijke voorschriften in het jodendom en de islam.

Ariel
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Vr Feb 25, 2005 12:26 am

Maroc_21 schreef:
Wat veel mensen niet weten is dat ze de Islam vergelijken met het Christendom en het Jodendom en andere afgodendiensten...Neen! fout..hartstikke fout.. Want de Islam is het zuivere geloof zoals Jezus en Mozes en alle andere profeten aanhingen en aan de mensen opdroegen. Want de Islam is de Godsdienst G'ds. Maar mensen hebben vòòr de profeet Mohammed Godelijke regels vervalst en veranderd enz....Iets wat bij de Koran niet kan....Bewijs maar het tegendeel...maar doe het snel (want als je met je ongeloof sterf heb je een groot probleem tenzij God je vergeeft)


Nu begin ik in de war te raken Maroc_21 ;

46. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was, en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.


Kijk, ik denk dat je dit punt over het hoofd ziet, uit bovenstaande zie je dus duidelijk dat de Koran spreekt over Jezus. Jezus verkondigt dus ook volgens de Islam het evangelie.

Jezus heeft het zelfs enkele malen gehad over het feit dat hij het eindoordeel zal vellen. Uit andere uitspraken van hem zie je ook dat hij zichzelf gelijksteld aan God.
Hierbij refereer ik aan de evangeliën Matthëus, Lucas, Marcus, Johannes.

Waarom raak ik in de war ? Als Jezus het eindoordeel kan vellen over mensen is hij God . Immers alleen God kan een eindoordeel vellen, zelfs de beste profeet kan niet in de schaduw van Gods eerlijkheid staan....ik denk dat je het daar wel over eens bent.

Als nu de Koran Jezus alleen maar als profeet ziet wil dit impliciet zeggen dat Jezus een goddeloos persoon zou zijn. Waarom ? Immers een profeet die zegt dat hij het eind oordeel zal vellen ? Maar als dit nu het geval is, hoe kan het dan dat Jezus als profeet wordt genoemd ? Ik kan me niet voorstellen dat in een heilig boek als de Koran een dergelijke afvallige wordt geëerd , het is nogal wat zeggen dat je het eindoordeel kan vellen.

Echter als de Koran Jezus als God ziet dan houd dat in dat men de evangeliën, en vooral de worden van Jezus als de enige echte waarheid kan beschouwen....

Kijk, nu zijn er drie keuzes :

a) Jezus is de zoon van God, de evangeliën en vooral de uitspraken van Jezus zijn verheven boven iedere profeet !

b) Jezus is een profeet die zichzelf als God beschouwt, daarmee een afvallige zondaar.....wat doet hij in de Heilige Koran ?

c) Het christendom liegt, maar dat houd impliciet in dat de islam ook liegt....Wanneer je gelovig bent denk ik dat het verstandig is te beseffen dat de evangeliën niet mogen worden weggezet als onwaar. Als eerste zijn de discipelen volgelingen van Jezus van het eerste uur. Ten tweede is het in twijfel trekken van de evangeliën de Koran in twijfel trekken, omdat in de Koran het evangelie wordt genoemd, zie bovenstaande. Tevens is het ondenkbaar dat de evangeliën, die 450 jaar ouder zijn dan de Koran niet onder de ogen van Mohammed zijn gevallen .Het is aannemlijk dat Mohammed op deze evangeliën doelt. De kerk heeft namelijk altijd getracht de evangeliën getrouw te bewaren, het is namelijk de kern van het christelijk geloof, het is wel waar dat er meerdere evangeliën zijn nml. Thomas en Philippus (de moeite waard).

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Berichtdoor Iznogoodh » Vr Feb 25, 2005 1:30 am

Manon schreef:Iznogoodh: ik heb je thread op marokko.nl helemaal doorgelezen! Prachtig staaltje van discussietechniek én bovendien zeer leerrijk door al de extra links!

Voor lezers van dit forum plaats ik hier alvast de link, dan moeten ze de zoekfunctie niet gebruiken:


Even lezen zou ik zeggen:

Bergen als pinnen? Vergeet het maar...

Ik wordt hier helemaal verlegen van....


Iznogoodh
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Vr Feb 25, 2005 7:40 pm

Jammer, vandaag veel perversiteiten gehoord Maroc_21, maar je kan kennelijk geen antwoord geven op m'n vraag..

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73853
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Feb 25, 2005 9:14 pm

unholy schreef:Jammer, vandaag veel perversiteiten gehoord Maroc_21, maar je kan kennelijk geen antwoord geven op m'n vraag..


Maroc geeft op geen enkele serieuze vraag een antwoord.
Hij heeft geen serieuze bedoelingen.
Het enige wat hij wil, is ons *bang* maken...
het is een trol......
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Koran, sha'ria en ahadith (boodschappen, mirakels en wetenschap)”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten