waarom de Koran geloven?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Plaats reactie
waarnemer
Berichten: 144
Lid geworden op: zo okt 15, 2006 3:38 pm

waarom de Koran geloven?

Bericht door waarnemer »

Beste Sjoerd/zakaria,

Je maakt je druk over de tegenstrijdigheden in de Bijbel, daar kan ik nog wel begrip voor opbrengen.
Maar wat ik absoluut niet kan begrijpen is hoe je als bekeerling zomaar kunt aannemen dat de Koran het woord van God (Allah) zou zijn.
Waar is het bewijs daarvan?
Er is er maar één die gezegd heeft dat het zo is en dat is alleen Mohammed.
Waarom geloof je het woord van één man?
Zou je als je een tweede hands auto koopt ook alles geloven wat de verkoper tegen jou zegt?
Zou je bijvoorbeeld geen papieren willen zien van de leeftijd en het onderhoud van de auto?
Maar bij een veel belangrijker zaak als het geloof in een God ga je af op het woord van één man.
Vóór Mohammed is er geen profeet geweest met dezelfde boodschap en na hem ook niet.
Daarentegen bestaat, laat ik maar zeggen, het andere woord van God, de Bijbel uit tientallen geschriften van veel verschillende auteurs, die allemaal hetzelfde principe aanhangen, die heen en weer naar elkaar verwijzen.
In de Koran niets van dit alles, één man. Dan ook nog dat er geen enkele verwijzing staat naar enige tekst van de Bijbel.
Dat schrijf ik niet om te zeuren maar ik begrijp echt niet dat je dat gelooft.

Maar misschien is de tekst van de Koran zo briljant dat daaruit bewijs volgt?
Helaas is dat niet het geval, ik noteer juist de volgende feiten:

-Er zijn stukken tekst verloren gegaan.
-Na het gereed komen van de versie zoals wij die nu kennen zijn alle manuscripten verbrand.
Dat kan alleen maar gerechtvaardigd zijn als er verschillen waren.
-Onlangs is in Jemen een oude tekst van de Koran gevonden (die kennelijk niet verbrand was)
die inderdaad verschillen vertoont.
-De man die voor Mohammed de teksten opschreef veranderde daarin sommige zaken, die veranderingen had Mohammed niet in de gaten, de man verliet daarom Islam.
-Er zijn verschillende tegenstrijdigheden in de Koran. Daarom heeft Mohammed de abrogatie uitgevonden.
-Er zijn foute weergaven van de geschiedenis.
-Er staan grove wetenschappelijke fouten in.
-Mohammed paste de openbaring aan, aan zijn behoeften

Een paar van deze feiten zijn ook van toepassing op de Bijbel, echter het verschil is dat de Bijbel de boodschap van God brengt in menselijke taal, de Koran zou daarentegen het letterlijke woord van Allah zijn.
In mijn visie kan een boek dat letterlijk van Allah komt deze fouten niet bevatten, dus is de Koran niet het woord van Allah
Maar de vraag blijft natuurlijk waarom zou je de Koran geloven?

Met vriendelijke groet, waarnemer.

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Allereerst wil ik je uitleggen hoe het komt dat dat ik er heilig van overtuigt ben dat het zo is.

Toen Mohammed vzmh de openbaringen kreeg via de engel Gabriël, verliet de engel hem niet voordat hij de betreffende soerah uit zijn hoofd kende. Toen hij deze kende, werd dit uit het hoofd geleerd door de sahaba (metgezellen) van de profeet. Ondertussen werd de tekst opgeschreven.
Als een moslim gaat bidden, begint hij met de soerah al fathiha en vervolgens gevolgd door een willekeurig vers uit de koran. De imam die voorgaat in gebed, reciteert deze verzen hardop. Indien hij een fout maakt, zal hij ogenblikkelijk verbeterd worden door iemand vanuit de gemeenschap. Dit is vanaf de begintijd altijd al zo geweest. Indien je denkt dat er teksten verandert zijn, zou dit meteen opgevallen zijn, aangezien er op dit moment over de hele wereld mensen zijn die de koran uit het hoofd weten. Tevens wil ik je erop attenderen dat de koran tijdens de heilige maand ramadan helemaal wordt gereciteerd in elke moskees over de hele wereld. Ook komen er geleerden over de hele wereld toespraken geven en gaan zij voor in gebed ( of bidden tussen de mensen) en zodoende zouden fouten ogenblikkelijk opgemerkt worden. Tot op heden is dit niet het geval.

Tevens wil ik je er bijbelteksten attenderen waarin God aankondigt van deze gebeurtenis (openbaring van de koran)
Ik ga naar deutonomium 18:18. Hier hebben we het eerder ook al over gehad.

18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.

Ook zie je dat er gesproken wordt over valse profeten:

19 En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.
20 Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.
21 Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft?
22 Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.

Dit is een heel moeilijk stuk, maar als je goed leest, staat er dat mensen voor deze valse profeet niets te vrezen hebben. Als je goed om je heen kijkt zie je dat vers 18 wel degelijk is gebeurt. Via de engel Gabriël heeft God Zijn woorden "in de mond gelegt" net zoals is gebeurt bij de openbaringen die Mohammed vzmh heeft ontvangen.
Verder wachtten de joden op 3 profeten: Elia, Messias en de profeet die wordt bedoelt met deutronomium 18

Johannes 1:19-20
Wij zijt gij... Wat dan? Zijt gij Elia?... Zijt gij de profeet?

Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus vzmh de Messias. In de bijbel lezen we dat Johannes de Doper (Yah'ya vzmh) de Elia is.
Matth17:10-13

Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.
Hier lezen we dat Jezus vzmh zegt, dat Johannes vzmh dé Elia is. Toen de discipelen naar Johannes vzmh gingen om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is lezen we in
Johannes 1:20 het volgende:
Ik ben de Christus(gezalfde) niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zij gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijn gij de profeet? En hij antwoordde: Neen...

Wat is nu de waarheid? Ze zijn beiden profeten van God. Jezus vzmh zegt dat Johannes de Elia is, en Johannes vzmh zegt zelf dat hij het niet is. Een van hen spreekt dus (volgens de verzen) niet de waarheid. Hier zien we dat Johannes vzmh zelf zegt, dat hij de Christus (gezalfde) niet is. Dat klopt, want Jezus vzmh is de Christus. Maar nu komt het vreemde... Volgens Jezus vzmh was Johannes vzmh de Elia. Maar volgens Johannes vzmh was hij dit niet.
Wat belangrijk is, is dat Johannes vzmh niet de Christus (2e profeet) is. Dan stellen ze hem een derde vraag: Zijt gij de profeet? En Johannes zegt: neen (3e profeet)
En met [b]de profeet [/b]wordt bedoeld, de profeet in Deutr. 18:18. In de bijbel staat bij 'de profeet' een -D-. Als we kijken waar -D- naar verwijst, dan zien we dat het verwijst naar deut 18:18. We hebben nu al kunnen zien dat Jezus vzmh deze profeet niet is. Hij is namelijk de Christus. Wie is dan 'de profeet' . Dat is Mohammed vzmh.
Uit het bovenstaande kan je opmaken dat er na Jezus vzmh dus nog een profeet komt. Dit word verder ook nog eens onderbouwd in de volgende verzen.

Jesaja 29:12
Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl met zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen.
Dit bovenstaande vers is precies wat er gebeurde toen Mohammed vzmh zijn eerste openbaring kreeg.

Johannes 16:7-15
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven:
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

Wie wordt bedoeld met ‘de Trooster’ ? Christenen zullen zeggen “de Heilige Geest”. Dit is echter niet correct, aangezien de Heilige Geest al voor Jezus vzmh aanwezig was. Dit vers verwijst naar iemand die na Jezus vzmh moet komen, om de wereld te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Als we naar vers13 kijken, zie je dat hier wederom staat, dat hij (de profeet, waarover dit stuk gaat) niet vanuit zichzelf spreekt, maar wat God hem opdraagt te zeggen.

In handelingen 10:38 kunnen we lezen
Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige geest en met kracht heeft gezalfd…

Hier zie je dus dat de Heilige Geest er al was. En moet ‘de Trooster’dus op iemand slaan, die na Jezus vzmh moet komen.
Trooster is in het Grieks: paraklétos, wat een verbastering is naar periclytos, wat bijna een letterlijke vertaling is van Moh’ammed of Ah’ med. Ook in de originele joodse geschriften komt deze naam Ahmed letterlijk voor.

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

De Hebreeuwse tekst is Hooglied 5;16. daar komt het letterlijke woord Muhammadim in voor, wat tegenwoordig is vertaald naar 'geliefde' .

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Manon »

zakaria/sjoerd schreef:De Hebreeuwse tekst is Hooglied 5;16. daar komt het letterlijke woord Muhammadim in voor, wat tegenwoordig is vertaald naar 'geliefde' .
Ze bedoelen in dat Hooglied overduidelijk Courtney LOVE natuurlijk, wie anders?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door weda »

zakaria/sjoerd schreef:Allereerst wil ik je uitleggen hoe het komt dat dat ik er heilig van overtuigt ben dat het zo is.

Toen Mohammed vzmh de openbaringen kreeg via de engel Gabriël, verliet de engel hem niet voordat hij de betreffende soerah uit zijn hoofd kende. Toen hij deze kende, werd dit uit het hoofd geleerd door de sahaba (metgezellen) van de profeet. .
als allah overal aanwezig en almachtig is, waarom heeft hij Gabriel nodig om soera's naar een zogenaamd profeet te brengen. waarom zou een goede god een persoon tot profeet kiezen als die persoon seks heeft met een kind en vele mensen heeft vermoord en roofovervallen heeft gepleegd. het is duidelijk dat alalh geen goede god is.

zou jij een persoon als vriend willen hebben die is zoals mohammed?? waarom niet?? waarom zou allah dan een slecht persoon als profeet willen hebben.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Manon »

Over dat overbrengen door Gabriel heb ik toch ook nog vraagskes:

De koran werd doorgeseind over een periode van 23 jaar of zo, en ik vermoed dat Gabriel enkel voor Mohammed zichtbaar was. Maar bij de eerste begroeting had Gabriel toch een tekst bij (moet dus wel érgens op geschreven geweest zijn) als hij vroeg aan Mohammed "LEES" en deze antwoordde dat hij analfabeet was... WAAR IS DIE TEKST GEBLEVEN? Dat bewijsstuk van Gabriel gaan ze toch niet weggooien?

En dan : de ramadan zou de maand zijn waarin de koran werd doorgeseind... hoezo? Kreeg Mohammed enkel berichtgeving tijdens de Ramadan maand? Of kwamen die boodschappen op het moment dat ze nodig waren (vb. toen Mohammed wèl met de vrouw van zijn aangenomen zoon mocht huwen). Waarom denkt men dan dat de korantekst enkel tijdens de ramadanmaand werd doorgeseind?

Sommige verzen kwamen nadat Mohammed bellen had gehoord (klingklang klinklang ho! daar komt Gabriel aangelopen?) en op de grond was gevallen (oops....ho, Gabriel heeft Mohammed niet zien staan en heeft hem omvergelopen), maar waarom was Gabriel dan niet voor iedereen zichtbaar?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

waarnemer
Berichten: 144
Lid geworden op: zo okt 15, 2006 3:38 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door waarnemer »

zakaria/sjoerd schreef:Allereerst wil ik je uitleggen hoe het komt dat dat ik er heilig van overtuigt ben dat het zo is.

Toen Mohammed vzmh de openbaringen kreeg via de engel Gabriël, verliet de engel hem niet voordat hij de betreffende soerah uit zijn hoofd kende. Toen hij deze kende, werd dit uit het hoofd geleerd door de sahaba (metgezellen) van de profeet. Ondertussen werd de tekst opgeschreven.
Als een moslim gaat bidden, begint hij met de soerah al fathiha en vervolgens gevolgd door een willekeurig vers uit de koran. De imam die voorgaat in gebed, reciteert deze verzen hardop. Indien hij een fout maakt, zal hij ogenblikkelijk verbeterd worden door iemand vanuit de gemeenschap. Dit is vanaf de begintijd altijd al zo geweest. Indien je denkt dat er teksten verandert zijn, zou dit meteen opgevallen zijn, aangezien er op dit moment over de hele wereld mensen zijn die de koran uit het hoofd weten. Tevens wil ik je erop attenderen dat de koran tijdens de heilige maand ramadan helemaal wordt gereciteerd in elke moskees over de hele wereld. Ook komen er geleerden over de hele wereld toespraken geven en gaan zij voor in gebed ( of bidden tussen de mensen) en zodoende zouden fouten ogenblikkelijk opgemerkt worden. Tot op heden is dit niet het geval.

Tevens wil ik je er bijbelteksten attenderen waarin God aankondigt van deze gebeurtenis (openbaring van de koran)
Ik ga naar deutonomium 18:18. Hier hebben we het eerder ook al over gehad.

18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.
Beste zakaria/sjoerd,


Eerst een verzoek, zou je zo goed willen zijn om voortaan een citaat te geven zodat ik weet of je ingaat op iets van mij of van een ander.
Tweede opmerking vooraf, zou je je ook aan het onderwerp kunnen houden? Zo geef je in je commentaar heel veel aandacht aan waarom je vindt dat de Bijbel de komst van Mohammed aankondigt. Eén van die aankondigingen zou volgens jou zijn Deut. 18:18. Daarom heb ik dit geciteerd en de rest niet. Want ik heb verschillende keren omstandig uitgelegd dat dit niet op Mohammed kan slaan. De argumenten weerleg je niet maar je blijft gewoon volhouden dat het zo is. Daarmee komen we geen steek verder. Daarom zou ik het op prijs stellen als je mijn argumenten weerlegde of aangaf dat je het met mijn argumenten eens ben.

Nu dan het boven geciteerde van de Koran. Dat jij gelooft in de openbaring van de Koran geef je zelf aan door te schrijven "Toen Mohammed vzmh de openbaringen kreeg via de engel Gabriël"
Maar dat weet je alleen omdat Mohammed dat later verteld heeft. Dat is nu juist niet waarom ik vroeg. Ik vroeg een bevestiging van de waarheid vanuit een andere bron, een tweede getuige zogezegd. Vergelijk dat maar eens met het kopen van een tweede hands auto. De zaken die jij uit de Bijbel haalt, en die gemakkelijk weerlegd kunnen worden, gaan over een eventueel profeetschap van Mohammed en niet of Mohammed openbaringen zou krijgen van de engel Gabriël. Want alweer, Mohammed heeft zelf steeds gezegd dat hij de openbaring dat hij een profeet of boodschapper zou zijn heeft doorgekregen en dat is nu juist iets dat hij weer alleen zelf zegt

Over dat reciteren nog een opmerking. Als Mohammed zelf er geen erg in had dat zijn woorden veranderd werden, zou er iemand, in de Moskee, waarvan waarschijnlijk niemand klassiek arabisch beheerst, dan dat wel doen?
Maar wat geeft dat als bewijs, nu er al een oud exemplaar van de Koran is gevonden dat wel afwijkt?

Met vriendelijke groet, waarnemer.

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Beste Waarnemer,

zoals ik mijn argumenten heb neergezet, dat is zoals ik het geloof. Dat jij daar anders over denkt, is je goed recht. Ik dwing je niet mijn standpunt over te nemen. Ik laat je hierboven alleen zien dat ik in de profeet Mohammed vzmh geloof, dat er in de bijbel over een profeet gesproken word die na de Christus moest komen en dat lees ik in het bovenstaande, wat ik geschreven heb. Met de komst van de profeet Mohammed vzmh, geloof ik dat hij de openbaring via God heeft gekregen. Zoals je kunt zien in de bijbeltektsten zal God de Woorden in Zijn mond leggen. Dat is voor mij genoeg om te geloven.

Het blijft geloof beste Waarnemer.

Groeten Zakaria/Sjoerd

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Beste Weda,

God is inderdaad Almachtig. Hij heeft niets en niemand nodig. Ook dat klopt. God gebruikt nu eenmaal boodschappers en helpers.

Als je de boeken van Zacharia leest, zie je dat er constant met een Engel wordt gesproken. De vraag of God dat zelf niet kan, kan ik nu ook aan jou stellen. God is Almachtig en heeft geen helpers nodig. Hij kiest ervoor om dat wel te doen, zoals ook uit heel veel verzen uit de bijbel blijkt. Zacharia is slechts een van de voorbeelden die ik aanhaal, maar er zijn er nog veel en veel meer.

Hoop dat je vraag nu beantwoord is.

Groeten Zakaria/Sjoerd

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Beste Waarnemer,

het klinkt stom, ik weet het, maar ik weet niet hoe ik een tekst/citaat van jou (in mijn betoog) in het rood neerzet. Ik zal het wel kopiëren en jouw naar erboven zetten.

Groeten Zakaria

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Pilgrim »

zakaria/sjoerd schreef:Beste Waarnemer,

het klinkt stom, ik weet het, maar ik weet niet hoe ik een tekst/citaat van jou (in mijn betoog) in het rood neerzet. Ik zal het wel kopiëren en jouw naar erboven zetten.

Groeten Zakaria
Dan druk je toch gewoon op de 'citeer' knop slimmerik! :P
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Pilgrim »

zakaria/sjoerd schreef:Wie wordt bedoeld met ‘de Trooster’ ? Christenen zullen zeggen “de Heilige Geest”. Dit is echter niet correct, aangezien de Heilige Geest al voor Jezus vzmh aanwezig was. Dit vers verwijst naar iemand die na Jezus vzmh moet komen, om de wereld te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Als we naar vers13 kijken, zie je dat hier wederom staat, dat hij (de profeet, waarover dit stuk gaat) niet vanuit zichzelf spreekt, maar wat God hem opdraagt te zeggen.

In handelingen 10:38 kunnen we lezen
Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige geest en met kracht heeft gezalfd…

Hier zie je dus dat de Heilige Geest er al was. En moet ‘de Trooster’dus op iemand slaan, die na Jezus vzmh moet komen.
Trooster is in het Grieks: paraklétos, wat een verbastering is naar periclytos, wat bijna een letterlijke vertaling is van Moh’ammed of Ah’ med. Ook in de originele joodse geschriften komt deze naam Ahmed letterlijk voor.
In principe was de Heilige Geest er altijd al maar de apostelen worden voor het eerst in Handelingen met de Heilige Geest 'gedoopt' (het dopen met 'vuur'). De Geest manifesteert zich hier als een windvlaag. Je gaat trouwens nauwelijks in op onze tegenargumenten. Ik heb al eerder geantwoord op het gegeven dat moslims de Heilige Geest aanzien voor Mohammed en het ontkracht. Ik zal het nog een keer herhalen.
De koran zegt dat:
En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).
Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:
“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”
Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. (Vreemd dat Christenen zo ver voor Mohammed zijn komst al probeerden te verdoezelen.) Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’ “de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Beste Pilgrim,

wij zien de heilige geest niet als Mohammed vzmh, maar als de engel Gabriël. Wat wel zo is, is dat er met bepaalde woorden (Trooster in dit geval) de christenen dat uitleggen als De heilige geest, terwijl wij met Trooster Mohammed vzmh bedoelen. Dat wil niet zeggen, dat wij De Heilige Geest als Mohammed vzmh zien, maar slechts dit woord, waar enieder op zijn eigen manier naar refereert.

Groeten Zakaria/Sjoerd

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door hans van de mortel »

zakaria/sjoerd schreef:20 Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.
Nou dat klopt dan perfect. Mohammed is gestorven. Niet omdat hij uit naam van God sprak, want de meeste moslims kennen of willen niet eens de naam van God weten. En dan te bedenken dat deze slimme moslim zakaria/sjoerd constant bijbelteksten aanhaalt en niet eens weet dat die bijbel 50x zoveel tekstinhoud heeft dan de koran. En waarom zou dat zo zijn? Omdat in de bijbel minstens 7000x de naam van God voorkomt.

In de koran, slechts 2% qua inhoud van de bijbel komt de naam van God NIET ÉÉN keer voor. Die naam weet iedere beschaafde welopgevoede mens die wat verder ontwikkeld is dan de doorsnee moslim te vertellen. De naam van de God van Abraham en Mozes is Jêhoewah. JHWH. Want de joden waren geen moslims en spraken derhalve geen arabisch maar Hebreeuws. Jammer voor de aartsbedrieger Mohammed. Hij kende de naam van God niet eens.

En het is nog altijd zo dat de klinkers niet worden opgeschreven maar persoonlijk moeten worden ingevuld. Dus: JeHoWaH. Maar het kan ook JahWeH zijn. De joden mochten op het laatst de heilige naam van God niet meer uitspreken. De juiste uitspraak is zodoende verloren gegaan. Maar dat God een naam heeft kan geen weldenkend mens ontkennen. Behalve dan de moslimmens. Omdat hij behoort tot de categorie onwetenden van onze moderne beschaving en het bekend is dat islam een probleem heeft met het vergaren van kennis.

Stel je voor dat een moslim zou gaan twijfelen aan de achterlijkheid van Mohammed. Dat is onverteerbaar voor de oprecht gelovige moslim. Dus? Blijft hij beweren, met zijn kop in het zand, voorzien van stevige oogkleppen, dat Mohammed de laatste boodschapper van God was.

Toch wel raar dat die quibus Mohammed de naam van God niet eens wist. Maar hoe leg ik dit uit aan zakaria/sjoerd?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Bernie »

zakaria/sjoerd schreef:Beste Pilgrim,

wij zien de heilige geest niet als Mohammed vzmh, maar als de engel Gabriël. Wat wel zo is, is dat er met bepaalde woorden (Trooster in dit geval) de christenen dat uitleggen als De heilige geest, terwijl wij met Trooster Mohammed vzmh bedoelen. Dat wil niet zeggen, dat wij De Heilige Geest als Mohammed vzmh zien, maar slechts dit woord, waar enieder op zijn eigen manier naar refereert.

Groeten Zakaria/Sjoerd
Ha Sjoerd,

Ik had even de hoop dankzij het topic van Waarnemer, dat er iets zou komen vanuit de koran: iets moois, iets overtuigends, iets waardoor ik zou kunnen snappen dat je je bekeert en gaat geloven in een man die moorden opdroeg, de eedere geschriften tegenspreekt en geen enkel bewijs levert voor zijn profeetschap.

Zelfs de sharia wet leert dat 4 getuigen nodig zijn. Hoeveel getuigen waren er aanwezig toen degene die zichzelf Gabriel noemde, zijn openbaring gaf aan Mohammed?

Hoe kun jij zo zeker van dathet werkelijk gabriel was die tot Mohammed sprak? Ben je eigenlijk op de hoogte van hoe die eerste openbaring plaatsvond? Want die was (volgens Islamitische bronnen) zacht gezegd niet erg goddelijk te noemen.

Ik neem het je niet kwalijk, maar ik krijg de indruk dat je nog weinig kennis hebt van je eigen religie.
Maar goed, je lijkt me iemand die best wil bijleren.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door BFA »

wij zien de heilige geest niet als Mohammed vzmh, maar als de engel Gabriël.
De Heilige Geest is de mogelijkheid van het maken van een concept, of de gevolgen van door emoties geleide acties beredeneren.

Gabriël is een van de vele engelen uit het OT. Er wordt heel duidelijk verschil tussen de twee gemaakt.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door BFA »

Hoe kun jij zo zeker van dathet werkelijk gabriel was die tot Mohammed sprak?
Mohammed heeft zelf toegegeven dat hij ook verzen van de Duivel heeft doorgekregen. Hoe kan je zeker zijn dat niet de hele Koran van de Duivel komt.
Zeker als de Duivel zo slim is dat hij mensen kan laten geloven dat hij het niet is.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door hans van de mortel »

BFA schreef:Gabriël is een van de vele engelen uit het OT. Er wordt heel duidelijk verschil tussen de twee gemaakt.
Gabriël komt in het geheel niet voor in de eerste drie bijbelse boeken. Al die flauwekul over een engel en satan begint pas vorm te krijgen na de Babylonische ballingschap. Toen sloeg bij het jodendom de verloedering toe. Precies zo gebeurde bij het christendom vanaf de eerste paus. En het allerergste manifesteerde zich via de analfabeet Mohammed die probeerde een graantje mee te pikken van de goddelijke chaos en waanzin.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48159
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door Pilgrim »

Het wordt steeds gekker. De Heilige Geest wordt de engel Gabriël en de Trooster (ook de Heiliger Geest) verandert in Mohammed. Maar kun je niet lezen Sjoerd, er staat toch PARAKLETOS en NIET(!) periklytos!!
"...We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’ “de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
De apostelen ontvingen niet Mohammed (die kwam zeven eeuwen later) maar de Heilige Geest!
“…maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal IN(!) u zijn.”
Hoe kan dit nu slaan op Mohammed??! :? :?:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Ik geloof de koran niet. Ik probeer hem te begrijpen.

Bericht door hans van de mortel »

Pilgrim schreef: Hoe kan dit nu slaan op Mohammed??! :? :?:
Met moslims valt geen dialoog te voeren

De brug die moslims bouwen is een bouwvallige brug met eenrichtingsverkeer die slechts naar de islam leidt en nu overal in de wereld van het gezonde verstand op instorten staat.


Volgens moslims slaat alles op Mohammed. Ook dat hij zijn vrouw sloeg. En neem nou die overmoedige toevoeging die men steeds gebruikt wanneer men Mohammed aanhaalt: vzmh. Wat een belachelijke onzin. Als er eentje was die de vrede aan zijn anus lapte, was het de analfabeet en zelfbenoemde profeet Mohammed wel. Geweld toepassen was zijn lust en zijn leven. De meeste slachtpartijen sloot Mohammed winnend af. Want hij had immers Allah aan zijn zijde, nietwaar?

Volgens een moslimse overlevering zijn er in totaal 74 militaire expedities (maghàzí) vanuit Medina ondernomen. In maart 625 nemen de Mekkanen, onder Abú Sufyán, wraak voor de nederlaag bij Badr. In de slag bij Uhud blijken ze evenwel niet echt in staat te zijn de moslims beslissend te verslaan. Volgens sommige bronnen verliezen de ansár bij Uhud zeventig man, en de muhádjirún vier. Desalnietemin hadden de moslims nu een theologisch probleem: wanneer de overwinning bij Badr een geschenk van God geweest was, waarom dan nu niet weer een overwinning? Bewees Uhud dat God nu de Mekkanen beschermde? Dit probleem wordt als zo vaak in de Koran opgelost door Mohammed zelf: sura 3:153, 3:166, en 3:173: God had het geloof van de moslims slechts willen beproeven.

Lekker zeg, zo’n arabische maangod die middels veel doden moslims op de proef stelt. Ik eet liever een hondendrol op dan mijn vertrouwen in een dergelijke wrede arabische god te stellen. Zoiets achterlijks is slechts voor moslims voorbehouden. Vandaar al die haat en agressie tegen andersdenkenden. Moslims kunnen niet uitstaan dat er ook nog mensen bestaan die in staat zijn zelfstandig na te denken.

Nu ja, we kennen op dit forum als geen ander de misselijkmakende reputatie van de schizofrene analfabeet en afslachter Mohammed, de man met voorliefde voor het grote geweld. Hij bedacht sura’s om maar vooral overal zijn zin in te krijgen. Of het nu ging om zijn leugens te maskeren of een vrouw bij een ander weg te halen. Mohammed kreeg altijd zijn zin. Toen Mo verliefd werd op Zaynab, de vrouw van zijn geadopteerde zoon Zaid, keurde Allah als haast vanzelfsprekend haar scheiding van Zaid goed en verenigde haar in het huwelijk met Mohammed:
En toen gij zeidet tot hem, aan wie Allah welgedaan had en aan wie gijzelf welgedaan hadt: Houd uw echtgenoot bij u terug en vrees Allah - , terwijl gij zelf in uw ziel verborgen hield wat Allah openbaar zou maken en gij vrees hadt voor de mensen, hoewel Allah toch meer aanspraak heeft dat gij hem vreest. Toen nu Zaid het vereiste aan haar voltrokken had, hebben Wij u haar echtgenoot gegeven, opdat er voor de gelovigen geen belemmering zou zijn ten aanzien van de echtgenoten hunner aangenomen zoons, wanneer deze het vereiste aan haar voltrekken. En de beschikking van Allah is iets wat wordt uitgevoerd. (sura 33:37)
Wat Mohammed maar wilde, dat wilde Allah voor hem. Hoe Mohammed ook reageerde, zo reageerde zijn knecht Allah voor hem. Al dat gesjoemel met Allah ten eigen voordele was zo opvallend dat zijn favoriete geliefde Aishah, een van Mohammed’s elf vrouwen, spottend tegen hem opmerkte:
”O Allah’s apostel, ik zie slechts dat uw Heer zich haast om jou een plezier te doen.” (Al-Bukhari vol 7:48)

Ach, met moslims valt niet te redeneren. Zij weten dat zij sowieso al vanaf het begin bij hun intrede in onze kennisbeschaving voor aap stonden met hun domme halstarrige gedrag door vast te houden aan de grootste achterlijkheid in de geschiedenis, de geschiedenis van de woestijn roverhoofdman Mohammed en islam.

De brug die moslims bouwen is een bouwvallige brug met eenrichtingsverkeer die slechts naar de islam leidt en nu overal in de wereld van het gezonde verstand op instorten staat.

Weleens ooit van geweld gehoord, toegepast door Jehovah’s Getuigen tegen andersdenkenden? NEEN! Zoiets is alleen voorbehouden voor de meest walgelijke religie op aarde en zijn volgelingen: ISLAM
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door weda »

zakaria/sjoerd schreef:Beste Weda,

God is inderdaad Almachtig. Hij heeft niets en niemand nodig. Ook dat klopt. God gebruikt nu eenmaal boodschappers en helpers.

Als je de boeken van Zacharia leest, zie je dat er constant met een Engel wordt gesproken. De vraag of God dat zelf niet kan, kan ik nu ook aan jou stellen. God is Almachtig en heeft geen helpers nodig. Hij kiest ervoor om dat wel te doen, zoals ook uit heel veel verzen uit de bijbel blijkt. Zacharia is slechts een van de voorbeelden die ik aanhaal, maar er zijn er nog veel en veel meer.

Hoop dat je vraag nu beantwoord is.

Groeten Zakaria/Sjoerd

beste sjoerd,

gelovers spreken zichzelf tegen en in dit geval jij ook. ik zal kort toelichten:
God is inderdaad Almachtig. Hij heeft niets en niemand nodig. Ook dat klopt. God gebruikt nu eenmaal boodschappers en helpers.

waarom zou god boodschappers en helpers gebruiken?? wat is daarvan de noodzaak. stel dat jij "kracht had om een 1000 kilo op te tillen. zou jij een ander vragen om dat te doen, wetende dat jij alleen die kracht hebt??? daarom is het ook onlogisch dat god een boodschapper of helper gebruikt.
de koran zegt dus dat god niet almachtig is. en daarom kan de koran geen goddelijke "boek" zijn.

Als je de boeken van Zacharia leest, zie je dat er constant met een Engel wordt gesproken. De vraag of God dat zelf niet kan, kan ik nu ook aan jou stellen. God is Almachtig en heeft geen helpers nodig. Hij kiest ervoor om dat wel te doen, zoals ook uit heel veel verzen uit de bijbel blijkt. Zacharia is slechts een van de voorbeelden die ik aanhaal, maar er zijn er nog veel en veel meer.

jij gebruikt teksten om je eigen bewering te handhaven. ik kan ook teksten aanhalen. daarmee kom je in een cirkelredenering. ik gebruik argumenten om iets aan te tonen. helaas, sjoerd dat heb je niet gedaan waarmee het bevestigd wordt dat de koran geen antwoord geeft op mijn logische vraag. bij de onderstreepte zin moet je jezelf afvragen waarom een almachtige god kiest om helpers te gebruiken. als hij helpers gebruikt dan is hij niet meer almachtig. toen de metgezellen van mohammed vragen begonnen te stellen over de soera's, kwam hij heel slim met het antwoord: allah weet het beter. met deze zin willen moslims alle kritische vragen ontwijken. ik hoop dat jij dat niet doet, Sjoerd.

allah is toch overal aanwezig?? als dat zo is dan is het ook overbodig om iemand (gabriel) te sturen met een boodschap terwijl allah daar ook aanwezig is.

snap je deze bewering sjoerd?

ook heb jij geen antwoord gegeven of je iemand als vriend zou willen hebben die met zo een crimineel is als mohammed? ik denk dat jij dat niet zou doen. waarom neemt een allah een crimineel als mohammed als profeet. beantwoord jij deze vraag met : allah weet het beter????

groet,
weda.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Beste Weda,

deze vraag zou je aan joden, christenen en moslims kunnen stellen. Wij zijn er allemaal van overtuigt dat God Almachtig is. Dat heet nou geloven..... :wink:

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door weda »

zakaria/sjoerd schreef:Beste Weda,

deze vraag zou je aan joden, christenen en moslims[/b] kunnen stellen. Wij zijn er allemaal van overtuigt dat God Almachtig is. Dat heet nou geloven..... :wink:beste sjoerd,

jij bent toch ook moslim??? waarom wil je de vraag niet beantwoorden. als een jood, christen met slechte "argumenten" komt dan zal ik hun ook soort gelijk vraag stellen..

wat is geloven: geloof dat vuur koud is??? snap je nou dat geloven niks met de waarheid te maken heeft?? en jij hebt juist de islam gekozen omdat het geen contradicties zou hebben?? de koran heeft vele onlogische redeneringen en onwaarheden.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

waarnemer
Berichten: 144
Lid geworden op: zo okt 15, 2006 3:38 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door waarnemer »

Beste zakaria/sjoerd,

Er zijn geen stomme vragen, alleen stomme antwoorden, dus geen probleem.
Inderdaad moet je eerst op de knop, rechtsboven, (citeer) klikken.
Dan krijg je het hele verhaal van je opponent.
Ingewikkelder is het om dat verhaal in stukken te 'knippen' en dan per deel commentaar te geven.
Ik doe het altijd zó.
Het hele verhaal 'quote' ik eerst.
De allereerste quote deleten
De allerlaatste quote kopiëren. (dat lukt mij nooit in één keer omdat de voorgaande ] altijd meegaat, dus nog een keer copy/past na het verwijderen van de ])
Deze gekopieerde quote plaatsen achter het eerste stuk dat je wilt 'knippen' (in het voorbeeld hieronder staat het achter neerzet).
De rest van de stukken kun je gewoon met Quote in de bovenbalk 'quoten'.
Aan het eind moet je nog wat overbodige quotes deliten maar dat zie je vanzelf als je voorbeeld gebruikt.
zakaria/sjoerd schreef:Beste Waarnemer,

het klinkt stom, ik weet het, maar ik weet niet hoe ik een tekst/citaat van jou (in mijn betoog) in het rood neerzet.
Ik zal het wel kopiëren en jouw naar erboven zetten.
Groeten Zakaria
Waar ik mee zit te tobben is dat ik een langere tekst niet zonder moeite kan bewerken, de cursor vliegt steeds naar boven, wellicht weet iemand daar een oplossing voor,

Succes! en vriendelijke groet, waarnemer.

waarnemer
Berichten: 144
Lid geworden op: zo okt 15, 2006 3:38 pm

Re: waarom de Koran geloven?

Bericht door waarnemer »

zakaria/sjoerd schreef:Beste Waarnemer,

zoals ik mijn argumenten heb neergezet, dat is zoals ik het geloof. Dat jij daar anders over denkt, is je goed recht. Ik dwing je niet mijn standpunt over te nemen. Ik laat je hierboven alleen zien dat ik in de profeet Mohammed vzmh geloof, dat er in de bijbel over een profeet gesproken word die na de Christus moest komen en dat lees ik in het bovenstaande, wat ik geschreven heb. Met de komst van de profeet Mohammed vzmh, geloof ik dat hij de openbaring via God heeft gekregen. Zoals je kunt zien in de bijbeltektsten zal God de Woorden in Zijn mond leggen. Dat is voor mij genoeg om te geloven.

Het blijft geloof beste Waarnemer.

Groeten Zakaria/Sjoerd
Beste zakaria/sjoerd,

Even kort jouw standpunt:
A. Een citaat van Mohammed zelf, dat kan dus geen bewijs zijn.
B. Een aantal citaten uit de Bijbel waarin jij leest dat Mohammed in de Bijbel wordt aangekondigt.

Met betrekking tot A ga je helemaal niet in op mijn argument dat je bij het kopen van een tweede hands auto heel anders te werk gaat.

Met betrekking tot B moet ik opmerken dat al jouw argumenten al zovele malen weerlegd zijn maar Moslims blijven, zonder op de argumenten in te gaan maar stug en strak volhouden dat het zo is. Sommige argumenten zijn echt belachelijk, daar wil ik best een voorbeeld van geven maar jij zal op de argumenten toch niet ingaan. Moslims speuren in de Bijbel bijvoorbeeld naar het woord 'profeet' en concluderen zonder op het verband van de tekst te letten dat het "dus" Mohammed moet zijn.
Voor de zoveelste keer de profeet uit Deut 18 moet in het land Israël wonen om zijn volksgenoten kunnen aanspreken. Geef nou eens antwoord op de vraag hoe Mohammed de Israëlieten de toekomst zou moeten voorspellen als hij er niet is?
Als ik tijd heb zal ik eens nagaan wie er al geantwoord hebben op jouw verhaal en kijken of er nog 'losse eindjes zijn,


met vriendelijke groet, waarnemer.

Plaats reactie