Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Is de bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Ik vond het gepaster om allereerst deze topic te openen alvorens op de vele fouten, godslastering, tegenstrijdigheden, vrouwonvriendelijk teksten etc in te gaan.
Zoals je in mijn betoog hieronder kan zien, is de bijbel het werk van mensenhanden. Het gedachtegoed komt van mensen, zijn in mensentaal opgeschreven en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken.

3 soorten werken die samengevoegd zijn in de bijbel:
1) Je zult in staat zijn in de bijel te herkennen wat zou kunnen omschreven als “het Woord van God”
2) Je zult ook in staat zijn waar te nemen wat kan worden omschreven als “Woorden van een profeet van God”
3) En je zult zonder twijfel zien dat het grootste deel van de Bijbel bestaal uit verslagen van ooggetuigen of oorgetuigen of personen die opgeschreven hebben wat

ze anderen hebben horen zeggen. Dit zijn alsdus “ Woorden van een geschiedschrijver”. Je hoeft niet ver te zoeken naar voorbeelden van deze verschillende soorten van getuigenissen in de bijbel. De volgende voorbeelden zal dat glashelder laten zien

Het eerste type:

Deuteronomium 18:18
Een Profeet zal Ik verwekken uit het midden aan hun broederen zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond legggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik heb gebied

Jesaja 43:11
Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser

Jesaja 45:22
Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en er is geen ander

Het tweede type:

Mattheüs 27:46
Riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachrani?

Markus12:29
Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is ÉÉN

Markus 10:18
En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen
Iedereen zal het met me eens zijn dat dit woorden zijn die Jezus zelf heeft gezegd.

Het derde type:

Markus 11:13
“En toen hij (Jezus) van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets dan bladeren

Voor ons moslims is dit verschil vrij makkelijk te onderscheiden, aangezien wij ze ook hebben binnen ons geloof. Wij hebben hier afzonderlijke boeken van gemaakt.
Het eerste type vinden wij terug in de koran
Het tweede type vinden wij terug in h’adieth (overleveringen)
Het derde type zijn in overvloed aanwezig in heel veel boeken door betrouwbare en minder betrouwbare bronnen.
Wij houden dit onderscheid bewust gescheiden, omdat de types niet gelijk zijn aan elkaar.

Een christen heeft het met dat betreft lastig, omdat hij gedwongen word om gelijkwaardig, spiritueel belang en autoriteit aan die verslagen te hechten. Door deze types weer te geven, zal het nu gemakkelijker zijn voor hem om de bijbel te analyseren.

Laten we nu eerst de ons eigen geloof verhelderen aangaande de Boeken va God, voor dat we verder gaan.
Wat bedoelen wij nu als we zeggen dat we (moslims) geloven in de Tauraat (Thora), Zaboer (Psalmen), Indjiel (Evangelie) en de Koran.
Zoals bekend is de Koran het onfeilbare Woor van God, hetgeen is geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh via de engel Grabiël vzmh en is beschermt tegen menselijke vervalsingen in de afgelopen 1400 jaar.

De Taurat waar wij moslims is geloven, is niet de Thora van de joden en de christenen, hoewel de woorden, het ene Arabisch, het andere Hebreeuws, hetzelfde zijn. Wij geloven dat wat de profeet Mozes vzmh tot zijn volk predikte, de Openbaring was van de Almachtige God, maar dat Mozes vzmh niet de auteur was van deze boeken, zoals aan hem is toegeschreven door de joden en de christenen.

Evenzo geloven we dat de Zaboer (Psalmen) de Openbaring was die God aan Dawoed (David) vzmh heeft gezonden, maar dat de huidige Psalmen die geassocieerd zijn met zijn naam NIET die Openbaring zijn. Christenen zelf beweren niet eens dat David vzmh de enige schrijver is van “zijn” Psalmen.

Hoe zit het met de Indjiel? De Indjiel betekend “Evangelie” of “het goede nieuws”, welke Jezus vzmh predikte tijdens zijn ambt. De Evangelieschrijvers melden vaak dat Jezus vzmh rondtrok en het Evangelie predikte (Matt9:35) “en Jezus ging… en verkondigde het evangelie… en genas alle ziekte en alle kwaal”
Het evangelie is een veelgebruikt woord, maar wat predikte Jezus? Van de 27 boeken van het NT kan alleen een heel klein deel worden aangenomen als de woorden van Jezus vzmh. Helaas is er geen boek te vinden geschreven door Jezus vzmh.

Wij als moslims geloven dat alles wat Jezus predikte, het evangelie, van God afkomstig was. Het goede nieuws en de Leiding van God voor de Kinderen van Israël. Tijdens zijn leven heeft Jezus vzmh nooit één woord geschreven of daar opdracht tot gegeven. Wat vandaag de dag doorgaat als de “evangeliën” zijn in feite anonieme werken van mensen. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat zo ongelooflijk veel fouten en tegenstrijdigheden in de bijbel staan.

De vraag die ik hierboven stelde: Is de bijbel God’s Woord of goddelijk geïnspireerd? Als ik deze vraag aan een willekeurige christen vraag en een bijbel laat zien, krijg ik gelijk een wedervraag? Welke versie is dat? Ook hieruit is op te maken dat mensen de originele teksten aangepast hebben.

Zoals in Openbaring 22:18-19 te lezen is Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens…
Protestanten hebben de boeken van: Judith, Tobias, Baruch en Esther etc. niet opgenomen in de huidige bijbel.
Nemen de christenen hun eigen teksten niet serieus of lezen ze erin wat ze willen lezen.

Hieronder een voorbeelden van verkeerd vertaalde versen, wat veel invloed heeft op de teksten.

Jesaja 7:14
Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven
De onmisbare MAAGD in het bovengenoemde vers is in de RSV (Engelse bijbel) is vervangen door het woord “DE JONKVROUW”, wat de correctie vertaling is van het Hebreeuwse woord ALMAH is het woord welke de hele tijd in de Hebreeuwse tekst voorkomt en niet het woord Bethulah, wat MAAGD betekend.
In bijna alle vertalingen komt het woord ‘maagd’ voor. Helaas zullen de christenen dit maar moeten slikken en zijn ze gedwongen om dit te geloven.

Marcus 16:19
De Here Jezus werd dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechter had Gods..
Als je de RSV van 1952 kunt komen, zie je dat Marcus eindigt bij vers 8. En na een halve lege bladzijde, zie je de missende verzen in “kleindruk” als een voetnoot onderaan de pagina. Elke eerlijke christen moet toegeven dat hij geen enkele voetnoot in de bijbel erkend als het Woord van God.
Verder kan je over dit ‘wonder’ alleen nog iets lezen in Lukas 24:51.

Als je deze hele tekst ontleed, zie je dat er overal staat: “en zij” dat betekend dus dat dit verhaal dat Lukas dit zelf onmogelijk heeft kunnen zien. Dit verhaal is doorgegeven wellicht nogmaals doorgegeven om vervolgens opgeschreven te worden. Als eerlijk christen moet je je vraagtekens stellen over dit gehele stuk, zeker ook omdat deze tekst een ander verhaal verwoord dan de andere apostelen

Lukas 24:4
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.

En lees nu eens Marcus16:5
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd
In de bovenstaande versen schijven de schijvers dat de steen al weggerond was. In Mattheüs 28:1-5 lezen wij echter het volgende:
1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

Zoals je ziet zijn er op dit punt veel verschillende versies van de teksten. Dit kunnen we onmogelijk het Woord van God zien, maar ‘slechts’ goddelijk geïnspireerd.

Ik kan nog vele voorbeelden geven over dit soort tegenstrijdige berichtgevingen.
Matt 21:7.. brachten zij de ezelin… en hij ging daarop zitten
Marc11:7.. en zij brachten het veulen… en hij ging er op zitten
Lucas19:36. En zij brachten het tot Jezus … en hielpen Jezus erop
Joh12:14… En Jezus vond een jonge ezel en hij ging er op zitten

Zou de Almachtige God de auteur kunnen zijn geweest van deze ongelijksoortige situatie; Hij neemt de moeite om er op toe te zien dat geen van de Evangelieschrijvers hun totaalverslag van Zijn “zoon;s” ezelrit in de Heilige Stad zou missen, en tegelijkertijd hen te “inspireren” om het nieuws over Zijn “zoon’s” hemelse vlucht op de vleugels van de engelen te verzwijgen?

Voor nu laat ik het hierbij en zal in een andere topic verder ingaan op de verschillen en tegenstrijdigheden. Ook zal ik ingaan op onzedelijkheden in de bijbel, doodstraf in de bijbel, homoseksualiteit in de bijbel, polygamie in de bijbel en vrouwonvriendelijke teksten in de bijbel.

Groeten Zakaria/Sjoerd

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Manon »

ik heb nog nooit gehoord dat iemand beweerde dat de bijbel het woord van god zou zijn, voor christenen geldt bovendien eerst het Nieuwe Testament dat de bijbel op de tweede plaats zet en de auteurs van die boeken zijn gekend.

Wat was uw punt in feite? Dat de koran wèl het woord van Allah zou zijn ?(via gabriel en andere draadloze netwerken aan Mohammed doorgeseind weliswaar).

Maar vertel me dan even, waarom staat de koran dan niet in de eerste persoon enkelvoud? Waarom praat Allah over zichzelf in de derde persoon? Enig idee? Foutje in de netwerkverbinding of zo?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Wat een vreselijk domme vraag van iemand die denkt dat ze heel wat weet.

Dat is in het klassieke Arabisch een beleefdheidsvorm. Waarom steld geen enkele christelijke Arabier deze vraag... Omdat hij zijn taal kent en weet dat een beleefdheidsvorm is. Zonder daarover maar 1 seconde over in discussie te gaan.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Je hebt er om gevraagd Sjoerd. Maar we gaan nu fouten in de koran bespreken. Ook leerzaam.

Grammaticale fouten in de koran
Let je even op?
Spoiler! :
Door M. Rafiqul-Haqq en P. Newton

Moslims geloven dat Allah een boek aan ieder van Abraham, Mozes, David en Jezus openbaarde. “Maar het boek van de profeet Abraham is verloren geraakt. De boeken van David (de Psalmen), Mozes (de Thora) en Jezus (het Evangelie) werden veranderd.” [1]

Het is slechts de koran die geopenbaard werd aan Mohammed door de engel Gabriel die bewaard werd, en inderdaad “Geen enkel woord ervan is veranderd of verloren geraakt. Het wordt vandaag precies zo gevonden zoals het aan de Profeet Mohammed was geopenbaard.” [2] Zodanig is het niet Mohammeds persoonlijke prestatie. In plaats daarvan is het een goddelijk wonder. Het profeetschap van iedere profeet werd bevestigd door goddelijke wonderen. Geloofd wordt dat de koran Gods wonder is bevestigend het profeetschap van Mohammed.

“Het enige wonder dat Mohammed beweerde was de koran… De koran is het enig geïnspireerde schrift dat intact tot ons gekomen is zoals het aan de profeet geopenbaard. Er is niet geknoeid met de tekst en de oorspronkelijke puurheid van de taal is onbezoedeld gebleven.” [3]

Moslims geloven dat een letterkundig wonder is en dat het ongeëvenaard wordt door andere literatuur. Het is niet een menselijk wonderstuk maar een goddelijk wonder, waar iedere letter en punt uit de hemel geopenbaard werd, met geen verschil tussen wat geopenbaard was en wat we in onze handen hebben.

Meesterwerken zijn het werk van mensen. Wonderen zijn het werk van God. Een wonder, ieder wonder, is superieur ten opzichte van de beste meesterwerken. Ook kunnen wonderen niet worden “verbeterd” door menselijke inspanningen omdat dat hetzelfde zou zijn als toegeven dat het wonder, dat wil zeggen het werk van God, tekort schoot.

Een meesterwerk passeert andere werken in één bijzonder gebied. Bijvoorbeeld, een meesterwerk van ingenieurschap hoeft niet noodzakelijk esthetische aantrekkingskracht te hebben. Of een meesterwerk in kunst hoeft niet aan bouwkundige normen te voldoen. Een meesterwerk in bloemschikken hoeft niet noodzakelijk goed te ruiken.

Moslims beweren dat de koran niet slechts een door mensen geschreven letterkundig meesterwerk is maar een goddelijk letterkundig meesterwerk. Deze bewering is niet in overeenstemming met de feiten. Want de koran zoals wij die kennen bevat duidelijk grammaticale fouten, met gemak aan te wijzen voor een ieder die Arabisch kent.

De eerste fout

In 5:69:

Voorwaar, degenen die (in de Koran) geloven en de Joden en de Sabiërs en de Christenen die in Allah en e Laatste Dag geloven en goede werken verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren. (Siregar)

Innal-laziina ' aamanuu wal-laziina haaduu was-Saabi'uuna wan-Nasaaraa man ' aamana bilaahi wal-Yawmil-'Aakhiri wa ' amila saali-hanfalaa khaw-fun ' alay-him wa laa hum yah-zanuun.

Het bovenstaande vers bevat een grammaticale fout. Het woord Saabi'uuna is verkeerd verbogen.

In twee andere verzen wordt hetzelfde woord in precies dezelfde grammaticale setting correct verbogen.

2:62 Innal-laziina ' aamanuu wal-laziina haaduu wan-Nasaaraa was-Saabi'iina…

22:17 Innal-laziina ' aamanuu wal-laziina haaduu was-Saabi'iina wan-Nasaaraa…

Merk op dat het woord wordt geschreven als Saabi'uuna in 5:69 en als Saabi'iina in 2:62 en 22:17. In de laatste twee verzen is het woord correct verbogen want het woord inna aan het begin van de zin vereist een verbuigingsvorm die “nasb” genoemd wordt (zoals in gevallen van accusatief en subjunctief) en de “ yeh '” is het “kenmerk voor de nasb”. Het woord Saabi'uuna in 5:69 werd echter de 'uu, waw gegeven wat het kenmerk van “raf'a” is (zoals in gevallen van nominatief en indicatief). Dit is dus een duidelijke grammaticale fout.

De tweede fout

In 4:162

Maar degenen onder hen die stevig gegrondvest zijn in kennis en (ook) de gelovigen, geloven in wat aan jou geopenbaard is en wat vóór jou geopenbaard is. Zij die de shalât verrichten; zij die de zakât geven en de gelovigen in Allah en de Laatste Dag: aan hen zullen Wij een geweldige beloning geven. (Siregar)

Laakinir-Raasi-khuuna fi-'ilmi minhum wal-Mu'- minuuna yu'- minuuna bi-maa ' unzinla ' ilayka wa maa ' unzila min-qablika wal-muqiimiin as-Salaata wal mu'- tuunaz-Zakaata wal-Mu'- mi-nuuna billaahi wal-Yawmil-'Aakhir: ' ulaa'ika sanu'- tii-him ' ajran ' aziima.

Het woord muqiimiin hoort muqiimuun te zijn. Het woord hoort verbogen te worden volgens het “ raf'a teken” zoals de andere zelfstandige naamwoorden in de zin. De twee zelfstandige naamwoorden die voor muqiimiin komen zijn wel juist verbogen ( Raasi-khuun en Mu'- minuun), net zoals het naamwoord wat erna komt ( mu'- tuun). Sommigen hebben beargumenteerd dat dit woord op deze manier is verbogen om de gebedsdaad te benadrukken en te prijzen, maar de geleerde Ibn al-Khatib zegt dat dit een zieke redenering is. ( al-Furqan door Mohammed M.' abd al-Latif Ibn al-Katib, Dar al-Kutub al-'elmiya, Beirut, p.43). Zo’n redenering gaat tegen alle logica in. Waarom zou men het gebed dat een tak van de religie is, onderscheiden, en niet geloof dat de fundamentele wortel van de religie is? Kan deze logica dan bovendien ook toegepast worden op de fout in verbuiging in het voorgaande vers? Kunnen wij concluderen dat de Saabi'iin meer onderscheidend zijn dan de gelovigen en de Mensen van het Boek? En waarom worden ze in één vers onderscheiden en niet in andere zoals we hebben gezien? God staat ver boven dit soort kromme logica. Dit is nogmaals een duidelijke grammaticale fout.

De derde fout

In 20:63

Zij zeiden: “Waarlijk, dit zijn zeker twee tovenaars...” (Siregar)

Qaaluu in haazaani la-saahiraani…

Het woord haazaani zou haazayn moeten zijn.

Het woord haazaani is onjuist verbogen omdat het woord inna aan het begin van het naamwoordelijk gezegde een verbuigingsvorm tot gevolg veroorzaakt genaamd “nasb” voor het nominatief en de “ yeh” is het “kenmerk van de nasb”. Dit is de derde grammaticale fout.

De vierde fout

In 2:177

Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar wie vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals... en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft ... voor het vrijkopen van slaven, en die de shalât onderhoudt, de zakât geeft en die toruw zijn aan belofte... en de geduldigen... (Siregar)

Laysal-birra ' an-tuwalluu wujuuhakum qibalal-Mashriqi wal-Maghrib wa laakinnal-birra man ' aamana billaahi wal-Yawmil-'Akhiri wal-malaa-'ikati wal-Kitaabi wan-nabiyyiin: wa'aatal-maala ' alaa hubbihii zawilqurbaa wal-yataamaa wal-masaakiina wabnas-sabiili was-saa-'iliina wa fir-riqaab: wa'aqaamas-Salaata wa ' aataz-Zakaata; wal-muufuuna bi'ahdihim ' izaa ' aahaduu was-Saabiriina fil-ba'- saa'i wazzarraa-'i…

Het bovenstaande vers bevat vijf grammaticale fouten. In vier gevallen is de verkeerde tijd gebruikt, aangezien de zin begint in de tegenwoordige tijd met het werkwoord tuwalluu, terwijl de andere vier werkwoorden in de verleden tijd staan:

' aaman hoort tu'minuu te zijn;

' aata hoort tu'tuu te zijn;

' aqaama hoort tuqimuu te zijn;

' aata hoort tu'tuu te zijn.

Als men het bovenstaande vers letterlijk naar het Nederlands zou vertalen zou er staan: “Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar wie vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals... en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft ... voor het vrijkopen van slaven, en die de shalât onderhoudt, de zakât geeft en die toruw zijn aan belofte... en de geduldigen...” (Siregar)

De Nederlandse vertalers hebben echter dezelfde tijd gehandhaafd, en de werkwoorden “geloofde”, “weggaf”, “onderhield”, en “gaf” verbeterd en in de tegenwoordige tijd gezet.(Zie bijvoorbeeld de vertalingen van Siregar (hierboven), Leemhuis en Kramers).

De vijfde fout is de incorrecte verbuiging van het woord saabiriina. Het zou verbogen moeten zijn als saabiruuna zoals het voorgaande woord muufuuna.

De vijfde fout

In 3:59

de gelijkenis (van de schepping) van ‘Îsa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees,’en hij was. (Siregar)

Inna massala ' Isaa ' indal-laahi ka-masali 'Adam; khalaqahuu min-turaabin-sum-ma qaala lahuu kun fa-yakuun.

Als men de bovenstaande zin letterlijk van het Arabisch naar het Nederlands zou vertalen zou er staan: “de gelijkenis (van de schepping) van ‘Îsa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees,’en hij is.”

Het woord yakuun (“is” in het Nederlands) hoort kana (“was”) te zijn om in overeenkomst te staan met de verleden tijd van het voorgaande werkwoord “zeide” zoals het gecorrigeerd werd door Siregar, Leemhuis en Kramers in hun vertalingen van dit vers. Dit is de vijfde fout.

De zesde fout

In 21:3

En degenen die onrechtvaardig zijn verbergen (hun onrecht) in heimelijk overleg... (Siregar)

Laahiyatan - quluubuhum. Wa ' asarrun-najwallaziin zalamuu…

Het woord 'asarru hoort 'asarra te zijn. Het bovenstaande staat in de werkwoordelijk gezegde en de regel voor zo'n zin, waar het werkwoord voor het (mannelijke) onderwerp komt, is dat het werkwoord in de derde persoon (mannelijk) enkelvoud moet staan, wanneer het actieve onderwerp van de directe rede in de zin wordt genoemd”. (Dezelfde regel geldt wanneer je de twee vermeldingen van “mannelijk” vervangt door “vrouwelijk”.) Maar het werkwoord in de bovenstaande vers uit de koran staat in het meervoud. Zie hoe de bovenstaande regel wel wordt toegepast in de volgende verzen van de koran. Verzen: 3:52, 10:2, 16:27, 16:35, 3:42, 49:14.

De zevende fout

In 22:19

Dit zijn twee tegenstanders die over hun Heer twisten. (Siregar)

haazaani Khismani ' ikhtasamuu fi rabbihim…

In het Arabisch worden woorden, net als in het Nederlands, verbogen of vervoegd afhankelijk van het aantal. In het Nederlands bestaan twee aantallen: enkelvoud en meervoud. In het Nederlands worden “twee mannen” dus behandeld als meervoud. Het Arabisch kent drie aantallen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. In het Arabisch wordt een woord dus behandeld volgend de regels van de enkelvoud, tweevoud of de meervoud. Het werkwoord in het bovenstaande vers is vervoegd alsof het onderwerp meer dan twee is. Het vers spreekt echter over maar twee personen. Het werkwoord had dus volgens de regels van het tweevoud vervoegd moeten worden en het woord ' ikhtasamuu zou dan ' ikhtasamaa moeten zijn. Dit is dus nog een fout.

De achtste fout

In 49:9

En als twee partijen van gelovigen met elkaar slaags raken, sticht dan vrede tussen hen. (Siregar)

wa ' in-taa-'ifataani mi-nal-Mu'- miniinaq-tatalu fa-'aslihuu baynahumaa…

De fout in dit vers lijkt op de vorige. Het aantal is nogmaals tweevoudig maar het werkwoord is vervoegd alsof het onderwerp een meervoud is. Het werkwoord ' aq-tatalu zou dus ' aq-tatala moeten zijn.

De negende fout

In 63:10

Mijn Heer, Had U mij maar een korte tijd uitstel gegeven, dan zou ik uitgeven aan liefdadigheid en tot de rechtvaardigen behoren. (Siregar)

…Rabbi law laa ' akhartanii ' ilaa ' ajalin-qariibin-fa-'assaddaqa wa-'akum-minas-salihiin.

Het werkwoord ' akun is verkeerd vervoegd. Het zou ' akuuna moeten zijn, m.a.w. de klinker “a” moet aan de laatste medeklinker verbonden worden want het werkwoord ' akun staat in de subjunctief. Het voorgaande werkwoord 'assaddaqa is wél correct vervoegd en staat in de subjunctief. De reden hiervoor is dat de tegenwoordige tijd in het Arabisch geplaatst is in de subjunctieve naamval als het voorafgegaan wordt door bepaalde woorden ( huruf naseba). Een van die woorden is de “causatieve fa”.

De tiende fout

In 91:5

Bij de hemel en Wie haar gebouwd heeft. (Siregar)

was- samaa -'I wa maa banaa'haa.

Het woord ma wordt in het Arabisch gebruikt voor het onzijdig. Het onderwerp in de bovenstaande zin is echter God. In het Arabisch had dus het woord man gebruikt moeten worden (in de betekenis van “hij die”). De koranvertaling van de Ahmadiyya Gemeenschap lost het probleem op door God helemaal niet te noemen in het bewuste vers: “De hemel en de schepping er van.”

Een soortgelijke vertaling staat in de Engelse vertaling van Yusuf Ali, met de volgende verklaring in een voetnoot: “De ma masdariya in het Arabisch in deze en volgende zinnen kan het beste naar het Engels vertaald worden met zelfstandige naamwoorden.” Het woord bana in banahaa is echter geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord in de verleden tijdsvorm zoals op correcte wijze als zodanig vertaald door de Engelse vertalers Arberry en Pickthall (“Bij de Hemel en Hij Die hem uitspreidde”). Het woord ma had eigenlijk man moeten zijn (wat “die” betekent) en in die context zou het dan “Die” met een hoofdletter D moeten zijn geweest.

De elfde fout

In 41:11

Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: “Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.” Zij zeiden: “Wij zijn gewillig gekomen.” (Siregar)

… faqal laha wa lel-Arad ' iteya taw'aan aw karha qalata atayna ta'e'een.

Hemel en aarde zijn in het Arabisch vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Het werkwoord in “ze zeiden” is overeenkomstig hiermee vrouwelijk en in tweevoudig ( qalata), maar het bijvoeglijk naamwoord “gewillig” aan het eind van het vers is mannelijk en meervoud ( ta'e'een). Dit wijkt af van de regel dat bijvoeglijke naamwoorden met de bijbehorende zelfstandige naamwoorden overeen moeten komen in getal en geslacht. Ta'e'een, wat gebruikt wordt voor het meervoud, hoort dus ta'e'atain te zijn, wat gebruikt wordt voor het vrouwelijk tweevoud.

De twaalfde fout

In 7:56

Allah's Barmhartigheid is dicht bij de weldoeners. (Siregar)

… inna rahmata Allahi qaribun min al-mohseneen.

Het bovenstaande vers is een nominale zin. In zo’n soort zin hoort het gezegde met het onderwerp van de nominale zin (rahmata) in geslacht overeen te komen. Het woord qaribun (“nabij”) is het gezegde van rahmata Allahi (“de Barmhartigheid van Allah”), zij moeten dus in geslacht met elkaar overeenkomen. Dit is echter niet het geval in de Arabische tekst. Rahmata is vrouwelijk in het Arabisch dus het woord qaribun (wat mannelijk is) had dus qaribah moeten zijn (de vrouwelijke vorm).

Deze regel wordt wel correct toegepast in andere verzen van de koran. In 9:39 staat bijvoorbeeld: “Kalemat ul-Llah heya al ' ulya.” Zowel kalemat als heya zijn vrouwelijk. Om in plaats daarvan te zeggen: “Kalemat ul-Llah howa al-'a'la” kan in geen enkel geval correct zijn. Dit zou net zo onjuist zijn als te zeggen “… inna rahmata Allahi qaribun min…”

De dertiende fout

In 7:160

En Wij verdeelden hen in twaalf stammen… (Siregar)

wa qata'nahom ' ethnata ' ashrata asbatan…

In plaats van asbatan zou er sebtan moeten staan.

In het Arabisch staat er letterlijk “twaalf stammen”. Dit zou correct zijn in het Nederlands maar niet in het Arabisch. In het Arabisch zou er “twaalf stam” moeten staan omdat het zelfstandig naamwoord dat geteld wordt door een nummer boven de tien hoort in het enkelvoud te staan. Deze regel wordt bijvoorbeeld wel correct toegepast in 7:142, 2:60, 5:12 , 9:36 , 12:4.

De koran bevat zinnen die incompleet zijn en niet volledig begrijpelijk zijn zonder de hulp van commentaren; vreemde woorden, ongebruikelijke Arabische woorden, en woorden gebruikt met andere dan de normale betekenis; bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden verbogen zonder rekening te houden met de overeenstemming van geslacht een aantal; onlogisch en ongrammaticaal toegepaste voornaamwoorden die soms geen referent hebben; en gezegden die in gerijmde passages vaak ver van de onderwerpen zijn ... Samenvattend, meer dan honderd koran afwijkingen van de normale regels en structuren zijn opgemerkt... (‘Ali Dashti, 23 Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, 1994, pagina 48,50)

Dus, de bovengenoemde zijn slechts enkele voorbeelden en meer zullen volgen.

Sommige van de bovengenoemde fouten zijn geen nieuwe ontdekking door moderne kritiekasters. Zij waren bekend van de eerste eeuw van de islam door de nauwste volgelingen van Mohammed. Het is verslagen dat ‘Oethmaan, na het zien van de eerste kopie van de koran, zei: ‘Ik zie grammaticale fouten erin, en de Arabieren zullen het juist met hun tongen lezen.’ [4] De moslimgeleerde Ibn al-Khatib die het bovengenoemde verslag in zijn boek al-Furqan citeerde, ging verder met het noemen van een ander verslag op het gezag van Aïsja, een van Mohammeds vrouwen, zeggend: 'Er zijn drie grammaticale fouten in het Boek van Allah, zij zijn de fout van de schrijver:

In 20:63

Qaaluuu inna haazaani la-saahiraani ...

En in 5:69

Innal-laziina ' aamanuu wal-laziina haaduu was-Saabi'uuna wan-Nasaaraa man ' aamana bilaahi wal-Yawmil-'Aakhiri wa ' amila saali-hanfalaa khaw-fun ' alay-him wa laa hum yah-zanuun.

En in 4:162

Laakinir-Raasi-khuuna fil-'ilmi minhum wal-Mu'- minuuna yu'- minuuna bi-maaa ' unzila ' ilayka wa maaa ' unzila min-qablika wal-muqiimiin as-Salaata wal mu'- tuunaz-Zakaata wal-Mu'- mi-nuuna billaahi wal-Yawmil-'Aakhir: ' ulaaa ' ika sanu'- tii-him ' ajran ' aziimaa. [5]

Twee opmerkingen moeten worden gemaakt.

Allereerst, moslims beweren dat de koran die we in onze handen vandaag hebben is wat oorspronkelijk aan Mohammed was geopenbaard, zonder verandering zelfs niet aan één letter. Echter, dit zijn grammaticafouten in de koran vandaag. Bij het zien van deze fouten moeten we kiezen uit twee keuzes. Of, de oorspronkelijke koran werd geopenbaard bevattend deze fouten, of de fouten resulteren uit fouten door menselijke schrijvers toen zij de koran aan het overschrijven waren. Er bestaan geen andere mogelijkheden. Als de eerste keuze ondenkbaar is, is de tweede de enige logische verklaring. Maar dat betekent ook dat het niet waar is dat de koran die we in onze handen hebben het “enige geïnspireerde schrift ” is “dat intact naar ons beneden is gekomen zoals het geopenbaard was aan de profeet. Er is niet met de tekst geknoeid en de oorspronkelijke puurheid van de taal is onbezoedeld gebleven.”

Ten tweede, als de bovengenoemde fouten in een te publiceren artikel gevonden werden, zouden deze fouten gecorrigeerd worden. Het artikel, met deze fouten er nog in, zou niet onthaald worden als een meesterwerk.

De koran is, vanwege deze fouten, zelfs geen meesterwerk. Als, menselijk gesproken, de koran geen meesterwerk kan worden genoemd, kan iemand het eerlijk een goddelijk letterkundig wonder noemen?

Referenties :

1. Leringen van de Islam, Islamic Council of New South Wales, p.15.

2. Leringen van de Islam, Islamic Council of New South Wales, p.18.

3. Inleiding tot Pickthall’s vertaling met transliteratie, the Burney Academy, Hyderabad, p.xxiv.

4. Al-Furqan door Mohammad M. ' abd al-Latif Ibn al-Katib, Dar al-Kutub al-'elmiyah, Beirut, p.90

5. Al-Furqan door Mohammad M. ' abd al-Latif Ibn al-Katib, Dar al-Kutub al-'elmiyah, Beirut, p.91


--
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

De Koran verwart Maria de moeder van Jezus (Soera 19:16-40) met Mirjam de zus van Mozes en Aäron.
Soera 19:28 zegt over Maria, de moeder van Jezus:
‘O sister of Aaron!’Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!’

Incorrect begrip van christelijk leerstuk

Volgens de Koran denkt Allah dat het leerstuk van de 'Drie-eenheid' inhoudt dat God, Maria en Jezus drie goden zijn. In werkelijkheid menen christenen dat de éne God drie personele aspecten heeft: Vader, Zoon (Jezus) en Heilige Geest. God zit er in de Koran dus twee keer naast.

Soera 5:116 - "And when Allah saith: O Jesus, son of Mary! Didst thou say unto mankind: Take me and my mother for two gods beside Allah? he saith: Be glorified! It was not mine to utter that to which I had no right. If I used to say it, then Thou knewest it. Thou knowest what is in my mind, and I know not what is in Thy Mind.”

Biologisch onjuist

Soera 86:5-7 zegt:
“Now let man but think from what he is created!
He is created from a drop emitted –
Proceeding from between te backbone and the ribs.”

Volgens dit vers wordt het mannelijk zaad dus niet aangemaakt in de teelballen, maar in het ruggemerg.

Volgens Soera 6:115 en 10:64 is het woord van Allah volmaakt en worden zijn woorden niet veranderd. Volgens Soera 2:106 en 16:101 schaft Allah soms zijn eigen woorden af voor een beter woord.

2:85
Believe ye in part of the Scripture and disbelieve ye in part? And what is the reward of those who do so save ignominy in the life of the world, and ... the most grievous doom.
6:34 There is none to alter the decisions of Allah.

6:115 Perfected is the Word of thy Lord in truth and justice. There is naught that can change His words.

10:64 There is no changing the Words of Allah.

18:27 And recite that which hath been revealed unto thee of the Scripture of thy Lord. There is none who can change His words
.
2:106 Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof.

16:101 And when We put a revelation in place of (another) revelation, - and Allah knoweth best what He revealeth - they say: Lo! thou art but inventing. Most of them know not.
Volgens Soera 17:102-3 en 43:55 werd de Farao verdronken, maar volgens Soera 10:90-92 werd hij gered.
17:102-3 I deem thee lost, O Pharaoh. And he wished to scare them from the land, but We drowned him and those with him, all together.
28:40 We seized him [Pharaoh] and his hosts, and abandoned them unto the sea.

43:55 So, when they angered Us, We punished them and drowned them every one.
10:90-92 Pharaoh ... when the (fate of) drowning overtook him, he exclaimed: I believe that there is no God save Him in Whom the Children of Israel believe ... But this day We save thee in thy body that thou mayst be a portent for those after thee.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Soera 86:5-7 zegt:
“Now let man but think from what he is created! He is created from a drop emitted – Proceeding from between te backbone and the ribs.”

Volgens dit vers wordt het mannelijk zaad dus niet aangemaakt in de teelballen, maar in het ruggemerg.

Sura 7:172. ‘En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht,…’

Dit is een oud bijgeloof dat we aantreffen bij Aristoteles, Galenus, Hippocrates, maar ook in de Bijbel. Het is onjuist en toont aan dat de Koran fouten bevat. Alleen dit korancitaat zou al genoeg moeten zijn.

Heel vreemd is dat in de Koran, waarvan men beweerd dat deze volmaakte anatomische beschrijvingen geeft van het ontstaan en groeiproces van het ongeboren kind in de baarmoeder, met geen woord rept over de vrouwelijke eicel, maar wél komt met dezelfde foutieve denkbeelden die andere volkeren en religies er óók op nahielden. Zoals bijvoorbeeld het idee dat een embryo ontstaat uit het samenklonteren van bloed in de baarmoeder onder invloed van het sperma van de man. Degenen die deze oude theorie zeer gedetaileerd heeft beschreven is Aristoteles, maar we vinden het ook bij Galenus, Hippocrates, de Bijbel, en in sommige hindoegeschriften.

Nog een punt. (en er zijn nog veel meer uiteraard.) Volgens de Koran wordt alles wat leeft in paren geschapen. Maar de auteur van de Koran heeft zich danig vergist.

Sura 36:36. Glorie zij Hem, Die alles in paren schiep van hetgeen op aarde groeit en van hen zelf en van hetgeen zijn nog niet kennen.

Sura 51:49. ‘En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.’

Dit is een feit waar de zoekers naar Koranische wetenschap liever niet over spreken, want er blijkt duidelijk uit dat de Koran mensenwerk is; mensenwerk uit een tijd toen de kennis over de natuur zich nog in een prematuur stadium bevond. Tegenwoordig weten we dat er in de natuur meerdere manieren bestaan waarop soorten zich kunnen voortplanten, en niet alleen de seksuele voortplanting zoals de Koranschrijver suggereert.

Manieren van ongeslachtelijke voortplanting (aseksuele reproduktie) zijn:

Parthogenese. De ontwikkeling van onbevruchte eicellen tot nieuwe individuen. Wandelende takken, vele soorten bladluizen, kevers en slakken, en zelfs sommige amfibieën en reptielen kunnen zich op deze wijze voortplanten.
Apomixie: Ongeslachtelijke voortplanting bij planten, die veel voorkomt onder varenachtigen. Andere manieren waarop sommige planten zich kunnen voortplanten is door middel van wortelstokken, knollen, uitlopers, etc.
Eencelligen: Eencelligen planten zich ongeslachtelijk voort doordat de cel zich splitst waardoor er twee identieke individuen ontstaan.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Wat zeg je Sjoerd. Voorlopig genoeg of wil je meer.

Nou vooruit. Omdat jij het bent. Nog maar een paar.
Spoiler! :
WEL VOORSPRAAK OF GEEN VOORSPRAAK? DAT BLIJFT DE GROTE VRAAG.
De koran produceert tegenstrijdige uitspraken of op de dag des oordeels voorspraak mogelijk is. Nee (soera 2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19, enz.). Ja (soera 20:109, 34:23, 43:86, 53:26, enz.).

IS ALLAH DICHTBIJ OF HEEL VER WEG?
Allah is dichterbij dan een halsader (soera 50:16). Hij zit ook op zijn troon (57:4), die op het water is (11:7) en tegelijkertijd is Hij ver weg. Hoe ver is ver weg? Ook dat is onduidelijk. Volgens soera 32.5 duurt het 1.000 jaar om bij Hem te komen. Soera 70:4 houdt het echter op 50.000 jaar.

DE OORZAAK VAN HET KWAAD?
Komt het kwaad in ons leven van Satan (soera 38:41), van onszelf (4:79) of Allah (4:78)?

ROEPT ALLAH OP TOT HET DOEN VAN KWAAD?
Nee (soera 7:28, 16:90). Ja, “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten” (soera 8:65), “slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af” (soera 8:12) en de vele andere “dood ze” en “bestrijd ze” teksten (o.a. soera 9:5, 9:29).

ZAL MEN ELKAAR ONDERVRAGEN IN HET HIERNAMAALS?
“Noch zal de één naar de ander vragen” (soera 23:101). “En zij zullen zich vragend tot elkander wenden” (52:25). “Sommigen hunner zullen zich tot anderen wenden, elkander wederkerig ondervragend” (37:27).

ZIJN ENGELEN BESCHERMERS?
“Buiten Allah is er geen beschermer of helper voor u” (soera 2:107, 29:22). Maar in andere soera’s worden engelen beschreven als bewakers (soera 13:11, 50:17-18, 82:10). En in soera 41:31 zeggen de engelen zelf: “wij zijn uw vrienden in dit leven en in het Hiernamaals”.

IS IEDEREEN GEHOORZAAM AAN ALLAH?
Dit wordt beweerd in soera 30:26 maar vele andere verzen spreken van de trotse ongehoorzaamheid van Satan [7:11, 15:28-31, 17:61, 20:116, 38:74, 18:50] en over veel verschillende mensen die zijn orders en zijn openbaringen verwerpen.

IS AFGODERIJ EEN ONVERGEEFLIJKE ZONDE?
Vergeeft Allah shirk (afgoderij) ooit? De koran is niet in staat daar duidelijkheid over te verschaffen. De zonde wordt aangemerkt als onvergeeflijk in soera 4:48 en 4:116, maar als vergeeflijk in soera 4:153 en 25:68-71. Abraham beging deze zonde van polytheïsme door de maan, zon en sterren te aanbidden (soera 6:76-78) en zag daarna zijn dwaling in. Toch geloven moslims dat alle profeten volkomen zonder zonde zijn. Als klap op de vuurpijl kunnen we nog lezen: “voorzeker Allah vergeeft alle zonden” (soera 39:53).

WANNEER HAD HET VOLK BEROUW OVER HET AANBIDDEN VAN HET GOUDEN KALF?
Voordat Mozes terugkwam (soera 7:149-150). Nadat Mozes terugkwam (soera 20:91).

WAS AARON MEDESCHULDIG?
Nee (soera 20:85:90). Ja (soera 20:92, 7:151).

WERD JONA OP EEN KAAL STUK STRAND GEWORPEN OF NIET?
“Wij wierpen hem op een kaal strand terwijl hij ziek was” (soera 37:145). “Als een gunst van zijn Heer hem niet had bereikt dan zou hij zeker op een dorre kust geworpen zijn, terwijl hij vernederd werd” (68:49).

KAN HET LASTEREN VAN KUISE VROUWEN WORDEN VERGEVEN?
Ja (soera 24:5). Nee (24:23).

HOE ONTVANGEN WIJ HET BOEK OP DE DAG DES OORDEELS?
Op de dag des oordeels ontvangen de verdoemde mensen het boek (met hun slechte daden): achter hun rug (soera 84:10), of in hun linkerhand (soera 69:25).
”Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven, Hij zal vernietiging wensen En een laaiend Vuur ingaan” (soera 84:10-12). Nog afgezien van de betrokkene zelf zal van het boek niet veel meer overblijven.

WIE BRACHT ALLAH’S OPENBARING OVER NAAR MOHAMMED?
De engel Gabriël (soera 2:97) of de Heilige Geest (soera 16:102)?

HET VERHAAL VAN LOT
Lot spreekt zijn volk bestraffend toe over hun gruweldaden. De koran bericht ons dat het volk slechts één antwoord gaf, we zien echter twee verschillende antwoorden. “Het antwoord van zijn volk was slechts: "Verdrijft hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden." (soera 7:82, 27:56). “Maar het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: "Breng de straf van Allah over ons als gij de waarheid spreekt." (soera 29:29).

VERNIETIGDE ABRAHAM DE AFGODEN?
De passages over Abraham en zijn conflict met zijn volk over hun afgoden in soera’s 19:41-49, 6:74-83 verschillen nogal van soera 21:51-59. In soera 21 spreekt Abraham zijn vader en zijn volk bestraffend toe en vernietigt zelfs hun afgoden. Echter in soera 19 houdt Abraham zich koest nadat zijn vader hem bedreigt vanwege Abrahams openlijke afkeer van de afgoden. En niet alleen houdt hij zich gedeisd, het lijkt er op dat hij niet meer terug zal keren (“hij had zich van hen losgemaakt” (vers 49)).
Soera 6 waarin Abraham eerst een ster, de maan en de zon aanbad en daarna zijn dwaling inzag, verschilt ook met de andere twee.

IS DE ZOON VAN NOACH VERDRONKEN?
Volgens soera 21:76 en 37:75-77 overleefden Noach en zijn hele familie de zondvloed, maar soera 11:42-43 zegt dat één van Noachs zoons is verdronken.

WERD NOACH VERDREVEN?
“Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven.” (soera 54:9).
”En hij was de ark aan het bouwen en steeds wanneer de leiders van zijn volk hem voorbijgingen, bespotten zij hem.” (soera 11:38).
Nogal wonderlijk. Als Noach verdreven werd, hoe konden de mensen hem dan bespotten en hoe kon hij dan zijn ark afbouwen, die neem je niet even onder je arm mee?

WERDEN DE TOVENAARS VAN DE FARAO GELOVIG IN DE GOD VAN MOZES?
Ja (soera 7:103-126, 20:56-73, 26:29-51). Nee (soera 10:83).

FARAO’S BEROUW MET DE DOOD VOOR OGEN?
Volgens soera 10:90-92 had de farao met de dood voor ogen berouw en werd zodoende gered. Maar volgens soera 4:18 is dat niet mogelijk: “Er is geen (aanvaarding van) berouw voor degene, die kwaad doet, totdat de dood hem in het gezicht staart en hij zegt: 'Ik heb berouw;' noch voor degenen die als ongelovigen sterven. Dezen zijn het, voor wie Wij een pijnlijke straf hebben bereid.

KAN HET WOORD VAN ALLAH VERANDERD WORDEN (ABROGATIE)?
NEE:
“En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen” (soera 6:115).
“Er is niemand die de woorden van Allah kan veranderen” (soera 6:34 en 18:27).
“De woorden van Allah kennen geen verandering” (10:64).
JA:
“Welk teken [of vers] Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?” (soera 2:106).
“Allah doet te niet [dat is: abrogeert] wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek.” (soera 13:39).
“En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen...” (soera 17:86).
”En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen - en Allah weet het beste wat Hij openbaart - zeggen zij: “Gij verzint slechts.” (soera 16:101).
“Nimmer zonden Wij een boodschapper of een profeet vóór u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel ertussen. Doch Allah doet hetgeen Satan inblaast te niet [dat is: abrogeert]. Dan bevestigt Allah Zijn woorden...” (soera 22:52).

ALLAH LEIDT ONS NAAR DE WAARHEID OF TOCH NIET?
"Allah is het, Die tot de waarheid leidt. Is daarom Hij, Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd …” (soera 10:35). Maar welke waarde moeten we daaraan hechten als we daarnaast lezen: “Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil” (soera 14:4). Hoe kan een moslim nog zeker weten dat hij het rechte pad bewandelt en niet door Allah’s wil aan het dwalen is?

STRAF VOOR OVERSPEL
De straf voor overspel in soera 24:2 is honderd zweepslagen voor zowel de man als de vrouw. In soera 4:15 is de straf levenslang huisarrest voor de vrouw, maar voor de man die berouw heeft en het goedmaakt, is er geen straf.

WIE DRAAGT DE GEVOLGEN VAN ZONDE?
Zie de verschillen. Alleen de eigen last dragen:
“Degene die de rechte weg volgt, volgt deze slechts voor zijn eigen heil en hij die dwaalt, dwaalt alleen tegen zichzelf. En geen lastdrager zal de last dragen van een ander.” (soera 17:15)
”Dat geen drager van last de last van een ander zal dragen” (soera 53:38)
Wel de last van een ander dragen:
“Voorzeker zij zullen hun eigen last dragen en andere last buiten hun eigen last. En waarlijk zij zullen op de Dag der Opstanding worden ondervraagd over hetgeen zij plachten te verzinnen.” (soera 29:13).
”Dat zij op de Dag der Opstanding hun last ten volle mogen dragen en een gedeelte der last van degenen die zij zonder kennis doen dwalen. Ziet! slecht is hetgeen zij dragen.” (soera 16:25).
“En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen. En weet, dat Allah streng is in het straffen.” (soera 8:25).

CHRISTENEN IN HET PARADIJS OF IN DE HEL?
De eeuwige bestemming van de christenen is onduidelijk. Soera 2:62 en soera 5:69 leren dat de christenen het paradijs zullen binnengaan, maar volgens soera 5:72 en 3:85 gaan ze naar de hel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door hans van de mortel »

zakaria/sjoerd schreef:Wat een vreselijk domme vraag van iemand die denkt dat ze heel wat weet.
Sorry "zakaria/sjoerd". Domme vragen bestaan niet. Wel domme antwoorden. Moslims staan erom bekend dat zij NOOIT EN TE NIMMER IETS VRAGEN. En al helemaal niet aan een christen of atheïst, terwijl daar vandaan toch alle kennis, wetenschap, technologie, beschaving en vooruitgang vandaan komt. Nee, moslims eisen. Zij eisen respect voor iets dat respectloos is. Daarom passen moslims niet in een beschaafde wereld.

Het is alom bekend dat moslims prefereren te blijven volharden in hun dwaasheid en gemis aan kennis en nieuwsgierigheid.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door naar boven »

Manon schreef:Maar vertel me dan even, waarom staat de koran dan niet in de eerste persoon enkelvoud? Waarom praat Allah over zichzelf in de derde persoon? Enig idee? Foutje in de netwerkverbinding of zo?
zakaria/sjoerd schreef:Wat een vreselijk domme vraag van iemand die denkt dat ze heel wat weet.

Dat is in het klassieke Arabisch een beleefdheidsvorm. Waarom steld geen enkele christelijke Arabier deze vraag... Omdat hij zijn taal kent en weet dat een beleefdheidsvorm is. Zonder daarover maar 1 seconde over in discussie te gaan.
Nog dommer is om het verkeerd te vertalen. Hoe is het met die vertalers afgelopen? De kop afgehakt wegens belediging van het opperwezen?

Iemand die voor zichzelf de beleefdheidsvorm gebruikt spoort overigens niet helemaal.
Jullie maken je opperwezen behoorlijk belachelijk.
RTFM

Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Bernie »

Had Allah het dan nog consequent gedaan, dan zou het nog enigszins een verklaring geweest kunnen zijn. Maar dat is niet zo, hij wisselt voortdurend van aanspreekvorm.

Of komt dat doordat geen van de 1,2 miljard moslims in staat is geweest de koran op een normale manier te vertalen?
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door hans van de mortel »

Bernie schreef:Had Allah het dan nog consequent gedaan, dan zou het nog enigszins een verklaring geweest kunnen zijn. Maar dat is niet zo, hij wisselt voortdurend van aanspreekvorm.

Of komt dat doordat geen van de 1,2 miljard moslims in staat is geweest de koran op een normale manier te vertalen?
Het is mensenwerk, Bernie. Arabisch broddelwerk. Vanaf het moment dat God de engel Gabriël op een analfabeet afstuurde en zijn vergissing te laat bemerkte is het nooit meer goed gekomen met Allah. Een korte periode in de geschiedenis liet islam van zich horen. Uiteindelijk is islam afgezakt tot in de onderste regionen van de achterlijkheid en voor honderd procent afhankelijk geworden van de andersdenkende westerse kenniseconomie. Allah zag al gauw in dat hij meer vreugde zou ondervinden bij het verder ontwikkelen van de intelligentie van andersdenkenden: de joden, christenen en atheïsten.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

zakaria/sjoerd
Berichten: 67
Lid geworden op: ma jul 27, 2009 4:24 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door zakaria/sjoerd »

Vraag het een christelijke Arabier is eens waarom dit zo is. En waarom een christelijke Arabier hier geen vragen over steld......

Wat ben jij een ongelooflijke mafkees.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door hans van de mortel »

De ’WIJ’-vorm is een gebruikelijke vorm in de bijbel en in de koran. Zo spreekt ook de koningin volgens mij. In ieder geval is het de bedoeling om hiermee gezag en macht uit te stralen. Maar het blijft natuurlijk ridicuul dat een God of een aftreksel daarvan (Allah) spreekt in de ’WIJ’-vorm. Tenslotte is God één en heeft hij anderen toch niet nodig? Mensenwerk. Broddelwerk. Niet berekend op onze grandioze kenniseconomie.

Vandaar dat de koran in deze tijd zo’n lachwekkende, zielige, bekrompen, sadistische, discriminerende en hulpeloze indruk op ons nadenkende mensen maakt.

Maar in de ogen van moslims altijd nog zoiets goeds voortbrengt als ’AAP-NOOT-MIES’, het vroegere leersysteem in de eerste klas van het onderwijs voor zes-jarigen.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Manon »

Het gaat hem erom of de koran een verhaal OVER Allah is, of dat de koran een tekst is die van Allah zelf komt.

Lijkt me heel simpel:

Van de bijbel wordt nergens beweerd dat het het rechtstreekse woord van Jaweh zelf is, iedereen weet dt het boek geschreven werd door verschillende personen, en ze hebben het OVER Jaweh die vanalles deed in sommige gevallen.

De koran is als wetboek opgesteld, met als bedoeling dat Allah het zèlf heeft gedicteerd.

In dat geval moet er staan:

"Ik" heb ervoor gezorgd dat de bergen pinnen hebben
"ik" heb de zon en de maan in de lucht gehangen etc..

maar toch niet: Allah/jaweh/Manon/alexander de grote hebben zus en zo gedaan... en dan beweren dat Jahweh die tekst zelf heeft geschreven.
lijkt me heel duidelijk.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Niet of het een of ander, maar ik geloof dat het koninklijk of Goddelijk “wij” haast niet in de bijbel gebruikt wordt.
Dit heel anders in de Koran. Soms weet je niet of Allah nou zich zelf of hem en Mohammed bedoeld.
Mohammed moet wel de koran zelf verzonnen hebben, want hij dekt zich zelf in door dit vers.

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.”

Natuurlijk maak je snel zo'n vers als mensen tegen je zeggen dat je fantaseert , want dat de koran niet Allah’s woord is maar een hersenspinsel of jezelf.

Ik ben van mening dat Hans zomaar een paar zelf verzonnen verzen uit zijn mouw kan schudden
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Trouwens. Men heeft al tien verzonnen hoofdstukken of meer die daaraan gelijk zijn geschreven.
Hebben jullie wel eens van de The True Furqan hehoord?

http://www.islam-exposed.org/furqan/contents.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Moslims maken zich er behoorlijk druk om, want overal op internet wordt er voor deze koran gewaarschuwd.
THE TRUE FURQAN
An AMERICAN FAKE QURAN published by AMERICANS.

PLEASE DO NOT BELIEVE THIS FAKE BOOK

We only believe on our original ISLAMI QURAN
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Manon »

Ariel schreef:Niet of het een of ander, maar ik geloof dat het koninklijk of Goddelijk “wij” haast niet in de bijbel gebruikt wordt.
net daarom.
Het kan misschien wel zijn dat er in een of ander verhaal verteld wordt:

En daar zagen ze Jahweh aankomen, al of niet vergezeld van twee engelen, en Jahweh zeide "WIJ hebben zus en zo gedaan"
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6287
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door hans van de mortel »

Manon schreef:maar toch niet: Allah/jaweh/Manon/alexander de grote hebben zus en zo gedaan... en dan beweren dat Jahweh die tekst zelf heeft geschreven.
Lijkt me heel duidelijk.
Het is voor iedereen duidelijk, behalve voor moslims. Die WIJ-vorm is een vorm van voornaamheid. In de koran vertegenwoordigt Allah Mohammed. Iedere god, koning, keizer, of paus is afhankelijk van ondergeschikten. Hij oefent de hoogste macht uit en spreekt in de WIJ-vorm. Maar een God zou zonder een ander moeten kunnen leven en natuurlijk NOOIT afhankelijk moeten zijn van die ander om hem tot bestaan te laten komen.

Allah zonder Mohammed is dus waardeloos. Die Allah zou niet eens bestaan hebben als Mohammed er niet geweest was. Maar dankzij het feit dat Mohammed bestaan heeft - wanneer precies weet niemand. Zelfs nu nog lopen er in Nederland duizenden moslims rond waarvan niet vaststaat wanneer zij precies geboren zijn. De ambtenaar heeft de desbetreffende moslim destijds in de bek gekeken en aan de hand van zijn gebit min of meer zijn geboorte vast gesteld. Dat komt nog steeds voor in Marokko en andere in de middeleeuwen verkerende islamitische landen. Of was Mohammed soms de uitvinder van de burgerlijke stand? Weleens een geboorte-acte van Mohammed gezien? Laat me niet lachen! Een profeet van God waarvan niet eens bekend is wanneer hij nu precies geboren is. Zoiets kon Allah toch niet vergeten zijn?

ZONDER MOHAMMED ZOU ALLAH NOOIT BESTAAN HEBBEN.

Als Allah de God van Abraham is dan ben ik de neef van Mohammed en zijn rechtmatige opvolger. Hoezo dat? Welnu, eerst was er Jehoewa (JHWH) en een paar duizend jaar later werd JHWH ingeruild voor de maangod Allah. Volgens Mohammed en alle onnadenkende moslims moest dit nog steeds dezelfde God van Abraham voorstellen. Hij had gewoon een islamitische gedaantewisseling ondergaan. Een aangepaste moslimversie, een soort cameleongod dus.

De eerste dag is altijd al de zondag geweest. De zevende dag is de zaterdag, de rustdag, de sjabbát dus. Dat was altijd al zo onder de Israëlieten en onder de joden nu nog zo. Dat moslims de vrijdag als rustdag vieren is ronduit belachelijk. God was op de zesde dag (vrijdag) nog bezig met zijn schepping. Maar tja, weleens een moslim meegemaakt die de geschiedenis gelijk heeft gegeven? In feite lappen moslims die hele God van Abraham en alle geschiedenis en wetenschap aan hun laars.

Logisch, want die boeman en knecht van Mohammed die Allah heet, moest in de WIJ-vorm spreken omdat hij zijn bestaan aan Mohammed te danken had en niet bestaan kon zonder te heersen en te tiranniseren over anderen.

Als Allah nu nog zou mogen praten. Van . . . ja van wie eigenlijk? Het stikt in de wereld van miljoenen Mohammeds, maar niet één van die Mohammeds, waarvan de meeste met baard, is in staat om Allah te laten praten. Maar ik kan dat wel. Want die Allah die monddood is gemaakt beschouw ik voor de rest van het bestaan van de islam als de meest verachtelijke nutteloze knecht van de analfabeet Mohammed. Allah zou nu zeggen (ik geef hem daartoe de gelegenheid):

”Ik Allah, de mindere onder alle goden, verklaar hierbij dat ik nooit bestaan heb. Hans van de Mortel heeft mij als virtueel chemisch deeltje uit het geheugen van de arabische analfabeet Mohammed gehaald. Hans van de Mortel is 1000 maal groter dan ik ben. Hij bestaat. Maar ik, Allah, besta niet en heb ook nooit bestaan. Ik was slechts een nutteloze agressieve sadistische knecht in de fantasie van de analfabeet en rondtrekkende woestijn roverhoofdman Mohammed die toen op zoek was naar karavanen om die te plunderen en te beroven. Het spijt me, vergeef me Hans!”

En Allah vergeef ik. Maar Mohammed, daar walg ik van en die zal ik ook NOOIT vergeven. Waarom zou ik? Zo’n stuk stinkend rottend lijk dat allang vergaan is in de misplaatste glorie van islam.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

waarnemer
Berichten: 144
Lid geworden op: zo okt 15, 2006 3:38 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door waarnemer »

Beste zkaria/sjoerd,

Ik zie dat je volhardt in je gewoonte om niet op argumenten in te gaan. Eerstdaags kunnen we dus weer een nieuw onderwerp van je tegemoet zien?
Ariel heeft je anders indrukwekkend veel huiswerk gegeven, zo te zien verspilde moeite.

Wat ik me afvraag is hoe je met zo weinig kennis van de Islam toch Moslim geworden ben.
Wist je dan helemaal niet dat Mohammed geen goed mens was? Heb je dan alleen maar de (leugenachtige) verhalen van de Moslims gelezen?

Ze hebben je kennelijk wijs kunnen maken dat Mohammed geen moordenaar en verkrachter was.
Wellicht zal je antwoorden dat jij je niets hebt laten wijsmaken.
Bedenk dan eens het volgende: in het midden-oosten laten een (te groot) aantal Moslims zich wijsmaken dat er een God zou zijn, die er plezier in heeft, dat zijn dienaren zich, te midden van onschuldigen, opblazen, met het doel zo veel mogelijk onschuldigen te doden en daarbij zelfs nog als beloning 72 maagden geeft in het paradijs.
Zou jij je dat wijs laten maken?

Waarom laat je je dan zoveel andere dingen wijsmaken waarvan de absurditeit hier ondubbelzinnig is aangetoond?


Beste zakaria/sjoerd, je gelooft in een leugen,

met vriendelijke groet, waarnemer.

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1177
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Anneke »

Jongens, het kan aan mij liggen, maar ik ben het eeuwige gecopt-past van enorme lappen teksten best beu.
Ik denk dat we er van beiden kanten meer mee opschieten als we teksten in eigen bewoording gebruiken, natuurlijk met de betreffende soera of hadith erbij. Maar ik denk niet dat iemand van ons het eerste bericht van Sjoerd leest. Noch denk ik dat Sjoerd de lange tekst van Ariel leest. Het maakt de discussie een stuk makkelijker als we iets bijdragen aan de discussie waarvan je kunt verwachten dat de ander het ook LEEST. (complimenten voor HvdM natuurlijk, die zijn visie altijd duidelijk en aantrekkelijk weet te formuleren)

Goed, Sjoerd, laat mij nou toevallig een christelijke Arabier zijn.
In geen enkel geval praat een persoon over zichzelf als in de derde persoon. Niet in de klassieke taal, noch in het alledaagse taalgebruik (de dialecten), noch in Fus'ha (formeel Arabisch).
Christelijke Arabieren wonen voornamelijk in islamitische staten. Als de koran in twijfel wordt getrokken, gaan er koppen rollen. Dus, niemand trekt het in twijfel.

Maar ik ben nu eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord op Circes vraag over de modderpoel...

MvG

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76115
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Ariel »

Je hebt volkomen gelijk Anneke. Maar soms vergeet een mens zich wel eens als hij/zij een gekopieerde tekst leest van een islamitische site die al tig keer op het forum gepost is.

Tja.. En dan gaat men even uit de dak, :redface: en dan krijg je dit soort domme posten.
Het spijt me. Ik zal er voortaan op letten.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door BFA »

Jongens, het kan aan mij liggen, maar ik ben het eeuwige gecopt-past van enorme lappen teksten best beu.
Ik ben er ook niet zo gek op.
Lijkt of een Mohammedaan geen andere manier kent om de leegte in zijn hoofd op te vullen.
De meeste Mohammedanen houden het copy/pasten niet zo lang vol. Sjoerd is ook al ribbedebie.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Chaimae »

Beste Sjoerd, selaam aleykum!

Bedankt voor je vlammend betoog, waar je jouw allesomvattende standpunten wat betreft de Goddelijkheid van de islam hebt verbonden met de kracht van de kansel. Kuch kuch.

Anyway, kan je me vertellen hoe betrouwbaar de Koran is? Jij als moslim hoef ik natuurlijk niet uit te leggen dat de islam zich vooral kenmerkt door strikte monagamie, waar alle pre-islamitische gebruiken zwaar haram zijn. Vind je het niet merkwaardig dat het getal zeven een belangrijke hoedanigheid inneemt in het geloof? Zeven keer om de zwarte steen. De hemelen met hun zeven lagen. God die zeven zielen heeft, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Weet jij mischien waar dit zijn oorsprong vindt? Toen ik in de moskee in Marokko mensen vroeg naar het getal zeven in de islam kreeg ik antwoorden in de trant van dat God op onverklaarbare wijze voor het getal zeven gekozen heeft. Toen ik ze vertelde waar het getal zeven zijn oorsprong vindt trof hen een pijnscheut (kon het aan de gezichten aflezen), waar ze beseften dat hun islamitische wereldje een illusie blijkt te zijn.

Nogmaals, weet jij waar het vandaan komt? Weet jij dat het van de oude Egyptenaren komt, die Mohammed op zijn beurt heeft overgenomen van hen. Hoe durft de islam te stellen dat de tijd van jahiliyyah, een periode van onwetendheid was? Maar wel iets overnemen van die 'onwetende mensen.'

Alvast een fijne Ramadan toegewenst. Moge God het vasten en de gebeden van ons accepteren. :wink:
Laatst gewijzigd door Chaimae op ma aug 17, 2009 1:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door Chaimae »

Ohjaa Sjoerd,

Heel toevallig versta ik het klassiek arabisch en het maghrebijns Arabisch, wat gesproken wordt in Marokko, Algerije, Tunesie en Libie. In de Koran staat er Nahnu, wat wij betekent. (in het Maghrebijns Ehna) Heeft verder helemaal niks te maken met beleefdheid, maar met de manifestatie van Allah's 99 schone namen. :wink:
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Bijbel God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

Bericht door BFA »

Weet jij dat het van de oude Egyptenaren komt, die Mohammed op zijn beurt heeft overgenomen van hen.
Is nog een tussenstapje bij: De Joodse Kabbala.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Plaats reactie