De Koran beweert dat de bijbel niet gewijzigd is!

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

De Koran beweert dat de bijbel niet gewijzigd is!

Bericht door Ketter »

De Koran beweert dat de bijbel niet gewijzigd is!

Mohammed vestigde zijn autoriteit in zijn beginperiode op de geschriften van Bijbel en Torah, waarvan hij beweerde dat deze hem hebben voorspeld.
Koran schreef:7:157 Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden[...]
Toch zeggen huidige moslims dat de Bijbel en de Torah door de mens aangepast zijn. Maar laat ons de verzen in de Koran eens bestuderen. Snel zul je zien dat de Koran de bijbel bevestigt.

Als je verzen 2:87-2:89 goed leest, bevestigt de Koran de Bijbel en de Torah die op dat moment in het bezit van de Christenen en Joden is.
Koran schreef:2:87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. [...]

2:89. En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden[...]
Overigens, de Engelstalige vertaling van Pickthal van bovenstaand vers 7:157 zegt precies hetzelfde.
Koran schreef:7:157. Those who follow the messenger, the Prophet who can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel (which are) with them.
Het is natuurlijk niet moeilijk te bewijzen dat sinds de 6e eeuw tot nu de bijbel niet gewijzigd is. Immers, het oudste manuscript dateert uit de 4e eeuw.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4739369.stm

Dus, als de Koran de 6e eeuwse bijbel bevestigt, en wij kunnen bewijzen dat sinds de 4e eeuw de bijbel dezelfde gebleven is, dan is het moeilijk om als Moslim vol te houden dat de bijbel is aangepast door de mens.

Maar er zijn meer aanwijzingen dat de Koran refereert naar de Bijbel als betrouwbaar, en waarbij Christenen en Joden duidelijk aangemaand wordt om uit hun bijbel eerlijk, oprecht, volledig te reciteren en het niet te verbergen:
Koran schreef:3:78 En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is.
De Koran vermeldt "verdraaien met de tong": niet alles zeggen of erover liegen. Waarom zou Allah zich druk maken over liegen over de schriften als ze toch vervalst zijn? De Koran wijst hier mensen af die liegen over "het Boek", de Bijbel. Dus de bijbel is wel degelijk betrouwbaar. Want er staat immers niet: hun bijbel hebben ze herschreven, neen, er staat dat ze eerlijk moeten zeggen wat erin staat (niet hun tong verdraaien).
Koran schreef:5:13 Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten.
Hier worden Joden en Christenen vermaand tegen het uit verband rukken en delen weglaten uit de Bijbel. Duidelijk dat de Koran dus eigenlijk de Bijbel als betrouwbaar acht, anders zou deze toch vermelden dat zij oprecht moeten citeren uit een boek dat vals is?
Koran schreef:3:187 En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: “Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.” Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen.
Hier vermaant de Koran duidelijk de Joden en Christenen die het boek niet volgen. Zij mogen het niet verbergen, maar toch dezen ze het (ze verwaarloosden het). Er wordt geen woord gerept over corrupteren, meer nog: er wordt aangemaand de Bijbel algemeen bekend te maken.

Nu zullen Moslims misschien volhouden, eigenlijk op gevaar van eigen ziel, dat deze verzen eigenlijk aanduidingen zijn van een vervalste Bijbel. Niet alleen lezen ze dan wel zeer ruim, maar vergeten ze eigenlijk dat de Koran eigenlijk de Christenen aanmaandt om volgens het evangelie te oordelen en Joden op de Torah op diverse plaatsen in de Koran:
Koran schreef:5:47. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.
Koran schreef:5:68. Zeg: "O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Torah en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. [...]
Hoe kan de Koran de Christenen nu aanmanen om volgens het Evangelie te oordelen (let wel: niet het oude testament, maar het evangelie, zie 5:47), als dit vervalst zou zijn? Bovendien, Mohammed claimt dat hij voorspeld is door deze geschriften, en deze claim zou in het water vallen als daar ook maar enige twijfel over bestaat!

Merk ook op dat de Moslims wordt gevraagd om in alle geschriften te geloven:
Koran schreef:4:136. O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.
Spotten dat de Bijbel door de mens gecorrupteerd is wel een zeer vreemde manier om dit geloof te tonen, immers, zegt dit niet dat God zijn geschriften niet bewaakt?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
stropke
Berichten: 3410
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Hier een hele studie aansluitend en bevestigend van wat Ketter pooste.
Bron: answering-islam.

WAT ZEGT DE KORAN OVER DE JOODSE EN CHRISTELIJKE GESCHRIFTEN?Door: Samuel Green

Op veel gelegenheden heb ik moslims de bijbel horen aanvallen. Sommige mensen schijnen het leuk te vinden de bijbel op iedere mogelijke manier te lasteren. Maar wat zegt de koran er eigenlijk zelf over? Valt de koran de bijbel aan, lastert de koran de bijbel of zegt de koran dat de bijbel achterhaald is? In dit artikel zullen we onderzoeken wat de gehele koran over de joodse en christelijke Schrift zegt.

Het christendom, jodendom en de islam

De koran leert dat de islam de gecontinueerde trouwe religie is in dezelfde lijn als de profeten die er voor Mohammeds tijd waren: Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noach oplegden en ... die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden. (Soera 42:13). Het gevolg van deze kijk is dat de Geschriften gegeven door deze profeten als ware Geschriften van God worden beschouwd: Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard; en onze God en uw God is Eén. (Soera 29:46).

In de koran zijn er veel verwijzingen naar de joodse en christelijke Heilige Boeken. De koran spreekt in feite de christenen en joden aan in termen van het Boek: O, mensen van het Boek (Soera 5:68).

Gods opdracht voor de mensen van het Boek

Christenen en joden worden in de koran als de bewaarders van de Schrift genoemd: ... omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. (Soera 5:44). God gaf de Schrift aan de christenen en de joden zodat zij aan de gehele wereld en ieder volk de ware kennis van God bekend konden maken: En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen... (Soera 3:187). Sommigen van de joden en christenenen vervulden deze opdracht, anderen niet. Zoals er ook getrouwe en ongetrouwe moslims zijn zo maakt de koran onderscheid tussen de getrouwe en ongetrouwe christenen en joden.

De Ongetrouwen: De koran beschrijft het gedrag van ongetrouwe christenen en joden als volgt:

1. De waarheid van de Schrift verbergend: En wie is onrechtvaardiger, dan hij, die een getuigenis verbergt, die hij van Allah heeft? (Soera 2:140).

2. Het geven van onjuist onderwijs en het vergeten van wat zij van hun Schrift gehoord hadden:

En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is. (Soera 3:78)

Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. (Soera 5:13)

3. Winst slaan uit de Geschriften:

En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: “Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.” Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen. (Soera 3:187)

4. Sommige van de joden waren overtreders en die het Boek niet kenden schreven vals Schrift:

Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was. (Soera 2:59)

En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: “Dit is van Allah”, opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. (Soera 2:78-79)

De Getrouwen: De koran leert dat er getrouwe christenen en joden zijn:

Zij zijn niet allen gelijk. Onder de mensen van het Boek is een oprechte groep, die het Woord van Allah in de uren van de nacht opzegt en zich met het gelaat ter aarde werpt. Zij geloven in Allah en de laatste Dag en gebieden het goede en verbieden het kwade en wedijveren met elkander in goede werken. Dezen behoren tot de rechtvaardigen. En het goede dat zij doen, zal niet worden ontkend en Allah kent de Godvrezenden. (Soera 3:113-115)

En gij zult degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen” het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn. (Soera 5:85)

Volgens de koran deden de getrouwe christenen en joden niet wat de Ongetrouwen deden; zij gehoorzaamden hun Geschriften en aanbaden God. Maar wat betreft hun Geschriften? Beschouwt de koran de Schrift van de joden en christenen als zijnde gecorrumpeerd door de Ongetrouwen? Of zijn zij bewaard gebleven door de Getrouwen? Of zegt de koran dat alleen gedeelten van hun Schrift waarheid bevatten? Om deze vragen te beantwoorden moeten we kijken naar wat de koran over de joodse en christelijke Schrift zegt.

De koranische kijk op de joodse en christelijke Schrift

De koran leert dat alle Schrift op dezelfde manier gerespecteerd dient te worden:
Gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald. ( Soera 4:136)

Zeg: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen.” (Soera 3:84)

De Thora (Taurat) die aan Mozes gegeven was, en het Evangelie (Indjiel) dat aan Jezus gegeven was, zijn de Geschriften die de joden en christenen bezitten:
Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij [bij zich] [ii] in de Torah en het Evangelie beschreven vinden (Soera 7:157)

En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was... (Soera 2:89)

Dus, de koran verwijst niet naar de Schrift die joden en christenen in het verleden bezaten, en nu verloren is gegaan. Sterker nog, de Thora gegeven aan Mozes en het evangelie gegeven aan Jezus, is de Schrift die zij bij zich (de christenen en de joden) hadden in de tijd van Mohammed.

De koran leert dat die de voorgaande Schrift bevestigt en verder uitlegt:
En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel. (Soera 10:37)

Dus, de koran ziet zichzelf als de bewaarder van de boodschap van alle Schrift: En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover... (Soera 5:48).

Leert de koran dat het de joodse en christelijke Schrift abrogeert? Enkele wijzen naar 2:106 om dit te bewijzen.
Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen? (Soera 2:106)

Echter, het is onwaarschijnlijk dat dit vers verwijst naar de christelijke en joodse Geschriften, omdat vijf verzen na 2:106 de koran de christenen en joden vraagt om uw bewijs te tonen (Soera 2:111) van hun Geschriften. Dit zou een irrelevante en tegenstrijdige opdracht zijn als het zojuist heeft geleerd dat hun Schrift geabrogeerd was. In feite, slechts dertig verzen na 2:106 zegt de koran dat het geen onderscheid maakt (Soera 2:136) tussen zichzelf en elk ander eerder Schrift. Al-Boechari zegt dat 2:106 verwijst naar de abrogatie binnen de koran zelf:

Verteld door Ibn Abbas: Oemar zei, “Oebai was de beste van ons in de recitatie (van de koran) maar we hebben wat weggelaten van wat hij reciteerde”. Oebai zegt, “Ik heb het van de mond van Allah’s Apostel vernomen en zal het niet voor iets anders laten”. Maar Allah zei: “Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke .” (Soera 2:106). (Boechari: deel 6, hadith 527, p. 489; boek 61)

Soera 16: 101 toont ook aan dat deze abrogatie te maken heeft met de inhoud van de koran en niet met de Geschriften van de joden en christenen:

En wanneer Wij het ene teken in plaats van het andere brengen - en Allah weet het beste wat Hij openbaart - zeggen zij: “Gij verzint slechts.” Neen de meesten hunner weten het niet.

Een erg belangrijk deel van de koran die de Geschriften van de joden en christenen en hun relatie met de koran bespreekt is Soera 5:43-49. Deze verzen beschrijven hoe joden naar Mohammed kwam om hem om een beslissing te vragen, en vertellen het antwoord dat hij hen moest geven.
Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Torah bij zich hebben waarin Allah's oordeel is? Toch wenden zij zich af. En zij zijn geen gelovigen.

Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen... En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.

En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

De sleutelzin in bovenstaande is: Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. Dit vers leert dat de verschillende religieuze groepen (joden, christenen en moslims) ieder een goddelijk wet (Thora, Evangelie en koran) is gegeven en dat iedere groep hun beslissingen moet baseren op wat hun is gegeven.

Opnieuw verwijst de koran naar deze boeken als Gods betrouwbare Geschriften naar wie de joden en christenen zich zouden moeten wenden als zij Gods wil wensen te weten. Deze Geschriften moeten als betrouwbaar beschouwd worden als de koran de joden en christenen instrueert om zich eraan te onderwerpen.

Dus de koran moedigt joden aan om met de Thora te oordelen:

Hoe zullen zij u [Mohammed] tot rechter maken wanneer zij de Torah bij zich hebben waarin Allah's oordeel is? Toch wenden zij zich af. En zij zijn geen gelovigen. (Soera 5: 43)

En de koran dwingt christenen om met het Evangelie te oordelen:

En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. (Soera 5: 47)

En hij moedigt moslims aan om met de koran te oordelen:

En Wij hebben u [moslims] het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard... (Soera 5: 48)

Zeg: “O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Torah en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. ” (Soera 5: 68). Hoe kunnen de joden of christenen, de Torah en het Evangelie onderhouden , als de Thora en het evangelie zijn gecorrumpeerd of geabrogeerd? Opnieuw neemt de koran aan dat deze Geschriften het betrouwbare woord van God zijn.

In het volgende vers wordt naar de Boeken van Mozes verwezen als een betrouwbare bron van Gods waarschuwing: Is hem niet verteld over hetgeen in de geschriften van Mozes staat (Soera 53:36). Dus, er is geen excuus voor degene die het ontkent.

Een moslim wordt geïnstrueerd, wanneer hij discussieert met een jood over schoon/ halal eten, om de jood bewijs uit de wet van Mozes hierover te laten geven. Zeg: “Komt met de Torah en leest haar als gij waarachtig zijt.” (Soera 3:93). Hoe kan hij bewijs uit de wet geven en het bestuderen om de waarheid te bepalen, als die gecorrumpeerd of geabrogeerd is? De Schrift moet betrouwbaar zijn om zo’n opdracht te geven. Dezelfde aanname wordt ook in het volgende vers gevonden: En zij zeggen: “Niemand, behalve de Joden en de Christenen, zal ooit de Hemel binnengaan.” Dat zijn hun ijdele wensen. Zeg: “Toont uw bewijs, als gij waarachtig zijt.” (Soera 2:111).

In de volgende verzen zien we de joden en christenen verzocht worden om de waarheid van hun Geschriften te leren en deze te gehoorzamen: Zeg: "O, mensen van het Boek, overdrijft uw godsdienst niet ten onrechte (Soera 5:77) Beveelt gij de mensen het goede te doen en vergeet daarbij u zelf, hoewel gij het Boek leest? Wilt gij dan niet begrijpen? (Soera 2:44). Christenen en joden konden niet hun Geschriften onderwijzen en gehoorzamen als deze waren gecorrumpeerd.

De Schrift die voor de koran bestond moest geraadpleegd worden door of Mohammed of door zijn Arabische tijdgenoten als zij in twijfel waren over de boodschap die aan Mohammed was gegeven: En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen . (Soera 10:94). Dus die eerdere Schrift moest wel betrouwbaar zijn om een dergelijk verzoek te doen.

Hier worden de eerdere Geschriften van de joden en christenen aangehaald om te bewijzen dat Mohammeds een autenthiek profeet is.
Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden. (Soera 7:157)

En zij (de ongelovigen) zeggen: “Waarom brengt hij ons geen teken van zijn Heer?” Is er dan geen duidelijk teken tot hen gekomen in hetgeen in de vroegere geschriften staat? (Soera 20:133)

En het is zeker in de geschriften [iii] der vroegere volkeren (vermeld). Is het geen teken voor hen dat de geleerden onder de kinderen van Israël het weten (Soera 26:196-197)

Hoe kunnen deze Geschriften worden aangehaald, om te bewijzen dat Mohammed waar is, als zij zijn gecorrumpeerd? De koran moest deze Geschriften als betrouwbaar zien om een dergelijk verzoek te doen.

Wat zijn de joodse en christelijke Geschriften?

Sinds de tijd van Jezus hebben de joden en christenen altijd hetzelfde boek gedeeld. In het jodendom wordt het de Tonach of Hebreeuwse bijbel genoemd, en in het christendom het oude testament. In dit boek zijn de Thora, de Profeten en de Psalmen. Deze zijn de geschriften van de joodse Profeten voor Jezus. Christenen hebben dit geschrift altijd gerespecteerd en gelezen dat eerst tot de joden kwam. Dit geschrift is het eerste deel van de christelijke bijbel.

Er is een boek waarover veel joden het niet eens zijn met de christenen. Dit boek is verscheidene namen gegeven in verschillende culturen. Het wordt genoemd Het Evangelie of het Nieuwe Testament of het Niewe Verbond. Christenen aanvaarden het Evangelie als Schrift. Dit boek is het tweede deel van de bijbel.

Dus alle Schrift van zowel joden als van christenen worden in de bijbel weergegeven. Er bestaan vandaag de dag oude bijbels uit de tijd van Mohammed en honderden jaren voor hem. Geleerden gebruiken deze oude Geschriften om aan te tonen dat de hedendaagse bijbels authentiek zijn.

Sommige mensen beweren dat toen de koran naar de Thora of het Evangelie verwijst dat hij niet verwijst naar de boeken die joden en christenen hebben vandaag. Echter de koran beweert dit niet. Wanneer de koran spreekt van de Thora en het Evangelie verwijst het naar de boeken die de joden en christenen bezaten in de tijd van Mohammed.

Die de gezant, de ongeletterde profeet volgen, die zij bij zich in de Taura [Thora] en de Indjiel beschreven vinden. (Leemhuis, Soera 7: 157)

En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was. (Soera 2: 89).

Mohammed leefde gedurende de 6e en 7e eeuw. We hebben bijbels van voor hem, tijdens hem en na zijn tijd. Het archeologische bewijs stelt ons in staat om zeker te zijn dat de Thora en het Evangelie genoemd in de koran dezelfde boeken zijn als die in de bijbel vandaag de dag worden gevonden.

Dit feit wordt ook bevestigd door Ibn Ishaak die de eerste biografie (Sirat) van Mohammed schreef. Hij identificeerde het Evangelie genoemd in de koran als wat de christenen het nieuwe testament noemen:

Onder de zaken die mij bereiken over wat Jezus de Zoon van Marie verklaarde in het Evangelie die hij ontving van God voor de volgelingen van het Evangelie, in het toepassen van een term om de apostel van God te beschrijven, is het volgende. Het is genomen van wat Johannes de Apostel voor hen neerschreef toen hij het Evangelie schreef uit het Testament van Jezus Zoon van Maria (Ibn Ishaaks' Sirat Rasulallah, vertaald als “Het Leven van Mohammed” door A. Guillaume, Karachi: Oxford, 1998, pp. 103-104, vet toegevoegd.)

Hier zien we Ibn Ishaak verwijzen naar de Apostel Johannes en het Evangelie dat hij schreef. Dit is eenvoudig wat christenen het Evangelie volgens Johannes noemen en het is deel van het nieuwe testament.

Conclusie

De koran handhaaft dat de bijbel het woord van God is en geen onderscheid gemaakt moet worden tussen deze heilige boeken. Daarom als u een moslim bent zou u de bijbel niet moeten aanvallen - de koran houdt hem zelf hoog!

De bijbel wordt onderwezen om een bron van leiding te zijn voor joden en christenen en ieder die de wil van God wil weten, en daarom beveelt de koran joden en christenen aan hun Schrift te gehoorzamen en vraagt hen nooit om die te ontkennen. De koran zegt dat de joodse en christelijke Schrift de komst van Mohammed voorspellen het zegt nergens dat de getrouwe joden of christenen hun Schrift hebben gecorrumpeerd.

De koran vraagt nergens een christen of jood om hem te accepteren omdat hun eigen Schrift corrupt is geworden, sterker nog: zij worden gevraagd de koran te accepteren omdat de koran beweert: 1. de leer van de joodse en christelijke Schrift te bevestigen, 2. dat Mohammed voorspelt wordt in de Thora en het evangelie, 3. de koranische leer verduidelijkt wat de joden en christenen niet goed van hun eigen Geschriften konden begrijpen. Als de koran serieus wordt genomen dan moeten de beweringen die hij maakt beproefd worden. Als zijn beweringen waar zijn dan is dat bewijs om dit boek te accepteren als het Woord van God. Als zijn beweringen onjuist zijn dan faalt het zijn eigen beproeving en dient dit boek verworpen te worden.

U wordt nu uitgenodigd om de beweringen van de koran serieus te nemen en te zien of deze waar zijn.

Christian-Muslim Discussion Papers ©2004


--------------------------------------------------------------------------------

Voetnoten

[ii] In andere koranverklaringen staat hier uitdrukkelijk: “bij zich”!

[iii] In andere koranvertalingen staat hier uitdrukkelijk de Zaboer, oftewel de Psalmen.

Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.
Korancitaten (tenzij anders vermeld) zijn uit de Nederlandstalige interpretatie van de koran die op het web te vinden is.
Andere citaten zijn rechtstreeks uit het Engels vertaald
Laatste bewerking: november 2004
Met toestemming is dit artikel vertaald; de originele titel luidt:What does the Qur’an say about the Jewish and Christian scriptures?
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
diophantes
Berichten: 20
Lid geworden op: zo jul 23, 2006 4:10 pm

Bericht door diophantes »

Men kan zelfs tot de eerste eeuw voor onze jaartelling teruggaan om dezelfde teksten te vinden in de Dode Zee rollen. De bijbelteksten daar gevonden zijn praktisch dezelfde met het voordeel dat de "grote profeet" van de Islam, Jezus Christus, het wel zou gemerkt hebben moesten ze vervalst zijn. Deze tegenstrijdigheid in de Koran kan dus niet van een opperwezen zoals Allah komen, want anders is Allah in de fout gegaan. Men kan dus eerder denken dat zij die de Koran hebben neergepend of overgepend ergens in de fout zijn gegaan, waaruit dat dan weer blijkt dat het huidige boek zeker GEEN uitsluitend goddelijk boek kan zijn en zelf een vervalsing is. QED.
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

Ketter,

Vind je het goed als ik deze tegenstrijdigheid van de koran opneem in de thread 'imperfecties van de koran'?

Ik probeer ze allemaal te verzamelen in één publicatie.

Mvg, Polleke
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Polleke schreef:Ketter,

Vind je het goed als ik deze tegenstrijdigheid van de koran opneem in de thread 'imperfecties van de koran'?

Ik probeer ze allemaal te verzamelen in één publicatie.

Mvg, Polleke
Zeker, Polleke, is dat goed. :)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50320
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

78. En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat je het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is. En zij zeggen: "Dit is van God," ofschoon het niet van God is en zij uiten een leugen tegen God, tegen beter weten in.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
GewoonMezelf
Berichten: 3
Lid geworden op: wo apr 18, 2007 3:35 pm
Locatie: Tilburg

Mening Van Een Nieuw Lid

Bericht door GewoonMezelf »

Ik geloof dat er iets is wat wij mensen niet kunnen begrijpen, maar ik ben erg spiritueel ingesteld en altijd opzoek naar de waarheid, wie of wat was er eerst het kip of het ei. meerendeels denk ik ook wel dat het aan mij ligt dat ik problemen ervaar bij het geloof, ik ben bijna alles geweest, maar sommige dingen kloppen in geloof en sommige dingen niet. juist omdat ik alles zo open en groot zie, ik ervaar meer in dit leven dan de gemmidelde mens ooit zou kunnen. want wij mensen vergeten te leven maar ook om mensen lief te hebben, al zijn ze zwart wit rood of geel.
leven is dierbaar, geloof is iets wat erbij verzonnen is denk ik soms om de leegte in ons hart te vullen, terwijl ik denk dat stel dat wij als mensheid meer samen zouden zijn liefhebben enzo, dat we die onzin zoals koran of bijbel, kunnen verplaatsen voor liefde respect en normen en waarden, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk, want heel onze wereld is in balans als er goed is moet er ook kwaad zijn, en als er liefde is is er ook haat. jammer genoeg blijf ik een dromer en hoop dat mijn wens uitkomt, dat wij als mensen meer van elkaar gaan houden, je hoeft niet iedereens mening te respecteren, maar je kan elkaar wel laten uitspreken. en zijn opinie ervan aanhoren.

maar alles komt uiteindelijk goed,

daar geloof ik in en vertrouw ik op.

liefde toegewenst voor alle mensen
Ogen Zijn De Spiegel van Je Ziel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77958
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Lieve GewoonMezelf.

Welkom op dit forum. Fijn om je hier te zien.


Ik heb je avatar verwijderd.
Hij was echt te groot. Hij besloeg het hele scherm.
Ik hoop dat je snel een wat kleinere leuke avatar kan vinden.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

ajax schreef:78. En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat je het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is. En zij zeggen: "Dit is van God," ofschoon het niet van God is en zij uiten een leugen tegen God, tegen beter weten in.
Ik denk dat ik dat vers al zeer uitgebreid heb gebruikt in mijn tekst, ajax, om duidelijk te maken dat het eigenlijk wil zeggen dat ze de bijbel precies moeten napraten.

Lees: MET HUN TONG verdraaien, TERWIJL ze het Boek voordragen. Niet met de pen. Dit wil zeggen dat ze het verkeerd voorlezen, aan de arabieren die niet kunnen lezen.

Lees mijn tekst. Wist je trouwens dat de bijbel niet 'het boek' is, maar vele boeken?
Laatst gewijzigd door Ketter op wo apr 18, 2007 8:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Rust
Berichten: 444
Lid geworden op: do apr 12, 2007 10:04 pm

Bericht door Rust »

Ketter schreef:Lees: MET HUN TONG verdraaien. Niet met de pen. Dit wil zeggen dat ze het verkeerd voorlezen, aan de arabieren die niet kunnen lezen.
Klopt,

Maar er zijn ook lieden die hun pen gebruikten en gebruiken.

De Koran

2:79 Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen.

Groetjes,

Rust
"Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft verruimd is in het licht van zijn Heer." (Quran 39:22)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Rust schreef:
Ketter schreef:Lees: MET HUN TONG verdraaien. Niet met de pen. Dit wil zeggen dat ze het verkeerd voorlezen, aan de arabieren die niet kunnen lezen.
Klopt,

Maar er zijn ook lieden die hun pen gebruikten en gebruiken.

De Koran

2:79 Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen.

Groetjes,

Rust
Hier is het "een boek" dat met eigen handen wordt geschreven. Het slaat niet op de bijbel. Dan is het altijd 'het Boek'.

De bijbel, rust, is niet gewijzigd sinds z'n cratie. Dat kunnen geschiedkundigen je nauwgezet vertellen. De dode-zee rollen was een mooi bewijs daarvan.

Mensen, Rust, wijzigen hun "heilige" geschriften niet. Ze zijn te bang voor hun zieltje.

Ik moet er ook op wijzen dat als ze het met hun tong verdraaien, dat ze het origineel in handen hebben. :)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Rust
Berichten: 444
Lid geworden op: do apr 12, 2007 10:04 pm

Bericht door Rust »

Ketter schreef: Hier is het "een boek" dat met eigen handen wordt geschreven. Het slaat niet op de bijbel. Dan is het altijd 'het Boek'.

De bijbel, rust, is niet gewijzigd sinds z'n cratie. Dat kunnen geschiedkundigen je nauwgezet vertellen. De dode-zee rollen was een mooi bewijs daarvan.

Mensen, Rust, wijzigen hun "heilige" geschriften niet. Ze zijn te bang voor hun zieltje.

Ik moet er ook op wijzen dat als ze het met hun tong verdraaien, dat ze het origineel in handen hebben. :)
Sinds wanneer ben je roomser dan de Paus? ;)

Of ga je me vertellen dat jij als atheist ook gelooft dat Zeus een lichaam aannam (een uil) om een vrouw (Hera) te bezitten om een kind Ares te baren?.. lijkt erg verdacht op de drie-eenheid van de Christenen... ;)

Groetjes,

Rust
"Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft verruimd is in het licht van zijn Heer." (Quran 39:22)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Rust schreef:
Ketter schreef: Hier is het "een boek" dat met eigen handen wordt geschreven. Het slaat niet op de bijbel. Dan is het altijd 'het Boek'.

De bijbel, rust, is niet gewijzigd sinds z'n cratie. Dat kunnen geschiedkundigen je nauwgezet vertellen. De dode-zee rollen was een mooi bewijs daarvan.

Mensen, Rust, wijzigen hun "heilige" geschriften niet. Ze zijn te bang voor hun zieltje.

Ik moet er ook op wijzen dat als ze het met hun tong verdraaien, dat ze het origineel in handen hebben. :)
Sinds wanneer ben je roomser dan de Paus? ;)
Ik ben niet gelovig, rust, maar mensen wijzigen hun heiligheden niet. Ze dragen er zorg voor. Da's eigen aan de mens.

Het rare is, Rust, dat jij en de rest van de moslims hier harder zit te ketteren dan ik, door helemaal tegen de leer van Mohammed zit te preken met "de bijbel is vervalst". Is God niet in staat zijn geschriften te verdedigen?
Rust schreef:Of ga je me vertellen dat jij als atheist ook gelooft dat Zeus een lichaam aannam (een uil) om een vrouw (Hera) te bezitten om een kind Ares te baren?.. lijkt erg verdacht op de drie-eenheid van de Christenen... ;)
Ik geloof in één afgod minder dan jij, Rust

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Rust schreef:
Ketter schreef: Hier is het "een boek" dat met eigen handen wordt geschreven. Het slaat niet op de bijbel. Dan is het altijd 'het Boek'.

De bijbel, rust, is niet gewijzigd sinds z'n cratie. Dat kunnen geschiedkundigen je nauwgezet vertellen. De dode-zee rollen was een mooi bewijs daarvan.

Mensen, Rust, wijzigen hun "heilige" geschriften niet. Ze zijn te bang voor hun zieltje.

Ik moet er ook op wijzen dat als ze het met hun tong verdraaien, dat ze het origineel in handen hebben. :)
Sinds wanneer ben je roomser dan de Paus? ;)

Of ga je me vertellen dat jij als atheist ook gelooft dat Zeus een lichaam aannam (een uil) om een vrouw (Hera) te bezitten om een kind Ares te baren?.. lijkt erg verdacht op de drie-eenheid van de Christenen... ;)

Groetjes,

Rust
Bingo, Ketter. Je hebt raak geschoten. Rust begint met modder te gooien.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Rust heeft geen antwoord. De Dode Zee rollen tonen aan dat de Het Oude Testament zoals we dat nu kennen niet gewijzigd is sinds 100 voor Christus.

Er zijn ook vele manuscripten van de Canonieke Evangeliën gevonden die op een paar spellingsvarianten na identiek zijn. De enige echte afwijking is dat in de vroegste versie van het Marcus Evangelie de opstanding niet wordt genoemd. De Kruisiging en het lege graf worden echter wel genoemd. Alle vroege Evangeliën zijn het eens over het feit dat Jezus is gekruisigd.

Ik beschouw de Torah en de Canonieke Evangeliën niet als accurate historische verslagen. Het archeologisch bewijs dat er niet met deze teksten is geknoeid is echter keihard.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Linda Danvers schreef:Ik beschouw de Torah en de Canonieke Evangeliën niet als accurate historische verslagen. Het archeologisch bewijs dat er niet met deze teksten is geknoeid is echter keihard.
Precies. Dank je, Linda.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50320
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Linda Danvers schreef:Rust heeft geen antwoord. De Dode Zee rollen tonen aan dat de Het Oude Testament zoals we dat nu kennen niet gewijzigd is sinds 100 voor Christus.

Er zijn ook vele manuscripten van de Canonieke Evangeliën gevonden die op een paar spellingsvarianten na identiek zijn. De enige echte afwijking is dat in de vroegste versie van het Marcus Evangelie de opstanding niet wordt genoemd. De Kruisiging en het lege graf worden echter wel genoemd. Alle vroege Evangeliën zijn het eens over het feit dat Jezus is gekruisigd.

Ik beschouw de Torah en de Canonieke Evangeliën niet als accurate historische verslagen. Het archeologisch bewijs dat er niet met deze teksten is geknoeid is echter keihard.
Zal ik de evangelie van de enige getuige Petrus die heeft namelijk een hele andere verhaal :wink:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

ajax schreef:
Linda Danvers schreef:Rust heeft geen antwoord. De Dode Zee rollen tonen aan dat de Het Oude Testament zoals we dat nu kennen niet gewijzigd is sinds 100 voor Christus.

Er zijn ook vele manuscripten van de Canonieke Evangeliën gevonden die op een paar spellingsvarianten na identiek zijn. De enige echte afwijking is dat in de vroegste versie van het Marcus Evangelie de opstanding niet wordt genoemd. De Kruisiging en het lege graf worden echter wel genoemd. Alle vroege Evangeliën zijn het eens over het feit dat Jezus is gekruisigd.

Ik beschouw de Torah en de Canonieke Evangeliën niet als accurate historische verslagen. Het archeologisch bewijs dat er niet met deze teksten is geknoeid is echter keihard.
Zal ik de evangelie van de enige getuige Petrus die heeft namelijk een hele andere verhaal :wink:
Een heel ander verhaal dan wat, Ajax. We zeggen hier juist dat we de dingen niet als accurate historische verslagen gebruiken, maar dat ze wel, éénmaal neergepent, zorgvuldig werden bewaard.

Dus een ander verhaal dan wat, o one-liner koning. Verklaar jezelf en stoffeer je wilde beweringen voor één keer.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

De Canonieke Evangeliën zijn de oudste Evangeliën. Daarom gelden ze als het meest betrouwbaar onder Christenen.

Het Evangelie van Petrus is geen Canoniek Evangelie. Het is van later datum en geldt daarom als Apocrief. Bovendien stelt dit Evangelie dat Jesus is gekruisigd. Het spreekt dus ook de Koran tegen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50320
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Linda Danvers schreef:De Canonieke Evangeliën zijn de oudste Evangeliën. Daarom gelden ze als het meest betrouwbaar onder Christenen.

Het Evangelie van Petrus is geen Canoniek Evangelie. Het is van later datum en geldt daarom als Apocrief. Bovendien stelt dit Evangelie dat Jesus is gekruisigd. Het spreekt dus ook de Koran tegen.
Hij zag iemand die op Jezus leek
Hij zat niet aan de kruis Jezus
En hij sprak over de ""Living Jesus""

Petrus was de enige getuige van de kruisiging waarom hem verhaal niet toegevoegd is is duidelijk.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

ajax schreef:
Linda Danvers schreef:De Canonieke Evangeliën zijn de oudste Evangeliën. Daarom gelden ze als het meest betrouwbaar onder Christenen.

Het Evangelie van Petrus is geen Canoniek Evangelie. Het is van later datum en geldt daarom als Apocrief. Bovendien stelt dit Evangelie dat Jesus is gekruisigd. Het spreekt dus ook de Koran tegen.
Hij zag iemand die op Jezus leek
Hij zat niet aan de kruis Jezus
En hij sprak over de ""Living Jesus""

Petrus was de enige getuige van de kruisiging waarom hem verhaal niet toegevoegd is is duidelijk.
Wat zeg je? "Hij zag iemand die op Jezus leek"? Dat is gewoon niet waar. Is dat zo'n flagrant onware moslim-internet-mythe of zo?

Wat er WEL instond is dat Jezus riep "Mijn kracht, mijn kracht, waarom heb je me verlaten" en dan meteen daarop zijn geest ter hemel steeg, terwijl zijn lichaam pijnloos achterbleef.

Nu niet bepaald wat in de koran staat, zou ik zo zeggen.

Maar wat weten we nog over dit evangelie? Dat het inderdaad eind 2e eeuw is geschreven, de schuld van de kruisiging nog meer op de schouders van de joden legde en Jezus nog meer vergoddelijkte dan de andere evangelies.

Nu wil jij dat gebruiken om de koran te bevestigen?
LOL, ajax.

mvg,
Ketter

Lees meer: http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Peter, http://www.sowharderwijk.nl/templates/c ... 03_04.html
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

ajax schreef:
Linda Danvers schreef:De Canonieke Evangeliën zijn de oudste Evangeliën. Daarom gelden ze als het meest betrouwbaar onder Christenen.

Het Evangelie van Petrus is geen Canoniek Evangelie. Het is van later datum en geldt daarom als Apocrief. Bovendien stelt dit Evangelie dat Jesus is gekruisigd. Het spreekt dus ook de Koran tegen.
Hij zag iemand die op Jezus leek
Hij zat niet aan de kruis Jezus
En hij sprak over de ""Living Jesus""

Petrus was de enige getuige van de kruisiging waarom hem verhaal niet toegevoegd is is duidelijk.[/quote]

johannes
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
ric0
Berichten: 355
Lid geworden op: do nov 09, 2006 3:16 am

Bericht door ric0 »

Ajax,

vergeet het evangelie van Barnabas niet :roll: .Ik heb gemerkt dat de moslim deze ook graag aanhaalt.

Ga toch eerst onderzoek doen voordat je met dit soort beweringen aankomt.
When you believe in all the good things of the Gospel and reject everything you think is bad.You don't believe the Gospel but you believe yourself...(augustine)
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Nou, iedereen kent het verhaal van Romeo en Julia, van Shakespeare.

Echter ook dat verhaal van william is gebaseerd op een ouder verhaal (zoveel verhalen zijn er niet dat we ze eeuwig kunnen heruitvinden :) )

De basis van het Romeo en Julia verhaal, is een oud-grieks verhaal.

Welke van de twee werd nu vervalst Rust? Het oud-grieks verhaal? of hetgeen Shakespeare ervan gemaakt heeft?

Volgens mij gaat het hem over de gevoelens van een "onmogelijke liefde". slechts indien men de personencultus gaat aannemen krijgt men "echte" verhalen en "vervalste" verhalen.

De latere verhalen zullen dan steeds verkeerd zijn. De Capulets en de .... (naam ontsnapt me) leefden EEUWEN later dan de twee "eerste" geliefden wiens liefde werd onmogelijk gemaakt door de verschillende clans.

Volgens jou is het verhaal van Shakespeare (Mohammed) weldegelijk het énige verhaal, terwijl dat verhaal voordien al jaren bestond.
Wie is dan DOM?

Er zullen ten allen tijde verhalen zijn over onmogelijke liefdes waarbij de uitkomst (zelfmoord) uiteindelijk erger blijkt dan de zogenaamde kwaal.

Raar genoeg blijven islamieten in een stadium steken waarop ze zelfs de betekenis van de verhalen niet begrijpen en nog liever hun dochters zelf vermoorden dan naar die eeuwenoude JUISTE verhalen te luisteren!

Wat denk je? Had Hansje niet beter stenen gegooid in plaats van broodkruimeltjes? (ook in dat verhaal zal de betekenis je wel ontgaan, laten we het dus over de kwaliteit van de koekjes van het huis van heks hebben? Met chocolade of zonder? wat heeft je profeet daarover gezegd? Dat je geen chocolade mocht eten? Of kende Allah nog geen chocolade toen hij zijn boekje neerzond?).
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Linda Danvers schreef:Rust heeft geen antwoord. De Dode Zee rollen tonen aan dat de Het Oude Testament zoals we dat nu kennen niet gewijzigd is sinds 100 voor Christus.

Er zijn ook vele manuscripten van de Canonieke Evangeliën gevonden die op een paar spellingsvarianten na identiek zijn. De enige echte afwijking is dat in de vroegste versie van het Marcus Evangelie de opstanding niet wordt genoemd. De Kruisiging en het lege graf worden echter wel genoemd. Alle vroege Evangeliën zijn het eens over het feit dat Jezus is gekruisigd.
Ja klopt, nadat de anti-christ Paulus het fundament (Goddelijkheid van Jezus, kruisiging en opstanding van Jezus en de Goddelijke Drieëenheid) van zijn Christendom al had vastgelegd en nadat hij zijn brieven had geschreven tussen het jaar 50 en 60 naar de Christelijke gemeenten.

De vroegste Evangelie is die van Marcus. Geschreven omstreeks het jaar 65-75.
Lucas, Johannes en Mattheüs volgden later en werden omstreeks tussen het jaar 85-100 geschreven.

Alle Evangeliën die door de kerk worden erkend zijn vanuit de visie van Paulus geschreven en zijn absoluut niet neutraal. Ook niet raar natuurlijk dat het Nieuwe Testament het Oude Testament in zijn essentie ook tegenspreekt!

Fijne avond! :razz:
Laatst gewijzigd door Anonymous op di apr 24, 2007 12:45 am, 4 keer totaal gewijzigd.
Plaats reactie