De status van de moslimvrouw

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

faith schreef:Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: "I went to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) and asked him: What do you say (command) about our wives? He replied: Give them food what you have for yourself, and clothe them by which you clothe yourself, and do not beat them, and do not revile them. (Sunan Abu-Dawud, Book 11, Marriage (Kitab Al-Nikah), Number 2139)"

Bron: Islam, The Religion
Dit is je kans faith!!!

Je weet natuurlijk dat de koran voor de haddiths gaan. Zelfs voor die van Muslim en Bukhari.
Laat staan die van Mu'awiyah al-Qushayri.
En in de koran staat het volgende over vrouwen:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van ethnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

Koran2 282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

Hier wordt gesteld dat het woord van een vrouw minder waard is dan dat van een man. Twee vrouwen mogen alleen worden gebruikt als getuige als er maar een mannelijke getuige kan worden gevonden in plaats van twee. Er moet dus naast die twee vrouwen een mannelijk getuige zijn. Met andere woorden de getuigenis van een vrouw is alleen iets waard als die wordt ondersteund door de getuigenis van een man èn de getuigenis van nog een vrouw. Er wordt beweerd dat vrouwen vergeetachtiger zijn. Er is overingens geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat daarop wijst.

Wederom wat zou je ervan vinden als deze regel werd toegepast op ethnische minderheden? Een voorbeeld: de getuigenis van iemand van Marokkaanse afkomst is waardeloos tenzij er een minimaal één Blanke Nederlander en nog een Marokkaan ook getuige zijn. Eén Blanke Nederlander en twee Marokkanen mogen alleen als getuigen dienen als er niet twee Blanke Nederlanders kunnen worden gevonden. Dit zou racistisch zijn, toch?

Het idee dat een man twee keer zoveel waard is als een vrouw komt ook elders in de Koran terug

Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.
Mannelijke bloedverwanten moeten twee keer zoveel erven als een vrouwelijke bloedverwant van de overledene. Hier is een vrouw leterlijk de helft waard van een man. Stel je voor dat de kleur van de huid maatgevend was in plaats van sekse. Wat zou je dan concluderen?

De Koran stelt keer op keer dat vrouwen inferieur zijn en achtergesteld moeten worden.

Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.


Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.

Koran 24:2-3 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

Geselen is genadiger dan stenigen. Bovendien worden mannen en vrouwen die overspel plegen als even schuldig beschouwd en op dezelfde manier gestraft. Dit een van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.

Koran 23:1-6 Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken.

Koran 4:24 En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Een man mag seks hebben met een slavin ongeacht of ze al getrouwd was voor de man in kwestie haar eigenaar werd of voor ze tot slavin werd gemaakt. De Koran toont dus geen respect voor het huwelijk van slaven en gevangenen.

Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

Veel naïve lezers denken dat dit vers stelt dat je slavinnen niet tot seks mag dwingen. Dit is echter niet correct. "Ontucht" verwijst naar seks buiten de eerder gestelde grenzen. Er is eerder gesteld dat seks hebben met een eigen slavin is toegestaan. Dit is dus geen ontucht. Dit vers wordt doorgaans geinterpreteerd als een verbod om slavinnen te dwingen zich te prostitueren of te dwingen seks te hebben met een man die niet hun eigenaar is. Het pijnlijke is echter dat er staat "En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken." Dit impliceerd dat slavinnen prostitueren wel is toegestaan als de slavinnen daar geen bezwaar tegen aanvoeren.

Koran 4:3. En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.

Als je vreest niet rechtvaardig te kunnen zijn tegen vier echtgenotes dan moet je als man er maar een huwen of je bepreken tot seks met slavinnen. Rechtvaardigheid is dus alleen een overweging bij vrije vrouwen. Het maakt niet uit als je vrouwen die je bezit zijn onrechtvaarig behandeld volgens de Koran. Bovendien moet een vrouw trouw zijn aan één man: haar echtgenoot of haar eigenaar. Mannen mogen met meerdere vrouwen seks hebben, maar eisen ondertussen wel dat al die vrouwen trouw blijven aan hen.

Dit vers beperkt bovendien geen polygamie omdat de Koran elders stelt dat slavinnen goedkoper zijn dan wettige echtgenotes en bovendien geen beperking stelt op hoeveel slavinnen een man mag hebben.

Koran 4: 25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Slavinnen zijn een goedkoop alternatief als je geen bruidschat kunt betalen, maar het geniet de voorkeur om niet met slavinnen te huwen. Waarom zou je ook? Als man mag je immers al met een vrouw seks hebben als ze je eigendom is. Een huwelijk is overbodig als je als man puur op seks uit bent.

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Vertel het maar Faith!!!!!
Wat vind jij van bovenstaande koranteksten?
Hoe vind je dat in verhouding met de haddith die je hierboven hebt gezet.
En hoe vind je dat deze teksten zich verhouden tot onze westerse/moderne maatschappij?

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=6038
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef:Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: "I went to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) and asked him: What do you say (command) about our wives? He replied: Give them food what you have for yourself, and clothe them by which you clothe yourself, and do not beat them, and do not revile them. (Sunan Abu-Dawud, Book 11, Marriage (Kitab Al-Nikah), Number 2139)"

Bron: Islam, The Religion
Kind wat ben ik blij dat je deze hadith gebruikt.
Het zou alleen fijn zijn dat je een link gaf, en geen bron.
Ik heb geen tijd om al jouw bronnen na te lopen.
Een link, dat is wat we willen.

Maar om even op jouw hadith terug te komen.
Ik heb namelijk wel een link. Een link naar een goede Islamitische site,

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#011.2139

Misschien moet je voortaan even meer je best doen.

Het vervelende is faith, ik heb nog een paar andere hadiths voor je gevonden.
Die zeggen precies het zelfde, alleen achter deze hadith staat nog wat anders vermeld..
Namelijk… except within the house.
En je weet wat dat betekend?
Dat heb ik vertaald als… Je mag haar niet slaan, behalve in je huis.


Sunan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, Hadith No. 1850.
O Messenger of Allah ! What right has the wife of one among us got over him?' He said: 'It is that you shall give her food when you have taken your food, that you shall clothe her when you have clothed yourself, that you shall not slap her on the face, nor revile her, nor desert her except within the house.


Mishkat Al-Masabih: Volume 2, page 691
Hakim b. Mu`awiya al-Qushairi quoted his father as telling that he asked, "Messenger of God, what right can any wife demand of her husband?" He replied, "That you should give her food to eat, clothe her when you clothe yourself, not strike her on the face, and do not revile her or seperate from her except in the house." Ahmad, Abu Dawud and Ibn Majah transmitted it.Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: Mu'awiyah asked: Apostle of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, do not revile her or separate yourself from her except in the house.


Je vriend Abu Dawud heeft trouwens nog wat anders geschreven…

Narrated Umar ibn al-Khattab: The Prophet (peace_be_upon_him) said: A man will not be asked as to why he beat his wife.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#011.2142

Tja,, wie en wat moeten we nu geloven faith.
Drie zeggen dat je haar niet mag slaan behalve in het huis, en Abu Dawud is de enige die dat vergeet te vermelden.

Zo zie je maar meisje. Islam is niet zo eenvoudig om mee te leven.
Er zijn miljoenen mannen die zich aan de andere hadith houden.

Over naar jou.

Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik heb nog even wat hadith van Abu Dawud doorgelezen faith..
En wat zag ik :shock:
Er staan twee hadith van Abu Dawud onder elkaar.
De een zegt...."Behalve in het huis", en de andere hadith vermeld dit niet.
Abu Dawud heeft waarschijnlijk van twee personen het verhaal gehoord en ze beide opgeschreven.
Dus nu 4 keer wel in het huis, en een keer niet.
Naar mijn mening mag er dus geslagen worden.
Wat denk jij? Lees ze even rustig door.


Book 11, Number 2137:
Narrated Mu'awiyah al-Qushayri:

Mu'awiyah asked: Apostle of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, do not revile her or separate yourself from her except in the house.


--------------------------------------------------------------------------------
Book 11, Number 2138:
Narrated Mu'awiyah ibn Haydah:

I said: Apostle of Allah, how should we approach our wives and how should we leave them? He replied: Approach your tilth when or how you will, give her (your wife) food when you take food, clothe when you clothe yourself, do not revile her face, and do not beat her.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#011.2138
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

zolang mijn man mij niet slaat :smile:
gelukkig zal hij dat ook nooit doen.

voor de rest, tja ik lees dat het eigenlijk niet mag, maar het gebeurd natuurlijk wel dat zal ik ook niet ontkennen. Maar buiten de islam gebeurt het ook. Mag ik een voorbeeld geven?

Mijn zus is 2 jaar getrouwd geweest met een nederlandse man (beest)
Hij heeft haar al die tijd mishandeld. Ik ga jullie de details besparen...
maar hij was geen moslim. dus zo zie je maar weer het gebeurd overal, elk land.

Wat ik wel heb gehoord in de Islam, is als je vrouw vreemd is gegaan dan mag je haar een tik verkopen, maar andersom, als mijn man vreemd zou gaan? nou geloof mij dat hij alle hoeken van de kamer ziet :angry:

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

faith schreef:zolang mijn man mij niet slaat :smile:
gelukkig zal hij dat ook nooit doen.

voor de rest, tja ik lees dat het eigenlijk niet mag, maar het gebeurd natuurlijk wel dat zal ik ook niet ontkennen. Maar buiten de islam gebeurt het ook. Mag ik een voorbeeld geven?

Mijn zus is 2 jaar getrouwd geweest met een nederlandse man (beest)
Hij heeft haar al die tijd mishandeld. Ik ga jullie de details besparen...
maar hij was geen moslim. dus zo zie je maar weer het gebeurd overal, elk land.
Ja, maar in ons recht begaat hij een misdaad. Volgens de Shari'a niet. Je zult me niet horen beweren dat moslim mannen hun vrouwen slaan, ik weet zelfs zeker dat het grootste deel dat niet zal doen. Maar mochten ze het doen, kunnen ze wel de Koran ter hand nemen en het goedspreken. Die westerse man, jouw ex-schoonbroer, kan dat niet en riskeert eigenlijk het cachot.
faith schreef:Wat ik wel heb gehoord in de Islam, is als je vrouw vreemd is gegaan dan mag je haar een tik verkopen, maar andersom, als mijn man vreemd zou gaan? nou geloof mij dat hij alle hoeken van de kamer ziet :angry:
Je mag in geen geval je man slaan om die reden, faith. Werk het anders uit, zou ik zeggen. De Koran verplicht eigenlijk lijfstraffen in dat geval.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

is als je vrouw vreemd is gegaan dan mag je haar een tik verkopen,
Steniging is meer dan een een tik. Een reeks tikken, tot de dood eropvolgt.
Steniging voor een vrouw die vreemdgaat is Sharia, Islamitisch recht.
Toegepast in Iran.
De Taliban waren menselijker. Zij plaatsten de overspelige vrouw aan het kipeinde van een vrachtwagen vol stenen. De dood komt sneller als er 20 Ton stenen in een keer over je heen donderen.


als mijn man vreemd zou gaan?
Tegen het recht op mannelijke polygamie heb je niet veel in te brengen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

In Hollywood hebben ze een film gemaakt geheten 'Crossing Over' waarin een honor killing voorkomt. Ik bedoel voorkwam want de scene is uit de film gehaald wegens Boze Mohammedanen. De filmmaker verwoord het zo:
While we believe strongly in freedom of expression, we also believe in the importance of constructive dialogue between artists and the communities they seek to portray.
Lees bij: http://www.debbieschlussel.com/
De tekst van die scene is wel uitgelekt. Hier is die:
Afbeelding
De anti-semitische scenes blijven wel aanwezig. Em wat gaf zoveel woede?
Deze tekst:
FARID: (in Farsi) "May Allah have mercy on your soul".
Je kan en mag het slachtoffer namelijk niet iets goeds wensen in zo'n geval. De aanbevolen kreet voor bezige moordenaars is "Allah Hakbar".
Als ik het verhaal van Debbie Schlussel verder volg is duidelijk dat deze film Volledig Politiek Correct is. Joden worden erin geportretteerd zoals dat tegenwoordig schijnt te horen:
Gavin is sleeping with an illegal alien Australian actress who is also sleeping with a CIS adjudicator, so she can get citizenship. After one of their sex-scenes, she throws a Siddur (Jewish prayer book) at his naked body, while she gets dressed.
Zo'n scene zou ook geschrapt worden als er een koraan in het spel zou zijn ipv. een Siddur of bijbel.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef:zolang mijn man mij niet slaat :smile:
gelukkig zal hij dat ook nooit doen.
Je hebt nog geen man, ( dat heb je ons verteld) en ten tweede kan jij niet weten of hij dat nooit zal doen.
Ik hoop dat dit je bespaart blijft.
En gelukkig, heel gelukkig volgen niet alle Moslims de regeltjes van allah op.
Ik zou bijna zeggen allah zij geprezen.

Maar het blijft een feit dat klojo moh DHR (PBUH) toch maar mooi verteld heeft in het boekje van hem , dat je vrouwen wel mag slaan.
En daar gaat deze discussie nu over.
Niet, of het wel of niet in alle islamitische huishoudens gebeurd.

Wat vind jij er trouwens van, dat op islamitische sites de halve waarheid verteld wordt ?
Een beetje slap. Niet waar?
Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen zich dood schamen om veel fouten dingen in Islam.

Kijk faith… Als dit soort moslims ( die zich schamen voor bepaalde dingen in hun geloof) nu hun mond eens open doen, en zeggen… “Kijk eens hier, wij beseffen dat dit soort zaken in de koran staat, maar wij zijn het er niet mee eens, en wij vinden dat dit soort hadith niet kunnen” Moh was fout.

Als er eens een paar islamitische geleerde opstonden die dit soort zaken verwerpen en zeggen…”Dit is niet goed, en we schrappen dit soort verzen uit de hadith, en ook nog eens uit de koran,” dan zou ik respect voor ze hebben.

Maar nee… Wat doen ze? Ze gooien een paar goede hadith op een site en zeggen dan…”Zie je wel dat het niet mag? Hebben we het niet gezegd? Je mag geen vrouwen slaan. Kijk maar, hier heeft Abu Dawud gezegd dat het niet mag”

Kop in het zand steken. Net doen of het niet vermeld wordt in een hadith.

Slap, zo slap…
Maar ik weet hoe het komt, want er kan en mag niets veranderd worden in de koran, en men mag geen kritiek op good old moh hebben, want er staat in de koran dat moslims Allah, maar ook mohammed moeten gehoorzamen.

Islam is een shit geloof faith…
Maar faith heeft faith in Islam, omdat ze een islamitisch vriendje heeft.

Faith vind het niet erg dat er vrouwen gestenigd worden als er vermoed wordt dat een vrouw overspel gepleegd heeft.
Faith vind het geen probleem dat er voeten en handen afgehakt worden bij een dief.
Faith kan het niet schelen dat homoseksuelen opgehangen worden.
Het maakt faith niet uit dat er nog steeds vieze oude mannen met hun tengels aan jonge kinderen van 9 jaar zitten en ze voor seks gebruiken, alleen maar omdat mohammed dat ook deed.

Nee hoor, faith heeft een islamitisch vriendje, en die doet dit soort dingen niet.
Alsof haar vriendje het prototype van een goede moslim is.
Alsof er geen miljoenen andere moslims zijn, die niet zo als haar vriendje denken….

Hoe simpel kan een mens worden.
Bah…..

Ik zou bijna de smile van je gezicht vegen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Nee hoor, faith heeft een islamitisch vriendje, en die doet dit soort dingen niet.
Faith haar vriendje wijkt volledig van de lijn van denken zoals Mohammed de Koran bedoelt heeft af.

Faith haar vriendje zal een lieve extremist zijn.

Wat gaat die doen als die paar % fundamentalisten die de lijn van de Koran wel nauwkeurig volgen de druk beginnen opdrijven. Veel andere mogelijkheden dan volgen zijn er niet.

Het is een beetje zoals met de Nazis. Voor de oorlog waren meer dan 90% van de Duitsers lieve mensen, die geen vlieg kwaad deden. Heel extremistisch de zuivere denklijn van het Nazisqme naast zich lieten liggen.
Als puntje bij paaltje kwam, de paar fundamentalistische Nazis hun de kern van hun ideologie in praktijk brachten, was er voor 100% van de Duitsers enkel nog volgen naar 'de overwinning in de dood' mogelijk.

De wereld reageerde hetzelfde toen op de Nazis, als nu op Islam. De extremisten die ver buiten de ideologische lijn van de ideologie leven worden gemodereerden genoemd.

De fundamentalisten die de zuivere lijn volgen extremisten.

Spraakverwarringen zijn de wereld nog niet uit. Geen zorg, de realiteit achterhaalt dit wel. Zorgen zijn voor dan.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Taslima booked for promoting communal enmity

Bericht door Mahalingam »

Terug komend op mijn bericht van 10 aug over de gewelddadige aanval o[ Taslima lees ik nu hetvolgende bericht:
http://timesofindia.indiatimes.com/arti ... 273869.cms
Taslima booked for promoting communal enmity
HYDERABAD: The city police have registered a case against controversial Bangladeshi writer Taslima Nasreen, who was recently attacked by workers of Majlis Ittehadul Muslimeen (MIM) here, for allegedly creating ill-feeling among communities.

The writer has been booked under IPC Section 153 (A) (promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, language etc) on a complaint registered by MIM legislator Akbaruddin Owaisi, police said on Saturday.

In his complaint, Akbaruddin alleged that Kolkata-based Taslima had hurt the sentiments of the community with her writings and speeches against Islam, police said.

Akbaruddin, MIM floor leader in the Andhra Pradesh Assembly, had threatened to kill the exiled author if she visited Hyderabad again.

A group of MIM activists, led by three party MLAs, stormed the Press Club on Thursday and attacked Nasreen who was there to attend a book release function.
Volgens de Mohammedaanse denkmanier wordt het slachtoffer tot dader gemaakt, indien de daadwerkelijke daders Mohammedanen zijn die het vanwege hun geloof wel moeten doen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Moment, die Akbaruddin heeft met zijn groep de schrijfster Nasreen aangevallen. Hij zegt ook duidelijk, komt ze nog eens naar Hyderabad, ik vermoord haar. Maar deze zelfde man, met dus al twee strafbare feiten op zijn rekening, mag wel een klacht indienen bij de politie dat Nasreen zijn gevoelens krenkt en die klacht wordt nog geaccepteerd ook?

Belachelijk! Die Akbaruddin is degene die de gevangenis in moet!

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: do nov 16, 2006 12:25 pm

Bericht door Navane »

mootjemo schreef: Mijn vaer is trouwens overleden en ik heb WEL de helft van zijn erfenis gekregen en niet een kwartje

inde islaam is de man verplicht te zorgen voor de vrouw, en dat is de reden waarom de man meer krijgt.
Trouw jij niet, en dus geen man, is je broer verplicht voor je te zorgen.
Wij moslim, nemen als mannen zijnde de las op ons rug om voor de vrouw, zus, moeder, tantes te zorgen. Dat kennen jullie niet.
Als de vrouw hetzelfde deel van de erfenis krijgt als een man, dan komt dat toch ook in haar huwelijk terecht? Waarom zou ze dat deel via de man moeten krijgen?
De man krijgt dan een kleiner deel, maar doordat de vrouw met wie hij zal trouwen een groter deel krijgt dan in de oude situatie, maakt het uiteindelijk niet uit. Tenzij hij een vrouw uit een armere familie trouwt natuurlijk.
En dit laatste is waar het om draait volgens mij. De oudste zoon het grootste deel geven is een manier om het familiekapitaal te concentreren, zodat er na een aantal generaties een groeiend kapitaal ontstaat, waar alle familieleden eventueel op kunnen terugvallen.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

BFA schreef:
is als je vrouw vreemd is gegaan dan mag je haar een tik verkopen,
Steniging is meer dan een een tik. Een reeks tikken, tot de dood eropvolgt.
Steniging voor een vrouw die vreemdgaat is Sharia, Islamitisch recht.
Toegepast in Iran.
De Taliban waren menselijker. Zij plaatsten de overspelige vrouw aan het kipeinde van een vrachtwagen vol stenen. De dood komt sneller als er 20 Ton stenen in een keer over je heen donderen.


als mijn man vreemd zou gaan?
Tegen het recht op mannelijke polygamie heb je niet veel in te brengen.
Polygamie houdt in dat de man meedere vrouwen mag trouwen, MITS DE EERSTE VROUW DAAR MEE AKKOORT GAAT.

Mahalingam
Berichten: 41939
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Interviews met Taslima Nasrin zijn hier te bekijken:
http://youtube.com/watch?v=6msPCcpiXT4
http://youtube.com/watch?v=Z55pLOYN0XI
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Polygamie houdt in dat de man meedere vrouwen mag trouwen, MITS DE EERSTE VROUW DAAR MEE AKKOORT GAAT.
Dit is ten eerste helemaal geen koranvoorschrift.

In de koran staat gewoon dat ze tot vier vrouwen mogen huwen al naargelang het hen uitkomt! Niks "toestemming van vrouw 1", ook niks "toestemming van vrouw2"... je zal maar vrouw 2 zijn als 3 en 4 erbijkomen nietwaar?

De toestemming van vrouw 1 is een RECENTE aanpassing aan de MAROKKAANSE wet, om tenminste een zweem van gelijke rechten te laten zien. Zelfs die aanpassing in het burgerlijk recht had hopen betogingen van overtuigde moslims tot gevolg.

Dus doe nu echt niet of vrouwke 1 moet haar toestemming geven volgens de koran. Niks is minder waar.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Wij weten wat er in de koran staat faith.
Jij kan ons niet wijzer maken.
Kom maar op met de koran en het vers waarin staat dat de vrouw toestemming moet geven.
Dat hebben ze er later zelf bij verzonnen.
Je kan als vrouw namelijk in je huwelijks contract laten zetten dat je niet wil dat je man met meer vrouwen trouwt.
Dat is het dus. Niet meer en niet minder..

En de reden dat mannen meer vrouwen willen hebben zijn onzinnig.
Behalve misschien deze regel.

Ook moslims kunnen vieze ouwe mannetjes zijn.


Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens
Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie

Waarom is Polygamie in Islam toegestaan...
In de islam heeft de man het recht om in totaal vier vrouwen te huwen. Hiervoor zijn er verschillende redenen.


Polygamie en oorlog

In veel landen over de hele wereld is het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Dit komt vooral voor in landen in oorlog. Als we terug kijken in de geschiedenis, zien we dat er nauwelijks een dag voorbij is gegaan zonder dat er ergens in de wereld oorlog heerste. En kijk naar onze wereld nu. Elke dag horen we over de dood van honderden mannen die hier en daar sterven bij militaire conflicten. Omdat dit de realiteit is, is het voor een meisje beter om een halve echtgenoot te hebben dan helemaal geen echtgenoot.


Polygamie en de weduwen

De dood van manen tijdens de oorlog maakt duizenden vrouwen weduwe en nog meer kinderen vaderloos. Het natuurlijke leven voor deze weduwen en vaderloze kinderen is toch het familieleven en dat is zeker beter dan dat ze sociaal niet meer meetellen. In deze gevallen is polygamie gerechtvaardigd.


Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens

Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie


Polygamie en een zieke echtgenote

Het gebeurt soms dat een man een chronisch zieke vrouw heeft. Het is beter dat deze man het recht heeft om een andere vrouw te trouwen dan dat hij gedwongen wordt om van zijn eerste vrouw te scheiden, opdat hij een andere vrouw kan trouwen.


Polygamie en de dood van mannen

Zelfs in vredestijd overlijden er vaker mannen tijdens ongelukken dan vrouwen. Dit komt meestal door de werkomstandigheden van de man. Zo zal het aantal vrouwen het aantal van de mannen overtreffen. Ook hier biedt polygamie een oplossing.


Polygamie en mogelijke omstandigheden

De islam als godsdienst voor alle tijden, plaatsen en volken, heeft een wetgeving die rekening houdt met alle mogelijke omstandigheden. Hoe kan een land zonder polygamie het probleem oplossen wanneer er twee miljoen mannen in de oorlog stierven en dus twee miljoen vrouwen geen kans hebben op echtgenoten? De islam legt een sterke nadruk op het gezinsleven en ziet het als de gezondste manier van leven.


Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen

De islam stelt een voorwaarde aan polygamie: de man moet de vrouwen eerlijk en gelijk behandelen wat betreft behuizing, uitgaven, kleding, voedsel en zijn manier van samenleven met hen.


Polygamie en de keuze van de vrouw

De islam waarborgt het recht van de vrouw, door haar het recht te geven om in het huwelijkscontract te laten vastleggen dat zij kan scheiden wanneer haar man een andere vrouw zou trouwen. De tweede vrouw hoort te weten dat hij getrouwd is en ze kan een vrije keus maken om met hem te trouwen als tweede vrouw. Dit betekent dat polygamie plaatsvindt met de instemming van alle betreffende personen, te weten de echtgenoot, de nieuwe vrouw en in sommige gevallen ook de eerste vrouw.

http://www.ontdekislam.nl/trouwen_huwelijk_islam.php
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Manon schreef: je zal maar vrouw 2 zijn als 3 en 4 erbijkomen nietwaar?

.

dan weet je dat als 2e vrouw dat hij er al 1 heeft, want die eerste moet toestemming geven.

Polygamie

In de islam heeft de man het recht om in totaal vier vrouwen te huwen. Hiervoor zijn er verschillende redenen.


Polygamie en oorlog

In veel landen over de hele wereld is het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Dit komt vooral voor in landen in oorlog. Als we terug kijken in de geschiedenis, zien we dat er nauwelijks een dag voorbij is gegaan zonder dat er ergens in de wereld oorlog heerste. En kijk naar onze wereld nu. Elke dag horen we over de dood van honderden mannen die hier en daar sterven bij militaire conflicten. Omdat dit de realiteit is, is het voor een meisje beter om een halve echtgenoot te hebben dan helemaal geen echtgenoot.


Polygamie en de weduwen

De dood van manen tijdens de oorlog maakt duizenden vrouwen weduwe en nog meer kinderen vaderloos. Het natuurlijke leven voor deze weduwen en vaderloze kinderen is toch het familieleven en dat is zeker beter dan dat ze sociaal niet meer meetellen. In deze gevallen is polygamie gerechtvaardigd.Polygamie en een zieke echtgenote

Het gebeurt soms dat een man een chronisch zieke vrouw heeft. Het is beter dat deze man het recht heeft om een andere vrouw te trouwen dan dat hij gedwongen wordt om van zijn eerste vrouw te scheiden, opdat hij een andere vrouw kan trouwen.


Polygamie en de dood van mannen

Zelfs in vredestijd overlijden er vaker mannen tijdens ongelukken dan vrouwen. Dit komt meestal door de werkomstandigheden van de man. Zo zal het aantal vrouwen het aantal van de mannen overtreffen. Ook hier biedt polygamie een oplossing.


Polygamie en mogelijke omstandigheden

De islam als godsdienst voor alle tijden, plaatsen en volken, heeft een wetgeving die rekening houdt met alle mogelijke omstandigheden. Hoe kan een land zonder polygamie het probleem oplossen wanneer er twee miljoen mannen in de oorlog stierven en dus twee miljoen vrouwen geen kans hebben op echtgenoten?


Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen

De islam stelt een voorwaarde aan polygamie: de man moet de vrouwen eerlijk en gelijk behandelen wat betreft behuizing, uitgaven, kleding, voedsel en zijn manier van samenleven met hen.


Polygamie en de keuze van de vrouw

De islam waarborgt het recht van de vrouw, door haar het recht te geven om in het huwelijkscontract te laten vastleggen dat zij kan scheiden wanneer haar man een andere vrouw zou trouwen. De tweede vrouw hoort te weten dat hij getrouwd is en ze kan een vrije keus maken om met hem te trouwen als tweede vrouw. Dit betekent dat polygamie plaatsvindt met de INSTEMMING VAN ALLE betreffende personen, te weten de echtgenoot, de nieuwe vrouw en in sommige gevallen ook de EERSTE vrouw.

Bron: boek: Islam, the religion

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Je hebt mijn post niet gelezen faith.
Dan had je kunnen zien dat ik deze regels al gegeven had.
Met link, en niet met een bron.
Een bron kan je niet aanklikken, en een link wel.

Er staat duidelijk dat de tweede vrouw op de hoogte moet zijn van zijn eerste vrouw, en in SOMMIGE gevallen ook de eerste vrouw.
Maar dat is NIET verplicht.

We hebben je nu uitgelegd dat alleen in sommige landen deze regel geldt dat een vrouw in haar huwelijkscontract kan zetten dat ze NIET wil dat haar man een tweede vrouw neemt.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Islam/wetten.html

Polygamie
In de meeste islamitische landen is het wettelijk toegestaan dat een man met meer vrouwen (maximaal vier) tegelijk is gehuwd, mits hij zijn aandacht gelijkelijk verdeelt. In de praktijk is een minderheid van de mannen met meer dan een vrouw getrouwd. In sommige landen kan de eerste vrouw in het huwelijkscontract een bepaling laten opnemen dat haar man slechts met haar uitdrukkelijke toestemming een ander mag trouwen. In Nederland is polygamie niet toegestaan; een islamitische man die in het land van herkomst met meer vrouwen in het huwelijk trad, kan maar een vrouw laten overkomen.
Niet om het een of ander faith, maar jij maakt Islam belachelijk.
Misschien ben je een jood die Islam in een kwaad daglicht wil zetten. ?

Je komt zo dom over faith . Waarom doe je dat?
Waarom maak jij jezelf belachelijk door islam, die niet te verdedigen is, toch te verdedigen.
Je hebt niet eens veel kennis van Islam.
Ik denk niet dat jij je vriend en andere moslims hier een dienst mee bewijst.

Misschien kan je ons laten weten wat je van deze regels vind?

Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Kijk faith.. dit is een antwoord op de vraag of een man meerdere vrouwen mag hebben.


Dit is de vraag...
salaam aleikum,
Ik ben een bekeerde nederlandse vrouw en ik heb een vriend wonen in marocco .
Nu mijn vraag als ik alleen voor de islam wil trouwen in marocco heb daar is voor nodig en zo ja wat?
Waar moet ik op letten als ik dat ga doen daar?
Ik weet dat mijn vriend meerdere vrouwen mag trouwen(islam) maar dat wil hij niet en ik ook niet kan ik dat laten vast leggen?
wa salaam aleikum groetjes Maria
http://www.buitenlandsepartner.nl/forum ... hp?t=26777

En dit is een antwoord.
Mag ik wat vragen.. hebben jullie het over gebruiken binnen het land van herkomst of het recht wat een man heeft gekregen zoals geschreven is in de Qur'aan. Dit zijn vaak 2 verschilenden dingen. Een man heeft recht op het aangaan van een huwelijk met meerdere vrouwen, de verplichting tot het vragen van toestemming berust op afspraken die in landen hieraan verbonden zijn. Je kan als vrouw opnemen in je contract dat je de wens hebt dat je man niet met een 2e vrouw trouwt, maar hij is echter er vrij in of hij dit wel/niet doet en hier gehoor aan geeft. Wat de afspraken per land zijn weet ik zo niet, maar hou er dus rekening mee dat jouw marokkaanse man misschien in marokko niet een 2e vrouw mag trouwen, maar elders zo een moskee kan binnenwandelen en wel kan trouwen. In nederland doen ze ook steeds moeilijker om "alleen voor de Islam" te trouwen, maar als je regelmatig in de moskee komt, de imam persoonlijk kent, etc en ze weten dat het serieus is dan is het nog prima mogelijk
Trouwens...
Misschien is dat een goed forum waar jij je beter op thuis voelt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Polygamie is Sado-Masochisme.
Gaat perfekt samen met de masochistische gebedshouding van Moslims.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel, waarom moet je altijd over mijn vriend beginnen? wat heeft hij met hier mee te maken? beetje raar :?

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

faith schreef:Ariel, waarom moet je altijd over mijn vriend beginnen? wat heeft hij met hier mee te maken? beetje raar :?
Hij is de reden dat jij je zo in Islam verdiept faith.
Hij heeft veel invloed in je leven.
Zonder vriendje geen islam. Zonder vriendje geen FFI

En je schaamt je toch niet voor hem?

En waarom is dit je enige reactie?
Heb je verder niks te zeggen?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel schreef:
faith schreef:Ariel, waarom moet je altijd over mijn vriend beginnen? wat heeft hij met hier mee te maken? beetje raar :?
Hij is de reden dat jij je zo in Islam verdiept faith.
Hij heeft veel invloed in je leven.
Zonder vriendje geen islam. Zonder vriendje geen FFI

En je schaamt je toch niet voor hem?

En waarom is dit je enige reactie?
Heb je verder niks te zeggen?
Ik heb genoeg te zeggen, maar laat me dit eerst ff duidelijk melden.

Ik ben al langer met de Islam bezig als dat ik mijn huidige vriend ken.
Het is mijn eigen keus wat ik doe, en dat geldt voor alles!
Het is mijn eigen keus of ik iets wil leren/lezen over wat dan ook, dus ook over de Islam!

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76574
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Tot nu toe heb je maar heel weinig gezegd faith.
De indruk die ik van jou heb is , dat je een heel oppervlakkig meisje bent , die zelden of nooit een mening over bepaalde zaken heeft.
Ik vermoed dat deze oppervlakkigheid komt omdat je geen kennis van Islam hebt, en dus niks anders weet te zeggen dan :

ik ben niet gelovig, dus ook geen moslim.

verder ga ik hier niet op in als je het niet erg vind.


Waarschijnlijk heb je genoeg te zeggen over onderwerpen waar je wel wat van afweet, maar over Islam laat je duidelijk je onkunde blijken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

faith
Berichten: 472
Lid geworden op: do jul 19, 2007 2:40 am

Bericht door faith »

Ariel schreef:Tot nu toe heb je maar heel weinig gezegd faith.
De indruk die ik van jou heb is , dat je een heel oppervlakkig meisje bent , die zelden of nooit een mening over bepaalde zaken heeft.
Ik vermoed dat deze oppervlakkigheid komt omdat je geen kennis van Islam hebt, en dus niks anders weet te zeggen dan :

ik ben niet gelovig, dus ook geen moslim.

verder ga ik hier niet op in als je het niet erg vind.


Waarschijnlijk heb je genoeg te zeggen over onderwerpen waar je wel wat van afweet, maar over Islam laat je duidelijk je onkunde blijken.
Prima Ariel, jij mag jou mening hebben

er zit alleen een klein verschil in: alles wat ik zeg ben jij het er niet mee eens, en dan noem je het meteen onzin of dat ik geen mening heb of weet ik veel wat nog meer...

een ding is zeker, ik zal niet snel dezelfde mening delen als een hoop andere op dit forum

En wat betreft die bron, ik haal niet alles van internet ook een hoop uit boeken, dus kan ik er geen link bijzetten alleen de naam van het boek.

Plaats reactie