De noodzaak van kritiek op de islam

Waarom slaan bepaalde moslims, waar dan ook, elkaar en anderen de hersens in? Hoort geweld en de drang tot overheersing en bekering bij de essentie van de islam?
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Nov 05, 2006 7:03 am

De noodzaak van kritiek op de islam

Els Geuzebroek
9-2-2006


Het vrije woord heeft voor ons een belangrijke functie. Dankzij de vrije meningsuiting kunnen spanningen ontladen, maatschappelijke knelpunten worden blootgelegd, kunnen we de confrontatie met problemen aangaan en is verandering mogelijk.

Juist met betrekking tot de godsdienst heeft het vrije woord extra bescherming nodig. Godsdiensten als christendom en islam hebben de neiging zichzelf tegen kritiek te beschermen door het te verbieden, en indien mogelijk strafbaar te stellen. Maar het taboe op de godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van vele godsdiensten. Het gaat ten koste van andersdenkenden, en leidt tot een paranoïde maatschappij vol spanningen en gewelddadige conflicten, precies wat we door de vrijemeningsuiting hopen te voorkomen.

De escalaties als gevolg van de Deense cartoons maken dit goed duidelijk. Daarom is het de hoogste tijd erop te wijzen hoe belangrijk het is de islam in vrijheid te kunnen bekritiseren.

Godsdienst en vrijemeningsuiting

Iedereen moet met kritiek kunnen omgaan. We kunnen onze pluriforme samenleving alleen leefbaar houden als we ons niet te snel gekwetst te voelen en niet onmiddellijk om wraak en recht te roepen.
Voor godsdiensten willen we geen aparte maatstaven aanleggen. Satire mag zich over elke menselijke uiting strekken, over individuele uitspraken, maatschappelijke structuren, ideologieën of godsdiensten gelijk. Er is geen enkele reden godsdiensten uit te sluiten van een kritische of satirische benadering.

Godsdienst is zelfs bij uitstek de menselijke uiting die het nodig maakt de vrijheid van meningsuiting te beschermen! Want terwijl de seculiere samenleving ruimte probeert te geven aan een pluraliteit van opvattingen en individuele vrijheid, verzetten de godsdiensten zich krampachtig tegen de aantasting van hun verheven positie, die het onvermijdelijke gevolg is van de vrijheid van het individu.

Godsdienst is een menselijke expressie zoals alle andere ideeën en wetten dat zijn. Seculiere theoretici komen er eerlijk voor uit dat hun filosofieën mensenwerk zijn, en stellen ze open voor kritiek en discussie. Het is onacceptabel dat iemand beweert dat zijn uiting van een god komt, en daarmee verheven is boven kritiek, op straffe van de dood. Dat zou een ongelijke strijd zijn, waar de onschendbare godsdiensten altijd als de perfectste uit tevoorschijn komen.

Noodzaak van kritiek op godsdiensten

Het vrije woord maakt verandering mogelijk: verandering van zienswijze, van fundamenten, van wetten, van samenlevingsvormen etc. Veranderingen hoeven niet per se verbeteringen te zijn. Maar ze maken het wel mogelijk onze opvattingen aan te passen aan nieuwe gebruiken, zodat ze ons niet tot last worden. Zo wordt escalatie van frustraties voorkomen.
Dat betekent helaas dat de veilige waarden waar we aan gehecht zijn op de lange duur niet meer bestaan, of zijn geherwaardeerd. Maar daarmee is dan de behoefte van dat moment vervuld.

De blasfemiewetten van de islam maken dit onmogelijk. Vanwege de onvrijheid bleef de islam eeuwenlang letterlijk intact, maar tegen welke prijs? De cultuur blijft in de tang van de dictatoriale, sektarische, discriminerende omgeving waar hij uit voort is gekomen. Hoe moslims ook proberen de waarden te herwaarderen, voortdurend staan er orthodoxen op die teruggrijpen op de intolerante wortels, waardoor alle pogingen om de teksten symbolisch en vrijer te interpreteren gedoemd zijn te mislukken.

Noodzakelijke voorwaarden voor modernisering

De islam kan niet van binnenuit worden gemoderniseerd. Het zou slechts onder twee belangrijke voorwaarden mogelijk zijn, waaraan men niet lijkt te willen voldoen. De essentiële voorwaarden voor modernisering zijn dat kritiek op de islam onvoorwaardelijk wordt toegestaan, en dat het is toegestaan de islam openlijk te verlaten als men er zich niet in thuis voelt. Dat zou natuurlijk leiden tot een enorme verandering van het wezen van de islam, en waarschijnlijk tot een even grote leegloop als van de christelijke kerk, maar dat is een bijkomstigheid die moet worden geaccepteerd.
Wil men hier niet aan voldoen, dan zullen de gematigden en niet-moslims altijd blijven lijden onder fundamentalisten die vasthouden aan een tekst die 1400 jaar geleden is geformuleerd om met geweld een sektarische eenheid te bewaren en af te zonderen van niet-islamitische ideeën.

Het belang van kritiek

Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.
Regelmatig proberen moslimvrouwen deze zaken aan de kaak te stellen, maar keer op keer onsteekt de massa in woede, en de vrouwen worden wegens godslastering monddood gemaakt of vermoord. Dat maakt verandering van binnenuit wel heel moeilijk.

Het is een misverstand te denken dat alleen satire tot collectieve woede leidt. Salmon Rushdie riep een fatwa over zich af toen hij het gegeven van de duivelsverzen op een vrije manier in zijn roman uitwerkte. De Bengaalse Taslima Nasrin werd veroordeeld omdat ze vanuit haar beroep als gynaecologe de verschrikkingen die vrouwen in Bangladesh ondergaan in de openbaarheid bracht, en omdat ze opriep voor deze mishandelde en onderdrukte vrouwen op te komen. De mullahs in Bangladesh azen bovendien op haar dood. De Pakistaan Younous Shaik werd ter dood veroordeeld omdat hij ervan werd beticht gezegd te hebben dat het huwelijk van Mohammed en zijn eerste vrouw niet islamitisch was, omdat er in die periode nog geen openbaringen waren geweest. De Egyptenaar Abu Zaid werd tot 'afvallige' verklaard omdat hij vond dat het niet per se nodig is de koran als het letterlijke woord van god te beschouwen; hij woont tegenwoordig in Nederland, om aan de Egyptische wraak te ontkomen. In Egypte worden regelmatig mensen vermoord vanwege hun kritiek.

De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Ook tegenwoordig worden vele journalisten en wetenschappers veroordeeld of vermoord. Met de moord op Theo van Gogh heeft deze primaire waanzin ook in Nederland zijn intrede gedaan. Maar Van Gogh is niet de eerste Nederlander die is vermoord omwille van het behoud van de islam. Het moet veel meer bekend worden dat ook de stijgende aantallen eremoorden op vrouwen om deze reden worden gepleegd. Vele vrouwen en meisjes zijn al vermoord omdat ze 'verwesterd' zijn, en zich aan het agressieve gezag van hun vaders en broers proberen te onttrekken. Juist dit motief, het 'verwestersen', is cruciaal in de motivering van deze eremoorden. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.

Het gevaar van 'respect' voor de godsdienst

Op dit moment loopt een discussie over 'hoever' men met de vrijemeningsuiting mag gaan, en of men voor godsdiensten meer respect moet hebben omdat de religieuze ziel sneller gekwetst is. Maar in werkelijkheid staat de islam geen enkele negatieve kritiek toe. In de recente geschiedenis bestaan voorbeelden te over van mensen die zijn bedreigd, ter dood gebracht of vermoord omdat ze zich kritisch over bepaalde islamitische principes hebben uitgelaten, zelfs als het ging om moslims die hun godsdienst een warm hart toedragen.

Sommigen menen de islamitische volkswoede te kunnen temperen door de vrijemeningsuiting ter discussie te stellen. Maar het is juist van het grootste belang dat het onderdrukkende karakter van de islam openlijk ter discussie wordt gesteld, om het soort primaire ontladingen dat we nu zien op een andere manier te kanaliseren.

Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord. Maar daar het gezag van de islam zich niet uitstrekt over het westen, ontsteekt men over onze vrije meningen in machteloze woede. Wij kijken verbaasd naar de collectieve uitbarstingen van hysterie, het verbranden van vlaggen en ambassades, en de oproepen tot aanslagen en moorden van willekeurige personen en het kelen van de bewuste cartoonisten. Er wordt openlijk gevraagd om de cartoonisten wegens godslastering ter dood te brengen.

De godsdienst respecteren houdt in dat je toegeeft aan de drang van deze leer alles te willen domineren. Door bij voorbaat elke discussie te vermijden om te voorkomen dat wordt gedreigd met jihad betekent niets meer dan je al gewonnen te geven voor de heilige oorlog is gevoerd. Maar het betekent niet dat je daarmee het gevaar voor de heilige oorlog hebt afgewenteld. Want de islam dwingt zijn tegenstander iedere keer een stapje verder terug, totdat de dominantie volledig is. Het respect dat de islam eist is namelijk op geen enkele manier wederkerig. Een voorproefje was hoe moslims aan Nederlandse vrouwen vroegen niet in de nabijheid van een moskee in hun eigen tuin in een bikini te zitten, omdat dat niet getuigt van respect voor de godsdienst. Maar waar is het respect voor ons, die graag in het zonnetje in een bikini willen zitten?

Shoot the messenger


De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Het is zo makkelijk aan te tonen dat de islam geweld aanmoedigt, het is zo makkelijk te ontzenuwen dat de koran niet van een god komt, het geloof dat een profeet Mohammed de koran van god zelf ontving is zo makkelijk door te prikken, dat er maar één remedie is: iedereen die hierop wijst elimineren, en zoveel mogelijk angst zaaien om kritiek te ontmoedigen.

De cartoons en de kritische analyse van de islam brengen een verborgen angst in de moslimziel aan de oppervlakte: dat hun godsdienst misschien toch niet zo perfect is, dat Mohammed misschien toch geen afgezant van god was. De agressie is een gevolg van de reflex deze angst te onderdrukken.
Natuurlijk kan iedereen die ooit zijn angsten overwonnen heeft vertellen hoe bevrijdend het is om de confrontatie met je psychische kwelgeesten aan te gaan in plaats van ze te onderdrukken. Maar als het over godsdienst gaat, weigeren mensen de psychische mechanismes die ons belemmeren te herkennen, en ze op dezelfde manier tegemoet te treden als elke angststoornis. Godsdienst kon een collectief aanvaard waandenkbeeld worden juist doordat god als almachtig en alwetend boven de mens werd geplaatst, en boven menselijke kritiek werd verheven. Dus brengen moslims hun onderdrukte religieuze angsten tot ontlading door zich tegen de boodschapper te richten.

De enige manier om de mens te kunnen bevrijden van deze door de eigen psyche gevormde onderdrukker en de kwelduivel met open vizier tegemoet te treden, is de godsdienst terug te voeren naar het domein waar hij vandaan komt, namelijk de niet zo perfecte menselijke geest.

Afleidingsmanoeuvres

We kunnen constateren dat moslims de afgelopen jaren hun punt duidelijk hebben gesteld. Maar het vrije woord en de satire zijn voor ons de belangrijkste middelen om conflicten uit te werken en spanning te ontladen. Daarbij gaat het niet om laster of primitieve scheldpartijen. Want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De islam onderdukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Wie het waagt de perfectie van de islam ter discussie te stellen, is zijn leven niet zeker. Vele islamcritici zijn gedwongen onder pseudoniem te schrijven of onder te duiken. Dat is de kern van dit probleem, niet de woede over een satirisch tekeningetje van een profeet met een kort lontje.

Het is absurd om geen negatieve kijk op een godsdienst te mogen hebben, alleen maar omdat het heilig of taboe is voor bepaalde mensen.

En dat is tevens de kern van godsdienstvrijheid: het recht vrij over een godsdienst te kunnen oordelen, zonder dat derden jou vertellen hoe de godsdienst moet worden vormgegeven. Niet de godsdienst is vrij, elk individu is vrij om van de godsdienst te maken wat hij wil, op dezelfde manier als hij vrij is om van zijn cultuur en maatschappij te maken wat hij wil.

Het gevaar van het verbod op kritiek

Er is geen enkele reden om de godsdiensten met misplaatst respect te benaderen. Integendeel, het is gevaarlijk om god in de taboesfeer te houden, of om hem uit angst te vrijwaren van kritiek. De psychoanalyse geeft voldoende voorbeelden die duidelijk maken dat verdringen niet leidt tot verdwijnen: het is struisvogelpolitiek, en de gevolgen daarvan komen in een andere gedaante onvermijdelijk terug op ons af.

Kritiek en discussie zijn belangrijk om misstanden te kunnen aanpakken, en het is belangrijk om emoties kwijt te kunnen, zodat we niet worden overvallen door primaire ontladingen van frustraties die in ons onderbewustzijn blijven woekeren. Elke menselijke uiting, elk gedrag en elk idee moet kritisch kunnen worden benaderd. Zo ook de goden, ook de profeten, ook de godsdiensten.
Wie is geconditioneerd te denken dat zijn basis perfect is, kan deze niet kritisch benaderen. Is kritiek ook nog verboden, dan is men gedoemd eeuwig te bouwen op hetzelfde zwakke fundament, waarboven de gevolgen in de vorm van frustraties en conflicten zich blijven opstapelen.

Wat we op dit moment waarnemen in islamitische landen is een bonk ontlading van pijn, woede, agressie, opgekropte frustratie. Dat komt niet alleen door een tekeningetje. Het komt omdat niet is toegestaan met verbale middelen de twijfels en frustraties uit te drukken waardoor de mens wordt geplaagd. Wie niet kan lachen om de condition humaine, wie zijn emoties niet in de openbaarheid mag bespreken, wie niet is toegestaan iets aan zijn lot te veranderen, ontlaadt daar waar het wel is gestaan. In de psychoanalyse van Freud heet dat simpel 'verschuiving'. Schiet je in je eigen leven tekort en kun je daar niets aan wijzigen, dan houd je iemand anders verantwoordelijk, en je ontlaadt door een Deense ambassade in de fik te steken. Baas blaft tegen man, man slaat hond.

Misplaatst respect voor het godsdienstig fundament en het onvermogen frustraties te uiten zijn de oorzaken van deze collectieve, hysterische woedeuitbarsting. Iedereen begrijpt dat deze reactie op een tekeningetje buiten proportie is. Opgekropte frustratie en een laag zelfbeeld leiden tot woede, brandstichting, wanhoop, vandalisme en geweld, wraak en moord. Omdat naar binnen gerichte kritiek niet is toegestaan, richt de woede zich naar buiten.

De balans tussen respect en het vrije woord.

Moslims maken vanzelfsprekend gebruik van het recht onze cultuur te mogen bekritiseren. Kritiek op de islamitische cultuur is echter verboden. Genocides worden verzwegen, uitwassen die het gevolg zijn van rigide wetten kunnen niet worden besproken, de moorden en oorlogen van de profeet worden ontkend of goedgepraat, de islamitische wezensleer van de jihad wordt voorgespiegeld als spiritueel streven, zonder uit te leggen hoe spiritueel streven kan leiden tot het verdelen van de oorlogsbuit.

Moslims vragen om 'respect' voor hun godsdienst. Maar iedereen heeft het recht te zeggen wat zijn beeld is van een bepaalde godsdienst. 'Respect' moet geen chantagemiddel zijn om kritiek op de islam tegen te gaan.
Moslims zouden door de cartoons zijn gekwetst, ze worden allemaal over één kam geschoren, er wordt gesuggereerd dat alle moslims terroristen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de cartoons uitdrukken. Moslims ervaren het misschien zo, omdat ze zich volledig met hun godsdienst identificeren. Maar deze cartoons drukken juist uit dat kritiek op de islam taboe is, en dat het islamitische geweld dat we voortdurend waarnemen, en dat zich richt tegen iedereen die zich niet aan de islam wil conformeren, in de islam besloten ligt. De cartoons drukken de angst uit om de islam te bekritiseren vanwege de agressie van moslims. Ironisch genoeg gaan de cartoons precies over de massahysterie die er het gevolg van is.

Mensen moet je beoordelen naar hun gedrag, niet naar hun godsdienst. Je moet aardig zijn tegen mensen, je inleven in hun gevoelens, en proberen niet kwetsend of beledigend te zijn.
Maar een godsdienst is gewoon een stelsel van regels, een filosofie of een maatschappij-ideologie volgens welke mensen proberen te leven. Daar moeten we geen bijzonder respect voor hebben. We moeten die regels en ideeën ter discussie stellen, net zoals dat gebeurt met alle regels en ideeën. Van het kleinste kind tot aan het koningshuis, in de privésfeer en in het openbaar, van krantenartikelen tot doorwrochte filosofische werken, van wetsboeken tot geachte ideologische uitgangspunten, van communisme tot neoliberalisme en kapitalisme, van atheïsten tot zeloten: alles en iedereen kan aan kritiek worden onderworpen. Er is geen denken aan dat kritiek, al dan niet in de vorm van satire, kan worden gewroken of beantwoord met agressie en moord.

Ik wil mensen niet kwetsen, maar ik wil wel de vrijheid om ideeën en voorschriften te kunnen bespreken.

Excuus

Ook het maken van excuus lijkt weinig zinvol te zijn. Het excuus te worden uitgelegd als erkenning dat het westen zich op een ongeoorloofde manier heeft opgesteld tegenover de islam. Dat kan niet worden goedgemaakt door een slap excuus, er is genoegdoening nodig. En vooral moet duidelijk zijn dat dezelfde fout nooit meer mag worden gemaakt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een excuus: men wil niet kwetsen, maar niemand wil de vrijheid van meningsuiting opschorten.
Het is dan ook typerend dat volgens vele moslims excuus niet genoeg is; er wordt zelfs gevraagd de cartoonisten net als Van Gogh ter dood te brengen. Het gaat hier om eer, wraak en genoegdoening voor een vernederde islam.

Tegengestelde werelden

De moord op Van Gogh wordt goedgepraat of zelfs terecht genoemd. Een simpel tekeningetje wordt gezien als aanval op de islam en als rechtvaardiging om in collectieve woede uit te barsten, en op te roepen tot nog meer moorden en jihad. Men eist excuus en genoegdoening vanwege een cartoon, maar moord en brandstichting krijgen collectieve bijval. Dit is een onoverbrugbare tegenstelling tussen twee totaal verschillende werelden.

Het is nu eenmaal een gegeven: hier kennen we geen blasfemie. Moord en brandstichting zijn misdrijven, maar satire en vrijemeningsuiting behoren tot de verworvenheden van onze cultuur. Godsdiensten mogen historisch en psychoanalytisch worden ontleed en ontmaskerd, zelfs als dit leidt tot het uiteenvallen van het geloof.

Bijzonder respect voor de godsdienst bestaat hier niet. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities.
Frustratie wordt afgereageerd door een cartoontje of een satirische tekst, of door discussie, analyse, opiniestukken of wat dan ook in deze orde. We mogen hier alleen maar vreedzaam demonstreren, geen ruiten ingooien of vlaggen verbranden, niet oproepen tot haat of geweld. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het vrije woord in de islam een halsmisdaad kan zijn.

Moord en intimidatie ook in Nederland

In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Toch heeft dit niet tot brandstichtingen en tegenmoorden geleid. Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand gestoken terwijl ze liggen te slapen. Anderen worden net zolang geterroriseerd tot ze uit hun wijk wegvluchten, er circuleren dodenlijsten en fatwa's en er wordt opgeroepen tot jihad en aanslagen. Moslims demonstreren tegen Nederland met organisaties als Genoeg is genoeg en Stop de hetze, en klagen steen en been over hun achterstandspositie, die ze voortdurend wijten ons vermeende racisme.
Maar er breken geen hetzes uit tegen moslims. Als er al eens een moskee in brand wordt gestoken vanwege de moord op Van Gogh, dan gebeurt dit anoniem, want het is strafbaar. Het is ondenkbaar dat een woedende massa zich stort op moslims en moskeeën. Maar de ontlading is er wel, in de vorm van een tekening van een profeet die aan de basis ligt van de islamitische agressie.

Twee maten

Mensen demonstreren massaal tegen het imperialisme van de VS, en voelen zich veilig dit te doen, maar waarom demonstreert er niemand tegen het imperialisme van de islam? Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen Amerika, tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van islamofobie, racisme, xenofobie.

Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. 'Integratie moet van twee kanten komen', zeggen ze, en eisen dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden. Het enige wat wij hier tegenover kunnen stellen, is ons recht op vrije kritiek. Maar wie hiervan gebruik maakt, wordt beticht van racisme of 'islamofobie'. Het is voor ons een patstelling, en voor moslims een win-win-situatie.

Hoogste tijd voor kritiek

Naar aanleiding van de uitbarstingen vanwege een tekeningetje heb ik besloten de handschoen op te nemen. Ik ga een aantal kritische stukken schrijven over de islam. Ik sta voor gelijke rechten van man en vrouw, voor seksuele vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting, voor gelijke behandeling. Ik ben tegen discriminatie, tegen schelden, tegen geweld. Ik heb me altijd verzet tegen discriminatie van minderheden. Ik accepteer deze zaken hier ook niet van de islam. Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt. Het gaat mijn verstand te boven dat vele moslims klagen dat ze door Nederland worden gediscrimineerd - wat pertinent onwaar is - maar tegelijk het recht opeisen door hun eigen godsdienst te mogen worden gediscrimineerd.
In de planning staan artikelen over het islamitische huwelijk, de oorsprong van de koran en het tirannieke gedrag van de profeet Mohammed.Bron:http://www.nissaba.nl/godinnen/kritiek_op_de_islam.shtml
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Islamofoob
Berichten: 250
Lid geworden op: Zo Apr 02, 2006 12:03 am
Locatie: Vesting Holland

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Islamofoob » Ma Jan 15, 2007 9:03 pm

Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt


UITSTEKEND, IK ROEP IEDERE NEDERLANDER OP ELS GEUZEVELD HIERIN TE VOLGEN !!!!!!!
In naam van De Vrijheid, de Democratie, de Tolerantie.
Geprezen zij De Democratie de Vrijheid der hemelen en der aarde

Islamofoob
Berichten: 250
Lid geworden op: Zo Apr 02, 2006 12:03 am
Locatie: Vesting Holland

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Islamofoob » Ma Jan 15, 2007 9:04 pm

Islamofoob schreef:
Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt


UITSTEKEND, IK ROEP IEDERE NEDERLANDER OP ELS GEUZEVELD HIERIN TE VOLGEN !!!!!!!


Ik bedoel natuurlijk... ELS GEUZEBROEK
In naam van De Vrijheid, de Democratie, de Tolerantie.

Geprezen zij De Democratie de Vrijheid der hemelen en der aarde

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jan 15, 2007 10:11 pm

Door bij voorbaat elke discussie te vermijden om te voorkomen dat wordt gedreigd met jihad betekent niets meer dan je al gewonnen te geven voor de heilige oorlog is gevoerd. Maar het betekent niet dat je daarmee het gevaar voor de heilige oorlog hebt afgewenteld. Want de islam dwingt zijn tegenstander iedere keer een stapje verder terug, totdat de dominantie volledig is.


Het is niet alleen de gewelddadige Jihad waar we aandacht voor moeten hebben en op onze hoede zijn. Er zijn andere vormen die we niet mogen vergeten van te noemen. Net zoals de geweldadige terroristische Jihad dienen de andere ook om ons steeds een stapje terug te dringen. Tot het ogenblik dat we verwonderd merken: Hé, we leven onder Sharia.

Zo heb je:

Kulturele Jihad : Wij moeten begrip tonen voor kultureel erfgoed en identiteit. Dit overal waar het hun zint toelaten. vb: Sluiers in openbare instituten, scholen en werkplaatsen.
Geen handen geven aan een vrouw. Zelfs indien de eerste minister. Bij die daad niet het minste respekt tonen dat die eerste minister hetzelfde is als de staat een hand weigeren.

Demografische Jihad : Zo snel mogelijk een meerderheid bereiken, door zoveel mogelijk kinderen, als het kan bij verschillende vrouwen. Te veel kinderen kan men geen opvoeding geven, die dezeze een maatschappelijk concurrentiele positie aanbiedt.

Juridische Jihad: Ons rechtssysteem gebruiken om beetje bij beetje precedenten te stellen die met de tijd ons rechtsysteem shariabeinvloed kunnen maken.

Institutionele Jihad: Door Moslims, op belangrijke beslissingsgerichte plaatsen te krijgen. Beter door Moslims in onze politieke partijen, de politieke agenda laten veranderen dan door een eigen Moslimpartij.

Financiele Jihad: Langs hulporganisaties om geld naar terroristen sluizen. Onze rentesystemen weigeren zodat onze bankinstellingen hun banksystemen overnamen. Geld dat uit het MO naar hier vloet tr verspreiding van Islam, voor betaling van het leger advokaten dat juridische Jihad voert ...

Media Jihad: Beinvloeding van onze media, zodat Islam altijd positief wordt voorgesteld. Dit is wereldwijd georchestreerd, In oorlogsgebieden enkel Moslimjournalisten toelaten, zodat een verdraaid beeld onze media bereikt, intimidatie van journalisten, photoshoppen en ensceneren van evenementen. Extra aandacht voor Westerse gevoeligheden. Beelden van dode kinderen, weerloze vrouwen mishandelt ...

Crapuleuze gang Jihad: Vandalisme en straatgeweld, stadswijken ontoegankelijk maken voor niet-moslims en politie.

Criminele Jihad: Overvallen, drughandel en andere vormen van criminaliteit om andere vormen van Jihad te financieren.

Dit zijn allemaal vormen vn Jihad die, als we ze niet snel herkennen, erkennen en bestrijden, de basis leggen voor een steeds dichterbij komende constitutionele crisis in onze maatschappij.


Dus brengen moslims hun onderdrukte religieuze angsten tot ontlading door zich tegen de boodschapper te richten.


De ontlading komt vooral doordat globalisering en het kontakt met de moderne wereld toont dat de op de Koran gebaseerde dictaturen nooit iets geboden hebben.

De door Islam gepropageerde xenophobie ligt zo hoog, dat je hun niets kan onderwijzen of goed doen voor hun.

De enige manier om de mens te kunnen bevrijden van deze door de eigen psyche gevormde onderdrukker en de kwelduivel met open vizier tegemoet te treden,


Dit geldt enkel voor de mens achter de Moslim, die een vredelievend is en goed leven wenst te leiden. Voor alle diegenen die een van de bovenstaande vorman van Jihad voeren mag er enkel een politiek van: search and destroy, zijn. Met een zo groot mogelijke vernedering als doel.Mensen moet je beoordelen naar hun gedrag, niet naar hun godsdienst. Je moet aardig zijn tegen mensen, je inleven in hun gevoelens, en proberen niet kwetsend of beledigend te zijn.


In zover dat dit niet strijdig is met de rede. Rede en rationaliteit kan je niet laten varen om iemand niet te kwetsen. Gebruik van rede moet zorgen dat er geen tweede keer eenzelfde emotie kan gekwetst worden. Rede dient om deze emotie op een hoger niveau te heffen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Ma Jan 15, 2007 10:26 pm

Ja inderdaad,

Het sluipt er zachtjes in,op zo'n manier dat we het niet merken.

En dat komt ook dat we op onze schuldgevoelens gewezen worden.
Het is tenslotte je naaste,toch? En het is hier multicultureel.

HABIBTI
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jan 15, 2007 10:39 pm

En dat komt ook dat we op onze schuldgevoelens gewezen worden.


Waarvoor moeten we ons schuldig voelen?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Ma Jan 15, 2007 10:45 pm

BFA schreef:
En dat komt ook dat we op onze schuldgevoelens gewezen worden.


Waarvoor moeten we ons schuldig voelen?


Omdat we die mensen zo "verdrukken".Ze kunnen hun geloof "niet "uitoefenen.

En zolang wij ons druk maken om hun lot,gaat de gevaarlijke waarheid door. Wereld veroveren voor islam.

Ik heb daar een mooi spreekwoord voor.:
De pot verwijt de ketel dat hij zwart is. of te wel....

De islam verwijt anders gelovigen of niet gelovigen(kafir) dat hij de islam onderdrukt.
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jan 15, 2007 11:04 pm

Omdat we die mensen zo "verdrukken".Ze kunnen hun geloof "niet "uitoefenen.


Ze hebben hier minder restricties voor het uitoefenen van hun geloof dan in veel Islamlanden.

Krijgen subsidies voor hun moskees en imams. Die verklaren ons oorlog.

Het enige wat zij hier moeten begrijpen is dat geloof en staat niet samengaan. Zij geen superieur statuut hebben. Niets boven kritiek staat. Ook hun God en profeet niet.

Welke rechten hebik als atheist in moslimanden? Welke rechten heeft een Christen? Een hindu? Een Buddhist?

Een beetje wederkerigheid zou wel mogen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Ma Jan 15, 2007 11:10 pm

BFA schreef:
Omdat we die mensen zo "verdrukken".Ze kunnen hun geloof "niet "uitoefenen.


Ze hebben hier minder restricties voor het uitoefenen van hun geloof dan in veel Islamlanden.

Krijgen subsidies voor hun moskees en imams. Die verklaren ons oorlog.

Het enige wat zij hier moeten begrijpen is dat geloof en staat niet samengaan. Zij geen superieur statuut hebben. Niets boven kritiek staat. Ook hun God en profeet niet.

Welke rechten hebik als atheist in moslimanden? Welke rechten heeft een Christen? Een hindu? Een Buddhist?

Een beetje wederkerigheid zou wel mogen.


Zie je dat ik verdrukken en niet tussen aanhalingstekens heb staan? Het is dus sarcastisch bedoeld.

Vandaar ook dat spreekwoord onderaan. Tijdens hun terrein- overwinnigs- pogingen worden wij zoet gehouden met hun zielige verhaaltjes. En dus blind voor hun valse praktijken.

Ik hoop dat je mij nu begrijpt ?

Groetjes Habibti
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jan 15, 2007 11:19 pm

Ik hoop dat je mij nu begrijpt ?


Natuurlijk, excuseer me dat ik het niet direkt door had.

groetjes,
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Di Jan 16, 2007 5:43 pm

BFA schreef:
Ik hoop dat je mij nu begrijpt ?


Natuurlijk, excuseer me dat ik het niet direkt door had.

groetjes,


Geen probleem!
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43502
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Pilgrim » Za Jun 06, 2015 1:33 am

Sarah Haider: Islam and the Necessity of Liberal Critique (AHA Conference 2015)
Gepubliceerd op 28 mei 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7636
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor xplosive » Za Jun 06, 2015 3:07 am

Dank voor deze post, Pilgrim!

Een mooie en kernachtige toespraak die ongenadig de compleet krankzinnige en criminele moraal die veel linkse mensen er op na houden blootlegt.

Ook goed dat allerlei valse argumenten om jihadisten de hand boven het hoofd te houden worden weerlegd.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor King George » Do Aug 20, 2015 9:10 am

De uitkerings-jihad in Europa

Door Soeren Kern, 31 Mei 2015

In Denemarken hebben meer dan 30 jihadisten werkloosheidsuitkeringen ter waarde van €51,000 terwijl zij in Syrië vechten voor IS, zo blijkt uit inlichtingendocumenten.

Deze fraude, op 18 mei gerapporteerd door Television 2 Danmark, kwam slecht zes maanden aan het licht nadat de krant BT onthulde dat Denemarken werkloosheidsuitkeringen betaalde aan 28 jihadisten die in Syrië streden.

De onthullingen tonen aan dat islamisten hun uitbuiting van het Europese sociale zekerheidssysteem om hun eigen activiteiten te financieren, voortzetten. Dit alles kost de Europese belastingbetaler mogelijk miljoenen euro's per jaar.

Volgens Television 2 Danmark werd de fraude ontdekt nadat de Deense inlichtingendienst PET informatie over onbekenden Deense jihadisten begon te delen met het ministerie van Werkgelegenheid, om te bepalen of deze individuen inderdaad ww-uitkeringen ontvingen.

Gezien als percentage van de gehele bevolking, is Denemarken op België na, de op een na grootste leverancier van Europese jihadisten. Volgens een rapport van het Centrum voor Terrorisme Analysen, onderdeel van PET, zijn sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 minstens 115 Denen als strijders naar Syrië en Irak vertrokken. Het rapport stelt dat:

"Volgens het CTA is ongeveer de helft van hen die naar het buitenland vertrokken nu terug zijn in Denemarken, terwijl een kwart van hen zich nog altijd in de conflictzone begeeft. Tweederde van deze personen hebben meer dan een jaar doorgebracht in de conflictzone. De overige reizigers zijn elders in het buitenland gesignaleerd. Minstens 10 Deense strijders zijn in Syrië en Irak gedood."

Het CTA geeft toe dat "Het aantal wellicht hoger ligt" dan 115. Die opmerking is een vorm van heimelijk toegeven dat het niet precies weet hoeveel Deense jihadisten er op dit moment in het buitenland vechten.

In april werd duidelijk dat de ouders van Omar Abdel Hamid El-Hussein — een Deens-Jordaanse jihadist verantwoordelijk voor de terreuraanslagen in Copenhagen van februari 2015, waarbij twee mensen gedood werden — al langer dan 20 jaar uitkering van de Deense staat ontvangen. Omar's ouders ontvingen tussen 1994 en 2014 zo'n 3,8 miljoen Kronen, gelijk aan zo'n 500.000 euro.

De uitkeringsfraude zoals die voorkomt in Denemarken, komt voor in heel Europa gepleegd.

In ]Oostenrijk heeft de politie tijdens november 2014 13 jihadisten gearresteerd die naar verluidt uitkeringen gebruikten om hun reizen naar Syrië te bekostigen. Onder de gedetineerden was Mirsad Omerovic, 32, een radicale prediker die volgens de politie enkele tonnen heeft opgehaald voor de Syrische burgeroorlog. Als een vader van zes kinderen die uitsluitend van een uitkering leeft, heeft hij tevens gebruik gemaakt van aanvullende kinderbijslagen.

In augustus 2014 werden nog eens negen andere jihadisten gearresteerd die zich bij de jihad in Syrië wilden voegen. Hun reis werd via uitkeringen bekostigd door Oostenrijkse belastingbetalers.

In België werd voorkomen dat 29 jihadisten in Antwerpen en Vilvoorde uitkeringen van de staat ontvingen. Deze maatregel kwam na een onderzoek waaruit bleek dat personen hun Belgische bankrekeningen leegden bij Turkse banken, net over de Syrische grens.

Per capita is België de grootste leverancier van jihadisten. Meer dan 400 Belgen dien(d)en in het Midden-Oosten als jihadist.

In Engeland vertelde Terri Nicholson, een assistent-commandant van de politie's anti-terrorisme eenheid, de Telegraph in november 2014 dat belastinggeld op onheuse wijze werd geclaimd en gebruikt door jihadisten in Syrië en Irak. "We zien verscheidene vormen van fraude, waaronder substantiële online fraude, misbruik van de verzorgingsstaat en misbruik van studentenleningen teneinde terrorisme te financieren," stelde ze.

Nicholson voegde hieraan toe dat vrouwen in toenemende mate gebruikt worden om uitkeringsgeld uit Engeland naar terroristen in het buitenland te smokkelen, omdat zij zich blijkbaar minder verdenking op de hals halen.

In november 2014 bijvoorbeeld, werd Amal El-Wahabi, een Britse moeder van twee, 28 maanden gevangen gezet voor een poging tot de organisatie van een smokkeloperatie van 20,000 euro naar haar echtgenoot, een jihadist in Syrië. Zij haalde haar vriendin, Nawal Msaad, over de contanten in haar ondergoed te dragen in ruil voor 1000 euro. Msaad werd tegengehouden op Heathrow Airport. Naar verluidt was het geld dat zij bij zich droeg afkomstig van uitkeringen.

Anjhem Choudary, de in Engeland geboren radicale prediker die van uitkeringen leeft, heeft zijn gevolg er herhaaldelijk toe opgeroepen te stoppen met werken en arbeidsongeschiktheids-uitkeringen aan te vragen, zodat zij meer tijd hebben voor de heilige oorlog tegen niet-moslims.

Volgens Chaudary hebben moslims recht op uitkeringen omdat het een vorm van jizya is, een belasting die volgens de sharia aan niet-moslims opgelegd moet worden in islamitische landen, als een herinnering aan het feit dat niet-moslims permanent inferieur en onderworpen zijn aan moslims.

In 2010 meldde The Sun dat Choudary meer dan 39,000 dollar per jaar aan uitkeringen ontvangt. Onder andere ontvang hij 15,600 pond per jaar woontoeslag om hem in zijn 320,000 pond kostende woning in Leystonstone, oost-Londen, te houden. Ook ontvangt hij 1,820 pond aan belastingkorting, 5,200 pond aan leefkosten-toelage en 3,120 pond aan kinderbijslag. Aangezien Anjem Choudary's uitkeringen niet belast worden, is zijn netto inkomen gelijk aan zo'n €45,573 per jaar. Ter vergelijking, het gemiddelde jaarsalaris van fulltime werkende Britten was in 2014 €37,449.

Analisten zijn verdeeld over de vraag hoeveel volgelingen Choudary nu eigenlijk heeft, maar niemand betwijfelt dat hij verre van alleen is in zijn uitbuiting van het Britse uitkeringssysteem.

Ook hebben Britse belastingbetalers de rekening op zich genomen voor de in Marokko geboren Najat Mostafa, de tweede vrouw van de in Egypte geboren haat-predikant Abu Hamza, die in oktober 2012 is uitgeleverd aan de VS.

Hamza en zijn familie hebben de Britse belastingbetaler naar verluidt meer dan £338,000 aan uitkeringen gekost. Ook heeft hij £680,000 aan rechtsbijstand ontvangen tijdens zijn mislukte aanvechting van de uitlevering aan de VS. De kosten van zijn detentie in een Britse gevangenis heeft sinds 2004 zo'n £500,000 gekost.

Een andere islamitische predikant, de Palestijnse Abu Qatada, heeft de Britse belastingbetaler een geschatte £500,000 gekost. Ook ontving hij £390,000 aan rechtsbijstand om zijn uitlevering aan Jordanië te voorkomen.

De Syrische prediker Omar Bakri Mohammed ontving £300,000 aan uitkeringen voordat hij verbannen werd naar Libanon. Het geld werd hem toegekend om zijn zes kinderen op te voeden, waaronder Yasmin Fostok, een alleenstaande moeder die haar geld verdient als paaldanseres in Londense nachtclubs.

Meer Britse gevallen van jihadistische uitkeringsfraude is hier te vinden.

In Frankrijk schortte de overheid in maart 2015 de uitkeringen op van 290 geïdentificeerde jihadisten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, bagatelliseerde de kwestie enigszins. "We moeten er geen controverse van maken door mensen toe te staan te denken dat wij hier niets aan gedaan hebben. Wij nemen dit uiterst serieus, en zullen dat blijven doen,"

In Duitsland schatte een analyse dat er van de 450 Duitse jihadisten meer dan 20% van hen uitkeringen ontvangen van de Duitse staat. Daarbij komen de 150 teruggekeerde jihadisten opnieuw in aanmerking voor uitkeringen.

De Duitse minister van Binnenlandse zaken van Bavaria, Joachim Herrmann, zei:

"Het had nooit zover mogen komen. Duitse belastingbetalers zouden terrorisme nooit direct of indirect moeten financieren. De uitkeringen van dergelijke terroristische parasieten moeten per direct gestopt worden. Niet werken en op kosten van de Duitse staat terreur verspreiden is niet alleen extreem gevaarlijk. Het is de ergste soort provocatie en schande!"

Los daarvan toonde een studie van het Keulen Instituut voor Economisch Onderzoek aan dat islamitische immigranten minder vaak werkzaam zijn, en vaker in de uitkering zitten dan welke andere Duitse immigrantengroep dan ook.

Volgens de studie zijn 55% van de Libanese immigranten werkloos, alsook 46% van de Afghaanse, 37,1% van de Iraanse, 27,1% van de de Marokkaanse en 21,5% van de Turkse. Netto vormen immigranten uit Turken met 140,000 werklozen, de grootste groep. Volgens de studie waren deze cijfer te wijden aan het gebrek aan onderwijs en gebrekkige sollicitatievaardigheden.

In Nederland verscheen een Nederlandse jihadist, Khalid Abdurahman, met vijf afgehakte hoofden. Oorspronkelijk uit Irak, leefde Abdurahman meer dan 10 jaar van een Nederlandse uitkering voordat hij zich bij IS in Syrië voegde. De Nederlandse sociale dienst verklaarde hem arbeidsongeschikt, waarna belastingbetalers voorzagen in zijn medicijnen en behandelingen voor claustrofobie en schizofrenie.

Ondertussen doen Nederlandse gemeenteraden liever hun best de teruggekeerde jihadisten te helpen dan te berechten. In Delft bijvoorbeeld, gebruiken lokale politici belastinggeld om jihadisten te "herintegreren" en "hun levens opnieuw op te bouwen." De NPO verklaarde dit als volgt. "Het is omdat dat de lokale autoriteiten deze terugkeerders niet willen vervreemden door repressieve maatregelen, die mogelijk tot nog verdere radicalisering leiden.

Los daarvan dreigden verschillende Marokkaanse organisaties de PvdA dat hun gemeenschap niet meer op hen zou stemmen, als Asscher de uitkeringen naar Marokkaanse Nederlanders die in het buitenland wonen, stop zou zetten. Asscher beschuldigden hen ervan "onheuse electorale dreigementen te uiten."

In Spanje arresteerde de politie vijf moslims in Baskenland die naar verluidt de uitkering opstreken van een Syrië overleden Marokkaanse immigrant, Redouan Bensbih. Ondanks dat Bensbih niet meer in Spanje woonde ontving hij maandelijks 836 euro, die de verdachten waarschijnlijk overmaakten naar Marokko.

Ondertussen is een netwerk van 250 slagers en telefooncentra beschuldigd van het financieren van IS en Al-Qaida. Het netwerk gebruikte het zogeheten hawala-systeem — door interpol gedefinieerd als geldtransfers zonder geldtransport — waarbij geld via informele en bijna ontraceerbare kanalen wordt overgeboekt.

Volgens de krant El Pais, "is het geheime netwerk opgebouwd uit zo'n 300 figuren — in meerderheid Pakistaans — die clandestiene kantoren runnen in Barcelona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Santander, Valencia, Madrid, Logroño, León, Ja en Almería en andere steden met grote Pakistaanse gemeenschappen." Ze beheren het spaargeld van meer dan 150,000 moslims, onder wie veel uitkeringsgerechtigden, zonder enige juridische controle.

Het netwerk betaalde naar verluidt de salarissen van Spaanse jihadisten in Syrië: ze ontvingen $800 als zij alleenstaand waren, en $1200 als zij getrouwd waren.

In februari 2015 werd een Pakistaans echtpaar uit Vitoria aangeklaagd wegens het vervalsen van identiteitspapieren teneinde uitkeringsfraude te plegen, via de identiteiten van fictieve personen. De man ontving zes verschillende uitkeringen, zij vrouw ontving er vier. Dit kwam neer op zo'n 10,000 en 6,000 euro per maand. Volgens de politie heeft het echtpaar zich op die wijze met 395,000 euro verrijkt.

Baskenland staat bekend om zijn ruimhartige uitkeringsbeleid; alle inwoners, waaronder illegale immigranten hebben recht op uitkeringen. In 2012 arriveerde een grote golf immigranten vanuit Marokko en Algerije in Baskenland om — in de woorden van een lokale politicus — "van uitkeringen te leven zonder te hoeven werken."

Volgens lokale onderzoekers leeft meer dan 65% van de immigranten uit Marokko en Algerije van een uitkering. Alleen in 2012 al werd zo'n 86 miljoen euro uitgekeerd aan "dubieuze" uitkeringen.

In Zweden heeft het bureau van staatswerkgelegenheid, Arbetsformedlingen, een concept-programma afgeblazen om immigranten aan werk te helpen. Er kwam informatie boven water waaruit bleek dat islamitische werknemers werkzoekende hielpen werk te vinden als jihadist bij IS. Ook hadden IS-leden werknemers omgekocht en zelfs bedreigd, teneinde krijgers te rekruteren uit Zweden.

In Zweden wil de overheid tevens een speciale belasting heffen om werk- en reïntegratieprogramma's voor terugkerende jihadisten te realiseren. Het project is gebaseerd op een concept uit de stad Örebro, waar dit reeds wordt toegepast. De burgemeester, Rasmus Persson, zei:

"We hebben besloten dat we ons in moeten zetten voor de terugkeerders, om te verzekeren dat zij niet terugkeren naar het slagveld. Zij moeten hulp krijgen bij het verwerken van hun traumatische ervaringen."

Het project werd ter discussie gesteld door een Zweedse soldaat die naar Afghanistan uitgezonden is geweest. Hij zei dat het minder waarschijnlijk was dat hij hulp zou krijgen, dan een terugkerende jihadist. Soldaat Fredrik Brandberg schreef:

"Het zou schitterend zijn als ik zo'n programma kreeg aangeboden na thuiskomst, waarmee ik de zekerheid van een vaste baan zou hebben, met een maandelijks salaris en een sociaal stabiele situatie waarin ik mij niet af zou hoeven vragen of ik gewenst ben of niet."

Een woordvoerder van het Zweedse leger zei dat wat er met soldaten gebeurden na thuiskomst, geen zaak was die onder zijn mandaat viel.


http://nl.gatestoneinstitute.org/5897/uitkerings-jihad
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43502
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Pilgrim » Wo Sep 28, 2016 12:33 am

Hamad Abdel-Samad in Kopenhagen (26-09-2016)
Gepubliceerd op 26 sep. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 5257
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor sjun » Za Okt 01, 2016 11:30 am

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16216
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Okt 01, 2016 7:36 pm

Het beste wat ik tot nu toe gezien en gehoord heb als bewijs dat islam - laat ik nu eens vredelievend vriendelijk en handtoereikend naar moslims zijn - niet thuishoort in een kenniseconomie en beschaving die zichzelf serieus neemt. Mijn hand dient daarbij als richtsnoer om moslims naar de uitgang van onze samenleving te dirigeren. En laten nu al die Marokkaanse kopvodmokkels een verschrikkelijke ziekte op hun hoofd meedragen. Het zal zoiets als schurft of een uitzaaiende tumor zijn. Waarom zit anders om hun hoofd zo'n strak zittende afstandse stoflap? Ter voorkoming dat zij de schurftige ziekelijke geloofsschilfers op hun hoofd verliezen? Des te meer reden om van dit weerzinwekkende islamvirus waarvan moslims de dragers zijn, verlost te worden.

Dat Allah op mijn intelligente voorspraak alle kopvodmokkels onvruchtbaar zal maken. icon_thumbup.gif icon_clap.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor King George » Wo Aug 23, 2017 10:33 am

Jihadistische ideologie

Jihad betekent letterlijk ‘inspanning voor God'. En dat kan betekenen: om als goed gelovige moslim te leven, maar ook: de strijd voeren om de islam te verdedigen. De AIVD doet onderzoek naar dat deel van het jihadisme waarin de verheerlijking van de gewelddadige jihad centraal staat.

De term jihad heeft binnen de islam dus twee betekenissen:

    de innerlijke of grote jihad is de innerlijke strijd van een gelovige om als goed moslim te leven.
    de uiterlijke of kleine jihad betekent de gewapende strijd om de islam te verdedigen.

Jihadisten rekken de tweede betekenis op naar niet alleen een defensieve strijd. Zij zetten deze om naar offensieve daden die, als dat nodig is, ook buiten islamitische landen gevoerd moet worden.

Gewelddadige jihad
De gedachte achter de jihadistische ideologie is dat de islamitische wereld in een crisis verkeert. Deze crisis kan tot een einde komen door:

    de beëindiging van de westerse invloed in de islamitische wereld;
    de herovering van het land van de islam;
    de stichting van een wereldwijd kalifaat met invoering van de sharia.

Heilige oorlog
Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de islam. Zij menen op te komen voor de belangen van de islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld. Jihadisten beschouwen zich als de voorhoede van deze wereldwijde moslimgemeenschap, de ummah.

Sommige fundamentalistische moslims beschouwen de jihad als de zesde zuil van de islam, het is een religieus gebod. Deze verbondenheid betekent voor moslims in andere landen een rechtvaardiging voor het plegen van een aanslag in bijvoorbeeld Nederland, omdat Nederland gerekend wordt tot ‘de vijanden van de islam'. Bijvoorbeeld vanwege de deelname van Nederland aan de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS). Jihadisten gebruiken in dit soort gevallen vaak een combinatie van argumenten.

Ummah
De wereldwijde moslimgemeenschap is een belangrijk aspect van de islam. Die gemeenschapszin geeft aan dat er een band is tussen alle moslims. Sommige jihadisten trekken die gedachte door en stellen dat ieder conflict waar moslims bij betrokken zijn, van belang is voor hun broeders en zusters elders in de wereld. In die redenering geeft dit vervolgens voor alle moslims de verplichting om deel te nemen aan de strijd die bijdraagt aan de bevrijding van andere moslims.

Ontstaan van de ideologie
De gewelddadige strijd tegen de machthebbers in de islamitische wereld is met name gepropageerd door de Egyptenaar Sayyid Qutb in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Dit hangt nauw samen met de strijd tegen de ‘verre vijand', dat zijn met name de Verenigde Staten, die de corrupte regimes in de islamitische landen in het zadel zouden houden. De wereldwijde gewelddadige jihad tegen het Westen werd in de jaren '80 verwoord door een van de grondleggers van Al Qaida, de Palestijn Abdullah Azzam. Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri hebben deze ideologie uitgebouwd.

De jihadistische ideologie heeft zich vooral in Egypte ontwikkeld en is verder gevoed door de strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan in de jaren ‘80 en de samenwerking van Saoedi-Arabië met de Verenigde Staten in de strijd tegen Saddam Hoessein na de Irakese bezetting van Koeweit begin jaren ‘90.

De ideologie gaat gepaard me strikte regels op het gebied van cultuur en maatschappij, onder meer via de invoering van de sharia.


https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/jihadistische-ideologie
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16216
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Aug 23, 2017 6:37 pm

De Jihad is een islamitische plasgoot van groot kaliber dat leiding geeft aan de oncontroleerbare drang van moslims tot urineren tegen ongelovigen aan.

Tja . . . ik heb geen ellenlange pagina's tekst nodig om tekst en uitleg te geven over de mislukte mensensoort islam.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De noodzaak van kritiek op de islam

Berichtdoor King George » Za Feb 17, 2018 6:07 pm

Zeer griezelige reportage van Israëlische journalist die undercover gaat als moslim-immigrant.

Volgens hem zijn niet aanslagen het gevaarlijkst maar de silent takeover van orthodoxe islam.

"The DNA of European Islam, is a radical DNA."Germany: Arab-Israeli journalist forges Syrian passport and poses as refugee, concludes most migrants don’t intend to integrate
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Terrorisme, Jihad en politieke islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten