Voorspellingen over de ondergang

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen met een overdosis

Berichtdoor Pilgrim » Di Feb 18, 2014 5:27 pm

'Hans van de Mortel' schreef:De bijbel spant inderdaad de kroon en wel in het laatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. Een schande, een ongehoord schandaal dat miljarden mensen aan de hand van de overdosis gebruiker Johannes deze drugs poëzie als aangename goddelijke te verhapstukken kost in de loop der geschiedenis onder aansporing en bedreiging is aangesmeerd. SCHANDE!

Omdat je dit zo leuk aankaart zal ik er in deze post gelijk een paar voorbeelden van geven. :smile4:

Visioenen van vooruitgang en verschrikking
Vele voorspellingen van de Zieneres van Praag zijn van een verbluffende actualiteit. (Haar voorspellingen zijn ontleend aan Marcus Varenas Gesammelte Prophezeiungen, uitgeverij Hermann Bauer, Freiburg).
"De mensheid is brutaal. Zij wil God overtroeven. Onbarmhartig zaait zij een paddestoel, waarvan het zaad uit de hemel op de aarde wordt gestrooid.
Groot wordt de angst en reikt tot de wolken, en de paddestoel overschaduwt veel land.
Maar de paddestoel is giftig, en duizenden sterven een smartelijke dood."
Met deze woorden worden ongetwijfeld de atoompaddestoel en zijn afschuwelijke uitwerking beschreven. Maar ook de ruimteraketten en de satellieten rond de aarde heeft de Zieneres van Praag nauwkeurig beschreven, op de manier als in de 17de eeuw mogelijk was.
"Ze bouwen een toren uit staal en water en geloven daarmee de hemel te kunnen veroveren. De mensen zullen voor hun vermetelheid zwaar moeten boeten."
"Een kogel, gedreven door water, rolt over de aarde. Deze zou zegen kunnen brengen, doch brengt slechts ellende."
Met water wordt waarschijnlijk de vloeibare aandrijfstof voor raketten bedoeld.

Raketbrandstof bestaat meestal uit vloeibare zuurstof en waterstof. Bij oxidatie of verbranding krijg je dus water. Het is dus stoom wat er uit de straalpijpen komt.

De zieneres heeft ook het gevaar uit het oosten en de atoompest overtuigend onder woorden gebracht:
"Nog duurt je heerschappij, mijn geliefde Praag, maar ook voor jou zal eens het uur slaan.
Uit het oosten zal een draak komen, afschuwelijk om te zien.
Want uit zijn negenmaal negenennegentig ogen zullen dodelijke bliksemstralen schieten, en uit zijn wijd geopende bek stroomt een giftige adem."
"Waar zijn je huizen, trotse stad? Waarom overspoelen troebele wateren de stranden of heide?
Afgrijselijk ongedierte doet lichaam en geest huiveren. Onkruid en moeras, vol giftige adem, beheersen het landschap. Is dat de oogst van het menselijk zaad?"
Met de draak zijn waarschijnlijk vele duizenden over de straat rollende tanks bedoeld, die de indruk kunnen wekken van een geleed reptielenlijf.
Na de beschrijving van de ondergang van de Gouden Stad door een vuurbal (atoomwapen) voorspelt de zieneres de wederopbouw van de geliefde stad in een verre toekomst
"Men zal nieuwe religies bedenken, en waar thans het standbeeld van de heilige Wenzel staat, zal een hoge toren een nieuwe tempel kronen. Prachtig zal deze tempel zijn, uit goud en zilver opgetrokken."
Evenals Mühlhiasl en zijn tijdgenoten zag de ongeveer honderdvijftig jaar geleden levende zieneres in haar visioenen ook veel veroveringen van de techniek in de 20ste eeuw.
De televisie wordt voorzien in het volgende visioen:
"Op een grote vlakte, ontsprongen aan een klein kastje, ziet men mens en dier, berg en dal. Lieflijke muziek begeleidt de beelden, en de mensen verheugen zich."
Maar ook de plutoniumstaafjes voor kernreactoren werden reeds driehonderd jaar geleden beschreven:
"Staven zullen ze in de hand hebben, die nut en vreugde, maar omgekeerd ook dood en verderf kunnen betekenen."
De visioenen van de verwoesting van Praag zijn echter ouder dan die van de zieneres uit de 17de eeuw en gaan verder terug in het verleden dan de voorspellingen van de "blinde jongeling", die in de eerste helft van de 14de eeuw leefde en van wie wij over de Derde Wereldoorlog reeds gehoord hebben: Tweemaal zal Bohemen worden gezeefd..."

UPDATE: ZIENERES VAN PRAAG

De atoomoorlog komt ook in verscheidene Bijbelse profetieën ter sprake. Hier een paar voorbeelden.

En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Openbaring 6:12-17)

Ook hier zien we weer dat de zon na de atoomoorlog verduisterd wordt en de maan als van bloed lijkt. Ik heb dit fenomeen al eerder aangekaart, hier (onderaan) bijvoorbeeld in handelingen 2:20:

De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtig dag des Heren komt.

En verder:

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken — zegt de HERE der heerscharen — welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. (Mal. 4:1-2)

Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. (Joël 2:30-32)

De vuur en rookzuilen doen me sterk denken aan de kernexplosies en ook hier wordt de zon verduisterd en de maan lijkt als van bloed.

Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. (Jesaja 24:5-6)

Uit de beschrijvingen van de profetie van Jesaja blijkt dat de aarde door verschrikkelijke atomaire wapens volledig verwoest wordt. En ook hier wordt de rossige gloed van de maan weer genoemd tijdens de schemerperiode na de atoomoorlog.

Spoiler! :
Jesaja 24:19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. 21 En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

Door de ‘gloed’ van de atoomoorlog (en de atoompest die er op volgt) zullen er maar heel weinig overlevenden zijn. Dat er maar heel weinig mensen de Ondergang zullen overleven zien we terug in veel profetieën. In het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over ‘de schare, die niemand tellen kan’ en ook hier lijkt een verwijzing te zijn naar de atoomoorlog omdat er gesproken wordt over de zon die niet meer op hen kan vallen. Kernexplosies zijn eigenlijk kunstmatige zonnen. Ook de zieneres van Praag vergeleek de atoomaanval op Praag met een zon die uit de hemel viel.

Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openbaring 7:16-17)


De gloed van de brandende toorn Gods (Jesaja 13:9). (Geluid even aanzetten s.v.p.)

Hier nog een voorbeeld die met voorspellingen over de techniek te maken hebben.

The following seems to predict after the time of movies and rockets, there will be bloodshed in Europe (WWIII or civil unrest in Europe?), but that ultimately England will suffer:

Old English Prophecy (On a tombstone at the Kirby cemetery, Essex).

When pictures look alive, with movements free,
(T.V. and movies)

When ships like fish swim beneath the sea,
(Submarines)

When outstripping birds can soar in the sky
(Jets and rockets)

The half the world drenched in blood shall die...

In Germany begins a dance,

Which passes through Italy, Spain, and France,

But England shall pay the piper. (Dupont, pp. 21-22)

http://www.cogwriter.com/catholicprophecy.htm

http://schauungen.de/Sonstiges/Propheze ... .html#ship
Laatst gewijzigd door Pilgrim op Di Feb 18, 2014 7:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Pilgrim » Di Feb 18, 2014 5:38 pm

We gaan nu verder met de profetieën van de Beierse waterputbouwer en profeet Alois Irlmaier.

Gele damp boven Europa
Na het bliksemsnelle oprukken van de drie legers uit het oosten in het gebied tussen de Noordkaap en de Povlakte worden in de gehele wereld de apocalyptische verschrikkingen ontketend. Terwijl de legers in Scandinavië, Duitsland en Italië zegevierend oprukken, stijgen uit de woestijngebieden in het zuiden gevechtsvliegtuigen op. Twee eskaders bereiken het strijdgebied vanuit het westen en zuidwesten. Het vijandelijke hoofdkwartier wordt door een afgeworpen "zwart kastje" vernietigd. De gevechtseskaders zetten dan koers naar het noorden en snijden het derde leger de pas af.
Verder zegt Alois Irlmaier (naar Hübscher): "Vanuit het oosten wemelt het van rupsen op de aarde. Maar de mensen in de rupsen zijn al allemaal dood, hoewel de voertuigen verder rijden
tot ze langzamerhand vanzelf tot stilstand komen. Ook hier werpen de vliegers hun kleine "zwarte kastjes" af. Deze exploderen, kort voordat ze de grond aanraken, en verspreiden een gele en groene rook of damp. Wat daaronder komt wordt vernietigd, of het een mens, dier of plant is. Een jaar lang mag geen levend wezen dit gebied meer betreden, zonder zich aan groot levensgevaar bloot te stellen. Bij de Rijn wordt de aanval definitief afgeslagen (beslissende slagen bij Keulen en in Westfalen). Van de drie legers zal geen soldaat naar huis terugkeren".
P. Backmund vermeldt nog de volgende uitspraken van Irlmaier: "Maar dan zie ik zwermen vliegtuigen uit het zuiden komen en plotseling valt er een gele regen uit de hemel... Welk jaar
getijde is het? Betrokken, regen en sneeuw door elkaar, misschien dooi, op de bergen ligt sneeuw... Het zal een heldere nacht zijn als ze beginnen te gooien... Ik zie een lange strook van het zuiden naar het noorden. Van Bohemen tot aan de Oostzee. Wie daarover heen wil gaan sterft."
De eenvoudige waterputbouwer Alois Irlmaier kon nauwelijks op de hoogte zijn van de vroegere voorspellingen dat zich een "gele wolk" over Europa zal verspreiden.
De voorspelling van P. Johannides ziet in verband met een verschrikkelijk oorlogsgebeuren een "gele nevel", die in het oosten opstijgt en zich uitbreidt "tot de grote snelstromende rivier." Tegelijkertijd zal brandend en moordend een geweldige heirschaar door het land trekken en alles verwoesten.
Ook in de visioenen van de gravin Franziska Maria Beliante keert de "gele damp", die over heel Europa hangt, terug: "Allen, die deze damp inademen, zullen sterven, de huizen en kerken zullen branden, en het vee op de weiden zal in deze damp sterven".

Afbeelding
Alois Irlmaier (1894-1959)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16227
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Mens verlangt onbewust naar einde dat altijd zal komen

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Feb 18, 2014 7:20 pm

Je zal zo'n griezel maar in het donker tegenkomen en in reïncarnatie geloven. :thinking:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Eliabe » Di Feb 18, 2014 10:10 pm

"Mijn Eigen leven. Ik spreek tot u als uw God, als uw Vader en Moeder, als uw Oppermacht. Mijn kinderen, Ik schiep u als Man en vrouw. Aanstonds zult gij aan uw leven beginnen. Gij zult steeds verder en hoger moeten gaan om in al Mijn wetten te ontwaken en te worden als Ik ben. Gij zult daartoe leven en sterven. Daarna keert gij terug naar het onzichtbare leven, waar u afwacht en u zich gereedmaakt voor het nieuwe organisme, dat Ik voor u schep.
Een dood is er niet!
Wat ik voor u schiep, is oneindig en behoort u toe. Door Mijn wetten te beleven zult gij Mij en Mijn schepping leren kennen. U bent slechts een vonk van Mij en van het machtige geheel, waarin Ik leef, niettemin zijt gij Goddelijk. Ik zal u volgen Mijn kinderen, en zo nodig uw wegen verlichten. Ook al ben ik voor u onzichtbaar, Ik weet waarheen gij gaan zult en kan Mij met uw levens verbinden. En gij zult Mij kunnen zien en betasten, maar dan zal er liefde in u moeten zijn. Volgt Mijn wetten op en gij zult in vrede en rust uw levens beleven.
Hebt al Mijn leven lief, zoals ook Ik u liefheb. Gaat nu als man en vrouw door Mijn wetten, weet echter, dat gij in beide lichamen zult leven, want alleen hierdoor zal het Goddelijke ontwaken in u kunnen komen. Vele lichamen zal ik voor u scheppen en deze zullen u dienen.
Ik leg Mijn oneindigheid in uw handen. Ik schiep alleen geluk voor u. Maar treedt Mijn leven tegemoet, zoals Ik u tegemoet treed. Mijn zegen hebt gij thans ontvangen.
Nimmer behoeft gij te denken, dat Ik er niet ben. U bent één met Mijn leven en niets kan ons eenzijn verbreken. U zult Mij steeds kunnen voelen, gij moet Mij echter in liefde benaderen. Hebt Mijn ruimte en al het leven daarin lief. Weest eerlijk en oprecht jegens elkander en draagt elkander, bewust, in uw voelen en denken. Ik ga naast u!
In biljoenen vonken splitste Ik Mij. Doet als Ik en vermenigvuldigt u, geeft andere vonken het leven. Daartoe zijt gij vader en moeder, zo zult ge worden als Ik ben.
Dat, wat Ik voor u geschapen heb, moet u zich eigen maken. Ik wil daarom, dat ge steeds het goede zoekt. Wie Mij en Mijn leven niet liefheeft, zal moeten beleven, dat Mijn wetten tot hem of haar niet spreken. Die levens staan dan stil. Weet, dat Ik geen uitzondering kan maken, want Ik heb u allen lief. De stoffelijke en geestelijke schatten in de ruimte zult gij rechtvaardig verdelen. Zorg, dat ge u niet vergrijpt aan het bezit van anderen, want dan zijt ge in opstand met Mijn wetten en verliest gij Mij.
Door Mijn wetten zult ge evolueren! Om u verrijst het universum, Mijn en uw Huis, waarin Wij eeuwigdurend één zullen zijn.
Weet mijn kinderen, Ik schenk u alles van Mijzelf.
Vraagt Mij nimmer te komen als gij duistere wegen bewandelt, want Ik gaf u een eigen wil! Weet, dat Ik leed noch smart schiep.
Wie voor Mij leeft, zal Mij bezitten. Gij zult Mij als uw God, als uw Vader en Moeder leren kennen.
Ik ben en blijf........LIEFDE!"
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Wo Feb 19, 2014 12:18 pm

Ariel schreef:
Iznogoodh schreef:Wie is de moderator hier? Ik zou graag dit onderwerp gaan melden want duidelijk is dat Pilgrim hier aan het trollen is.


Wie denk je dat er hier moderator is . :thinking: Drie keer raden. En je hoeft dit topic niet te bezoeken Iznogoodh. Zet Pilgrim op ignore als hij je irriteert.
Pilgrim is een troll. Hij dumpt teksten en communiceert niet. Hij is vergelijkbaar met de plaatsers van Koranwonderen op islamitische fora of de gristen die ons komt vertellen dat evolutie onmogelijk is en de aarde toch echt maar 6000 jaar oud is.

Mensen op mijn negeerlijst zetten deed ik overvloedig op forums.marokko.nl en http://www.maroc.nl
Dat kwam omdat op beide niet echt wordt gemodereerd. De moderators daar weten zich niet te onderscheiden van de leden. Het zijn gewoon leden met nukken en met macht en ze spelen voor godje. Ze laten staan wat ze persoonlijk lollig vinden en verwijderen wat ze zelf niet zo lollig vinden, als kinderen.

Waar ik niemand op de negeerlijst heb staan is http://www.freethinker.nl.
Daar let de moderator op het verloop van de discussie en kijkt of iemand echt antwoorden geeft of alleen maar dumpt en trollt en grijpt dan ook in en noemt de redenen.

Ik ben genegen om dit forum hier het voordeel van de twijfel te geven maar ik vrees dat FFI Nederland in sommige opzichten een spiegelbeeld is van forums.marokko.nl en http://www.maroc.nl
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

mercator
Berichten: 18775
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor mercator » Wo Feb 19, 2014 4:08 pm

Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. Lang geleden dat we van dat clubje Neo Marxistische pseudo intellectuelen nog iets gehoord hebben. Aan hun niveau kan niemand op FFI hier tippen uiteraard. Zoveel tolerantie, zoveel zin voor nuance...echte wereldburgers
met een ruime blik !
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73360
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Ariel » Wo Feb 19, 2014 4:34 pm

mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. !


:smile7: Dat is toch het forum die voor jou de pil van Drion in gedachten hadden Mercator ?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 19, 2014 4:36 pm

De zgn. Freethinkers. 'Ruimdenkende' mensen dus. Is dat niet die site waar je heel snel een ban krijgt als je tegen die ruimdenkende filosofie ingaat? Ik geloof dat vrijwel alle FFI'ers die daar gepost hebben een ban aan hun broek gekregen hebben. BFA kreeg in ieder geval een ban en jij geloof ik ook Mercator. Over vrijheid van meningsuiting gesproken. :smile4:

Het is me al vaak opgevallen dat die 'tolerante' mensen zelf het meest intolerant zijn. Ze zullen er ook wel meer begrip hebben voor moslims dan voor die 'gristenen'.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 18775
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor mercator » Wo Feb 19, 2014 4:56 pm

Ariel schreef:
mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. !


:smile7: Dat is toch het forum die voor jou de pil van Drion in gedachten hadden Mercator ?

geen pil, maar een dodelijk spuitje ! Wat Pilgrim schrijft klopt, degenen die zich constant op de linkse borst kloppen voor hun zgz tolerantie zijn doorgaans de grootste kwezels als aan hun zorgvuldig gekoesterde aangeprate welzijns ideetjes wordt geraakt.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 19, 2014 8:14 pm

Aanvallen op India, Canada en Europa
Terwijl de strijdkrachten uit het oosten West-Europa over een breed front binnendringen, breekt er volgens Anton Johansson in Mongolië oorlog uit, en zal de volksrepubliek China India veroveren. Brandpunt van de strijd is volgens de visioenen van de Noorse ijszeevisser het gebied rond Delhi. Peking gebruikt bij deze strijd zijn bacteriologische wapens. Daardoor vinden op het Indische subcontinent vijfentwintig miljoen mensen de dood. Nieuwe tot nu toe onbekende ziekten treden op in Europa. De Noorse helderziende voorspelde dat vooral Frankrijk, en wel in de eerste plaats de jeugd, door blindheid, waanzin en een volledige vernietiging van het menselijk lichaam zal worden geteisterd.
In het nabije oosten veroveren de Sovjets Iran en Turkije. Ook de gehele Balkan wordt door oostelijke troepen bezet.
De Sovjet-Unie zal Canada binnenvallen, om de strijdkrachten van de USA te binden en te verhinderen dat deze in Europa worden gebruikt.
Overeenkomstig de voorspelling van de Noor Johansson zag Alois Irlmaier de inval van "gele mensen" in Canada en zelfs Amerika. Maar de aanvallende legers worden teruggeslagen. De aanvalsspits wordt waarschijnlijk zowel hier als in Europa gevormd door de soldaten van de Aziatische volken uit de Sovjet-Unie, omdat deze voor onbetrouwbaar doorgaan.
De Noorse ziener Johansson voorspelde dat er nieuwe verschrikkelijke wapens in de oorlog zouden worden gebruikt. Deze wapens zouden over de afloop van de oorlog beslissen, want ze zouden in hoge mate superieur zijn aan de conventionele wapens.
Nieuwe Sovjet-wapens, die ook vanuit Cuba en op onderzeeërs worden gebruikt, verwoesten de grote steden van Amerika. Een orkaan van onvoorstelbare kracht, die alles verwoest, trekt eerst naar het noorden, dan naar het noordoosten over Amerika naar Europa. Daarbij worden vooral de landen rond de Middellandse zee verwoest. In Amerika breken daarna twee burgeroorlogen uit, die het land verdelen in vier of vijf verschillende staatsgemeenschappen. Een vierde van de gehele mensheid valt aan deze oorlog ten offer!
Alois Irlmaier zag een enkel uit het oosten komend vliegtuig, dat "een voorwerp" in het grote water gooit. "Dan rijst het water als één grote massa omhoog en valt dan weer met donderend geweld naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er volgt een aardbeving."
De eilanden voor de kust vergaan, daar zich grote gaten in de zee vormen, die weer worden gedicht door de reusachtige terugvallende golven."
"Drie steden zie ik verzinken in het zuiden, in het noordwesten en het westen."
"De mooie stad aan het blauwe water verzinkt bijna geheel in de zee en in de modder en het zand dat de zee uitspuwt."
Zuid-Engeland verzinkt daarop in zee. Ook Londen gaat in het water ten onder. (Johansson zag ten gevolge van de stormvloed een deel van Schotland vergaan). Alle landen rond de Noordzee hebben te lijden onder overstromingen.
"De landen aan de Noordzee worden tot aan België toe ernstig bedreigd door het water. De zee is erg onrustig, de golven gaan huizenhoog, en het klimaat verandert.
Een deel van Engeland verdwijnt als "het ding" in zee valt, dat de vlieger er in gooit. Dan rijst het water als een muur omhoog en valt weer terug". (P. Norbert Backmund Hellseher schauen in die Zukunft).
Volgens het visioen van Alois Irlmaier worden ook de oostelijke, westelijke en Noord-Duitse eilanden bedreigd. Het laagland, vooral Denemarken, Duitsland, Holland en België, wordt door hevige overstromingen bedreigd.
Vele steden in deze gebieden worden door het water verwoest. Het Oostblok zal in Engeland een revolutie ontketenen. Tegelijkertijd wordt de opstand in Ierland verscherpt en breekt er een bloedige opstand uit in Zuid-Wales.

In deze tekst heeft de schrijver het over de Sovjet-Unie (die er nu niet meer is) en waaraan je kan zien dat dit in de jaren 70 geschreven is. Irlmaier zelf heeft het echter alleen over de Russen zoals blijkt uit deze website:

http://www.crystalinks.com/irlmaier.html

Ook blijkt uit bovenstaande voorspelling van Irlmaier dat alleen al in de Derde Wereldoorlog een vierde van de mensheid zal omkomen. Tijdens deze oorlog is men zo bang voor elkaars atoomwapens dat het nog geen atoomoorlog zal worden. In de daarop volgende Vierde Wereldoorlog is dat wel het geval. Interessant is ook dat in bovenstaande website blijkt dat de Derde Wereldoorlog in het Midden Oosten begint. Overigens staat ook in de Openbaring van Johannes dat door een ‘vaal paard’ en vierde deel van de mensheid zal omkomen.

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. (Openb. 6:8)

Hier een plaatje van het toekomstige strijdtoneel in Europa. De lange strook van het gele gifgas is hierop aangegeven en ook zien we dat het grootste deel van Nederland en een gedeelte van Noord-Duitsland overstroomd is.

Afbeelding

Spoiler! :
“Dem Krieg voraus geht ein fruchtbares Jahr mit viel Obst und Getreide. Ich sehe ganz deutlich drei Zahlen, zwei Achter und einen Neuner. Was das bedeutet, weiß ich nicht, eine Zeit kann ich nicht sagen. Ganz schwarz kommt eine Heersäule herein von Osten. Es geht alles sehr schnell. Einen Dreier seh’ ich, weiß aber nicht, sind’s drei Tage oder drei Wochen. Augenblicklich kommt die Rache über das große Wasser. Zugleich jedoch fällt der Gelbe Drache in Alaska und Kanada ein. Jedoch kommt er nicht weit. Ich sehe die Erde wie eine Kugel vor mir, auf der nun die weißen Tauben heranfliegen, eine sehr große vom Sand herauf. Und dann regnet es einen gelben Staub in einer Linie. Die Goldene Stadt wird vernichtet, da fangt es an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind ganz schwarz geworden. Dort wo es hinfällt, lebt nichts mehr, kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras. Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner, und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht, der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Draußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viel Menschen. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus! Mach die Fenster nicht auf, macht während der 72 Stunden kein Fenster auf häng sie mit schwarzen Papier zu. Lass die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Speisen, die nicht in verschlossenen Dosen sind. Auch keine Speisen in Gläsern, die halten es nicht ab. Aber noch einmal sage ich es: Geh nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus und betet. Nach 72 Stunden ist alles wieder vorbei. Unzählige tote Menschen und Tiere, Wassermangel durch die Giftwolke. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen. Nach der Katastrophe werden mehr Menschen tot sein als in den zwei Weltkriegen zusammen. Die Flüsse werden so wenig Wasser haben, daß man leicht durchgehen kann. Das Vieh fällt um, das Gras wird gelb und dürr, die toten Menschen werden ganz gelb und schwarz. Der Wind treibt die Todeswolken nach Osten ab. Friede danach, Umsiedlung in leere Gebiete. Frieden wird dann sein und eine gute Zeit. Nach der Katastrophe wird eine lange, glückliche Zeit kommen. Wer’s erlebt, dem geht’s gut, der kann sich glücklich preisen. Die landlosen Leute ziehen jetzt dahin, wo die Wüste entstanden ist. Jeder kann siedeln, wo er mag, und Land haben, soviel er bebauen kann.”

http://deutschelobby.com/2012/12/07/die ... eltkriegs/

Ook het volgende filmpje is de moeite van het bekijken waard. Hierin kun je ook lezen dat Irlamier voorspelde dat er na een periode van grote welvaart (vorige eeuw) er een groot geloofsafval en zedenverderf zal komen. Vervolgens zullen er veel buitenlanders in het land komen! Er volgt dan een grote inflatie waarin het geld steeds minder waard zal worden waarop spoedig een revolutie volgt. (Ook Mühlhiasl voorspelde het waardeloos worden van het geld, waarmee de Ondergang een aanvang neemt.) Dan overvallen de Russen op een nacht(!) het Westen.In het filmpje is ook te lezen dat de ziener Franz Kugelbeer voor zijn geestesoog een soort geautomatiseerde guillotine in bedrijf zag. Een hele mensenmenigte wordt onthoofd, ook kinderen, vrouwen en bejaarden. Er vloeit zoveel bloed dat de machine een paar keer verplaatst moet worden. Het is niet duidelijk of dit tijdens de Derde Wereldoorlog gebeurd of in het schrikbewind dat een tijd daarna komt. Ik denk het laatste omdat ook de profetieën van de Hopi-indianen iets soortgelijks voorspellen dat hun volk zal overkomen. Dit zal later in deze topic aan de orde komen. Interessant is ook de voorspelling van Irlmaier over de Driedaagse Duisternis na de atoomoorlog waar ik later nog wat meer over zal uitweiden.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16227
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Voorspellingen ten aanzien van linkse Goedmenschen.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Feb 19, 2014 9:47 pm

Iznogoodh schreef:Pilgrim is een troll. Hij dumpt teksten en communiceert niet.

Niet terechte opmerking. Pilgrim is geen troll. Daar is hij te beschaafd voor. Hij is immers geen linkse rat of moslim. Hij dumpt geen teksten, maar plaats teksten die er toe doen. En dat kan bepaaldelijk niet gezegd worden van die smerige huichelachtige links socialistisch fascistische propaganda. Verder communiceert Pilgrim precies zoals het hoort. Hij reageert waar nodig en heeft altijd een keurig goed overdacht antwoord ter beschikking waar niks mis mee is. Dus ik begrijp het probleem niet, terwijl juist ik de grote kritische kankerpit ben. :thinking:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 19, 2014 9:51 pm

Bedankt Hans. :heart:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 12:36 pm

Ariel schreef:
mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. !


:smile7: Dat is toch het forum die voor jou de pil van Drion in gedachten hadden Mercator ?
Dat mercator psychische hulp nodig heeft is wel duidelijk.
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen ten aanzien van linkse Goedmenschen.

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 12:37 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
Iznogoodh schreef:Pilgrim is een troll. Hij dumpt teksten en communiceert niet.

Niet terechte opmerking. Pilgrim is geen troll. Daar is hij te beschaafd voor. Hij is immers geen linkse rat of moslim.
Inderdaad. Dit is forums.marokko.nl, maar dan in spiegelbeeld. Daar zou een straatjochie of geloofsgek het op die manier hebben over afvalligen en ongelovigen.
Laatst gewijzigd door Iznogoodh op Do Feb 20, 2014 12:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 12:39 pm

mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. Lang geleden dat we van dat clubje Neo Marxistische pseudo intellectuelen nog iets gehoord hebben. Aan hun niveau kan niemand op FFI hier tippen uiteraard. Zoveel tolerantie, zoveel zin voor nuance...echte wereldburgers
met een ruime blik !
Problemen met nuance?
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73360
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Ariel » Do Feb 20, 2014 1:06 pm

Iznogoodh schreef:
mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. Lang geleden dat we van dat clubje Neo Marxistische pseudo intellectuelen nog iets gehoord hebben. Aan hun niveau kan niemand op FFI hier tippen uiteraard. Zoveel tolerantie, zoveel zin voor nuance...echte wereldburgers
met een ruime blik !
Problemen met nuance?


Nu we het nu toch over trollen hebben, dan vind ik jou op dit moment een irritante one liner trol iznogoodh
Zal ik je hier op dit forum uitschrijven? Ik kan het me heel goed voorstellen dat jij het hier niet naar je zin hebt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 2:25 pm

Ariel schreef:
Iznogoodh schreef:
mercator schreef:Wel wel, de onvolprezen Freethinkers. Lang geleden dat we van dat clubje Neo Marxistische pseudo intellectuelen nog iets gehoord hebben. Aan hun niveau kan niemand op FFI hier tippen uiteraard. Zoveel tolerantie, zoveel zin voor nuance...echte wereldburgers
met een ruime blik !
Problemen met nuance?


Nu we het nu toch over trollen hebben, dan vind ik jou op dit moment een irritante one liner trol iznogoodh.
Zal ik je hier op dit forum uitschrijven? Ik kan het me heel goed voorstellen dat jij het hier niet naar je zin hebt.
Ik zie dat een van je leden ijskoud stelt dat moslims geen beschaving hebben.
Hans van de Mortel schreef:Pilgrim is geen troll. Daar is hij te beschaafd voor. Hij is immers geen linkse rat of moslim.

Dat lijkt mij een schending van de forumregels. Eens kijken hoe jij daar mee omgaat. Als een jin op freethinker? Of als een ayasha op ontdekislam?
Ik ben zeer benieuwd.
Laatst gewijzigd door Iznogoodh op Do Feb 20, 2014 2:37 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73360
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Ariel » Do Feb 20, 2014 2:31 pm

Iznogoodh schreef:Ik zie dat een van je leden ijskoud stelt dat moslims geen beschaving hebben.


En je zou hem bijna gelijk willen geven :thinking: klik even op de link.

viewtopic.php?p=338465#p338465
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43567
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 20, 2014 2:37 pm

Ik vind de Islamitische cultuur ook GEEN beschaving! Ataturk zei het destijds ook al: "Er zijn vele culturen, maar er is maar één beschaving. Dat is de Westerse". icon_wave.gif
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 2:39 pm

Ariel schreef:
Iznogoodh schreef:Ik zie dat een van je leden ijskoud stelt dat moslims geen beschaving hebben.


En je zou hem bijna gelijk willen geven :thinking: klik even op de link.

viewtopic.php?p=338465#p338465
Problemen met kritiek op jouw knusse knollentuintje waar je mensen toestaat om andere mensen te demoniseren, puur omdat ze moslim zijn?
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 3:13 pm

De manier waarop iemand andere mensen beschrijft zegt vaak heel wat over die persoon. Er is geen wezenlijk verschil tussen iemand die zegt dat moslims geen beschaving hebben en iemand die zegt dat ongelovigen erger zijn dan beesten. De eerste mening kun je hier op dit forum vernemen, de tweede kom je tegen op sommige islamitische fora.

Het zou de taak van een moderator moeten zijn zulke uitspraken te verbieden. Doet zij dat niet, dan vereenzelvigt ze zich blijkbaar met zulke haatdragende meningen. Het forum komt dat zeker niet ten goede.

Jammer. Ik sta zeer negatief tegenover de islam en heb wel respect voor ex-moslims gezien het feit dat die vaak een ingrijpende stap maken in hun leven. Omdat zij mede aan de basis van dit forum staan, wordt hen hier echter geen dienst bewezen.
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16227
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Beschaving

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Feb 20, 2014 4:50 pm

Pilgrim schreef:Ik vind de Islamitische cultuur ook GEEN beschaving! Ataturk zei het destijds ook al: "Er zijn vele culturen, maar er is maar één beschaving. Dat is de Westerse". icon_wave.gif

Ik heb het dan ook niet van mijzelf. Geen mens is origineel. Maar hoe beoordeel ik beschaving? Toch wel van deze tijd. Zijn moslims dan van deze tijd? Nee! Is dat dan mijn schuld? Het moet niet gekker worden met die anti-kennisbeschavingsgerelateerde woestijn afzakkers naar het primitieve sadisme van de historisch neurotisch geloofsopdringerige psychopaat Mohammed. Over beschaving gesproken. Alle, maar dan ook alle moslims hangen aan de lul van die zelf benoemde profeet en geloofsmaniak Mohammed. Dat weet toch de hele wereld? OOK MOSLIMS! :sheik: :muslima:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16227
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Afgoderij in een intolerante beschaving

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Feb 20, 2014 5:00 pm

Iznogoodh schreef: Er is geen wezenlijk verschil tussen iemand die zegt dat moslims geen beschaving hebben en iemand die zegt dat ongelovigen erger zijn dan beesten.

Excuus! Ook moslims hebben (natuurlijk, vanzelfsprekend) een beschaving. Ook al is die van een zeer laag bedenkelijk niveau. Maar ach, laat de meningen daar lekker vrijelijk over verschillen. Probeer dat maar eens in een islamitisch land uit. Die paraderen middels hun beschaving met de Godsdienstpolitie. En ga zo maar door met al die onmenselijke onhebbelijke vreemde sadistische beschavingsgewaarwordingen uit de Arabische islamitische zandbak, het Mekka van de islamitische geloofsbeschaving.

AFGODERIJ PUR SANG!

En dat anno 2014! Over beschaving gesproken. Inderdaad, daar lopen de meningen nogal over uiteen. Een beschaving die niet tolerant is lijkt als twee druppels water op het fascisme van Hitler en zijn nazi beulen. Onderscheid tussen islam en onze beschaving moet er nu eenmaal zijn. Zo is de superieure wil van alle moslims nu eenmaal.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Afgoderij in een intolerante beschaving

Berichtdoor Iznogoodh » Do Feb 20, 2014 7:51 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
Iznogoodh schreef: Er is geen wezenlijk verschil tussen iemand die zegt dat moslims geen beschaving hebben en iemand die zegt dat ongelovigen erger zijn dan beesten.

Excuus!
Je excuses worden niet geaccepteerd gezien de rest van je bericht. Je bent niet te onderscheiden van het straatjochie op forums.marokko.nl.

En moderator Ariel zou moeten ingrijpen bij jou smerige berichten over andere mensen. Dat ze het niet doet is haar zwaar aan te rekenen. Zoals zij nu acteert is zij niet te onderscheiden van ayasha op ontdekislam, een godsdienstwaanzinnige gristen die een godsdienstwaanzinnige moslim werd en zonder universele moraal door het leven gaat.
Onze Vader...

Die in de Hemel zijt...

Blijf daar...

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Berichtdoor Eliabe » Do Feb 20, 2014 8:02 pm

Iznogoodh, Je zak nu door het ijs. Je bent een moslim!!!
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?


Terug naar “Topics allerhande”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten