Mohammed vzmh

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Mohammed vzmh

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jan 31, 2007 3:19 pm

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed

Voorts,

Het is algemeen bekend dat Allah Aadam deed neerdalen naar de aarde om hem en zijn nakomelingen op de proef te stellen wat betreft aanbidding en gehoorzaamheid. Dit ter voltooiing van het volgende vers:

“En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Adh-Dhariyyaat: 56)

Degenen die zich aan de voorschriften van Allah weten te houden, zullen in aanmerking komen voor verlossing en redding. En degenen die er voor kiezen om de Satan te aanbidden, zullen van het rechte Pad afdwalen en vernietigd raken. Allah zegt namelijk:

“Wij zeiden: ,,Daalt allen neer van haar (het Paradijs). En, indien er leiding van Mij tot jullie komt, zullen zij, die Mijn leiding volgen, vrees noch droefheid kennen. En degenen die niet geloven en Onze tekenen verloochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn; zij zullen daarin verblijven.” (Al-Baqarah: 38-39)

De mensen hebben tien eeuwenlang Allah alleen aanbeden - Dit vanaf de tijd van Aaadam tot aan de tijd van Noeh (vrede zij met hen beiden) – Daarna begon veelgodendom zich onder de mensen te verspreiden als gevolg van de verering van een aantal overleden rechtschapen mensen. Hun dood heeft er toe geleid dat de mensen van hun tijd onder aanvoering van de Satan beelden van hen zijn gaan maken en beelddiensten zijn gaan houden. En na dit incident openbaarde Allah aan Noeh om de mensen at-Tawhied (eenheid van Allah) in herinnering te gaan brengen. Een missie die negenhonderd en vijftig jaar zou gaan duren. Allah zegt:

“Voorwaar, Wij zonden Noeh tot zijn volk, en hij verbleef onder hen duizend jaar op vijftig jaar na. Vervolgens werden zij door de zondvloed ondergelopen terwijl zij onrechtvaardig waren.” (Al-cAnkaboet: 14)

En het was uiteindelijk slechts een klein groepje dat zijn vertrouwen stelde in Noeh en hem heeft gevolgd. Hierop richtte Noeh zich smekend ten hemel en zei:

“Noeh zeide: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en volgen iemand wiens bezit en kinderen slechts tot zijn ondergang hebben bijgedragen. En zij hebben een vreselijk plan gesmeed. En zeggen tegen elkander: 'Verlaat uw goden nooit. Verlaat noch Wodd, noch Sowa, noch Jaghoes en Ja3oeq en Nasr.' En zij hebben velen doen dwalen, en doet de onrechtplegers slechts in dwaling toenemen." Daarom werden zij vanwege hun zonden verdronken en in het Vuur gedreven. En zij konden buiten Allah om geen helpers vinden. En Noeh had gezegd: "Mijn Heer, laat in het land geen huis van de ongelovigen achterblijven; Want als U hen achterlaat zullen zij Uw dienaren op een dwaalspoor zetten en zij zullen niets dan een verdorven en ondankbaar nageslacht voortbrengen.” (Noeh: 21-27)

Na de tijd van Noeh, leefden de mensen voor enige tijd nog volgens de richtlijnen van at-Tawhied, maar daarna belandden zij opnieuw in een spinnenweb van Shirk. Dus er volgde een reeks van profeten die steeds belast werd met de opdracht om de mensen weer terug te leiden naar Het Pad van Allah. En één van die profeten was Moesa (vrede zij met hem). Hij was één van de meest succesvolle profeten die naar het huis van Israël zijn gezonden. Toch heeft hij enorm geleden onder het verzet, tegenwerking en veel vragen van zijn volk. Allah zegt:

“En toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk, jullie hebben julliezelf onrecht aangedaan door het kalf te aanbidden: daarom dienen jullie berouwvol tot jullie Heer terug te keren en doodt julliezelf, dat is het beste voor jullie Bij jullie Heer". Daarna Vergaf Hij jullie jullie zonden. Voorzeker, Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol. En (gedenk) toen Jullie zeiden: "O Mozes, wij zullen je niet geloven, totdat wij Allah openlijk mogen aanschouwen", toen trof jullie een donderslag, terwijl jullie toekeken. Toen wekten Wij jullie weer op na jullie dood, opdat jullie dankbaar zouden zijn.” (Al-Baqarah: 54-56)

Nadat Moesa het leven liet, is zijn boek voor een lange tijd als wet blijven gelden onder de kinderen van het huis van Israël. En alle profeten die daarna zijn gekomen verwezen de mensen terug naar de Thora; het boek van Moesa. Dit duurde voort tot aan de komst van cIesa (vrede zij met hem) die met een aantal aanpassingen op de Thora was gekomen. Daarom staat er in de Koran dat cIesa het volgende tegen het nageslacht van Israël zegt:

“(Ik ben tot jullie gekomen) bevestigende voor datgene wat vóór mij was, namelijk, de Torah en om jullie iets, van wat jullie (eerder) verboden was gemaakt toe te staan; en ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.” (Aali cImraan: 50)

En deze woorden van cIesa worden tevens bevestigd door de teksten in de bijbel. Zo staat in Matteüs 5: 17 vermeld dat cIesa zegt: “Meent niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten af te breken; ik ben niet gekomen om af te breken, maar om aan te vullen.”

En met het opvaren van cIesa naar de hemel is dan ook een einde gekomen aan deze tendens van gezonden profeten naar het huis van Israël. Want het was tijd geworden om het profeetschap te overhandigen aan een andere natie. En daarom zegt cIesa in de Bijbel tegen het nageslacht van Israël: “Hierop zeide Jezus tot hen: Hebt gij nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is hoeksteen geworden; vanwege den Heer is dit geschied, en het is een wonder in ons oog? Daarom zeg ik u: Het Koninkrijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat de vruchten er van opbrengt. En wie op dezen steen valt zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.” (Mattheüs 21: 42-44)

Het was uiteindelijk het Arabische volk dat met deze grote eer mocht opstrijken. Het volk van de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem). En met de woorden ‘En wie op dezen steen valt zal verpletterd worden, en op wien hij valt, die zal hij vermorzelen’ bedoelt cIesa te zeggen dat eenieder die de voortgang van de Boodschap van de Islam zal proberen te beletten, vermorzeld en verpletterd zal worden. En het feit dat de bouwlieden deze steen zullen verwerpen, geeft aan dat het hier om iemand gaat die van weinig betekenis wordt geacht door de kinderen van Israël. En de enige op wie deze woorden van toepassing kunnen zijn is Mohammed, aangezien hij een afstammeling is van Ismaël, de zoon van Haadjar, over wiens nageslacht niet al te serieus wordt gedaan omdat zij slechts een slavin was. Maar Allah besloot deze kleinzoon van Haadjar tot een grote Profeet te maken. De allergrootste wel te verstaan. Allah zegt:

“Mohammed is de Boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn niet toegevend tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Jij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah's genade en Zijn welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in De bijbel. Als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en die versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde van de zaaiers en woede van de ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd.” (Al-Fath: 29)

Ook zegt Allah:

“Zij, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven vinden, Hij die hen het goede opdraagt en het kwade verbiedt, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt hen de slechte dingen en ontheft hen van de last en de boeien die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen geheid slagen.” (Al-Acraaf: 157)

Allah stuurde ter afsluiting van alle eerdere profeten een ongeletterde Profeet met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijke voorschriften die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht. Ook heeft Hij (Allah) zorg gedragen voor het veiligstellen en waarborgen van deze universele boodschap. Want het gaat hier per slot om de laatste boodschap die als bewijs geldt tegen de mensheid. Allah zegt namelijk:

“En Wij zullen niet straffen totdat Wij een boodschapper hebben gezonden.” (Al-Israa’ : 15)

Ook zegt Allah:

“En jullie Heer zal de steden niet vernietigen, voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn.” (Al-Qasas: 59)

Alle profetieën die spreken over de laatste profeet in de eerdere boeken, kunnen slechts van toepassing zijn op Mohammed (vrede zij met hem). Want de enige persoon die na cIesa bijgestaan werd door de wonderen van Zijn Heer, gehoorzaamd werd door zijn volk, uitnodigde naar de eenheid van Allah en grote zeges kende, was Mohammed (vrede zij met hem). En ook was hij de enige profeet die gezonden was naar de werelden. Zo zegt hij (vrede zij met hem) in een overlevering van al-Boechari en Moeslim: “Voorheen, werd de profeet specifiek naar zijn volk gestuurd, en ik ben (daarentegen) naar de algehele mensheid gestuurd.”

Zelfs cIesa (vrede zij met hem) was slechts belast met het uitdragen van de goddelijke boodschap aan zijn volk alleen. Hij zegt namelijk in Mattheüs 15: 24: “Ik ben alleen tot de verloren schapen van Israëls huis gezonden.”

De goddelijke wijsheid heeft beslist dat Mohammed de zoon van cAbdullah met zijn optreden de reeks van profeten zal sluiten. Allah zegt namelijk:

“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de Boodschapper van Allah en de laatste der profeten.” (Al-Ahzaab: 40)

En natuurlijk zijn er ook teksten in de Bijbel te vinden die deze zaak bevestigen, zo is de volgende tekst te vinden in Genesis 17: 15-21: “Voorts sprak God tot Abraham: Sarai, uw vrouw, moet gij niet Sarai, maar Sara noemen; Ik zal haar zegenen en geef u ook bij haar een zoon; ja, haar zegenen zal ik, zodat zij tot natiën wordt: koningen van volkeren zullen uit haar voortkomen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en lachte, terwijl hij bij zichzelven zeide: Zal een honderdjarige een zoon krijgen, en Sara, een negentigjarige, een kind ter wereld brengen? En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismael leven voor uw aangezicht! Maar God sprak: Neen, neen. Uw vrouw Sara zal u een zoon baren, dien gij Izaak zult heten; met hem zal ik mijn verbond bevestigen tot een eeuwig verbond voor zijn kroost. Ook wat Ismael aangaat heb ik u verhoord; zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en zeer, zeer vermenigvuldigen: twaalf vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk maken. Maar mijn verbond zal ik bevestigen met Izaak, dien Sara u op dezen tijd in het volgend jaar baren zal.”

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de gunst van Allah zowel Izaak als Ismaël zal toekomen, en niet alleen Izaak zoals de Joden en de Christenen willen doen geloven. Dit wordt nog eens bevestigd door datgene wat terug te lezen is in Genesis 21: 9: “Daar zag Sara den zoon van Hagar, de Egyptische, dien deze aan Abraham gebaard had, lachend spelen, en zij zeide tot Abraham: Drijf die slavin met haar zoon uit; want de zoon dier slavin mag geen mede-erfgenaam van mijn zoon, van Izaak, zijn. Dit mishaagde (ergeren) Abraham zeer ter wille van zijn zoon (Ismaël); maar God zeide tot Abraham: Het mishagen u niet om den knaap en om uw slavin. Wees Sara ter wille in alles wat zij tot u zegt; want door Izaak zult gij kroost erlangen dat uw naam draagt. Doch ook den zoon der slavin zal ik tot een volk maken, omdat hij uw telg (afstammeling) is.”

Dus hier geeft Allah aan dat beide zoons van Ibraahiem aanspraak zullen maken op het profeetschap. En dat Ismaël uit zal groeien tot een groot volk. En dit werd nog eens benadrukt door de engel die zich aan Haadjar toonde en tegen haar zei: “En de engel Gods riep tot Hagar uit den hemel en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet; want God heeft den knaap gehoord, zoals zijn naam aanduidt. Sta op, neem den knaap op en houd hem stevig vast; want ik zal hem tot een groot volk maken. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput, ging den zak met water vullen en gaf den knaap te drinken. En God was met den knaap; hij groeide op, vestigde zich in de woestijn en werd een boogschutter. Zo woonde hij in de woestijn Paran.” (Genesis 21: 17-21)

En de enige profeet die er in geslaagd is om verschillende naties in overeenstemming met elkaar te brengen is Mohammed (vrede zij met hem). Voor zijn komst waren de Arabieren elkander vijandig gezind en verwikkeld in onderlinge strijd, ook speelden zij geen grote rol op het gebied van de wereldeconomie, politiek en geschiedenis. Toch wist Mohammed deze mensen onder een vlag te verenigen, namelijk die van de Islam. Later zouden zich ook de andere naties aansluiten bij de gelederen van Mohammed. En hiermee is dan ook de volgende bijbelse profetie uitgekomen: “Met den naam van uw (Abraham) kroost (kind) zullen alle volken der aarde zich zegen toebidden; omdat gij naar mij geluisterd hebt.” (Genesis 22:18)

En het is algemeen bekend dat de profeten die tot het nageslacht van Izaak behoren, zich slechts op de kinderen van het huis van Israël hebben toegespitst. Dus het kan ook niet anders of de voorgenoemd tekst moet op Mohammed van toepassing zijn, die ook een afstammeling is van Ibraahiem. Allah zegt over hem:

“Zeg: ,,O mensen, ik ben als boodschapper van Allah naar jullie allen gezonden.” (Al-Acraaf: 158)

“En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid.” (Saba’: 28)

Natuurlijk zullen sommige mensen dit proberen te ontkrachten door te zeggen dat ook het Christendom door vele naties in de armen is gesloten, maar wij hebben eerder een uitspraak van cIesa in de Bijbel aangehaald waarin duidelijk staat aangegeven dat zijn boodschap slechts gericht was tot de Israëlieten. En voeg daaraan toe dat deze volkeren die hun toetreden tot het Christendom hebben gemaakt, niet de werkelijke boodschap van cIesa verkondigd hebben gekregen, maar een misvormde versie hiervan, namelijk één die vermengd is met veelgodendom en dwaalleer. Dit terwijl de boodschap van Mohammed gevrijwaard is gebleven van polytheïsme en verering van valse goden.

En aangezien wij toch bezig zijn, laten wij van deze gelegenheid gebruik maken om een misverstand uit de wereld te helpen. Volgens het Oude Testament was het Izaak die door zijn vader Abraham op de bergtop opgeofferd zal worden. Er staat namelijk: “Na deze geschiedenissen beproefde God Abraham, en sprak tot hem: Abraham! En hij antwoordde: Hier ben ik. En Hij sprak: Neem uwen enigen zoon, dien gij liefhebt, Isaäk; en ga heen in het land Moría, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een berg, dien Ik u zeggen zal.” (Genesis 22: 1-2)

Het is echter zonneklaar dat de naam Ismaël in deze tekst is vervangen door de naam Izaak. Want in diezelfde bijbel staat aangegeven dat Ismaël 14 jaar lang het enige kind was van Abraham, pas daarna is Izaak ter wereld gekomen. In Genesis 16:16 staat namelijk: “Abram was zes en tachtig jaar oud toen Hagar hem Ismael baarde.” En in Genesis 21 : 5 wordt ons het volgende bekend gemaakt: “Abraham was honderd jaar oud toen hem zijn zoon Izaak geboren werd.”

Dus de titel van eerstgeborene en enige zoon komt Ismaël toe en niet Izaak, en het feit dat zijn moeder een slavin was, verandert volgens de Bijbel niets aan deze situatie. “Wanneer iemand twee vrouwen heeft, de ene geliefd en de andere niet geliefd, en zij baren hem zonen, zowel de geliefde als de niet geliefde, en de eerstgeboren zoon is van de niet geliefde,
dan is het hem niet geoorloofd, wanneer hij zijn bezittingen aan zijn zonen toewijst, den zoon der geliefde vrouw het deel des eerstgeborenen te geven, met voorbijgang van den zoon der niet geliefde, die de eerstgeborene is; maar den eerstgeborene, den zoon der niet geliefde vrouw, moet hij erkennen, door hem van alwat hem toebehoort een dubbel deel te geven; want hij is de eersteling zijner sterkte, hem komt het recht der eerstgeboorte toe.” (Deuteronomium 21 : 15-17)

Ook vinden wij in Jesaja 42: 1-4 de volgende tekst die geen ruimte voor twijfel laat over het profeetschap van Mohammed: "Ziedaar mijn dienaar, dien ik steun, mijn uitverkorene, in wien ik welgevallen heb! Ik heb mijn geest op hem gelegd; hij zal den natiën het recht afkondigen. Hij schreeuwt noch verheft zijn stem, hij doet zich op straat niet horen; het geknakte riet breekt hij niet, de kwijnende pit dooft hij niet uit; naar waarheid kondigt hij het recht af. Hij zal niet kwijnen of geknakt worden, totdat hij op aarde het recht vaststelt en verre streken naar zijn wet uitzien."

In eerste instantie wordt hier gesproken over een profeet waarnaar verwezen wordt met de termen "mijn dienaar" en "uitverkoren", daarna wordt er gezegd dat zijn boodschap zich in diens tijd zal uitstrekken over de verschillende naties. En het is algemeen bekend dat cIesa er niet eens in is geslaagd is om zijn wetten af te kondigen aan zijn volk, laat staan aan andere naties. Ook wordt hier gesproken van een wet die deze profeet eigen is, en wij weten dat cIesa in zijn boodschap steeds terug verwees naar de wetten van Moesa. Zo zegt hij in één van zijn laatste adviezen richting zijn volgelingen: "Op den stoel van Mozes zitten de schriftgeleerden en Farizeeën. Doet daarom nauwgezet alwat zij u zeggen; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het wel maar doen het niet." (Mattheüs 23: 1-3)

Ook valt ons op dat deze profeet niet zal kwijnen, noch overwonnen zal worden en dat hij het leven niet zal verlaten alvorens hij de boodschap heeft voltooid. En dit kan absoluut niet van toepassing zijn op cIesa wiens verkondiging van korte duur was en volgens de Christenen zelfs opgepakt is en door zijn vijanden aan het kruis is geslagen.

Als wij deze tekst van Jesaja verder lezen, komen wij een andere opmerkelijke vinding tegen, namelijk het volgende: "Zingt tot eer van den Heer een nieuw lied, een loflied op hem van het einde der aarde; buldere de zee en haar volheid, de kustlanden en hun bewoners! Dat de woestijn met haar steden zich verblijde, de dorpen waarin Kedar woont! Dat de rotsbewoners jubelen, galmen van den top der bergen!" (Jesaja 42 : 10-11)

En de voorgenoemde Kedar is de kleinzoon van Ismaël, zoals vermeld staat in Genesis 25: 13: "Dit zijn de namen van Ismaels zonen, hun namen naar hun afstamming. Ismaels eerstgeborene was Nebajoth, dan Kedar Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Itur, Nafis en Kedma.Dat zijn de zonen van Ismael, en dat hun namen in hun dorpen en kampen, twaalf vorsten hunner stammen."

Maar het beste moet nog komen. Want deze tekst van Jesaja geeft duidelijk aan dat de vijanden van deze profeet stenenaanbidders waren, terwijl het volk van cIesa een joodse achtergrond had en dus mensen waren die in de eenheid van god geloofden. Er staat namelijk het volgende: “Dan zal ik blinden leiden op een weg dien zij niet kennen, hen doen treden op hun onbekende paden; de duisternis zal ik voor hen uit in licht verkeren, het hobbelige in een vlakte. Als ik deze dingen zal gedaan hebben en niet halverwege gelaten, dan deinzen achteruit en schamen zich diep wie op beelden vertrouwen en tot gietwerk zeggen: Gij zijt onze goden! Gij, doven, hoort, en gij, blinden, ziet scherp toe!” (Jesaja 42 : 16-18)

Ook merken wij op dat het hier om een krijgsman gaat, en wij weten allemaal dat cIesa geen krijgsman was, terwijl Mohammed daarentegen de nodige veldslagen op zijn naam heeft staan. “Laten zij den Heer ere geven, zijn lof in verre streken verkondigen!
De Heer zal uittrekken als een held, als een krijgsman van strijdlust blaken, den oorlogskreet aanheffen, ja uitschreeuwen, op zijn vijanden losstormen.” (Jesaja 42 : 12-13)

Tevens komen wij in de evangelie van Johannes de volgende woorden van cIesa tegen: “Ik heb u nog veel te zeggen, doch gij kunt het nu niet dragen; maar wanneer deze, de Geest der waarheid, komen zal, zal hij u in alle waarheid leiden; want hij zal van zichzelven niet spreken, maar hetgeen hij horen zal, dat zal hij spreken, en wat toekomende is, dat zal hij u verkondigen.” (Johannes 16: 12-13)

Als wij deze tekst onder de loep nemen, dan zien wij dat de leerlingen van cIesa niet bij machte waren om de boodschap in zijn totaliteit te bevatten en vervolgens aan anderen over te dragen. Want cIesa zegt tegen hen: “Ik heb u nog veel te zeggen, doch gij kunt het nu niet dragen.” Ook blijkt uit andere teksten dat zij nog niet klaar waren voor het dragen van deze grote verantwoordelijkheid, want zo zegt cIesa tegen hen in Johannes 16: 32: “Zie, de ure komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt, ieder naar zijn huis, en mij alleen laat. Maar ik ben niet alleen; want de Vader is bij mij.”

Vervolgens verwijst cIesa naar de Profeet die na hem zal komen met de woorden ‘De Geest der waarheid’ en één van zijn belangrijke kenmerken is dat ‘hij zal van zichzelven niet spreken, maar hetgeen hij horen zal, dat zal hij spreken.’ En dit zijn precies de woorden die terug te vinden zijn in de koran en die kenmerkend zijn voor Mohammed:

“En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die aan hem wordt geopenbaard.” (An-Nadjm: 3-4)

Ook is Mohammed met zaken van het ongeziene gekomen die vaak tot in de kleinste details worden beschreven en die door de meeste mensen in de tijd van cIesa niet begrepen zouden worden en dus ook niet te dragen waren zoals cIesa tegen zijn leerlingen zegt. Zaken zoals de eigenschappen van Allah, de beschrijving van de engelen, het paradijs, de hel, de tekenen van het Uur enz.

Daarnaast zegt cIesa in Johannes 15: 26: “Maar wanneer de Trooster komen zal, dien ik u zenden zal van den Vader, de Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen;”

In de originele Griekse tekst staat i.p.v. Trooster letterlijk het woord ‘Parakleet’. Dit woord heeft een waaier van betekenissen waaronder ook ‘de geprezene’, wat de letterlijke vertaling is van het woord ‘Mohammed’. De christenen menen daarentegen dat dit woord het volgende betekent: 'degene die erbij geroepen wordt', hetgeen ook de betekenis van het latijnse woord 'advocatus' is. En volgens hun kunnen wij het weergeven door: verdediger, pleitbezorger, raadsman, trooster, voorspraak of advocaat. En toch zijn al deze voorgenoemd namen alleen van toepassing op de profeet Mohammed (vrede zij met hem), want zoals in de verschillende overleveringen vermeld staat zal hij als enige profeet in staat zijn om voorspraak voor de mensen op de dag des Oordeels te verrichten. Ook heeft hij de functie van een raadsman vervult door de mensen naar de waarheid te leiden en zal hij als verdediger en pleitbezorger optreden voor de moslims op de Dag des Oordeels.

Daarentegen beweren de Christenen dat het woord ‘Parakleet’ op de heilige geest slaat, maar cIesa spreekt van iemand die voor hem zal getuigen, en die de mensen alles zal leren, en hen zal doen denken aan alles wat cIesa heeft gezegd.[1] En deze eigenschappen kunnen niet van toepassing zijn op een abstracte, ongrijpbare entiteit als de heilige geest, maar op iets dat concreet en fysiek aanwezig dient te zijn.

Verder staat in de Bijbel: “Want zo heeft de Heer tot mij gezegd: Ga, zet een wachter uit die meedele, wat hij ziet. Ziet hij ruiters, twee aan twee te paard, op ezels en op kamelen, dan luistere hij scherp; zo scherp hij kan. Daar riep hij: Op 's Heeren wachttoren sta ik altijddoor overdag, op mijn post houd ik alle nachten stand. En zie, daar kwamen ruiters, twee aan twee te paard. Toen hief hij aan en zeide: Gevallen is Babel, gevallen! en al haar godenbeelden zijn tegen den grond verbrijzeld. O mijn vertreden en gedorst volk, wat ik van den Heer der heirscharen, Israels god, heb gehoord, dat heb ik u medegedeeld.” (Jesaja 21 : 6-10)

En het enige leger dat voor de val van Babel (oftewel babylon) heeft gezorgd en die naast paarden en ezels ook kamelen bereed, is het islamitische leger. En dit gebeurde ten tijde van de Khalief cOmar ibnoe al-Khataab die tevens een einde heeft gemaakt aan de godenbeelden van Babel en deze tegen de grond heeft verbrijzeld. En daarom als wij kijken naar de geschiedenis, dan zien wij dat in 1595 v.Chr een einde is gekomen aan de eerste dynastie van Babylon: Hettitische legers onder koning Mursilis I namen Babylon in en verwoestten de stad. In de negende eeuw v.Chr. kwam een einde aan de periode van zwakte en verval, en groeide het rijk opnieuw uit tot een wereldmacht. En in de regeerperiode van Nebukadnezar (606 v.Chr) bereikte Babylon een ongekende bloei. Daarna zouden de Perzen, de Parthen en hun Sassanidische opvolgers de ontwikkeling daarginds gaan bepalen. En in al deze tijd waren stenenbeelden een onderdeel van lokale tradities, Parthische ideeën, en invloeden uit de Grieks-Romeinse wereld, zoals tot uitdrukking wordt gebracht in het beeldhouwwerk van Palmyra, de stad van de koning Zenobia, gelegen in een oase in de Syrische woestijn. Een beslissende omwenteling tenslotte, vond plaats met het oprukken van de moslims in de zevende eeuw. In luttele jaren werd Babylon aan de Islam onderworpen.

Ook valt ons op dat de Bijbel, die te kennen geeft dat Ismaël zich vestigde in de woestijn Paran, ons tevens meedeelt dat de goddelijke openbaring in lichtglans vanuit het gebergte van Paran zal verschijnen. Zo staat er vermeld in Deuteronomium 33: 1-2: “En dit is de zegen waarmede de godsman Mozes voor zijn dood de Israelieten heeft gezegend. Hij zeide: De Heer is van den Sinai gekomen en voor hen opgegaan van den Seir; hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen van Meriba bij Kades, een brandend vuur aan zijn rechterhand.”

Sinai is de berg waar Moesa zijn openbaring heeft gekregen, Seir ligt naast Jeruzalem waar Jezus natuurlijk werd geboren en Paran is een berg die naast Mekka is gelegen, en iedereen weet natuurlijk dat Mekka de plaats is waar Mohammed (vrede zij met hem) zijn openbaring heeft ontvangen. Ook valt ons op dat deze drie boodschappen in de volgorde zijn genoemd waarin zij elkaar opvolgen. Als eerste is de thora geopenbaard, daarna de bijbel en daarna de Koran.

Als je goed oplet, zegt de bijbel dat de Heer in lichtglans zal verschijnen van het gebergte Paran En met de komst van Mohammed is het licht van Allah dan ook als een stralende zon over de wereld gaan schijnen. En daarom zegt Allah over de profeet Mohammed het volgende:

“O, profeet. Wij hebben u als getuige, drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden. En als een roeper tot Allah met Zijn Toestemming, en als een stralende zon.”
(Al-Anbiyaa’ : 45-46)

Ook wordt Mekkah door verschillende profeten bejubeld in de bijbel. In sommige teksten wordt het zelfs bij naam genoemd. In de Nederlandse versie van de bijbel heb ik dit niet kunnen achterhalen, maar gelukkig hebben wij ook een Engelse versie van de bijbel waar de originele tekst godzijdank bewaard is gebleven. Er staat namelijk: “Blessed [are] they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. Blessed [is] the man whose strength [is] in thee; in whose heart [are] the ways [of them]. [Who] passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.”
(Psalmen 84 : 4-6, de Engelse Authorised Version

En Baca is een andere benaming voor Mekkah, Allah, de Verhevene, zegt dan ook in de Koran:

“Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensen is geplaatst, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.” (Aali cImraan: 96)

Ook zien wij in de bijbel dat de Heer tegen Moesa (vrede zij met hem) zegt: “Ik zal hun een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne broeders, en Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal. En wie naar mijne woorden niet horen zal, die hij in mijnen naam zal spreken, van dien zal Ik het eisen.” (Deuteronomium 18: 18-19)

Als God het had gewild dat deze profeet uit het huis van Israël zal voortkomen, dan zou Hij eerder het volgende hebben gezegd: “Ik zal hun een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne midden”. Daarnaast wordt de term 'broeder' in de bijbel gebruikt om te verwijzen naar iemands neef. Zo zegt bijvoorbeeld Moesa vrede zij met hem tegen de Israëlieten: "en geef aan het volk dezen last: Gij gaat het grondgebied uwer broeders, Ezau's zonen, die op den Seir wonen, doortrekken: zij zullen voor u bevreesd zijn; neemt u dan zeer in acht." En Ezau's zonen zijn in werkelijkheid de neven van de kinderen van het huis van Israël.” (Deuteronomium 2:4)

Ook is aan te merken dat deze verwachte profeet gelijk is aan Moesa, en dit kan alleen van toepassing zijn op de profeet Mohammed, want de overeenkomsten tussen Moesa en Mohammed zijn groot, groter dan de overeenkomsten tussen Moesa en cIesa. Want zowel Moesa als Mohammed zijn met een nieuwe wetgeving gekomen, terwijl cIesa stellig te kennen geeft dat hij niet gekomen is om de wet van Moesa te beëindigen, hij zei namelijk: “Gij moet niet menen, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.” (Mattheüs 5: 17)

Ook ontkennen de Christenen ten zeerste dat Moesa gelijk zal zijn aan cIesa, dit omdat Moesa volgens hen slechts een dienaar van Allah is, terwijl cIesa als de zoon van god word beschouwd. Voeg daaraan toe dat de bijbel te kennen geeft dat na Moesa (vrede zij met hem+ nooit meer een profeet in Israël opgestaan is gelijk aan hem. Er staat namelijk de volgende tekst: “En er stond naderhand geen profeet in Israël op gelijk Mozes, dien de Heer gekend had van aangezicht tot aangezicht.” (Deuteronomium 34:10)

Ook wordt er gezegd over deze verwachte profeet dat hij mondeling de woorden van God aan de mensen zal verkondigen. “En Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal.” En dit verwijst opnieuw naar het vers dat vermeld staat in soerat An-Nadjm: “En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die aan hem wordt geopenbaard.” (An-Nadjm: 3-4)

Tevens vinden wij in Habakuk 3: 3-5 : “Een gebed van den profeet Habakuk. Een lierzang. Heer, ik heb van u gehoord, ik ben bevreesd geworden; Heer, doe ons uw werk in den loop der jaren kond; in den loop der jaren zult gij het bekendmaken, in de gramschap zult gij der erbarming gedenken. God komt van Teman, de Heilige van den berg Paran; zijn majesteit bedekt den hemel, en zijn lof vervult de aarde. Zijn glans is als het licht, aan zijn zijde heeft hij stralen; een omhulsel zijner kracht heeft hij aangelegd. Voor hem uit gaat de pest, de koortsgloed drukt zijn schreden.”

Opnieuw verwijst deze tekst naar het plaatsje Paran als zijnde een plaats waar de Heer geprezen zal worden. En de enige tijd waarop dit heeft plaatsgevonden is de tijd van Mohammed en zijn volgelingen die de hemel en de aarde overstelpten met lofuitingen en Adhaan (oproep tot het gebed). Daarnaast is in deze tekst ook het plaatsje Teman genoemd die evenals Paran in Saudi-Arabie is gelegen.

Ook is het volgende terug te vinden in de bijbel: “Dit is de last aangaande Arabië: Gij zult in het woud van Arabië wonen, gij, reisgezelschappen der Dedanieten.
Brengt den dorstige water tegemoet; gij, die woont in het land van Tema, biedt den vluchtende brood aan; want zij vluchten voor het zwaard, ja voor het blote zwaard, voor den gespannen boog, voor den groten strijd. Want aldus spreekt de Heer tot mij: Nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zal al de heerlijkheid van Kedar tenietgaan; en de overgebleven boogschutters, de helden te Kedar, zullen weinig in getal zijn; want de Heer, de God van Israël, heeft het gesproken.” (Jesaja 21 : 12-16)

In deze tekst worden de mensen van Arabië opgedragen om de dorstige en hongerige immigranten te ontvangen die op de vlucht zijn geslagen voor het zwaard in Mekkah. Ibnoe al-Qayyim voegt daaraan toe dat deze tekst ons ook bericht over het slagveld dat één jaar na het vertrek van de profeet uit Mekkah heeft plaatsgevonden. En waarbij de ongelovigen verpletterd werden onder de overmacht van de moslims. Ondanks het kleine aantal moslims toentertijd.

In Jeremia 1: 5 staat de volgende profetie: “Ik kende u, eer Ik u in den moederschoot vormde, en zonderde u af, eer gij geboren werdt, en Ik stelde u tot een profeet onder de volken.”

De enige profeet die naar alle volkeren werd gezonden is Mohammed, terwijl alle voorgaande profeten zich toespitsten op hun eigen mensen. Zo zegt bijvoorbeeld cIesa tegen zijn leerlingen: “Gaat niet op den weg der heidenen, en trekt niet in de steden der Samaritanen;
maar gaat in de eerste plaats tot de verloren schapen van het huis Israëls.” (Mattheüs 10: 5-6)

Terwijl Mohammed daarentegen het volgende predikt:

Zeg: “O mensen, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah.” (Al-Acraaf: 158)

In de bijbel vonden wij zelfs een tekst waarin cIesa vrede zij met hem te kennen geeft dat de koningschap en profeetschap, die voorheen eigendom zijn geweest van de Israëlieten, hen ontnomen zullen worden en vervolgens aan een andere natie zouden worden geschonken. Hij zegt namelijk: “Hebt gij nooit in de Schriften gelezen: De steen dien de bouwlieden hebben verworpen, die is hoeksteen geworden; vanwege den Heer is dit geschied, en het is een wonder in ons oog? Daarom zeg ik u: Het Koninkrijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat de vruchten er van opbrengt.” (Mattheüs 21: 42-43)

Ook verzamelde Jakob zijn kinderen om hen in te lichten over de komst van een profeet die de reden zal zijn waarom de scepter van Juda zal worden ontnomen. In Genesis 49: 1-10: “Jakob ontbood zijn zonen en zeide: Verzamelt u; opdat ik u mededele wat u later zal overkomen. Komt samen en hoort, zonen van Jakob, luistert naar Israël, uw vader!... De schepter zal van Juda niet wijken, noch de heerschersstaf van tussen zijn voeten; totdat één komt wien stammen gehoorzamen.”

Al deze voorgenoemde teksten en anderen zijn aanleiding geweest voor een groot aantal Christenen en Joden om Mohammed in hun harten te sluiten. Ook heeft Mohammed brieven gestuurd naar verschillende wereldleiders waarin hij deze uitnodigde naar de Islam, waarna sommige van hen op deze uitnodiging zijn ingegaan zoals An-Nadjaashi, de Christelijke koning van Abessinie.

En wanneer men met een objectieve, onpersoonlijke blik kijkt naar het leven van Mohammed, kan hij niet anders dan toegeven dat deze man een profeet is. En daarom richtte Ibnoe Qayyim een keer het woord tot een opperrabbijn en zei tegen hem: “Door Mohammed te verloochenen, hebben jullie in werkelijkheid grievend gesproken over Allah.” Toen vroeg de opperrabbijn: “Hoezo?” Ibnoe Qayyim antwoordde: “Als jullie zouden beweren dat Mohammed een tirannieke heerser was die de mensen met het zwaard regeerde en geen boodschapper zal zijn, en dit terwijl hij drieëntwintig jaar openlijk heeft verkondigd een boodschapper naar de werelden te zijn, vele malen heeft gezegd dat Allah hem zaken heeft verboden en geboden en stellig te kennen gaf de openbaring te hebben ontvangen. En zichzelf het recht gaf om de wetten van de voorgaande profeten te beëindigen, nieuwe wetgeving in te voeren en de volgelingen van de voorgaande profeten naar de Islam uit te nodigen. Dan is slechts één van de volgende twee opties mogelijk, of Allah, de Verhevene, heeft dit allemaal geweten of hij wist er niets van, en deze laatste optie is uitgesloten. Want Allah is de Alwetende. Zouden jullie echter zeggen dat dit allemaal willens en wetens door Allah is gebeurd, dan is mijn volgende vraag: “is Allah dan niet bij machte om dit onrecht dat Mohammed anderen heeft berokkend te stoppen?” Niet alleen dat! De geschiedenis leert ons ook dat Allah Mohammed in zijn strijd heeft gesteund en hem heeft doen overwinnen. Ook werden zijn smeekgebeden ter plekke verhoord, werd hij aangesterkt met verschillende wonderen en reikte zijn naam tot aan de hemel. Toen de opperrabbijn dit hoorde, zei hij: “Het schikt Allah zeker niet om een leugenaar zoveel eer te doen toekomen! Mohammed is geheid een eerlijke profeet.” Toen zei Ibnoe Qayyim tegen hem: “En waarom omarm je zijn geloof niet?” Hij antwoordde: “Mohammed is slechts een profeet voor de Arabieren.”

Het feit dat de boodschap van Mohammed door zoveel mensen in de harten is gesloten is voldoende bewijs voor de echtheid van zijn boodschap. Het is immers de bijbel die ons het volgende leert: “Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)

“En voor dit geval zeg ik u: Houdt uw handen af van deze mensen en laat hen begaan. Want is dit plan en dit werk van menselijke oorsprong, dan zal het verbroken worden; is het daarentegen uit God, dan kunt gij hun werk niet teniet doen. Gij mocht eens met God in strijd komen.” (Handelingen 5 : 38-39)

En wij hebben kunnen zien hoe het werk van Mohammed stand heeft gehouden en niet teniet is gegaan. Hoe de Boodschap van de Islam dagelijks nieuwe aanhangers krijgt.

En vrede en zegeningen zij met de profeet Mohammed.

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Wo Jan 31, 2007 3:35 pm

Proficiat!
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Wo Jan 31, 2007 3:35 pm

“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Wo Jan 31, 2007 3:42 pm

Ketter schreef:
“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

En wat dacht je van Lau de Palingboer??? :D :shock: :D

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Wo Jan 31, 2007 3:55 pm

Lou de Palingboer
Van Wikipedia
Lou de Palingboer (bijnaam van Louwrens Voorthuijzen) (Anna Paulowna, 19 februari 1898 - Agimont, 23 maart 1968) was een bekend Nederlands charismatisch leider van een nieuwe religieuze beweging. Ondanks het geringe aantal volgelingen besteedden de Nederlandse media relatief veel aandacht aan deze "sekteleider", zoals zij hem over het algemeen betitelden.

Levensloop
Voorthuijzen groeide op in Breezand. Zijn religieuze nieuwsgierigheid was van meet af aan groot. Aanvankelijk was hij, net als de rest van het gezin Voorthuijzen, enige tijd een volgeling van de evangelist Jelle Adema, later van Dirk Most.

Op 28 maart 1924 trouwde hij met Trijntje Tiel, dochter van een rijke boer. Hij koos voor het beroep van visser dat hij aanvankelijk in Den Oever en vanaf 1938 in Muiden uitoefende.


Mystieke ervaringen
In 1942 werd het huwelijk ontbonden. Louwrens had toen al enige tijd een relatie met de Baarnse Mien Wiertz, in wie hij al vanaf hun eerste ontmoeting "een gevoel van liefde" had losgemaakt, zoals Mien later vertelde: "En die liefde was universeel, voor de hele mensheid bedoeld."

Mien Wiertz, die zelf een atheïstische achtergrond had, was diep onder de indruk van Voorthuijzens religieuze uiteenzettingen. Hij had, vertelde hij haar, in 1927 een mystieke ervaring gehad. Aan het strand van de Zuiderzee had hij toen een ster gezien die de woorden Zie het teken van de Zoon des Mensen had gesproken. Vervolgens was hij een stuk over het natte zand van het strand gelopen, zonder erin weg te zakken. Toen hij dat even later opnieuw probeerde, zakte hij er diep in weg. Mien concludeerde uit het verhaal dat Louwrens Voorthuijzen God was en dat hij de taak had om de mensheid van de duivel te redden. Ze drong er regelmatig bij hem op aan dat toe te geven. Dat gebeurde pas toen ze in 1950 met roodvonk in het ziekenhuis lag. Voorthuijzen vertelde haar toen dat hij een nieuwe mystieke ervaring had gehad. Daarbij was hem duidelijk geworden dat hij inmiddels de duivel in zichzelf had overwonnen. Hij was daardoor God geworden.


Lou de Palingboer
Voorthuijzen verkocht zijn boten en vond emplooi als marktkoopman op de Dappermarkt in Amsterdam, waar hij bekend werd als Lou de Palingboer. Vanachter zijn kraam preekte hij dat hij "het opstandingslichaam van Jezus Christus" was. In een nabijgelegen koffiehuis gaf hij, wanneer daarvoor belangstelling bestond, verdere uitleg. Er vormde zich zo een kring van volgelingen om Lou. Vanaf 1954 gaf hij voor deze Lou-mensen en andere geïnteresseerden wekelijks bijeenkomsten in de zalen van Frascati en De Brakke Grond, waar hij de toehoorders met een mengeling van mystieke taal en Amsterdamse volkshumor te woord stond.


Het Witte Huis
De verzekeraar L.H. Voogt, zelf volledig in Lou, kocht in 1957 een huis in Muiden waar Lou en Mien konden wonen. De villa, die het Witte Huis werd genoemd, werd een pelgrimsoord. Diverse aanhangers van Lou bleven in het Witte Huis wonen. Lou bracht de dag door met het roken van sigaren, het drinken van jenever en het vertellen van niet altijd even duidelijke, mystieke verhalen.

Hier ontwikkelde zich de gewoonte van het "aanliggen": vrouwelijke volgelingen mochten enige tijd Lou's lichaamskracht voelen door zich tegen zijn borst te vlijen. Het was de bedoeling om in Lou te komen. In Lou was men pas werkelijk verlost van de duivel. De beweging ging steeds meer op een sekte lijken.

De Lou-mensen waren inmiddels, in volgorde van belangrijkheid, verdeeld in "metgezellinnen", "engelen", "zonen" en "dochters" en tussen echtelieden die niet allebei in Lou waren ontstonden spanningen. Lou verkondigde dat hij, omdat hij God was, niet kon sterven. Sommige volgelingen meenden dat dat ook op hen van toepassing was en weigerden wanneer ze ziek waren een arts te bezoeken. Er staken bovendien geruchten de kop op dat de wereld volgens Lou op korte termijn aan radioactieve straling te gronde zou gaan, en dat slechts Lou-mensen van die ondergang waren uitgezonderd.

Lou raakte door deze ontwikkelingen meer en meer omstreden. Hij verhuisde met zijn volgelingen naar een boerderij in Overijssel en in 1968 naar Agimont in België. Hij was toen al ziek.

De beweging heeft op haar hoogtepunt circa 500 tot 600 directe aanhangers gehad. Daarbuiten oefende Lou ook op anderen invloed uit.


De dood van God
Toen Lou's gezondheidstoestand verslechterde, ontstond onder de Lou-mensen die hem omringden discussie over de vraag of men iemand die onsterfelijk is wel of niet naar het ziekenhuis moet brengen. Toen hij tenslotte toch stierf werd gepoogd hem weer tot leven te brengen door urenlang "Lou kom terug" te roepen. Na enkele dagen werd besloten hem toch maar te begraven.

De bijeenkomsten in Frascati waren sinds Lou's vertrek uit Amsterdam door blijven gaan. Op de eerste dinsdag na zijn overlijden werd het nieuws aldaar officieel bekend gemaakt. Mien Wiertz, die anno 2005 nog steeds in Lou is, wijt de dood van de vleesgeworden God aan de zondigheid van de groep volgelingen die hem omringde.


Na zijn dood
De betekenis van Mien Wiertz voor de Lougroep is in de loop der jaren steeds meer toegenomen. Na het overlijden van Lou in het dorpje Sclayn, iets ten Oosten van Namen in België werd Mien de centrale en gezaghebbende persoon. Zij bepaalde wat er ging gebeuren. Na het overlijden van Lou ging het drukken en verspreiden van het tijdschrift "Lou" gewoon door. Het werd zelfs in meerdere talen gedrukt. De Franstalige uitgave werd met colportageteams onder andere in Luik verspreid. De drukkerij en de groep waren gehuisvest in een oude villa met een aantal bijgebouwen. Het lijk van Lou is op de gemeentelijke begraafplaats van Sclayn bijgezet.

Omstreeks 1972 is de groep onder leiding van Mien verhuisd naar een boerderij in de buurt van Kasterlee, iets ten zuiden van Turnhout. Weer later ging Mien met haar zonen weer naar Nederland en ging wonen in een vrijstaand huis in Grashoek, in de Limburgse Peel. Daarvoor, in de zestiger jaren, hadden Lou en Mien al eens eerder in Nederlands Limburg gewoond; aan de Veenweg in het dorpje Horst-America. Vermoedelijk is al het geld dat vrij kwam uit het huis in Muiderberg in het huis in Grashoek gestopt. Tenslotte is het pand door Mien en haar zonen verkocht en vertrok Mien naar Spanje. In deze laatste jaren heeft Mien nog veel hulp gekregen van haar trouwe aanhanger Paul Geerdes. De meeste aanhangers van het eerste uur hadden het toen al laten afweten.

Onder andere Lou's vroegere collega bij het vissen, Evert Schoonheden uit Muiden, wilde er niets meer van weten. Ook Ansje van Bela, beter bekend als Ans Stamenkowitch uit de Rijnstraat in Amsterdam, had zich helemaal teruggetrokken. Naast aanhangers van Lou waren er ook nog mensen die hem bestudeerden.

Zoals theologen en journalisten. Daartoe behoorde ook Frits Kief, een radicale atheïst die altijd onder het gehoor te vinden was. Af en toe schreef hij er iets over, bijvoorbeeld in Vrij Nederland of in de Groene Amsterdammer.

Het laatste nieuws over Mien Wiertz ( Wilhelmina Wiertz, *14-08-1914 in Baarn) is van maart 2005. Mien is dan 90 jaar oud en woont nog steeds in Spanje, in Figueres. Dus dicht bij het beroemde Dali-museum. Haar vertrouwenspersonen zijn daar Paul Kuijl (*1947) en Corrie Korving.

Over de lotgevallen van haar beide zonen Lourens Voorthuizen (*1949) en Jan Voorthuizen (*1951) is dan niets meer bekend. Haar voormalige vertrouwenspersoon Paul Geerdes (*1927) is blijkbaar uit het beeld verdwenen. Toch is deze Paul heel belangrijk geweest voor Mien. Hij zorgde, samen met Albert Junker uit Hamburg, voor de overlijdensaangifte van Lou. Hij zorgde ook voor de zinken lijkkist. Men bleef er rekening mee houden dat de onsterfelijk geachte Lou toch nog uit zijn graf zou kunnen opstaan. Mien vertelde aan iedereen dat Lou dood gegaan was vanwege de onderlinge ruzies tussen zijn volgelingen. Met zijn dood heeft hij daarom iedereen gestraft.
Afbeelding

hallelujah!
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste

Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)

Sapere aude!

In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Wo Jan 31, 2007 4:06 pm

Ketter schreef:
“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter


Dus ja, de vraag blijft, en reken daar dus "Lou de Palingboer" bij als "valse profeet", die 18 jaar zijn gangetje mocht gaan. :?
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: Di Jan 09, 2007 11:25 pm

Berichtdoor Melissa » Wo Jan 31, 2007 4:16 pm

Heb ajax vandaag op een andere plek op FFI, tezamen met anderen, zeker iets te veel gegeven waar hij niet kon op antwoorden, dus gaat hij maar snel een ander plekje zoeken, onze knip en plakman. Het zal mij verbazen of hij dat geplakte stuk wel zelf heeft gelezen en begrepen.
http://www.al-yaqeen.com/bibliotheek/al ... bijbel.htm

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Wo Jan 31, 2007 4:21 pm

Melissa schreef:Heb ajax vandaag op een andere plek op FFI, tezamen met anderen, zeker iets te veel gegeven waar hij niet kon op antwoorden, dus gaat hij maar snel een ander plekje zoeken, onze knip en plakman. Het zal mij verbazen of hij dat geplakte stuk wel zelf heeft gelezen en begrepen.
http://www.al-yaqeen.com/bibliotheek/al ... bijbel.htm

Zieliiiiiiig :D

Goed werk Melissa!!!
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: Di Jan 09, 2007 11:25 pm

Berichtdoor Melissa » Wo Jan 31, 2007 4:27 pm

Ik ben het dus nu wel aan het lezen. Waarvan Ajax het geknipt en geplakt heeft, en weer zonder bronvermelding, foei Ajax, alweer ben jij geen goed voorbeeld voor de moslims.

Maar goed, het verhaal heet dus, Mohammed in de bijbel. Nou weet ik van de bijbel ook niet heel veel af, maar ik zie maar een paar citaten uit de bijbel, waar Mohammed helemaal niet in genoemd wordt. Alleen maar verwijzingen rondom en gezwets van moslims, zonder enig bewijs, en dat terwijl de koran veel nieuwer dan de bijbel is, dus eigenlijk ook al jatten zonder bronvermelding, Ajax heeft het niet van een vreemde.

Je begint je echt af te vragen, of moslims nou allemaal niet logisch na kunnen denken. Het is zoiets als, het gaat ooit verschrikkelijk stormen en ja hoor, die storm komt nog eens een keer, dus het is voorspeld.

Zomaar een voorbeeld, want vandaag geen tijd om alles uit te pluizen, maar het citaat
Ook vinden wij in Jesaja 42: 1-4 de volgende tekst die geen ruimte voor twijfel laat over het profeetschap van Mohammed: "Ziedaar mijn dienaar, dien ik steun, mijn uitverkorene, in wien ik welgevallen heb! Ik heb mijn geest op hem gelegd; hij zal den natiën het recht afkondigen. Hij schreeuwt noch verheft zijn stem, hij doet zich op straat niet horen; het geknakte riet breekt hij niet, de kwijnende pit dooft hij niet uit; naar waarheid kondigt hij het recht af. Hij zal niet kwijnen of geknakt worden, totdat hij op aarde het recht vaststelt en verre streken naar zijn wet uitzien."

is natuurlijk een giller.

De enigen die hierin lezen in Jesaja dat Mohammed die profeet zal worden, zijn de gehersenspoelde moslims zelf. En dit gaat natuurlijk het hele verhaal door. Echte bijbelkenners zullen vast zeer snel al zeer vele gaten in dit leugenachtige verhaal schieten.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jan 31, 2007 8:28 pm

Hierin staat ook je antwoord van de land van de joden!
En als je niks te zeggen hebt dan moet je niet reageren Hij werd gewoon aangekondigt.

Bron:http://www.al-yaqeen.com:80/bibliotheek/al-aqiedah/Mohammed_in_de_bijbel.htm

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Wo Jan 31, 2007 8:29 pm

Ketter schreef:
“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter


Antwoord 's op deze vraag, Ajax.
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jan 31, 2007 8:32 pm

Ketter schreef:
“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter


Ooh hij ja een idioot die snel geld wilde verdienen jah nee hij is grappig ja.Visioenen haha yeah right en hij kopieerde de bijbel letterlijk.
En natuurlijk was Joseph Smith hetzelfde als Mozes????

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Wo Jan 31, 2007 8:41 pm

ajax schreef:
Ketter schreef:
“Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” (Deuteronomium 18: 20)


Jezus is niet gestorven, zeg je zelf. Hij is ten hemel gevaren.
Mohammed wel. Die is toch dood, niet?

Zeg nu niet dat hij te laat gestorven is, want je kent Joseph Smith, stichter van de Mormoonse Kerk toch? Die beweerde dat hij ook profeet was en in naam van God sprak. Maar dat kan niet, want Mohammed was de laatste. En van Joseph Smith beweert dat hij in 1823 visioenen kreeg en heeft tot 1844 gepreekt, dus 21 jaar lang. En weet je, da's precies even lang als Mohammed.

Dus volgens jouw logica, Mohammed stierf net als Smith, en Jezus niet bijgevolg Mohammed is net als Smith geen profeet, Jezus wel.

mvg,
Ketter


Ooh hij ja een idioot die snel geld wilde verdienen jah nee hij is grappig ja.Visioenen haha yeah right en hij kopieerde de bijbel letterlijk.
En natuurlijk was Joseph Smith hetzelfde als Mozes????


Natuurlijk was Joseph Smith een idioot die snel geld wilde verdienen. Maar uiteindeiljk heeft hij het 21 jaar volgehouden om 'in naam van God' te spreken.

Mohammed ook, overigens, 21 jaar; en als het argument is dat valse profeten sterven, is enkel Christus die volgens de Koran zelve een profeet is...

Dus wie zegt dat Mohammed geen (ik gebruik jouw woorden) "idioot" is die veel vrouwen wou hebben en veroveringen wou doen met het zwaard?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Jan 31, 2007 11:47 pm

Ik lach me rot om ajax. Zelden zo een debiele moslim meegemaakt.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Do Feb 01, 2007 1:00 am

Die paling boer, waar speelde dat zich eigenlijk ook alweer af?
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Do Feb 01, 2007 1:04 am

Mensen ik heb me zo zitten ergeren aan die lange tekst die Ajx citeerde.
Eigenlijk met name die tekstverwijzingen in de bijbel.

Wat word hier de boel verdraaid zeg!!

Ajax, er klopt geen ene zier van wat jij allemaal citeert.

Ik adviseer je nog een keer om de statenvertaling erbij te pakken.
En ga dan al die teksten die daar aangehaalt worden eens nalezen op deze site!

Je zal zien dat het allemaal niet klopt.

en dan niet zeuren over dat de bijbel zo vaak veranderd is,want dit is 1 van de betere vertalingen. Ook de King James version is nauwkeurig.


!!!!!!!!!!!!
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Do Feb 01, 2007 1:21 am

Habibti probeer altijd te onderbouwen wat er niet aan klopt.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: Wo Dec 06, 2006 12:16 am

Berichtdoor Miep » Do Feb 01, 2007 1:28 am

Lodewijk,
zal ik best willen,maar het is veell te veel om op te noemen.

Laat hem/haar zelf maar uitzoeken.
Als hij redelijk is doet hij dat.

maar ik ga tukken,ben meuuuuuuuuuuu.

sie joeeeeeeeeeeeeeeee
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Do Feb 01, 2007 1:31 am

Zo doe je dat. Ik pak een willekeurige zin en ik begin al te schaterlachen.

En de enige profeet die er in geslaagd is om verschillende naties in overeenstemming met elkaar te brengen is Mohammed (vrede zij met hem).


Yeah wright. Vertel dat maar aan de soennieten en sjiieten.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 01, 2007 10:43 am

Jullie zitten nog steeds in ontkenning he??

Maar ketter antwoord is deze:

Mozes was dezelfde als joseph smith??

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Feb 01, 2007 10:58 am

ajax schreef:Jullie zitten nog steeds in ontkenning he??


Ajax, ik heb bewijzen genoeg om aan te tonen dat ik niet ontken, maar me baseer op feiten. In jouw copy-paste werkje staan een paar leugentjes (niet van jou, maar je neemt ze wel over). Hier behandelen we er één van. Als we dit hebben afgehandelt ga ik gewoon naar de volgende. Trouwens, wat gebeurt er volgens jou als je liegt over God?

ajax schreef:Maar ketter antwoord is deze:

Mozes was dezelfde als joseph smith??


Je citeert Deuteronomium 18:20, juist? Daar spreekt God mozes toe over het opstaan van een toekomstige profeet.

Dus het vers is duidelijk niet van toepassing op Mozes. God had toen al aan Mozes belooft dat hij ooit het beloofde land zou zien, maar dan onmiddelijk ging sterven. Zo gebeurde op de berg Nebo.

Maar Deut. 18:20 geldt volgens de Torah en OT wel op latere profeten.

Dus ontwijk mijn vraag niet: Jezus is niet gestorven, volgens beide Bijbel (weer tot leven gewekt) en Koran (nooit gestorven), Mohammed en Joseph Smith wel na 21 jaar predikken (dus niet onmiddelijk, maar wel gewoon gestorven).

Waarom is Mohammed niet als Joseph Smith? Hint: beiden hebben bij voorbeeld gemeen dat ze polygamie predikten en vele, vele vrouwen hadden (veel meer dan 4).

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 01, 2007 11:22 am

Ook zegt Allah:

“Zij, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven vinden, Hij die hen het goede opdraagt en het kwade verbiedt, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt hen de slechte dingen en ontheft hen van de last en de boeien die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen geheid slagen.” (Al-Acraaf: 157)

Allah stuurde ter afsluiting van alle eerdere profeten een ongeletterde Profeet met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijke voorschriften die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht.

De profeet op z,n veertigste te preken en op z,n 63 was hij klaar dat is denk ik 23 jaar toch??
En als je de moeite niet neemt om de hele tekst te lezen reageer dan ook niet.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46999
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 01, 2007 11:27 am

Maar joseph smith was ook uit de midden-oosten??
Of amerika??

18:18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.

18:19 En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.

18:20 Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.


Precies de Profeet Mohammed vzmh hij zal spreken namens Allah.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Feb 01, 2007 11:32 am

Je ontwijkt mijn nochtans simpele vraag, ajax.

Vooreerst,
ajax schreef:En als je de moeite niet neemt om de hele tekst te lezen reageer dan ook niet.


Ik copy-paste niet. Ik ga geen boek schrijven rond jouw tekst. Ik haal er de fouten uit, maar wel één voor één.
Dus ik stel vragen, maar niet allemaal tegelijk.

ajax schreef:Ook zegt Allah:

“Zij, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven vinden, Hij die hen het goede opdraagt en het kwade verbiedt, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt hen de slechte dingen en ontheft hen van de last en de boeien die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen geheid slagen.” (Al-Acraaf: 157)


Daar zijn we niet over bezig: maar waar in de bijbel staat iets over een ongeletterde profeet. Let op: ongeletterd.

ajax schreef:Allah stuurde ter afsluiting van alle eerdere profeten een ongeletterde Profeet met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijke voorschriften die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht.


De bijbel en torah stellen duidelijk dat je de profeet eerst moet evalueren. De duivel kan héél gemakkelijk soepele en gemakkelijke voorschriften maken, hoor, maar mogen we die volgen? Daar zijn wij hier over bezig.

ajax schreef:De profeet op z,n veertigste te preken en op z,n 63 was hij klaar dat is denk ik 23 jaar toch??
En als je de moeite niet neemt om de hele tekst te lezen reageer dan ook niet.


Ik ga hier niet gaan discussiëren of één of 2 jaren, maar Mohammed is rond 570/571 geboren en stierf op 8 juni 632. Da's 61 of 62 jaar.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed

Gezien hij in z'n 40e begon te predikken is dat ong. 21jaar. Eventueel 22, maar dat geldt overigens ook voor Smith.

Je kunt mijn fundamentele vraag niet beantwoorden, hé, Ajax?

Wat is het verschil tussen Smith en Mohammed op basis van jouw eigen vers Deut. 18:20, waar jijzelf zegt dat een valse profeet zal sterven en een echte niet? Moet ik Smith ook volgen?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: Do Jan 11, 2007 12:01 pm

Berichtdoor Silly » Do Feb 01, 2007 11:36 am

dat je nog de moeite neemt ketter.. knap van je..
geen geduld voor mensen die zo koppig zijn :S
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**


Terug naar “Prullenbak”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten