10 wetsontwerpen van het Vlaams Belang.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

10 wetsontwerpen van het Vlaams Belang.

Berichtdoor Manon » Di Mar 29, 2016 3:52 pm

TERECHT ! En uiteraard zal er niks van in huis komen want het door de Groen! linkse ondemocratisch ingestelde cordon is nog steeds van toepassing!

Maar: is er nu echt nog iemand die hierop bezwaar wil maken?

http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/11264


Vlaams Belang stelt kordaat antiterreurplan voor

Volgens Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter vormen de voorstellen van de meerderheidspartijen geenszins een antwoord op de moslimterreur. Het Vlaams Belang legt een uitgewerkt antiterreurplan op tafel.

In 2008 werd het befaamde wereldwijde onderzoek ('Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think') van de onverdachte islamofiel John Esposito (die deel uitmaakt van het 'Prince Alwaleed Bin-Talal Center for Muslim-Christian Understanding') gepubliceerd. Het een van de grootste zo niet het grootste onderzoek dat ooit inzake de islam werd uitgevoerd. De conclusie is schokkend: 23,5 procent van de moslims is potentieel jihadist. Dat komt overeen met maar liefst 300 miljoen (!) potentiële jihadisten wereldwijd.

Uit een recent onderzoek (eind 2013) van het Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn (het WZB: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) bleek dat:
66 procent van de Europese moslims de sharia belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin ze leven;
75 procent van de Europese moslims stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is die dwingend zou moeten gelden voor alle moslims;
60 procent van de Europese moslims vindt dat moslims moeten terugkeren naar hun 'islamitische wortels'.
Moslims in Europa die op alle drie deze stellingen bevestigend antwoordden, werden door het WZB gekwalificeerd als 'consistente fundamentalisten', en dat is maar liefst 44 procent (evenredig verdeeld onder jongere en ouder moslims). Andere zorgwekkende conclusies uit dit onderzoek zijn dat 60 procent van de moslims in Europa homoseksuelen als vriend weigert te zien, 45 procent Joden onbetrouwbaar acht en 54 procent van de Europese moslims gelooft dat het een doel is van het Westen om de islam kapot te maken. De auteur van het rapport, de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans concludeert:

"Deze uitkomsten zijn duidelijke tegengestelden van wat we vaak horen, namelijk dat islamitisch fundamentalisme een marginaal verschijnsel is in West-Europa en dat de fundamentalistische graad niet verschilt van die onder de christelijke meerderheid. Beide blijken overduidelijk onwaar, aangezien bijna de helft van de Europese islamieten wil terugkeren naar de islamitische wortels en denkt dat er slechts één interpretatie is van de koran en dat de daarin opgetekende wetten belangrijker zijn dan seculiere wetten."

Na de bloedige jihad-aanslagen van 22 maart 2016 moet het geweer van schouder worden veranderd.

Arabiste Anne-Marie Delcambre stelt: "Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen."

De zogenaamde 'politieke islam' (het 'islamisme') is dus een pleonasme omdat het wezen van de islam politiek is. De islam is inherent politiek. De islamitische profeet Mohammed was een veroveraar, een imperialistische krijgsheer, die dodelijk geweld gebruikte ter installering van het kalifaat. De sharia, de totalitaire islamitische wetgeving, en de gewelddadige, imperialistische jihad, vormen de kern van de islam. De gewelddadige veroveringsjihad om de sharia te doen gelden, is een van de fundamenten van de islam.

Moslimterrorisme is een strategie om te islamiseren. De islamisering van onze samenleving en cultuur en de bloedige jihad-aanslagen zoals in Brussel die daarvan deel uitmaken, leiden tot een steeds verdergaande toepassing van (onderdelen van) de sharia. Dat moet dan ook op alle mogelijke manieren tegengewerkt en bestreden worden. Die islamitische wetten, vervat in de sharia, zijn immers onverenigbaar met de fundamentele beginselen van de democratie, zoals die worden verwoord door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het 'EVRM').

Dat zijn niet onze woorden, maar wel die van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bij arrest van 13 februari 2003, in de zaak van Refah Partisi en anderen tegen Turkije. Als gevolg van dit arrest zijn de lidstaten van de Raad van Europa, waaronder dus ook België, gerechtigd (en moreel verplicht) de sharia te bestrijden.

De Nederlandse arabist Hans Jansen loofde een prijs uit voor hij of zij die "één daad kan noemen die door de IS/ISIS/ISIL verricht is, die in strijd is met de islamitische sharia zoals die wordt afgeschilderd in de voor moslims door moslims geschreven gezaghebbende shariahandboeken."

"Wie de islam zaait, zal de sharia oogsten." stelde Hans Jansen. Wij moeten dus dringend stoppen met de islam te zaaien door erkenning van de islam in te trekken.

Ons eerste en fundamenteelste wetsvoorstel (1) behelst dan ook het ongedaan maken van de erkenning (en subsidiëring) van de islamitische eredienst.

Ook moet de immigratie van moslims - mensen die uit de landen van OIC komen (Organization of the Islamic Cooperation) - onmiddellijk worden gestopt. Immers, hoe meer moslims, hoe groter de kans op 'radicalisering' (islamisering), daar grote groepen moslims hun eigen Molenbeek-achtige parallelle samenlevingen vormen - dat kan vrijwel overal in West-Europa worden vastgesteld.

Voorts dienen wij ook de volgende wetsvoorstellen in ter bestrijding in ter bestrijding van moslimterrorisme en jihadisme

2) Herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde de gewone strafrechtbanken bevoegd te maken om kennis te nemen van drukpersmisdrijven die op enigerlei wijze verband houden met terrorisme.

3) Wetsoorstel tot wijziging van de wetgeving teneinde de voorwaardelijke invrijheidstelling (wet-Lejeune) af te schaffen.

4) Iedere vreemdeling die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Organisatie van de Islamitische Samenwerking ('Organisation of Islamic Cooperation' of OIC) en Belg wil worden, en iedere Belg die ook de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, wordt als meerderjarige verplicht om een loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert. Zonder deze verklaring kan men geen Belg worden of blijven.

5) Een Belg, of een persoon met een hoofdverblijfplaats in België, die wenst te huwen of wettelijk samen te wonen met een persoon die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, dient verplicht een voorhuwelijkse loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert.

6) Het afzweren van de sharia dient ook opgenomen te worden in de formule van de eed die federale parlementsleden en openbare ambtenaren moeten afleggen alvorens hun mandaat of ambt uit te oefenen. Hiertoe moet het decreet van 20 juli 1831 aangevuld worden.

7) De Belgische nationaliteit van iemand die zich vrijwillig aansluit bij of taken vervult voor jihadstrijders, zal vervallen worden verklaard. Na overleg in de Ministerraad stelt de Minister van Buitenlandse Zaken een lijst van de jihadistische groeperingen op. Lidmaatschap van groeperingen zoals 'Islamitische Staat' ('IS') kan alleen gezien worden als een daad van collaboratie met de vijand, en de huidige wetgeving volstaat in de verste verte niet om dit te bestraffen.

8) Ook jihadistische symbolen moeten worden aangepakt. Wie vlaggen, emblemen of andere symbolen van jihadistische groepen in bezit heeft, toont en/of verspreidt, zal volgens een in te voegen artikel 331ter van het Strafwetboek bestraft worden met gevangenisstraffen tot vijf jaar en met geldboeten tot vijftigduizend euro. In Duitsland, waar de terreurbeweging 'Islamitische Staat' verboden is, bestaat een dergelijke strafbaarstelling al.

9) Wie te kennen geeft, op welke wijze ook, dat de voorschriften van de sharia in een bepaald gebied van toepassing zullen zijn en er zullen worden afgedwongen, maakt zich eveneens strafbaar met een gevangenisstraf tot vijf jaar en met een geldboete tot vijftigduizend euro. Daartoe wordt een nieuw artikel 146bis ingevoegd in het Strafwetboek. In ons land bestaan - ook al is het informeel - dergelijke shariazones. Het hoeft geen verder betoog dat deze aanslag op grondrechten en op het gezag van de overheid in een rechtstaat totaal onaanvaardbaar is.

10) Iedere Belg die vrijwillig dienst neemt in een krijgsmacht of een andere gewapende groep van een lidstaat van de OIC, zal de Belgische nationaliteit verliezen. Wie een dergelijke daad stelt, vertoont geen enkel respect voor het land of de maatschappij waarin hij leeft, woont, werkt of een uitkering krijgt. Het is immers een bewuste politieke keuze die moet worden bestreden, gelet ook op het risico om op die manier in contact te komen met islamitische leerstellingen die kaderen in de sharia.

Als bijlage vindt u de tien wetsvoorstellen. Leesvoer : http://www.vlaamsbelang.org/files/20160 ... erreur.pdf


Toch nog een apart stukje uit de tekst van de wetsvoorstellen: (kan steeds gebruikt worden ter staving van argumenten):

De islam is in zijn huidige, traditionele gedaante onverenigbaar met de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK)

Hieronder een aantal passages uit de Koran en voorschriften van de sharia of islamitische wet die strijdig zijn met het EVRM, het BUPO, titel II van de Grondwet of het VRK:


- niet-moslims zijn erger, dus minder waard dan beesten (Koran, 8:55); strijdig met artikel 16 van het BUPO;

- afgodendienaren, zij die meer dan één god aanbidden, moeten gedood worden (Koran, 9:5); strijdig met de artikelen 2 en 9 van het EVRM;

- de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden (Koran, 5:33); strijdig met artikel 3 van het EVRM

- de ongelovigen moet het hoofd afgeslagen worden en zij moeten verminkt worden in alle ledematen (Koran, 8:12); strijdig met de artikelen 2, 3 en 9 van het EVRM;

- onder de ongelovigen moet een bloedbad aangericht worden (Koran, 47:4); strijdig met artikelen 2 en 9 van het EVRM;

- een moord gepaard met ondankbaarheid (doden van de herder van Mohamed die de latere moordenaars vergezelde naar de kamelen van Mohamed om hen de melk en de urine van deze kamelen te laten drinken teneinde hun ziekte te genezen) wordt gestraft met afhakken van handen en voeten, uitsteken van de ogen en laten uitdrogen in de zon tot de dood erop volgt (Hadith Muslim, 16.4131); strijdig met artikel 3 van het EVRM en met de Protocols nr. 6 en 13 bij het EVRM;

- op diefstal staat amputatie van de rechterhand, bij recidive amputatie van de linkervoet als maximumstraf (Ned. Wikipedia, V° Sharia/Strafrecht); strijdig met artikel 3 van het EVRM;

- op overspel staat volgens Soera Het Licht 2 bestraffing met honderd stok- of zweepslagen voor beide betrokkenen, maar meestal wordt dood door steniging toegepast; strijdig met artikel 14bis van de Grondwet, met de artikelen 3 en 8 van het EVRM en met het 6 de en 13 de Protocol bij het EVRM;

- op het afleggen van een valse getuigenis staan tachtig slagen (Ned. Wikipedia, V° Sharia/Strafrecht); strijdig met artikel 3 van het EVRM; 4

- de vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden (Koran, 5:33); strijdig met artikel 3 van het EVRM;

- wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien (Koran, 47:4); strijdig met de artikelen 2, 3 en 9 van het EVRM;

- openlijke homoseksualiteit wordt volgens de sharia met de doodstraf bestraft (Ned. Wikipedia, V° Sharia/Strafrecht); strijdig met de artikelen 2 en 8 van het EVRM;

- volgens het merendeel van de islamitische fikhgeleerden en theologen, en volgens de sharia, verdient een moslim die van het geloof afvalt de doodstraf (Koran, 4:89; Ned. Wikipedia, V° Sharia/Geloofsafval); strijdig met de artikelen 2 en 9 van het EVRM;

- de islam, het geloof in Allah, moet met geweld aan de ongelovigen opgelegd worden (Hadith Muslim, 1.33); strijdig met artikel 9 van het EVRM;

- de man staat boven de vrouw en mag haar tuchtigen indien zij ongehoorzaam is (Koran, 4:34); strijdig met artikel 11bis van de Grondwet en artikel 3 van het BUPO;

- dochters erven één deel en zonen twee delen (Ned. Wikipedia, V° Sharia/Erfrecht); strijdig met artikel 11bis van de Grondwet en artikel 3 van het BUPO;

- Joden en Christenen moeten, als dhimmi, een geloofsbelasting betalen en onderdanig zijn (Koran, 9:29; Ned. Wikipedia, V° Dhimmi); strijdig met artikel 9 van het EVRM;

- een (niet-zwarte) slaaf kan gekocht worden voor twee zwarte slaven (die dus minder waard zijn) (Hadith Muslim, 10.3901); strijdig met artikel 26 van het BUPO;

- enz. De Koran, en dus ook de sharia, roept expressis verbis (in uitdrukkelijke bewoordingen) op tot haat tegen de ongelovigen: "Wij breken met u. Vijandschap en haat zullen tussen ons heersen tot gij gelooft in Allah alleen” (Koran, 60:4). 1

http://www.vlaamsbelang.org/files/20160 ... erreur.pdf
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Lasteraar
Berichten: 181
Lid geworden op: Ma Mei 26, 2008 9:48 pm

Re: 10 wetsontwerpen van het Vlaams Belang.

Berichtdoor Lasteraar » Di Mei 03, 2016 8:21 pm

Zou het misschien nu iets anders gaan na de recente aanslagen in België?

mercator
Berichten: 18856
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: 10 wetsontwerpen van het Vlaams Belang.

Berichtdoor mercator » Do Mei 05, 2016 3:19 pm

Lasteraar schreef:Zou het misschien nu iets anders gaan na de recente aanslagen in België?

Nee hoor . Je ziet zelfs telkens het tegengestelde. Na elke smeerlapperij door moslims worden ze nog méér gepamperd dan te voren. Dat is een automatisme geworden in alle West Europese landen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6405
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: 10 wetsontwerpen van het Vlaams Belang.

Berichtdoor Ali Yas » Do Mei 05, 2016 7:14 pm

mercator schreef:
Lasteraar schreef:Zou het misschien nu iets anders gaan na de recente aanslagen in België?

Nee hoor . Je ziet zelfs telkens het tegengestelde. Na elke smeerlapperij door moslims worden ze nog méér gepamperd dan te voren. Dat is een automatisme geworden in alle West Europese landen.

Ja. Men anticipeert op de anti-islamreactie - die trouwens óók niet komt. Maar mensen hebben de zakken al lang vol van de islam, dat kan niet veel slechter meer worden. Ze kunnen er alleen niks mee, alleen de overheid kan dat.

Het is net als met de vervuilende uitstoot van auto's. Er was overheidsbeleid voor nodig om dat aan te pakken. Uiteindelijk, na vele decennia, kwam er na de verplichte introductie van de katalysator een einde aan de stank en gezondheidsrisico's. Individuen hadden dat nooit kunnen realiseren, ook goedwillende organisaties niet. Laat staan stille tochten.

Om van de maatschappijvervuilende haatacties af te komen moet een zelfde soort maatregel worden afgekondigd. Het effect daarvan moet zijn dat er in moskeeën en op websites niet meer wordt opgeroepen tot haat jegens niet-moslims. Om dat goed te kunnen controleren, mag in zulke gelegenheden niet langer in geheimtaal (Arabisch) worden gepreekt. Dat zal voor de meeste Marokkaanse moskeeën even slikken zijn, maar ze moeten er wat voor over hebben om "op de openbare weg" te mogen blijven. Uiteraard worden overtredingen meteen beboet en bij herhaling omgezet in een "rijverbod": sluiting. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar de essentie is dat de overheid het moet doen.

In het "afzweren van de sharia" en een "loyaliteitsverklaring" zie ik niet zo veel. Dat is net zoiets als beloven dat je geen loodhoudende benzine zal tanken. Dat is allemaal leuk en aardig, maar er gaat niets boven handhaving.
Truth sounds like hate to those who hate truth.


Terug naar “België - Vlaanderen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten