‘Enkel een Vlaamse islam verdient subsidies’

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

‘Enkel een Vlaamse islam verdient subsidies’

Berichtdoor sprot » Ma Jan 31, 2005 2:30 pm

. MINISTER VOOR INBURGERING (VLD) MARINO KEULEN

Marino Keulen wil de islamgodsdienst in Vlaanderen financieren op voorwaarde dat imams en moskeeën zich beter organiseren en zich volledig inschrijven in de Vlaamse samenleving. ‘Als we geld geven aan de islam, is het belangrijk dat die godsdienst zich ook gedraagt als alle andere erkende godsdiensten.’ KOEN VIDAL Hij doet dat niet slecht, hoor je vaak als de naam Marino Keulen valt. Zowel vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap als politieke concurrenten moeten toegeven dat de Vlaamse minister voor Inburgering het zwaarbeladen integratiedossier uit de startblokken heeft gekregen.

Tot nu toe zonder onderuit te gaan en zonder al te veel naar links of rechts uit te wijken. Keulen houdt ervan om zware krijtlijnen uit te tekenen voor de moslimgemeenschap – regels voor het offerfeest, inburgeringscursussen voor imams, kennis van het Nederlands voor wie aanspraak maakt op een sociale woning.

Tegelijkertijd is de VLD’er gevoelig voor toenaderingssignalen vanuit de moslimwereld. Toen de Unie van Turkse Verenigingen na de moord op Theo van Gogh aankondigde om de moskeewerking transparanter te maken, nodigde Keulen de Turkse vertegenwoordigers onmiddellijk uit op zijn kabinet. Enkele weken later gebeurde hetzelfde met de Maghrebijnse islamvertegenwoordigers.

Ook Keulens’ nieuwe voorstel om de islam met Vlaamse middelen te financieren, werd stevig uitgebalanceerd. “In België is de islam sinds 1974 officieel erkend, maar die erkenning heeft eigenlijk nooit budgettaire gevolgen gehad. Imams en de lokale islamgemeenschappen krijgen geen financiële ondersteuning terwijl dat wel het geval is voor de andere erkende godsdiensten.

Zo krijgen de 1.809 parochies van de katholieke kerk elk 40.000 euro op jaarbasis. Die werkingstoelagen worden verstrekt door de steden en gemeenten. Verder krijgen de parochies ook geld van de Vlaamse overheid. Zo kunnen wij tot 30 procent bijdragen in de bouw van kerken. Dat gebeurt voor alle erkende godsdiensten, behalve voor de islam. “Wij willen nu dat de islam in de toekomst behandeld wordt als alle andere erkende godsdiensten. Dat betekent concreet dat we de moskeefabrieken naar analogie met de kerkfabrieken gaan subsidiëren. Er komt een inhaalbeweging. Vlaanderen heeft op dat vlak al een belangrijke stap gezet door het decreet op de erediensten goed te keuren, een werkstuk van mijn voorganger Paul Van Grembergen dat dateert van mei 2004. Het komt er nu op aan om dat decreet te operationaliseren.” Hoeveel middelen maakt u vrij voor die inhaalbeweging?

Marino Keulen: “Een deel van de financiering zal vermoedelijk via het provinciefonds gebeuren, waarin momenteel 75 miljoen euro zit, een bedrag dat jaarlijks toeneemt met 1,1 procent, wat eigenlijk neerkomt op de jaarlijkse inflatie. In het Vlaams regeerakkoord is bepaald dat we die groeivoet tot 3,5 procent zullen verhogen; dezelfde groeivoet als het fonds van de steden en gemeenten, waarin 1,6 miljard zit. Het is de bedoeling om die stijging van het provinciefonds ten dele voor de ondersteuning van de islamgodsdienst te gebruiken. Verder zullen we in de toekomst net als bij de andere erkende godsdiensten voor 30 procent kunnen bijdragen in de bouwkosten van moskeeën. “Tegelijk moeten we realistisch zijn. Dit zal een geleidelijk proces zijn en we zullen hoe dan ook met de budgettaire context rekening moeten houden. Ik wil stap voor stap gaan en dit proces zal een bepaalde tijd vergen. Maar we zetten de stap naar een financiering van de islam als erkende godsdienst, voor het eerst sinds de erkenning van 1974. Wel koppel ik aan de financiering een belangrijke voorwaarde: als we geld geven aan de islam, is het belangrijk dat die godsdienst zich ook gedraagt als alle andere erkende godsdiensten.” Wat bedoelt u daarmee? “Tegenover de inspanningen van de Vlaamse gemeenschap moeten als noodzakelijke voorwaarde ook inspanningen staan van de moslims.

Dat klinkt misschien wat kritisch, maar het is essentieel dat moskeeën geen ontmoetingsplaatsen van extremisten zijn of plekken waar anti-westerse ideologieën worden geïmporteerd en verspreid. Het is belangrijk dat de Belgische overheid en de samenleving hierover worden gerustgesteld. Dat betekent in de eerste plaats dat de moskeeën zich transparant moeten organiseren. “Momenteel is niet bekend hoeveel moskeeën zich in Vlaanderen bevinden. De Koning Boudewijnstichting hanteert het cijfer 162 maar niemand kan mij vertellen waar dat cijfer precies vandaan komt. Zo zijn er in Vlaanderen een aantal prachtige moskeegebouwen die iedereen kent, maar er zijn ook moskeeën in garages waarvan niemand weet wat er gebeurt en waarover de gekste roddelverhalen de ronde doen. Zijn die verhalen waar of niet? Ik weet het niet. Maar geruststellend is zo’n situatie natuurlijk niet. “Verder is er zo goed als geen informatie over wie in die moskeeën werkt. Wie zijn de imams? Wie heeft die persoon aangesteld? Allemaal vraagtekens. Er is een gebrek aan transparantie. Belangrijk is ook dat de moskeeën zelfkritisch zijn.

Dat zij zelf extreme elementen weren en goed communiceren om extreme elementen te minoriseren.” Hoe moeten ze dat doen? “Het beste voorbeeld vind ik de manier waarop de imams in Frankrijk de ontvoering van de journalisten Christian Chesnot en Georges Malbrunot in Irak openlijk veroordeelden.

Dat was een groots gebaar en zulke dingen zouden ook hier moeten gebeuren. Moslims in Vlaanderen zouden openlijk afstand moeten nemen van de misbruiken die vandaag in Irak in naam van de islam gebeuren: de ontvoeringen, de onthoofdingen, de aanslagen. Hetzelfde met de moord op Theo van Gogh. Zulke daden moeten de moskeeën unaniem veroordelen. Ze moeten zich daarover uitspreken en imams kiezen die zulk geweld veroordelen. Op die manier geeft men een belangrijk signaal: namelijk dat Vlaamse autochtonen en Vlaamse allochtonen het erover eens zijn dat geweld onaanvaardbaar is. “Ik zeg er onmiddellijk bij dat autochtonen ook meteen moeten reageren als er geweld tegen moslims is, bij aanslagen op moskeeën, brandstichtingen in islamscholen enzovoort.” Is er momenteel al niet sprake van zelfkritiek? Zowel de Unie van Turkse Verenigingen als de Marokkaanse organisaties veroordeelden de aanslag op Van Gogh en kondigden meer transparantie in de moskeeën aan. “Er zijn inderdaad al een aantal positieve stappen gezet die de achterdocht en de onwetendheid over wat er in de moskeeën gebeurt, wegnemen. Maar de moskeeën en moslimverenigingen moeten daarin verder gaan. Het moet duidelijk worden dat alle moslims die hier leven zich inschrijven in de Vlaamse gemeenschap en dat betekent dat we naar een Vlaamse islam moeten.

Zo is het essentieel dat het Nederlands de exclusieve voertaal wordt.

Een islam die rekening houdt met de Vlaamse samenleving is per definitie een Nederlandstalige islam.

Het lijkt mij evident dat de relaties tussen islamverantwoordelijken en de Vlaamse overheid in het Nederlands gebeuren, wat onder andere betekent dat imams het Nederlands moeten beheersen. Om dat mogelijk te maken zullen wij nog dit jaar inburgeringstrajecten voor imams ontwikkelen. “Verder werkt Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) aan een imamopleiding. Het Nederlands moet de werktaal worden in de moskeeën en de islamitische geloofsgemeenschappen. Dat is voor twee redenen heel belangrijk.

Ten eerste is het Nederlands voor de moslimgemeenschap een vehikel om de verdeeldheid binnen eigen rangen te overwinnen; een bindmiddel tussen Marokkanen en Turken. Zodra het Nederlands de voertaal is, hoeven er ook geen aparte Marokkaanse en Turkse moskeeën meer te zijn. Ten tweede zal het Nederlands ervoor zorgen dat Vlaamse moslims ook in de toekomst naar de moskeeën komen.

Want nu al zijn er heel veel allochtone jongeren die het Arabisch niet machtig zijn en die de speech van de imam niet begrijpen.” U wilt minder verdeeldheid binnen de islamgemeenschap. Eist u dan niet meer van moslims dan van de autochtone Vlamingen, die toch ook een erg heterogene groep vormen? “Er is heel veel diversiteit binnen de moslimgemeenschap en ze treden ook heel verdeeld naar buiten, ook in hun contacten met de overheid en dat is soms problematisch. Vandaag wonen er in Vlaanderen 120.000 moslims, en alles wijst erop dat die groep nog zal toenemen.

Het is belangrijk dat de overheid een goede gesprekspartner heeft, momenteel zitten we met een moslimpartner die diffuus en versnipperd is. Wij willen ons niet moeien met inhoudelijke godsdienstzaken, maar wij kunnen inzake godsdienstaangelegenheden wel één gesprekspartner eisen. De protestantse geloofsgemeenschap heeft eveneens slechts één spreekbuis en daar zijn toch ook verschillende strekkingen en opvattingen: lutheranen, calvinisten, Nederlanders, Duitsers. Die verschillende strekkingen zijn voor de overheid geen probleem. Maar in hun contacten met de overheid spreken de protestanten met één stem. Dat is een voorbeeld dat ik zou willen voorhouden aan de islam. “Vandaag is die geloofsgemeenschap zo verdeeld dat het voor de overheid soms moeilijk werken is.

En de moslimexecutieve spant daarin de kroon. Zo was er onlangs het offerfeest dat door de Turkse gemeenschap op 20 januari werd gevierd en door de Maghrebijnse moslims op 21 januari. Dat had verregaande gevolgen voor de steden en gemeenten die voor 20 januari allerlei voorbereidingen hadden getroffen om de rituele slachtingen in hygiënische omstandigheden en met respect voor dierenrechten te laten verlopen.

Maar acht dagen voor de afgesproken datum besliste de Maghrebijnse gemeenschap om het feest een dag uit te stellen omdat een theologisch college in Saoedi-Arabië van op een berg had beslist om het offerfeest de 21ste te laten doorgaan. Enkele dagen later werd het dan weer de 20ste. Met als gevolg dat de Vlaamse steden en gemeenten heel hun organisatie moesten aanpassen.

Dat klinkt als een karikatuur, én dat was het ook. Zoiets kan natuurlijk niet. De moslims in Vlaanderen hadden een zeker pragmatisme moeten hanteren en rekening moeten houden met de Vlaamse context. Vandaar mijn oproep aan de moslims: organiseer u, verenig u.

Stel de Vlaamse overheid in staat om u op dezelfde manier te behandelen als de andere erkende geloofsgemeenschappen.

Probeer naar buiten te treden als eenheid, met uw geloof als bindmiddel en de Nederlandse taal om scheidingslijnen te overstijgen en bed uw geloof in in de Vlaamse samenleving. “Ik begrijp dat er een zeker respect moet zijn voor wat er in de heilige steden Mekka en Medina wordt beslist. Net zoals het Vaticaan voor de katholieken een belangrijke rol speelt. Maar voor een stuk moet je als gelovige ook pragmatisch zijn.” Wat is voor u de essentie van zo’n Vlaamse islam? “Dat is een islam die verdraagzaam is tegenover andersgelovigen en niet-gelovigen. Dat betekent meer dan louter tolereren, maar ook respect hebben voor andere levensbeschouwingen, respect hebben voor de pluralistische samenleving.

Laat mij twee voorbeelden uit Nederland nemen. Een imam die een vrouw geen hand wil geven, is voor mij onaanvaardbaar. Imams die haat prediken tegen holebi’s is onaanvaardbaar.

Dat betekent dat je harmonieus moet samenleven met mensen van andere overtuigingen en dat je voor een stuk ook je eigen overtuiging relativeert. Van sommige moslims vergt dat misschien een aanpassing want zij komen vaak uit landen waar de islam een zeer dominante plaats inneemt.

Terwijl de islam in België slechts een van de vele religies is en sinds de secularisering tot de privé-sfeer behoort. “Kijk, eigenlijk is dit een verhaal van ‘voor wat hoort wat’. Dit is ook een verhaal waarbij de moslims de grote overwinnaar kunnen zijn.

Voorwaarde is wel dat men rekening houdt met de context waarin men leeft. Als de islamgemeenschap zich organiseert en zich volledig inschrijft in de Vlaamse gemeenschap, is er voor de Vlaamse overheid geen enkele reden meer om die godsdienst niet financieel te ondersteunen.” De officiële spreekbuis van de islamgemeenschap inzake geloofszaken is de moslimexecutieve, maar die is er de jongste jaren niet in geslaagd om met één stem te spreken. Blijft u vertrouwen hebben in die instelling? “De moslimraad (van waaruit de leden van de moslimexecutieve worden aangesteld, KoV) wordt in maart opnieuw verkozen waardoor er voor dat orgaan een nieuwe kans ontstaat. Verder hoop ik dat er binnen leden worden binnen de moslimexecutieve een Vlaamse kamer wordt geïnstalleerd. “Toch wil ik nu al twee belangrijke waarschuwingen lanceren.

Het is aan de moslimexecutieve om mij een lijst voor te leggen met lokale geloofsgemeenschappen die in aanmerking komen voor financiering.

Net zoals de bisschoppen mijn een voorstel doen om bepaalde parochies te erkennen.

Ik zal dat voorstel van de executieve pas aanvaarden als het gedragen wordt door de hele moslimgemeenschap. Ik zal geen lijst goedkeuren als er bijvoorbeeld alleen maar Marokkaanse moskeeën en geen of onvoldoende Turkse en Egyptische moskeeën op staan. Bij het opstellen van die lijst zal de moslimexecutieve ook rekening moeten houden met budgettaire beperkingen. Als ze de erkenning van alle moskeeën eisen, zal ik daarop niet kunnen ingaan. Ik kan moeilijk de Vlaamse begroting op zijn kop zetten. De financiering van de islamgemeenschap zal een proces van geleidelijkheid zijn. “Tweede waarschuwing: als de Vlaamse overheid in de Vlaamse kamer van de moslimexecutieve geen redelijke partner vindt, zullen wij op zoek gaan naar een alternatieve gesprekspartner. Dan creëren we een eigen orgaan waarmee we kunnen onderhandelen en dialogeren. Het blijft natuurlijk mijn grote hoop dat het in orde komt met de executieve en ik heb ook geen geheim plan om dat orgaan te omzeilen. Maar mocht bijvoorbeeld blijken dat er in de moslimexecutieve te weinig Vlaamse moslims zitten, dan moeten we op zoek gaan naar een eigen gesprekspartner en zal ik waarschijnlijk gebruikmaken van een panel vertegenwoordigers waarmee ik nu al regelmatig contact heb. Maar nogmaals, ik hoop dat het niet zover zal komen.” Hoe verlopen de voorbereidingen van de verkiezingen van de moslimexecutieve. Zullen alle moslims kunnen stemmen? “Die verkiezingen baren me heel wat zorgen. Uit vele contacten met moslims blijkt dat onvoldoende bekend is hoe men moet stemmen, waar men zich kan registreren en welke formulieren er nodig zijn. Dat mensen zich laten registreren, is cruciaal want het aantal zetels per provincie wordt bepaald door het aantal geregistreerde kiezers. Bijkomend probleem is dat vooral de moskeeën een belangrijke rol spelen bij de registratie van kiezers. Maar slechts 10 procent van de moslims gaat naar de moskee, de overgrote meerderheid bidt thuis. Ook de registratie via internet verloopt niet echt vlot, logisch want niet alle mensen weten hoe het internet werkt. Daarom stel ik voor om de deadline voor de kiezersregistratie, die normaal voor eind deze maand gepland was, te verlengen zodat meer mensen aan de verkiezingen kunnen deelnemen.” Een andere kritiek op de moslimexectieve is dat er een aantal vertegenwoordigers waren aangewezen die na screening van de staatsveiligheid tot het extremistische kamp bleken te behoren. Hoe gaat men dat bij deze verkiezingen vermijden? “Ik heb hierover al een gesprek gehad met justitieminister Laurette Onkelinx (PS), die verantwoordelijk is voor de organisatie van de moslimexecutieve. Onkelinx’ idee is om enkel die mensen te screenen die in de moslimexecutieve zullen zetelen. Mijn vraag aan Onkelinx is om alle 68 de leden van de moslimraad door te staatsveiligheid te laten screenen. Daar is niets bijzonder aan want ook de parlementariërs in dit land moeten eerst hun geloofsbrieven laten onderzoeken.”
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Dutch
Berichten: 3286
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Ma Jan 31, 2005 9:29 pm

Dat klinkt misschien wat kritisch, maar het is essentieel dat moskeeën geen ontmoetingsplaatsen van extremisten zijn of plekken waar anti-westerse ideologieën worden geïmporteerd en verspreid.


Wie de koran erop naleest, heeft dadelijk door dat de islam gewoon ANTI-ALLES WAT NIET ISLAM IS is en dus ook anti-westerse denkbeelden importeert en verspreidt.
Elke moskee zal daarom steeds een broeihaard van onaangepast, anti-democratisch en sectair gepreek zijn, tenzij men de islam zélf verandert...wat onmogelijk is, aangezien de koran het letterlijke woord van god is en heel wat verzen, zelfs zéér liberaal geïnterpreteerd , nog altijd zeer zwaar op de moderne maag liggen...

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

De eerste commentaren ....

Berichtdoor sprot » Di Feb 01, 2005 11:42 am

Uit De Morgen:

GEDOSEERDE KRITIEK OP ISLAMVOORSTELLEN INBURGERINGSMINISTER

Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD) heeft aangekondigd dat hij de islamgodsdienst wil subsidiëren op voorwaarde dat moskeeën zich transparanter organiseren. Allochtone politici en theologen vragen zich af waarom Keulen niet even streng is voor alle erkende godsdiensten.

Keulen vraagt onder andere dat moskeeën garanties geven dat er geen extremistische ideeën worden verkondigd en de voertaal het Nederlands wordt. De islam in Vlaanderen moet zich ook toleranter opstellen tegenover holebi’s en andersdenkenden.

Weinig Vlaamse allochtone politici en woordvoerders reageren echt afwijzend op de voorstellen van Keulen. Ook al worden er tal van vragen gesteld bij de echte bedoelingen van de VLD-minister.

SP.A-Vlaams parlementslid Anissa Temsamani vindt de voorwaarden die Keulen aan de islamgelovigen stelt “eerder genuanceerd en evenwichtig”. “Een overheid die moskeeën financiert, moet een aantal condities kunnen opleggen. Bovendien is 99 procent van de moslims het eens met die voorwaarden. Ook zij zijn niet gediend van extremisten en ze hebben geen probleem met transparantie. Dit is met andere woorden stap in de goede richting. Het is moedig van Keulen om het debat naar zich toe te trekken. Op die manier komt de discussie in democratische handen, weg van extreemrechts.” Wel zegt Temsamani dat Keulen moet opletten om de scheidingslijn tussen kerk en staat niet te overschrijden. “Hij kan niet eisen dat moslims in het Nederlands bidden, want de gebedstaal van de islam is het Arabisch.

Dat is een religieuze zaak waarmee de overheid zich niet mag bemoeien. Bovendien vind ik dat Keulen de voorwaarden die hij aan de islam oplegt ook aan de andere erkende godsdiensten moet opleggen. Als een katholieke priester of een joodse rabbijn zich bezondigt aan homofobe uitspraken moet de overheid evengoed kunnen optreden.” Ook auteur-filosoof Tarik Fraihi herinnert Keulen aan het principe van scheiding tussen kerk en staat. “Islamitisch gebeden gebeuren nu eenmaal in het Arabisch.

Daaraan kun je niet sleutelen.

Een overheid die dat wel doet, gaat te ver.” Volgens Fraihi werkt Keulen met zijn discours bepaalde ongelijkheden weg maar doet hij tegelijkertijd nieuwe ongelijkheden ontstaan. “Het klopt dat Keulen inzake financiering de islam op dezelfde manier wil behandelen als de andere erkende godsdiensten. Maar tegelijkertijd stelt hij meer voorwaarden aan de islam dan aan de andere religies. Verder eist hij meer democratie bij de verkiezingen van de moslimexecutieve, terwijl de andere religies niet eens een verkozen spreekbuis hebben. Waarom kunnen we niet alle erkende godsdiensten op absolute voet van gelijkheid behan delen?” Antwerps gemeenteraadslid Ergün Top reageerde gisteren niet enthousiast op Keulens voorstellen. “Door allerlei voorwaarden aan de islam op te leggen, maak je die religie verdacht. Alsof in alle moskeeën extremisten actief zijn.” Top ziet in de forse uitspraken van Keulen een stra tegie om de aandacht af te leiden van bepaalde interne problemen bij de VLD. “Het valt mij op dat dit soort standpunten altijd verkondigd worden als er binnen de VLD zware problemen zijn. Nu Coveliers uit de partij gezet dreigt te worden en mogelijk overstapt naar het Vlaams Belang moet de VLD haar rechterflank afschermen. De uitspraken van Keulen lenen zich daarvoor uitstekend.” KU Leuven-theoloog Rik Torfs nuanceerde gisteren de kritiek als zou Keulen met zijn verregaande voorwaarden een inbreuk plegen op de scheidingslijn tussen kerk en staat. “Het principe dat hier speelt, is de godsdienstvrijheid.

Volgens mij wordt dat beginsel niet geschonden. Keulen zegt immers niet dat moskeeën waar geen Nederlands wordt ge sproken buiten de wet worden ge steld. Wel zegt hij dat indien moskeeën geld willen van de Vlaamse overheid ze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Eigenlijk gaat het hier om een contract waar de rechten en plichten van beide partijen worden opgenomen.” Wel is Torfs het eens met de kritiek dat Keulen zijn strenge voorwaarden aan alle erkende godsdiensten moet opleggen en niet enkel aan de islam.


Opiniestuk in De Morgen
Meyrem Almaci (Groen!)

Niet meer, maar ook niet minder

Minister Marino Keulen heeft overschot van gelijk als hij stelt dat de islam al sinds 1974 is erkend, maar dat daar geen middelen tegenover werden gesteld zoals dat bij andere religies wel het geval was. Het is dan ook verheugend vast te stellen dat minister Keulen die scheve situatie wil rechttrekken. Net zoals hij pleit voor een realisme bij het vrijmaken van die gelden, is enig realisme bij de eisen die minister Keulen zelf stelt echter ook noodzakelijk.

Het feit dat er geen zicht is op het aantal moskeeën en wat zij verkondigen is immers een gevolg van het jarenlang verwaarlozen van de ondersteuning van deze religie. Het is dus zeker goed dat er aandacht komt voor de wirwar die nu bestaat. En dat begonnen wordt met het ontrafelen van deze situatie.

Maar het bestaan van deze situatie is evenzeer de verantwoordelijkheid van de overheid zelf. Door enkel met een beschuldigende vinger te wijzen naar de allochtone moslimgroep lijkt het alsof men moedwillig deze situatie heeft gecreëerd.

Het openlijk veroordelen van terreurdaden is inderdaad een belangrijke symbolische daad. Maar dit moet de minister dan ook in gelijke mate eisen van alle religies. Dan komt de vraag: in hoeverre moet de joods-orthodoxe gemeenschap de situatie in Palestina veroordelen? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden.

Het vermengen van politiek geïnspireerde terreurdaden die gelegitimeerd worden vanuit een radicale islam en de excuses vanwege een groep moslims die minister Keulen idealiter tot een groep ‘Vlaamse moslims’ zou zien verworden, is niet houdbaar. We creëren zo voortdurend zelf de nieuwe ketenen waarvan we hen zogezegd willen bevrijden.

We blijven de band tussen ‘hier’ en ‘daar’ onderhouden. We eisen excuses voor zaken waarvan ook moslims zelf slachtoffer zijn. Bij de onthoofdingen in Irak zijn hele groepen moslims onthoofd. Maar de aandacht daarvoor is minder groot; met deze mensen vereenzelvigt de minister zich niet. Wie moet voor die groep zijn excuses aanbieden? De minister verraadt dan ook een zekere predispositie: moslims worden nogal snel over een kam geschoren met ‘allochtonen’.

Wanneer moslims zich uitspreken tegen terreur, is dit dan een teken dat Vlaamse autochtonen én allochtonen tegen geweld zijn?

Ook wat betreft het exclusieve gebruik van het Nederlands als religieuze taal verwoordt de minister een belangrijke redenering: dit zal de moslims verenigen en de religie beter met de Nederlandstalige omgeving rekening doen houden. Maar in de islam is het Arabisch de heilige taal. Een minister kan wel vragen dat imams het Nederlands aanleren en de gebeden vertalen (dat gebeurt trouwens veelvuldig onder de niet-Arabische moslims) maar eisen dat de Arabische taal als grondtaal door het Nederlands vervangen wordt is een regelrechte schending van het principe van de scheiding van kerk en staat. Het is nog maar de vraag op welke manier dat tot een hogere aansluiting tot de maatschappij zou leiden.

Dat hangt immers samen met vooral de integratie in die samenleving en daarvoor is Nederlands kennen en praten alleen onvoldoende.

Het is wel een begin, maar tot welke prijs kan men dit eisen? Waar het de minister blijkbaar om draait is de vraag of het wat de moslims betreft gerechtvaardigd is de scheiding tussen kerk en staat verregaand te ‘verkennen’.

De scheve situatie die nu bestaat, onder andere met de moslimexecutieve, is onder meer een gevolg van grove nalatigheid van de overheden zelf. Het niet subsidiëren van een erkende religie heeft ruimte gelaten voor het infiltreren van groepen mét geld maar met minder democratische bedoelingen. Voor mij blijft het essentieel dat de islam net als andere religies wordt behandeld. Niet meer, maar ook niet minder. Wat men eist van de moslimgroep, moet in gelijke mate georganiseerd en geëist worden van andere groepen.

Mogen orthodoxe christenen in het Latijn een mis volgen? Er dient strikt gewaakt te worden over het verschil tussen ‘moslims’ en ‘de allochtone gemeenschap’. Er kan geen allegaartje gemaakt worden van verschillende internationale gebeurtenissen.

Van iedere religie wordt gevraagd dat ze respect opbrengt voor de grondwettelijke vrijheden, rechten en plichten. Het is in dat kader dat uitwassen als beperkingen van de rech ten van de vrouw, van holebi’s… behandeld moeten worden, maar dan zowel bij moslims als bij christenen als bij joods-orthodoxen.

Het is niet aan een minister om een religie te dwingen te evolueren; dat moet vanuit de gemeenschap zelf ko men. Wel kan de minister in een rechtsstaat eisen dat bepaalde principes niet met de voeten getreden worden. Het lijkt misschien hetzelfde, maar het is het zeker niet. In het ene geval bepaalt de minister de inhoud van de religie, in het ander ge val niet, maar moet de religie wel opereren binnen democratische grenzen. Laten we ons ervoor hoeden een groep gelovigen te demoniseren.

Vele zaken hangen immers samen met de positie waarin die groep zich bevindt: onderaan in onze maatschappij, in een nogal slechte sociaaleconomische situatie, met een veeleer traditionele visie op mens en maatschappij. Als je dan gaat kijken welke opvattingen er ook bij religieuze Vlamingen in de sociale groep voorkomen, zullen we misschien onaangenaam verrast zijn door de overeenkomsten.

Het is belangrijk onze ogen niet te sluiten voor deze sociale dimensie en, zeker bij de moslimallochtonen, positieve voorwaarden te creëren voor een gezonde identiteitsontwikkeling.

Het zal ons misschien verbazen hoevelen onder hen al een ‘Vlaamse islam’ aanhangen.


Een moskee heeft geen kerkfabriek Tarik Fraihi
De Standaard

VLAAMS minister voor Inburgering Marino Keulen (VLD) wil de islamitische eredienst financieren als hij aan enkele voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn: tolerantie tegenover holebi's en andersgelovigen, moslimterreurdaden systematisch veroordelen, vrouwonvriendelijke imams verwijderen en Nederlands als voertaal invoeren. Voorwaarden die in mijn ogen de overheid al veel langer en veel strikter had moeten stellen. Want weinig moslims in Vlaanderen zullen er problemen mee hebben. Zelfs over de taaleis zullen weinigen struikelen. De voertaal zal onvermijdelijk het Nederlands worden, maar de liturgische taal zal voor de moslims net zoals overal in de wereld het Arabisch blijven. Daar kan de staat zich niet mee bemoeien zonder de grondwet te schenden.Keulen verklaarde in De Morgen het volgende: ,,Als we geld geven aan de islam is het belangrijk dat die godsdienst zich ook gedraagt als alle andere erkende godsdiensten.'' Maar was de homofobe kardinaal Joos geen katholiek? Botste pastoor Borremans niet met zijn oversten vanwege zijn seksuele geaardheid? Gaan er in de katholieke kerk geen stemmen op om het priesterambt voor vrouwen open te stellen? Alle Belgen gelijk voor de wet, niet? Of verdedigt zelfs de meest radicale republikein in een schaakspel zijn koning?

Er is duidelijk nog altijd geen sprake van gelijkwaardigheid tussen de erkende erediensten. De religieuze symbolen zijn daar een duidelijk teken van. Enerzijds is er een systematische aanklacht tegen de islamitische hoofddoek, maar anderzijds heerst er een totaal stilzwijgen over de pruik van orthodoxe joodse vrouwen of het nonnenkapje bij katholieken. Alsof een pruik of kap geen uiting kan zijn van de ondergeschikte positie van de vrouw in respectievelijk het jodendom en het christendom. Hetzelfde geldt voor de religieuze symbolen in gebouwen en monumenten: de ongelijkwaardige positie van de islam is er heel opvallend.

Sinds de erkenning van de islamitische eredienst in 1974 zat de erkennings- en financieringsprocedure van moskeeën muurvast. Tot mei 2004. Toen werd het decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten door het Vlaams parlement goedgekeurd. Het decreet, dat in werking treedt op 1 maart 2005, pakt een aantal ongelijkheden aan, maar de gelijke behandeling van alle erediensten is verre van gerealiseerd. Vooral als het over de islam gaat, blijkt het wettelijke kader waarbinnen de erkende erediensten worden uitgewerkt niet neutraal. Het gaat, zonder te discrimineren evenwel, uit van de rooms-katholieke kerk als model. Voor de organisatie van de islamitische eredienst ,,gelden regelingen die parallel lopen met de organisatie en de werking van rooms-katholieke kerkfabrieken, met dien verstande dat de islamitische eredienst niet gemeentelijk maar provinciaal georganiseerd is''.

De ongelijkheid tussen de erediensten is ook merkbaar bij ceremonieën, eerbetuigingen, feesten en signalen. Geen enkele islamitische feestdag is erkend als officiële feestdag. En in het huidige maatschappelijke klimaat, waar de bouw van een moskee zoals die in Vilvoorde al problemen geeft, ligt een gebedsoproep van een muezzin aanvaarden veel moeilijker dan kerkklokken. Uit de ongelijke manier waarop er met religieuze symbolen wordt omgegaan, kunnen we afleiden dat de erkende erediensten ook op andere terreinen ongelijk worden ondersteund door de overheid. Zo vraagt de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur zich af waarom de ene eredienst financieel wordt bijgestaan door gemeentebesturen en de andere door provinciebesturen. Waarom de begrotingstekorten bij de ene eredienst wel wordt gedicht en bij de andere niet. Waarom er aan de ene eredienst niet dezelfde procedure wordt opgelegd als aan de andere, zoals het organiseren van een verkiezing onder de gelovigen voor de samenstelling van de bestuursleden. En waarom de besturen van de erkende vrijzinnigheid een privaatrechtelijk statuut (vzw) en die van de erkende confessionele erediensten een publiek statuut krijgen.

Heel wat van die verschillen zijn historisch gegroeid en ondertussen voor een deel achterhaald door een aantal maatschappelijke evoluties, zoals de daling van het aantal roepingen bij de katholieke kerk en de erkenning van de islamitische (1974) en orthodoxe (1985) eredienst, en de georganiseerde vrijzinnigheid (1993).

Een democratische rechtsstaat moet in principe alle erkende erediensten op een gelijkwaardige manier behandelen. Het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van mei 2004, is een eerste stap in de goede richting. Toch zal op termijn zal het decretaal kader echter niet volstaan om de werking van de erediensten op een gelijkwaardige manier te organiseren. Precies omdat in het decreet de organisatie van de katholieke eredienst als norm wordt genomen voor de organisatie van de andere erediensten. De rechtspositie van de besturen van de erediensten is dan ook voor een groot deel gebaseerd op de oude regeling die uitgaat van kerkfabrieken. Hoelang andere erediensten zich daarbij zullen neerleggen, blijft de vraag.

Als we kijken naar de ongelijkwaardige positie van de islamitische eredienst, dan treft wel niet alleen de overheid schuld. De moslims dragen zelf een grote verantwoordelijkheid voor de trage realisatie van een daadwerkelijke erkenning van de islam. Het volstaat te verwijzen naar de kwakkelende werking van de Moslimexecutieve, het officiële overlegorgaan van de moslims in België. Door interne tegenstellingen waren zij niet in staat te functioneren, met als gevolg dat er voor de islamitische gemeenschap zes jaar na de verkiezing van de eerste executieve zo goed als geen enkele regeling is getroffen over de organisatie van hun eredienst. Tijd dus om daar verandering in te brengen.
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste

Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)

Sapere aude!

In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Di Feb 01, 2005 1:00 pm

Krijgen atheïsten eigenlijk ook subsidie? :D

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

,,Arabisch in moskee is verplicht''

Berichtdoor sprot » Di Feb 01, 2005 2:04 pm

,,Arabisch in moskee is verplicht''
Mohamed Achaibi: belangrijkste is werk maken van imamopleiding
Van onze redactrice

Het Arabisch tijdens het vrijdaggebed is zoals vroeger het Latijn in de eucharistieviering.
© Yorick Jansens
BRUSSEL - Minister Marino Keulen (VLD) wil moskeeën en de islam subsidiëren. Hij verbindt er wel voorwaarden aan. ,,De inhaalbeweging siert de minister, maar waarom stelt hij moskeeën weer voor als plaatsen waar extremisten samenkomen'', vraagt Mohamed Achaibi, voorzitter van de unie van moskeeën in Oost- en West-Vlaanderen.

DE Vlaamse minister van Inburgering, Marino Keulen, wil de moskeeën en islam subsidiëren zoals de andere erkende godsdiensten. Hij heeft ook al een fonds waaruit hij zou kunnen putten: het Vlaams bouwfonds en het provinciefonds. Maar Keulen verbindt er wel een aantal voorwaarden aan.

- Keulen wil dat voortaan Nederlands in de moskeeën wordt gesproken. Vindt u dat een haalbare eis?

Het Nederlands is het bindmiddel tussen de moslimgemeenschappen. Maar de religieuze activiteiten die in een moskee gebeuren, zijn gebonden aan spelregels. Het vrijdaggebed, bijvoorbeeld, bestaat uit twee delen: een preek en een gebed. Het gebed moet in het Arabisch uitgesproken worden. De preek, waarin de maatschappelijke thema's aan bod komen, bestaat ook uit twee delen. Het eerste deel is verplicht in het Arabisch. Vroeger werd de eucharistieviering ook in het Latijn gedaan. Het tweede deel laat wel toe om andere talen te gebruiken. In dat deel wordt de preek uitgelegd en een samenvatting gegeven. In de moskee aan het Jubelpark in Brussel wordt Frans gesproken, net als in veel andere Brusselse moskeeën. In de toekomst zal in Vlaanderen ook Nederlands worden gesproken. Het probleem is alleen dat de imams nauwelijks Nederlands spreken. Ik stel dus een overgangsperiode voor waarin ze een snelcursus Nederlands krijgen.

- De moskeeën moeten transparanter. Minister Keulen wil duidelijk weten hoeveel moskeeën er zijn.

Dat kunnen de provinciebesturen hem perfect vertellen.

- Maar naast de herkenbare moskeeën zijn er ook allerlei obscure moskeeën in garages of voormalige cafeetjes.

Ik ken de situatie in Vlaanderen echt wel en ik ken geen garagemoskeeën. Waar Keulen het over heeft, zijn vzw's waar Arabische of Turkse les wordt gegeven. Een moskee is een openbare plaats waar de dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed plaatsvinden.

Wel een probleem is de versnippering. Het is niet de bedoeling dat er op elke hoek van de straat een moskee komt. Het kan niet meer dat als een groep moslims het niet eens is met de imam, ze dan elders een nieuwe moskee opent. Maar dat is een probleem dat de moslimexecutieve met de moslimgemeenschap moet bespreken.

- De minister wil ook weten wie die imams zijn en op basis van welke criteria ze worden benoemd.

De minister heeft gelijk, op dat vlak staan we nog nergens. Het zijn meestal vrijwilligers die binnen de eigen gemeenschap het statuut van imam krijgen. Ze kennen de koran en de rechtsleer, meer niet. Ze zijn niet te vergelijken met de imams in Damascus, bijvoorbeeld. Daar is de imam de religieuze leider, zo ver zijn we in Vlaanderen nog lang niet. Maar ook dat is de taak van de executieve.

- Keulen wil ook garanties dat er geen extremistische ideeën worden verkondigd.

Ik ben het met hem eens. Maar we kunnen niet vermijden dat mensen met extremistische ideeën naar de moskee komen. Er bestaat in Vlaanderen ook een extremistische partij en die leden gaan ook op café, geven les, gaan naar de kerk. Het allerbelangrijkste is dat de minister werk maakt van een opleiding van imams.

- En de imams moeten tolerant zijn voor holebi's.

Vind ik ook. Maar in de koran wordt een gezin nu eenmaal bestempeld als en man en een vrouw en daar kan niemand iets aan veranderen.
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste

Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)

Sapere aude!

In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Wo Feb 23, 2005 8:56 pm

Ten tijde van de latijnse eucharistieviering was de preek weldegelijk in het Nederlands.
Ik heb in elk geval geen herinneringen aan pastoors die vanop de preekstoel hun donderpreken in het Latijn stonden te declameren --> geen enkele simpele parochiaan zou de boodschap begrepen hebben.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Wo Feb 23, 2005 9:27 pm

nina schreef:Krijgen atheïsten eigenlijk ook subsidie? :D


Nee, atheïsten zeuren te weinig en we hebben nog geen atheïstische lobby. Ook hebben we geen atheïstische terreurgroep bijv. "Strijders van de NIET God".... 8)


Terug naar “België - Vlaanderen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten