Strafzaak Wilders. ( deel 1)

Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Ariel »

Verjaardagsfeestje

Laatst was ik op een verjaardagsfeestje. Nette goedmensen. Hier en daar een kardinaal en een bisschop, van de Linkse kerk, dat dan weer wel. Een van de feestgangers was een journalist. Hij had zich vastgebeten in de financiering van de Partij voor de Vrijheid, vroeger bekend als de Groep-Wilders.

Tot voor kort waren er twee dingen waar hij volstrekte zekerheid over had. Hij had niets kunnen vinden waaraan de PVV geld uitgaf. Schande. De PVV hield geheim waar de fondsen van de partij vandaan kwamen. Ook schande.

Maar nu was alles anders geworden. De PVV gaf geld uit aan de verdediging van Wilders. Dit maal driewerf schande. Hij zou niet rusten voor hij wist waar dat geld vandaan kwam.
Tsja. Eerst klagen dat iemand zijn financiën niet op straat gooit, daarna hem aanklagen wegens een opiniedelict, en dan weer klagen dat hij mogelijkerwijs geld heeft om zijn verdediging te betalen.

Bankdirecteuren, winkeldieven, inbrekers, seriemoordenaars: wees gewaarschuwd. Als u geld uitgeeft voor de verdediging door een advocaat is dat zeer bedenkelijk. Het bewijst dat u schuldig bent. Als u zich niet verdedigt, geeft u uw schuld toe. Die journalisten zijn zo dom nog niet, ze hebben dat heus wel in de gaten.

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/ve ... estje.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Monique »

Maar nu was alles anders geworden. De PVV gaf geld uit aan de verdediging van Wilders. Dit maal driewerf schande. Hij zou niet rusten voor hij wist waar dat geld vandaan kwam.
Nou, hij kan er 1 op zijn lijstje zetten.
Ik heb geld gestort voor de verdediging van Wilders.
Amorele atheistische nitwit
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Ariel »

Nou, waar blijft de dagvaarding?
Amanda Kluveld

De aanklacht tegen Wilders voor het citeren van Fallaci, vanwege zijn visie op de islam en de problematiek van Marokkaanse jongeren of vanwege zijn instemming met de paus is schandalig

Geert Wilders wordt ten laste gelegd dat hij zich opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten moslims, vanwege hun godsdienst. Hoe heeft hij dat gedaan? Onder andere door het citeren van Oriana Fallaci in de Volkskrant van 8 augustus 2007. Dit citaat van Fallaci wordt als eerste in de door Wilders ontvangen dagvaarding genoemd: ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.’

Beledigend
Het is op geen enkele manier te bewijzen dat Wilders zich door het citeren van Fallaci, schuldig maakt aan belediging van een groep. De Hoge Raad bepaalde immers dat Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht het zich beledigend uitlaten over een godsdienst niet strafbaar stelt, ook niet als dat gebeurt op zo’n manier dat de aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens kunnen worden gekrenkt. Maar dat is niet het enige wat tegen de aanklacht tegen Wilders valt in te brengen.

Ook al zouden Fallaci’s woorden uitsluitend betrekking hebben op moslims en zouden die woorden ook volgens haarzelf uitdrukkelijk bedoeld zijn om te kwetsen, dan nog is het onbewijsbaar dat er sprake is van opzettelijke belediging op het moment dat Wilders haar citeert.

Haat
Behalve van opzettelijke groepsbelediging wordt Wilders ervan beschuldigd dat hij heeft aangezet tot haat tegen moslims vanwege hun godsdienst. Verwezen wordt onder meer naar een interview in de Volkskrant (7 oktober 2006) waarin Wilders stelt dat de paus volkomen gelijk heeft: ‘Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.’

Het is vreemd dat Wilders met zijn interpretatie van wat paus Benedictus XVI zegt in zijn Regenburg rede Glaube,Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen van 12 september 2006, zou aanzetten tot haat. Het is ieders goed recht om de paus gelijk te geven, zoals het ook iedereen vrij staat om uitspraken van de paus te gebruiken om de problematiek die hij, waar dan ook in de wereld aantreft, nader te duiden.

Het is niet aangetoond dat hiermee aangezet wordt tot haat. Sterker nog, het zou meer in de lijn der redelijkheid liggen aan te nemen dat Wilders pleit voor zorg voor en betrokkenheid bij een groep die onderworpen is aan een inherent gewelddadig geloof en een daarmee nauw verbonden cultuur.

Ingewikkeld
Daarbij komt dat haat een ingewikkeld begrip is in de context van artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht dat het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld verbiedt. Anders dan discriminatie of geweld, is haat een gevoel. Kan men aangezet worden tot een gevoel? Is het verboden om te haten? Is het verboden om afkeer van anderen te voelen? Volgens mij is geen enkel gevoel verboden. Hoe kan dan iemand die aanzet tot een gevoel strafbaar zijn?

Daarbij komt nog, en dit zal ongetwijfeld als flauw argument van tafel worden geveegd, dat nergens in de door Wilders gedane uitspraken te vinden is dat hij zegt: en iedereen zou moslims daarom moeten haten. Als iemand een verband legt tussen criminaliteit, islam en de daden van Marokkaanse probleemjongeren, betekent dat niet meer en niet minder dan dat dit verband volgens die persoon aanwezig is.

Nergens is aangetoond dat mensen die vinden dat Wilders met het leggen van dergelijke verbanden gelijk heeft, moslims gaan haten noch dat het de intentie van Wilders is dat zij dit gaan doen. Zoals ook het verband dat wel door Alexander Pechtold is gelegd tussen de komst van migranten naar Nederland en het oplossen van de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt, niet aantoonbaar heeft geleid tot een toenemende liefde voor die migranten. Pechtold kan niet aanzetten tot het gevoel van liefde, zoals Wilders niet kan aanzetten tot het gevoel van haat. Maar dat laatste wordt in de aanklacht tegen de leider van de PVV wel gesteld.

Dominante cultuur
Een uitspraak van Wilders die eveneens wordt gezien als aanzetten tot haat tegen moslims vanwege hun godsdienst is deze: ‘Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’ Ik vond het nuttig om de gehele uitspraak, die ook gedaan is in het interview in de Volkskrant, er eens bij te pakken want in deze zin kan ik geen enkele verwijzing naar haat tegen moslims vanwege hun godsdienst vinden, noch een aanbeveling aan het publiek om moslims te haten.

Welnu het volledige citaat luidt als volgt. De interviewers, Sanne ten Hoove en Raoul du Pré, vragen aan Wilders: ‘Hoe ziet Nederland eruit in 2020, als u het mag zeggen? Zie je nog hoofddoekjes en döner kebab-zaken?’ In feite kan ik wel ophouden met verder te citeren want de clou ligt in het ‘als u het mag zeggen’.

Het is de vraag naar een persoonlijk ideaal. Het antwoord van Wilders luidt: ‘Wellicht een stuk minder. De moslims hangen in ieder geval onze normen en waarden aan. Ze accepteren de scheiding van kerk en staat en de gelijkheid van mannen, vrouwen en homoseksuelen.

De overlast, de criminaliteit, de uitkeringsafhankelijkheid, de ellende zijn verdwenen. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’

Godsdienst
Waar wordt nu precies in dit citaat aangezet tot haat tegen moslims vanwege hun godsdienst? Met meer recht zou gezegd kunnen worden dat Wilders in zijn ideale toekomst zoveel vertrouwen heeft in het tot dan toe gevoerde beleid dat moslims in 2020 onze waarden en normen aanhangen. Hij stelt zelfs dat alle ellende verdwenen is. Op basis waarvan zou hier de conclusie uit moeten worden getrokken dat Wilders de haat van moslims vanwege hun godsdienst aanbeveelt?

Heeft Wilders dan wel aangezet tot discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst zoals hem ook ten laste wordt gelegd? Ook hier wordt gewezen naar het interview in de Volkskrant waarin Wilders de paus gelijk geeft. Op de vraag ‘Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?’ antwoordde hij: ‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.’ Ik begrijp niet waarom deze zin er nu precies is uitgelicht. Het woord moslims is er niet in te vinden.

Antwoord
Er staat zelfs geen enkele verwijzing naar een godsdienst in. Hier is dus zeker geen sprake van discriminatie op grond van een godsdienst. Er is zelfs geen sprake van aanzetten tot discriminatie van niet-westerse allochtonen. Immers, Wilders geeft slechts antwoord op de vraag wat hij zou veranderen als hij het morgen voor het zeggen kreeg in ons land. Iedereen weet dat het voor het zeggen krijgen in een democratie als de onze zeer relatief is, dat beleid vaak discriminerend is (neem de gedwongen pensionering van overheidsdienaren die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt) en dat het in de tekst genoemde ‘morgen’ alweer lang voorbij is. Waarom wordt hier het schetsen van een beleidsideaal gelijkgesteld aan het aanzetten tot discriminatie?

Wilders’ uitspraak over de grenzen dicht voor niet-westerse allochtonen wordt ook onder het kopje ‘aanzetten tot haat van mensen, te weten niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen, vanwege hun ras’ gezet. Nergens verwijst Wilders naar ras als basis voor het door hem te voeren beleid als hij het ‘morgen’ voor het zeggen krijgt. Er is ook geen enkele aanwijzing voor dat Wilders in de veronderstelling verkeert dat niet-westerse allochtonen tezamen een ras vormen of dat dit enkele feit een probleem zou zijn als dat wel het geval was.

Geaardheid
Ook de uitspraak: ‘Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt’ heeft niets met ras te maken. Bestaat er zoiets als het Marokkaanse ras? Geeft Wilders er enige aanleiding voor te geloven dat ras aan de basis ligt van de problemen die hij beschrijft of de maatregelen die hij zou willen nemen mocht hij daartoe ‘morgen’ voldoende macht hebben vergaard? Neen. Er zouden eerder argumenten te vinden zijn voor de stelling dat de opstellers van de tenlastelegging er zelf hoogst dubieuze opvattingen over ras op na houden.

Ik heb zojuist zowel Fallaci als Wilders geciteerd. En ik wil eraan toevoegen dat ook ik vind dat de paus gelijk heeft. Mij zou dus, als ik de aanklacht tegen Wilders goed begrepen heb, op zijn minst groepsbelediging ten laste kunnen worden gelegd. Mijn advocaat zou in dat geval zeggen dat ik de citaten heb gebruikt om iets over de dagvaarding van Wilders te beweren. Het citeren stond ten dienste van mijn analyse van de zaak tegen de leider van de PVV die ik maakte voor het publieke debat. Van die theoretische verdediging van mijn theoretische advocaat neem ik afstand.

Ik verklaar hierbij dat ik Fallaci heb geciteerd omdat ik haar denkbeelden onderschrijf en omdat ik van mening ben dat iedereen en dus ook Wilders haar in vrijheid mag citeren ter ondersteuning van zijn betoog. Ik verklaar hierbij dat ik Wilders heb geciteerd omdat ik vind dat hij in de aangehaalde uitspraken niet aanzet tot haat of discriminatie op grond van geloof of ras.

Logisch
Als Wilders voor het citeren van Fallaci, vanwege zijn visie op de islam en de problematiek van Marokkaanse jongeren of vanwege zijn instemming met de Regensburg rede van de paus wordt aangeklaagd, is het niet meer dan logisch dat ook ik naar aanleiding van dit stuk gedagvaard zal worden.

Ik wacht de oproep om voor de rechter te verschijnen met belangstelling af. Mocht dit stuk niet voldoende zijn voor een aanklacht, omdat ik Fallaci, de paus en Wilders niet bij herhaling heb geciteerd, dan zal ik in de komende tijd tot aan het proces tegen Wilders dat op 20 januari 2010 plaatsvindt, wekelijks, herhaaldelijk Fallaci, paus Benedictus XVI en Wilders citeren. Dit uit protest tegen de volkomen ongegronde en schandalige vervolging van Geert Wilders wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie en daarmee het op het spel zetten van de vrijheid van meningsuiting en een in vrijheid gevoerd publiek debat.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... aarding%3F" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50972
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Pilgrim »

Wilders wil demonstratie rondom rechtzaak

DEN HAAG - Geert Wilders roept op tot een demonstratie voor de Amsterdamse rechtbank op de dag dat hij zich daar moet verantwoorden wegens haatzaaien en beledigen van moslims. PVV-leider Wilders deed die oproep dinsdag in de EO-talkshow Het elfde uur van Andries Knevel. Het moet een grote demonstratie worden, zei hij. ''Niet zozeer voor Geert Wilders, maar voor de vrijheid van meningsuiting en voor het mogen uiten van islamkritiek.''

De zaak van Wilders dient op 20 januari om 9.00 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg. Hij denkt dat de demonstratie bij wat hij een 'politiek proces' noemt een prachtig signaal zou zijn.

Wilders maakte ook bekend dat PVV-Kamerlid Sietse Fritsma lijsttrekker wordt voor de PVV in Den Haag. Fritsma, die namens de PVV over asiel- en migratiezaken gaat, blijft actief in de Tweede Kamer.

Volgens Wilders is Fritsma klaar om de strijd aan te gaan met Jeltje van Nieuwenhoven, lijsttrekker van de PvdA in Den Haag. Fritsma is in de Kamer gewend om te knokken, aldus de PVV-voorman. ''Ik denk dat hij haar rauw lust.''

De PVV doet maar in twee plaatsen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: in Den Haag en Almere. Wilders wil zo LPF-achtige taferelen voorkomen. De LPF groeide in 2002 razendsnel, maar ging niet lang daarna ten onder aan interne verdeeldheid. (HET PAROOL)
09-12-09
Ik vind dat wij ook bij deze demonstratie aanwezig moeten zijn. Misschien kan er een oproep geplaatst worden op het portaal om op 20 januari te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Ariel »

Goed idee Pilgrim. Help jij het me herinneren?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50972
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:Goed idee Pilgrim. Help jij het me herinneren?
Ik zal mijn best doen, maar ik ben soms nogal vergeetachtig. Ik lijd aan ADD. :|
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Mahalingam »

Op HVV heeft iemand een protestbrief gemaakt om aan het gerecht te sturen. Ik denk niet dat dit enige invloed zal hebben.
Mijne heren,

Gelet op de inhoud van de begin december 2009 op het Haagse Binnenhof aan Geert Wilders uitgereikte, 21 pagina’s tellende dagvaarding willen ondergetekenden hetvolgende van u weten, namelijk:
Sinds wanneer is het volgens u en een aantal klagers met een
Nederlandse- en moslimachtergrond strafbaar…
[...]
Voor het geval dat het aan uw aandacht is ontsnapt: uw 21 pagina’s tellende dagvaarding hangt van herhalingen aan elkaar.Uw pseudo-juridische samenraapsel is voor ons niet meer dan een kinderlijke poging tot gewichtigdoenerij. U heeft geen zaak omdat de vrijheid van meningsuiting zwart op wit vastligt in Artikel 10 van het E.V.R.M., een verdrag dat in 1950 door de Staat der Nederlanden werd ondertekend en geratificeerd en niet zomaar even gewijzigd dan wel opgezegd kan worden.
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10095
Wat zou er gebeuren als vele duizenden burgers de uitspraken van Geert zich eigen maken en ook verklaren dat ze dit zeggen dan wel gezegd hebben en dus net zoals Geert vervolgd moeten worden.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Ariel »

Wilders roept moordenaar Van Gogh op
door Paul Jansen

DEN HAAG - De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, moet getuigen in het komende strafproces tegen Geert Wilders.

De PVV-leider gaat de veroordeelde moslimextremist naar de rechtbank halen om te bewijzen dat zijn harde uitspraken over de islam hout snijden. "Hij is het levende bewijs dat de islam een inspiratiebron is voor geweld", zegt Wilders, die in januari moet voorkomen op beschuldiging van het aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Bouyeri is een van de vele getuigen die Wilders ter verdediging zal oproepen. "We hebben nu rond de vijfentwintig getuigen in gedachten", aldus Bram Moszkowicz, de topadvocaat die de politicus bijstaat. Het betreft onder meer deskundigen, ex-moslims, maar ook radicale imams, zowel uit binnen- als buitenland.

Levenslang

Bouyeri zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de cineast in 2004. Hij is volgens de wet verplicht te getuigen indien hij wordt opgeroepen en kan zelfs onder dwang van zijn cel naar de rechtbank worden gebracht.

Ook is hij verplicht te antwoorden op vragen, tenzij hij zichzelf daardoor van strafbare feiten zou kunnen beschuldigen. "Op zwijgen staat gevangenisstraf. Daar zal meneer niet van onder de indruk zijn, maar ik sluit niet uit dat hij best wil praten", zegt Moszkowicz. Volgens Wilders roept hij Bouyeri niet op voor de show. "Ik maak geen misbruik van de moord op Van Gogh. Ik sta terecht. Daarom wil ik laten zien wat het ware gezicht is van de islam, en dat wat staat geschreven wordt toegepast. Wat ik zeg, is geen haat: het gebeurt!"

Verplicht

Wilders moest eerder deze maand zelf verplicht getuigen in een strafzaak tegen rapper Mosheb. Die stond terecht wegens bedreiging van de PVV-leider. De advocaat van de rapper had Wilders als getuige opgeroepen. De strafzaak tegen Wilders begint op 20 januari bij de rechtbank in Amsterdam. Op die eerste zitting worden de procedures besproken. Getuigen zullen later worden opgeroepen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5554 ... _op__.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door H.Numan »

Leuk! :rongue:
Bouyeri moet antwoorden. Niet antwoorden kan alleen als hij besluit te zwijgen. Ik vraag me af of hij dat kan. Zwijgen is veel moeilijker dan de meeste mensen denken. Hoezeer hij Wilders haat moet hij toegeven dat het mohammedanisme zijn inspiratiebron is. Als hij dat zou ontkennen valt de bodem weg onder zijn martelaarschap. [hypocrite.gif]

Ik zou haast zeggen: schaakmat. Zowel de rechters staan schaakmat, de linkse kerk en Bouyeri zelf.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Petra
Berichten: 271
Lid geworden op: za dec 13, 2008 10:13 am

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Petra »

Die Bouyeri hééft al levenslang, dus wat een rechtbank hem ook opleggen kan, het verandert niks aan het feit dat hij tóch al vaszit. Dus wat hij ook doet, het heeft geen enkele invloed op zijn eigen situatie.
Praten, niet praten, opstaan, blijven zitten, hand geven, geen hand geven, wat maakt het uit?
Trouwens, het oproepen van één getuige met als doel hem als voorbeeld te stellen van wat een ideologie met een mens doen kan, lijkt me nu ook niet direct bevordelijk voor zijn eigen proces.
We hebben te maken met de gevolgen van onze eigen vrijheden...en die vinden we niét leuk!!!
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17386
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Manon »

Petra schreef:Die Bouyeri hééft al levenslang, dus wat een rechtbank hem ook opleggen kan, het verandert niks aan het feit dat hij tóch al vaszit. Dus wat hij ook doet, het heeft geen enkele invloed op zijn eigen situatie.
Praten, niet praten, opstaan, blijven zitten, hand geven, geen hand geven, wat maakt het uit?
Trouwens, het oproepen van één getuige met als doel hem als voorbeeld te stellen van wat een ideologie met een mens doen kan, lijkt me nu ook niet direct bevordelijk voor zijn eigen proces.
We hebben te maken met de gevolgen van onze eigen vrijheden...en die vinden we niét leuk!!!
Neenee Petra, ik vind dat H.Numan hier weldegelijk de nagel op de kop slaat.
Bouyeri kàn niet anders dan antwoorden. Doet hij het niet dan komt inderdaad zijn eigen martelaarschap op de helling te staan.
Nu,iemand die zo compleet gehersenspoeld is als Bouyeri zal zich eerder geroepen voelen om de "weldaden van islam" nog eens extra in de verf te zetten in plaats van zijn mond te houden (ook al maakt die extra straf voor hem niks meer uit) want dan valt hij dus weldegelijk zijn eigen geloof af.

Inderdaad: Schaakmat!
Knap gezien van die Moszkowicz
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door mercator »

Een goed idee zou ook zijn om de Meiden van Halal op te roepen. Als Wilders die aan de tand voelt kunnen die zich niet beheersen en beginnen te schreeuwen, zo het ware haatsmoel van Islam tonend.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Ariel »

Sinterklaas is naar Spanje, Maar dat weerhoud moslims Said Mondria niet om een gedichtje voor Geert Wilders te maken.
Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wilders: Dit wordt het proces van de eeuw

Bericht door Mahalingam »

Free Speech on Trial – by Robert Spencer
Free speech goes on trial in the Netherlands on January 20, when Dutch politician Geert Wilders appears before the Amsterdam District Court on charges of having “intentionally offended a group of people, i.e. Muslims, based on their religion,” as well as having incited to hatred and discrimination.

What did Wilders do to warrant such charges? He told the truth about the global jihad and Islamic supremacism, and their roots in Islamic texts and teachings, in his film Fitna and elsewhere. But nowadays truth-telling is at such a premium that those who still dare to engage in it are threatened, harassed and prosecuted.

But Wilders is defiant: “On the 20th of January 2010, a political trial will start. I am being prosecuted for my political convictions. The freedom of speech is on the verge of collapsing. If a politician is not allowed to criticise an ideology anymore, this means that we are lost, and it will lead to the end of our freedom. However I remain combative: I am convinced that I will be acquitted.”

The very idea of trying someone for offending someone else is absurd – especially when the offended group is known to traffic in the PC multiculturalist coin of wounded feelings, so as to gain the political power that comes from victim status. That the Amsterdam District Court would aid and abet this absurdity and obvious manipulation unmasks the Wilders trial – even before it starts – as what it really is: an attempt by the nation’s political elites to silence one of their most formidable critics. The one who has the power to decide what is an actionable offensive statement or prosecutable incitement has the power to control the discourse – and that’s what the prosecution of Wilders is all about. If offending someone is a crime, can those who find hate speech laws offensive bring suit against their framers?

The action against Wilders is taking place, moreover, against the backdrop of the 57-government Organization of the Islamic Conference’s ongoing efforts at the United Nations to silence speech that they deem critical of Islam — including “defamation of Islam” that goes under the “pretext” of “freedom of expression, counter terrorism or national security.”

If they succeed in doing this, Europeans and Americans will be rendered mute, and thus defenseless, in the face of the advancing jihad and attempt to impose Sharia on the West — in fact, one of the key elements of the laws for dhimmis, non-Muslims subjugated under Islamic rule, is that they are never critical of Islam, Muhammad, or the Qur’an. Thus this prosecution in Amsterdam not only aids the advance of Sharia in the West, but is itself an element of that advance.

The stakes are so high in the Wilders case also because the OIC has a new, powerful ally as it moves against the freedom of speech. In October the Obama Administration actually co-sponsored an anti-free speech resolution at the United Nations. Approved by the U.N. Human Rights Council, the resolution, cosponsored by the U.S. and Egypt, calls on states to condemn and criminalize “any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence.”

Echoing Obama’s stated determination to combat “negative stereotyping of Islam” in the United States, the resolution also condemns “negative stereotyping of religions and racial groups.” This is, of course, an oblique reference to accurate reporting about the jihad doctrine and Islamic supremacism — for such reporting, and not actual negative stereotyping or hateful language at all, is always the focus of OIC complaints.

Last year the Secretary General of the OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu, issued a warning: “We sent a clear message to the West regarding the red lines that should not be crossed” regarding free speech about Islam and terrorism. And he reported success: “The official West and its public opinion are all now well-aware of the sensitivities of these issues. They have also started to look seriously into the question of freedom of expression from the perspective of its inherent responsibility, which should not be overlooked.”

For the first time, an American President has bowed to the OIC’s demands and taken cognizance of that “responsibility.”

But Geert Wilders, and all those who stand with him, have a responsibility, too. We have a responsibility to bear witness to the world that the freedom of speech is a cornerstone of any free society, and that once it is gone, there is no defense against tyranny, no safeguard against the encroaching power of a protected class against whom there is no appeal, and from whose rulings there is no dissent. If Geert Wilders is found guilty, tyranny and authoritarianism will have won a huge victory in Europe, and in the world in general.

The stakes are as high as they can possibly be. Geert Wilders must prevail. If he does not, Europe, and America, and the world, are in for a long, dark night.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Strafzaak Wilders.

Bericht door Ariel »Hoogleraar strafrecht verwacht vrijspraak voor Wilders
maandag 11 januari 2010

Hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Ybo Buruma, verwacht vrijspraak voor PVV-leider Geert Wilders. De PVV’er moet 20 januari voorkomen wegens groepsbelediging van moslims en het aanzetten tot haat om hun godsdienst.


Buruma zegt maandag in het AD dat de uitspraken van Wilders wel moeten worden getoetst door de rechtbank. ‘Al denk ik niet dat hij met zijn uitspraken een grens heeft overschreden’.

Woensdag
De strafzaak tegen de PVV'er begint eigenlijk al woensdag. Dan probeert advocaat Bram Moszkowicz het proces tegen zijn cliënt alsnog af te blazen.
Volgens Buruma wordt het een zware zaak voor de rechters omdat Wilders heeft gedreigd er een show van te gaan maken met een boel getuigen.

Door Arne Hankel

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Polit ... ilders.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Als bron van informatie kan je een Internationale Socialist en Trotskist als René Danen niet vertrouwen. Beroeps verspreiders van desinformatie en agit-prop.
Zoals bij de linkse joop-site:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artik ... n_wilders/
In Nederland bestaat een taboe op het benoemen van de vreemdelingenhaat van de PVV.
Opmerkelijk is daarom dat er een nieuwe aanklacht is toegevoegd aan de dagvaarding, die Wilders onlangs ontving van Justitie.
In eerdere procedures ging het alleen om moslims en hun geloof. Nu wordt Wilders behalve voor aanzetten tot haat en discriminatie van moslims ook gedagvaard voor discriminatie van niet-westerse allochtonen en Marokkanen. Daarbij speelt godsdienst dus geen rol meer. Het betreft discriminatie op basis van afkomst en etniciteit.
Weet iemand of hier iets verzonnen wordt of dat dit een echt gebeuren beschrijft?
Het stuk staat verder bol van de haat tegen die vreemde lieden van de PVV.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Ariel »

De kop alleen al. Rechter beschermt minderheden tegen Wilders Men valt over Wilders uitspraak dat het niet acceptabel is als de grote steden in Nederland in meerderheid niet-blanke steden zijn. Ik ben het met Wilders eens. Verdorie zeg. Het zijn Nederlandse steden waar we het over hebben. De hoofdstad van Nederland. Mogen daar tenminste nog iets over te zeggen hebben?

Wat een hypocriet is die van Danen. Een echte NSB-er :yuk:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Ariel »

Advocaten: Haal aanklager van zaak-Wilders

AMSTERDAM – Officier van justitie mr. P. C. Velleman, een aanklager in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders, moet van de zaak worden afgehaald.

Dat stellen de advocaten mr. N. M. P. Steijnen en mr. M. J. F. Stelling, beiden betrokken bij de juridische strijd tegen Wilders.

De raadslieden wijzen erop dat de huidige officier van justitie eerder in juni 2008 geen reden zag om Wilders te vervolgen. Dezelfde aanklager moet de PVV-leider op last van het Amsterdamse gerechtshof alsnog vervolgen voor groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie van moslims dan wel Marokkanen.

De advocaten noemen het „de ongeloofwaardigheid ten top” dat de aanklager die eerder Wilders niet wilde vervolgen, dezelfde man is die de PVV-leider alsnog moet gaan vervolgen. „Dezelfde OM-functionaris die zich eerder diep, diep heeft ingegraven in allerlei tunnelvisies om Wilders vrijuit te kunnen laten gaan, is nu degene die opeens met overtuiging de tegenovergestelde argumentaties zou moeten leveren om Wilders veroordeeld te krijgen.”

Op deze manier is er de „absolute garantie” dat het OM „een onpartijdige rechtsgang al op voorhand saboteert”.

De advocaten stellen dat de huidige officier van justitie die „zich eerder zo prominent heeft gepositioneerd als uitdrukkelijk verdediger van Wilders van de zaak wordt gehaald en moet worden vervangen door een onbevangen en minder vooringenomen vertegenwoordiger van het OM.”

Een woordvoerster van het Amsterdamse openbaar ministerie wijst er maandagmiddag in een reactie op dat niet alleen officier Velleman, maar ook aanklaagster B. van Roessel op de zaak-Wilders zit.

De woordvoerster wijst erop dat het Amsterdamse OM de afgelopen maanden „de zaak Wilders zeer kritisch tegen het licht heeft gehouden en advies bij deskundigen en wetenschappers heeft ingewonnen.”

http://www.refdag.nl/artikel/1455897/Ad ... lders.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Mahalingam »

De advocaten van wat kennelijk 'de Tegenpartij' is, proberen om een andere aanklager te krijgen want de huidige deugt niet. Want die heeft zich niet anti-Wilders verklaard. Integendeel, en daar wringt de schoen. De huidige aanklager heeft te weinig ideologische strijdlust. En nu dreigt het proces te verworden tot een show-proces (een politieke proces was het al van het begin af aan) omdat Geert vele getuigen en deskundigen gaat laten opdraven waardoor het een proces tegen de Islam idiotie kan gaan worden.
Veel grote woorden in het artikel en het wordt nog hysterisch op het eind met die
De advocaten stellen dat de huidige officier van justitie die „zich eerder zo prominent heeft gepositioneerd als uitdrukkelijk verdediger van Wilders van de zaak wordt gehaald en moet worden vervangen door een onbevangen en minder vooringenomen vertegenwoordiger van het OM.”
Ze zullen wel een 'anders vooringenomen ' bedoelen. Ja ze vrezen echt dat Geert de volle ruimte krijgt van de aanklager om een showproces van een politiek proces te maken.
De meeste klagers zijn van de nogal linkse stromingen en die zijn bekend met politieke showprocessen. Dus de klagers horen het proces samen met de aanklager en de rechter te sturen in de ideologisch gewenste richting. En nu wordt dat omgekeerd! dat mag niet! Huilie, huilie..
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Moszkowicz: zaak-Wilders niet af vóór verkiezingen
AMSTERDAM - De strafzaak tegen Geert Wilders wordt niet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart behandeld.

Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz heeft maandag gezegd dat dat onmogelijk is. Er moeten nog procedures worden doorlopen voordat de rechtbank Amsterdam aan de inhoudelijke behandeling van de zaak kan beginnen.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/art ... rkiezingen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door BFA »

Mahalingam schreef:De advocaten van wat kennelijk 'de Tegenpartij' is, proberen om een andere aanklager te krijgen
Kan dat in Nederland?

In België zijn zulke veranderingen niet toegelaten.
Men moet het proces afwerken met de mensen met wie het dossier begonnen is.
Niet dat een verandering niet mogelijk is. Men kan het proces zo lang rekken tot iemand met pensioen gaat. Waarschijnlijk zijn er nog enkele andere kunstgrepen.
Toegeven aan openlijke oproepen voor een andere aanklager is tegen de Belgische wet. Dit heeft te maken met het behouden van de neutraliteit van de rechtbank.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door naar boven »

BFA schreef:
Mahalingam schreef:De advocaten van wat kennelijk 'de Tegenpartij' is, proberen om een andere aanklager te krijgen
Kan dat in Nederland?

In België zijn zulke veranderingen niet toegelaten.
Men moet het proces afwerken met de mensen met wie het dossier begonnen is.
Niet dat een verandering niet mogelijk is. Men kan het proces zo lang rekken tot iemand met pensioen gaat. Waarschijnlijk zijn er nog enkele andere kunstgrepen.
Toegeven aan openlijke oproepen voor een andere aanklager is tegen de Belgische wet. Dit heeft te maken met het behouden van de neutraliteit van de rechtbank.
Voor zover ik weet is het alleen maar mogelijk om een rechter te wraken en kan slechts een rechter oordelen over het werk dat een aanklager afgeleverd heeft en kan zo'n beoordeling niet vooraf plaatsvinden.

Maar het valt te proberen. Handig is het niet, want op het moment dat je gaat oproepen om een aanklager te laten vervangen spreek je ook je twijfel uit over het beoordelingsvermogen van de rechter.

Het is wel een situatie die het gerechtshof in het leven heeft geroepen met de beslissing om de aangifte tegen Wilders alsnog ontvankelijk te verklaren.
Blijkbaar vinden degenen die aangifte hebben gedaan (Spong cs) nu dat ze de aanklagers mogen jureren.
RTFM
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door Ariel »

Team-Wilders wil een slag winnen met ‘gezwel-arrest’

Woensdag voert strafpleiter Bram Moszkowicz namens PVV-leider Geert Wilders inleidende beschietingen uit. Gewapend met een vonnis over een obscuur pamflet.

‘Stop het gezwel dat Islam heet.’

Dat kan voor een moslim haast niet prettig zijn om te lezen.

Niettemin voelde de Brabander M. eind 2004 de noodzaak om een pamflet met deze tekst voor zijn raam te hangen. Kort daarvoor had in de Amsterdamse Linnaeusstraat de terrorist Mohammed Bouyeri uit naam van de islam filmmaker Theo van Gogh van zijn fiets geschoten. Om Van Gogh vervolgens met een kukri machete de keel door te snijden.

Voor M. het bewijs dat de islam Nederland van binnen uit verziekt.

‘Theo is voor ons gestorven’, zo ging de tekst van zijn pamflet verder. ‘Wie wordt nu de volgende? Kom in verzet NU.’ En de pay-off: ‘Nationale Alliantie, wij buigen niet voor Allah. Word lid!’

De Nationale Alliantie was een neonazipartij waartoe M. zich aangetrokken voelde. Een van de vele groeperinkjes die zich in de loop der jaren hebben opgehouden in die morsige politieke hoek. De Alliantie zou zichzelf een paar jaar later alweer opheffen. En M. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor het beledigen van een godsdienstige groep.

Zijn zaak zou misschien al lang zijn vergeten, als die niet maatgevend was geworden voor de grenzen aan de vrije expressie in Nederland. En als die niet – ook woensdag – een voorname rol zou spelen in het proces tegen Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid.

Messcherp

De Hoge Raad greep de zaak van M. vorig jaar aan om een messcherpe grens te trekken tussen wat wel en niet mag worden gezegd over een geloof en gelovigen. Het hoogste rechtscollege sprak M. toen alsnog vrij, omdat het pamflet niet over ‘moslims’ had gesproken, maar slechts over ‘de islam’. De Hoge Raad oordeelde dat het weliswaar strafbaar is om een groep mensen wegens hun godsdienst te beledigen, maar níet om zich beledigend uit te laten over de godsdienst, ‘ook niet als de aanhangers daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt’.

De magistraten waren geprikkeld, toen zij vanaf het Lange Voorhout in Den Haag hun uitspraak deden. Ze wilden wel eens kraakhelder maken dat religiekritiek héél ver mag gaan en héél grof mag zijn, zonder dat daar straf op staat. Die alertheid was begrijpelijk. Niet alleen hadden lagere rechters van het Amsterdamse hof net de vervolging van Wilders bevolen, in een uitspraak die juist neigde naar het gemakkelijk bestraffen van islam-bashen. Het was ook nog eens zo dat op zijn departement, een paar honderd meter verder, de christendemocratische minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin aan een wetswijziging werkte die religiekritiek verregaand zou inperken. De lagere rechters hadden in hun vonnis al gretig naar die plannen vooruit gewezen. Een tik op de vingers leek wel op zijn plaats.

Hirsch Ballin liet, na het gezwel-arrest, zijn plannen varen. En, zo denkt Moszkowicz, na dat arrest kan Wilders ook niet meer voor groepsbelediging worden vervolgd. Woensdag maakt hij voor de rechtbank in Amsterdam bezwaar tegen de dagvaarding van de PVV-voorman.

Oorlog

Naar verwachting zal Moszkowicz zijn zin niet krijgen. Wilders heeft het wel meestal over ‘de islam’ en minder vaak over ‘moslims’, maar bij uitingsdelicten hangt alles af van de context waarin woorden zijn gebruikt. De rechters die zijn zaak behandelen, zullen die uitgebreid aan bod willen laten komen. De Hoge Raad heeft hen daarbij een opdracht meegegeven. Zij zullen ‘moeten onderzoeken of een uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaalde groep mensen die zich door hun godsdienst onderscheiden van anderen’.

Mocht Moskowizc woensdag toch gelijk krijgen, dan wint Wilders een belangrijke slag. Maar nog niet de oorlog. Behalve van groepsbelediging wordt hij ook nog verdacht van discriminatie – zowel van moslims als van allochtonen en Marokkanen – en van het aanzetten tot haat. Over al die mogelijke vergrijpen heeft de Hoge Raad zich nadrukkelijk niet uitgesproken.

Die strijd, die ligt nog helemaal open.

http://www.depers.nl/binnenland/388307/ ... n-PVV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door naar boven »

De magistraten waren geprikkeld, toen zij vanaf het Lange Voorhout in Den Haag hun uitspraak deden. Ze wilden wel eens kraakhelder maken dat religiekritiek héél ver mag gaan en héél grof mag zijn, zonder dat daar straf op staat. Die alertheid was begrijpelijk. Niet alleen hadden lagere rechters van het Amsterdamse hof net de vervolging van Wilders bevolen, in een uitspraak die juist neigde naar het gemakkelijk bestraffen van islam-bashen. Het was ook nog eens zo dat op zijn departement, een paar honderd meter verder, de christendemocratische minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin aan een wetswijziging werkte die religiekritiek verregaand zou inperken. De lagere rechters hadden in hun vonnis al gretig naar die plannen vooruit gewezen. Een tik op de vingers leek wel op zijn plaats.
Dit is niet juist.
Die lagere rechters, in de 'gezwel'-zaak, hebben hun vonnissen geveld op 19 juli 2005 (Politierechter in de Rechtbank te 's-Hertogenbosch) en op 10 november 2006 (Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch).

Hirsch Ballin trad aan als minister van justitie op 22 september 2006. Het is dus onmogelijk dat de Politierechter zich heeft laten leiden door de plannetjes van Ballin. En het is zeer onwaarschijnlijk Ballin na zijn aantreden meteen aan de slag ging met 137c en dat het Gerechtshof daarvan wist.

Ballin maakte zijn voornemen om artikel 137c aan te scherpen immers pas in 2008 bekend.

Het ging andersom: Ballin verwees in 2008 bij de verdediging van de aanscherping naar de uitspraken van de Politierechter en het Gerechtshof en beweerde dat die aanscherping al min of meer een feit was. Niet wetende dat de Hoge Raad er uiteindelijk anders over dacht..
RTFM
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Strafzaak Wilders.

Bericht door naar boven »

Mahalingam schreef:Als bron van informatie kan je een Internationale Socialist en Trotskist als René Danen niet vertrouwen. Beroeps verspreiders van desinformatie en agit-prop.
Zoals bij de linkse joop-site:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artik ... n_wilders/
In Nederland bestaat een taboe op het benoemen van de vreemdelingenhaat van de PVV.
Opmerkelijk is daarom dat er een nieuwe aanklacht is toegevoegd aan de dagvaarding, die Wilders onlangs ontving van Justitie.
In eerdere procedures ging het alleen om moslims en hun geloof. Nu wordt Wilders behalve voor aanzetten tot haat en discriminatie van moslims ook gedagvaard voor discriminatie van niet-westerse allochtonen en Marokkanen. Daarbij speelt godsdienst dus geen rol meer. Het betreft discriminatie op basis van afkomst en etniciteit.
Weet iemand of hier iets verzonnen wordt of dat dit een echt gebeuren beschrijft?
Het stuk staat verder bol van de haat tegen die vreemde lieden van de PVV.
Hier is het antwoord:
Dagvaarding Wilders uitgebreid

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft op eigen houtje besloten de dagvaarding tegen Geert Wilders uit te breiden met haatzaaien tegen Marokkanen en niet-westerse allochtonen. Personen en organisaties die aangifte deden tegen de PVV-leider vinden dat eigen initiatief bemoedigend.

Aanvankelijk wilde het OM Wilders helemaal niet vervolgen wegens zijn uitingen tegen de islam, maar vorig jaar stelde het gerechtshof in Amsterdam dat die wel degelijk strafbaar kunnen zijn. Het OM kreeg het bevel Wilders te vervolgen wegens het aanzetten tot haat tegen- en discriminatie van moslims, en het beledigen van die groep.
Grenzen dicht

De uitbreiding van de aanklacht baseert het OM onder andere op Wilders’ uitspraak: ‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen’.

‘Een goede zet van het OM’, vindt raadsman Gerard Spong, één van degenen die aangifte deden tegen Wilders. ‘Er is sprake van voortschrijdend inzicht.’

Advocaat Haroon Raza is ‘super tevreden’ met de uitbreiding, evenals de antiracismeorganisatie Nederland Bekent Kleur (NBK). Raza: ‘Het gaat Wilders niet alleen om moslims, maar ook om niet-westerse allochtonen, dus mensen met een kleur.’

NBK vindt al langer dat Wilders ook etnische groepen discrimineert. De organisatie deed meermaals aangifte tegen de PVV-leider wegens discriminatie van onder anderen Marokkanen.
Kansrijk

Spong en Raza achten de vervolging voor deze feiten zelfs kansrijker dan voor haatzaaien tegen moslims. ‘Wilders houdt vol dat hij de islam aanvalt, en niet de moslims. Maar bij etniciteit gaat het altijd over mensen’, zegt Raza. ‘Dan kan je niet zeggen: zo bedoelde ik het niet.’

Bram Moszkowicz, de raadsman van Wilders, vecht woensdag achter gesloten deuren de dagvaarding aan op drie punten. Het OM wil niet kwijt waarom het de aanklacht heeft uitgebreid. ‘Dat zullen we tijdens de regiezitting op 20 januari toelichten’, verklaart een woordvoerder.
RTFM
Plaats reactie