De kruisiging en de opstanding van Jezus (vzmh)

Plaats reactie
paulo
Berichten: 1
Lid geworden op: ma mei 08, 2006 11:48 am

De kruisiging en de opstanding van Jezus (vzmh)

Bericht door paulo »

De kruisiging en de opstanding vormen de basis van het Christendom. Maar wat als Jezus (vrede zij met hem) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de grond onder de voeten van de Christenen. Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg.

De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men hoorde via via. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. Dat ze (de discipelen) er persoonlijk niet bij zijn geweest staat in Marcus 14:50. Daar staat …En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen… Dat God Jezus (vzmh) tot Zich opgeheven heeft, dat is een wonder. Iedereen verwachtte dat Jezus (vzmh) zou sterven, maar hij (vzmh) stierf niet. Een wonder. Daardoor zijn ook de bespottingen, vernederingen, de pijn en folteringen hem bespaard gebleven. Jezus (vzmh) verdient respect, geen vernederingen en pijniging.
Eerst gaan we kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korintiërs 15:44. Daar staat…Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt…Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden.

Nu de opstanding van Jezus (vrede zij met hem). Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens.

Matteüs 28:1-10…Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving , want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zetten zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem…

Samenvatting: Maria van Magdale en de andere Maria, twee personen dus.Toen ze bij het graf aankwamen lag de steen nog op zijn plaats. Ze zagen dat een engel de steen verplaatste. Ze kwamen Jezus (vzmh) tegen en grepen hem vast. Ze herkende Jezus (vzmh) en hij zag er niet uit als een geest.

Lees nu Marcus 16:1-8 …En toen de sabbat was, kochten Maria Magdala en Maria, (de moeder) van Jacobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea…

Samenvatting: Maria van Magdala, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (vzmh) nu niet tegen. Eén engel.

Lees nu Lucas 23:56b tot 24:12 …En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde , terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt…

…En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus).

Samenvatting: Zij waren Maria van Magdale, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet één engel maar twee. Ook hier kwamen zij Jezus (vzmh) niet tegen.

Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat dit vermoedens zijn, zoals de Koran ook zegt. Maar dit is nog niet alles.

Lees nu maar eens het vers Johannes 20:1:18, ook een verhaal over de opstanding en weer andere feiten.

…En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd…

…En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God…

Samenvatting: Nu ging Maria van Magdala alleen naar het graf. Wederom was de steen al verplaatst. Twee engelen. Voordat Maria het graf inging, zijn Simon Petrus en de andere discipel binnen geweest. Ze mocht Jezus (vzmh) niet vast houden. (in Matteüs 28:9 wel) Maria zag Jezus (vzmh) maar herkende hem niet.Ze dacht dat Jezus de hovenier was.

Iets nieuws is, dat Jezus (vzmh) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman. Waarom? Omdat hij niet dood was, dus als mensen hem zouden herkennen, dan zou hij als nog gedood kunnen worden. Als hij opgewekt zou zijn, dan konden ze hem niet meer doden.

Lees Lucas 20:36…Want zij kunnen niet meer sterven…

In Lucas 24:17 kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat:…zodat zij Hem niet herkenden… Ook is het feit, dat men normaal met deze man (Jezus (vzmh)) praatte, een bewijs dat Jezus (vzmh) er uit zag als een mens en niet als een geest. Een opgewekt lichaam is een geestelijk lichaam hebben we gelezen, maar zo zag Jezus (vzmh) er niet uit. Kijk ook naar wat Jezus zelf zegt in Lucas 24:36-41 …En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meende een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. [En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.] En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen…
Jezus (vzmh) zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Jezus (vzmh) zegt ook dat hij wel vlees en beenderen heeft. Hij zegt ook "betast mij". Toen ze hem nog niet helemaal geloofden at hij. Hij at.

Waarom at hij? Om te bewijzen dat hij leefde als mensen en niet als een geest. Dus als het lichaam van Jezus (vzmh) een natuurlijk lichaam is, met vlees en beenderen en dat hij eet, wil dit dus zeggen dat zijn lichaam geen geestelijk lichaam is. In 1Korintiërs 15:44 hebben we gelezen dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is. Dus de conclusie die we moeten trekken is dat Jezus (vzmh) niet opgewekt is en dus niet gestorven is aan het kruis.

Dus Jezus (vzmh) zegt dat hij niet gestorven is, de Christenen zeggen dat hij wel gestorven is. Wie heeft er nu gelijk, de Christenen of Jezus (vzmh)?

Wat zegt Jezus (vzmh) nog meer over dit onderwerp. Lees Matteüs 12:38-41…Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona (vrede zij met hem), de profeet. Want gelijk Jona (vzmh) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten…

Dus het teken (het wonder) van Jezus (vzmh) is hetzelfde teken (wonder) als dat van Jona (vzmh).

Dit gedeelte bevat twee interessante feiten. Het eerste is dat Jezus (vzmh) zegt dat hij drie dagen en drie nachten in zijn graf zou verblijven. Als we kijken wat in de Bijbel geschreven staat, lezen we dat Jezus (vzmh) gekruisigd is op goede vrijdag, één dag voor de sabbat (een zaterdag). In de Bijbel lezen we dat Jezus (vzmh) "opgewekt" zou zijn op de eerste dag van de week, één dag na de sabbat, dus op zondag. Als we dan de dagen en nachten tellen dat Jezus (vzmh) in zijn graf zou zijn verbleven, dan tellen we één dag en twee nachten. Jezus (vzmh) zegt drie dagen en drie nachten, in de Bijbel staat één dag en twee nachten. Wederom de vraag, wie heeft gelijk, Jezus (vzmh) of de Bijbelschrijvers?

Nu het tweede, duidelijkere feit dat Jezus (vzmh) niet gestorven is. Jezus (vzmh) zei dat zijn teken hetzelfde zal zijn als het teken van Jona (vzmh). Gelijk Jona (vzmh) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal Jezus (vzmh) ook drie dagen en drie nachten in zijn graf zijn. We gaan nu kijken naar het teken van de profeet Jona (vzmh).

Lees het hoofdstuk Jona in de Bijbel. Ik zal de belangrijke gedeelten van dit hoofdstuk nu in een samenvatting opschrijven.

De profeet Jona (vzmh) vluchtte weg van het aangezicht des Heren. Hij vertrok met een schip de zee op. God liet het daarom stormen op zee, waardoor het schip balast kwijt moest. De mensen op het schip waren er van overtuigd dat deze storm een bestraffing van God was, en wilde weten wie van de aanwezige schuldig was voor dit onheil. Jona (vzmh) gaf toe dat hij de schuldige was en hij zei: "Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden". Eerst probeerden zij Jona (vzmh) nog te redden, maar tenslotte namen zij Jona (vzmh) op en wierpen hem in zee. Jona (vzmh) verteld dat de wateren hem omringden en zijn leven bedreigden. Toen zond God een grote vis en deze vis slokte Jona (vzmh) op. Daar verbleef Jona (vzmh), in het ingewand van de vis, voor drie dagen en drie nachten. En Jona (vzmh) bad tot de Here, zijn God. Toen sprak God tot de vis en deze spuwde Jona (vzmh) uit op het droge.

Dit hoofdstuk in de Bijbel over de profeet Jona (vzmh) verteld over het teken, het wonder van Jona (vzmh). Wat is dit wonder? Als we goed lezen zien we dat Jona (vzmh) leefde, toen men hem in zee wierp. Hij melde zich immers als vrijwilliger. Dus Jona (vzmh) leefde. In het water verdronk hij niet. Hij zegt zelf: "Wateren omringde mij, zij bedreigden mijn leven". Dus Jona (vzmh) leefde. Toen de vis hem opslok, bad Jona (vzmh) tot God. Aangezien dode mensen niet bidden, is dit een teken dat Jona (vzmh) leefde in de buik van de vis. Dus Jona (vzmh) leefde. Een wonder, een wonder en een wonder.

Men verwachtte dat Jona (vzmh) zou sterven, maar hij stierf niet. Dat is zijn wonder, zijn teken.

Nu heeft Jezus (vzmh) gezegd: "Gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten". Dus wat Jona (vzmh) overkomen is, zo zal het Jezus (vzmh) ook overkomen. Aangezien Jona (vzmh) levend in de buik van het zeemonster verbleef, zo zal ook Jezus (vzmh) levend in het hart der aarde zijn. Levend.
Nu zeggen de Christenen dat Jezus (vzmh) gestorven was, maar Jezus (vzmh) zegt dat hij leefde. Opnieuw de vraag, wie heeft er gelijk, Jezus (vzmh) of de Christenen?
We hebben duidelijk gezien, dat Jezus (vzmh) niet gestorven is, en dus niet is opgewekt. Wat zegt de Bijbel daarover: lees 1Korintiërs 15: 14-15…En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof…

Ik heb nu aangetoond dat Jezus (vzmh) niet gestorven is aan het kruis, dus ook niet opgewekt is, dus we zien nu dat de hele basis van het Christendom niet klopt. Kijken we nog even wat de Edele Koran hierover zegt. We hebben gelezen in Soerah 'An Nisâ' in aya 157 en 158: …En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masîh 'Îsa, zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodde hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Îsa gedood hebben…

…Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijze
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77312
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

What ever paulo

Je zegt het maar.
Het kan de meeste mensen op dit forum geen klap schelen of Jezus nu wel of niet gekruisigd is.
Ik geloof het wel want er is bewijs ( geschreven documenten) dat hij wel gekruisigd is. Ik heb alleen nu geen zin om naar dit bewijs te zoeken. En je kan zelf op onderzoek uitgaan. Wie weet wat voor Interessante artikelen je tegen komt op het net.
Napraten is geen goede eigenschap.
Onderzoek doen of iets waar of onwaar is daar word je wijs van.

Wat ik wel weet is dat alle religies vals zijn, en Islam is het grootste voorbeeld van een valse religie.
Als jij in de Islam wilt geloven dan is dat jouw goed recht., maar hoop er niet op dat je ons kan overtuigen van je gelijk.

Laten we het liever hebben over de dreiging die de Islam voor de wereld vrede is. Dat is op dit moment een belangrijker punt of dat Jezus nu wel of niet aan het kruis gestorven is.

Welkom trouwens op dit forum.
Ik ben niet aardig tegen je, maar dat komt door een van je broeders.
Die heeft me heel boos gemaakt en het is niet aardig om mijn frustraties op jou bot te vieren.

Wat denk jij van Battle for peace en kan jij meegaan in zijn gedachte gang.
Ik hoop dat je hier een menig over zult hebben.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Ik ben geen Christen dus mij maakt het niet uit.

Jezus' leer bevat goede ideeén om het even of hij nou gekruisigd is of niet.

Volgens de Koran heeft Allah Jesus gered door anderen te laten denken dat ze hem kruisigden terwijl dit niet zo was.

Koran 4: 157-158 En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

Volgens de Koran, redde Allah dus Jezus door anderen voor de gek te houden en stuurt dan pas 6 eeuwen later een profeet die dan vertelt wat er echt is gebeurd. Wat voor God neemt mensen op die manier in de maling? Een almachtige god hoeft toch immers niet met truuks iemand te redden. Die had toch Jezus openlijk kunnen redden om zo een misverstand te vermijden?

Ik vind het verhaal wat de Koran over Jezus vertelt nou niet bepaald zinnig.
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op zo mei 14, 2006 11:15 am, 1 keer totaal gewijzigd.
ABTT
Berichten: 47
Lid geworden op: za apr 22, 2006 2:36 am

Bericht door ABTT »

Waarom vertel je niet wat na die verzen komt?
- Versta je dit?
- only muslims
-> Hm? <-
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

ABTT schreef:Waarom vertel je niet wat na die verzen komt?
Beste ABTT,

Omdat de verzen die hier direct op volgen niks zeggen over Jezus' leven.

Bovendien heb jij dus geen antwoord op mijn commentaar.

De Koran als eerste openbaring van god van de ware gang van zaken rond de kruisiging is gewoon een absurd idee. Er is een veel aannemelijker verklaring hoe dit idee in de Koran terecht is gekomen.

Alle vroege bronnen zijn het er over eens dat Jezus is gekruisigd. Alleen late teksten die niet direct op ooggetuigenverslagen kunnen terug gaan ontkennen dit. Er is een heel duidelijke oorzaak voor degelijke verhalen.

Bepaalde Christelijke denkers concludeerden dat de dood van Jezus slechts een schijnoverwinning was voor zijn tegenstanders, omdat de ziel eeuwig is. Je kunt het lichaam doden maar de ziel en diens ideeën niet. Later waren er bepaalde Christelijke sektes die geloofden dat Jezus alleen maar een goddelijke natuur had en dat zijn stoffelijke lichaam slechts een illusie was geweest. De kruisiging was slechts een illusie geweest omdat Jezus helemaal geen lichaam had dat kon worden gedood. Deze leer wordt Docetisme genoemd. De meeste Christelijke theologen en de Katholieke kerk hebben deze leer tot ketterij verklaard en aanhangers van deze leer waren alleen in het Midden Oosten en andere uithoeken van de Chrstelijke wereld vrij om deze leer aan te hangen.

Het is heel aannemelijk dat Mohammed in Arabië of Syrië aanhangers van het Docetisme heeft gesproken. die zouden hem uiteraard hebben verteld dat andere Christenen er een verkeerde interpretatie van het kruizigingsverhaal op na hielden.

Er zitten redelijk wat verwijzingen naar apocriefe en canonieke Christelijke en Joodse geschriften in de Koran. Aangezien de Islamitische geschiedschrijving toegeeft dat er Joden en Christenen in Arabië woonden tijden Mohammeds leven is er een heel eenvoudige verklaring hoe deze ideeën in de Koran terecht zijn gekomen. Mohammed kan ze gewoon hebben gehoord van de mensen die deze ideeën aanhingen.

Met vriendelijke groet,

Linda
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Linda Danvers schreef:Koran 4: 157-158 En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.
Een beetje off-topic, maar snel even tussendoor: de Koran beweert dat "de Joden" zeggen dat ze de boodschapper van God hebben gedood.
Dat is totale onzin. Wie beweert nou enerzijds dat hij in God gelooft en Jezus als de boodschapper van God ziet en anderzijds dat hij meent op klaarlichte dag diezelfde Jezus met opzet vermoord te hebben?
Het valt niet moeilijk om in te zien dat de Koran hier probeert de Christenen en Joden tegen elkaar op te zetten door de Joden te presenteren als een volk dat openlijk misdaden tegen God pleegt.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Iznogoodh schreef:
Linda Danvers schreef:Koran 4: 157-158 En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.
Een beetje off-topic, maar snel even tussendoor: de Koran beweert dat "de Joden" zeggen dat ze de boodschapper van God hebben gedood.
Dat is totale onzin. Wie beweert nou enerzijds dat hij in God gelooft en Jezus als de boodschapper van God ziet en anderzijds dat hij meent op klaarlichte dag diezelfde Jezus met opzet vermoord te hebben?
Het valt niet moeilijk om in te zien dat de Koran hier probeert de Christenen en Joden tegen elkaar op te zetten door de Joden te presenteren als een volk dat openlijk misdaden tegen God pleegt.
Wellicht enigszins terzijde, maar niettemin scherp opgemerkt.
Plaats reactie