If Jesus was GOD......

De waarheid
Berichten: 92
Lid geworden op: Wo Sep 27, 2006 3:22 pm

If Jesus was GOD......

Berichtdoor De waarheid » Di Okt 03, 2006 11:50 am

If Jesus was GOD, then why in Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel: The Lord our God is one Lord." The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him. Jesus didn't say "Your God". He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.
If Jesus was GOD, then why in John 20:17 Jesus said I ascend to my God and your God? This tells us that we and Jesus have a common GOD.

If Jesus was GOD, then why in John 8:28 Jesus said "I do nothing of myself"? Can't GOD do anything he wills?

If Jesus was GOD, then why in John 14:28 Jesus said "My Father (GOD) is greater than I"?

If Jesus was GOD, then why in Luke 23:46 Jesus said "Father (GOD), into thy hands I commend my spirit"?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 19:16 Jesus said "Why call me good, there is none good but One, that is GOD"?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 26:39 Jesus begged his GOD to have mercy on him and to pass the cup to death (kill Jesus in another words) before Jesus goes through the pain of crucifixion? Also see: Jesus's crucifixion in Islam

If Jesus was GOD, then why in John 18:38 he didn't reply when he was asked about the truth?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 24:36 Jesus told his followers that no one (including Jesus) knows when the judgment day will come, only GOD knows?

If Jesus was GOD, then why in Isiah 11:2-3 GOD had put the spirit of fearing GOD in Jesus?

If Jesus was GOD, then why in John 5:31 Jesus told his followers that if he (Jesus) bears witness of himself, then his record is not true?

If Jesus was GOD, then why in John 5:30 Jesus told his followers that he can't do a single thing of his own initiative?

If Jesus was GOD, then why in John 5:36-38 Jesus said that GOD had assigned him (Jesus) work and GOD is a witness on Jesus?

If Jesus was GOD, then why in John 5:32 Jesus told his followers that they have never seen GOD at anytime nor ever heard his voice?

If Jesus was GOD, then why did he pray to his GOD in Luke 5:16?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 26:39 Jesus fell on his face and prayed to his GOD?

The "God" Title:

How come Christians take the "God" (theos in Greek) title literally with Jesus in Isiah 9:6 and they don't take it literally for the rest of the prophets and people who were called Gods ?

The Prophets who were called "God" in the Bible are as follows:

Prophet Moses in Exodus 7:1

The Devil in Corinthians 4:4 (the word for God in this verse is theos in Greek, the same used for Jesus that was translated as "God")

Multiple Prophets in Psalms 82:6

King David in Psalm 45:3

Note: The only unique title given to GOD in the Bible that was not given to others at all are Jehova, GOD, and GOD LORD. "God", "Most Mighty" and "Almighty One" are titles that were given to Jesus, other Prophets and to Satan himself in the Bible.

Very important note: Did you know that in the languages of Arabic and Hebrew the father of the house can be called the God of the house? Jesus was the God (father or leader) of his people and their father according to Isiah 9:6. Jesus being the leader and the king, it is normal for him to be called the father of his people (Father in Isiah 9:6), and because he is their father he automatically becomes their God. My father is my God in Arabic and Hebrew.

The "Son" Title:

How come Christians take the "God's Son" title literally with Jesus and they don't take it literally for the rest of the prophets and people who were called the Sons of God?

In John 3:16 Jesus was called God's only Begotten Son.

In Exodus 4:22 "Thus saith Jehova, Isreal is my son, even my firstborn." Isreal was called God's First Son.

In Jeremiah 31:9 "I am a father to Isreal, and Ephraim is my firstborn." Ephraim is God's First Son and First Born.

In Psalm 2:7 "... Jehova had said onto me (David), thou art my Son; this day have I begotten thee." David was called God's Begotten Son.

Were Jesus's Miracle's Unique?

If Jesus is believed to be GOD because he could do miracles, he could heal leprosy, he could cause blind men to see, or raise the dead, then what about the others who performed the same miracles?

Elisha and Elijah fed a hundred people with twenty barley loaves and a few ears of corn (2 Kings 4:44).

Elisha told Naaman, who was a leper, to wash in the river Jordan (2 Kings 5:14) and he was healed. Elisha caused a blind man to see in (2 Kings 6:17,20).

Elijah and Elisha raised the dead in (1 Kings 17:22, and 2 Kings 4:34). Even Elisha's dead bones restored a dead body in (2 Kings 13:21).

Indeed Jesus had prophesied that people will worship him uselessly and will believe in doctrines not made by GOD but by men "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (Matthew 15:9)"

In Matthew 15:9 above, we see Jesus warning that Trinity (the bogus lie) will dominate, and people will take Jesus as GOD and worship him, which is a total sin according to what Jesus said !!

Allah Almighty (GOD) in the Noble Quran (The Muslims' Holy Scripture) states in Verse 5:72 "They do blaspheme who say: 'God is Christ the son of Mary.' But said Christ: 'O Children of Isreal ! worship God, my Lord and your Lord.' "

Also in Noble Verse 5:73 "They do blaspheme who say God is one of three in a Trinity: for there is no god except One God. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them."

And also in Noble Verse 4:171 "O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of God aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) an apostle of God, ..."

The Point that I am trying to prove:

Muslims believe that Prophet Jesus peace be upon him is a messenger from God. He was sent from God Almighty to deliver God's words to his people. Jesus was never God, nor ever claimed to be God. Jesus was a humble wonderful human being just like the rest of the Prophets and Messengers of God. Muslims also believe that Jesus was never crucified, nor ever died on the cross, nor ever wanted to die on the cross, nor ever was sent to earth to die on the cross.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Di Okt 03, 2006 11:51 am

Als je cut & paste, doe dan ten minste de moeite om het te vertalen in het Nederlands.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Di Okt 03, 2006 12:46 pm

Als je andermans materiaal plaatst hoor je ook een bron te vermelden. Anders is dit plagiaat.

Wat is jou eigen mening hierover, de waarheid?

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Di Okt 03, 2006 8:19 pm

Hij denkt nog steeds dat christenen Jezus als God zien.
Hoe vaak je ook tegen moslims zegt dat christenen jezus NIET als God zien..... ze zijn te dom om dat te snappen?
Zelfs ik snap het... :lol:

Eigen lijk doet de waarheid hier iets nog veel dommer: hij beschuldigt de bijbel van fouten die eigenlijk in de koran staan.
De koran is het woord van allah.... toch staat er in de koran steeds iets als ".... dan zal allah..... " :roll:
Amorele atheistische nitwit

malchus
Berichten: 33
Lid geworden op: Wo Sep 20, 2006 9:46 pm

Berichtdoor malchus » Vr Okt 06, 2006 1:39 pm

Beste Monique

Je snapt het niet, zeer zeker is Jezus God, Hij maakt deel uit van de drie ene God.
Hier beneden volgen een paar bijbelteksten die aantonen dat Jezus ook God is.

Johannes 1 :1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.2 Dit was in den beginne bij God.3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Je ziet in deze tekst dat Jezus het woord is, en ook dat dat woord God is, Hij is als mens hier op aarde gekomen en dus vlees geworden.

Johannes 20:24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus [daar] kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; [en] Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!


Kolossenzen 1:11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te] [hebben] in de erve der heiligen in het licht;13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;18 En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.19 Want het is [des] [Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg] [ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Hier zie je dat Jezus de schepper Is.

Jesaja 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

Dit riep Johannes de doper, over Jezus

Micha 5:1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Hier zie je dat Jezus vanuit de eeuwigheid kwam, dat betekend dat er geen begin en einde aan hem is, Daarom noemt Hij zich zelf ook de alfa en de omega net zoals God de Vader zich noemt, zo zie je ook meteen dat zij een zijn.

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6. Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Enz enz

Monique en alle andere lezers, ik raad jullie allemaal aan de bijbel te lezen en dat jullie tot inzicht mogen komen, dat Jezus ook voor jullie aan het kruis ging, om jullie zondes op zich te nemen.

Gods zegen

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Vr Okt 06, 2006 1:45 pm

malchus schreef:Beste Monique

Je snapt het niet, zeer zeker is Jezus God, Hij maakt deel uit van de drie ene God.
Hier beneden volgen een paar bijbelteksten die aantonen dat Jezus ook God is.

Malchus......
Bijbelteksten tonen niets en niemandal aan.
Iets aantonen wil zeggen dat iets keihard wordt bewezen.
Het onderstaande zijn slechts teksten uit een - weliswaar oud - boek!!!
Als ik de sprookjes van Grimm neem als bewijs voor bepaalde feiten wordt ik genadeloos onderuit gehaald.
JIJ DUS NU OOK!!!


Johannes 1 :1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.2 Dit was in den beginne bij God.3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Je ziet in deze tekst dat Jezus het woord is, en ook dat dat woord God is, Hij is als mens hier op aarde gekomen en dus vlees geworden.

Johannes 20:24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus [daar] kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; [en] Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!


Kolossenzen 1:11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te] [hebben] in de erve der heiligen in het licht;13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;18 En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.19 Want het is [des] [Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg] [ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Hier zie je dat Jezus de schepper Is.

Jesaja 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

Dit riep Johannes de doper, over Jezus

Micha 5:1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Hier zie je dat Jezus vanuit de eeuwigheid kwam, dat betekend dat er geen begin en einde aan hem is, Daarom noemt Hij zich zelf ook de alfa en de omega net zoals God de Vader zich noemt, zo zie je ook meteen dat zij een zijn.

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6. Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Enz enz

Monique en alle andere lezers, ik raad jullie allemaal aan de bijbel te lezen en dat jullie tot inzicht mogen komen, dat Jezus ook voor jullie aan het kruis ging, om jullie zondes op zich te nemen.

Gods zegen


Dat jezus aan het kruis hing vind ik prima maar niet zo slim van hem.
Van mij had dat niet gehoeven hoor.

Maar toch aardig dat hij dat deed.
Verder verwijs ik naar Grimm!!!!

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Okt 08, 2006 7:46 pm

Thomas schreef:
malchus schreef:Beste Monique

Je snapt het niet, zeer zeker is Jezus God, Hij maakt deel uit van de drie ene God.
Hier beneden volgen een paar bijbelteksten die aantonen dat Jezus ook God is.

Malchus......
Bijbelteksten tonen niets en niemandal aan.
Iets aantonen wil zeggen dat iets keihard wordt bewezen.
Het onderstaande zijn slechts teksten uit een - weliswaar oud - boek!!!
Als ik de sprookjes van Grimm neem als bewijs voor bepaalde feiten wordt ik genadeloos onderuit gehaald.
JIJ DUS NU OOK!!!


Johannes 1 :1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.2 Dit was in den beginne bij God.3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Je ziet in deze tekst dat Jezus het woord is, en ook dat dat woord God is, Hij is als mens hier op aarde gekomen en dus vlees geworden.

Johannes 20:24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus [daar] kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; [en] Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!


Kolossenzen 1:11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te] [hebben] in de erve der heiligen in het licht;13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;18 En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.19 Want het is [des] [Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg] [ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Hier zie je dat Jezus de schepper Is.

Jesaja 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

Dit riep Johannes de doper, over Jezus

Micha 5:1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Hier zie je dat Jezus vanuit de eeuwigheid kwam, dat betekend dat er geen begin en einde aan hem is, Daarom noemt Hij zich zelf ook de alfa en de omega net zoals God de Vader zich noemt, zo zie je ook meteen dat zij een zijn.

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6. Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Enz enz

Monique en alle andere lezers, ik raad jullie allemaal aan de bijbel te lezen en dat jullie tot inzicht mogen komen, dat Jezus ook voor jullie aan het kruis ging, om jullie zondes op zich te nemen.

Gods zegen


Dat jezus aan het kruis hing vind ik prima maar niet zo slim van hem.
Van mij had dat niet gehoeven hoor.

Maar toch aardig dat hij dat deed.
Verder verwijs ik naar Grimm!!!!


Juist daarom weten wij wie hij is....
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Nov 15, 2006 3:40 am

Dit is btw zo typisch. Een moslim die iets post, vervolgens zijn harde claims niet waar kan maken. En dan foetsie verdwenen is.

Maar ik lees dit soort bijdrages maar al te graag. Ik word er zelf alleen maar wijzer van. Dus vooral blijven doen. Houd me alleen maar scherp.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Wo Nov 15, 2006 3:10 pm

Al dat soort materiaal is al zo vaak van repliek gediend.
www.answering-islam.org specialiseert in het ontkrachten van Moslimpolemieken tegen het Christendom.
Ik wordt een beetje moe van mensen die niet hun eigen werk schrijven.
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op Wo Nov 15, 2006 6:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Nov 15, 2006 6:05 pm

Linda Danvers schreef:Al dat soort materiaal is al zo vaak van repliek gediend.
www.answering-islam.com specialiseert in het ontkrachten van Moslimpolemieken tegen het Christendom.
Ik wordt een beetje moe van mensen die niet hun eigen werk schrijven.


Linda je maakt een kapitale blunder. Het is http://www.answering-islam.org/Dutch/

Die site die jij aanhaalt is nu net onderdeel van de moslimpropaganda-machine.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Wo Nov 15, 2006 6:10 pm

typefout. Ik weet dat het .org is.

Mensen die herhaaldelijk copypasten zonder bronvermelding en eigen commentaar zouden moeten worden afgestraft. Dergelijke topics horen eigenlijk in de prullenbak.


Terug naar “Andere Godsdiensten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten