De bijbel over Mohammed

Moderator: M

Momin
Berichten: 5
Lid geworden op: Zo Okt 22, 2006 1:00 am

De bijbel over Mohammed

Berichtdoor Momin » Zo Okt 22, 2006 2:18 am

Vrede zij met u

Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen zoals gij zijt, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied, de man die niet luisteret naar de woorden welke hij in mijn naan spreken zal, van dien zal ik rekenschap vragen, maar een profeet die overmoedig genoeg is om in mij naam een woord te spreke, dat ik hem niet gebood te spreken of die in de naam van andere goden spreekt die profeet zal sterven. (deuteronomium18 18,20)

Er zal dus een profeet komen.
god zegt zoals gij (Mozes) dus een wetgevende profeet.

Jezus zij ik kom geen jota van de wet veranderen. Mattheus 5 17,18

Als Mohammed dan een leugenaar was, waarom is hij dan niet gestorven voordat zijn boodschap, zoals de boodschap van
Jezus rotsvast staat.

Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen
tot de volle waarheid; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. johannes 16 12,13

In beide versen staat, hij zal spreken in mij naam.
opvallend is dat elk hoofdstuk van de Qoraan begint; in de naam van Allah (god) de meest barmhartige de meest genadevolle.
Dit zei Mohammed ook bij alles wat hij deed, bijv. wassen, opstaan, eten etc.

Profeet Mohammed heeft vele voorspellingen gedaan, ik zal er een noemen.
ongeveer; De moskeeen zullen gevuld zijn maar hun harten zullen leeg zijn en hun leiders zullen de slechste mensen zijn onder de hemel.

er zal een ezel komen die vuur en water eet, en er komt licht van zijn voorhooft en ramen in zijn buik en daar zitten mensen in en er komt stoom uit zijn neus.
Helaas denken vele moslims dat er echt zo,n ezel komt.

als profeet Mohammed een stoomtrein zag, hoe moest hij dit uitleggen aan een volk dat ezels als vervoermiddelen had.

Mijn broeders ben kritisch, dit is een vereiste voor een gelovige, maar spreek op een betamelijke manier en niet op een onwaardige manier, dadelijk bent u onwaardig over iets waar God veeel waarde in heeft gelegd.

bedankt voor u aandacht vrede zij met u.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Okt 22, 2006 2:30 am

Beste Momin, alvorens inhoudelijk op je post in te gaan, wil ik je van harte welkom heten op dit forum en hoop ik veel bijdrages in de toekomst van je te lezen.

MVG

Lodewijk
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Momin
Berichten: 5
Lid geworden op: Zo Okt 22, 2006 1:00 am

Berichtdoor Momin » Zo Okt 22, 2006 2:37 am

Bedankt

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Zo Okt 22, 2006 9:30 am

Momin,

Vooreerst welkom,

Ik zou het sterk op prijs stellen als je deze vraag 's eerlijk wil beantwoorden: heb je de bijbel zelf gelezen?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Zo Okt 22, 2006 9:57 am

Hoi Monim, ook welkom en waar komt ge vanaf en hoe FFI gevonden?
Ik heb u eerste bericht gelezen en deze studie als antwoordt gepost. De moeite waard om eens goede vergelijking te maken tussen wie de bijbel en koran stelt over die profeet uit deuteronomium.

VERONDERSTELDE PROFETIEËN IN DE BIJBEL
DIE NAAR MOHAMMED WIJZEN

De koran zegt dat:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).
Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij)

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.

“Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: ‘De HERE is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.” (Deuteronomium 33:1-5).
Moslims nemen vaak het tweede vers van deze tekst en beweren dat toen de HERE van Sinaï kwam, hij via Mozes kwam; toen hij opstond van Seïr, hij in Jezus kwam; en toen hij verscheen van de berg Paran en met tienduizenden heiligen kwam, hij in Mohammed kwam. Deze studie biedt geen exegese van deze verzen, maar het is zeer duidelijk van de context dat deze tekst naar Jahweh en niet naar Mozes of iemand anders verwijst! De islamitische interpretatie van dit vers is absurd. Behalve dit, is het gebaseerd op de fout dat berg Paran ergens op het Arabische Schiereiland niet ver van Mekka is. Iedere student van bijbelse geografie weet dat de twee bergen (Seïr en Sinaï) en het gebergte Paran op het Sinaï Schiereiland, ongeveer 1.000 km van Mekka verwijderd liggen.

Een ander vers dat moslims beschouwen als een profetie dat betrekking heeft op Mohammed is in Johannes 1:19:

“En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? ... Hij zeide: ‘Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.’”
Hoewel moslims vastbesloten ieder ander deel van hetzelfde hoofdstuk verwerpen, die in geen mis te verstane termen de godheid van Christus verkondigen, achten zij het passend om aan te nemen dat “de profeet” de te verwachten Mohammed was. Israël verwachtte in die tijd een profeet, “de” profeet van God in de situatie waarin zij leefden. Hij is degene aangekondigd in Deuteronomium 18:15 en verder:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.’” (Deuteronomium 18:15-19).
Dat deze “profeet” Jezus is wordt duidelijk in Handelingen 3:17-23 gezegd:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.’”

In de hoofden van de joden, echter, was “de profeet” niet de Messias:

“Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus” (Johannes 7:40).

‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?’ En zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten.’ Hij zeide tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zeide: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’” (Matteüs 16:13-16).

Los van alles, de Farizeeën, deel uitmakend van het Verkoren Volk, verwachten niet dat een heiden de profeet die moest komen zou zijn. (Zie Deuteronomium 18:15): “Een profeet uit uw midden... zal de Here uw God u verwekken” dat wil zeggen de joden)

Daarom is de profeet, zonder twijfel, de Messias.

De meest gebruikte van alle veronderstelde profetieën over Mohammed, wordt gevonden in het boek Deuteronomium 18:15-22:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: ‘Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?’ – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’”

Het laatste gedeelte van deze tekst verdient veel aandacht: want Mohammed zelf geeft sterk aan dat hij de profeet is waar hier naar verwezen wordt (Soera’s 2:129,159; 3:81,164; 7:157).

De islamitische interpretatie van de tekst in Deuteronomium is als volgt:

Zowel Mozes als Mohammed moesten vluchten uit de handen van hun vijanden; beiden vonden een metgezel in hun eigen schoonvader. Jethro moest zijn schoonzoon, Mozes, in het uur van zijn uitputting verlichten (Exodus 18:14-26); maar het was Mohammed, die zijn metgezel in de grot troostte.
Mozes zocht bescherming in Midian, dat later Yatrib -naar zijn schoonvader, Jethro- werd genoemd. Mohammed ging naar Yathrib, dat later, na zijn vlucht, Medina werd genoemd. De vlucht van Mozes bleek goed voor hem uit te werken vanwege de leiding van zijn schoonvader, waar Mohammeds vlucht zijn weg plaveide voor het bereiken van een reeks glorieuze overwinningen.
Aan Mozes werd een uitgebreide wet voor zijn volk gegeven; terwijl Mohammed een volmaakte, op zichzelf volledige, wet ontving voor alle volken en voor alle tijden.
De Here sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte, zeggend: “Deze maand zal u in het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." Overeenkomstig, werd met de moslims de maand en het jaar van de vlucht van Mohammed, de maand en jaar van het begin van het moslimtijdperk.
Mozes bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis van Farao; Mohammed overwon zijn vijanden in man tot man gevechten en won hun kinderen voor zijn geloof.
De inspanningen van Mozes hadden moeilijkheden en bloed vergieten tot gevolg; terwijl die van Mohammed gericht waren op het bereiken van religieuze emancipatie.
De Wetten van Mozes waren agressief, omdat hij Kanaän wilde controleren, dat door zijn opvolgers gebeurde; Mohammed moest defensieve oorlogen voeren en niettemin onderwierp Arabië zich tenslotte aan hem. En zelfs Kanaän kwam onder de onderwerping van zijn opvolgers.
Mozes berechtte zijn volk; Mohammed was ook een verheven rechter voor zijn volk en zelfs de joden aanvaarden hem als zodanig.
Mozes predikte gedurende 10 jaar te Midian; zo deed Mohammed in Medina.
Mozes was de wetgever, generaal en gids van zijn volk; Mohammed was ook een overwinnende generaal, een volmaakte gids voor alle mensen en een verbreider van een universele wet, die nooit geabrogeerd zal worden.
Een grote vloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren die hem op de hielen zaten; maar het was slechts een spinnenweb dat Mohammed van pas kwam in een netelige situatie.
Toen de metgezellen van Mozes de vijand zagen, riepen zij uit: “Zeker zullen we overwonnen worden!” – waarop Mozes antwoordde: “Geenszins, mijn Heer is met mij. Hij zal mij een uitweg laten zien.” Mohammeds antwoord in een meer precaire situatie in de grot van Hira was: “Maak je geen zorgen, zeker is Allah met ons.” (“The Light” van al-Haj Sultan Hafiz Abdul, herzien door Maulana Syed Zia-ud-Din Ahmad Gilani, pagina’s 214-216).
Wij bestrijden dat:

Het Midian van de bijbel is dichtbij de berg Sinaï en niet waar Yethreb of, zoals het vandaag bekend is, Medina gesitueerd is;
We slagen er niet in te begrijpen welke aspecten van Mohammeds oorlogsvoering defensief waren, misschien, in enkele gevallen. We weten niet wat de moslims verdedigden in Spanje of zelfs in Frankrijk, in India, Noord-Afrika, Syrië, Turkije en de Balkan. Bedoelde de schrijver werkelijk wat hij zei toen hij het woord ‘onderwerping’ gebruikte, wat betekent “onder een juk plaatsen”?
De joden hadden weinig keus dan Mohammed als rechter te aanvaarden.
Mozes preekte niet in Midian, want dit is niet een stad. Hij was daar schapen aan het wijden. Daarnaast deed hij dit gedurende 40 en niet tien jaar.
Als we als de “universele wet” de koran nemen. Is het onjuist om te zeggen dat er geen abrogaties in plaatsvonden. We verwijzen naar Soera 16:101 en 2:106 en de gehele theologie achter “mansoekh” en “nasikh” (Lees s.v.p. “Christians ask Muslims”, pp. 11-15)
Geen stormvloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren. De joden gingen door een kolom in de zee, het water stond als een muur aan beide kanten. Nadat de joden er door gegaan waren, sloot de zee zich en vernietigend het volgende Egyptische leger. (Exodus 14, Soera 2:50)
In de loop van de geschiedenis hebben veel gelovigen overeenkomstig gehandeld in situaties van ellende.
We willen graag de nummers i, ii, v, vi en xi weerspreken, die geen overeenkomsten tonen, maar daarentegen contrasten.

Nummer iii wordt in de moslimwereld algemeen aanvaard. Maar als christenen dagen we moslims uit om de bewering te onderbouwen dat de koran superieur is aan de bijbel. We willen graag precies weten in welke opzichten hij beter is dan de bijbel, of er toevoegingen of uitbreidingen zijn die de koran verbeteren in vergelijking met de bijbel, en –tenslotte- welk superieur bewijs tot de waarheid er is en in welk opzicht Mohammed superieur ten opzichte van Jezus was.

Maar bovenal, de bijbelse tekst zelf verklaart duidelijk en opmerkelijk, dat de profeet van uit uw midden zou komen. Dit kan alleen betekenen dat de profeet een jood moest zijn.

Het argument dat moslims soms gebruiken, namelijk dat profeet “uit uw broederen” moest komen (dat wil zeggen de broer van Izaäk was Ismaël, dus moest hij van de Ismaëlieten komen) moet worden verworpen, omdat “uit uw midden” moeilijk kan verwijzen naar degenenen buiten het Verbond. Echter, omdat we druk zijn met een lijst van overeenkomsten tussen Mozes en de profeet, laten we een andere lijst bekijken:

Mozes en Christus werden in armoede geboren (De Israëlieten waren onderworpen aan een buitenlandse macht). (Exodus 1:9-14)
Op beide kinderen was de dood beraamd (Exodus 1:15-16,22, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door goddelijke interventie gered. (Exodus 2:2-10, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door tekenen en wonderen geopenbaard. (Exodus 7:10,19,20; hoofdstukken 8-12; 14:21-22; 17:6-7; Matteüs 8:14 en verder; Lucas 7:11; Matteüs 14:13, etc.).
Mozes werd bereid in de woestijn gedurende veertig jaar; Christus gedurende veertig dagen. (In bijbelse symboliek staat veertig voor voorbereiding). (Handelingen 7:23 met Exodus 7:7, Matteüs 4:1 en verder).
Beiden worden in de Schrift “getrouw” genoemd. (Hebreeën 3:2-5)
Mozes bevrijdde Israël van de gebondenheid aan hun onderdrukkers; Christus bevrijdde gelovigen van de gebondenheid aan zonde (waarvan Egypte door de bijbel heen het symbool is). (Exodus, Jesaja 53, Johannes 8:32-36, Romeinen 6:18-22, 8:2, Galaten 5:1).
Het water was onderworpen aan het gezag van beiden: (De Rode Zee aan Mozes; het Meer van Galilea aan Christus). (Exodus 14:21, 17:6, Matteüs 14:22 en verder, Johannes 6:16 en verder, Matteüs 8:18).
Mozes sprak tot God “van aangezicht tot aangezicht”, zo deed Christus op de berg van de Verheerlijking (Exodus 33:11, Matteüs 17:3).
Na deze ervaring straalde het gezicht van Mozes; en zo deed de gehele verschijning van Christus (Exodus 34:29, Matteüs 17:2).
Mozes was de middelaar van het oude verbond (testament); Christus van het nieuwe verbod, of testament. (Exodus 19 and 20, Hebreeën 12:24).
Beiden profeteerden van gebeurtenissen die vervuld werden. (Deuteronomium 18:15-22, 28:15-29:67, Matteüs 24).
De joden rebelleerden tegen beiden. (Exodus 5:21, 14:11-12, 17:2-4, Numeri 11:1-33, Lucas 4:16-30, Johannes 11:47-50, Matteüs 26:50-56, 27:15-23 etc.)
Beiden stierven vanwege zonde – Mozes voor zijn eigen zonde; Christus voor de zonde van de gehele wereld. (Numeri 20:12, Deuteronomium 34:4-5, 1 Corinthiërs 15:3, Johannes 1:29, 10:14-16, Jesaja 53, etc.).
We hebben reden om te geloven dat Mozes opstond (Judas 9, Lucas 9:30); Jezus Christus stond zonder twijfel op uit de dood volgens het evangelie. (Matteüs 28:14, Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4).
De belangrijkste en verwachte gebeurtenis van het leven van Mozes gebeurde na zijn dood: de inname van het Beloofde Land. En zo was het met Christus: Christus, het tegenbeeld van Mozes, verzekerde door zijn dood nieuw leven voor ons. (Romeinen 5:6-8, 8:34, 1 Corinthiërs 15:3,22, 2 Corinthiërs 5:15, 1 Thessalonicenzen 5:9-10, etc.).
Ter afsluiting, we mogen zeggen dat Mozes water uit een rots produceerde en in het nieuwe testament worden ons verteld dat “Die rots Christus was” en hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (1 Corinthiërs 10:4, Johannes 7:37-38, 4:13-14)

Er zijn andere mindere “profetieën”, die hier beschouwd kunnen worden, maar we achten ze te onbelangrijk om mee te nemen. Echter, we moeten opmerken dat als een moslim zich baseert op de bijbel omdat het profetieën over Mohammed bevat en hij acht deze profetieën als een bewijs van de waarheid van zijn beweringen, dan door zo te doen bevestigt hij in feite dat de bijbel vrij van corruptie is, anders zou hij bouwen op zand. (J. Christensen).


--------------------------------------------------------------------------------
Bron: answering-islam.org

Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.
Korancitaten zijn uit de Nederlandstalige interpretatie van de koran die op het web te vinden is.
Laatste aanpassing: november 2004
Met toestemming vertaald; de originele titel luidt :Alleged Prophecies In The Bible Pointing To Mohammed
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Okt 22, 2006 2:10 pm

Beste Momin.

Welkom op het forum .

Momin, Ik heb het idee dat jij nog nooit de bijbel bestudeerd of gelezen hebt.
Jij gooit met wat bijbelteksten , maar je weet niet waar je het over hebt.
Ik heb geen zin om alle teksten met je te bespreken, want als je stropke zijn bijdrage leest dan krijg jij ook al een ander beeld van de teksten die jij geplaatst hebt.
Ik neem aan dat jij net zoals wij de beleefdheid neemt om de antwoorden die wij naar jou toesturen zal lezen en bestuderen. Anders heeft een discussie geen zin.

Oke… Laat ik eens met deze tekst beginnen.


17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.


Ik heb het idee dat jij niet weet wat voor wet Jezus niet wilde veranderen. Jezus sprak niet over alle Joodse wetten die op dat moment in Israël gehandhaafd werden, maar Jezus sprak over de tien geboden. Misschien moet jij eerst Matheus 5 , 6 en ook hoofdstuk 7 heel goed doorlezen, en dan pas commentaar geven.

Ik zal het je gemakkelijke maken en een link geven.
http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/5.html

Jezus tekent hier zijn eigen leven en lijdensweg. Hij werd in elkaar geslagen zonder terug te slaan; hij gaf niet alleen zijn jas, maar ook zijn leven, bovendien liet hij bij zijn dood niet meer dan een mantel na; als iemand aan hem vroeg om te blijven logeren deed hij dat.

Matteus 5 eindigt met een uitspraak: 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is..
Dit betekend dus…

Wees een goed mens.
Gij zult niet doden.
Gij zult niet echtbreken.
Heb een ieder lief…
Geef geld aan de armen, maar doe dat in het geheim. Laat je rechter hand niet weten wat je linker hand doet.
Bid niet als een huichelaar, maar bid in het verborgene.

Ik stop met voorbeelden geven, want ik wil pas met je in discussie als jij je werkelijk verdiept hebt in deze materie.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Momin
Berichten: 5
Lid geworden op: Zo Okt 22, 2006 1:00 am

Berichtdoor Momin » Ma Okt 23, 2006 3:38 am

Ketter schreef:Momin,

Vooreerst welkom,

Ik zou het sterk op prijs stellen als je deze vraag 's eerlijk wil beantwoorden: heb je de bijbel zelf gelezen?

mvg,
Ketter

vrede zij met u

Hellaas, ik ben 25 toch ben ik pas op mijn 21ste tot leven gekomen en nuttelose en matrieele zaken roofen veel van mij tijd.
nee ik heb de bijbel niet van a tot z gelezen, maar toch ben ik overtuigt van de Islam.
Volgende keer hoef je niet te vragen of ik eerlijk wil zijn, ik doe mijn best om eerlijkheid mijn eigenschap te laten worden.

vrede zij met u

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: Wo Feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contact:

Berichtdoor weda » Ma Okt 23, 2006 10:38 am

Momin schreef:
Ketter schreef:Momin,

Vooreerst welkom,

Ik zou het sterk op prijs stellen als je deze vraag 's eerlijk wil beantwoorden: heb je de bijbel zelf gelezen?

mvg,
Ketter
Volgende keer hoef je niet te vragen of ik eerlijk wil zijn, ik doe mijn best om eerlijkheid mijn eigenschap te laten worden.

vrede zij met u


welkom momin,

ik hou ervan als mensen eerlijk zijn. dat is een goede eigenschap. laat mij nu een vraag stellen. jij gelooft in de koran terwijl je met kritiek op de bijbel bent begonnen. dat is je goed recht. nu mijn vraag? Allah wordt alwetende genoemd. in de koran lezen we dat de zon in een modderpoel ten onder gaat. mijn vraag is: als de koran allah's woord is, dan is god niet alwetend want de zon gaat niet in een modderpoel ten onder.
graag je motiverende antwoord.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Ma Okt 23, 2006 12:28 pm

Momin schreef:vrede zij met u


En met jou, Momin,

Momin schreef:nee ik heb de bijbel niet van a tot z gelezen, maar toch ben ik overtuigt van de Islam.
Volgende keer hoef je niet te vragen of ik eerlijk wil zijn, ik doe mijn best om eerlijkheid mijn eigenschap te laten worden.


Ik ben blij dat je eerlijkheid op prijs stelt en ik zal het je niet meer vragen. Maar bedenk wel dat als je quote uit de bijbel en je trekt daar conclusies uit, dat het niet de jouwe zijn, maar van iemand anders. Gelieve dan de bron te vermelden. Da's ook eerlijk.

En die bron zijn Islamitische bronnen. Ik heb het altijd raar gevonden dat die beweren meer van de bijbel te kennen dat Christelijke. In ieder geval, lees de bijbel en kijk naar het grote verschil in boodschap met de Koran. Bevrijding vs. onderwerping (Islam), In het geheim bidden vs. openbare rituelen, ...

Tussen ons...
Momin schreef:Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen zoals gij zijt, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied, de man die niet luisteret naar de woorden welke hij in mijn naan spreken zal, van dien zal ik rekenschap vragen, maar een profeet die overmoedig genoeg is om in mij naam een woord te spreke, dat ik hem niet gebood te spreken of die in de naam van andere goden spreekt die profeet zal sterven.


De Koran zelf bevestigt dat Jezus niet gestorven is. De Christelijke traditie wil dat Jezus uit de dode opgestaan is en levend ten hemel is gestegen. Maar Mohammed is toch gewoon gestorven? Trouwens, ken je Joseph Smith? Die beweerde ook een profeet te zijn. En dat kan niet, want Mohammed is de laatste. Dus die zou moeten doodgevallen zijn op het moment dat hij het "Book of Mormon" begon te schrijven? Die is toch ook een gewone dood gestorven?

Tussen ons, het is effe naast de kwestie, maar Christelijke bronnen citeren zelfs overtuigend een heel deel hadeeth over hoe Mohammed is gestorven: http://answering-islam.org/Silas/mo-death.htm

Momin schreef:Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. johannes 16 12,13

Da's de heilige geest van Pinksteren... Iedereen die de bijbel gelezen heeft weet dat.

Momin schreef:Profeet Mohammed heeft vele voorspellingen gedaan, ik zal er een noemen.
ongeveer; De moskeeen zullen gevuld zijn maar hun harten zullen leeg zijn en hun leiders zullen de slechste mensen zijn onder de hemel.

Ja DA'S nu eens geen moeilijke voorspelling, zie. Beeld je gewoon eens in dat Mohammed profeet van de duivel is... hoe moeilijk is de profetie dan? (let wel: ik geloof niet in duivels)

Momin schreef:er zal een ezel komen die vuur en water eet, en er komt licht van zijn voorhooft en ramen in zijn buik en daar zitten mensen in en er komt stoom uit zijn neus.
Helaas denken vele moslims dat er echt zo,n ezel komt.

Nergens vind ik daar referentie van, Momin. Da's mij een ongekende profetie.

Momin schreef:Mijn broeders ben kritisch, dit is een vereiste voor een gelovige, maar spreek op een betamelijke manier en niet op een onwaardige manier, dadelijk bent u onwaardig over iets waar God veeel waarde in heeft gelegd.

Of je bent kritisch of je bent het niet. Als je je "godgegeven" verstand gebruikt, het meest waardevolle dat je hebt, leg me dan eens uit hoe je onwaardig kunt zijn? Wat is een onwaardige manier om dingen in vraag te stellen? De enige manier die ik ken is liegen. En dat doe ik niet.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Momin
Berichten: 5
Lid geworden op: Zo Okt 22, 2006 1:00 am

Berichtdoor Momin » Ma Okt 23, 2006 5:37 pm

vrede zij met u

Mensen leuk dat ik zoveel reacties krijg, ik heb nog geen tijd om te antwoorden, mischien vanavond of morgen

Gewoon niet joods
Berichten: 9
Lid geworden op: Wo Dec 13, 2006 10:40 pm
Locatie: noord-holland
Contact:

Berichtdoor Gewoon niet joods » Do Dec 14, 2006 1:28 am

stropke schreef:Hoi Monim, ook welkom en waar komt ge vanaf en hoe FFI gevonden?
Ik heb u eerste bericht gelezen en deze studie als antwoordt gepost. De moeite waard om eens goede vergelijking te maken tussen wie de bijbel en koran stelt over die profeet uit deuteronomium.

VERONDERSTELDE PROFETIEËN IN DE BIJBEL
DIE NAAR MOHAMMED WIJZEN

De koran zegt dat:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).
Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij)

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.

“Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: ‘De HERE is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.” (Deuteronomium 33:1-5).
Moslims nemen vaak het tweede vers van deze tekst en beweren dat toen de HERE van Sinaï kwam, hij via Mozes kwam; toen hij opstond van Seïr, hij in Jezus kwam; en toen hij verscheen van de berg Paran en met tienduizenden heiligen kwam, hij in Mohammed kwam. Deze studie biedt geen exegese van deze verzen, maar het is zeer duidelijk van de context dat deze tekst naar Jahweh en niet naar Mozes of iemand anders verwijst! De islamitische interpretatie van dit vers is absurd. Behalve dit, is het gebaseerd op de fout dat berg Paran ergens op het Arabische Schiereiland niet ver van Mekka is. Iedere student van bijbelse geografie weet dat de twee bergen (Seïr en Sinaï) en het gebergte Paran op het Sinaï Schiereiland, ongeveer 1.000 km van Mekka verwijderd liggen.

Een ander vers dat moslims beschouwen als een profetie dat betrekking heeft op Mohammed is in Johannes 1:19:

“En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? ... Hij zeide: ‘Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.’”
Hoewel moslims vastbesloten ieder ander deel van hetzelfde hoofdstuk verwerpen, die in geen mis te verstane termen de godheid van Christus verkondigen, achten zij het passend om aan te nemen dat “de profeet” de te verwachten Mohammed was. Israël verwachtte in die tijd een profeet, “de” profeet van God in de situatie waarin zij leefden. Hij is degene aangekondigd in Deuteronomium 18:15 en verder:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.’” (Deuteronomium 18:15-19).
Dat deze “profeet” Jezus is wordt duidelijk in Handelingen 3:17-23 gezegd:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.’”

In de hoofden van de joden, echter, was “de profeet” niet de Messias:

“Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus” (Johannes 7:40).

‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?’ En zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten.’ Hij zeide tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zeide: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’” (Matteüs 16:13-16).

Los van alles, de Farizeeën, deel uitmakend van het Verkoren Volk, verwachten niet dat een heiden de profeet die moest komen zou zijn. (Zie Deuteronomium 18:15): “Een profeet uit uw midden... zal de Here uw God u verwekken” dat wil zeggen de joden)

Daarom is de profeet, zonder twijfel, de Messias.

De meest gebruikte van alle veronderstelde profetieën over Mohammed, wordt gevonden in het boek Deuteronomium 18:15-22:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: ‘Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?’ – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’”

Het laatste gedeelte van deze tekst verdient veel aandacht: want Mohammed zelf geeft sterk aan dat hij de profeet is waar hier naar verwezen wordt (Soera’s 2:129,159; 3:81,164; 7:157).

De islamitische interpretatie van de tekst in Deuteronomium is als volgt:

Zowel Mozes als Mohammed moesten vluchten uit de handen van hun vijanden; beiden vonden een metgezel in hun eigen schoonvader. Jethro moest zijn schoonzoon, Mozes, in het uur van zijn uitputting verlichten (Exodus 18:14-26); maar het was Mohammed, die zijn metgezel in de grot troostte.
Mozes zocht bescherming in Midian, dat later Yatrib -naar zijn schoonvader, Jethro- werd genoemd. Mohammed ging naar Yathrib, dat later, na zijn vlucht, Medina werd genoemd. De vlucht van Mozes bleek goed voor hem uit te werken vanwege de leiding van zijn schoonvader, waar Mohammeds vlucht zijn weg plaveide voor het bereiken van een reeks glorieuze overwinningen.
Aan Mozes werd een uitgebreide wet voor zijn volk gegeven; terwijl Mohammed een volmaakte, op zichzelf volledige, wet ontving voor alle volken en voor alle tijden.
De Here sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte, zeggend: “Deze maand zal u in het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." Overeenkomstig, werd met de moslims de maand en het jaar van de vlucht van Mohammed, de maand en jaar van het begin van het moslimtijdperk.
Mozes bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis van Farao; Mohammed overwon zijn vijanden in man tot man gevechten en won hun kinderen voor zijn geloof.
De inspanningen van Mozes hadden moeilijkheden en bloed vergieten tot gevolg; terwijl die van Mohammed gericht waren op het bereiken van religieuze emancipatie.
De Wetten van Mozes waren agressief, omdat hij Kanaän wilde controleren, dat door zijn opvolgers gebeurde; Mohammed moest defensieve oorlogen voeren en niettemin onderwierp Arabië zich tenslotte aan hem. En zelfs Kanaän kwam onder de onderwerping van zijn opvolgers.
Mozes berechtte zijn volk; Mohammed was ook een verheven rechter voor zijn volk en zelfs de joden aanvaarden hem als zodanig.
Mozes predikte gedurende 10 jaar te Midian; zo deed Mohammed in Medina.
Mozes was de wetgever, generaal en gids van zijn volk; Mohammed was ook een overwinnende generaal, een volmaakte gids voor alle mensen en een verbreider van een universele wet, die nooit geabrogeerd zal worden.
Een grote vloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren die hem op de hielen zaten; maar het was slechts een spinnenweb dat Mohammed van pas kwam in een netelige situatie.
Toen de metgezellen van Mozes de vijand zagen, riepen zij uit: “Zeker zullen we overwonnen worden!” – waarop Mozes antwoordde: “Geenszins, mijn Heer is met mij. Hij zal mij een uitweg laten zien.” Mohammeds antwoord in een meer precaire situatie in de grot van Hira was: “Maak je geen zorgen, zeker is Allah met ons.” (“The Light” van al-Haj Sultan Hafiz Abdul, herzien door Maulana Syed Zia-ud-Din Ahmad Gilani, pagina’s 214-216).
Wij bestrijden dat:

Het Midian van de bijbel is dichtbij de berg Sinaï en niet waar Yethreb of, zoals het vandaag bekend is, Medina gesitueerd is;
We slagen er niet in te begrijpen welke aspecten van Mohammeds oorlogsvoering defensief waren, misschien, in enkele gevallen. We weten niet wat de moslims verdedigden in Spanje of zelfs in Frankrijk, in India, Noord-Afrika, Syrië, Turkije en de Balkan. Bedoelde de schrijver werkelijk wat hij zei toen hij het woord ‘onderwerping’ gebruikte, wat betekent “onder een juk plaatsen”?
De joden hadden weinig keus dan Mohammed als rechter te aanvaarden.
Mozes preekte niet in Midian, want dit is niet een stad. Hij was daar schapen aan het wijden. Daarnaast deed hij dit gedurende 40 en niet tien jaar.
Als we als de “universele wet” de koran nemen. Is het onjuist om te zeggen dat er geen abrogaties in plaatsvonden. We verwijzen naar Soera 16:101 en 2:106 en de gehele theologie achter “mansoekh” en “nasikh” (Lees s.v.p. “Christians ask Muslims”, pp. 11-15)
Geen stormvloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren. De joden gingen door een kolom in de zee, het water stond als een muur aan beide kanten. Nadat de joden er door gegaan waren, sloot de zee zich en vernietigend het volgende Egyptische leger. (Exodus 14, Soera 2:50)
In de loop van de geschiedenis hebben veel gelovigen overeenkomstig gehandeld in situaties van ellende.
We willen graag de nummers i, ii, v, vi en xi weerspreken, die geen overeenkomsten tonen, maar daarentegen contrasten.

Nummer iii wordt in de moslimwereld algemeen aanvaard. Maar als christenen dagen we moslims uit om de bewering te onderbouwen dat de koran superieur is aan de bijbel. We willen graag precies weten in welke opzichten hij beter is dan de bijbel, of er toevoegingen of uitbreidingen zijn die de koran verbeteren in vergelijking met de bijbel, en –tenslotte- welk superieur bewijs tot de waarheid er is en in welk opzicht Mohammed superieur ten opzichte van Jezus was.

Maar bovenal, de bijbelse tekst zelf verklaart duidelijk en opmerkelijk, dat de profeet van uit uw midden zou komen. Dit kan alleen betekenen dat de profeet een jood moest zijn.

Het argument dat moslims soms gebruiken, namelijk dat profeet “uit uw broederen” moest komen (dat wil zeggen de broer van Izaäk was Ismaël, dus moest hij van de Ismaëlieten komen) moet worden verworpen, omdat “uit uw midden” moeilijk kan verwijzen naar degenenen buiten het Verbond. Echter, omdat we druk zijn met een lijst van overeenkomsten tussen Mozes en de profeet, laten we een andere lijst bekijken:

Mozes en Christus werden in armoede geboren (De Israëlieten waren onderworpen aan een buitenlandse macht). (Exodus 1:9-14)
Op beide kinderen was de dood beraamd (Exodus 1:15-16,22, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door goddelijke interventie gered. (Exodus 2:2-10, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door tekenen en wonderen geopenbaard. (Exodus 7:10,19,20; hoofdstukken 8-12; 14:21-22; 17:6-7; Matteüs 8:14 en verder; Lucas 7:11; Matteüs 14:13, etc.).
Mozes werd bereid in de woestijn gedurende veertig jaar; Christus gedurende veertig dagen. (In bijbelse symboliek staat veertig voor voorbereiding). (Handelingen 7:23 met Exodus 7:7, Matteüs 4:1 en verder).
Beiden worden in de Schrift “getrouw” genoemd. (Hebreeën 3:2-5)
Mozes bevrijdde Israël van de gebondenheid aan hun onderdrukkers; Christus bevrijdde gelovigen van de gebondenheid aan zonde (waarvan Egypte door de bijbel heen het symbool is). (Exodus, Jesaja 53, Johannes 8:32-36, Romeinen 6:18-22, 8:2, Galaten 5:1).
Het water was onderworpen aan het gezag van beiden: (De Rode Zee aan Mozes; het Meer van Galilea aan Christus). (Exodus 14:21, 17:6, Matteüs 14:22 en verder, Johannes 6:16 en verder, Matteüs 8:18).
Mozes sprak tot God “van aangezicht tot aangezicht”, zo deed Christus op de berg van de Verheerlijking (Exodus 33:11, Matteüs 17:3).
Na deze ervaring straalde het gezicht van Mozes; en zo deed de gehele verschijning van Christus (Exodus 34:29, Matteüs 17:2).
Mozes was de middelaar van het oude verbond (testament); Christus van het nieuwe verbod, of testament. (Exodus 19 and 20, Hebreeën 12:24).
Beiden profeteerden van gebeurtenissen die vervuld werden. (Deuteronomium 18:15-22, 28:15-29:67, Matteüs 24).
De joden rebelleerden tegen beiden. (Exodus 5:21, 14:11-12, 17:2-4, Numeri 11:1-33, Lucas 4:16-30, Johannes 11:47-50, Matteüs 26:50-56, 27:15-23 etc.)
Beiden stierven vanwege zonde – Mozes voor zijn eigen zonde; Christus voor de zonde van de gehele wereld. (Numeri 20:12, Deuteronomium 34:4-5, 1 Corinthiërs 15:3, Johannes 1:29, 10:14-16, Jesaja 53, etc.).
We hebben reden om te geloven dat Mozes opstond (Judas 9, Lucas 9:30); Jezus Christus stond zonder twijfel op uit de dood volgens het evangelie. (Matteüs 28:14, Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4).
De belangrijkste en verwachte gebeurtenis van het leven van Mozes gebeurde na zijn dood: de inname van het Beloofde Land. En zo was het met Christus: Christus, het tegenbeeld van Mozes, verzekerde door zijn dood nieuw leven voor ons. (Romeinen 5:6-8, 8:34, 1 Corinthiërs 15:3,22, 2 Corinthiërs 5:15, 1 Thessalonicenzen 5:9-10, etc.).
Ter afsluiting, we mogen zeggen dat Mozes water uit een rots produceerde en in het nieuwe testament worden ons verteld dat “Die rots Christus was” en hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (1 Corinthiërs 10:4, Johannes 7:37-38, 4:13-14)

Er zijn andere mindere “profetieën”, die hier beschouwd kunnen worden, maar we achten ze te onbelangrijk om mee te nemen. Echter, we moeten opmerken dat als een moslim zich baseert op de bijbel omdat het profetieën over Mohammed bevat en hij acht deze profetieën als een bewijs van de waarheid van zijn beweringen, dan door zo te doen bevestigt hij in feite dat de bijbel vrij van corruptie is, anders zou hij bouwen op zand. (J. Christensen).


--------------------------------------------------------------------------------
Bron: answering-islam.org

Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.
Korancitaten zijn uit de Nederlandstalige interpretatie van de koran die op het web te vinden is.
Laatste aanpassing: november 2004
Met toestemming vertaald; de originele titel luidt :Alleged Prophecies In The Bible Pointing To Mohammed


In de tijd van Jezus (as) waren de joden aan het wachten op de komst van de profeet, aangekondigd in Deuteronomium 18:18. De joden hebben zelf geen kandidaat aangesteld voor dit profeetschap. Het was Jezus (as) die door christenen als deze profeet gezien werd. In de tijd van Jezus

(as) waren ze nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. Het bewijs hiervoor is te vinden in Johannes 1:19-22:
…Wie zijt gij… …Wat dan? Zijt gij Elia?… …Zijt gij de profeet?…

De joden waren aan het wachten op drie profeten; de Messias, Elia en de profeet uit Deuteronomium 18:18. Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus (as) de Messias. In de Bijbel lezen we dat Johannes de Doper (as) de Elia is; Matteüs 17:10-13
…Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had…

Hier lezen we, dat Jezus (as) zegt, dat Johannes de Doper (as) de Elia is. Toen gingen de discipelen naar Johannes de Doper (as) om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is. In Johannes 1:20 lezen we wat Johannes de doper (as) over zichzelf zegt:

…Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen…

Wie zegt nu de waarheid? Ze zijn beide profeten van God. Jezus (as) zegt, dat Johannes (as) de Elia is, en Johannes (as) zegt, ik ben het niet. Dus een van hen spreekt niet de waarheid! Maar dit is niet het probleem van de moslims, maar van de christenen, dat moeten ze zelf oplossen. Hier zien we dat Johannes (as) zegt, dat hij de Christus niet is. Dat klopt, want Jezus (as) is de Christus. Maar nu komt dus het vreemde. Volgens Jezus (as) was Johannes (as) de Elia. Maar volgens Johannes (as) is hij het niet. Dat maakt Jezus (as) een leugenaar. Wat belangrijk is, is dat Johannes de Doper (as) niet de Elia is. Dan stellen ze hem een derde vraag: …Zijt gij de profeet?… En Johannes (as) zegt: …neen…
Ze stelde hem drie vragen: Zijt gij Christus?

Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij Elia? Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij de profeet? Hij zegt nee, ik ben het niet.

En met 'de profeet' wordt bedoeld, de profeet in Deuteronomium 18:18. In de Bijbel staat bij 'de profeet' een -d-. Als we kijken waar naar toe de -d- verwijst, dan zien we dat het verwijst naar Deuteronomium 18:18. En wij hebben nu kunnen zien, dat deze profeet niet Jezus (as) is, maar Mohammed . We ontkennen Jezus (as) niet. Wij moslims geloven dat hij één van de grote profeten van God is. Wij geloven in zijn wonderbaarlijke geboorte. Wij geloven dat hij de Messias was. Wij geloven dat hij de dode tot leven wekte, met de toestemming van God. Wij geloven dat hij de melaatsen en de blinden genas, met de toestemming van Allah. (Wilt u weten hoe Jezus (as) geplaatst wordt in de Islam, lees dan het boekje "Jezus in de Islam".) We bestrijden ook niet alle profetieën in het Oude

Testament over de komst van Jezus (as). Maar waar wij over praten, is dat de profetie in Deuteronomium 18:18 niet verwijst naar de komst van Jezus (as), maar dat dit verwijst naar de komst van Mohammed .

Gewoon niet joods
Berichten: 9
Lid geworden op: Wo Dec 13, 2006 10:40 pm
Locatie: noord-holland
Contact:

Mohammed in de Bijbel

Berichtdoor Gewoon niet joods » Do Dec 14, 2006 1:31 am

Hoi Stropke ik heb u bericht gelezen en deze studie als antwoord gepost

"Zeg: 'Wat denken jullie? Als hij (de Koran) van Allah afkomstig is en jullie wijzen hem af, terwijl er een getuige van de Kinderen van Israël over het overeenkomstige ervan is die er in geloofde, en jullie waren hoogmoedig (dan zijn jullie toch onrechtvaardigen?)'. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 46: "Al Ahqâf" (De Zandheuvels), aya 10)

Deze aya, dit vers, is voor de ongelovigen. Het zegt; "kunnen jullie niet zien dat dit Boek van Allah, jullie Schepper is? Als je de Koran leest, met open geest, dan zie je dat dit Boek van Allah komt. De Koran bewijst zichzelf en

toch geloven jullie er niet in. Kunnen jullie niet zien? Kunnen jullie niet begrijpen?"

"…een getuige van de Kinderen van Israël…" refereert naar de profeet Mozes (as).

De wet in het Oude Testament is bijna hetzelfde als de Wet in de Islam.

In de Bijbel lees je gegevens over heel veel dingen, zoals het beest, Israël, de terugkomst van Jezus (as), wonderen, etc. Maar wat zegt de Bijbel over de profeet Mohammed ? Wat zegt de Bijbel over een man die ervoor zorgde dat zovele mensen in hem geloofde? Een man die ervoor zorgde dat zovele mensen geloofde in één God. Een man die ervoor zorgde dat zovele mensen geloofde in Jezus (as), en hem respect toonde (zelfs meer respect dan de christenen), en respect toonde voor zijn

moeder Maria. Over deze man moet vast iets in de Bijbel te vinden zijn.

Kun je in de Bijbel, in het Oude Testament, lezen dat Jezus (as) zal komen? Christenen zullen zeggen, ja, op vele plaatsen wordt de komst van Jezus (as) voorspeld. Maar kun je in het Oude Testament ook zijn naam vinden? Nee, de naam Jezus wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Zijn er details over Jezus (as) te vinden in het Oude Testament? Zoals; dat zijn moeder Maria zal heten, of dat hij geboren zal worden in Betlehem? Nee, zulke details worden niet genoemd in het Oude Testament. Hoe weet je dan dat al deze profetieën over de komst van een profeet, gaan over Jezus (as)? Je moet beredeneren, je moet afleiden, 1+1=2, om te zien dat Jezus (as) bedoeld wordt met de voorspelde profeet. Wij moslims hebben hier geen probleem mee, maar waarom kunnen we dit dan niet doen voor de profeet Mohammed ? Waarom wel beredeneren

dat Jezus (as) komt, maar waarom niet beredeneren dat Mohammed zal komen? Dus al die profetieën gaan over Jezus (as) zonder dat zijn naam genoemd wordt? Terwijl de profeet Mohammed wél met zijn naam genoemd wordt!

In Hooglied 5:16, in de originele Hebreeuwse tekst staat "Muhammadim", wat men vertaald heeft naar 'geliefde'.

Als we de komst van Jezus (as) beredeneren, waarom zullen we dan niet de komst van Mohammed beredeneren?

We lezen in de Bijbel, Deuteronomium 18:18

…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

Wie is die profeet, bedoeld in dit vers? Christenen zullen zeggen dat dit bedoeld is voor Jezus (as). Maar er staat niet Jezus! Een profetie is een voorspelling van iets wat in de toekomst zal gaan gebeuren. En als het dan gebeurd, dan is dat een vervulling. Wat toen voorspeld was, is nu gebeurd. Dit vers gaat volgens christenen over Jezus (as). Waarom?

Er staat …een profeet zoals gij zijt…, zoals Mozes (as). Waarom was Jezus (as) zoals Mozes (as)? Christenen zullen zeggen; Jezus was een jood en Mozes was een jood. Een andere rede volgens christenen is dat Jezus een profeet was (?) en Mozes was een profeet. Dus Jezus is als Mozes. Maar als dit de enige twee redenen zijn, dat dit vers de komst van Jezus (as) voorspeld, dan kan dat ook gelden voor alle andere joodse profeten zoals David, Solomon, Jesaja, Daniël, enz. (vrede zij met hen allen). Dus waarom zal hiermee Jezus (as) bedoeld worden? De anderen (zo'n 70 in het Oude

Testament) waren ook joden en profeten! Dus waarom dan Jezus (as)?

Geen antwoord van geen één christen. Wat is het enige goede antwoord? Jezus (as) was niet zoals Mozes (as)! De profeet in Deuteronomium 18:18 is niet Jezus (as)!

Waarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as)?
1. Volgens christenen, niet mijn woorden maar hun woorden; Jezus (as) is God, of de zoon van God. Maar Mozes (as) is geen God en ook niet de zoon van God. Dus is Jezus (as) niet zoals Mozes (as).
2. Volgens christenen, en ook hier zijn het hun woorden, is Jezus (as) gestorven voor de zonden van de mensen. Mozes (as) niet, dus is Jezus (as) niet zoals Mozes (as).
3. Volgens christenen is Jezus (as) drie dagen dood geweest en naar de hel geweest. Dit is op zich al vreemd dat God een onschuldige man, een profeet

naar de hel stuurt; of volgens de christenen is Jezus (as) God, dus God moest drie dagen naar de hel?!? Maar dat is nu niet belangrijk. Dus Jezus (as) is drie dagen dood en in de hel geweest en Mozes (as) niet. Dus Jezus (as) is niet zoals Mozes (as).

Deze zaken zijn allen hypothetisch en zeer moeilijk, of helemaal niet, te begrijpen. Laten we nu eens kijken naar de basis, het fundament. De volgende zaken zijn zelfs door kinderen goed te begrijpen.


1. Vader en moeder.
De profeet Mozes (as) had een vader en een moeder. De profeet Mohammed had ook een vader en een moeder. Maar Jezus (as) daarentegen, had alleen maar een moeder. Hij had geen vader. De geboorte van Jezus (as) was miraculeus, een wonder. Daar geloven christenen én moslims in. Kijk

bijvoorbeeld maar eens naar Matteüs 1:18.
…bleek zij zwanger te zijn uit de heilige Geest…

Dus Mozes (as) en Mohammed hadden beide een vader en een moeder en Jezus (as) had alleen maar een moeder. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


2. Wonderbaarlijke geboorte.
Mozes (as) en Mohammed zijn beide verwekt en geboren op de normale manier zoals wij allen. Maar Jezus (as) was geboren door een bijzonder wonder.

Lees bijvoorbeeld Lucas 1:35
…De Heilige Geest zal over u komen…

En in de Edele Koran lezen we:

"Zij zei: 'O mijn Heer, hoe kan ik een kind
krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?' Hij (Allah) zei: 'Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees', en het is'." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 3; "Âli 'Imrân" (De Familie van 'Imrân), aya 47)

Zoals christenen geloven, dat de geboorte van Jezus (as) een wonder was, zo ook geloven de moslims dat de geboorte van Jezus (as) een wonder was. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


3. Huwelijk.
Mozes (as) en Mohammed waren beide getrouwd en hadden kinderen gekregen. Maar Jezus (as) was heel zijn leven vrijgezel. Dus daarom is Jezus (as) niet

zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


4. Als profeet erkend.
Mozes (as) en Mohammed kregen veel tegenstand van onder hun volk (de joden en Arabieren). Men weigerde in hen te geloven en men weigerde hen te erkennen als een profeet van God, van Allah. Maar uiteindelijk voor hun dood, werden ze erkend als boodschappers van Allah. Mozes (as) bijvoorbeeld, hoe vaak was zijn volk niet ongehoorzaam en bracht men Mozes (as) in de problemen? Hij werd het land uitgedreven en zijn geduld en geloof werden vaak op de proef gesteld. Maar voor zijn dood accepteerde men zijn profeetschap en de boodschap die hij verkondigde. Zo ook de profeet Mohammed . Hij werd in het begin ook niet geloofd en de moslims moesten twee keer emigreren om te ontsnappen aan het geweld tegen de

moslims; één keer vluchten men naar Abbassinië (Ethiopië) en de tweede keer naar Medinah. Zelfs daar liet men de moslims en de profeet Mohammed niet met rust. Maar voor zijn dood, geloofde men in de boodschap die hij verkondigde en accepteerde zijn volk hem als de boodschapper van Allah. Maar Jezus (as), wederom daarentegen, werd niet door zijn volk geaccepteerd en erkend als profeet van Allah. Lees maar eens Johannes 1:11
…Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen…

Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


5. Profeet én koning.
Mozes (as) en Mohammed waren zowel profeet als koning (leider). Ze hadden zeggenschap over leven en dood. Ze

ontvingen de Boodschap, verkondigde de Boodschap en voerden de Wetten in. Diegene die de Wetten overtrad, werd volgens die Wet bestraft. Beide kregen de Boodschap van Allah en beide konden het in de praktijk uitvoeren. Ze leefde uiteindelijk als leiders onder hun volk en beide konden de Wetten van God ten uitvoer brengen (bijvoorbeeld Numeri 15:32-36). Alle andere profeten (as) echter, kregen een Boodschap van Allah, ze verkondigde die aan de mensen, maar konden zelf de Wet nooit verplichten, omdat ze geen leiders (heersers) waren. Toen Jezus (as) kwam, werd hij voor de joodse 'rechter' (Pilatus) gedaagd en ondervraagt voor verraad. En Pilatus vroeg aan Jezus (as) volgens Johannes 18:33
…Zijt Gij de Koning der Joden?…

Jezus (as) antwoordde volgens Johannes 18:34
…Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?…
Na verder verhoor zegt Jezus (as) volgens Johannes 18:36
…Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld…

Dit betekend dat het koninkrijk van Jezus (as) een geestelijk koninkrijk is. Het koninkrijk van een profeet. Mozes (as) en Mohammed hadden zowel een geestelijk koninkrijk, als een materialistisch koninkrijk. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


6. Nieuwe wetten.
Mozes (as) en Mohammed brachten nieuwe wetten en regels voor hun volk. Voor de komst van Mozes (as) hadden de mensen de Tien Geboden niet. Ze hadden geen goddelijke wetten. Ze wisten wel een beetje over goed en kwaad, en ze hadden

ook wel een vaag idee over God de Almachtige, maar ze hadden geen wet. Allah (SWT) openbaarde aan Mozes (as) de Tien Geboden. Hij gaf zijn volk nieuwe goddelijke wetten over wat te eten en wat niet, wat rein en puur is en wat onrein en onpuur is, wat goed is en wat slecht. Tot in het kleinste detail werd alles geopenbaard en de goddelijke Wet werd compleet; nieuwe regels, nieuwe wetten.

De Arabieren vóór de Islam, hadden ook geen wet. Ze waren onwetende mensen. Een volk dat in vele goden geloofde, ze trouwde met hun stiefmoeders, ze doodden veel vrouwelijke baby's, ze dronken alcohol en ze gokten en ze vochten al eeuwen tegen elkaar om het kleinste akkefietje. In deze tijd was het verschil tussen Arabieren en dieren slechts de vorm. Het waren zeer onontwikkelde mensen, zonder wet en zonder regels. Toen kwam de profeet Mohammed . In 23 jaar veranderde hij

zijn volk tot een intelligent volk. Hij bracht zijn volk van het donker naar het licht. Eerst waren zij als dwalende in de woestijn. Niemand keek naar hen om, als waren zij menselijk afval. Maar na de komst van de profeet Mohammed , werden de Arabieren een zeer sterk en ontwikkeld volk. Van onopvallend naar opvallend, van onbekend naar bekend. Van niks werden zij alles. Ze blonken uit in wetenschap, en binnen een eeuw waren er Arabieren van Grenada in Spanje tot aan Delhi in India. Arabië leek een klein hoopje zwarte aarde, maar het bleek een explosief poeder, dat zich zeer sterk ontwikkelde, na de komst van de Islam. Het rijk wat de Romeinen bouwden in zo'n duizend jaar, bewerkstelligden de moslims in enkele tientallen jaren, en zelfs meer. Wat gaf hen de kracht en de kennis? De nieuwe Boodschap van de Islam! De nieuwe Boodschap van Allah (SWT) die wel moest komen omdat de vorige Openbaringen waren veranderd en

aangepast! Het vormde en ontwikkelde het volk van de Arabieren.

Nieuwe wetten en nieuwe regels. Mozes (as) bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Mohammed bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Toen Jezus (as) kwam, en gevangen werd genomen door de joden, dachten ze niet dat hij een nieuwe religie kwam brengen. En Jezus (as) verzekerde hen dat hij inderdaad geen nieuwe religie kwam verkondigen. In Matteüs 5:17 lezen we:
…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen…

Dus Jezus (as) kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen, en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren.

Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


7. De dood.
Mozes (as) en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Maar Jezus (as) is volgens de christenen, gewelddadig gedood aan het kruis. Geen natuurlijke dood maar door een misdrijf. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


8. De laatste rustplaats.
Mozes (as) en Mohammed zijn beide begraven en rusten in de aarde. Maar Jezus (as) is niet meer op aarde, maar hij is in de hemel. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).

Dit zijn enkele zaken om een klein gedeelte van het vers Deuteronomium te bewijzen, het gedeelte:

…zoals gij zijt…

We hebben gezien dat Jezus (as) niet is zoals Mozes (as), maar dat Mohammed wél is zoals Mozes (as). Maar het gedeelte …zoals gij zijt… is slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18

…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

We gaan nu kijken naar een ander gedeelte van dit boeiende en onthullende vers.

…uit het midden van hun broederen…

God zegt tegen Mozes (as) dat de profeet komt vanuit het midden van hun broederen. Niet van onder hen zelf maar van onder hun broederen. Het volk van Mozes (as) waren joden, dus de aangekondigde profeet in Deuteronomium 18:18 komt niet van onder de joden, maar van onder de broederen van de joden. Wie zijn dan de broederen van de joden?

De profeet Abraham (as) had meerdere vrouwen; o.a. Sara en Hagar. Abraham (as) kreeg een zoon met Hagar, de profeet Ismaël (as). Ook met Sara kreeg Abraham (as) een zoon, de profeet Isaac (as). Ismaël (as) en Isaac (as) waren dus broeders. In de Bijbel lezen we in Genesis 21:13 het volgende:

…want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon der slavin (Hagar) zal Ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is…

En in Genesis 21:18 staat over Ismaël (as):

…want Ik zal hem tot een groot volk stellen…

De afstammelingen van Isaac (as) zijn de joden, bedoeld in Genesis 21:13. De afstammelingen van Ismaël (as) zijn de Arabieren, het grote volk bedoeld in Genesis 21:18. Lees ook maar eens Galaten 4:22-25
…Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije……de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. Het (woord) betekent de berg Sinai in Arabië…

Als we kijken naar het gedeelte van Deuteronomium 18:18 …uit het midden van hun broederen…, de broederen van de joden; de Arabieren. De Arabieren zijn de broederen van de joden. Dus de profeet die aangekondigd wordt in Deuteronomium 18:18 zal komen van het Arabische volk. Jezus (as) was een jood, dus hij was één

van hen. Dus Jezus (as) wordt niet bedoeld in het betreffende vers. Maar de profeet Mohammed was een Arabier, dus Mohammed is de profeet in Deuteronomium 18:18.

Een ander aspect in Deuteronomium 18:18 is;
…Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen…

Hoe kun je iemand woorden in de mond leggen? Hoe kan ik, bijvoorbeeld, woorden in uw mond leggen? Dat kan als volgt: stel, wij spreken een andere taal en u moet mij na zeggen.
Ik zeg: "Qoel hoewallahoe ahad".
U zegt mij na: "Qoel hoewallahoe ahad".
Dan zeg ik: "Allahoe sammad".
U herhaald mijn woorden: "Allahoe sammad".
Ten slotte zeg ik tot u: "Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

U zegt: "Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

De woorden die u zegt, zijn niet uw woorden. U weet niet eens wat die woorden betekenen. Deze woorden zijn de woorden van wie u die hoort. U herhaald ze alleen. U herhaalt deze woorden, dus ik leg deze woorden in uw mond. De woorden die ik in uw mond gelegd heb, betekenen:

"Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enigste van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig'." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 112: "Al Ikhlâsh" (Het zuiveren))

Nu, als we kijken naar Deuteronomium 18:18, en u leest dit vers, leg ik dan woorden in uw mond? Nee, ik leg pas woorden in uw mond, als u ze niet kent, als u er nog nooit van gehoord heeft. Als u

herhaald wat ik u zeg, dan pas leg ik woorden in uw mond. En precies, op deze manier is de hele Koran geopenbaard aan de profeet Mohammed . De eerste openbaring kreeg hij toen hij in de grot Hira was. Hij was alleen.

De engel Gabriël (as) zei tot hem: "lees". Mohammed zei: 'ik kan niet lezen". Mohammed wist niet dat toen hij dit zei, dat er een andere Bijbelse profetie vervuld werd; namelijk Jesaja 29:12
…Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…

Met het boek wordt de openbaring van God bedoeld.

De engel van God zei opnieuw: "Lees". Mohammed zei weer: "Ik kan niet lezen". Voor de derde keer zei de engel Gabriël (as)

tegen Mohammed : "Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen". Toen begreep Mohammed dat hij niet moest lezen, maar dat hij moest herhalen wat hij hoorde. Dus hij herhaalde:

"Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 96: Al-'Alaq (De Bloedklomp), aya 1 t/m 5)

Dit waren de eerste vijf verzen (ayaat), geopenbaard aan de Zegel der Profeten: Mohammed , in de grot Hira.

Nadat de engel Gabriël (as) had gesproken en was weggegaan, werd Mohammed

zeer bang en rende naar zijn vrouw Khadeejah (ra). Met angst vertelde Mohammed wat hij had meegemaakt en hij was bang dat er iets fout met hem was, dat hij misschien bezeten zou zijn, dat hij een stem hoorde die zei dat hij moest lezen. Zijn vrouw Khadeejah (ra) zei: Allah weet wel wat Hij met jou doet. Jij bent aardig voor wezen en weduwen en je bent vriendelijk tegen alle mensen. Je doet veel aan liefdadigheid en je bent goed. Toen gingen ze naar een neef van Khadeejah (ra), Warrakah, een geëerd lid onder de geleerden van het joodse en christelijke schrift. Warrakah was een christen, een Arabische christen. Toen hij het verhaal hoorde, zei hij dat Mohammed een Boodschapper van Allah was, een profeet van Allah, gekozen voor de mensheid.

In de daarop volgende 23 jaar van zijn profetisch leven, werd de hele Koran geopenbaard. In fases, afhankelijk van de

behoefte. Het is een Boek, bestaande en opgebouwd uit een soort van telegrammen. Dit is de manier hoe Allah (SWT) spreekt. Allah spreekt niet zoals: er was eens, of sprookjes over Baba het zwarte schaap, de wolf en het lam. De Edele Koran is niet zo. De Koran is een geconcentreerd Boek: "Qoel hoewallahoe ahad. Allahoe sammad. Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad". Vier verzen, en het hoofdstuk is compleet. Het is een oceaan. Nu begin je te denken wat daar staat. Een oceaan. Wat staat daar?

"Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enigste van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig'."

En wat nog meer? Wat betekend dit alles? Het is zeer moeilijk. Je hebt toelichting nodig om alles goed te begrijpen. De Koran Kariem is een geconcentreerd Boek,

bestaande uit 'telegrammen'. En in 23 jaar werd alles geopenbaard wat we nu in één Boek kunnen lezen: De Koran.

Maar dit alles, waar we nu over praten, is helemaal niet belangrijk. Want de zoon van God is gestorven voor onze zonden. Hij heeft ons verlost van alle zonden. Het is een fijn en goed gevoel, dat iemand anders boet voor jou zonden. Je kunt met 200 km./uur door de stad rijden, en als ze je pakken zeg je gewoon dat je buurman de bekeuring zal betalen. Wat fijn. Zal u er nog iets om geven om snelheid te minderen? De buurman is er om de bekeuringen te betalen. U heeft hoofdpijn en ik slik het medicijn. Ik ga boodschappen doen, en u betaald. Wat fijn. U heeft problemen met uw blinde darm. Ik zeg; opereer mij maar, de mijne is nog gezond. Maar zo is de mens niet. De mens is van nature een lafaard.

Een voorbeeld: de profeet Adam (as), volgens de Bijbel van nu, in Genesis 3:10-14

…Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten…

God betrapte hen op het eten van de appel. Allah vroeg Adam (as) wat hij gedaan had. Adam (as) zei: nee, niet ik, maar de vrouw heeft mij de appel te eten gegeven. Kijk naar zijn gedrag. Hij beschuldigde de vrouw. Hij beschuldigde zelfs God, want als God de vrouw niet geschapen had, dan was hij nu niet in de problemen geweest. En de vrouw, zij beschuldigde de slang. Je ziet, zij willen zelfs niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten, voor hun eigen zonden. Laat staan boeten voor de zonden van een

ander. Wij zijn allemaal net zo, geen verschil. Dit is de mens. Wilt u de straf van een ander op u nemen? Als iemand zondigt, wilt u boeten? Het is ook zeer onrechtvaardig. Dus iemand die gestorven is voor onze zonden, wat een plezant gevoel. Je hoeft geen respect te tonen, of te bidden, of te vasten. Je hoeft geen geld te geven aan de behoeftige of na te denken over het leven. Je hoeft jezelf niet te gedragen en op het rechte pad te blijven je hele leven lang. Nee, je hoeft alleen te geloven dat Christus is gestorven voor onze zonden en vergeving is voor jou. Verlies geen tijd en doe wat je wil, geniet, want Christus is gestorven voor je zonden. Maar Allah (SWT), de Almachtige, wist van deze mentaliteit. In vers 19 van Deuteronomium 18, waarschuwt God ons, dat diegene die niet luistert naar de profeet, die in Zijn Naam zal spreken, diegene zal bestraft worden.
…De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen…

Beangstigd dit u niet? Mij wel, het maakt mij bang. Niets helpt om daar aan te ontsnappen. Geen wapen in huis helpt om veilig te slapen. God, de Almachtige, zal aan ons rekenschap vragen, zal ons bestraffen. Meerdere verzen in de Bijbel laten ons zien dat we ons moeten houden aan de Wetten van God. Maar daar gaat het nu even niet om. Terug naar het bovenstaande vers. In wiens naam spreekt Mohammed ? Van wie zijn de woorden die hij spreekt en in wiens naam spreekt hij? Kijk in de Koran en lees bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk "An Nâs", en blader zo terug naar het begin. Je zult zien dat elk hoofdstuk begint met: Bismillah al-Rahman al-Rahiem, In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. In wiens naam spreekt Mohammed ? In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Kijk eens hoe deze profetie past bij de profeet Mohammed ? Het past hem als een handschoen. Elk woord, elk hoofdstuk begint met: In naam van Allah, de

(as) waren ze nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. Het bewijs hiervoor is te vinden in Johannes 1:19-22:
…Wie zijt gij… …Wat dan? Zijt gij Elia?… …Zijt gij de profeet?…

De joden waren aan het wachten op drie profeten; de Messias, Elia en de profeet uit Deuteronomium 18:18. Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus (as) de Messias. In de Bijbel lezen we dat Johannes de Doper (as) de Elia is; Matteüs 17:10-13
…Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had…

Hier lezen we, dat Jezus (as) zegt, dat Johannes de Doper (as) de Elia is. Toen gingen de discipelen naar Johannes de Doper (as) om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is. In Johannes 1:20 lezen we wat Johannes de doper (as) over zichzelf zegt:

…Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen…

Wie zegt nu de waarheid? Ze zijn beide profeten van God. Jezus (as) zegt, dat Johannes (as) de Elia is, en Johannes (as) zegt, ik ben het niet. Dus een van hen spreekt niet de waarheid! Maar dit is niet het probleem van de moslims, maar van de christenen, dat moeten ze zelf oplossen. Hier zien we dat Johannes (as) zegt, dat hij de Christus niet is. Dat klopt, want Jezus (as) is de Christus. Maar nu komt dus het vreemde. Volgens Jezus (as) was Johannes (as) de Elia. Maar volgens Johannes (as) is hij het niet. Dat maakt Jezus (as) een leugenaar. Wat belangrijk is, is dat Johannes de Doper (as) niet de Elia is. Dan stellen ze hem een derde vraag: …Zijt gij de profeet?… En Johannes (as) zegt: …neen…
Ze stelde hem drie vragen: Zijt gij Christus?


Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij Elia? Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij de profeet? Hij zegt nee, ik ben het niet.

En met 'de profeet' wordt bedoeld, de profeet in Deuteronomium 18:18. In de Bijbel staat bij 'de profeet' een -d-. Als we kijken waar naar toe de -d- verwijst, dan zien we dat het verwijst naar Deuteronomium 18:18. En wij hebben nu kunnen zien, dat deze profeet niet Jezus (as) is, maar Mohammed . We ontkennen Jezus (as) niet. Wij moslims geloven dat hij één van de grote profeten van God is. Wij geloven in zijn wonderbaarlijke geboorte. Wij geloven dat hij de Messias was. Wij geloven dat hij de dode tot leven wekte, met de toestemming van God. Wij geloven dat hij de melaatsen en de blinden genas, met de toestemming van Allah. (Wilt u weten hoe Jezus (as) geplaatst wordt in de Islam, lees dan het boekje "Jezus in de Islam".) We bestrijden ook niet alle profetieën in het Oude

Testament over de komst van Jezus (as). Maar waar wij over praten, is dat de profetie in Deuteronomium 18:18 niet verwijst naar de komst van Jezus (as), maar dat dit verwijst naar de komst van Mohammed .

Jezus (as) gaf zijn volk een test. Hij zegt dat er vele valse profeten en valse christenen zouden komen die grote wonderen zouden verrichten. Maar als valse profeten wonderen kunnen verrichten, hoe kan men dan de valse profeet onderscheiden van de ware profeet? Jezus (as) zegt in Matteüs 7:15-18
…Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen…

Wij moslims zijn geen uitzondering op alle andere gemeenschappen. Ook wij hebben zwarte schapen in onze gemeenschap. Er zal best wel een 'moslim' zijn die elke hindoe of christen onder de tafel drinkt, of een 'moslim' die steelt of een andere wet overtreed. Maar, en ik ben trots om het volgende te zeggen, dat wij moslims, het laagste percentage alcoholisten hebben, het laagste percentage zelfdoding, gok- en drugsverslaafden, laagste criminaliteit, laagste scheidingspercentage en wij hebben het hoogste liefdadigheidspercentage.

Met wat God ons gegeven heeft, zijn wij de meest liefdadige mensen, de meest gastvrije mensen, de meest sobere mensen. Nogmaals, wij hebben onze zwarte schapen. Onder de moslims zijn er ook criminelen, alcoholisten, verkrachters, etc. Maar er is geen één gemeenschap die zulk lage percentages heeft, dan de Islam. Op dit moment zijn er meer dan een miljard moslims in de wereld. En dit aantal neemt

nog steeds toe. Ook de kennis, de wetenschap en al het goede uit de Edele Koran, heeft een enorme goede invloed gehad op onze huidige kennis van heel veel zaken. Ook heeft het een zeer goede invloed op de gehele samenleving, met "vrede" als kern. Dus al met al kunnen we concluderen dat de vruchten van de boodschap van Mohammed en al wat deze Zegel der Profeten achter heeft gelaten, goed is. Dus van een ware profeet.

We hebben nu naar aanleiding van één vers uit de Bijbel, Deuteronomium 18:18, gezien dat de komst van Mohammed aangekondigd wordt. Lees nu maar eens Handelingen 3:22-23

…Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal…

En Handelingen 7:37
…Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan…

Deze verzen onderstrepen Deuteronomium 18:18.

Maar er is nog veel en veel meer. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld het volgende: Jezus (as) zegt in Johannes 16:5-15
…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Ik hoop dat u hier eens goed over nadenkt.

Voor zover dit onderwerp. Er is nog zoveel te vertellen. Zo laat de Bijbel o.a. zien dat Jezus (as) niet gestorven is aan het kruis. Jezus (as) zegt ons de geboden na te komen. Met andere woorden, de wet is er niet voor niets en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Ik roep alle mensen op om te blijven lezen, leren en te bestuderen. Ik nodig alle mensen tot de Islam uit. Tot slot, al het goede in dit boekje komt van Allah, en de fouten zijn door mij gemaakt. Ik vraag Allah daar vergeving voor.

Laa ilaha illallah - Mohammad rasoel AllahEr is geen God dan Allah, en Mohammed is de Boodschapper van Allah.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Dec 14, 2006 1:59 am

Gewoon niet Joods.
Ik zou het zeer waarderen als je in het vervolg zelf je eigen antwoorden zou schrijven, en stopt met het plakken van ellenlange artikelen.

Niemand zal deze shit lezen, dus bespaar je de moeite.

Dit is trouwens een waarschuwing.
Je bent hier van harte welkom, maar wij verwachten dan wel dat je op een normale manier met ons in discussie gaat.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Dec 14, 2006 2:03 am

Ik heb je naam veranderd in gewoon niet joods.
Dat is wel zo eerlijk.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 10:53 am

Niemand zal deze shit lezen, dus bespaar je de moeite.


Nou ik heb het gelezen en het was zeker de moetie waard

VriendelijkeGroet

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Dec 14, 2006 1:14 pm

Super-Geduldt schreef:Niemand zal deze shit lezen, dus bespaar je de moeite.


Nou ik heb het gelezen en het was zeker de moetie waard

VriendelijkeGroet


Dat komt omdat Super-Geduldt, Gewoon niet Joods is.
Natuurlijk sta je achter het werk dat je zelf gepost hebt.

Op dit forum ( net zoals op vele forums ) is het verboden om met meer dan een gebruikersnaam te registreren.

Ook mijn super geduld raakt uitgeput.
Omdat je een Moslim ben, zie ik het door de vingers, maar het moet niet te gek gaan worden.
Ik had dit gedrag nooit gepikt van een niet moslim.

Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 4:14 pm

Ariel schreef:
Super-Geduldt schreef:Niemand zal deze shit lezen, dus bespaar je de moeite.


Nou ik heb het gelezen en het was zeker de moetie waard

VriendelijkeGroet


Dat komt omdat Super-Geduldt, Gewoon niet Joods is.
Natuurlijk sta je achter het werk dat je zelf gepost hebt.

Op dit forum ( net zoals op vele forums ) is het verboden om met meer dan een gebruikersnaam te registreren.

Ook mijn super geduld raakt uitgeput.
Omdat je een Moslim ben, zie ik het door de vingers, maar het moet niet te gek gaan worden.
Ik had dit gedrag nooit gepikt van een niet moslim.

Vriendelijke groet.
Ariel.


:?: Hahah

je hebt het verkeerd ariel ik ben zelf christelijke opgevoed en we zitten en debat voorteberijden op school Dus over geloof islam en joods en christelijk dus ieder zit achter de pc vandaar de ip Dus het zal gewoon scheinheilig zijn en ik ben niet hoogmoedig en ben pas 15 jaar en nog iets reken maar op 50 a30 nieuweleden die zich zulen inschrijven met de zelfe ipaders en zelfde bye

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Dec 14, 2006 5:01 pm

Wat heb ik mis beste jongen?
Dat jij Moslim bent of dat je met twee verschillende gebruikers namen werkt?
Van dit laatste feit ben ik namelijk voor honderd procent zeker.
Je gebruikt de zelfde stijl en je IP adres heeft je verraden.

Gewoon niet joods [ 9 Berichten ]
Super-Geduldt [ 9 Berichten ]

Ik weet niet of je jokt wat betreft je voorbereidingen voor een debat op school.
Ik weet wel dat je Nederlands abominabel slecht is, en ik kan me bijna niet voorstellen dat jij van oorsprong een Nederlandse jongen/meisje bent.

Wat betreft een debat met ons aangaan, daarin zijn jullie/jij van harte welkom.
Een debat betekend natuurlijk niet in het wilde weg artikelen plaatsen, maar het betekend dat jij je eigen gedachten en ideeën over het onderwerp waar je over wil debatteren moet hebben, en aan ons laat zien.
Als jij serieus bent, dan zijn wij dat ook, maar het is hier geen speeltuin.

In ieder geval welkom, en vraag je onderwijzer om zich ook te registreren zodat ook hij kan zien wat jullie hier leren.


Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Do Dec 14, 2006 8:46 pm

je hebt het verkeerd ariel ik ben zelf christelijke opgevoed en we zitten en debat voorteberijden op school Dus over geloof islam en joods en christelijk dus ieder zit achter de pc vandaar de ip Dus het zal gewoon scheinheilig zijn en ik ben niet hoogmoedig en ben pas 15 jaar en nog iets reken maar op 50 a30 nieuweleden die zich zulen inschrijven met de zelfe ipaders en zelfde bye


Dit is wellicht de slechtste smoes die ik ooit in mijn leven heb aangehoord. Wel bedankt; ik kom niet meer bij van het lachen.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)


Terug naar “Commentaar van Lezers”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten