drie_eenheid.

Moderator: M

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: di jan 09, 2007 11:25 pm

Bericht door Melissa »

Je vergeet Ajax, dat veel mensen op dit forum helemaal niet religieus zijn, dus geen bepaald geloof aanhangen. Ik heb niet echt veel verstand hoe dat zit met Jezus, wat ik wel weet is dat hij historisch gezien wel echt heeft bestaan. En wat ik weet, dat hij een beter persoon is geweest, zoon van God of niet, dan Mohammed ooit is geweest. Mocht ik een geloof moeten kiezen, dat weet ik wel waar ik terecht moet komen.

Trouwens, als je dan toch gelooft in de Bijbel, moet je ook weten dat daar in staat dat er nog een valse profeet aankomt, een wolf in schaapskleren. Mocht dit waar zijn, weet ik nog wel iemand, die aan die beschrijving voldoet.....
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Dus ook jezus??
Jezus is deel van God zoals we alle deel zijn van deze energie.
Deze energie is liefde.
En jezus gaf zich over aan Allah.
Ook Jezus gaf aan dat hij zichzelf onderwierp aan de Wil van God.
Je moet Allah niet vergelijken met God. De Allah die jij aanbid is niet de energie van de liefde.
De Allah die jij aanbid is gecreëerd door Mohammed.

Jezus onderwierp zich aan de wetten van deze energie. Laten we het God noemen voor het gemak. De wetten van de liefde. God is liefde.
God liet zien dat hij de mensheid zo lief had dat jij zijn zoon liet sterven om zo de mensheid van zijn liefde te overtuigen. Jezus is deel van God dus eigenlijk kan je zeggen dat God zelf voor ons aan het kruis hing. Jezus gehoorzaamde dus een deel van hem zelf.

"Ik kan van mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch den wil van Hem, die mij gezonden heeft." (Johannes 5:30)
Dat is weer dus de wet van de liefde. ( de enige wet) waar Jezus zich aan moest houden omdat hij niet anders kon. Jezus ( deel van God) kwam als mens op aarde dus golden voor hem opdat moment de aardse wetten. Hij had een aardse wil, maar die aardse wil zocht hij niet, maar hij zocht de wil van de liefde. De Goddelijke wil. Hij kon niet anders dan die volgen.
Er zijn veel vermeldingen in de Evangeliën die aangeven dat Jezus zijn volgelingen duidelijk maakte dat niet hij de ware God was. Met betrekking tot het Laatste Uur zei hij bijvoorbeeld:

"Maar van dien dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in den hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader." (Marcus 13:32)
Jezus sprak hier als mens. Hij kon of wilde zijn discipelen niet vertellen wanner de dag des oordeels zou komen.

Aldus onderwees Jezus, zoals de profeten vóór hem en de enige die na hem kwam de religie van de Islam: overgave aan de Wil van de enige ware God.
Fout… De religie van Islam is een verwrongen religie. Gecreëerd door Mohammed .
Het enige wat God wil, is ons onderwerpen aan zijn wil, en dat is de wil en wet van de liefde.
Zolang moslims zich vast houden aan hun Allah en de koran volgen zal dat niet gebeuren.
Allah preekt namelijk geen liefde, maar haat.
Als jij je aan de wil van de enige ware God wil houden, dan moet je alles wat je geleerd hebt vergeten en diep in jezelf naar de liefde gaan zoeken.
Ook jij hebt liefde in je hart, maar deze liefde is begraven onder de haat tegen alles wat maar niet moslim is.
Je bent ( onbewust ) voorgelogen door je ouders en leraren dat islam de ware religie is, maar jij hebt de gelegenheid om deze visuele cirkel te doorbreken en op zoek te gaan naar de echte waarheid.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
16kleppen
Berichten: 43
Lid geworden op: do jan 04, 2007 10:51 pm

Bericht door 16kleppen »

Ariel schreef:Jezus is de zoon van God. Net zoals Christenen kinderen van God zijn.

Moslims zijn slaven van Allah. Een stuk zwart steen.
Jullie zijn dus eigenlijk afgoden aanbidders.
5 keer per dag buig jij in feite naar een stuk zwart steen.
5 keer per dag steek jij je billen omhoog en verricht je heel veel handelingen om een niet bestaande afgod te aanbidden. ( nou ja, :) het is goede gymnastiek)
En de rest wat je doet is een moordenaar , kinderverkrachter, en misdadiger volgen. Deze man heet Mohammed.

Zolang jij niet met eigen woorden kan vertellen waarom jij denkt dat Jezus niet een het kruis gestorven is, neem ik niet de moeite om jou iets uit te leggen.
In de Bijbel kom je regelmatig verzen tegen die je niet meer in het Christendom van heden ten dage tegen komt, maar wel in de Islam. Verzen over de manier van bidden, geboden, kleding voorschriften en verzen die de komst van een andere profeet aankondigen. Kijk naar de volgende verzen.

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

Jezus (vzmh) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk. Mohammed (vzmh) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vzmh) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Koran dat Hij zelf de Koran zal beschermen omdat de mensen hier niet in staat toe zijn.

15 Soerah El Hidjr:9 “Wij zijn het, Die u de Maning geopenbaard hebben en Wij waken over de integriteit ervan.”

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

Het eerste gedeelte laat zien dat de woorden die de profeet Mohammed (vzmh) gesproken heeft, niet van zichzelf komen, maar van God. Het tweede gedeelte laat zien dat als een profetie niet uitkomt, het niet waar is. Als je kijkt naar de Koran, die staat vol waarheden, wetenschappelijkheden die ze toen nog niet wisten, voorspellingen die reeds zijn uitgekomen, gedrag regels die het leven hier op aarde in goede banen leiden. Als je de Koran gelezen hebt, weet je dat het niet door een mens geschreven kan zijn. Het taal gebruik, de voorspellingen, de wetenschappelijkheden, de leefregels, enz. enz.

God zegt ook dat als het woord niet uitkomt, dan is het niet Zijn woord. Dus als het wel uitkomt, dan is wel Zijn woord.

De Islam betekent de wetten van God, van Allah. Iemand die zich over geeft aan deze wetten, is een Moslim. Dus iedereen die zich aan de wetten van God houd, die God herkent als de almachtige en de schepper van de aarde en de hemelen, is een moslim. Dus alle profeten zijn moslims. Het is niet een naam die door mensen verzonnen is, maar door God aan ons gegeven. Waar komt nu de naam Christenen vandaan.

Handelingen 11:26 blz. 117…en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden…

De bevolking van Antiochië waren ongelovigen en zij noemden de discipelen voor het eerst “Christenen”, volgelingen van Christus, van Jezus (vzmh). Dus niet volgelingen van God, maar van een profeet. Ook heeft Jezus (vzmh) deze naam niet zelf gegeven, want hij was een moslim.

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…

Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

Meerdere verzen over vrouwen:

1Korintiërs 11:9 blz. 155…De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man…

Men zegt dat de Islam vrouw onvriendelijk is. Als je de Islam kent, weet je dat de vrouw onvriendelijke aspecten iets cultureels is, en niets met de Islam te maken heeft. De Islam geeft man en vrouw wel is waar niet dezelfde, maar wel gelijke rechten en plichten. Wat zegt de Bijbel over vrouwen?

Leviticus 12:1-5 blz. 91…Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn…

…Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

…Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

1 Korintiërs 14:33-36 blz. 157-158…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken… en …want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…

Ook is het Christendom niet gastvrij ten opzichte van mensen met een andere geloofsovertuiging.

2 Johannes vs10-11 blz. 215…Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken…
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Dat is weer een heel plak verhaal 16kleppen.
Ik zal proberen om een paar dingen te verhelderen.
Maar niet nu. Je moet even geduld hebben.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
16kleppen
Berichten: 43
Lid geworden op: do jan 04, 2007 10:51 pm

Bericht door 16kleppen »

Ariel schreef:Dat is weer een heel plak verhaal 16kleppen.
Ik zal proberen om een paar dingen te verhelderen.
Maar niet nu. Je moet even geduld hebben.
mooi he ,als je echt in de christendom gelooft waarom al die fouten in de bijbel .verheldert dat eens .Fouten en tegenstrijdigheden

In de bijbel staan diverse verzen die eenzelfde gebeurtenis beschrijven. Hoe kan het dan dat de verschillende verzen verschillende feiten vertellen?

2 Samuël 8:4 blz. 262…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18: 4 blz. 351...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

2 Samuël8:9-10 blz. 262…Toen Toi, de koning van Hamat, … en …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18:9-10 blz. 351…Toen Tou, de koning van Hamat, … en …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

2 Samuël 10:18 blz. 263…en David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 19:18 blz. 352…en David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk..

2 Koningen 8:26 blz. 316 …Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 22:2 blz. 376…Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd…

2 Koningen 24:8 blz. 334…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden te Jeruzalem…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 390…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem…

Vergelijk ook eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 423 van “Het Boek”…Jojachin was acht jaar oud… (Bijbels onderling verschillen dus ook)

Genesis 6:3 blz. 4…Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven,…, zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn…

Vergelijk eens met Genesis 9:29 blz. 7…zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar…

1 Koningen 7:26 blz. 288 …Zij had een inhoud van tweeduizend bath…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 4:5 blz. 362 …Zij had een inhoud van drieduizend bath…

Genesis 2:17 blz. 2…maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven…

vergelijk eens met Genesis 5:5 blz. 4…zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar…

en Adam had van de boom gegeten: zie Genesis 3:12 blz.2: …en toen heb ik gegeten…

1 Korintiërs 3:8 blz. 149 …alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…

en Ezechiël 18:20 blz. 735…De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf…

???Hoe kan dan Jezus (vrede zij met hem) sterven voor onze zonden???

Als Jezus (vzmh) voor ons is gestorven, en daarmee onze zonden wegneemt, dan gaan we dus allemaal naar de hemel. Dit is al in tegenstrijd met de voorgaande verzen. En ook met het volgende:

Matteüs 25: 32 blz. 26…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…

Numeri 23:19 blz. 133…God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat hij berouw zou hebben…

Vergelijk eens met 1 Samuël 15:35 blz. 240…En de Here had berouw, dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld…

en ook Genesis 6:6 blz. 4…berouwde het de Here dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…

en ook Genesis 6:7 blz. 5 …want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb…

en ook Exodus 32:14 blz. 73…En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen…

en ook Jeremia 15:6 blz. 675 …Ik ben het berouwen moe… (God die moe is???)

Als we kijken in een woordenboek wat berouw betekent, dan lezen we het volgende: Berouw = spijt over verkeerde daad, spijt of teleurstelling doen hebben.

Dus God die alles geschapen heeft en alles regelt, de almachtige die alles weet, maakt fouten waar hij spijt van heeft???

1 Korintiërs 14:33 blz. 157 …want God is geen God van wanorde, maar van vrede…

Vergelijk eens met Jesaja 45:7 blz. 649 …die het heil bewerkt en het onheil schep…

en ook 1 Samuël 16:14 blz. 241 …en een boze geest, die van de Here kwam…

en ook 2 Tessalonicenzen 2:11 blz. 185…daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven…

Marcus 10:27 blz. 42 …want alle dingen zijn mogelijk bij God…

en ook Matteüs 19:26 blz. 19 …bij God zijn alle dingen mogelijk…

Vergelijk eens met Richteren 1:19 blz. 202…En de Here was met Juda,…, maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens…

1 Timoteus 6:16 blz. 189…de Koning der koningen en de Here der Heren,…, en een ontoegankelijk licht bewoont…

Vergelijk eens met 1 Koningen 8:12 blz. 289…De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen…

Jakobus 1:13 blz. 203…God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking…

Vergelijk eens met Genesis 22:1 blz. 15…Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde…

Johannes 5:37 blz. 87 …Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien…

en ook Johannes 1:18 blz. 82 …Niemand heeft ooit God gezien…

en ook Timoteüs 6:16 blz. 189 …die geen der mensen gezien heeft of zien kan…

en ook Exodus 33:20 blz. 74…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien…

Vergelijk eens met Exodus 33: 11 blz. 74…En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend...

en ook met Genesis 12:7 blz. 8 …Toen verscheen de Here aan Abraham en zeide…

en ook met Genesis 32:30 blz. 27…ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…

en ook met Exodus 24:10 blz. 65 …En zij zagen de God van Israël…

en ook met Ezechiël 1:28 blz. 722…Aldus was het voorkomen van de verschijning van de heerlijkheid des Heren.

en ook met Amos 9:1 blz. 794 …Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide…

en ook met Johannes 14:9 blz. 98 …Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien…

Johannes 5:31-32 blz. 87…Indien Ik getuig van van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt...

Vergelijk eens met Johannes 8:14 blz. 91…Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar…

Ook de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis zijn verschillend.

Kijk naar Matteüs 27:46 blz. 30 …Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten…

En kijk naar Marcus 15:34 blz. 49…En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten…

Vergelijk eens met Lucas 23:46 blz. 80…en Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest…

en met Johannes 19:30 blz. 103

…Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…

Ook is het opmerkelijk dat Jezus (vrede zij met hem) teleurgesteld is in God. Hij zegt “…waarom hebt Gij mij verlaten…”

Meer verschillen in deze verzen ; wilde Jezus (vzmh) zelf drinken (blz. 103, 19:29) of nam iemand anders het initiatief (blz. 49, 15:36). Scheurde de tempel voor zijn dood of erna? Blz. 30 en 49 na zijn dood, blz. 80 voor zijn dood. Lees deze verzen goed door en zie de verschillen. (???)

1 Johannes 3:9 blz. 213 …Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 6:36 blz. 365 …er is immers geen mens die niet zondigt…

Dus ook hier weer is het feit dat Jezus (vzmh) voor onze zonden gestorven is, een groot vraagteken.

Johannes 3:13 blz. 84 …En niemand is opgevaren naar de hemel…

Vergelijk eens met 2 Koningen 2:11 blz. 309 …Alzo voer Elia in een storm ten hemel…

Galaten 5:2-3 blz. 171…Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen…

Vergelijk eens met Genesis 17:10 + 13-14 blz. 11…dat bij u al wat mannelijk is besneden worden, gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u…

…moet voorzeker besneden worden,…, En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken…

en vergelijk met Exodus 12:43 + 49 blz. 54…wanneer gij hem besneden hebt… en … dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden…

en vergelijk met Leviticus 12:3 blz. 91…En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden…

Wat is nu het belangrijkste? Dat wat God ons bevolen heeft, of wat Paulus gezegd heeft??? Of is god van gedachte veranderd???

Ook varkensvlees is in het Christendom verboden. Zie Leviticus 11:7-8 blz. 90 …Ook het zwijn,…, Van hun vlees zult gij niet eten…
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Dit verhaal is al 1872375629135 keer opgehangen. Je hebt het gewoon van een site geplukt en het zou me niets verbazen als je het niet eens had gelezen. Deze 'fouten' zijn al 1872375629135 keer weerlegd, dus daar hoeven we niet meer op in te gaan.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

16kleppen schreef:
Ariel schreef:Jezus is de zoon van God. Net zoals Christenen kinderen van God zijn.

Moslims zijn slaven van Allah. Een stuk zwart steen.
Jullie zijn dus eigenlijk afgoden aanbidders.
5 keer per dag buig jij in feite naar een stuk zwart steen.
5 keer per dag steek jij je billen omhoog en verricht je heel veel handelingen om een niet bestaande afgod te aanbidden. ( nou ja, :) het is goede gymnastiek)
En de rest wat je doet is een moordenaar , kinderverkrachter, en misdadiger volgen. Deze man heet Mohammed.

Zolang jij niet met eigen woorden kan vertellen waarom jij denkt dat Jezus niet een het kruis gestorven is, neem ik niet de moeite om jou iets uit te leggen.
In de Bijbel kom je regelmatig verzen tegen die je niet meer in het Christendom van heden ten dage tegen komt, maar wel in de Islam. Verzen over de manier van bidden, geboden, kleding voorschriften en verzen die de komst van een andere profeet aankondigen. Kijk naar de volgende verzen.

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.
Meneer heeft nooit van Pinksteren gehoord? Het gaat om de heilige geest, ik wist niet dat Mohammed "een geest" was.
16kleppen schreef:Jezus (vzmh) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk.
Verdorie!! God had dus niet voorzien dat het geloof zo groot ging worden dat de Islam het niet ingehaald heeft na 1400 jaar?!
16kleppen schreef:Mohammed (vzmh) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vzmh) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Koran dat Hij zelf de Koran zal beschermen omdat de mensen hier niet in staat toe zijn.
Hij had zoiets al beloofd voor de bijbel en de Torah ook, maar toch beweren Moslims dat deze werd "aangepast". Wel, wel, waarom dan voor de Koran nog 's die belofte?
16kleppen schreef:15 Soerah El Hidjr:9 “Wij zijn het, Die u de Maning geopenbaard hebben en Wij waken over de integriteit ervan.”

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël.
WIJ is dus Gabriël, en niet Allah?
16kleppen schreef:Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…
Jezus zei ook: pas op van valse profeten die zich voordoen als schapen, maar die feitelijk wolven zijn.
16kleppen schreef:Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…
Verschillen genoeg anders...

Jezus zonderde zich zonder uitzondering altijd af (vebood bidden in openbaar), en deed het niet 5 keer per dag. Hij maakte er ook geen gym-oefening van, als Moslilms dat doen. Hij bleef gewoon liggen.

Je leest de bijbel zoals JIJ hem wil lezen, of beter: met een ctrl+V over dingen waar je nog niet hebt over nagedacht, zekers?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

mooi he ,als je echt in de christendom gelooft waarom al die fouten in de bijbel .verheldert dat eens .Fouten en tegenstrijdigheden
De Bijbel is geschreven door 40 auteurs over een periode van 1500 jaar en er staan nauwelijks tot geen fouten in.

De Koran claimt echter letterlijk uit de mond van God te komen en staat boordevol fouten.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1174
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…
Geest, idioot, geest. Heilige Geest. Niks mohammed.
16kleppen
Berichten: 43
Lid geworden op: do jan 04, 2007 10:51 pm

Bericht door 16kleppen »

Ketter schreef:
16kleppen schreef:
Ariel schreef:Jezus is de zoon van God. Net zoals Christenen kinderen van God zijn.

Moslims zijn slaven van Allah. Een stuk zwart steen.
Jullie zijn dus eigenlijk afgoden aanbidders.
5 keer per dag buig jij in feite naar een stuk zwart steen.
5 keer per dag steek jij je billen omhoog en verricht je heel veel handelingen om een niet bestaande afgod te aanbidden. ( nou ja, :) het is goede gymnastiek)
En de rest wat je doet is een moordenaar , kinderverkrachter, en misdadiger volgen. Deze man heet Mohammed.

Zolang jij niet met eigen woorden kan vertellen waarom jij denkt dat Jezus niet een het kruis gestorven is, neem ik niet de moeite om jou iets uit te leggen.
In de Bijbel kom je regelmatig verzen tegen die je niet meer in het Christendom van heden ten dage tegen komt, maar wel in de Islam. Verzen over de manier van bidden, geboden, kleding voorschriften en verzen die de komst van een andere profeet aankondigen. Kijk naar de volgende verzen.

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.
Meneer heeft nooit van Pinksteren gehoord? Het gaat om de heilige geest, ik wist niet dat Mohammed "een geest" was.
16kleppen schreef:Jezus (vzmh) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk.
Verdorie!! God had dus niet voorzien dat het geloof zo groot ging worden dat de Islam het niet ingehaald heeft na 1400 jaar?!
16kleppen schreef:Mohammed (vzmh) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vzmh) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Koran dat Hij zelf de Koran zal beschermen omdat de mensen hier niet in staat toe zijn.
Hij had zoiets al beloofd voor de bijbel en de Torah ook, maar toch beweren Moslims dat deze werd "aangepast". Wel, wel, waarom dan voor de Koran nog 's die belofte?
16kleppen schreef:15 Soerah El Hidjr:9 “Wij zijn het, Die u de Maning geopenbaard hebben en Wij waken over de integriteit ervan.”

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël.
WIJ is dus Gabriël, en niet Allah?
16kleppen schreef:Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…
Jezus zei ook: pas op van valse profeten die zich voordoen als schapen, maar die feitelijk wolven zijn.
16kleppen schreef:Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…
Verschillen genoeg anders...

Jezus zonderde zich zonder uitzondering altijd af (vebood bidden in openbaar), en deed het niet 5 keer per dag. Hij maakte er ook geen gym-oefening van, als Moslilms dat doen. Hij bleef gewoon liggen.

Je leest de bijbel zoals JIJ hem wil lezen, of beter: met een ctrl+V over dingen waar je nog niet hebt over nagedacht, zekers?

mvg,
Ketter
waarom bidden de nonnen 5 keer per dag zoals de moslims.staat het in de bijbel dat er een verbod is om in het openbaar te bidden.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

In de bijbel staan diverse verzen die eenzelfde gebeurtenis beschrijven. Hoe kan het dan dat de verschillende verzen verschillende feiten vertellen?
Zeer stomme opmerking wat eens te meer aantoont dat de hersenen van een moslim anders werken.

Wij kunnen vanavond allemaal achter onze computer op FFI zitten. Toch kunnen wij dat verschillend ervaren.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

waarom bidden de nonnen 5 keer per dag zoals de moslims.staat het in de bijbel dat er een verbod is om in het openbaar te bidden.
Waar 16kleppen?
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

16kleppen schreef: waarom bidden de nonnen 5 keer per dag zoals de moslims.staat het in de bijbel dat er een verbod is om in het openbaar te bidden.
Sommige nonnen bidden wel 10 keer per dag, maar dat wil toch niet zeggen dat iedereen dat moet doen.
Nonnen zijn bruiden van God.
Gebed en meditatie
Hoe vaak bidden jullie per dag?
Wij bidden ongeveer tien keer per dag verschillende gebeden en bij elkaar duurt dat ongeveer vijf en een half uur. Lang hè? Maar we doen het graag.
Link is te lang.

Misschien moeten jullie ook maar in een klooster gaan wonen.
Dan kunnen jullie ook doen wat je wilt, en heeft de buiten wereld geen last van jullie
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…
12. Had Salomo 40.000 stallen voor zijn paarden (1 Koningen 4:26) of 4.000 stallen (2 Kronieken 9:25)?

(Categorie: overschrijffout, of verkeerd de historische context begrepen)

Er is een aantal manieren om deze verwarrende verschillen te beantwoorden. De meest geloofwaardige is analoog met wat we eerder in uitdaging 5 en 6 hierboven vonden, waar het decade cijfer weg gegumd of vervormd is vanwege constant gebruik.

Anderen geloven dat de stallen genoemd in 2 Kronieken groot waren die ieder 10 paarden huisden (dat is, een rij van tien stallen). Daarom zouden 4.000 van deze grote stallen equivalent zijn aan 40.000 kleinen.

Een andere commentator houdt vast dat het aantal stallen in 1 Koningen opgeschreven, het aantal was in het begin van Salomo’s regeerperiode, waarbij het aantal opgeschreven in 2 Kronieken het aantal stallen aan het eind van zijn regeerperiode was. We weten dat Salomo regeerde gedurende 40 jaar; en ongetwijfeld waren er veel veranderingen gedurende deze periode. Het is erg waarschijnlijk dat hij de omvang van de militaire machine die zijn vader David hem achter had gelaten reduceerde.

(Light of Life II 1992:191)
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: di jan 09, 2007 11:25 pm

Bericht door Melissa »

Net gekeken waar meneer 16kleppen geknipt en geplakt heeft, namelijk van http://www.al-islaam.com/al-islaam/arti ... rijden.htm

en voor mensen die daar zin in hebben (ik niet), nog een uitleg hierover van een andere bron, namelijk http://www.bijbelaktueel.org/brochure/godsplan.pdf
maar volgens mij net zo ongeloofwaardig als eerste link, in mijn opinie dan. Want ook hier wordt uitgelegd, dat de bijbel niet geschreven is door mensen, maar door God. :?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

16kleppen schreef:
Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…
Jezus heeft het hier over de Heilige Geest.
Niks Mohammed.
…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Hier word duidelijk de Geest der waarheid genoemd.
Was Mohammed een geest?
Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…
Oude testament. Mohammed was geen broeder van uit hun midden

Word vervolgd.
Laatst gewijzigd door Ariel op vr jan 26, 2007 6:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Het verschil tussen 16 kleppen en ons, is dat wij de Islam kennen, maar het een stupide geloof vinden . 16kleppen daarentegen weet nauwelijks wat het Christelijk geloof inhoudt en bestrijdt iets met knip en plakkteksten.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
16kleppen
Berichten: 43
Lid geworden op: do jan 04, 2007 10:51 pm

Bericht door 16kleppen »

Ariel schreef:
16kleppen schreef: waarom bidden de nonnen 5 keer per dag zoals de moslims.staat het in de bijbel dat er een verbod is om in het openbaar te bidden.
Sommige nonnen bidden wel 10 keer per dag, maar dat wil toch niet zeggen dat iedereen dat moet doen.
Nonnen zijn bruiden van God.
Gebed en meditatie
Hoe vaak bidden jullie per dag?
Wij bidden ongeveer tien keer per dag verschillende gebeden en bij elkaar duurt dat ongeveer vijf en een half uur. Lang hè? Maar we doen het graag.
Link is te lang.

Misschien moeten jullie ook maar in een klooster gaan wonen.
Dan kunnen jullie ook doen wat je wilt, en heeft de buiten wereld geen last van jullie
hoe bedoel je bruiden van god .is er een verschil tussen nonnen en een gewone vrouw.
16kleppen
Berichten: 43
Lid geworden op: do jan 04, 2007 10:51 pm

Bericht door 16kleppen »

Lodewijk Nasser schreef:
1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…
12. Had Salomo 40.000 stallen voor zijn paarden (1 Koningen 4:26) of 4.000 stallen (2 Kronieken 9:25)?

(Categorie: overschrijffout, of verkeerd de historische context begrepen)(Light of Life II 1992:191)
de bijbel is toch gods woord volgen jouw .dus god kan toch het verschil tussen 4000 en 40000 of niet god maakt toch geen fouten .
Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: di jan 09, 2007 11:25 pm

Bericht door Melissa »

Uit de herhaling van de vragen, blijkt wel dat je de antwoorden niet eens snapt, 16kleppen. Op zich geen probleem, ik snap het soms ook niet, maar doe jij dan maar net niet of je het wel snapt, terwijl uit alles blijkt dat je een knip en plak man bent, die de gegeven antwoorden van mensen hier, die het wel weten, totaal niet begrijpt.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

16kleppen schreef: hoe bedoel je bruiden van god .is er een verschil tussen nonnen en een gewone vrouw.
Absoluut.
Nonnen zijn de bruiden van God. Ze hebben hun leven aan God gegeven en hebben het wereldse leven achter zich gelaten.
Hun leven staat in het teken van God dienen.
Ze trouwen niet, ze hebben geen eigen bezit en alles wat ze doen is ter meerdere eer van God.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

16kleppen schreef:hoe bedoel je bruiden van god .is er een verschil tussen nonnen en een gewone vrouw.
Ja 16 kleppenbende. Daar zit verschil in.

Fysiek zijn het beide vrouwen.
Alleen nonnen worden gezien als bruiden van god. Daarom trouwen ze ook niet en zullen ze ook nooit een "andere" man hebben.
Ze wijden hun hele leven aan het geloof en aan god.
Daarom zonderen ze zich hun hele leven af in (bijvoorbeeld) een klooster.

Vaak zijn nonnen ook het voorbeeld van naastenliefde.
ZIJ zorgen voor de armen en behoeftigen enz.

Met vr. (ex-katholieke) gr.

Thomas

PS Voor de moslims onder ons: Naastenliefde is het onbaatzuchtig zorgen voor je medemens!!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Melissa schreef:Uit de herhaling van de vragen, blijkt wel dat je de antwoorden niet eens snapt, 16kleppen. Op zich geen probleem, ik snap het soms ook niet, maar doe jij dan maar net niet of je het wel snapt, terwijl uit alles blijkt dat je een knip en plak man bent, die de gegeven antwoorden van mensen hier, die het wel weten, totaal niet begrijpt.
Je slaat de spijker op de kop. Het zijn ook niet de slimsten die moslim zijn.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Je slaat de spijker op de kop. Het zijn ook niet de slimsten die moslim zijn.

Jij bent raar:/
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
momo
Berichten: 503
Lid geworden op: di jan 02, 2007 12:52 am

Bericht door momo »

Lodewijk Nasser schreef:
Melissa schreef:Uit de herhaling van de vragen, blijkt wel dat je de antwoorden niet eens snapt, 16kleppen. Op zich geen probleem, ik snap het soms ook niet, maar doe jij dan maar net niet of je het wel snapt, terwijl uit alles blijkt dat je een knip en plak man bent, die de gegeven antwoorden van mensen hier, die het wel weten, totaal niet begrijpt.
Je slaat de spijker op de kop. Het zijn ook niet de slimsten die moslim zijn.
Hmm dan denk ik al gewoon maar aan Algebra.
allah oe akbar
Plaats reactie