Gesprek over moedige Moslims.

stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Chaimae schreef:
BFA schreef:
Moslims zijn niet bang, Anneke. Wij hebben zo'n vertrouwen in ons geloof.
Moslims zijn als de dood voor Allah.
Onderworpen zijn aan ... en, vertrouwen hebben in ... zijn totaal tegengestelde dingen.

Voor Moslims, in de omgekeerde wereld van de Islamterritoria is alles op zijn kop heel normaal.
Moslims hebben alles, maar dan ook alles voor Allah over. Het is nog alijd beter een slaaf van Allah, dan een slaaf van dit aardse wereld te zijn.

Johannes 15:9-18


9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Jezus noemt iemand die zonde doet een slaaf van de zonde.
Joh 8,34
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.


En wie denkt ge die aanzet tot zonde? De satan, dus weet ge direct wie allah is die u toit slaaf maakt. Het stomme is dat ge er nog zelf voor kiest... :roll:
En dan nog slavin van een dooie profeet.

Ik weet dat Jezus leeft.Lucas 24:36-53

Verschijningen van Jezus
36 En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; 37 en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. 38 Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? 39 Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. 40 [En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.] 41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? 42 Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. 43 En Hij nam het en at het voor hun ogen.
44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.
50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 53 en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God.

NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Dit heeft Hij ook voor Chaimae gedaan op het kruis, jou zonden betaald, Hij wacht tot Chaimae het wil aanvaarden.

HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN UIT DE DOOD.
GEZEGEND PASEN !!!
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77344
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Jij ook een gezegend Pasen toegewenst Strop.
De Heer is waarlijk opgestaan... Zo begroeten Christenen in de hele wereld elkaar op deze dag.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Jezus bevindt zich in de hemel, bij zijn Heer. In vers 4;157 ontkent Allah dat Jezus door de joden is gekruisigd.

God rafa'u Jezus in zijn tegenwoordigheid. Rafa'u wilt zeggen dat Jezus in levende lijve tot God is gebracht.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Chaimae schreef:Jezus bevindt zich in de hemel, bij zijn Heer. In vers 4;157 ontkent Allah dat Jezus door de joden is gekruisigd.

God rafa'u Jezus in zijn tegenwoordigheid. Rafa'u wilt zeggen dat Jezus in levende lijve tot God is gebracht.
Wat die sura zegt zal mij worst wezen.
De feiten zijn zoals de bijbel op grond van OOGGETUIGEN verteld. Als gij journalist wil worden moet ge u met feiten bezig houden, feiten en getuigenissen natrekken, geen verzinsels of verdraaide zaken van een valse profeet. :wink:
Dus Chaimaeeke pak u een tas goeie sterke arabisch koffie en ga er eens voor zitten. Goed leesvoer, journalistiek vanuit de correspondent uit Jeruzalem aan de voet van Golgotha.


STIERF JEZUS AAN HET KRUIS?

Weerlegging artikel ‘stierf Jezus aan het kruis’ op de website van ‘Wij Moslims’ d.d. februari 2003

Inleiding

In het betreffende artikel, dat door een moslim is geschreven (Ahmed Deedat), wordt gesteld, dat de Bijbel leert dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis en dus ook niet is opgewekt uit de doden. Aan de hand van verschillende bijbelgedeelten wordt door de schrijver van het artikel getracht te bewijzen, dat de Bijbel zelf het bewijs levert voor genoemde stelling. De werkwijze die deze schrijver hanteert, is als volgt:

Hij stelt dat de kruisiging en de opstanding de basis vormen van het christendom.
Dit heeft hij blijkbaar beter begrepen dan vele van de moderne ‘christelijke ’ schrijvers’ vandaag de dag.

Vervolgens stelt hij, dat wanneer dus de waarheid van bovengenoemde stelling dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis en dus ook niet is opgewekt uit de doden, aangetoond is, dat het geloof zonder inhoud is.
Ook hier heeft hij gelijk. Wanneer zou blijken, dat Christus niet gestorven en opgestaan is, is inderdaad ons geloof zonder inhoud (1 Korintiërs 15:14).

Daarna stelt hij, dat alles wat hij in het artikel vertelt uit de Bijbel komt en dat andere christenen geen antwoord hadden op zijn stelling.
Echter hij begint en eindigt zijn vertoog met enkele teksten uit de Koran. Het ‘feit’ dat andere christenen geen antwoord hadden is niet relevant voor genoemde stelling, maar een subjectieve en degenererende sneer richting de christenen.

Wanneer hij schrijft over de kruisiging en dat de discipelen daar niet bij aanwezig zijn geweest, blijkt, dat hij de Evangeliën niet goed gelezen heeft. In het Evangelie van Johannes staat duidelijk dat Johannes getuige van de kruisiging was (19:25-27, 35-37).
Ook de vrouwen, Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Josef en Johannes waren ooggetuigen van de kruisiging, deze hadden zeer nauw contact met alle andere apostelen. (Mattheüs 27:56). Dus alle reden om aan te nemen dat de overige apostelen een betrouwbaar verslag hebben opgesteld. Dat er verschillen zijn in vertaling is juist een bewijs van de authenticiteit van het evangelie, het is immers opgetekend door verschillende mensen die de gebeurtenissen verschillend beleven. Ieder mens heeft een andere kijk op zaken. Echter de essentie van de Evangeliën komt overeen, zij het soms verschillend verwoord.

Het hoofddeel van zijn betoog richt zich op de geschiedenis van Jezus’ opstanding zoals ons voorgesteld door de Evangelisten Mattheüs, Markus en Lukas. Hij stelt daarbij, dat zij alle drie een verschillend ‘verhaal’ hebben overgeleverd waarvan de Koran zegt, dat het juist deze verschillen zijn die bewijzen dat christenen slechts vermoedens volgen.
De verschillende geschiedenissen van de opstanding van Christus zoals God ons die heeft geopenbaard in de Evangeliën zijn volgens deze schrijver mensenwerk en berusten op bedrog. Gods Woord zoals wij het nu hebben is een vervalsing volgens de schrijver. Frappant is, dat hij in zijn betoog helemaal niet ingaat op de Schriftgedeelten waar gesproken wordt over de kruisiging van Christus!

Hij vervolgt zijn betoog met de geschiedenis van Jezus’ verschijning aan de discipelen ( Lukas 24), en stelt dat op basis van Jezus’ eigen uitspraak voor wat betreft het hebben van vlees en beenderen en Zijn eten van de vis en het Schriftgedeelte van 1 Korinthe 15:44 waar staat, dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is, dus Christus niet opgewekt kan zijn, en dus ook niet aan het kruis gestorven is, omdat Hij geen geestelijk lichaam had.
Van deze conclusie zullen we in ons betoog de onwaarheid aantonen.

Het laatste deel van zijn betoog richt zich op de vergelijking tussen Jona en Jezus. Hij tracht aan te tonen dat de chronologie van de Bijbel niet overeenkomt met zijn berekening en in zijn interpretatie van de geschiedenis van Jona past hij alles letterlijk toe op Christus.
De kortzichtigheid en onhoudbaarheid van deze conclusie wordt in het onderstaande aangewezen.

Tenslotte eindigt hij zijn betoog met te stellen dat christenen de meest beklagenswaardige mensen zijn die er bestaan, omdat ze blijven geloven in de opstanding van Christus en hun hoop hebben op Jezus, zonder dat ze daar zijns inziens één enkele grond voor hebben.
Het feit, dat alle tot op heden gevonden archeologische teksten van Schriftgedeelten bewijzen, dat de Schrift niet veranderd is, is hem blijkbaar ontgaan. Het vasthoudend geloof in en hoop op Jezus komt hem vreemd over. Dit is wel enigszins begrijpelijk, want het is juist dit geloof in en deze hoop op een persoonlijke Heiland die ons onderscheidt van hen die zeggen en belijden te geloven, maar die het wezen van het geloof missen nl. een kinderlijke, bevindelijke en afhankelijke relatie met God de Vader, de Eeuwige, Heilige en Almachtige.

Men kan de schrijver van dit artikel op verschillende wijzen tegemoet treden. Wij geven een aanzet door aan te tonen, dat ondanks de verschillen tussen de verschillende Evangeliën de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën niet in gevaar komt. Vervolgens willen we ingaan op enkele van zijn argumenten in relatie tot het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus en de geschiedenis van Jona om tenslotte te eindigen met een conclusie over het bewuste artikel. De argumenten die hij aan de Koran ontleent, laten we buiten beschouwing.

ALGEMEEN

Hoe moeten we de verschillen tussen de verschillende Evangeliën verklaren? De moderne bijbelwetenschap heeft zich in onze eeuw ook uitvoerig hiermee beziggehouden, met name de vormhistorische kritiek en de redactiehistorische kritiek.

De eerste heeft de verschillen toegeschreven aan de invloed van de vroegchristelijke gemeentetheologie, die de uitspraken van Jezus zou hebben vervormd en zelfs nieuwe uitspraken zou hebben gevormd.
De tweede, de redactiehistorische benadering heeft de verschillen ook sterk benadrukt en toegeschreven aan de theologische visie van de evangelist.
De vraag die zich via de moderne bijbelwetenschap aan ons opdringt, is deze: Is het waar dat de verschillen zodanig zijn dat de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën op het spel staat? Op deze vraag willen we hier proberen een antwoord te geven. Naast het noemen van de redenen van het verschil, willen we ook de belangrijkste concrete verschillen bespreken.

Om te beginnen moeten we een methodische opmerking maken, nl. dat de verschillen voorkomen binnen een veel groter geheel van overeenstemmingen. De overeenkomst tussen de Evangeliën is vele malen groter dan het verschil. Een historische benadering van de Evangeliën zal daarom vanuit de overeenkomst de geschiedenis reconstrueren en van daaruit de verschillen proberen te verklaren. De Kampense hoogleraar NT, Van Bruggen, noemt drie redenen voor de verschillen tussen de Evangeliën.

De overvloed aan geschiedenis;
Het perspectief en de verteltechniek (beter 'uitdrukkingsvorm') van de evangelist;
Het blikveld van de latere lezer.
DE OVERVLOED AAN GESCHIEDENIS

De eerste reden, de overvloed aan geschiedenis, is een duidelijk gegeven. Jezus is drie jaar lang als leraar opgetreden in Israël en heeft zijn onderwijs en zijn werken vele malen herhaald. Hij herhaalde zijn onderwijs voor steeds weer nieuwe mensen en zelfs voor zijn discipelen. Zo vermelden alle drie de synoptische Evangeliën dat de Heere Jezus zijn lijdensaankondiging herhaald heeft (Mattheüs16:21,23 // Marcus 8:31-33 // Lucas 9:22; Mattheüs 17:22-23 //Marcus 9:30-32 // Lucas 9:43b-45; Mattheüs 20:17-19 // Marcus 10:32-34 // Lucas 18:31-34; Mattheüs.26:1-5 // Marcus14:1-2 // Lucas 22:1-2). Zelfs de praktijklessen van de discipelen worden herhaald. Hij heeft eerst de twaalf uitgezonden in Israël en daarna de zeventig (Lucas 9:1-6 par.; Lucas 10:1-20). Zo kunnen bijna gelijke woorden in verschillende verbanden voorkomen. De verschillen tussen de Evangeliën zijn in dit geval dan ook geen tegenstrijdigheden. Zo vinden we het 'Onze Vader' bij Mattheüs in de Bergrede en bij Lucas op een later tijdstip (Mattheüs 6:9-13; Lucas 11:2-4). Ook bijvoorbeeld Jezus' beeld van de lamp onder de korenmaat komt in verschillende historische verbanden voor (Mattheüs 5:15; Lucas 8:16; Lucas 11:33) en dit verklaart het verschil in verwoording. In Mattheüs lezen we 'niemand zet een lamp onder de korenmaat'; bij Lucas de eerste keer 'niemand bedekt een lamp met een vat of zet haar onder een bed' en de tweede keer, 'niemand zet een lamp in de kelder of onder de korenmaat'. Vervolgens getuigt ook het vermelden van een deel van een uitspraak of reden van een overvloed aan geschiedenis. Zo antwoordt Jezus op de vraag van de hogepriester of Hij de Christus is, volgens Marcus: Ik ben het' (Marcus14:62); volgens Mattheüs: 'Gij hebt het gezegd' (Mattheüs 26:64) en volgens Lucas: 'Gij zegt dat Ik het ben' (Lucas 22:70). We zien dat Mattheüs en Marcus slechts een deel van dit antwoord vermelden. Bovendien lezen we bij Lucas (Lucas 22:68) dat Jezus nog een tweede antwoord aan de Hoge Raad heeft gegeven namelijk: 'Al zeide Ik het u, gij zoudt het toch niet geloven; en al zou Ik u vragen, gij zoudt toch niet antwoorden'. Er is dus meer gezegd door de Heere dan door Mattheüs en Marcus is overgeleverd. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de woorden van de hoofdman over honderd bij het kruis. Volgens Marcus (15:39) en Mattheüs (27:54) zei hij: 'Waarlijk deze (mens) was een zoon Gods', maar volgens Lucas (23:47): 'Deze mens was rechtvaardig'.

Hetzelfde blijkt als we de bergrede bij Mattheüs en Lucas vergelijken (Mattheüs 5-7; Luc. 6:20-49). Deze is bij Mattheüs meer dan drie keer zo lang dan bij Lucas. Lucas heeft dus maar een deel van de rede overgeleverd en mogelijk heeft zelfs Mattheüs niet de gehele rede van Jezus bewaard. Dat Mattheüs spreekt over een 'berg' (Mattheüs5 :l), waar Jezus heeft gesproken en Lucas over een 'vlakke plaats' (Lucas 6:17), is niet tegenstrijdig. We zullen moeten denken aan een vlakte in de bergen. We lezen bij Lucas namelijk: 'En Hij daalde met hen af (namelijk van de berg, zie 6:12) en bleef staan op een vlakke plaats. Hetzelfde gebied kan een vlakte of een berg genoemd worden, afhankelijk van het oogpunt, van waaruit de schrijver dit ziet.

HET PERSPECTIEF VAN DE SCHRIJVER

Het perspectief van de schrijver heeft ook invloed op het feit dat bepaalde gegevens wel of niet vermeld worden. Zo begint Mattheüs zijn evangelie met 'boek van de oorsprong van Jezus Christus' (Mattheüs 1:1). Ook Lucas richt zich op de dingen die 'vanaf het begin' gebeurd zijn (Lucas 1: 1-4). Dat is de reden dat zij beiden de gebeurtenissen over de perioden van Jezus' geboorte tot zijn doop bespreken. Marcus daarentegen sluit aan bij het onderwijs van Jezus. Daarom vinden we bij hem niets over de periode voor Jezus' doop. Jezus zelf heeft namelijk voor de bijzondere gebeurtenissen rond zijn geboorte geen aandacht gevraagd.

Een tweede belangrijk verschil, dat veroorzaakt wordt door het vertelperspectief is het verslag dat Lucas geeft van Jezus' laatste reis van Galilea naar Jeruzalem (Lucas 9:51-18:14). Mattheüs en Marcus vermelden deze reis met slechts één vers: 'Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea via het Overjordaanse' (Marcus 10:1; vgl. Mattheüs 19:1). Maar Lucas besteedt hier ruim negen hoofdstukken aan. Toch is dit begrijpelijk. Voor de discipelen vormde Galilea het hoofdgebeuren van Jezus' optreden. Voor een buitenstaander als Lucas was juist Jezus' laatste reis naar Jeruzalem een indrukwekkend gebeuren. Hij maakt de reis naar Jeruzalem zelfs tot een thema van zijn evangelie. Ook kleine verschillen worden door het perspectief van de verteller verklaard. Zo meldt Mattheüs (Mattheüs 8:28) dat er in het land van de Gadarenen twee bezetenen werden bevrijd, terwijl Marcus en Lucas er maar één noemen (Marcus 5:2; Lucas 8:27). Eén van beide heeft zozeer de aandacht getrokken dat Lucas en Marcus alleen over hem spreken. Beide evangelisten vertellen ook wat de aandacht trok namelijk: 'En hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had, en allen verwonderden zich' (Marcus 5:20; vgl. Lucas 8:39).

UITDRUKKINGSVORM VAN DE SCHRIJVER

Vervolgens komen we te spreken over de uitdrukkingsvorm van de schrijver. In de eerste plaats behoort hiertoe de variatie in taalgebruik. Dit eenvoudige gegeven verklaart kwantitatief gezien de meeste verschillen tussen de evangeliën.

Eén stap verder gaat het parafraseren. In de gelijkenis van het huis op de rots bijvoorbeeld lezen we bij Mattheüs over 'een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots' (Mattheüs 7:24). Lucas echter spreekt over 'iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft' (Lucas 6:48). Met deze bredere omschrijving doet Lucas zijn lezers denken aan het bouwen van het betere 'hellenistische' huis.

Een derde voorbeeld van een verschillende wijze van vertellen is het samenvatten van een voorval. In het verhaal over de genezing van de dochter van Jaïrus bijvoorbeeld vertelt Lucas ons (Lucas 8:40-56) dat het meisje zijn enige kind was en ongeveer twaalf jaar oud. Volgens Marcus (Marcus 5:21-43) en Lucas lag ze op sterven toen de vader vertrok om Jezus te zoeken. Op de terugweg kwam een dienaar hem tegemoet, die meldde dat het meisje gestorven was. Mattheüs (Mattheüs 9:18-26) vat dit alles samen met: 'Ze is zojuist gestorven' (Mattheüs 9:18).

Vervolgens hebben we te maken met conventionele gebruiken, zoals het spreken of handelen via een ander. Dit is ook in onze tijd een gebruikelijk verschijnsel. Als de nieuwslezer zegt: 'de minister-president heeft gezegd' is het mogelijk dat in werkelijkheid zijn woordvoerder heeft gesproken. Dit gebruik is al erg oud. Zo lezen we in het evangelie dat Pilatus Jezus geselde (Mattheüs. 27:26), terwijl hij in werkelijkheid hem liét geselen. Het spreken via een woordvoerder verklaart ook het verschil tussen Mattheüs en Lucas in het verhaal over de genezing van de knecht van de Centurion. In Mattheüs lezen we: 'Toen Hij', dat is Jezus, 'Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een verzoek' (Mattheüs 8:5). Maar Lucas verhaalt de werkelijke toedracht, namelijk dat de hoofdman enige oudsten van de Joden tot Jezus heeft gezonden (Lucas 7:3). Bovendien heeft Mattheüs hier weer samengevat (vgl. Mattheüs. 8:5-8 met Lucas 7:1-7). Hetzelfde verschijnsel van spreken via een woordvoerder vinden we bij de vraag van de zonen van Zebedeüs aan Jezus. In Marcus (10:35) lezen we: 'Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeüs, kwamen tot Hem en zeiden tot Hem: 'Meester, wij wilden wel dat Gij ons deed, wat wij u zullen vragen'. Mattheüs (20:20) vertelt echter dat zij deze vraag stelden via hun moeder, want hij schrijft: 'Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs tot Hem, met haar zonen, en zij boog zich voor Hem neder, om iets van Hem te vragen.'

BLIKVELD VAN DE LATERE LEZER

Tot slot willen we stilstaan bij het blikveld van de latere lezer. Veel van wat voor de eerste hoorders als bekend voorondersteld mag worden, is dat voor ons niet meer. Dit geldt ook voor wat er nu precies gebeurd is. Er moeten twintig eeuwen geschiedenis overbrugd worden. Het is één van de opdrachten van de exegeet de schijnbare tegenstrijdigheden in de Evangeliën te verklaren.

Een voorbeeld op dit vlak is de volgorde bij de instelling van het Heilig Avondmaal (Mattheüs 26:26-30; Marcus 14:22-26; Lucas 22:14-20). Volgens Mattheüs en Marcus begint Jezus met het zegenen van het brood, volgens Lucas echter met het rondgaan van de beker. Het is hier van belang op te merken dat de volgorde bij Lucas niet is beker-brood, maar beker-brood-beker. Lucas weet van twee bekers die rondgingen. Bovendien zegt hij dat de instellingswoorden werden uitgesproken bij de tweede beker. De volgorde van beker en brood is dus in alle drie de Evangeliën gelijk.

Lucas heeft alleen wat meer van de historische toedracht bewaard, want bij een Joodse pascha-maaltijd gingen drie bekers rond. De beker waarbij Jezus zijn instellingswoorden sprak, was de derde beker van het pascha-maal, die rondging na de maaltijd.

Er zijn echter niet altijd voldoende gegevens bewaard om de feitelijke gang van zaken haarscherp te reconstrueren. Zo bestaan er minstens drie theorieën om het verschil in de geboorteregisters bij Mattheüs en Lucas te verklaren (Mat. 1:2 17, Luc.3:23-38). De verklaring die in onze tijd veel aanhang heeft, is deze: Mattheüs geeft vanaf David de lijn van erfgenamen voor de troon weer, terwijl Lucas de werkelijke nakomelingen van David geeft in de familietak, waartoe Jozef behoorde.

Een ander voorbeeld, waarbij de ware toedracht onzeker is, is de genezing van Bartimeüs bij Jericho (Lucas 18:35; Mattheüs 20:29; Marcus 10:46). Lucas schrijft dat de genezing plaatsvond toen Jezus Jericho naderde, terwijl Mattheüs en Marcus zeggen dat het gebeurde toen Jezus de stad verliet. Er zijn verschillende verklaringen voor dit probleem. Het kan zijn dat Mattheüs en Marcus spreken over het oude Jericho, maar Lucas over het nieuwe, dat Herodes de Grote bouwde ten zuiden van de oude stad. De ontmoeting kan hebben plaatsgevonden tussen de beide Jericho-steden. Een andere mogelijkheid is dat Jezus zonder oponthoud door Jericho is getrokken, omdat er geen onderdak werd gevonden (Lucas 19:1; vgl. Lucas 19:5). Toen Hij aan de andere kant van de stad kwam, ontmoette Hij daar Zacheüs en ging met hem mee naar huis (Lucas 19:1-6). Het was daar aan de andere zijde van de stad, dat de blinden werden genezen. Het moment kan in dit geval zowel omschreven worden met 'bij aankomst in' als met 'bij vertrek uit' de stad. Ten derde is het ook nog mogelijk dat Jezus zowel bij zijn aankomst in als bij zijn vertrek uit de stad blinden heeft genezen. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat onze kennis te beperkt is om met zekerheid het feitelijke verloop te reconstrueren. Maar tevens is duidelijk dat het verschil tussen de Evangeliën niet betekent dat het één het ander uitsluit. Bovendien moeten we ons realiseren dat wij ons afvragen hoe het verslag van de éne evangelist zich verhoudt tot dat van de andere, maar dat de evangelieschrijvers zélf zich hier niet op hebben toegelegd.

We moeten nu terugkomen op onze beginvraag, namelijk of het verschil tussen de Evangeliën de historische betrouwbaarheid ervan aantast. We kunnen concluderen dat dit beslist niet het geval is. Wel hebben we gezien dat het voor ons na twintig eeuwen niet altijd mogelijk is het precieze verloop van het gebeuren te reconstrueren, maar dit betekent geenszins dat er sprake is van historisch onbetrouwbare informatie. De overvloed aan geschiedenis, het vertelperspectief en de uitdrukkingsvorm van de schrijver en ten derde het beperkte blikveld van de latere lezer verklaren afdoende de verschillen tussen de Evangeliën, zonder dat de historiciteit in het geding is. In de Evangeliën bezitten wij de verslagen van oor- en ooggetuigen die ons vertellen van wat zij gehoord en gezien hebben van het Woord des Levens, dat bij de Vader was, maar aan ons geopenbaard is (1 Johannes 1: 1 -2).

HET OPSTANDINGSLICHAAM VAN DE HEERE JEZUS

In zijn betoog noemt Deedat de tekst 1Korinthe 15:44: “een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt”. Hij stelt daarbij dat een geestelijk lichaam geen vlees, botten en bloed heeft en verbindt daar zelf de conclusie aan dat je een geestelijk lichaam niet kunt betasten. Nu zegt de Schrift inderdaad dat ‘vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen’ (1Korinthe 15:50), maar dat het niet betast kan worden, is Deedats eigen verkeerde interpretatie.

De opgestane Jezus zegt integendeel tegen Thomas, zoals we in Johannes 20:27 kunnen lezen: “Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig”. Zijn lichaam kon dus wel betast worden.

Dat een geestelijk lichaam niet kan eten en niet kan spreken, is niet uit de Schrift te halen. Wat we van ‘een geestelijk lichaam’ weten, uit 1 Korinthe 15; is, dat het verschilt van een aards lichaam en dat het onverderfelijk, heerlijk, krachtig en onsterfelijk is. Niet dat het niet betast kan worden. Zijn lichaam is een ' opstandingslichaam ', d.w.z. hetzelfde lichaam als voor Jezus' dood met de littekens van de kruisdood, maar met andere eigenschappen. De opgestane Jezus werd niet beperkt door de natuurwetten, zoals die in de periode voor zijn dood golden. Zo was hij in staat om door muren of gesloten deuren heen te lopen. Aan de andere kant was het voor Hem tevens mogelijk om, net als vroeger, voedsel tot zich te nemen. Onze mening over deze zaak is, dat ons door dit vernieuwde lichaam van Christus een blik gegund wordt hoe Gods kinderen na de voorzegde wederkomst van Christus zullen zijn.

Uit de Bijbel blijkt dat de engelen soms zichtbaar en tastbaar zijn, en soms onzichtbaar en ontastbaar. Evenzo heeft een geestelijk lichaam de mogelijkheid te veranderen en zich aan de natuurwetten te onttrekken. De kern van Deedats dwaling met betrekking tot dit thema is, dat hij de begrippen ‘geestelijk lichaam’ en ‘geest’ door elkaar haalt. En dat kan niet op basis van de Bijbel.

Het feit dat Jezus’ discipelen en de vrouwen Hem na Zijn opstanding eerst niet herkenden, bevestigt het feit dat Hij een veranderd lichaam had. Er kan geen is-gelijk-teken gezet worden tussen het feit dat ze Hem eerst niet herkenden en dat Hij daarom vermomd was.

Het feit dat Zijn discipelen en de vrouwen Hem later wel herkenden, bevestigt het feit dat Hij Dezelfde Jezus is.

De vergelijking met Jona
Deedat redeneert als volgt: het teken van Jona komt overeen met het teken van Jezus; dan zou dat in de volgende opzichten het geval moeten zijn:

Beiden waren levend in de vis / het graf
Beiden waren daar drie dagen en drie nachten.
Een vergelijking hoeft echter in het geheel niet in alle punten overeen te stemmen. Wat is het punt van vergelijking in dit Schriftgedeelte? Dit teken richt zich op het aantal dagen / nachten en op het feit dat het een teken was voor de omstanders. Het is uit de tekst niet aan te tonen dat Jezus bedoelt dat Hij zal leven wanneer Hij ‘in het hart der aarde zal zijn’.

Bovendien is uit tal van uitspraken van Jezus Zelf duidelijk dat Hij wel gestorven is; nl. de aankondigingen van Zijn lijden EN opstanding; Zijn getuigenis aan de Emmaüsgangers, aan Paulus; daarnaast de Oudtestamentische getuigenissen.

De kritiek dat Jezus geen drie dagen en drie nachten in het graf gelegen heeft, is als volgt te weerleggen. Het gaat hier om een staande uitdrukking uit het Hebreeuws. Het gaat erom dat het drie dagen zijn, de gedeelten van dagen voor hele dagen gerekend. In het bijbelboek Esther (4:16, 5:1) wordt ook over “drie dagen, nacht noch dag” gesproken. Maar op de derde dag, toen nog slechts twee nachten gepasseerd waren, ging zij tot de koning en was genoemde periode voorbij. Er wordt in gelijk aantal van dagen en nachten gesproken en we kunnen dat niet zonder meer in Westerse concrete begrippen omzetten.

De betekenis van dit teken was, dat zoals Jona een teken voor de mannen van Ninevé was, zo zal Jezus het zijn voor de Joden. De mannen van Ninevé bekeerden zich omdat ze wisten en kennelijk zagen hoe God leeft, Zijn knecht straft en behoudt. Zij zelf zouden ook niets anders dan het oordeel verdiend hebben maar op het betoon van Gods goedheid bekeerden ze zich – en God betoonde Zich een Ontfermer. ‘Zo ’, zegt Jezus, ‘zal Mijn dood en opstanding een teken voor u zijn. U zult het weten’.

Conclusie

Uit de bovengenoemde uiteenzetting mag worden afgeleid dat Ahmed Deedat, de schrijver van het artikel:

De Bijbel leest met een gekleurde bril: nl. die van de Islam. Dit blijkt o.a. uit de vele vooroordelen die hij naar voren brengt zonder deze goed te kunnen funderen. Bovendien blijkt dat hij onvoldoende kennis heeft genomen van datgene wat andere theologen reeds lange tijd voor hem hebben geschreven. Zijn argumenten zijn al decennia lang bekend en op velerlei wijzen ontkracht.
Simplistisch en niet wetenschappelijk redeneert. Wanneer deze manier van redeneren zou worden toegepast op de Koran zou er weinig overeind blijven van datgene wat is geschreven. Feit is, dat veel tegenstrijdigheden in de Koran staan zonder dat die tot op heden op een wetenschappelijk verantwoorde manier zijn weerlegd.
De teksten uit de Bijbel uit het verband trekt en op een geheel eigen wijze interpreteert. De wijze waarop, gaat in tegen alle regels van de hermeneutiek zoals de Godvrezende theologen altijd hebben geleerd.
Heel suggestief te werk gaat. Zijn eigenlijke argument komt uit de Koran. Hij probeert het te illustreren met de Bijbel, maar doet dat bijzonder selectief. Dit geldt voor 1 Korinthe 15 en voor de woorden van Jezus. Terwijl hij betoogt dat Jezus andere dingen zegt dan Zijn discipelen ervan gemaakt hebben, laat hij zeer grote en fundamentele gedeelten van de woorden van de Heiland weg.
Zijn stelling: ‘Alles wat ik in dit artikel vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen’ niet heeft waargemaakt.
Met zijn stelling dat zij die geloven in de opstanding van Christus en hun hoop hebben op Jezus daar geen enkele grond voor hebben; ongelijk heeft. Integendeel; wij weten niets dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd; “Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt” Romeinen 8:34.
Bronnen:

J.v. Bruggen in ‘Christus op aarde’ – Kampen 1987
Diverse artikelen van http://www.answering-islam.org
Artikel van J. Edwards in ‘ Writings of Jonathan Edwards’ Vol. 2 – Banner of Truth 1998
Artikel van G.v.d. Brink in ‘ Op betrouwbare grond’ – Heerenveen 1999

http://www.answering-islam.org/Dutch/index.htm
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Chaimae schreef:Jezus bevindt zich in de hemel, bij zijn Heer. In vers 4;157 ontkent Allah dat Jezus door de joden is gekruisigd.

God rafa'u Jezus in zijn tegenwoordigheid. Rafa'u wilt zeggen dat Jezus in levende lijve tot God is gebracht.
Tacitus schreef in zijn Annales dat onder de heerschappij van procurator van Iudea Pontius Pilatus ene Jezus uit Nasareth aan de marteldood is gestorven wegens oproepen tot volksonrust.

De aard van de marteldood is niet vermeld, maar de Romeinse wet van die tijd kennende is het waarschijnlijk dat de gewone straf voor provinciales, de kruisiging, toegepast zou zijn geweest.
Laatst gewijzigd door migrantenjong op za mar 22, 2008 7:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77344
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Chaimae leest alleen de koran migrantenjong.
Hoe zij ooit een journalist moet worden is mij een raadsel.
Het enige wat ze hier neer poot zijn losse flodders.
Ze gaat niet op onderzoek uit, of onderbouwt haar mening.
Nee… als ze zo doorgaat zal ze nooit journalist worden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Moslims hebben alles, maar dan ook alles voor Allah over. Het is nog alijd beter een slaaf van Allah, dan een slaaf van dit aardse wereld te zijn.
Waar is de openbaring van het individualisme onder deze regel?

Als er alleen slavernij is om voor te leven, kan je beter sterven.
Dit maakt dat in Islam alles uitkomt op gewapende Jihad. Eerst mentale dood in slavernij, daarna ten strijde trekken. Een strijd waarin je leven het beste is wat je kan verliezen. Het verlies van dit leven de eigenlijke reden is van de strijd.

Hoe meer jij je mond opendoet, hoe meer je toont dat Islam geen openbaring kent, dus geen deel kan uitmaken van de Abrahamistische cyclus Judaisme en Christendom.
Hoe meer je toont dat Islam niet meer is dan totalitair Paganisme in vermomming.

Hartelijk dank voor de openbaringen die je hier neerzet.

Tussen de regels lees je al de redenen van je Jodenhaat.
De vergelijking met Judaisme kan Islam niet doorstaan. Daarom moeten alle Joden dood.
ALs alle Joden dood zijn verliest het Christendom, gebouwd op Judaistische erfenis, ook zijn reden van bestaan. Zonder Joden wordt Christus niet meer dan een abstracte figuur, die zijn realiteitsbasis kwijt is.
Judaisme en Christendom gaan hand in hand. Als Islam er in slaat de eerste te vernietigen, verliest de tweede zijn legimiteit.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Bericht door Ruth »

Ariel schreef:Chaimae leest alleen de koran migrantenjong.
Hoe zij ooit een journalist moet worden is mij een raadsel.
Het enige wat ze hier neer poot zijn losse flodders.
Ze gaat niet op onderzoek uit, of onderbouwt haar mening.
Nee… als ze zo doorgaat zal ze nooit journalist worden.
riooljournalistiek is wel wat !!! :evil:

FIJNE PAASDAGEN ALLEMAAL
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6714
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Chaimae schreef: Moslims hebben alles, maar dan ook alles voor Allah over. Het is nog alijd beter een slaaf van Allah, dan een slaaf van dit aardse wereld te zijn.
Moslims zijn niet bang, Anneke. Wij hebben zo'n vertrouwen in ons geloof, onbeschrijfelijk
Uit dit bovenstaande mogen wij begrijpen dat Chaimae geen moslim is. Anders had zij zich allang opgeblazen. Want een ware moslim leeft voor de dood - om allah te dienen. Ja, de wereld weet dat nu langzamerhand wel. Stuur ons wel een mailtje uit het paradijs als je tenminste nog maagd bent. Want als mohammedanin, ben je óf maagd óf hoer. Mijn god, wat een geloof!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Ruth schreef:
riooljournalistiek is wel wat !!! :evil:

FIJNE PAASDAGEN ALLEMAAL
Rioolgod en riooljournalistiek hoort bij elkaar.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6714
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Gesprek over moedige Moslims.

Bericht door hans van de mortel »

Chaimae schreef:Moslims zijn niet bang, Anneke. Wij hebben zo'n vertrouwen in ons geloof, onbeschrijfelijk.

“En Allah zal jou tegen de mensen beschermen.” (Soerat al-Maa’idah: 67)
Mohammedanen zijn niet bang. Opvallend Marokkaanse mohammedaantjes niet. Vooral als ze met velen zijn. Dan gaan ze op zoek naar weerloze mensen, Oude van dagen beschimpen en met z’n allen mensen bespugen en slaan. Vrouwen voor hoer uitmaken, aanranden en verkrachten is een traditioneel geloofsritueel bij Marokkaanse jongeren. Marokkanen zijn beslist niet laf, volgens ons koranwonder Chaimae. Laten we voor de aardigheid eens afreizen naar dat kutland met al die kut Marrokaantjes en eens controleren of wat Chaimae ons vertelt, wel allemaal klopt.

Dit is het verhaal van Marokkaanse Faoua Bouali, columniste bij De Volksrant die een jaar lang in haar geboorteland Marokko verblijft.

Het meisje dat van het dak is gevallen: Fitna noem ik dat

Ik zie het patroon steeds weer en elke keer voel ik een verlammende weerzin. Tijdens een wandeling naar de waterput met Mina, de buurvrouw van opa op het platteland in het Rifgebergte, komen we een tengere vrouw tegen die een volle waterkruik op haar rug draagt.

Als de vrouw blijft staan om ons te groeten, zie ik prachtige felgroene ogen die met een enorme triestheid de buitenwereld in kijken, in een smal gezichtje die ouder leek door de veel te vroeg
ontstane rimpels van het vele blootstellen aan de zon.

Als ze begint te praten, houdt ze de meeste tijd haar hand voor haar mond, uit schaamte omdat ze twee voortanden mist en de rest van haar gebit ook niet in een goede staat is.
Ze vraagt Mina van wie ik ben. De dorpelingen vragen wanneer ze een onbekende zien in hun dorp altijd van wie je bent, niet wie je bent. Ze vragen je altijd wie je moeder en wie je vader is. Ze stellen deze vraag opdat ze weten bij welke familie en stam je hoort om zo te weten te komen welke status je hebt. Je komt uit een rijke familie of uit een arme, of uit een heldhaftige die ooit een stammenoorlog heeft gewonnen of tegen de Fransen en de Spanjaarden heeft gevochten.

Als Mina haar uitgebreid heeft verteld van wie ik ben, lichten haar ogen blij op. Ik moet de groeten doen aan mijn grootouders en mijn moeder bedanken die haar kennelijk kleren heeft gestuurd en wat geld.

Als ze verder gaat met haar waterkruik vertelt Mina me over de vrouw. Ze is heel jong zwanger geraakt van iemand uit het dorp, maar diegene ontkende alles. Haar vader is overleden toen ze nog jong was.
Ze kreeg een dochter die nu een jaar of 14 is met wie ze alleen in een klein huisje woont. De dorpelingen steunen haar zoveel als ze kunnen. Haar dochter moet ik gezien hebben, zegt Mina, ze loopt mank en gebruikt krukken. Ik herinner me het meisje dat ze beschrijft en vraag Mina wat ze mankeert. Mina vertelt me dat er gezegd wordt dat ze een paar jaar geleden van het dak is gevallen, maar pas dagen later naar het ziekenhuis gebracht werd. De artsen zeiden dat ze geopereerd moest worden aan haar heup, maar ze hebben het geld niet.

Als ik thuis kom bij mijn grootouders vertel ik dat de vrouw met de groene ogen ze de groeten doet; ik weet haar naam niet meer. Oma zegt dat er veel vrouwen zijn hier die groene ogen hebben. ‘Je weet wel de moeder van het meisje dat van het dak is afgevallen en nu met krukken loopt', lichtte ik haar toe.

Ik zie aan de gezichtsuitdrukking van oma dat ze weet wie ik bedoel. Ze schudt haar hoofd en zegt dat het niet klopt dat het meisje van het dak is afgevallen. ‘De vuile honden hebben haar misbruikt toen ze nog heel klein was en haar voor de rest van haar leven verminkt. Dat heb je als je als vrouw geen man hebt, die je kan beschermen tegen onze grootste vijand.
‘Moge Allah de daders die het arme meisje kapot hebben gemaakt in de hel laten branden!', zegt oma met woede in haar stem.

Ik voel een groot gevoel van onmacht en boosheid in mij opkomen als ik me realiseer dat het manke meisje wordt gezien als een bastaard omdat haar vader onbekend is. Kennelijk zijn er jongens en mannen die vinden dat zij haar daarom seksueel mogen misbruiken.

Het dringt voor de zoveelste keer tot me door dat binnen de Marokkaanse gemeenschap meisjes en vrouwen pas ‘respectvol' worden behandeld en ‘veilig' zijn als er een vader, een broer, een echtgenoot of een ander machoachtig mannelijk familielid zichtbaar aanwezig is om ervoor te zorgen dat ze niet seksueel of anders op een andere manier misbruikt zullen worden door andere mannen.

Het lijkt alsof ik het over onwetende mannen en vrouwen heb, die in de oertijd leven, maar al een tijdlang zie ik dit patroon steeds binnen mijn Marokkaanse gemeenschap, zowel in Marokko als in Nederland, en ook onder de zogenaamd beschaafde en intellectuele Marokkanen die praktisch in Nederland zijn geboren.

Ik kon het steeds niet goed duiden en een naam geven. Maar misschien wist ik onbewust wel hoe het genoemd zou moeten worden, maar had ik het lef nog niet om het beest bij de naam te noemen.

Het beest heet Fitna en het betekent onder andere morele chaos in het Arabisch. Ik moet denken aan de afscheidspreek van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, die zijn grote zorgen uitsprak en de mannen opdroeg goed voor de vrouwen te zorgen en ze te beschermen.
Maar helaas hebben veel zogenaamde moslimmannen deze boodschap verkeerd begrepen. Ze denken dat de enige vrouwen die recht op respect en bescherming hebben, hun moeders en zussen zijn. Andermans dochters hebben geen recht op bescherming, en zeker niet als die ook nog eens van een andere stam zijn, of uit een ander dorp komen of een andere stad.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Mohammedanen zijn niet bang. Opvallend Marokkaanse mohammedaantjes niet. Vooral als ze met velen zijn. Dan gaan ze op zoek naar weerloze mensen, Oude van dagen beschimpen en met z’n allen mensen bespugen en slaan. Vrouwen voor hoer uitmaken, aanranden en verkrachten is een traditioneel geloofsritueel bij Marokkaanse jongeren. Marokkanen zijn beslist niet laf, volgens ons koranwonder Chaimae. Laten we voor de aardigheid eens afreizen naar dat kutland met al die kut Marrokaantjes en eens controleren of wat Chaimae ons vertelt, wel allemaal klopt.
Ik vraag me nou echt af hoe achterlijk je wel niet bent? Je hebt een beperkt hersencapaciteit als gevolg hiervan haat je alles wat je niet kent. Ik lach je uit..

Ga je huiswerk eens gauw doen!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Chaimae schreef: Ik vraag me nou echt af hoe achterlijk je wel niet bent? Je hebt een beperkt hersencapaciteit als gevolg hiervan haat je alles wat je niet kent. Ik lach je uit..

Ga je huiswerk eens gauw doen!
De man spreekt de waarheid.

Wij hebben het al gehad over Mocro's die alleen in groep aanvallen, en dan nog met riemen.
Wanneer ze met weinig zijn zijn ze ineens niet meer zo stoer.

Typische Arabische hooliganmentaliteit. Gazaatje spelen. Rellen stichten. Met veel aanvallen.
Maar zodra er tegenstand is, vluchten.

Zo deden ze het in de oorlogen tegen Israel, zo doen ze het hier.


EDIT: jij haat alles wat jij niet kent en Joods is. Ga vlug springen van een toren.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

migrantenjong schreef:
Chaimae schreef: Ik vraag me nou echt af hoe achterlijk je wel niet bent? Je hebt een beperkt hersencapaciteit als gevolg hiervan haat je alles wat je niet kent. Ik lach je uit..

Ga je huiswerk eens gauw doen!
De man spreekt de waarheid.

Wij hebben het al gehad over Mocro's die alleen in groep aanvallen, en dan nog met riemen.
Wanneer ze met weinig zijn zijn ze ineens niet meer zo stoer.

Typische Arabische hooliganmentaliteit. Gazaatje spelen. Rellen stichten. Met veel aanvallen.
Maar zodra er tegenstand is, vluchten.

Zo deden ze het in de oorlogen tegen Israel, zo doen ze het hier.


EDIT: jij haat alles wat jij niet kent en Joods is. Ga vlug springen van een toren.
Dat zegt echter niks over de islaam. Het heeft helemaal niks met hun moslim-zijn te maken. Hun buitensporig gedrag is een gedrags- of psychische stoornis, dan een daad uit het geloof te noemen.

Ik begin toch echt sterk een gevoel te krijgen dat je beschikt over een IQ van een pinda.

PS; het plegen van zelfmoord is niet toegestaan. Heb jij even pech.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Chaimae schreef: Dat zegt echter niks over de islaam. Het heeft helemaal niks met hun moslim-zijn te maken. Hun buitensporig gedrag is een gedrags- of psychische stoornis, dan een daad uit het geloof te noemen.

Ik begin toch echt sterk een gevoel te krijgen dat je beschikt over een IQ van een pinda.
Slechte moslims steken auto's in brand. Goede moslims blazen zichzelf op.

Slechte moslims versieren vrouwen. Goede moslims slaan en zijn bazig over vrouwen.

Slechte moslims weten niets. Goede moslims weten nog steeds niets, maar kennen wel een boek vanbuiten en ontkennen alles.


Over IQ gesproken: het is nutteloos om het aan jou uit te leggen, maar jij zou eens voor een dag geen moslima moeten zijn en dan je eigen postings eens lezen.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Het is echt parels voor de zwijnen gooien.

Het moslim zijn is geen spel, het is geen aan-uit knop.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Chaimae schreef:Het is echt parels voor de zwijnen gooien.

Het moslim zijn is geen spel, het is geen aan-uit knop.
Parels voor de zwijnen?

Meisje, denk je dat je posts absolute waarheid bevatten en dat ik een dwaze oboltus ben?

Als jij zo zeker bent van je geloof, moet het de test van de twijfel kunnen doorstaan.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Chaimae schreef:Het moslim zijn is geen spel, het is geen aan-uit knop.
Ja hoor. Kijk maar: in het rechterhandje..

Afbeelding
RTFM
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

naar boven schreef:
Chaimae schreef:Het moslim zijn is geen spel, het is geen aan-uit knop.
Ja hoor. Kijk maar: in het rechterhandje..

Afbeelding

En als ze die knop aan zet ist direct uit.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Plaats reactie