Er komt geen verbod op neef en nichthuwelijk: lees waarom!

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Er komt geen verbod op neef en nichthuwelijk: lees waarom!

Bericht door Peter Louter »

Henk Kamp is niet de eerste die om zo'n verbod vraagt. Er zijn meerdere initiatieven vanuit de kamer geweest (in 2003 en 2006) om tot zo'n verbod te komen. In 2006 liet minister Hoogervorst nog weten zo'n verbod buitenproportioneel te vinden.

De afschaffing van het verbod op een dergelijk huwelijk is in 1970 onder minister Polak een feit geworden. De afschaffing is voorbereid vanaf 1956 (minister van Oven) omdat er op de uitzonderingen die de wet toen nog kende maar zelden een beroep werd gedaan. Het was een overbodige regel geworden. De vermijding van neef-nicht huwelijken was een onderdeel van de Nederlandse cultuur geworden.

Onder moslims vertegenwoordigen de neef-nicht huwelijken ongeveer eenderde van het aantal huwelijken. Een verbod zoals Henk Kamp bepleit volgt de mainstreamcultuur, maar achtereenvolgende regeringen hebben de boot resoluut afgehouden. Het komt er niet omdat een dergelijk verbod als onvriendelijk ten opzichte van de moslimbevolking wordt gezien. Het is denkbaar dat de recente ophef van Vogelaar over Kamp's voorstel en de eerdere afwijzing door Hoogervorst -als zijnde buiten proporties- niet uit overtuiging zijn gedaan, maar uit noodzaak.

Dat denkbeeld is gebaseerd op het UN-rapport Alliance of Civilizations uit 2006. De titel is een duidelijke verwijzing naar de ‘Clash of Civilications' van Samuel Huntington. Het rapport vertegenwoordigt echter een geheel andere denkrichting en bevat het tussen moslimlanden en Europese landen overeengekomen integratiebeleid. Het is niet de eerste overeenkomst van dien aard. Het rapport laat zich lezen als een stap in een voortgaand proces.

Er is iets eigenaardigs aan dat rapport. Het laat zich bijna lezen als een opdracht van moslimlanden aan de Europese staten. Nog merkwaardiger is het dat het Nederlandse beleid nagenoeg overeenkomt met de overmatige politieke correctheid van het rapport. Ik ben er van geschrokken en het heeft me wantrouwig gemaakt.

Merkwaardige uitspraken van Ministers, zoals die van Vogelaar over de christelijk-humanistische-islamitische samenleving van de toekomst, lijken geïnspireerd te zijn door dit ‘Verbond van Beschavingen'. De overeenkomst zegt in prudente bewoordingen dat er niet meer gesproken kan worden van een ‘Christelijk Europa'. Het rapport pleit voor een pluriforme en gediversifieerde samenleving. Een land met meerdere culturen en identiteiten. Dan zou je meteen kunnen denken aan de ongelukkige uitspraken van Maxima over de Nederlandse identiteit.

Nog steeds prudent, maar overduidelijk legt het rapport de taak vast van Europese landen ‘to shape the public opinion'in de richting van een uitermate politiek correcte opvatting over moslims. De herhaalde pogingen om Hirsi Ali uit de weg te krijgen (Verdonk en Hirsch Balin) lijken dan ineens minder merkwaardig. Echter ook de sussende uitspraken van Balkenende, Donner en Job Cohen, krijgen reliëf als je het rapport goed leest.
Dat er aan de immigratie geen einde zal komen is duidelijk. De overeenkomst bevat overeenstemming over het feit dat vergrijzend Europa immigratie nodig heeft, dus waarom niet uit moslimlanden.

Ook de ‘prachtwijken' zijn terug te vinden bij de inspanningsverplichting voor Europese landen om gelijkwaardige huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt te realiseren voor moslims. Er staat meer dingen in het rapport die mijn wenkbrauwen deden rijzen. Al met al geeft het echter een duidelijk beeld bij de vraag waarom achtereenvolgende regeringen bepaalde keuzes hebben gemaakt en alternatieven hebben afgewezen. De overeenkomst bepaalt de marges. Het is alsof een onzichtbare regisseur de teksten van de overheid souffleert.

De nieuwe nota over integratie heb ik nog niet volledig gelezen. De inleiding van de nota volgt exact de afspraken uit de ‘Alliance of Civilizations'. Ook de uitspraken van Vogelaar wijzen volledig in die richting. De overeenkomst is eigenlijk griezelig, of eigenlijk schokkend

Wantrouwende lezers maken melding van het vermoeden dat er ‘oliedruk' achter de overeenkomst zit omdat het in feite moslims en moslimorganisaties ondersteunt en accommodeert, zonder dat van hen een inspanningsverplichting wordt gevraagd. De inspanningsverplichting ligt nagenoeg eenzijdig bij de Europese staten

Het rapport vergt een klein uur leeswerk, maar dat is meer dan de moeite waard voor hen die geïnteresseerd zijn in immigratie- en integratievraagstukken. Voor haastige lezers biedt het hoofdstuk ‘shape the public opinion'al genoeg overtuigende teksten.

Het verbod op neef-nicht huwelijken komt er niet. Het is niet in het belang van de hier verblijvende moslims en hun cultuur.

Henk Kamp moet dat weten. De meeste van zijn uitspraken zijn dan ook gericht tot de publieke tribune, beleid zal het nooit worden.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78757
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik ga het rapport zeker lezen Peter.
Ik vind wat jij schrijft al behoorlijk angstig..
Misschien kan jij ook eens dit topic door lezen?

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... hp?t=10447

Trouwens, als het verbod op neef nicht huwelijken niet doorgaat, dan hebben we over een paar jaar een enorm tekort aan zwakzinnige inrichtingen.

Laat de regering alvast maar gaan sparen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Alleen al uit reden van gezondheid is het zeker af te wijzen.
Hier een studie erover:

Allen verwant
Zodus was er slechts één man aan het begin - “geformeerd uit het stof der aarde” (Genesis 2:7).
Dit betekent ook dat Kaïns vrouw een nakomelinge was van Adam. Het is onmogelijk dat ze van een ander “mensenras” of volk was - ze moest een van Adams nakomelingen zijn.

De eerste vrouw
In Genesis 3:20 lezen we, “Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moe-der aller levenden is”.[10] Met andere woorden: alle mensen zijn nakomelingen van Adam en Eva - Eva was de eerste vrouw.
Eva werd gemaakt uit een rib van Adam (of zijde) (Genesis 2:21-24) - dit was een unieke gebeurte-nis. Jezus (Matt 19:4-6) en Paulus (Ef 5:31) gebruiken deze historische en eenmalige gebeurtenis als het leerstellig fundament voor het huwelijk van één man met één vrouw.
Ook lezen we in Genesis 2:20, dat toen Adam naar de dieren keek, hij geen levensgezel voor zich-zelf kon vinden - er was niemand van zijn soort.
Dit alles maakt het duidelijk dat er in het begin maar één vrouw was: Adams vrouw. Er waren nooit andere vrouwen aanwezig, die niet van Eva afstamden.
Als Christenen niet kunnen verdedigen dat alle mensen (inclusief de vrouw van Kaïn) uiteindelijk afstammen van Adam en Eva, hoe kunnen ze dan het Evangelie begrijpen en uitleggen? Hoe kun-nen zij het rechtvaardigen dat er zendelingen worden gestuurd naar elke stam en natie? Daarvoor is het nodig de vraag te beantwoorden over de vrouw van Kaïn. Christenen moeten tonen dat zij wel het Evangelie kunnen verdedigen en alles wat daaraan vastzit.

Kaïns broers en zusters
Kaïn was het eerste kind van Adam en Eva, dat in de Schrift (Genesis 4:1) staat opgetekend. Zijn broers, Abel (Genesis 4:2) en Set (Genesis 4:25), waren een gedeelte van de eerste generatie kinde-ren, die ooit op aarde geboren waren.
Hoewel slechts deze drie (mannen) bij name vermeld staan, hadden Adam en Eva meer kinderen. In Genesis 5 staat dat Adam zonen en dochters verwierf:
“En Adam leefde honderd dertig jaren, en gewon [een zoon] naar zijn gelijkenis, naar zijn even-beeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochters” (Gen 5:3-4).
Hier staat niet wanneer ze werden geboren. Veel van hen konden geboren zijn in de 130 jaar (vers 3) vóór Set geboren was .
Gedurende hun leven kregen Adam en Eva heel veel kinderen: “zonen en dochters”. De oude Jood-se traditie zegt dat het aantal kinderen van Adam 33 zonen en 23 dochters was”.[11]
De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen aan Adam en Eva geboren werden. Als we echter hun lange levensduur in aanmerking nemen (Adam leefde 930 jaar - Gen 5:5), lijkt het ons redelijk om aan te nemen dat het er velen waren! Denk eraan: God had hen een bevel gegeven:
“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde” (Genesis 1:28)!

De vrouw
Als we nu echt puur afgaan op wat de Bijbel zegt, zonder enige persoonlijke vooroordelen of andere buitenbijbelse ideeën, dan moesten in het begin, toen daar slechts de eerste generatie was, broers met hun zussen trouwen of er zouden geen volgende generaties meer geweest zijn!
Er wordt ons niet gezegd wanneer Kaïn trouwde, en we krijgen ook geen details over andere huwe-lijken en kinderen, maar één ding staat vast: dat bij de aanvang van de geschiedenis sommige broers met hun zusters zijn getrouwd.

Maar hoe zit het nu met Gods wetten?
Veel mensen zullen onmiddellijk de conclusie verwerpen, dat de zonen en dochters van Adam en Eva met elkaar trouwden, en zij wijzen op het verbod op een broer-en-zuster huwelijk. Sommigen beweren dat je met je bloedverwanten niet kunt huwen.
In feite is het zo dat als je niet met een verwant iemand mag trouwen, je dan eigenlijk met niemand kunt huwen! Elke vrouw is verwant aan haar man, ook vóór het huwelijk, omdat alle mensen na-komelingen zijn van Adam en Eva - we hebben allemaal “hetzelfde bloed”. De wet die het huwelijk tussen naaste familieleden verbood werd pas bij Mozes gegeven (Lev 18-20). Het was in de begin-tijd geen ongehoorzaamheid aan God wanneer naaste verwanten met elkaar huwden, zelfs broers en zusters.
We mogen u eraan herinneren, dat Abraham zijn halfzuster huwde (Gen 20:12). God zegende deze verbinding want door Isaäk en Jakob werd het hele Joodse volk geboren. Pas 400 jaar later gaf God aan Mozes wetten die zulke huwelijken verbood.

Biologische Afwijkingen
Vandaag de dag is het van overheidswege voor broers en zusters (en halfbroers en halfzusters) niet toegestaan om te trouwen, omdat de kinderen uit deze verbintenis een onacceptabel risico lopen om misvormd te worden. Hoe meer de ouders aan elkaar verwant zijn, hoe groter het risico dat hun na-geslacht afwijkingen zal krijgen.
Er is een erg gezonde en eenvoudig te begrijpen genetische verklaring voor zulke wetten. Iedereen heeft twee sets genen, en er zijn zo’n 130.000 paren die bepalen hoe een individu in elkaar steekt en functioneert. Ieder mens erft één gen van elk paar van elke ouder. Jammer genoeg bevatten genen vandaag de dag fouten (vanwege de zonde en de vloek) en deze fouten komen op diverse wijzen aan het licht. Bij voorbeeld, sommige mensen laten hun haar over hun oren groeien om te verbergen dat hun ene oor lager ingeplant is dan het andere, of het komt voor dat bij iemand de neus niet he-lemaal in het midden van het gelaat staat, of iemands kaak is wat vervormd, en ga zo maar door. Laten we eerlijk zijn, de voornaamste reden dat we elkaar normaal noemen is omdat we dat zo overeengekomen zijn.
Hoe meer ouders aan elkaar verwant zijn, hoe waarschijnlijker dat ze verscheidene afwijkingen in hun genen hebben. Kinderen, die een set genen van elke ouder erven, lopen groot risico geboren te worden met genenparen met een maximum van één slecht gen in elk paar. Het goede gen heeft ech-ter de neiging om het slechte te domineren, zodat er geen al te grote misvorming ontstaat. In plaats van helemaal misvormde oren zal iemand bij voorbeeld slechts een kreukel in zijn oren hebben! (In het algemeen gesproken kan men stellen, dat het menselijke ras langzaam degenereert, omdat de fouten zich generatie na generatie opstapelen).
Echter, hoe meer twee personen aan elkaar verwant zijn, hoe waarschijnlijker het is, dat ze dezelfde fouten in hun genen hebben, daar ze die van dezelfde ouders hebben geërfd. Daarom hebben een broer en een zus waarschijnlijk dezelfde fouten in hun genen. Hun kinderen kunnen dan hetzelfde defecte gen erven, op hetzelfde genenpaar van beiden, en dat geeft twee slechte kopieën van het gen en ernstige afwijkingen.
Adam and Eva hadden die opeenstapeling van genetische fouten niet. Toen de eerste twee mensen werden geformeerd, waren ze lichamelijk perfect. Alles wat God maakte was “zeer goed” (Gen 1:31) en dus hun genen perfect - geen fouten! Maar toen de zonde in de wereld kwam (vanwege Adam - Gen 3:6; Rom 5:12), vervloekte God de wereld zodat de perfecte schepping toen begon te degenereren, d.w.z. ze werd aan dood en verval onderhevig (Rom 8:22). Over duizenden jaren heeft deze degeneratie allerlei soorten genetische fouten voortgebracht in levende dingen.
Kaïn behoorde bij de eerste generatie kinderen. Hij (zowel als zijn broers en zusters) hebben, zo zou je kunnen stellen, zo goed als geen imperfecte genen van Adam en Eva overgeërfd, want de vloek op de schepping was aan het begin nog maar minimaal doorgedrongen (nog niet geaccumuleerd over generaties). In die situatie konden broers en zusters met elkaar huwen, met Gods toestemming, zonder dat er afwijkingen in het nageslacht ontstaan.
Tegen de tijd van Mozes (een paar duizend jaar later), zouden de degeneratieve fouten zich al heb-ben opgestapeld in het menselijke ras, en wel zodanig dat God het nodig vond om het broer-zuster huwelijk ter verbieden (en tussen nauwe verwanten) (Lev 18-20).[12] (Er waren destijds ook ge-noeg mensen op de aarde zodat er dus geen dringende reden meer was om binnen nauwe verwant-schappen met elkaar te trouwen).

Kaïn en het land van Nod
Sommigen beweren, dat de passage in Genesis 4:16-17 betekent, dat Kaïn naar het land Nod ging en daar een vrouw vond. Daar concluderen ze dan weer uit, dat er nog een ander “ras” mensen op aarde leefde, die geen nakomelingen van Adam waren en die Kaïns vrouw voortbrachten.
“En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch” (Gen 4:16-17).
Zoals we hierboven hebben aangetoond zijn alle mensen afstammelingen van Adam en Eva, ook de vrouw van Kaïn. In Gen 4:16-17 staat echter niet dat Kaïn naar het land Nod ging om daar een vrouw te zoeken. Johannes Kalvijn, die deze verzen becommentarieert, zegt:
Uit de context kunnen we opmaken dat Kaïn, voordat hij zijn broer doodsloeg, al getrouwd was, anders had Mozes nu naar iets verwezen wat op Kaïns huwelijk slaat.[13]
Kaïn was al getrouwd voordat hij naar het land Nod ging. Hij zocht daar geen vrouw, maar hij be-kende haar: hij had seksueel contact met haar.[14]
Anderen hebben beweerd dat, omdat Kaïn een “stad” bouwde in het land Nod, er wel een heleboel mensen moeten hebben gewoond. Maar het Hebreeuwse woord voor “stad” betekent eigenlijk niet wat wij onder een stad verstaan. Het woord betekent een “bewaakte plaats” of een beveiligd kam-pement.[15] Honderd inwoners zou al veel geweest zijn voor zo’n “stad”. Hoe dan ook, tegen de tijd van Abels dood kunnen er al best veel afstammelingen van Adam op aarde gewoond hebben (zie hieronder).

Voor wie was Kaïn zo bang? (Genesis 4:14)
Sommigen beweren, dat er al heel veel mensen op de aarde waren die geen nakomelingen waren van Adam en Eva, anders hoefde Kaïn niet bang te zijn geweest voor mensen die hem wilden do-den.
Ten eerste kunnen we stellen, dat in de dagen voordat er een burgerlijke regering ingesteld was, het best mogelijk was dat er iemand Kaïn wilde doden voor de moord op Abel (Genesis 9:6), maar dan wel alleen als die persoon een naast familielid was van Abel! Vreemdelingen kon het immers niks schelen. Dus konden de mensen waar Kaïn bang voor was niet van een ander menselijk “ras” ge-weest zijn.
Ten tweede, Kaïn en Abel waren reeds lang voor het tijdstip van Abels dood geboren. Genesis 4:3 stelt:
“Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer” (NBG).
“And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD” (KJV).
Let op de zin “na verloop van tijd”. We weten dat Set werd geboren toen Adam 130 jaar oud was (Genesis 5:3), en Eva beschouwde hem als een vervanger voor Abel (Genesis 4:25). Dus kon de periode van de geboorte van Kaïn tot aan de dood van Abel wel honderd jaar of meer geduurd heb-ben - genoeg tijd voor de geboorte van veel kinderen en kleinkinderen. Tegen de tijd dat Abel werd gedood, konden er al veel nakomelingen van Adam en Eva geweest zijn, over verscheidene genera-ties.

Waar kwam de technologie vandaan?
Sommigen beweren dat Kaïn, om in het land Nod een stad te kunnen bouwen, veel technologie moest aanwenden, die in dat land reeds beschikbaar moet geweest zijn en ontwikkeld was door die andere “rassen”.
De nakomelingen van Adam en Eva waren echter erg intelligente mensen. Jubal maakte muziekinstrumenten zoals de harp en het orgel (Gen 4:21), en Tubal-Kaïn werkte met koper en ijzer (Gen 4:22).
Vanwege de intense evolutionaire indoctrinatie menen veel mensen vandaag de dag dat onze gene-ratie de intelligentste is die ooit bestaan heeft op deze planeet. Maar enkel omdat we straalvliegtui-gen hebben en computers, wil nog niet zeggen, dat wij de intelligentsten aller tijden zijn. Moderne technologie is het resultaat van een opeenstapeling van kennis uit vroegere tijden. Wij staan eigen-lijk op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan.
Onze hersenen hebben geleden van het 6000 jaar ondergaan van de vloek (sinds Adam). We zijn flink gedegenereerd, vergeleken met mensen uit vele generaties vóór ons. Aan de intelligentie en inventiviteit van de kinderen van Adam en Eva, kunnen wij bij lange na niet tippen. De Bijbel licht slechts een tipje van de sluier op over de grote inventiviteit in het begin.[16]

Conclusie
Veel Christenen kunnen de vraag niet beantwoorden over Kaïns vrouw, omdat ze overeenkomstig onze tijd denken (en de problemen die geassocieerd worden met huwelijken binnen nauwe verwant-schappen) en men begrijpt niet het heldere historische verslag dat God ons heeft gegeven.
Zij proberen Genesis te interpreteren vanuit de huidige situatie, veel meer dan de Bijbelse waarheid te begrijpen over de veranderingen die optraden door de zonde. Omdat zij hun wereldbeschouwing niet op de Schrift bouwen, maar met een seculiere manier van denken naar de Bijbel toe gaan, zijn zij blind voor eenvoudige bijbelse antwoorden.
Genesis geeft een verslag van de God die er was toen de geschiedenis een aanvang nam. Het is het woord van die Ene die alles weet, en Die een getrouwe getuige is over het verleden. Als we dan Genesis nemen als basis voor ons historische begrip, dan kunnen we de zingeving ontdekken van zaken die anders voor ons een mysterie zouden blijven.E-mail: [email protected]
Homepage: users.skynet.be/fa390968 of www.verhoevenmarc.be
Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Ariel schreef:Ik ga het rapport zeker lezen Peter.
Ik vind wat jij schrijft al behoorlijk angstig..
Misschien kan jij ook eens dit topic door lezen?

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... hp?t=10447

Trouwens, als het verbod op neef nicht huwelijken niet doorgaat, dan hebben we over een paar jaar een enorm tekort aan zwakzinnige inrichtingen.

Laat de regering alvast maar gaan sparen.
Sparen?? :roll: :roll:
Onze premies omhoog trekken bedoelt ge.. :mad:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Bericht door Peter Louter »

De Eurabia-discussie heb ik wel gevolgd. Het lijkt me niet helemaal onzinnig.
The Alliance od Civilizations bevat naar mijn idee te veel teksten die té nauwkeurig door de Nederlandse regering worden gevolgd.
De Alliantie gaat niet over allochtonen in het algemeen, maar specifiek over moslims. Iets dat je van een UNrapport niet zou verwachten.
Ik zie de Alliantie als belangenbehartiging voor de moslims hier en zal dat standpunt in discussies verdedigen tot iemand mij van het tegendeel kan overtuigen.
Mij lijkt het aannemelijk dat er oliedruk achter zit. Dat valt niet te bewijzen. Maar met welk ander middel kunnen Europese regeringen onder druk worden gezet.
Gezien de opstelling van de PvdA en Job Cohen, de eerdere minister die immigratiezaken deed, zijn er aanwijzingen dat dit verhaal al wat langer speelt.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

De Alliantie gaat niet over allochtonen in het algemeen, maar specifiek over moslims.Iets dat je van een UNrapport niet zou verwachten.
De rapporten van de UNPD lijken dat ook te hebben.
Ben die beetje bij beetje aan het lezen. Het is niet direkt af te lezen, maar als puntje bij paaltje komt gaat het voornamelijk over emigratie uit Moslimlanden naar delen van de Moderne Wereld.
Eurabia is maar een klein onderdeeltje hiervan.

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
Sebastiaan
Berichten: 437
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 10:24 am

Bericht door Sebastiaan »

Begrijp ik het nu goed dat "the Alliance of Civilizations" het masteplan in om Eurabia te realiseren? :shock:
Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. - Jesus
Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

In de Telegraaf staat het volgende:
http://www.telegraaf.nl/buitenland/1787 ... gen__.html
Echtpaar houdt kinderen 40 jaar verborgen

AMSTERDAM - Een Palestijns echtpaar heeft zijn twee gehandicapte kinderen veertig jaar lang verborgen gehouden.

De ouders waren bang dat hun derde kind niet zou kunnen trouwen als de buurt zou weten van hun twee verstandelijk gehandicapte kinderen.

De 38-jarige Bassam Musalmeh en zijn 42-jarige zus Nawal woonden in een soort hol, achter het huis van hun ouders in het dorp Beit Awwa. Vrijwel niemand was op de hoogte van het bestaan van de broer en zus.

Ze werden dinsdagavond bij toeval gevonden door de politie, die een inval deed bij de familie omdat de vader verrdacht wordt van banden met Hamas. Toen de agenten het huis doorzochten hoorden ze geluiden en troffen ze de twee aan in de kamers, waar het erg stonk.

De politie maakte vervolgens foto's van het tweetal. De man was naakt en de vrouw droeg alleen een nachthemdje. Ze zouden niet kunnen praten en ook geen mensen herkennen.

Op de Westoever zijn amper opvangmogelijkheden. Volgens mensenrechtenactivisten moeten er dan ook veel meer van dit soort schrijnende gevallen bestaan op het platteland.

In Arabische landen is het heel gebruikelijk te trouwen met een nicht of neef. In Nederland bijvoorbeeld is dit verboden omdat de kans op aangeboren afwijkingen groot is.

De vader van de twee kinderen was getrouwd met zijn nicht. Ze kregen acht kinderen, van wie er zeven geestelijk niet in orde waren. Vijf van hen stierven jong.
Mijn eerste opmerking was, in Nederland was het verboden, voor neven en nichten om te trouwen, maar gelukkig voor alle wonende marokkanen, turken etc. in Nederland, tegenwoordig niet meer.

Iemand die dat ook opmerkte was de volgende:
Was neef/nicht huwelijk maar in NL verboden! Wat denk je dat al die import uithuwelingstoestanden om gaan? Juist om neef en nicht huwelijken. En vraag gewoon eens na op kinderafdelingen van ziekenhuizen we momenteel het drukst mee zijn? Juist: met tegen zeer hoge kosten de gevolgen van deze inteelthuwelijke te verzorgen. Menselijke drama's! Onaanvaardbare maatschappelijke kosten!
Jan (verpleegkundige ic), Leiden | 10:28 | 28.08.08


Blijkbaar iemand met ervaring daarmee, werkzaam in het ziekenhuis.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78757
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik ken iemand die kinderen vervoerd naar speciale scholen.
Heel veel van deze kinderen zijn Marokkaans of Turks, en er komen jaarlijks meer van deze kinderen bij.
Deze kinderen gaan inderdaad voor hoge kosten in de gezondheidszorg zorgen.
De wet dat neven en nichten niet met elkaar mogen trouwen moet gewoon weer ingevoerd worden.
Het blijkt dat het weer nodig is. Wat goed genoeg was voor oud Nederlanders , moet ook goed genoeg zijn voor nieuw Nederlanders.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78757
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Freya schreef: Echtpaar houdt kinderen 40 jaar verborgen

AMSTERDAM - Een Palestijns echtpaar heeft zijn twee gehandicapte kinderen veertig jaar lang verborgen gehouden.

De ouders waren bang dat hun derde kind niet zou kunnen trouwen als de buurt zou weten van hun twee verstandelijk gehandicapte kinderen.

De 38-jarige Bassam Musalmeh en zijn 42-jarige zus Nawal woonden in een soort hol, achter het huis van hun ouders in het dorp Beit Awwa. Vrijwel niemand was op de hoogte van het bestaan van de broer en zus.
Hier is een foto van deze twee mishandelde mensen.

Afbeelding

BRON!!!!!!!!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Dit is gewoon verschrikkelijk.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78757
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Vind ik ook Chaimae.
Waar komt de schaamte vandaan denk jij. Dit heeft niks met Islam te maken, maar toch vraag ik me af hoe het komt dat mensen zich voor gehandicapte kinderen schamen.
Komt dat omdat ze deze kinderen als straf van Allah zien?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
moswolkje
Berichten: 51
Lid geworden op: do aug 14, 2008 10:45 pm
Contacteer:

Bericht door moswolkje »

Inderdaad, wat goed is voor de Nederlanders moet even goed zijn voor nieuwe Nederlanders. Mooi gesproken.
Geloven...ja, in mijzelf vooral.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Ariel schreef:Ik ken iemand die kinderen vervoerd naar speciale scholen.
Heel veel van deze kinderen zijn Marokkaans of Turks, en er komen jaarlijks meer van deze kinderen bij.
Deze kinderen gaan inderdaad voor hoge kosten in de gezondheidszorg zorgen.
De wet dat neven en nichten niet met elkaar mogen trouwen moet gewoon weer ingevoerd worden.
Het blijkt dat het weer nodig is. Wat goed genoeg was voor oud Nederlanders , moet ook goed genoeg zijn voor nieuw Nederlanders.
Is cultuur/geloof..

Dat we (indien we) iets willen veranderen aan neef-nicht-huwelijken, dan is dat alleen omdat de inteeltproblematiek een grote belasting van het gezondheidszorgsysteem veroorzaakt.

Bovendien, andere ongezonde gewoonten - zoals eerwraak, ramadan, viaminetekort tgv overmatige kledij - pakken we ook niet aan.

Is cultuur/geloof..

Hebben we rspct voor. Compassie met de slachtoffers hebben we niet..

We zijn medogenloze calculerende cultuurrelativisten.
Laatst gewijzigd door naar boven op do aug 28, 2008 4:57 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RTFM
Gebruikersavatar
Persian_revenge
Berichten: 782
Lid geworden op: za dec 03, 2005 4:32 pm
Locatie: Londonistan

Bericht door Persian_revenge »

In Iran kan dat niet zo makkelijk. Je moet eerst je bloed geven om te bepalen of jullie nakomelingen mongooltje worden of niet.

In Nederland moet men hetzelfde doen.

Mijn eerste liefde was ook mijn nicht. Er was niets gearrangeerd. Het was allemaal spontaan. Later wou ik er niets mee te maken hebben omdat ik het achterlijk vond. Ik heb dan het land verlaten zonder haar iets te vertellen of afscheid te nemen of haar iets te beloven.

Wij Iraniers hebben geen stammencultuur en het wordt niet echt gedaan vooral onder stedelingen. Het was ook tegen mijn principes.

Maar ja, toch kan je niet altijd kiezen wat je voelt of niet voelt.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17386
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

In Iran kan dat niet zo makkelijk. Je moet eerst je bloed geven om te bepalen of jullie nakomelingen mongooltje worden of niet.
dit is geen verplichting.
Het wordt AANGERADEN bij neef/nicht huwelijken om eerst een bloedtest te doen om te onderzoeken of er genetische fouten zijn die handicaps kunnen veroorzaken bij hun gemeenschappelijke kinderen.
maar het is géén verplichting.

Ze zouden het een verplichting moeten maken bij zulke huwelijken.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Chaimae schreef:Dit is gewoon verschrikkelijk.
Zegt de naam Zaynab bint Jash u iets?
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

De vrouw van de profeet.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Dat was toch ook een volle nicht?
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Mijn eerste liefde was ook mijn nicht. Er was niets gearrangeerd. Het was allemaal spontaan.
Dit overkomt heel veel pubers.
Later wou ik er niets mee te maken hebben omdat ik het achterlijk vond.
Het oog begint andere meisjes te ontdekken. Heel normaal dat je het met je nicht op dat ogenblik achterlijk begint te vinden. Het gewone proces.
Maar ja, toch kan je niet altijd kiezen wat je voelt of niet voelt.
Bij zwakkelingen. En diegeen die het verschil tussen liefde en lust niet kennen.
Liefde is vooral willen voelen. Dit maakt liefde een keuze.
Ze zouden het een verplichting moeten maken bij zulke huwelijken.
Zulke huwelijken zijn achterlijk pubergedoe.
Mensen worden volwassen.
Neef-nicht huwelijken zijn een uiting van onvolwassenheid die niet te tolereren is.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Persian_revenge
Berichten: 782
Lid geworden op: za dec 03, 2005 4:32 pm
Locatie: Londonistan

Bericht door Persian_revenge »

Het oog begint andere meisjes te ontdekken.
Neen. Niet daarom. Ik begon zelf mijn gevoelens onderdrukken en nam een beslissing tegen mijn zin.

Bij zwakkelingen. En diegeen die het verschil tussen liefde en lust niet kennen.
Liefde is vooral willen voelen. Dit maakt liefde een keuze.
Wel, ik zie dat je nooit verliefd ben geweest. Want verliefd zijn is een teken van zwakheid voor jou. Ik vind jouw denkwijze heel verontrustend, hoor.
Het was wel liefde want ik hou nog steeds van haar maar ik weet dat het niet juist was geweest. Zij is nu getrouwd en ik heb altijd gedacht dat ik de juiste beslissing heb genomen maar vergeten kan ik niet en ik ben 33 nu.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Ken je het verschil tussen liefde en lust wel?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Persian_revenge
Berichten: 782
Lid geworden op: za dec 03, 2005 4:32 pm
Locatie: Londonistan

Bericht door Persian_revenge »

Heb je eigenlijk gelezen wat ik hierboven heb uitgelegd? Blijkbaar niet. Anders had je zoiets doms niet gezegd.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Je kent het verschil niet.
Normaal voor een Mohammedaan.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Persian is geen moslim méér BFA. Vind het verkeerd om hem op zijn Islamitiche achtergrond aan te spreken.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Plaats reactie