Marcouch krijgt op zijn duvel van Sheich Fawaz

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Zo Apr 20, 2008 8:02 pm

Je weet dondersgoed dat de Drie-Eenheid een verzinsel is..


Geen waar monotheisme zonder veelzijdigheid.

God die zich in de mens(enzoon) weerspiegelt en zijn creatieve krachten(heilige geest) zijn de veelzijdigheid van het Christendom.

Hinduisme is van alle monotheismes het waarste, God weersiegelt zich in alles. Plant, dier, mens, ... .

Monotheisme zonder veelzijdigheid is niet meer dan Paganisme.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 40622
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 20, 2008 10:15 pm

stropke schreef:Het wezen, het zijn van God, het Opperwezen omvat drie personen: Vader, Zoon en H Geest. Vergelijk het met een één-ei drieling:drie onafhankelijke personen en toch wezens identitiek.


Ik heb onlangs de evangeliën en het boek Handelingen minutieus doorgelezen, maar ik krijg niet de indruk dat de Heilige Geest een soort persoon of een één of ander wezen is. Hij manifesteert zich het eerst als een soort gloed op de hoofden van de apostelen en hun aanhang en met het geluid van een windvlaag. Ik krijg daarbij meer de indruk van een soort ‘energie’ of ‘kracht’, maar geen persoonlijke entiteit. Het blijft een beetje vreemd, als je er objectief naar kijkt tenminste. :?

Mahalingam
Berichten: 38627
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Zo Apr 20, 2008 11:46 pm

Ik ben benieuwd welke kant de PvdA op zal springen na de open brief. Gaan ze achter Ahmed Marcouch staan of wordt die gemaand zich gedeist te houden. Dit soort discussies kan de PvdA op dit moment -nu ze een andere fractieleider moeten kiezen - missen als kiespijn.
Wie is de minste minkukel van het stel die dat kan doen? Twijfel, twijfel want de kandidaten ontlopen elkaar niet zoveel en die zouden zich met deze kwestie kunnen gaan profileren wat ten nadele van de partij kan uitpakken (de allahtone achterban).
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Apr 21, 2008 1:29 am

De ruzie tussen Ahmed Marcouch en onze Sheich Fawaz begint op een soap te lijken.
Ik hoop maar dat Marcouch deze brief zal beantwoorden. Ik ben benieuwd naar het antwoord van Marcouch .


Een welgemeend advies aan Marcouch

Beste Ahmed Marcouch,

Langs deze weg willen wij u van broederlijk advies voorzien inzake enkele door u gedane uitspraken over de Islam die blijk geven van een grote mate van onbekendheid met het geloof waarmee u zich tooit.

Allereerst, geeft u aan - wij citeren - dat “De Koran biedt geen kledingvoorschriften en schrijft geen speciale haardrachten voor.” Kunnen wij hieruit opmaken dat u zich slechts beroept op de Koran en daarmee de authentieke overleveringen buiten beschouwing laat? In dat geval wijzen wij u erop dat de Islamitische geleerden het unaniem met elkaar eens zijn dat het afwijzen van de authentieke overleveringen gelijk staat aan ongeloof. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen het rechtscheppende vermogen van de Koran en de authentieke overleveringen. Natuurlijk zult u dit niet bedoeld hebben en daarom een greep uit de overvloed aan bewijzen aangaande de kleding en haardracht van de moslimman waarmee u zich identificeert.

De Profeet (vrede zij met hem) gaf de volgende opdracht aan de moslimmannen: “Knipt de snorren bij en laat de baarden (met rust)!”
(al-Boechaari en Moeslim)

Verder zei de Profeet (vrede zij met hem): “Tien (zaken) behoren tot de natuurlijke aanleg; het bijknippen van de snor, het (met rust) laten van de baard...”
(Moeslim)

Ook toen twee gezanten van Chosroes eens bij de Profeet (vrede zij met hem) kwamen, viel het hem op dat zij hun baarden hadden geschoren en hun snorren lang hadden laten groeien. De Profeet had er een afkeer van om naar hen te kijken (vanwege hun verschijning) en hij zei: “O wee jullie! Wie heeft jullie opgedragen om dit te doen?” Zij zeiden: “Onze heer!” Hiermee refererend naar Chosroes. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei toen: “Wat betreft mijn Heer (Allah), Verheven en Gezegend is Hij, Hij heeft mij bevolen om mijn baard te laten groeien en mijn snor bij te knippen.”
(Ibn Djarier, Ibn Kathier, Ibn Djawzi)

Beste Marcouch, het betreft hier een kwestie die volgens alle geleerden, waaronder ook de vier welbekende imams Aboe Haniefah, Maalik, Shaafici en Ahmad, verplicht is. Het scheren van de baard werd door hen zelfs gezien als mutilatie en verwijfdheid en zij weigerden de getuigenis van degene die zich hier schuldig aan maakte te accepteren, noch stonden zij hem toe voor te gaan in het gebed.

Wat betreft het inkorten van de kleding; ook hiervoor beroepen wij ons op de uitspraken van onze en uw geliefde leermeester Mohammed (vrede zij met hem). Uit zijn gezegende mond kwamen de volgende woorden: “Het gedeelte onder de enkels dat bedekt wordt door het gewaad zal (op de Dag der Opstanding) bestraft worden met het Vuur.”
(al-Boechaari)

En: “Drie (soorten mensen) zal Allah niet aanspreken op de Dag der Opstanding, noch zal Hij hen aankijken, noch zal Hij hen reinigen en hen wacht een pijnlijke bestraffing.” Dit herhaalde de Profeet (vrede zij met hem) driemaal. Waarna Aboe Dharr zei: “Bedorven en verloren zijn zij, maar wie zijn zij precies, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degene die zijn kleding onder zijn enkels draagt, degene die anderen herinnert aan zijn gunsten tegenover hen en degene die zijn koopwaar verkoopt aan de hand van valse eden en leugens.”
(Moeslim)

Beste Marcouch, deze zaak die u als futiliteit bestempelde, vond de leider der gelovigen cOmar ibn ul-Khattaab gewichtig genoeg om de aandacht op te vestigen toen hij op zijn sterfbed lag. Toen een jongeman hem bezocht om de laatste eer aan hem te bewijzen, zei cOmar tegen hem, nadat hij zag dat zijn gewaad over zijn enkels viel: “O zoon van mijn broeder, til je gewaad op, want het is schoner voor je gewaad en godvruchtiger richting jouw Heer.”
(al-Boekhaari)

U kunt ons toch niet vertellen dat de woorden van onze Profeet aangemerkt kunnen worden als futiel of sprak u hier vanuit onwetendheid?

Wat betreft een ander door u vermeende futiliteit, namelijk de kwestie van het schudden van de handen, daarover zei de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, ik schud (vreemde) vrouwen niet de hand.”
(Overgeleverd door Maalik, Ahmad en an-Nasaa’i)

Ook zei cAa’ishah, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem): “Nee, bij Allah, nooit heeft de hand van de Boodschapper van Allah, de hand van een (vreemde) vrouw aangeraakt.”
(al-Boekhaari)

Tevens zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dat iemand van jullie met een ijzeren staaf in zijn hoofd wordt doorboord, is beter voor hem dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan voor hem is.”
(Overgeleverd door at-Tabaraani en al-Bayhaqi)

Als de Profeet (vrede zij met hem) deze uitspraken vandaag de dag zou herhalen, zou u hem ook als radicaal bestempelen en hem als futiliteitverkondiger beschouwen?

Wat betreft het werken in een niet-islamitische staat en onder het gezag van niet-moslims, hier is niets op tegen zolang men niet opgedragen wordt deels of geheel afstand te doen van zijn geloof. De Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen waren namelijk continu verwikkeld in handelstransacties met de veelgodenaanbidders en andere ongelovigen. Ook heeft de Profeet Yoesoef (vrede zij met hem) jaren in dienst gestaan van een ongelovige koning.

Het is ons tevens opgevallen dat u een ongezonde minachting hebt voor het imamschap. Bovendien zegt u, wij citeren: “U en ik zien beiden de problemen met huiselijk geweld, criminaliteit, alcoholgebruik, gokken en drugs. Voor u stopt het daarmee, voor mij begint hier mijn inzet.” Wat voor een marginale rol heeft u toch overgelaten voor de moslimvoorgangers. Wellicht dat u zich in één van de buurtmoskeeën goed moet laten informeren over de rol die de imam inneemt in de strijd tegenover de door u aangekaarte zaken. Dag in dag uit wordt er niets anders gedaan dan de mensen aan te sporen tot het goede en het bestrijden van het slechte.

Beste Marcouch, u beweert een kenner te zijn van de Koran, maar het is voor iedere beginnende moslim overduidelijk dat de door u gedane uitspraken dit niet onderbouwen. U weet namelijk niet dat er een wereld van verschil zit tussen hypocrisie in daden en hypocrisie in overtuiging, zoals dit ook het geval is bij ongeloof. Dat een persoon symptomen van hypocrisie vertoont, maakt hem nog geen hypocriet. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem): “De kenmerken van een hypocriet zijn drie; als hij spreekt, liegt hij, als hij belooft, komt hij niet na en als hem iets wordt toevertrouwd, bedriegt hij.”
(al-Boechaari en Moeslim)

Dus niet eenieder die zich schuldig maakt aan liegen en bedriegen hoeft per se een hypocriet te zijn. Maar deze misvatting is, denken wij, te wijten aan uw onwetendheid. Daarom vragen wij Allah, de Almachtige, om u en ons meer kennis te verschaffen en naar de zuivere Islam te leiden zoals deze door de Profeet (vrede zij met hem) is onderwezen.

Als het gaat om (delinquente) Marokkaanse jongeren, willen wij u graag vertellen dat wij noch de imam achteloos zijn voor deze belangrijke bevolkingsgroep. Integendeel, onze bijdrage op dit vlak is substantieel. Onze corrigerende aanpak heeft, gezien de positieve resultaten, meer vruchten geworpen dan de heersende provocerende, tijdrovende en geldverslindende aanpak die deze fragiele en kritische groep alleen maar verder drijft in een perspectiefloos isolement en afkeer jegens de maatschappij. Wij kunnen ons goed in hun situatie inleven en bieden hun ook de geloofsgebonden oplossingen waar zij naar zoeken, namelijk rust, stabiliteit en standvastigheid. Dit is exact wat zij nodig hebben en niet dat zij verder van hun geloof verwijderd worden, zodat ze in een niemandsland terechtkomen. De resultaten van onze aanpak in het tegengaan van verdere verspreiding van het takfir-gedachtegoed en de opvang van de voor geweldpleging vatbare risicojongeren zijn een groot bewijs daarvoor.

U als gekozen bestuurder denkt natuurlijk aan de voor de kiezer abstracte resultaten. U denkt dan ook in cijfers en getallen. U wordt afgerekend op uw vermogen om de gedane beloftes na te komen inzake de realisering van de beoogde doelen van uw stadsdeel. Wij hebben er niets op tegen. Wij wensen u juist veel succes, maar dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van ons geloof.

Wij zijn er om de moslimgemeenschap de nodige geestelijke zorg te geven, hen een gepaste morele opvoeding te geven, hen wegwijs in de maatschappij te maken, de theologische vragen waarmee zij in hun dagelijkse leven te maken hebben aan de hand van de Koran en de Soennah te beantwoorden, en natuurlijk zijn wij er om voor ons geloof en onze geloofsgenoten op te komen. Dit is geen exclusief recht die wij ons proberen toe te eigenen, maar eerder een plicht waar iedere respectabele religieuze gemeenschap mee wordt belast. Wij zullen u dan ook niet als moslimleider beschouwen, maar als een bestuurder die opkomt voor de belangen van zijn stadsdeel. Derhalve is ons verzoek aan u om u niet te mengen met theologische kwesties waar u geen of weinig kennis van heeft en vooral geen uitspraken te doen die niet op waarheid zijn gebaseerd en die theologisch incorrect zijn.

Met vriendelijke groet,

Team Al-Yaqeen


http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/n ... hp?id=1208
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

wahlers
Berichten: 368
Lid geworden op: Vr Nov 17, 2006 8:27 pm

Berichtdoor wahlers » Ma Apr 21, 2008 7:44 pm

Al dat gezeur over die valse Goden en valse geschriften!
Ieder weldenkend mens weet natuurlijk dat Zeus de enige ware God is!

Zo, ik ben blij dat ik alle voorgaande onzin bij deze wetenschappelijk bewezen, want mijn cultuurleraar zegt dit ook, gefalsificeerd heb.

QED!


MvG, Wim Ahlers.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Ma Apr 21, 2008 9:11 pm

Chaimae schreef:
Ariel schreef:Het is niet meer nodig Pilgrim... :D

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... 369#133369


Pilgrim!!!! :razz:
Misschien kan je de goede Sheich Fawaz wat wijzer maken.
Piece of cake, maar ik begin er maar niet aan, want ook hij luistert niet.

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/biblioth ... hp?id=1157

Je weet dondersgoed dat de Drie-Eenheid een verzinsel is.. Iets wat door de mensen verzonnen is, en waar men tot op de dag van vandaag nog uiteenlopende standpunten over heeft.Novum
vrijdag, 18 april 2008

--------------------------------------------------------------------------------
Drieling plus één geboren in VS
Naar nu bekend is geworden is in de VS is begin dit jaar een vierling geboren die bestaat uit een eeneiige drieling en een 'losse' baby. Dat gebeurt zelden.
(Novum/Ap) - In de Verenigde Staten is begin dit jaar een vierling geboren die bestaat uit een eeneiige drieling en een 'losse' baby. Dergelijke vierlingen worden zelden geboren.

De reden dat de geboorte van de vierling pas nu bekend is gemaakt is dat de baby's, vier jongens, elf weken te vroeg ter wereld kwamen. De moeder was zwanger geraakt via ivf. Er werden twee embryo's in de baarmoeder van de vrouw geplaatst, waarvan een zich tot een drieling splitste.

De baby's kwamen op 29 januari via een keizersnede ter wereld in een ziekenhuis in de staat Maryland en zijn sinds 2,5 week thuis.

http://nieuws.nl.msn.com/algemeen/artic ... id=8096023


Wel als ge de drie-eenheid als verzinsel beschouwd is die drieling ook een verzinsel, of niet soms?
Met verwijzing naar eerder vergelijk met de directie is dit nog een betere illustratie: het woord zegt het zelf, ééneïge drieling, drie personen met één identiek wezen. Ze zijn één in hun identiteit. Zo is God ook: drie Personen die in Hun identiteit één zijn, volkomen gelijk. Daarom kon Jezus ook zeggen : Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Joh14:9-10.
Hij is identiek aan de Vader, met zoals bij tweelingen of hier drielingen ze gelijk zijn in denken en handelen. Wat ge vaak bij dergelijke mensen tegen komt: gelijke belangstelling, gelijk verliefd worden enz. God schiep de mens naar Zijn beeld, dat beeld slaat tuurlijk op de geestelijke dimensie. We zijn persoonlijkheden, denkende wezens met gevoel, wil en verstand, met moreel besef. Maar ik geloof dat God ook hierin een uitdrukking van Zichzelf wil illustreren door drielingen geboren te laten worden. Vergelijkend materiaal om zomaar te zeggen.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Ma Apr 21, 2008 9:28 pm

Pilgrim schreef:
stropke schreef:Het wezen, het zijn van God, het Opperwezen omvat drie personen: Vader, Zoon en H Geest. Vergelijk het met een één-ei drieling:drie onafhankelijke personen en toch wezens identitiek.


Ik heb onlangs de evangeliën en het boek Handelingen minutieus doorgelezen, maar ik krijg niet de indruk dat de Heilige Geest een soort persoon of een één of ander wezen is. Hij manifesteert zich het eerst als een soort gloed op de hoofden van de apostelen en hun aanhang en met het geluid van een windvlaag. Ik krijg daarbij meer de indruk van een soort ‘energie’ of ‘kracht’, maar geen persoonlijke entiteit. Het blijft een beetje vreemd, als je er objectief naar kijkt tenminste. :?


Wel beste Pilgrim, ga nog eens minitieuzer lezen en deze handleiding kan je wat meer specifiek uitleggen. Bij de doop van Jezus kwam de H Geest als een duif..enz Je kunt toch moeilijk gaan zeggen daarom dat God Geest een beest is. Dit zijn wijzen waarop Zijn werk en karakter vergelijken worden enz.. Met die duif wordt vergeleken dat ook Gods Geest vredelievend is.

http://www.vergadering.nu/leesmap200405 ... egeest.htm
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 40622
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 21, 2008 11:40 pm

stropke schreef:Wel beste Pilgrim, ga nog eens minitieuzer lezen en deze handleiding kan je wat meer specifiek uitleggen. Bij de doop van Jezus kwam de H Geest als een duif..enz Je kunt toch moeilijk gaan zeggen daarom dat God Geest een beest is. Dit zijn wijzen waarop Zijn werk en karakter vergelijken worden enz.. Met die duif wordt vergeleken dat ook Gods Geest vredelievend is.

http://www.vergadering.nu/leesmap200405 ... egeest.htm


Beste Stropke, dat je aan een fenomeen persoonlijke eigenschappen toedicht wil nog niet zeggen dat dit fenomeen ook echt een persoon is. Men noemt dit personificatie. Je doelde natuurlijk hier op:

EEN PERSOON
Maar bovenal is de Heilige Geest een persoon!
Doe de Heilige Geest geen verdriet (Efeze 4:30)
Om de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven. (Romeinen 15:30)
De Heilige Geest geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:11)

Verdriet hebben, liefhebben, gaven uitdelen en een eigen wil hebben; dat zijn kenmerken van een persoon.


Als die zogenaamde Heilige Geest toch (ook) een persoonlijke entiteit behelst kan dit alleen maar uit bovenstaande teksten afgeleid worden. Het blijft ook dan een 'vreemd personage' die verder niet nog duidelijker gespecificeerd wordt.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Apr 22, 2008 2:01 pm

Ahmed Marcouch begrijpt gevaar imam Fawaz

dinsdag 22 april 2008

‘Heer Fawaz, kunt u mij uitleggen wat u beoogt met uw oordeel?’ In de Volkskrant van afgelopen zaterdag richtte de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) zich in een open brief rechtstreeks tot de Haagse imam Fawaz. Aanleiding hiertoe was dat Fawaz Marcouch een ‘hypocriete schijnpoliticus’ noemde.

Een ‘schijnpoliticus’ en een ‘hypocriet’, die ‘vissend naar de stemmen van moslims’ leugens van ongelovigen vergoelijkt. Dit omdat Marcouch vraagtekens had gezet bij kledingvoorschriften over lange baarden, korte snorren, lange jurken, korte broeken en andere gewichtige zaken.

Geobsedeerd
De nieuwe uitspraken van Fawaz zijn opmerkelijk omdat hij zich de laatste tijd in de traditionele media, voor zijn doen, juist vaak ‘genuanceerd’ uitlaat. Direct na de vertoning van ‘Fitna’ preekte hij bijvoorbeeld rustig te blijven.

Het kan zijn dat Fawaz uit zijn rol schoot omdat het over kledingvoorschriften ging. Fawaz is op zijn manier geobsedeerd door kleding, haardracht en uiterlijkheden. Lees er z’n website maar op na.

Uit de rubriek Vraag en antwoord:

Mag de vrouw haar snorhaar weghalen? (gelukkig, dat mag)
Mag een man een platina ring dragen?
En een leren jack?
Wat is het oordeel over gekleurde lenzen?
Wat doe je met afgeknipte nagels? (weggooien, zou ik zeggen)

Et cetera.


Dreiging
Dit is nog hilarisch te noemen, maar tegenover Marcouch lijkt er sprake te zijn van een banvloek. ‘In het salafistische gedachtengoed is de beschuldiging een ‘munafiq’ (hypocriet) te zijn, veel zwaarder dan die van afvallige’, laat Marcouch optekenen in de Volkskrant.

De vraag aan het begin van dit artikel was dus een retorische. Want wie weet dat imam Fawaz Theo van Gogh voor zijn dood heeft vervloekt en de gevluchte Hirsi Ali eveneens, en dat leden van de Hofstadgroep kind aan huis waren van de As Soennah-moskee van Fawaz, beseft wat voor impliciete dreiging er uitgaat van de woorden van de imam.

Verdorven
Hypocrisie is van toepassing op Fawaz zelf. Hij spreekt met verschillende tongen (reden waarom sommige extreme jongeren zich van hem hebben afgekeerd). Hij heeft eerder de democratie vervloekt, maar maakt zich nu plots druk om een stadsdeelvoorzitter die naar moslimstemmen zou hengelen. Wat is nu het probleem als je de democratie toch niet erkent, mijnheer Fawaz?

Zo er iets positiefs is aan het hele gebeuren, is het dat een vooraanstaand lid van de moslimgemeenschap in Nederland, zich onomwonden uitspreekt tegen de verdorven Fawaz. Kleur bekennen, daar gaat het om, en dan op een andere manier dan Doekle Terpstra beoogt.

Intussen heeft Fawaz al gereageerd op de website van zijn moskee. Strekking: Marcouch begrijpt er niets van: ‘Enkele door u gedane uitspraken over de Islam die blijk geven van een grote onbekendheid met het geloof waarmee u zich tooit.’

Theocratie
Het grootste deel van zijn reactie gaat op aan kledingvoorschriften: ‘De Profeet (vrede zij met hem) gaf de volgende opdracht aan de moslimmannen: “Knipt de snorren bij en laat de baarden (met rust)!”’ Wijselijk gaat Fawaz niet in op de vraag van Marcouch; wat de imam nu eigenlijk beoogt. Dat is veelzeggend.

Fawaz besluit als volgt: ‘Derhalve is ons verzoek aan u om u niet te mengen met (sic) theologische kwesties waar u geen of weinig verstand van heeft en vooral geen uitspraken te doen die niet op waarheid zijn gebaseerd en die theologisch incorrect zijn.’

Waarschijnlijk te doen gebruikelijk in het oord waar de imam vandaan komt of in de theocratie die hij nastreeft, maar met dit citaat toont hij weer feilloos aan dat hij weinig verstand heeft van politiek in een vrije democratie. Politici hier worden niet gemuilkorfd door God of zijn vermeende volgelingen, sjeik!

Paul Lieben


http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/as ... index.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Berichtdoor naar boven » Di Apr 22, 2008 2:38 pm

Ahmed Marcouch begrijpt gevaar imam Fawaz
...
Verdorven
Hypocrisie is van toepassing op Fawaz zelf. Hij spreekt met verschillende tongen (reden waarom sommige extreme jongeren zich van hem hebben afgekeerd). Hij heeft eerder de democratie vervloekt, maar maakt zich nu plots druk om een stadsdeelvoorzitter die naar moslimstemmen zou hengelen. Wat is nu het probleem als je de democratie toch niet erkent, mijnheer Fawaz?
...

Dit is natuurlijk een onzinnige opmerking van de stukjesschrijver.
Fawaz heeft het over het motief van Marcouch.
Het is niet zo dat, als je de democratie afwijst, dat je niets over de drijfveren van de 'tegenstander' mag zeggen omdat daar een democratisch aspect aan zit.
Integendeel, Fawaz wijst hier op één van de minpunten van het democratische systeem: cliëntelisme.
RTFM

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Di Apr 22, 2008 7:34 pm

‘In het salafistische gedachtengoed is de beschuldiging een ‘munafiq’ (hypocriet) te zijn, veel zwaarder dan die van afvallige’,


Zij baseren zich hiervoor op Ibn Islam Tammiyah. 12de eeuwse Moslimgeleerde.
Deze noemde Hypocriete Moslims, die niet volgens de regels leven erger dan Ongelovigen. Aan ongelovigen weet je wat je hebt. Aan de hypocrieten niet.

Het is daarom belangrijk van deze hypocrieten te doden voor de ongelovigen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Mahalingam
Berichten: 38627
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Di Apr 22, 2008 7:42 pm

Dat je het democratisch proces gebruikt om de democratie af te schaffen is heel aanvaardbaar voor baardmannen in jurken. (zie Algerije) Wat hier wordt gezegd is dat Marcouch gelooft in democratie, dat die het een goed, leuk en waardevol systeem vindt dat in stand moet blijven. Daarin zit Marcouch fout volgens Fawaz. Zou Marcouch strijden onder het islam-groene banier en niet onder het rode, dan was er geen probleem.
En cliëntèle politiek wordt zeker bedreven want de meeste Mohammedanen lopen niet warm voor de ideologie van een politieke partij. Die kijken: welke partij is beter voor mijn belangen.

Oh ja, de kwestie Marcouch heeft geen invloed gehad op de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de kamerfractie van de PvdA. Na een weekend vol ondertafel gekonkelefoes is het volgens verwachting Mariëtte Hamer geworden. Na de verkiezing zei ze: “Ik ga voor die partij, altijd, overal en onder alle omstandigheden”, .."
terwijl ze ook zei: „Vanaf nu investeren we nog alleen in mensen."
Als ze daarmee bedoelt: "Wij PvdA mensen",dan zit ze goed. Zoniet dan heeft ze het niet allemaal op een rijtje.
De partij zal vast wel roder worden, de Hamer hebben ze al, nu de Sikkel nog.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Apr 24, 2008 2:23 am

Eddaoudi: ‘Fawaz en Marcouch te ver in hun veroordeling’

Eddaoudi vindt dat Fawaz en Marcouch harde woorden bezigen en dat de waarheid ergens in het midden ligt.


De briefwisseling tussen stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (Slotervaart) en Imam Jneid Fawaz (Assoenah Moskee) heeft een nieuwe wending gekregen.

Eddaoudi stelt dat imam Fawaz te ver is gegaan in zijn uitlatingen jegens Marcouch. ‘Dat imam Fawaz zijn medegelovige Marcouch een hypocriet noemt, is alles behalve netjes. Het is onbeschoft en ongepast om dit openlijk te doen zonder met desbetreffende persoon aan tafel te hebben gezeten en diens intenties te polsen.', en verder: ‘Het is niet aan Fawaz om mensen te veroordelen, nog aan Ahmed of andere politici om imams een etiket op te plakken.', zo stelt Eddaoudi in zijn column over deze kwestie.

Daarentegen vindt hij ook dat Marcouch imam Fawaz niet als radicaal had mogen bestempelen. ‘Ik begrijp ook niet dat Ahmed imam Fawaz radicaal noemt, want het plaatsen van andere mensen in hokjes is het jezelf afzonderen van diezelfde ander. Maar vervolgens de imam verzoeken om contact op te nemen, is dan wat mij betreft iets te makkelijk en vreemd. Hoezeer ik Ahmed ook mag, dit had je anders kunnen doen en moslims moeten met elkaar leren te praten.'

Eddaoudi zegt dat het bespreken van bepaalde problemen geen zonde is in de islam maar betwijfelt of dat via de media moet. Moslims dienen als minderheid juist met elkaar in gesprek te blijven en elkaars krachten benutten.


http://nieuws.marokko.nl/index.php?nav=nieuws&nid=10292
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Apr 24, 2008 2:29 am

Dit is het volledige artikel van Ali Eddaoudi.
Ik vermoed dat de Islamitische gemeente deze ruzie ( die gelezen kan worden door geheel Nederland ) Niet echt leuk vinden, want een Moslim houd nu een maal liever de vuile was binnenshuis.
Maar het is wel interessant om te zien hoe moslims deze zaak bekijken.


De waarheid in het midden

Ali Eddaoudi (publicist)

Hypocriet, zelfbenoemde “moefti” en nog enkele titels waarmee ik vandaag de Volkskrant opende. Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter te Slotervaart en imam Fawaz te Den Haag zijn niet mild in hun (voor)oordelen en de woorden die zij jegens elkander kiezen. Ik kreeg bij het lezen van de eerste regels in eerste instantie voor beide mannen sympathie. Maar hoe meer ik las, hoe groter de kloof werd tussen mij en de woorden die beide heren bezigen.

Ik heb zowel de uitspraken van imam Fawaz als die van Ahmed Marcouch gelezen en ook ken ik beide heren persoonlijk waardoor ik ongeveer wel weet wat hun denkbeelden zijn en welke visie zij uitdragen. Zij zijn totaal verschillend in hun aanpak, maar inhoudelijk zijn er ook zeker overeenkomsten. Het belangrijkste wat zij delen is hun levenbeschouwing. Zij zijn voor mij beiden goede, gelovige moslims; een ieder op zijn manier belevend en praktiserend. Godzijdank mag en kan dat ook!

Wat zij ook gemeen hebben is de snoeiharde wijze van reageren op elkaars uitspraken en de ondoordachte uitspraken die niet tot een gezonde dialoog zullen leiden. Beide mannen doen uitspraken die eerder polariserend te noemen zijn, dan dat zij daadwerkelijk verbetering in de communicatie zullen beogen. Dat imam Fawaz zijn medegelovige Marcouch een hypocriet noemt, is alles behalve netjes. Het is onbeschoft en ongepast om dit openlijk te doen zonder met desbetreffende persoon aan tafel te hebben gezeten en diens intenties te polsen. Maar aan de andere kant heeft de imam zich nimmer tegen de Nederlandse politiek gekeerd. Dit maakt men hier in Nederland er wel van, typisch en herkenbaar dat ook Marcouch diezelfde fout begaat. Ik denk dat hij daarom de woede van Fawaz heeft aangewakkerd. Maar wie imam Fawaz goed kent weet dat er achter die “djellaba en puntmuts” ook een grappige man zit die helaas ook erg koppig en bot kan overkomen. Hij heeft een grote mond in zijn preekgestoelte, maar verder dan dat komt hij niet.

Ik ben het wel eens met Marcouch als hij zegt dat Fawaz moskeegangers op het verkeerde been kan zetten en hun denkbeelden kan beïnvloeden. Een imam heeft een belangrijke rol en wordt ook klakkeloos gevolgd door vele toehoorders. Dat moet Fawaz wel beseffen, al is hij niet verplicht om zich altijd met de integratie van moslims bezig te houden. Hij is imam en geen integratie-medewerker, hij streeft primair een ander doel na dan een politicus. In dat opzicht hebben beide heren een ander belang, zo simpel is dat. Beide doen hun werk vanuit een ander invalshoek en ieder met een eigen agenda. Ahmed is natuurlijk vooral politicus en dat moet imam Fawaz begrijpen. Daarnaast kun je iemand gewoon geen hypocriet noemen omdat hij de menigte napraat of wellicht dingen zegt die niet goed kunnen vallen binnen delen van de moslimgemeenschap. Ahmed is alles behalve een hypocriet, dit zeg ik als vriend, moslimbroeder en derde partij in deze kwestie. Imam Fawaz mag dan ook best een toontje lager gaan zingen en moet ophouden met mensen te veroordelen. Dat hij in het verleden ook Ahmed Aboutaleb heeft verketterd is een foute zaak en niemand schiet daar iets mee op. Het is niet strategisch, kwetsend en dus onislamitisch gedrag wat mij betreft. Aboutaleb is dan wel eens onnodig kwetsend geweest naar moslims, maar ik getuig bij deze dat hij voor mij een kennis en een broeder is.

Het is niet aan Fawaz om mensen te veroordelen, nog aan Ahmed of andere politici om imams een etiket op te plakken.

Het bespreken van bepaalde problemen zoals een politicus betaamd, is geen grote zonde in de islam. Ik geef Ahmed gelijk als hij zich beledigd voelde en zijn reactie is dan ook geheel begrijpelijk. Maar of dit via de media moest; ik betwijfel dat. Moslims moeten als minderheid juist met elkaar in gesprek blijven en elkaars krachten benutten om verder te komen. Ahmed Marcouch vanuit zijn visie en missieverhaal als politicus, en Fawaz als imam met een eigen inbreng en standpunt. Deze mag wat mij betreft ook liberaal, radicaal of fundamentalistisch zijn, al heb ik een ontzettende hekel aan dergelijke woordkeuze. Ik begrijp ook niet dat Ahmed imam Fawaz radicaal noemt, want het plaatsen van andere mensen in hokjes is het jezelf afzonderen van diezelfde ander. Maar vervolgens de imam verzoeken om contact op te nemen, is dan wat mij betreft iets te makkelijk en vreemd. Hoezeer ik Ahmed ook mag, dit had je anders kunnen doen en moslims moeten met elkaar leren te praten.

Inderdaad heeft Fawaz wel een punt als hij zegt dat Ahmed dezelfde retoriek toepast als vele moslimhaters die voortdurend erop uit zijn ons belachelijk te maken. Want waarom spreken van koranmisbruik als het gaat om vrouwenonderdrukking die wereldwijd onder alle volkeren een feit is, waarom moet Ahmed zo nodig roepen dat moslims het geweld (wandaden van moslims) moeten veroordelen? Alsof het een collectief gebeuren is waar alle moslims verantwoording voor moeten afleggen. Geweld zal er altijd zijn, met of zonder religie. Het zit in de mens en heeft niets met heilige geschriften te maken. Het is wel een beetje herkauwen als juist moslims nu gaan roepen dat wij het geweld van medegelovigen moeten gaan afkeuren. Het spreekt voor zich dat een goede moslim het niet accepteert dat andere mensen gepijnigd worden of onrecht worden aangedaan. Bovendien moeten wij goed integreren en leren van onze medelanders als joden en christenen. Wanneer hebben zij tekst en uitleg moeten geven als een geloofsgenoot van hen een misdaad begaat?

Ahmed zegt wat mij betreft niet eens iets spectaculairs en Fawaz overschreed alle grenzen van fatsoen door zo te reageren. Maar helaas is onhandigheid en het ontbreken van emotionele intelligentie een gegeven binnen onze samenleving. Als jij, Ahmed, echt wilde weten waar de imam op uit was, dan had je echt gewoon moeten bellen met deze man.

‘Moslims, kom uit de kast’ zei Ahmed in het programma van de NMO. Dat is juist het punt, ik hoef mezelf niet zo nodig te bewijzen om aardig gevonden te worden. Dat is juist waar vele moslims vandaag de dag moe van zijn. Altijd maar komen opdraven als een ander het verziekt. De samenleving moet stoppen de moslims altijd als groep aan te spreken. Wie zijn billen ergens aan brandt, moet maar zelf op de blaren zitten, zou ik zeggen. Moslim of geen moslim, dat is pas puur burgerschap. Want als je van moslims altijd verwacht dat zij als groep zaken veroordelen, dan ondermijn je het gedachtengoed van burgerschap.

© Nioweb


http://www.nioweb.nl/2008/04/21/de-waar ... et-midden/
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Apr 24, 2008 12:37 pm

De soap is nog niet over.
De goede Sheich Fawaz Jneid heeft er zin an, en heeft weer een brief naar broeder Marcouch geschreven. Ik heb geen idee of Marcouch een brief naat hem geschreven heeft, want die brief staat niet op de site van al-yaqeen.

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/n ... hp?id=1210


Reactie sheich Fawaz op Marcouch

Vrijheid en gelijkheid tussen menselijke filosofie en de Goddelijke openbaring

Het onevenwichtige weerwoord van broeder Marcouch na de kritiek die ik op hem heb geuit, in een brief welke is gepubliceerd op de website van al-Yaqeen, heeft mij niet verwonderd. Hetzelfde geldt voor het morele en literaire niveau waarmee hij zijn open brief vorm heeft gegeven, trachtende mij persoonlijk in een kwaad daglicht te plaatsen en mijn kritiek te omzeilen. Ik zal zeker niet op dat niveau gaan zitten en ook niet mediasensatie pogen na te jagen. Ik zal me daarom - met de Hulp van Allah - beperken tot de wetenschappelijke kant van deze discussie, met het doel de Islamitische principes te verdedigen tegen elke vorm van nieuwlichterij en dwaling. Zoals een dichter ooit zei:

Het onderscheid tussen ons zij jullie genoegzaam

Zo waarlijk, van ieder vat sijpelt hetgeen het omvat

Het is noodzakelijke de volgende punten uit te leggen, alvorens ik tot details overga:

a. Mijn plicht en de plicht van iedere moslim die gespecialiseerd is in de Islamitische wetenschappen, is het uitnodigen van de mensen naar Leiding en standvastigheid en hen niet verketteren of laten afdwalen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: Dit is mijn Weg, ik - evenals wie mij volgt - nodig uit tot Allah op grond van duidelijk bewijs.” (Soerat Yoesoef: 108)

b. Wij zijn, Godzijdank, ver verwijderd van het verketteren van de moslims. In onze woorden die wij aan u richten, spraken wij van hypocrisie in daden en niet van credogebonden hypocrisie. Bovendien hebben wij Aboutaleb niet geëxcommuniceerd. Zo ook heb ik geen persoonlijk geschil met u noch met hem.

Het probleem heeft daarentegen betrekking op de moslimgemeenschap in Nederland. Het gaat om het feit dat deze in zwakke positie verkerende groep verwacht dat jullie, gezien jullie posities binnen de Nederlandse overheid, zich gaan inzetten voor hun rechten. Dat geldt in het bijzonder voor u, omdat u dankzij hun stemmen, uw huidige positie mag bekleden. Hun rechten worden bijwijlen geschonden op scholen, werkplaatsen en zelfs in openbare ruimte, zoals ziekenhuizen e.d., zelfs wanneer het gaat om basisrechten zoals het dragen van de hoofddoek en het verrichten van het gebed.

Zij worden bijvoorbeeld gedwongen hun hoofddoeken af te doen gedurende de gymnastieklessen en deel te nemen aan de zwemlessen in mannelijke aanwezigheid, wetende dat de bovengenoemde zaken in tegenstrijd zijn met hun geloofsovertuiging. Vandaar dat vele moslims het gevoel hebben dat jullie als instrument worden gebruikt om de moslims te doen wennen aan een soort assimilatie waarmee hun culturele erfgoed wordt bedreigd. Een tastbaar voorbeeld hiervan zijn de onlangs gedane uitspraken door Aboutaleb in de Telegraaf. Hij vergelijkt een moslima die vanwege haar hoofddoek geweigerd wordt voor een baan met een persoon die ‘van vijf hoog springt’. Is dit geen belediging van de moslims? Is dit geen rechtstreekse uitnodiging aan de moslima’s om hun hoofddoeken af te doen in ruil voor een baan?

Zou het Ahmed Aboutaleb niet betamen als een gezaghebbende personaliteit van islamitische afkomst, die destijds een hoge functie bekleedde in een multiculturele stad als Amsterdam, om de voor moslims schofferende Deense cartoons te veroordelen, ver van enige politieke- of partijgebondenheid, in plaats van zijn door de media gepubliceerde uitspraken die van onnodige concessies en vleierij getuigden? Of tenminste te zwijgen?!

Voor wat betreft uw gepretendeerde ontreddering wegens de door mij uitgesproken vervloeking jegens - de Islam en moslims niet sparende - Hirsi Ali, moet ik u eerlijk vertellen dat zo een standpunt mijn grote verbazing heeft gewekt. Vooral omdat Hirsi Ali openlijk en op een schaamteloze manier Allah en Zijn Boek in haar film ‘Submission’ heeft gelasterd en Zijn Profeet (vrede zij met hem) in de kranten op een onbeschofte wijze heeft uitgescholden. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden.”(Soerat al-Ahzaab: 57)

Ik laak uw diensten, in welke overheidsinstantie dan ook, zeker niet. Mijn kritiek slaat slechts op uw uitlatingen en uw onbillijke aanval op hen die u betitelt met ‘radicale imams’. Elke inspanning die bedoeld is om de samenleving te verbeteren in samenwerking met welk instituut dan ook, behoort wat mij betreft tot de beste der daden. Natuurlijk indien deze gegrond is op correcte fundamenten en geen afbreuk doet aan onze rechten als moslimminderheid.

Door uw nadruk op het plegen van huiselijk geweld in de naam van de Islam, komt u over als iemand die de beschuldigingen van de haatdragers jegens de Islam, zoals Hirsi Ali en haar kornuiten, opzettelijk herhaalt. U weet toch goed dat dit soort geweld in de meeste gevallen gebaseerd is op ouderwetse gewoonten die uit de heersende onwetendheid voortvloeien? In de uitzending komt u duidelijk over als iemand die een aantal maatschappelijke problemen relateert aan de islam, net zoals Hirsi Ali en haar kornuiten dat ook deden en nog steeds doen.

Maar ons persoonlijk probleem is het volgende:
Het feit dat u geen deskundige bent op het gebied van de wetenschappen van de Koran, noch van de Soennah. Als logische gevolgtrekking hierop, is het u niet toegestaan idjtihaad (rechtsvinding) te verrichten inzake de Koran en de Soennah en evenmin om oordelen uit deze twee bronnen af te leiden.

Ook hebt u getracht de moslims aan te zetten tot het tegenwerken van de imams die u als radicaal hebt bestempeld. Maar kunt u ons ook vertellen wat u onder de noemer radicaal verstaat? Het is namelijk gevaarlijk om met termen te jongleren, die qua betekenis moeilijk vast te stellen zijn. Naast uw opruiende betoog hebt u tevens iemand zoals Wilders, die de oorlog heeft verklaard aan de Koran en de Islam, gelijkgesteld aan deze (volgens u) radicale imams. Vindt u niet dat deze opruiende woorden en misgeslagen vergelijking van uw kant als belediging kan worden aangemerkt richting de religieuze kennis en de zijnen? Is het u ontgaan dat u twee zaken met elkaar in verband brengt, die door Allah als tegenpolen gezien worden?

Bent u er niet bang voor om tot diegenen gerekend te worden, waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, de dienaar spreekt een woord waarmee hij Allah boos maakt. Dit terwijl hij hier geen aandacht aan schonk en hierdoor in de Hel zal worden gestort.”(al-Boekhaarie en Moeslim)

Bovendien is de manier waarop u grote thema’s van deze tijd, zoals het vrije denken, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid tussen man en vrouw ter sprake brengt in de aanwezigheid van moslimjongeren en andersdenkenden mij opgevallen. Een zaak die op zijn minst twijfelachtig is te noemen, aangezien het hier termen betreft die verschillende en soms zeer uiteenlopende interpretaties kunnen krijgen. Dit simpelweg vanwege het verschil in referentiekader.

Daar waar sommigen zich enkel op de rede en filosofie beroepen, zijn wij juist opgedragen rekening te houden met de autoriteit van de onfeilbare openbaring (Koran en Soennah). Om niet in een vicieuze cirkel van vage beschouwing te geraken, zal ik een aantal voorbeelden geven. Onder het begrip vrijheid in de Islam verstaan wij slechts datgene wat Allah voor ons heeft toegestaan. De zaken die daarentegen als Haraam zijn aangemerkt, kunnen wat de Islam betreft niet onder de noemer ‘vrijheid’ geschaard worden. Zo is het voor de moslim niet toegestaan om buitenechtelijke relaties te hebben, alcohol te drinken, drugs te gebruiken, deel te nemen aan kansspelen en een beroep uit te oefenen waarin men in aanraking komt met zaken die Allah voor ons heeft verboden. Zo is het ook voor een moslima toegestaan alleen met een moslim in de echt te treden. Voeg daaraan toe dat de Goddelijke Wijsheid aangaande vele zaken onderscheid heeft gemaakt tussen de beide seksen op grond van hun ingeschapen aanleg. Een van deze voorbeelden is de erfenis.

En even voor de goede orde: de voornoemde zaken genieten de consensus van alle islamitische geleerden van Tanger tot aan Jakarta en het betreft hier niet uitspraken die gedaan zijn door één enkele islamitische groepering.

Na dit gezegd te hebben, kunnen wij concluderen dat de betekenis die de Islam toekent aan de voornoemde zaken niet gelijk is aan de invulling die men ons probeert op te leggen. Van ons wordt verwacht dat wij een houding aannemen die ontdaan is van alle religieuze beperkingen, zodat de moslim zelfs het lef moet tonen zich schuldig te maken aan godslastering, het beledigen van de profeten, het aangaan van alle vormen van seksuele betrekkingen, enzovoort.

Wij willen u niets opleggen, maar willen wel dat de moslimjongeren die u oproept ‘uit de kast te komen’ moeten weten op welke gronden u uw oproep berust. Daarom vragen wij u om duidelijk aan te geven of de definitie die u hanteert in uw beleid aangaande vrijheid van meningsuiting, het vrije denken, gelijkheid tussen man en vrouw en vrijheid in het algemeen, gebaseerd is op een islamitisch referentiekader wanneer het gaat om deze doelgroep. Dit uit eerbied en achting voor de zaak van Allah en de islamitische identiteit van deze jongeren waar u op doelt. Hij, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een ander keus te maken in hun zaak. En wie Allah en zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.”

(Soerat al-Ahzaab: 36)

Zodra u duidelijk maakt er een islamitische visie op na te houden aangaande de voornoemde zaken, is het misverstand wat ons betreft opgelost en kunt u zelfs op onze steun rekenen betreffende uw missie. Of betracht u juist daarin het filosofische denken te ondersteunen en uzelf de belofte te doen om deze te propageren en te promoten onder de moslims?

Tenslotte, vraag ik Allah mij, u en alle moslims Leiding te schenken en standvastig te maken totdat wij Hem zullen ontmoeten, Hij is de Alhorende, de alles Verhorende.

Allah de Verhevene zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Voorwaar, ik vrees, als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, de bestraffing op de Geweldige Dag.” (Soerat al-Ancaam: 15)

Sheich Fawaz Jneid

23 april 2008
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: Vr Apr 06, 2007 8:14 pm

Berichtdoor Ruth » Do Apr 24, 2008 10:18 pm

smullen, twee "broeders"die elkaar in de haren vliegen.
Wat opvalt is dat onze sheik contstant om de hete brei heen draait. Hij schrijft ontzettend veel maar tegelijkertijd niks. Veel geklets weinig/geen inhoud. De vragen van Marcouch heeft hij nog steeds niet beantwoord en het enige wat hij doet is met koran - hadithteksten smijten.
Wacht vol spanning af of Marcouch nog wat van zich laat horen.
Als hij verstandig is doet hij dat niet. Er valt nu eenmaal niet te discussieren met zo'n freak.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Apr 24, 2008 10:38 pm

Dat vind ik nou ook Ruth, ik zou een vlieg in het kantoor van Fawaz Jneid willen zijn als hij een brief van Marcouch openmaakt.
Ik kijk elke dag op de site van Fawaz om te zien of er weer nieuws is.

Spannend.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 1:13 am

Het blijkt dat vanavond Marcouch en Fawaz Jneid een gesprek gehad hebben bij Pauw & Witteman. Ik heb het gemist, maar ik zal het straks gaan bekijken.


Marcouch: Wetboek moet verbod fatwa opnemen
vrijdag 25 april 2008

Ahmed Marcouch (PvdA), voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, wil dat er een verbod op fatwa's wordt opgenomen in het Nederlandse strafrecht

Dat zei hij donderdagavond in televisieprogramma Pauw & Witteman, waar hij in debat ging met de radicale imam Fawaz Jneid.

'Hypocriet'
Imam Fawaz noemde Marcouch onlangs een ‘hypocriet’ en ‘vermomde ongelovige’, naar aanleiding van een interview dat de stadsdeelvoorzitter gaf aan de Nederlandse Moslim Omroep.

In de ogen van Marcouch had Fawaz een fatwa over hem uitgesproken. De stadsdeelvoorzitter stelde vervolgens in een open brief aan Fawaz in de Volkskrant dat hij zijn positie als imam misbruikte.

'Schakel'
Het debat donderdagavond bracht de twee niet veel verder. Fawaz vroeg zich af waarom Marcouch ‘de kant van de Nederlanders kiest’, terwijl hij ‘een schakel moet zijn tussen moslims en Nederland’. De imam beweerde nooit een fatwa over Marcouch te hebben uitgesproken.

PVV-leider Geert Wilders nodigde Fawaz donderdag uit om volgende maand met hem in debat te gaan tijdens een bijeenkomst in Waddinxveen. In Pauw & Witteman zei de imam op twee voorwaarden met Wilders te willen spreken: de PVV-leider moet zijn film Fitna van internet afhalen en zijn excuses aanbieden aan moslims, ‘omdat hij moslims en hun profeet heeft beledigd’.

'Kwaadaardig gezwel'
Fawaz predikt in de omstreden As Soennah-moskee in Den Haag. Eerder wenste hij Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali de ergste ziektes toe, noemde hij Elsevier-blogger Afshin Ellian een ‘kwaadaardig gezwel’ noemde en excommuniceerde hij staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Sociale Zaken.

Door Claudia van Zanten


http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland ... index.html


Hier kan je de uitzending bekijken.

http://player.omroep.nl/?aflID=6918892
Laatst gewijzigd door Ariel op Vr Apr 25, 2008 10:44 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 1:42 am

Dit is een artikel van een paar dagen oud, maar het is wel leuk om te lezen.

Marcouch moet een djellaba aandoen
Sabra Dahhan, 22-04-2008

Als Ahmed Marcouch de imam in hem niet kan bedwingen, moet hij zijn zijn functie als stadsdeelvoorzitter opzeggen, een djellaba aantrekken en naar de microfoon grijpen in een moskee.

Een ruzie tussen twee moslimmannen. Imam Fawaz Jneid van de As Soennah moskee in Den Haag en Achmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart in Amsterdam nemen het openlijk tegen elkaar op in het gevecht om de ware islam. Imam Fawaz noemt Marcouch een nepmoslim waarop Marcouch via een open brief in de Volkskrant reageert. Kern van zijn brief is dat Marcouch zichzelf wel degelijk een goede moslim vindt, de echte nepmoslim vindt hij, is imam Fawaz Jneid.

Deze imam is berucht door zijn vijandige, en radicale opvattingen jegens de Nederlandse samenleving. Al jaren probeert hij zijn agressieve ideeën te verspreiden via zijn moskee en zijn draagvlak te vergroten onder de Marokkaanse gemeenschap. De reactie van Marcouch op deze radicale imam, had een sterke religieuze ondertoon. Met mooie woorden over ‘zijn’ islam heeft Marcouch al schrijvend zich getoond als ware vredelievende, geslaagde, ingeburgerde, Nederlandse moslim.

Nu de islamobsessie in Nederland steeds groter begint te worden, lijkt er binnen de moslimgemeenschap een strijd te zijn ontstaan wie de echte moslims zijn en wie niet. Radicale islam, wat is dat eigenlijk? Hoe weet je of iemand een radicale of een ‘normale’ moslim is? Is het percentage onbedekt gezicht een maat die we moeten hanteren, of moeten we de lengte van de baard meten? Of zijn het iemands publieke uitlatingen die de grens tussen gematigd en radicaal markeren?

De actuele discussies over de islam moeten in alle openheid en met maximale kritiek gevoerd kunnen worden. Met de toename van haatzaaiende imams is het uiterst legitiem en belangrijk dat er theologische discussies worden gevoerd. De vraag is echter of een bestuurder (moslim of niet) dit religieuze debat dient te voeren.

Een bestuurder dient zich te richten op de essentiële vraag waaróm er jonge Marokkanen zijn in Nederland die, ondanks hun vaak geslaagde positie in de samenleving, vatbaar zijn voor haatdragende fundamentalistische ideeën binnen de islam.

Islamisering

Zowel El Fawaz als Marcouch is ervan overtuigd dat ‘hun’ islam oplossingen biedt voor de obstakels die moslims tegenkomen in hun leven. Wie ‘hun’ islam volgt, zal slagen in de maatschappij. Marcouch gaat echter nog een stap verder, hij impregneert deze overtuiging in de hedendaagse politiek. Als bestuurslid van de Unie Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO) was Marcouch mede verantwoordelijk voor de voortzetting van een lijn die al in de jaren ’90 was uitgezet.


De boodschap die door deze organisatie werd uitgedragen, spoorde Marokkanen aan om de islam als middel te gebruiken om hun kwetsbare positie als migrant te versterken. De politiek van de jaren ’80 en ’90 verkoos deze islamitische benadering van de migranten problematiek boven de boodschap die de seculiere migrantenorganisaties uitdroegen. Hierdoor kreeg het gezicht van de Marokkaanse migrant een hoofddoekje, en werden de islamitische scholen geïntroduceerd.

Marokkaanse migranten werden voortaan moslims genoemd, en dat was precies wat de islamitische migrantenorganisaties beoogden. De terugval op de islam bij maatschappelijk uitsluiting werd gelegitimeerd, en ook anno 2008 worden de Marokkaanse jongeren aangespoord om middels de islam de kracht te ontwikkelen om in deze samenleving hun draai te vinden.

De moskeeën zijn veelal toevluchtsoorden om deze kracht te vinden, en daarmee krijgen de moskeeën een machtspositie die vatbaar is voor radicalisering. De kern van de ontstane problemen ligt dus niet alleen bij de geïsoleerde positie van veel Marokkaanse jongeren door het veranderde Nederlandse politieke en maatschappelijke klimaat, maar ook bij het middel wat wordt aangereikt om zich te weren tegen dit klimaat.

Religieuze categorisering

De toename van jonge moskeegangers is wat Marcouch met zijn werk voor de UMMOA wilde bereiken. Had Marcouch niet de dramatische gevolgen kunnen voorzien van zijn beoogde islamisering, namelijk dat het bereik van radicale geestelijken zou toenemen?

Daar waar de salafistische imams hun radicale islam prediken, predikt de politicus Marcouch publiekelijk zijn eigen islam. Indien hij de imam die in hem zit niet kan bedwingen, raad ik hem aan zijn functie als stadsdeelvoorzitter op te zeggen. Hij kan dan een djellaba aantrekken en naar de microfoon grijpen in één van zijn moskeeën, en zijn stadsdeelvoorzitterschap overlaten aan iemand die geloof en politiek op een fatsoenlijke manier van elkaar weet te scheiden.

De politiek zou zich moeten richten op het bevorderen van de emancipatie van de jonge Marokkanen, op een wijze die hen de vrijheid geeft een individu te zijn in plaats van enkel een moslim. Immers, deze groep bestaat in de eerste plaats uit jongeren, die net als de meeste jongeren, op zoek zijn naar hun identiteit en hun individuele krachten.

De religieuze categorisering van deze groep Marokkaanse Nederlanders heeft helaas, mede door de politiek, zijn wortels gevonden in de samenleving en bijgedragen aan radicalisering. Deze wortels dienen door bestuurders niet verder gevoed te worden, maar te worden vervangen door nieuwe, krachtige wortels die hen verlossen van de púúr religieuze identiteit die hen al jaren wordt opgelegd. Dít zou het antwoord van de Nederlandse politiek moeten zijn op radicale imams als Fawaz Jneid.


BRON!!!!!!!!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 1:53 am

Nog een artikel.. Dit is goed. Ik vind dat er ook een dialoog moet komen tussen moslims onderling.

Hoe meer oorvijgen, hoe beter

Abdelkader Benali,

Een baard-imam uit Den Haag heeft een hippe baard-politicus uit Amsterdam een oorvijg gegeven. Politici moeten oorvijgen krijgen, kan geen kwaad.
Salafisme is als schrijven: je weet pas wat je aan je ideeën hebt wanneer ze in de praktijk zijn toegepast. De hele dag Koran lezen, interpreteren en de overlevering van de profeet Mohammed bestuderen is allemaal leuk en aardig maar wat moet je als huis, tuin en keukenmoslim op twee hoog in Almere, op zoek naar een baan en liefhebber van De Wereld Draait Door, er in Allahs naam mee?

Salafisten willen het enthousiaste bruggetje vormen tussen het zand en de spiritualiteit van Mekka en de polder. Fawaz Jneid is een van hen, preekt in Den Haag en heeft Ahmed Marcouch, seculiere imam in Slotervaart, een oorvijg gegeven.

De baard uit Den Haag noemt het hippe baardje uit Slotervaart een ongelovige en hypocriet omdat hij moslims heeft opgeroepen uit de kast te komen. Ik ben trouwens van mening dat politici oorvijgen moeten krijgen, hoe meer, hoe beter en zeker Marcouch want hij trapt wel erg flink om zich heen.

Sommige salafistische denkers maken indruk op me. Net als het vmbo kent het huis van het salafisme vele kamers en richtingen. Er zijn harde, zachte en domme varianten van het salafisme. De domme variant heeft hier de overhand gekregen. Een grote salafistische geestelijke, Al-Albani (de kenners weten over wie ik het heb) kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw tot de conclusie op basis van studie dat de hoofddoek voor vrouwen overbodig is.


Dat is salafisme naar mijn hart. Een stap verder en homo’s duw je niet van een gebouw maar nodig je uit voor een kopje thee en suikerzoet gebak. Helaas moeten we het in Nederland met types als Fawaz Jneid doen die er weer op hamert dat er maar een soort islam is (de zijne) en elke keer weer een dualiteit in het leven roept waarin zijn verbale vuurwerk het best gedijt.

Gelovigen-ongelovigen, Oost-West, honden-apen, wel een Ipod-geen Ipod. Maar ook zo’n man als Jneid moet het moeilijk hebben in Den Haag. Hij moet een hongerige, dorstige kudde leiden die niet zitten te wachten op al te veel tekstkritiek. Moslims zijn een lastig publiek – Wilders kan erover meepraten. Niet al te wollig graag, die preek, want ze moeten snel weer door naar hun baan, Internet en de buitenvrouw.

Daarom richt hij zijn pijlen maar op gemakkelijke doelwitten. Een Marcouch die op zijn beurt onmogelijke eisen stelt aan al die moslims want niet iedereen heeft zo’n mooie kast om uit te komen. Fawaz en Marcouch – het klinkt als een leuk cabaretduo en eigenlijk zijn ze het ook.


BRON!!!!!!!!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Vr Apr 25, 2008 2:26 am

Ariel schreef:Nog een artikel.. Dit is goed. Ik vind dat er ook een dialoog moet komen tussen moslims onderling.

Hoe meer oorvijgen, hoe beter

Abdelkader Benali,

Een baard-imam uit Den Haag heeft een hippe baard-politicus uit Amsterdam een oorvijg gegeven. Politici moeten oorvijgen krijgen, kan geen kwaad.
Salafisme is als schrijven: je weet pas wat je aan je ideeën hebt wanneer ze in de praktijk zijn toegepast. De hele dag Koran lezen, interpreteren en de overlevering van de profeet Mohammed bestuderen is allemaal leuk en aardig maar wat moet je als huis, tuin en keukenmoslim op twee hoog in Almere, op zoek naar een baan en liefhebber van De Wereld Draait Door, er in Allahs naam mee?

Salafisten willen het enthousiaste bruggetje vormen tussen het zand en de spiritualiteit van Mekka en de polder. Fawaz Jneid is een van hen, preekt in Den Haag en heeft Ahmed Marcouch, seculiere imam in Slotervaart, een oorvijg gegeven.

De baard uit Den Haag noemt het hippe baardje uit Slotervaart een ongelovige en hypocriet omdat hij moslims heeft opgeroepen uit de kast te komen. Ik ben trouwens van mening dat politici oorvijgen moeten krijgen, hoe meer, hoe beter en zeker Marcouch want hij trapt wel erg flink om zich heen.

Sommige salafistische denkers maken indruk op me. Net als het vmbo kent het huis van het salafisme vele kamers en richtingen. Er zijn harde, zachte en domme varianten van het salafisme. De domme variant heeft hier de overhand gekregen. Een grote salafistische geestelijke, Al-Albani (de kenners weten over wie ik het heb) kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw tot de conclusie op basis van studie dat de hoofddoek voor vrouwen overbodig is.


Dat is salafisme naar mijn hart. Een stap verder en homo’s duw je niet van een gebouw maar nodig je uit voor een kopje thee en suikerzoet gebak. Helaas moeten we het in Nederland met types als Fawaz Jneid doen die er weer op hamert dat er maar een soort islam is (de zijne) en elke keer weer een dualiteit in het leven roept waarin zijn verbale vuurwerk het best gedijt.

Gelovigen-ongelovigen, Oost-West, honden-apen, wel een Ipod-geen Ipod. Maar ook zo’n man als Jneid moet het moeilijk hebben in Den Haag. Hij moet een hongerige, dorstige kudde leiden die niet zitten te wachten op al te veel tekstkritiek. Moslims zijn een lastig publiek – Wilders kan erover meepraten. Niet al te wollig graag, die preek, want ze moeten snel weer door naar hun baan, Internet en de buitenvrouw.

Daarom richt hij zijn pijlen maar op gemakkelijke doelwitten. Een Marcouch die op zijn beurt onmogelijke eisen stelt aan al die moslims want niet iedereen heeft zo’n mooie kast om uit te komen. Fawaz en Marcouch – het klinkt als een leuk cabaretduo en eigenlijk zijn ze het ook.


BRON!!!!!!!!


Laat ze mekaar maar oorvijgen uitdelen, hoe meer hoe beter, vroeg of laat komt er een regering met wat verstand en sluit die godsdienstfanaten achter slot en grendel en gooit de sleutel weg...ver weg...
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 2:30 am

Imams als Fawaz moeten per direct het land worden uitgezet

De imam Fawaz van de As-Soenah moskee moet per direct ons land worden uitgezet. Zijn moskee moet niet alleen worden gesloten, maar moet tot de grond toe worden afgebroken.

Hij neemt geen woord terug van hetgeen hij over Theo van Gogh heeft gezegd, ook neemt hij geen woord terug van hetgeen hij over Ayaan Hirsi Ali heeft gezegd. Deze man gaat gewoon door met haatzaaien en haat prediken. Nu is Marcouch aan de beurt, Fawaz heeft over hem ook een fatwa uitgesproken. Waarom? Niet omdat hij moslims probeert bij te brengen dat er keuzes gemaakt moeten worden om volledig aan onze maatschappij deel te kunnen nemen, maar omdat de Nederlandse regering sujetten als Fawaz in staat stelt mensenlevens in gevaar te brengen.

De regering zet liever levens op het spel van mensen die de problemen waar dit land mee te kampen heeft inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De passieve houding van onze regering t.o.v. Fawaz en al zijn trawanten is te schandalig voor woorden. Éen ding mag nooit gebeuren en dat is het uispreken van een fatwa strafbaar stellen binnnen het Nederlandse strafrecht.

Het Nederlandse strafrecht mag niet worden aangepast aan onderdelen die niet in onze Nederlandse samenleving thuishoren. Imams als Fawaz moeten per direct het land worden uitgezet.

De Nederlandse regering moet ophouden de Nederlandse samenleving als speelbal te gebruiken. Beter nog: zij moet aftreden!


http://www.vrijheidsbewegingnederland.nl/
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: Ma Feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Berichtdoor SDX » Vr Apr 25, 2008 2:38 am

Éen ding mag nooit gebeuren en dat is het uispreken van een fatwa strafbaar stellen binnnen het Nederlandse strafrecht.


Er mag niet alleen geen wetgeving komen over een fatwa, maar een duidelijke boodschap naar landen waar die fatwa's vandaan komen dat wij er hier niet van gediend zijn, en strenge maatregelen nemen tegen eenieder of elk land dat het waagt om fatwa's uit te vaardigen tegen personen die in westerse landen leven! Als Balkenende correct zou zijn tegenover zijn onderdanen, waardoor hij is ingehuurd om het land te besturen, zou hij die boodschap roeptoeteren naar die landen : handen af van ónze politici en ónze vrijheid van meningsuiting, wij wensen geen inmenging in onze binnenlandse politiek, wij mengen ons niet in jullie binnenlandse politiek!
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 11:04 am

Marcouch belichaamt hoop op polderislam

De Amsterdamse PvdA-bestuurder Ahmed Marcouch verdient alle steun in zijn strijd tegen de radicale imam Fawaz Jneid, die blijft oproepen tot onverdraagzaamheid

Gerry van der List

De massale immigratie van de afgelopen decennia betekende niet alleen de import van armoede en onwetendheid, maar ook van onverdraagzaamheid.

Dat merkte de journalist Patrick Pouw toen hij een jaar lang een opleiding volgde aan een Nederlands instituut dat het salafisme uitdraagt. Uit zijn huiveringwekkende boek Salaam! blijkt deze ultraorthodoxe stroming vooral te leren dat iedereen die zich niet aan Allah onderwerpt, dient te worden gehaat en bestreden.

Lange baarden
Onverdraagzaamheid kenmerkt ook de radicale Haagse imam Fawaz Jneid. Hij onderstreepte de wenselijkheid van het slaan van vrouwen en vervloekte Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh.

En Ahmed Marcouch, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, noemde hij onlangs ‘hypocriet’, onder meer omdat de PvdA-bestuurder had durven opmerken dat goed fatsoen voor moslims belangrijker is dan het dragen van lange baarden.

Marcouch schrok begrijpelijkerwijs nogal van de veroordeling door de islamitische geestelijke, omdat deze kan worden opgevat als een legitimatie van geweld. Hij pleit nu voor een wettelijk verbod op fatwa’s. Dit zou overigens een vrij symbolische en overbodige juridische maarregel zijn, omdat bijvoorbeeld het zaaien van haat en het oproepen tot geweld al illegaal zijn.

Geert Wilders
De discussie tussen Fawaz en Marcouch stemt zowel treurig als optimistisch. Het is schokkend om te horen welke ideeën islamitische leiders in Nederland nog altijd verkondigen.

Maar de wijze Marchouch belichaamt de hoop op de ontwikkeling van een polderislam door de intolerantie in eigen kring te kritiseren en de vreedzame kanten van de islam te benadrukken.

Als Geert Wilders werkelijk een bijdrage wil leveren aan een beter Nederland, zou hij zich niet moeten uitspreken tegen dé islam, maar openlijk gematigde moslims als Marcouch moeten steunen.
http://www.elsevier.nl/opinie/commentar ... index.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71557
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 25, 2008 1:39 pm


Marcouch wil Europa onderwerpen

Bottehond 25 april 2008De voorbije week heeft Ahmed Marcouch goede zaken gedaan. Zijn debat met Sheik Fawaz Jneid in de Volkskrant werd bij Pauw en Witteman voortgezet en de natie sloot de gewiekste moslimbroeder weer eens nadrukkelijk in de armen. Maar is er wel reden om blij te zijn met de zegetocht van Marcouch?

De arme Fawaz Jneid siste Ahmed Marcouch nog toe: "wat jij zegt is voor de Nederlanders bestemd". Een opmerking die zoals vrijwel altijd het geval is met de relevantste opmerkingen die hun gast maakt, genegeerd werd door Pauw en Witteman. De heren hadden natuurlijk moeten vragen wat de sheik bedoelde. Wie het islamiseringsdossier voldoende beheerst weet wat Fawaz bedoelde. Hij bedoelde dat Marcouch verwarring zaait bij de islamitische kudde. Daarmee veronderstelt Fawaz ook dat Marcouch met dubbele tong spreekt. Niet vreemd, want het befaamde liegen in het belang van de islam (taquyya) wordt door iedere islamist gebezigd. Fawaz waarschuwde Marcouch dat hij niet te ver door mag schieten in het naar de mond praten van de Nederlanders, omdat de kudde dan niet meer precies begrijpt wat waar is en wat niet. Zo bezien waren we gisteren toeschouwer bij een strategische discussie tussen twee islamisten.

Het is al eerder betoogd: Al Qaeda (traditionele baard) en de Moslimbroederschap (hippe baard) verschillen niet voor wat betreft hun doelstelling. Ze verschillen uitsluitend qua strategie. In die zin zijn het loten aan dezelfde stam en koppen van dezelfde draak. Fawaz Jneid en Marcouch staan hetzelfde voor: de onderwerping aan de islam van Europa. Na het verschijnen van Fitna klopten beide islamisten zichzelf op de borst. Zij hadden in een gezamenlijk vertoon van macht over de kudde voorkomen dat er rellen uit zouden breken. Beiden toonden zich ook ingenomen met de houding van de Nederlandse overheid toen die nadrukkelijk afstand nam van het gedachtengoed van islamcritici. Zo zien de broeders het graag! De controverse tussen Fawaz Jneid en Marcouch deed dan ook gekunsteld aan en het zou me niets verbazen als beide heren geenszins ontevreden waren met het verloop. Immers: zowel de islamistische achterban als de naïeve Nederlanders werden op hun wenken bediend.

Nu we begrijpen dat de controverse tussen de sheik en de kalief van Slotervaart uitsluitend over strategie gaat kunnen we de strategieen die de heren volgen nader beschouwen. Beginnen we met Fawaz Jneid. Hij is een typische representant van de traditionalistische islamisten, zoals we die vinden in de hoek van Al Qaeda. Een goede moslim sluit zich af van het verderfelijk Westen en leeft volgens de aloude tradities. En daar zit hem precies het strategisch geschilpunt. Ahmed Marcouch is een moslimbroeder. Dat heeft hij zelf toegegeven toen hij uitsprak dat hij Yusug Al Qaradawi als geestelijk voorbeeld ziet. Al Qaradawi is de huistheoloog van de internationale Moslimbroederschap en fanatiek pleitbezorger en strateeg inzake de islamisering van Europa (zie bijgevoegde link). Wie iets van Al Qaradawi gelezen heeft zal tot zijn schrik vaststellen dat Ahmed Marcouch voor de volle 100 % handelt volgens de strategie die Al Qaradawi vastgesteld heeft. Maar Marcouch doet of zijn neus bloedt. Toen het CDA in Amsterdam Marcouch aansprak op zijn inspiratiebron snauwde hij dat het CDA zich beter om de Ghristenunie kon bekommeren.

Is dit het enige waaruit we op kunnen maken welke strategie Marcouch volgt? Geenszins. Afgezien van de rol doe hij speelde om de religieuze Apartheid in Slotervaart verder uit te bouwen door de weigering van zijn "straatcoaches" (religieuze politie) om vrouwen een hand te geven tot officieel Amsterdams beleid te verheffen, heeft Marcouch nog een uiterst belangwekkende opmerking gemaakt over de toekomst van de moslims en de islam in Europa en van de strategie die hij in navolging van zijn andere grote voorbeeld, Tariq Ramadan, propageert tegenover de jonge moslims in zijn privé enclave en door hem en zijn vrinden gedomineerde moskeeën. Marcouch verwees enige tijd geleden naar Tarik ibn Zijad als voorbeeld voor de moslims in Europa. Deze moslimlegeraanvoerder zette in de 8e eeuw met 1200 soldaten bij Gibraltar voet op Europese bodem om ons continent te onderwerpen aan de islam. Hij beval zijn manschappen de boten waarmee ze uit Noord Afrika vertrokken waren in brand te steken. Daarmee maakte Tarik ibn Zijad duidelijk dat er geen weg terug was voor de strijders van Allah. Europa onderwerpen was het devies en daarin zijn ze door hun vastberadenheid deels geslaagd.

En zo bedoelt Marcouch het ook: hij wil dat zijn mede moslimbroeders en - zusters niet omkijken, maar voortgaan in hun strijd om Europa te onderwerpen. Zo is ook beter te begrijpen waarom Marcouch en Tariq Ramadan hun volgelingen doorlopend oproepen zich te ontdoen van niet islamitische oude tradities uit de thuislanden, al blijft hij tegelijkertijd de handenweigeraars de hand boven het hoofd houden en pleitte hij ooit voor gehoofddoekte poltie- agentes. Marcouch en Ramadan propageren op hun manier dus evengoed een zuivere islam al spreken ze zichzelf ook doorlopend tegen. Een islam die Ayaan Hiris Ali de "Prada- islam" noemt en die een moderne wereld onderwerpt, maar op dezelfde oude leest geschoeid is. Dat Marcouch zich keert tegen klaplopers en criminelen van islamitische origine is dan ook niet het hoopvolle teken dat islamiserings- ontkenners zo graag van hem horen. Marcouch zegt daarover zelf dat lui en crimineel zijn on- islamitisch is. Het moge duidelijk zijn: de kampioen van de politieke correcte kerk heeft zijn eigen agenda. En al valt die deels samen met de wensen van de Nederlanders, dat betekent geenszins dat Marcouch de prins op het witte paard is waar zijn linksige vrienden hem voor veslijten. Eerder de ontwerper en passagier van het islamitisch Paard van Troje.


http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5988
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten