Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Erdebe van het Vrije Volk maakt een stevig punt. Waarschijnlijk hebben hier nog niet veel mensen bij stil gestaan.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10144" onclick="window.open(this.href);return false;

Erdebe zegt namelijk dat de Nederlandse cultuur nu ook officieel 2e rangs is.
En hij gaat verder...
Toch is de uitspraak van het Hof van Discipline ook op een hele andere manier, zeer belangwekkend. Het is dan ook jammer dat deze onbesproken is gebleven.
Dit is de uitspraak van de rechter.
“Tevens is onmiskenbaar dat in de hedendaagse Nederlandse maatschappij de opvattingen over gebruiken en gewoontes zich wijzigen mede onder invloed van andere culturen en godsdienstbelevingen van mensen die zich in Nederland hebben gevestigd. Die culturele en godsdienstige opvattingen en uitingen dienen te worden gerespecteerd en getolereerd, ook in de rechtszaal”.

Wat hier gebeurd is ronduit spectaculair. Hier wordt voor het eerst een juridische basis gelegd voor de voorrang van vreemde culturen, vreemde normen en waarden, boven de Nederlandse. Natuurlijk voelde iedereen al lang aan dat dat feitelijk het geval is. Niemand haalt het in zijn hoofd zich erover te beklagen dat deze of gene moslim of moslima weigert handen te schudden. Dat kan je zelfs op beschuldigingen van discriminatie en racisme komen te staan. Daarentegen kunnen de moslims naar hartelust klagen over mogelijke negatieve consequenties die handenweigeraars om die reden kunnen ondervinden.

Tot op heden was er echter geen enkel voorschrift, regel, gebod of verbod, die dat wettelijk voorschreef. Maar met deze jurisprudentie is het vanaf nu dus officieel. Door deze gerechtelijke uitspraak is het geldend recht geworden, dat opvattingen van allochtone culturen, mits voldoende in omvang, voorrang hebben boven de Nederlandse.

Als allochtone culturele en religieuze opvattingen botsen met de Nederlandse, dan geldt immers dat de allochtone opvattingen “dienen te worden gerespecteerd en getolereerd”. Het zijn de Nederlanders die de “vreemde” opvattingen moeten respecteren en tolereren. Andersom mogen wij echter geen respect en tolerantie eisen. Daarmee stellen zij de allochtone opvattingen nu wettelijk boven de Nederlandse. Het is maar dat u het weet!Tot zo ver Erdebe, en hij heeft gelijk. Het zelfde argument geldt ook voor de uitspraak van het kruisje van de chauffeur.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Petra
Berichten: 271
Lid geworden op: za dec 13, 2008 10:13 am

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Petra »

Volgens mij is enkel een uitspraak van de Hoge Raad voldoende om als jurisprudentie te kunnen gelden, toch? Een uitspraak van een gewone rechter zou overruled kunnen worden door een hogere rechter, de Hoge Raad geldt als hoogste orgaan.
Het Hof van Discipline is geen rechtbank, maar een orgaan waarin het tuchtrecht voor advocaten behandeld wordt. Dit is een uitspraak die enkel geldt voor het gedrag van een advocaat in een rechtbank, en heeft geen betrekking op zaken die zich buiten de rechtzaal afspelen.
"Die culturele en godsdienstige opvattingen en uitingen dienen te worden gerespecteerd en getolereerd, ook in de rechtszaal”, heeft dus geen waarde voor de maatschappij in het algemeen.
Er gingen stemmen op om de wet te veranderen, of de noodzaak om de wet te veranderen. Dat zou volgens mij niet kunnen las het een uitspraak van de Hoge raad was geweest, en wél als het een uitspraak van een orgaan is waar tuchtrecht van een bepaalde beroepsgroep wordt behandeld. ( Zoals ook het medisch tuchtcollege)
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

3-0 voor advocaat Mohammed Enait
Dinsdag 15 december 2009

De in Suriname geboren advocaat Mohammed Enait hoeft niet op te staan voor de rechter, mag zijn fez dragen in de rechtbank en hoeft zijn afkeurende uitlatingen over een vonnis van een rechter niet terug te nemen. Staatssecretaris van Justitie Albayrak wil desnoods met een nieuwe wet zorgen dat iedereen opstaat voor de rechter.

Op 1 augustus 2008 werd Enait beëdigd als advocaat bij de rechtbank in Rotterdam, nog geen 5 dagen later kwam hij in aanvaring met de Algemeen Deken van de Orde van advocaten omdat hij niet wenste op te staan voor de rechter vanwege zijn godsdienst. Zelfs voor de profeet Mohammed werd niet opgestaan valt in een Koranregel te lezen en ook zijn vader, een orthodoxe moslim, stond niet op voor schriftgeleerden. En hij kwam in aanvaring met de Deken omdat hij een hoofddeksel droeg dat niet zou voldoen aan de geldende voorschriften. Verder zou hij zich op denigrerende toon hebben uitgelaten over een vonnis, iets wat een behoorlijke advocaat niet betaamt. Het ging hierbij om uitlatingen gedaan over een privé rechtzaak in de tv-programma’s van NOVA en Knevel & Van den Brink respectievelijk op 21 en 26 augustus. De Raad van Discipline in Den Haag berispte hem op deze 3 punten, maar het Hof van Discipline verwierp op 11 december de uitspraak op alle 3 de punten.

Gewoontes veranderen
Het Hof, onder voorzitterschap van W. den Hartog Jager, oordeelt dat het gebruik van het opstaan voor rechterlijke colleges bij het binnenkomen en verlaten van de rechtszaal berust op gewoonterecht. Maar gewoonterecht impliceert ook, aldus het Hof, dat dit door maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving verandert. De gebruiken in andere islamitische landen, waar wel voor rechters wordt opgestaan, zijn in dit verband niet van belang.
In de praktijk in Nederland blijkt dat de opstaanregel niet zo strikt wordt nageleefd en ook dat het gebruik daarvan minder wordt omdat de rechters meestal al zitten wanneer de partijen de rechtszaal binnenkomen. Bovendien vinden rechters het opstaan bij hun aankomst of vertrek zelf steeds minder belangrijk. Het gaat daarom om een regel die niet meer strikt nageleefd wordt, zo zegt het Hof, en het niet opstaan kan dan ook niet als onbetamelijk gezien worden. Het Hof overweegt verder dat Enait met zijn weigering niet de intentie had de instituties van de rechtstaat niet te respecteren.

Respect en tolerantie
En stelt het Hof verder, Nederland verandert onder invloed van culturen en godsdienstbeleving. Die culturele en godsdienstige opvattingen en uitingen dienen te worden gerespecteerd en getolereerd, juist in de rechtszaal. Een respectvolle behandeling van elkaars opvattingen en de wijze waarop die worden geuit gelden als een kenmerk van behoorlijke rechtspleging. Dit respect gaat heel ver, blijkt uit de uitspraak van het Hof. Het geldt niet alleen wanneer er sprake is van een authentieke geloofsovertuiging en 'een daarmee gepaard gaande consequent uitgevoerde uiting’, maar geldt ook als die uiting samenhangt met een niet erkende godsdienst.
Er is pas sprake van onbetamelijkheid, aldus het Hof, als de intentie is om disrespect of minachting te tonen danwel een behoorlijke rechtsgang te belemmeren en dat is niet het geval bij Enait. Ook het aangebrachte argument dat door het gedrag van Enait zijn cliënt is benadeeld, is niet opportuun omdat een professionele rechter de weigering van de advocaat om op te staan de cliënt niet zal aanrekenen.

De islamitische muts
Voor het hoofddeksel verwees de protesterende Deken naar artikel 11 van het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie waarin over een baret gesproken wordt. Het Hof haalt artikel 14 van de Advocatenwet aan, waarin staat dat met ‘gedekten hoofde’ gepleit kan worden. Het Hof stelt dat een baret in de rechtspraktijk bijna niet meer wordt gebruikt. Het gaat hier wederom om een gedragsregel die niet dwingend van aard is, maar aan verandering onderhevig is.
Het Hof vindt dat door het gebruik van het hoofddeksel evenmin sprake is van onbetamelijkheid omdat er geen intentie is van disrespect of minachting tonen of het belemmeren van de rechtsgang. Het dragen door Enait van zijn islamitische muts - en hetzelfde zal gelden voor bijvoorbeeld het hoofddoekje en de tulband - ligt geworteld in zijn geloofsovertuiging en wordt naar huidig Nederlandse maatschappelijke opvattingen aangemerkt als aanvaardbare kleding met een religieuze achtergrond: ‘Dit wordt niet anders bij het dragen van zo’n hoofddeksel door een advocaat in de rechtszaal.’

Onbetamelijke uitspraken
Enait had ook een berisping aan zijn broek vanwege uitspraken die hij had gedaan in tv-programma’s over een rechtszaak waar hijzelf als privé-persoon bij was betrokken. Zo zei Enait in het programma Knevel & Van den Brink over een rechtelijk vonnis dat het een ‘judicium rusticorum’ was, vertaald als ‘een boerenvonnis’ door de Deken. Over de rechter zei Enait dat deze ‘… waarschijnlijk uit een of ander boerengat is gekropen …’ en dat het vonnis ‘… typisch voor een witte rechter’ is en ‘… dat zo’n rechterlijke beslissing op een ideologische basis is gemaakt, namelijk dat we in Rotterdam te maken hebben met een college dat reactionair paleo-conservatief is’ (uitgestorven conservatief, red.).
Het Hof vond weliswaar de eerdere uitleg van Enait over 'boerengat' (‘Rechters wonen vaak buiten de stad. Boeroe betekent in het Surinaams: blanke man’, red.), niet toereikend omdat de meeste tv-kijkers die associatie niet zullen begrijpen, en bij het woord eerder zullen denken aan de betekenis van lomp en ongemanierd, de Van Dale werd er door het Hof zelfs bijgehaald, maar het Hof vond wel dat er verzachtende omstandigheden waren.

Vrijheid van meningsuiting, ook voor een advocaat
Enait was niet als advocaat, maar als privépersoon bij de rechtszaak betrokken. Het ging om een zaak die hem emotioneel raakte omdat het om een persoonlijke en principiële kwestie ging. Hij was bovendien pas 1 maand advocaat en het gesprek werd gevoerd met een confronterend optredende mede-gast. In het kader van de vrijheid van meningsuiting, die ook in zekere zin voor een advocaat geld, vond het Hof de gedane uitspraken dan ook niet onbetamelijk. Evenmin de opmerking dat het vonnis ‘typisch [is] voor een witte rechter’.. In betreffende rechtszaak ging het om een botsing tussen Enaits islamitische opvattingen en de traditionele Nederlandse culturele opvattingen. De overwegingen van het vonnis kunnen, zonder de juridische ethiek geweld aan te doen, worden aangemerkt als opvattingen van een ‘witte rechter’, meent het Hof.

Albayrak
Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, CDA en VVD) wees echter gisteren het voor Einat zo gunstig uitgevallen vonnis van het Hof van de hand en wil dat de omgangsvormen voor advocaten wettelijk worden vastgesteld. Vandaag antwoordde staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak de Tweede Kamer middels een brief. Albayrak respecteert de uitspraak van het Hof, maar schrijft: ‘Een samenleving bedient zich echter ook van rituelen om waarden te benadrukken en gezag te bestendigen. Dit geldt bij uitstek ook voor de omgangsvormen die het gezag van de instituties van de rechtsstaat kracht bijzetten.’ Albayrak verwacht dat de Orde zelf nieuwe regels gaat stellen, zo niet dat komt ze zelf met ‘passende (wettelijke) maatregelen’. De Algemeen Deken van de Orde van Advocaten heeft inmiddels aangegeven dat de Orde zich beraadt op nadere regelgeving.

Missionaris Enait?
Voorzitter W. den Hartog Jager van het Hof, wilde tijdens de zitting van Enait weten of het blijft bij het hoofddeksel en het niet opstaan, of dat Enait opnieuw grenzen gaat opzoeken. ‘Bent u niet bezig om de godsdienst als een soort missionaris de rechtszaal in te brengen? Wat is het verschil tussen het uiten van religie en het propageren ervan?’ Enait ontkent dat hij daarmee bezig is: ‘Mijn religie is iets van mijzelf.’

http://www.wereldjournalisten.nl/artike ... med_enait/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Spong geeft Enait groot gelijk: 'Opstaan voor de rechter is achterhaald'

Door Wouter Sinke

Mohammed Faizel Enait, de wegloperige, breedsprakige, handweigerende moslimadvocaat heeft een meer dan bescheiden succesje geboekt. Hij weigerde op te staan voor de rechter en in de rechtszaal zijn hoofddeksel af te zetten en hij heeft daarin gelijk, zo oordeelde Het Hof van Discipline. In Den Haag wordt daar schande van gesproken en de Tweede Kamer dringt nu aan op omgangsvormen voor advocaten. Topadvocaat Gerard Spong is juist blij met het verdwijnen van het 'achterhaalde' opstaan voor de rechter. En de wettelijke omgangsvormen? "Onzin," oordeelt de strafpleiter.

Meneer Spong, wat vindt u van de beslissing?
“Ik vind het een prima uitspraak. Dat hele gedoe van opstaan als teken van eerbied voor de rechterlijke macht is een volstrekt achterhaald verschijnsel.”

Hoezo?
“In heel veel zaken zitten de rechters al. Daarnaast moeten we inhoudelijk eerbied tonen, niet door een komediestukje van opstaan. We moeten respect opbrengen voor rechtelijk uitspraken en de rechter correct tijdens de zitting bejegenen, dat opstaan was een nogal feodaal trekje aan onze strafrechtspleging.”

Bleef u ook wel eens zitten?
Ik sta altijd op. Sterker nog, ik maak zelf ook nog een knikje. Maar iedereen moet doen wat hem goeddunkt. Als meneer Enait het zus wil doen en een advocaat uit Appingedam het anders, dan moet die vrijheid bestaan.”

Is er dan nog wel genoeg repect voor de rechter?
“De eerbied moet wederzijds zijn. Advocaten zijn in elk opzicht gelijkwaardig aan een rechter. Het opstaan getuigt van misplaatste nederigheid. Het geeft aan alsof wij een soort Organ der Rechtspflege zijn. Dat zijn we dus helemaal niet. Daarom moeten dit soort flauwiteiten eruit.”

De Tweede Kamer vindt het een onbegrijpelijke uitspraak en wil de beleefdheidsvormen nu in de advocatenwet vastleggen.
“Ik vind dat onzin. We spreken elkaar in beleefde taal en we gaan op fatsoenlijke wijze processueel met elkaar om, dan kunnen dit soort tierlantijnen best wel vervallen.”

http://www.hpdetijd.nl/archive/2009-12- ... nwet-onzin" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Jos Collignon over rituelen. :laugh1:

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Enait: Moslimfundamentalist in de advocatuur
woensdag 23 december 2009

Middelmatigheid is een wijdverbreid probleem in Nederland. Een middelmatige jurist valt genadeloos op. Het zijn de juristen die nooit hebben geleerd om enige vorm van reflectie toe te passen op de grondslagen van het recht dan wel van een specifiek vakgebied. Het corpus van de politiek correcte gemeente bestaat uit de middelmatige figuren.

Louterend
Egbert Dommering is de advocaat van de salafistische moslim Mohammed Enait. Dommering gelooft dat de straf ter beperking van de vrijheid van meningsuiting van een parlementariër louterend zal werken. Een nieuw inzicht waarover de criminologen zich kunnen buigen.

Ja, meneer Dommering, de Iraanse strafrechter probeert elke dag van die louterende daden te verrichten. U ziet het al, de geniale advocaat is tegen de islamkritiek en een immigratiedebat. Jammer dat deze advocaat te weinig kennis heeft over beide wezenlijke debatten, want anders had hij zich inhoudelijk bemoeid met het debat. Bij gebrek aan inhoud moeten louterende straffen worden toegepast.

Erudiet
Wat vindt Dommering van Enait? Zelf heeft Dommering Enait leren kennen als een ‘open en nieuwsgierig mens, goedlachs, die graag zijn eruditie etaleert, het barokke taalgebruik niet schuwt en welbewust een persoonlijke stijl hanteert'. 'Hij komt authentiek over in zijn kritische opstelling en geloofsovertuiging. (…) De kleinerende en soms zelfs schofferende manier waarop hij in de uitzending van Knevel en Van den Brink en Nova door respectievelijk Rita Verdonk en Clairy Polak te woord werd gestaan, en de verhitte Kamervragen van Kamp demonstreren dat voldoende.’

Andersdenkenden moeten worden gelouterd, maar die Enait is een open, nieuwsgierig mens, zelfs goedlachs. Enait is ook nog erudiet. Dat laatste oordeel kan in deze zaak alleen worden geveld door iemand die zelf te weinig boeken heeft gelezen en begrepen. Eniat en erudiet? Hebben de journalisten Eniat verkeerd behandeld? Is hij niet zelf een grofgebekte figurant met wie je moeilijk een kritisch gesprek kunt voeren?

Geen hand geven
Nou laten we dus naar één van die uitzendingen kijken. Enait werd geïnterviewd door mevrouw Polak (Nova). Het ging niet om zijn toekomstige positie als advocaat. Mohammed Enait solliciteerde een paar jaar eerder bij de gemeente Rotterdam voor een functie bij de Sociale Dienst als klantmanager. Hij werd geweigerd, omdat hij vrouwen geen hand wilde geven.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelde eerder dat de man ten onrechte is afgewezen, en dat Sociale Zaken andere manieren had moeten onderzoeken om mensen respectvol te groeten. Maar de rechter heeft Rotterdam nu gelijk gegeven; Eniat noemt het een 'boerenvonnis' en 'handenschudfundamentalisme' van een 'witte rechter'. Hierover voerde mevrouw Polak een gesprek met Enait.

Aan het begin van het gesprek aanvaarde Enait dat bijna 95 procent van de moslims de islam anders interpreteren dan hij. Hoe praat Enait? Ik ben geen Freud maar u mag het zelf beoordelen:

Enait: Ik zal het proberen uit te leggen door me te richten op uw bevattingsvermogen.

Enait: Ik probeer mijn leven in te richten zoals profeet Mohammed. Ik geef vrouwen geen hand.

Polak: Maar waarom niet? Ik probeer het weer uit te leggen voor mij is een platgetrapt maaiveld.

Enait: De kuisheidsregel in de islam.

Polak: Is dat om mij te beschermen of u zelf te beschermen? Tegen onkuise gedachte?

Enait: Ik weet niet of het beschermen is, maar ik wil op deze manier een bepaalde invulling geven aan mijn leven.

Polak: Maar wat is het onkuise aan het geven van een hand?

Enait: Op het moment dat je iemand een hand geeft, zou het kunnen dat daarbij niet ophoudt, maar daardoor een ander fysiek contact bijkomt, ik zie het bijvoorbeeld bij de zogenaamde Aboriginals dat het niet bij een hand blijft, maar schouderklopjes, zoentjes enzovoort.

Polak: Ik zou u verzekeren dat als u verder gaat dan het geven van een hand aan mij bijvoorbeeld een zoentje, dan krijgt u een klap van mij.

Enait: U heeft dus uw eigen grenzen, mag ik het de mijne hebben,

De man leeft in een fantasiewereld. Er wonen hier geen Aboriginals. Maar hij doet toch een beroep op artikel 6 van de Grondwet: de godsdienstvrijheid. Terecht zegt dan mevrouw Polak dat artikel 1 van de Grondwet de discriminatie verbiedt.

Enait: U bent niet goed geïnformeerd, ik geef ook mannen geen hand,

Polak: Nee, ik ben goed geïnformeerd, u doet dat na de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling.

Enait: Ik heb mijn gedrag aangepast na een uitspraak van de CGB. Maar u gedrag is opportunistisch door mensen zo maar van dergelijke dingen te betichten. Het niet geven van een hand, mevrouw Polak, komt ook voor in de joodse cultuur.

Polak: Dat komt mij zeer bekend voor, dat pik ik overigens ook niet.

Oh, mevrouw Polak is geboren in een joodse familie en de erudiete, open, nieuwsgierige en goedlachse cliënt van Dommering wil mevrouw Polak in de joodse hoek drijven omdat zij van joodse afkomst is. Volgens advocaat Dommering houdt zijn cliënt van een kritische opstelling, laten we dus kijken hoe dit gesprek eindigt:

Enait: U bent heel slecht voorbereid. (…) Opnieuw geen goede journalistieke voorbereiding. (…) Ik zie dat er een bepaalde animositeit is dat op geen enkele manier te verfraaien is. Ik vraag me af waar dat vandaan komt, bent u ook Geert Wilders-achtige types, iemand die haar eigen wittemanscultuur op andere mensen wil opleggen.

Polak: Ik denk dat heer Wilders zou schrikken,

Polak: Ik voel mij beledigd door het feit dat u mij als vrouw geen hand geeft.

Enait: U hoeft niet te spreken voor alle vrouwen want u bent niet perfect, want de moslimsvrouwen niet uw ideeën hebben.

Geert Wilders en Polak? Weet die meneer niet hoe Kamerlid Wilders, helaas, denkt en spreekt over mevrouw Polak? Weet de erudiete cliënt van Dommering niet dat ook vele moslims witte mensen zijn en dat de strijd tussen zwart en wit in Nederland al lang is beslecht? Vergeet Enait zijn eigen constatering dat 95 procent van de moslims, dus ook moslima’s, zijn opvattingen niet delen?

En toch zegt advocaat Dommering in Advocatenblad: 'Die keuze wordt hem opgedrongen, zoals zoveel moslims, in het huidige politiek-maatschappelijke klimaat.’ Meneer Dommering denkt u echt dat ook wij middelmatige burgers zijn, die niet kunnen luisteren en lezen? Wie is hier slimmer, de erudiete Enait of de hypererudiete meester Dommering? De advocaat mag het zeggen. Welke?

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... catuur.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Mahalingam »

Bij de Baard van de Profeet! : Einat zijn baard was in gevaar!

Afbeelding

En de bedreiger die uitroep dat die de baard in brand zou steken, heeft 80 uur schoffelen gekregen en een maand voorwaardelijk, dus hij moet niet in herhaling vervallen.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws? ... 0werkstraf
Bedreiger Mohammed Enait krijgt werkstraf
Niet is bekend hoe de baard in brand gestoken zou moeten worden. Met dit misschien?

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Dhana »

Baard??? Voor mij is het nog steeds een plukkie schaamhaar dat op de verkeerde plek naar buiten is gekomen.
En wat een boeventronie. Als ik die tegen zou komen in een stil straatje zou er met een wijde boog omheen lopen.

Ik weet niet waar dit heerschap vandaan komt, maar heb je weleens gezien hoe de koning van Marokko begroet wordt door zijn onderdanen? Laat die daar maar eens iets van zeggen met een kattenbelletje van een imam in de hand met de bewering dat alle mensen gelijk zijn. Kan die zichzelf ter plekke verdedigen, als die tenminste nog op zijn benen kan staan na een paar maandjes voorarrest in een Marokkaanse gevangenis.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Mahalingam »

Wij hebben onze weiger-advocaat Einat die aan zijn stoel gekleefd blijft vanuit geloofsovertuiging, in de USA is er net zo'n akkefietje met een van terrorisme verdachte vrouw uit Somalië.
The terror suspect said she didn't have to rise. The judge disagreed.
"I was told that there's a freedom of religion in this country," Ali told the judge at one point. "I don't think I should be punished or inconvenienced in any way for practicing my religion."
Davis, unmoved, said it wasn't a matter of religious freedom but rather court decorum. By the time jury selection ended for the day at 4:30 p.m., he had found her in contempt five times and vowed to keep doing it every time she refused to stand. [...]
The judge told her "the freedom of religion does not keep you from standing in court." He asked her if she was going to follow his order. [...]
Davis told her he'd been a judge for 28 years and had presided over trials with all manner of malcontents and anti-government types, some of whom questioned the very legitimacy of the court they were being tried in.
"I ask nothing more of you than I've asked of individuals who have been in front of me for the past 28 years," he said.
http://www.twincities.com/ci_19034035?nclick_check=1
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43266
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Mahalingam »

Mohammed Faizel Ali Enait mag deze week reutelen in de papieren Nieuwe Revu.
http://www.revu.nl/2012/01/05/dwarse-denkers/
Daarin zegt die o.a.a:
  • “De jongeren die nu in de collegebanken zitten en het zat zijn om door linkse elitepartijen geïndoctrineerd te worden. Die zeggen massaal: ‘We hebben de witte mecenas niet nodig, weg met de partijpolitieke voogden. We gaan onze eigen instituten opzetten.’ Ik ben de tsunami van de toekomst. Uiteindelijk zullen wij moslims hier de boel overnemen.”
    "Als ik in de ochtenduren door Rotterdam rijd, zie ik de allochtone winkeliers al in de weer. Van zeven uur 's ochtends tot negen uur in de avond, er wordt keihard gewerkt om vooruit te komen terwijl de Nederlander onderuitgezakt naar GTST kijkt. Wij hebben visie, jullie de televisie."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Scarlatti »

Mahalingam schreef:Mohammed Faizel Ali Enait mag deze week reutelen in de papieren Nieuwe Revu.
http://www.revu.nl/2012/01/05/dwarse-denkers/
Daarin zegt die o.a.a:
  • “De jongeren die nu in de collegebanken zitten en het zat zijn om door linkse elitepartijen geïndoctrineerd te worden. Die zeggen massaal: ‘We hebben de witte mecenas niet nodig, weg met de partijpolitieke voogden. We gaan onze eigen instituten opzetten.’ Ik ben de tsunami van de toekomst. Uiteindelijk zullen wij moslims hier de boel overnemen.”
    "Als ik in de ochtenduren door Rotterdam rijd, zie ik de allochtone winkeliers al in de weer. Van zeven uur 's ochtends tot negen uur in de avond, er wordt keihard gewerkt om vooruit te komen terwijl de Nederlander onderuitgezakt naar GTST kijkt. Wij hebben visie, jullie de televisie."
wat een weerzinwekkende arrogante zelf ingenomen viezerik... maar de ellende is dat ze allemaal zo overspannen over zichzelf denken... net nog even voor ik weg switchte vn ned 3... die onsmakelijke volgevreten 'interviewer' die kennelijk bij een 'marok kapper' zit en vraagt 'en, is het nou zo dat er steeds v die kutmarokkaantjes zijn die de boel versjtieren of is het maar bijeengeraapt'? of woorden v dergelijke strekking..... en je kon er op wachten, de marokkaan die ooook geknipt werd ze 'nou nee, de ellende is dat er steeds v die berichten worden gelanceerd waardoor t LIJKT alsof 'de marokkanen' steeds slechte dingen doen'.... toen heb ik weggezapt, voelde de gal opkomen... en voelde ook heeeel gemene dingen in mij opkomen die ik die vette interviewer en zijn geliefden begon toe te wensen....
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

How the mighty fall.... :ohmy2: Mohammed Enait is geschrapt als advocaat Jammer. Ik had hem graag weer aan het werk gezien in de rechtzaak van Wilders.
De omstreden islamitische advocaat Mohammed Enait mag zijn beroep niet langer uitoefenen. De tuchtrechter heeft hem levenslang geschorst.

De tuchtrechter oordeelde naar aanleiding van een klacht van een cliënt van Enait dat de advocaat "de grenzen van de betamelijkheid die een behoorlijk advocaat in acht dient te nemen verre heeft overschreden."

Enait had de bewuste cliënt een rekening van ruim 12.000 euro gestuurd voor werkzwaamheden waarvan hij later erkende dat die niet langer dan een dag in beslag hadden genomen. Hij verlaagde dat bedrag na een eerste klacht. Toen de man niet met het geld over de brug kwam, heeft hij hem bedreigd.

De islamitische raadsman Enait kwam in het verleden in opspraak omdat hij in de rechtszaal weigert op te staan voor rechters. Enait wil dit niet, omdat volgens de islam alle mensen gelijk zijn. In 2006 haalde de advocaat het nieuws toen hij weigerde vrouwen een hand te geven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12344
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Zwartmeer »

Hier nog een bron:
Advocaat Enait levenslang geschorst

http://nos.nl/artikel/2037239-advocaat- ... horst.html

De Rotterdamse advocaat Mohammed Enait mag zijn beroep niet meer uitoefenen. De tuchtrechter heeft hem geschrapt van het tableau, een maatregel die definitief is.

De tuchtrechter velt een hard oordeel over Enait. Naar aanleiding van een klacht van een cliënt zegt de tuchtrechter dat de advocaat "de grenzen van de betamelijkheid die een behoorlijk advocaat in acht dient te nemen verre heeft overschreden". Ook heeft hij de essentiële waarden van de advocatuur veronachtzaamd.
Bedreiging

Enait schreef onder meer een rekening van bijna 13.000 euro uit voor werkzaamheden waarvan hij later erkende dat die niet langer dan een dag in beslag hadden genomen. Hij verlaagde de rekening na een klacht met zo'n 10.000 euro. Ook heeft hij deze cliënt bedreigd.

Mohammed Enait kwam landelijk in het nieuws door zijn weigering om vrouwen de hand te schudden. Ook weigerde hij als gebaar van respect op te staan bij de binnenkomst van de rechter in de rechtszaal. Die verplichting werd later geschrapt.
Je kunt nu denken dat er sprake is van rechtsongelijkheid als je deze zaak met die van Moskovitisch vergelijkt. Deze laatste kreeg pas een levenslange schorsing na overtreding op overtreding. Enait heeft het gelijk al te pakken.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12344
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Zwartmeer »

Hier de volledige uitspraak van de tuchtrechter mbt Enait :

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL_ ... _2015__163
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

En wat nou? Een fatsoenlijke baan zal er niet voor hem inzitten. Hij wil vrouwengeen hand geven. Nou ja. Misschien kan hij imam worden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12344
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Zwartmeer »

Ariel schreef:En wat nou? Een fatsoenlijke baan zal er niet voor hem inzitten. Hij wil vrouwengeen hand geven. Nou ja. Misschien kan hij imam worden.
Misschien dat ie met IS mee kan vechten. Maar ik geloof niet dat die op zo'n bolle papzak zitten te wachten. Ik zou hem niet een te gevaarlijke opdracht geven. Misschien is het wat voor hem om aan het touwtje te trekken midden tussen kinderen van een christelijke school... Ik omschrijf wat ik bedoelde maar wat vaag, want voor ik het weet krijg ik een proces aan m'n broek. Ontslagen of niet, Enait kent zijn rechten...
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Wat we de volgende keer moeten missen tijdens het proces van Wilders. Laten we nog even terug kijken naar het vorige proces van Geert. :roll: Enjoy.

Mohammed Enait noemt Wilders 'Kleine Hitler
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8340
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door xplosive »

Na deze tirade tegen Geert Wilders hadden ze deze man al direct moeten schorsen. Islamitische idioten hoeven ons juridisch systeem niet te vergiftigen. Onze rechtspraak kent zo ook al genoeg zwaktes. Daar hoeven niet nog meer zwaktes bij.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Scarlatti »

xplosive schreef:Na deze tirade tegen Geert Wilders hadden ze deze man al direct moeten schorsen. Islamitische idioten hoeven ons juridisch systeem niet te vergiftigen. Onze rechtspraak kent zo ook al genoeg zwaktes. Daar hoeven niet nog meer zwaktes bij.
zoooo vollédig met je EENS xplosive
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door mercator »

Als moslims al s iets studeren zijn het nutteloze vakken zoals advocaat of socioloog. De eerste soort kan kopvodden- en asielprocessen voeren, de tweede soort mag elke week een stukje in Knack of De Morgen schrijven. Een studie als ingenieur of chemicus is veel te hoog gegrepen voor Arabieren en aanverwanten.
Onze Congolese negers studeren liefst Franse literatuur op onze kosten. Ook al zoiets nuttigs.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Schepsel!
Berichten: 1044
Lid geworden op: wo okt 23, 2013 12:51 pm
Locatie: De zetel van Iblis

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Schepsel! »

Wát een randfiguur.[icon_lol.gif] Hoofdpijn. Wat is *dit* slecht. Ik zie ook niks over 'de toekomst van de islam in Nederland' en deze man is hoe dan ook van het padje af, dat geraaskal is niet om aan te horen en hij heeft verschrikkelijk slechte manieren. De bruine soepjurk-look met pafferige, dikke kop achter een aftandse pluisbaard maakt het heilzame beeld helemaal af. Wie dit kijkt: gewoon doorspoelen, ik heb die hoofdpijn al voor je geleden om je te vertellen dat je *niks* mist, op af en toe een fragmentje met prof. Koopmans na.
(^v^)
Ariel
Berichten: 78644
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ariel »

Er was geen speld tussen te krijgen. Mo Enait had het woord, en het vrouwvolk had maar naar hem te luisteren. Wel grappig en knap dat hij al die tijd keurig zijn ogen afhield van de borsten van Annabel.

Ik vermoed dat Mo blij was dat hij weer even in beeld was. Na zijn schorsing als advocaat zien we hem nooit meer op TV. .
Hij heeft wel een blitse site. http://www.enait.nl
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6922
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Ali Yas »

Ariel schreef:Mo Enait had het woord, en het vrouwvolk had maar naar hem te luisteren.
Dat werd idd steeds erger. Het kostte moeite de grappen van Annabel ertussendoor te horen. De dame naast haar kwam helemáál niet aan het woord. Jammer. Het leek erop dat ze wel wat interessants te zeggen had.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12344
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Zwartmeer »

Schepsel! schreef:Wát een randfiguur.

[icon_lol.gif] Hoofdpijn. Wat is *dit* slecht.
Slecht is het woord niet, ik zoek een woord dat slechter dan slecht betekent.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12344
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Mohammed Enait wil niet op staan voor rechtbank

Bericht door Zwartmeer »

Ariel schreef:Er was geen speld tussen te krijgen. Mo Enait had het woord, en het vrouwvolk had maar naar hem te luisteren. Wel grappig en knap dat hij al die tijd keurig zijn ogen afhield van de borsten van Annabel.

Ik vermoed dat Mo blij was dat hij weer even in beeld was. Na zijn schorsing als advocaat zien we hem nooit meer op TV. .
Hij heeft wel een blitse site. http://www.enait.nl
Je zou Eniat kunnen vergelijken met Chaudary maar die is toch in alle opzichten beter. Die blijft altijd rustig en kalm, laat de ander uitpraten, hij verheft zijn stem nauwelijks. Hoe erg je Chaudary ook veracht, je moet toegeven dat de man inhoud heeft en heel lastig is om mee te debatten. Dat compliment durf ik hem wel te geven. Enait daarentegen probeert de ander te overbluffen, als het niet met moeilijke woorden is dan is het wel met veel woorden, en lawaai. Eniat is alleen maar vervelend bezig.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Plaats reactie