Islamisten & Naïvisten.

Teva Teff

Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Teva Teff » Vr Mei 18, 2007 7:09 am

Wees niet naïef over islamisme
bron : Volkskrant, katern Het Betoog, zaterdag 21-4-07

Nanda Troost

Islamisten & naïvisten


Voorpublicatie Islamisme is een radicale stroming binnen de islam die in zowel de moslimwereld als Europa snel terrein wint.

Illustratie Mike Ottink

Een aanpassingsgezinde aanpak van deze totalitaire beweging is gevaarlijk, waarschuwen Karen Jespersen en Ralf Pittelkow.In tegenstelling tot het nazisme en het communisme vormt het islamisme tot nu toe niet echt een militaire bedreiging voor Europa. Dat kan veranderen, niet in de laatste plaats als gevolg van een met atoomwapens bewapend islamistisch Iran. Maar het islamisme kan de Europese landen op andere manieren beïnvloeden. Deze islamistische invloed is vijfledig.

Ten eerste hebben de islamisten sterke posities in de moslimwereld. In centrale en zeer invloedrijke moslimlanden als Iran en Saoedi- Arabië zijn diverse varianten van het islamisme de officiële ideologie. Bovendien staan de islamisten steeds sterker in een reeks andere moslimlanden, bijvoorbeeld Egypte en Pakistan, waardoor ze in staat zijn om druk uit te oefenen op de zittende regeringen. Alles bij elkaar betekent het dat de islamisten veel invloed hebben op de manier waarop de moslimwereld reageert op wat er gebeurt in Europese landen. De beroering rond de Mohammedcartoons was hiervan een bewijs.

Ten tweede beïnvloeden de islamisten de Europese samenlevingen door middel van het terrorisme.De terreur verspreidt dood en verderf, maar het eigenlijke doel ervan is het beïnvloeden van de standpunten in Europa. Deze terreur kan in Europa angst teweegbrengen of ons in elk geval voorzichtiger maken, omdat we bang zijn de islamisten te provoceren.In sommige landen meer dan in andere: in een enkel Europees land, namelijk Spanje, werd de uitslag van de laatste verkiezingen zelfs bepaald door terroristen die vlak voor de verkiezing toesloegen.

Ten derde oefenen de islamisten invloed uit op de Europese samenlevingen door de immigratie van moslims. De opkomst van het islamisme onder moslims in Europa is bovenal van verstrekkende betekenis omdat moslims een snelgroeiend deel van de Europese bevolkingen uitmaken. In een reeks grote steden zullen ze binnen afzienbare tijd een meerderheid vormen. Volgens islamoloog Bernard Lewis zal Europa een islamitische meerderheid hebben tegen het einde van deze eeuw als de huidige ontwikkeling in immigratie en bevolkingssamenstelling doorgaat.De ontwikkeling gaat beduidend sneller in andere Europese landen dan in Denemarken, dat een streng vreemdelingenbeleid voert. Maar ook in Denemarken verandert de bevolkingssamenstelling en we zullen in grote mate beïnvloed worden door de ontwikkeling in Europa als geheel.
De aanhoudend sterke bevolkingsgroei in de moslimlanden zal een grote druk blijven uitoefenen op de toestroom naar de Europese landen. Een eventueel Turks lidmaatschap van de EU doet bovendien de veranderingen in de samenstelling van Europese bevolkingen toenemen. Sowieso zal het islamitische bevolkingspercentage in veel Europese landen de komende jaren een niveau bereiken waarop de krachten die grote invloed hebben op de moslimbevolking, ook belangrijke invloed zullen hebben op de ontwikkeling van de maatschappij. Niemand is zich hier zozeer van bewust als de islamist. Deze ontwikkeling heeft ook een toenemend samenspel tot gevolg tussen aan de ene kant regeringen en islamistische krachten in de moslimwereld en aan de andere kant islamitische immigrantenmilieus in Europa. De moslimwereld begint zich steeds meer te mengen in interne Europese kwesties die betrekking hebben op de immigranten. De cartooncrisis was hier een belangrijk voorbeeld van. Omgekeerd oefenen islamitische immigrantenkringen in toenemende mate druk uit op hun Europese regeringen om in hun buitenlandse politiek de moslimlanden te steunen. De belangrijke Franse politicus Pierre Lellouche van de gaullistische regeringspartij zegt dat de aanwezigheid van de islam in Frankrijk al zo omvangrijk is dat die de Franse buitenlandse politiek bepaalt.

Ten vierde draagt de eigen politieke correctheid van de Europeanen bij aan het versterken van de mogelijkheid van de islamisten om invloed uit te oefenen. Wanneer de islamisten beschuldigingen uiten over vijandigheid ten opzichte van vreemdelingen, over racisme en islamofobie (door haat gekenmerkte angst voor de islam), wordt in brede kringen van Europese politici en opinievormers bijna reflexmatig gereageerd met zich terugtrekken en zich verontschuldigen: ‘Ze zijn kwaad, dat moet onze schuld zijn – er is iets mis met onze maatschappij.
Het schuldbewustzijn en de culturele zelfverachting hebben een stevige grip op de elite van Europa.
Zo’n stevige grip dat deze elite vaak moeite heeft om onderscheid te maken tussen enerzijds relevante voorwaarden om de situatie voor immigranten te verbeteren en anderzijds een doelgericht plan om de orthodoxe islamitische normen in de Europese samenlevingen door te voeren.
Het resultaat is dat men zwicht voor islamistische eisen die leiden tot een toegenomen tweedeling van de Europese samenlevingen, in plaats van op te komen voor de eigen basiswaarden van deze samenlevingen.

Ten vijfde gaat de politieke correctheid in toenemende mate gepaard met angst. Eerder was het politiek correct mensen in de moslimwereld en islamitische immigranten alleen als arme slachtoffers van het Westen te beschouwen.Langzamerhand groeit echter ook het besef dat deze slachtoffers in feite machtsmiddelen hebben die op verschillende manieren een bedreiging kunnen vormen.Europa is enorm afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten en het geeft de regimes een beslissend machtsmiddel dat dus ook gebruikt kan worden door islamisten (en dat gebeurt in prominente landen als Saoedi-Arabië en Iran). Bovendien is men in diverse Europese landen bang dat confrontaties met de islamisten hun invloed in het Midden-Oosten kunnen schaden. Deze gedachtegang heerst niet in de laatste plaats in Frankrijk. Verder wordt gevreesd voor wat de reacties van de groeiende islamitische immigrantenbevolking in Europa kunnen zijn als het islamisme het hoofd geboden wordt. Deze angst wordt aangewakkerd door het geweld, de intimidaties en de bedreigingen die de islamisten gebruiken om hun critici onder politici en opinievormers tot zwijgen te brengen.

Europa geeft veel meer toe aan de angst dan nodig is. Europa heeft immers een solide basis die het de mogelijkheid geeft om op allerlei terreinen stevig in de schoenen te blijven staan. Maar dat doen de Europese regeringen niet, omdat de politieke correctheid samengaat met angst. Er zijn dingen die je prima zou kunnen doen, maar die je niet doet, omdat je bang bent dat ze niet politiek correct zijn. De combinatie van politieke correctheid en angst leidt veel te vaak tot toegeeflijkheid tegenover het islamisme. Islamisten en regeringen van islamitische landen merken dit en voelen zich aangemoedigd om zelfbewuster en veeleisender op te treden. De cartooncrisis was hiervan een typisch voorbeeld. Het is bovenal het Europese gebrek aan politieke wil dat het islamisme de wind mee geeft. Het islamisme is een reële en serieuze bedreiging. Niet zodanig dat die op korte termijn kan leiden tot maatschappelijke omwentelingen in de Europese landen, maar de mogelijkheden om de ontwikkeling in de Europese samenlevingen te beïnvloeden nemen duidelijk toe.

In gezaghebbende kringen in de Europese landen wordt op deze bedreiging gereageerd met de neiging om de ogen te sluiten voor welke krachten er spelen.
Met bereidwilligheid om in te gaan op de voorwaarden die deze krachten stellen. Met steun voor hun slachtofferrol. Met acceptatie om af te zien van kritiek, omdat deze wordt uitgelegd als belediging. Met medewerking aan het herschrijven van de werkelijkheid.Met beleefdheid die conflicten wil vermijden. Met angst. Niet de gewone burger is blind – de weerstand om de werkelijkheid over islamisten onder ogen te zien, tref je vooral aan bij leden van de elite: politici, opinievormers, academici. Hier gedijen de herinterpretaties, de aanpassingsijver en het conformisme. De Deense cartoonkwestie was een breekpunt voor de relatie tussen de Europese democratieën en het islamisme. De kwestie heeft ertoe geleid dat het noodzakelijk is om een fundamenteel debat te voeren over twee fenomenen – of eigenlijk groepen mensen – die serieus deel zijn gaan uitmaken van onze politieke werkelijkheid. We noemen ze respectievelijk islamisten en naïvisten. Wij klagen beide groepen aan.

Karen Jespersen en Ralf Pittelkow zijn de auteurs van Islamisten en naïvisten. Een aanklacht, waarvan de Nederlandse vertaling volgende week verschijnt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam (€ 14,95).


Reageren? v o l k s k ra n t . n l / f o r u m

-------------------------------------------------------------------------------------
‘Verdedig je samenleving’

Pal staan voor de Deense normen en waarden. En voor die van Europa. Zo vat Karen Jespersen de belangrijkste boodschap samen van Islamisten en naïvisten, het boek dat ze schreef met Ralf Pittelkow.Het duo vond zelfs een nieuw woord uit: naïvisten. ‘Dat is nu een begrip geworden’, zegt Jespersen. ‘Naïvisten zijn degenen die nog altijd niet in de gaten hebben dat er radicale moslims zijn die willen bepalen wat wij moeten doen en laten in onze samenleving. Zij vormen een bedreiging en daarvan moeten we ons bewust zijn. Deze islamisten zijn op heel andere dingen uit dan de doorsnee moslim die in Denemarken, in Europa woont.

Dankzij ons boek is óók duidelijk geworden dat dit onderscheid er is. Daarom is het boek goed ontvangen door moslims in Denemarken’, aldus Jespersen.Islamisten en naïvisten is, sinds het vorig jaar september in Denemarken verscheen, een hit. Er zijn 27 duizend exemplaren verkocht, ‘terwijl met dit onderwerp tweeduizend verkochte boeken al uitstekend zou zijn’, zegt Jespersen. Het is al vertaald in Frankrijk, Noorwegen, Spanje en IJsland.

Jespersen (60) is een sociaal-democratische oud-minister (Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken). Haar levensgezel Ralf Pittelkow (59) was adviseur van de sociaal-democratische premier Poul Nyrup Rasmussen. Nu is hij politiek commentator voor de commerciële televisiezender TV2 en het dagblad Jyllands-Posten.De twee trekken volle zalen als ze over hun boek spreken.‘De gewone burger is zich er inmiddels van bewust: niet alleen hebben we iets te verdedigen, er mag ook over een onderwerp als dit gesproken worden. We hebben een discussie losgemaakt, waarbij het onderscheid tussen radicale moslims en de gewone, democratische moslim zichtbaar - der is geworden. Dat is alleen maar goed.’ Al ver voor Rita Verdonk liepen de Denen voorop in het aanscherpen van de immigratiewetgeving en het verplichten van integratie. Verplichte inburgeringscursussen, een vervroegde crèchetijd voor kinderen van allochtonen, een minimumleeftijd voor een importbruid of -bruidegom – al - les grotendeels ingevoerd door sociaal-democraten, mede onder druk van de rechts-populistische Dansk Folkeparti. Volgens Jespersen zijn de Deense immigranten hierdoor beter geïntegreerd dan immigranten in bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Frankrijk. Rassenrellen zoals die daar zijn voorgekomen hebben de Denen nog niet beleefd.

Het verbaast Jespersen niet dat de cartooncrisis – rond spotprenten van de profeet Mohammed – juist in Denemarken zijn oorsprong vond toen dagblad Jyllands-Posten tekenaars opriep Mohammed af te beelden, omdat een kinderboekenschrijver niemand kon vinden om een tekening van de profeet te maken. ‘Vrijheid van meningsuiting is een wezenlijk onderdeel van de Deense samenleving. We mogen er trots op zijn dat er op dit punt niets is toegegeven. Sterker nog, het heeft duidelijk gemaakt dat vrijheid van godsdienst in onze samenleving een groot goed is, maar dat niet alles daarvoor moet wijken.’ Jespersen: ‘Denemarken heeft een lange traditie van vrijheid van meningsuiting en een anti-autoritaire houding is hier heel normaal. Als de elite zegt: ‘Je moet dat’ of ‘Dit is politiek correct’, dan ziet de burger dat bijna vanzelfsprekend anders. Die anti-autoritaire houding is een groot goed. Tolerantie is er ook zo een. Dat moeten we verdedigen.’

De verworvenheden van de Deense maatschappij zijn zo gewoon geworden dat vaak wordt vergeten ze te verdedigen, zegt Jespersen. ‘Natuurlijk, ook in een verzorgingsstaat zijn er problemen en kunnen er dingen worden verbeterd. Maar we moeten de zaken wel in de juiste proporties blijven zien. We leven in een prima samenleving en daar moeten we pal voor staan.’ Jespersen is sinds begin dit jaar overgestapt naar de liberale (regerings)partij, Venstre. Is dat niet opzienbarend?

Zelf trekt ze een vergelijking met wat Ayaan Hirsi Ali heeft gedaan. ‘Zij was eerst lid van de PvdA en is overgestapt naar de VVD. Net als de sociaal-democraten strijden ook de liberalen voor een goede verzorgingsstaat, maar de liberalen maken zich veel sterker voor verworvenheden als de vrijheid van meningsuiting en vrouwenrechten. Ik had verwacht dat ik daarvoor een actievere strijd bij de sociaal-democraten zou vinden, maar die heb ik gevonden bij de liberalen.’

Jespersen en Pittelkow brengen vermoedelijk in mei een bezoek aan Nederland.


http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhi ... index.html

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17471
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Vr Mei 18, 2007 12:06 pm

knap artikel.

Ik heb alleen een probleem met de bepaling van islamofobie zoals daarin gegeven: islamofobie (door haat gekenmerkte angst voor de islam)

Een fobie is een ONgegronde angst voor iets heel onschuldigs.

Islamofobie bestààt dus niet: sommigen hebben kritiek op islam, anderen hebben er een GEGRONDE angst voor, nog anderen hebben er een hekel aan.

Me dunkt dat het politiek correcte gebruik van "islamofobie" dezelfde weg opgaat als het te pas en te onpas gebruiken van "racisme" dat daardoor ondertussen van zijn werkelijke betekenis is ontdaan.

Welke politiek correct modewoord gaat volgens op "islamofobie"?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mei 18, 2007 1:37 pm

Inderdaad een goed artikel. Ik had het al eerder in de krant zelf gelezen.

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Vr Mei 18, 2007 4:42 pm

Pilgrim schreef:Inderdaad een goed artikel. Ik had het al eerder in de krant zelf gelezen.

Voor mij was het nieuw. En een aardig woordje bijgeleerd.

Naïvisme.

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Vr Mei 18, 2007 4:43 pm

Manon schreef:knap artikel.

Ik heb alleen een probleem met de bepaling van islamofobie zoals daarin gegeven: islamofobie (door haat gekenmerkte angst voor de islam)

Een fobie is een ONgegronde angst voor iets heel onschuldigs.

Islamofobie bestààt dus niet: sommigen hebben kritiek op islam, anderen hebben er een GEGRONDE angst voor, nog anderen hebben er een hekel aan.

Me dunkt dat het politiek correcte gebruik van "islamofobie" dezelfde weg opgaat als het te pas en te onpas gebruiken van "racisme" dat daardoor ondertussen van zijn werkelijke betekenis is ontdaan.

Welke politiek correct modewoord gaat volgens op "islamofobie"?


Volgens mij gewoon islamdreiging.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17471
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Vr Mei 18, 2007 5:11 pm

Teva Teff schreef:
Pilgrim schreef:Inderdaad een goed artikel. Ik had het al eerder in de krant zelf gelezen.

Voor mij was het nieuw. En een aardig woordje bijgeleerd.

Naïvisme.Is dat niet gewoon "naïviteit" en "naïevelingen"?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Vr Mei 18, 2007 5:12 pm

Manon schreef:
Teva Teff schreef:
Pilgrim schreef:Inderdaad een goed artikel. Ik had het al eerder in de krant zelf gelezen.

Voor mij was het nieuw. En een aardig woordje bijgeleerd.

Naïvisme.Is dat niet gewoon "naïviteit" en "naïevelingen"?

Ja.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 12, 2018 12:42 am

BOEKTIP: EEN AANKLACHT...

Geplaatst op 11 mei 2018

Afbeelding

“Islamisten en naïvisten” heeft bovenaan de Deense bestsellerslijst gestaan en in heel Europa de aandacht getrokken. Het is geschreven door Karen Jespersen en Ralf Pittelkow, een Deens echtpaar dat ruimschoots zijn sporen heeft verdiend in de politiek en de journalistiek. In hun boek betogen zij dat het islamisme (een radicale, politieke ideologie, niet te verwarren met de islam als zodanig) de nieuwe totalitaire dreiging van de moderne tijd is, na het nazisme en het communisme. Deze politieke ideologie is in opkomst in de moslimwereld én in Europa; zijn aanhangers willen een samenleving scheppen die uiterst repressief is en een aanval op de vrijheid betekent.

Het boek beschrijft hoe islamisten daadwerkelijk bezig zijn toe te werken naar een parallelle moslimmaatschappij en een stapsgewijze islamisering van Europa. Het laat zien dat de commotie rond de cartoons in Jyllands-Posten in dit opzicht een historische waterscheiding was en dat naïeve politici en opinieleiders – door de auteurs naïvisten gedoopt – heel weinig hebben begrepen van het gevaar dat het islamisme vormt voor de moslims, voor niet-moslims en voor de hele vrije wereld. Daarmee vormen ook deze naïvisten, zo stellen de auteurs, onbedoeld een niet gering gevaar.

Met een inleiding van Afshin Ellian
Beide auteurs zijn prominente deelnemers aan het maatschappelijk debat in Denemarken. Karen Jespersen is politiek commentator en redacteur bij Familie Journalen. Eerder was zij minister van Sociale Zaken, sociaaldemocratisch parlementariër en tv-journalist. Ralf Pittelkow is politiek commentator bij het Deense dagblad Jylland-Posten. Hij was politiek adviseur van oud-premier Poul Nyrup Rasmussen en universitair docent in Kopenhagen.

Nieuw Amsterdam Uitgevers

www.nieuwamsterdam.nl

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/11 ... aanklacht/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 14914
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Mei 12, 2018 8:13 am

Pilgrim schreef:
Afbeelding

In hun boek betogen zij dat het islamisme (een radicale, politieke ideologie, niet te verwarren met de islam als zodanig) de nieuwe totalitaire dreiging van de moderne tijd is, na het nazisme en het communisme. Deze politieke ideologie is in opkomst in de moslimwereld én in Europa;

Ik gebruikte het woord Islamisme al een tijdje als eigen vinding. Nu wordt mij verteld dat dit niet hetzelfde is als Islam door twee schrijvende broodverdieners uit Denemarken. Of is deze bevinding een post exclusieve gedachte van de E.J. Bron fanaat? Op FFI werd bevorderd om het woord 'mohammedanisme' te gebruiken (Ali Yas?). Mohammedanisme, Islamisme, allemaal prachtige woorden om aan te geven hoe ridicuul achterlijk én gevaarlijk mensen zijn die deze ideologische religieuze stankleer van het verderf aanhangen. Je komt soms fantastisch sprekende alleraardigste ogende en schrijvende - vooral vrouwelijke - moslims tegen. Vrouwen met de niet verwijderbare kopvod. Het zit tussen de oren beste mensen. De waanzin zit tussen de oren. Bij ons allemaal. Niet bij de twee broodschrijvers. Want die zagen er brood in met deze flauwekul. Of moet ik de hersenstoring bij Driek leggen? Want ik heb het boek niet gelezen en heb daar ook totaal geen behoefte aan. Moet ik nu alles weer van voren aan af aan en opnieuw gaan leren omdat ik een sukkel ben die zich heeft laten misleiden op FFI? Dit ruikt naar een poging de kwaliteit van FFI op een lager peil, een afglijdende schaal te laten balanceren, te ondergraven tot iedereen overtuigd is dat we beter van ons 'FFI-geloof' kunnen afvallen om een nieuwe koers in te slaan.

Eenheid van gelid. Nu ver te zoeken door dit soort posten. Je kunt je ook afvragen waarom deze tekstfratsen bewust niet bij de topic 'Boekbespreking' worden geplaatst. :thinking: [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 12, 2018 10:35 am

Hans v d Mortel sr schreef:Je kunt je ook afvragen waarom deze tekstfratsen bewust niet bij de topic 'Boekbespreking' worden geplaatst.

Maar het staat toch bij de boekbespreking? :unsure:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69227
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Ariel » Za Mei 12, 2018 10:37 am

Hans v d Mortel sr schreef:Ik gebruikte het woord Islamisme al een tijdje als eigen vinding. Nu wordt mij verteld dat dit niet hetzelfde is als Islam door twee schrijvende broodverdieners uit Denemarken.


[icon_lol.gif] Ja, dat viel mij ook op. (een radicale, politieke ideologie, niet te verwarren met de islam als zodanig)

Dat is wel heel erg politiek correct beschreven. Islamisme en islam twee verschillende dingen. :nietverstaan:

Islamisme is gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith.

Hoezo heeft dat niks met Islam te maken? Heb ik iets gemist?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7289
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor xplosive » Za Mei 12, 2018 11:17 am

Ik denk dat de schrijvers van dit boekje weliswaar "enigszins verlicht" zijn, maar toch zeker ook nog steeds zelf "tamelijk naïef" zijn.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37382
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 12, 2018 11:39 am

Ariel schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Ik gebruikte het woord Islamisme al een tijdje als eigen vinding. Nu wordt mij verteld dat dit niet hetzelfde is als Islam door twee schrijvende broodverdieners uit Denemarken.


[icon_lol.gif] Ja, dat viel mij ook op. (een radicale, politieke ideologie, niet te verwarren met de islam als zodanig)

Dat is wel heel erg politiek correct beschreven. Islamisme en islam twee verschillende dingen. :nietverstaan:

Islamisme is gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith.

Hoezo heeft dat niks met Islam te maken? Heb ik iets gemist?

Ik denk dat het gewoon de opvatting is van degene die de recensie geschreven heeft, mogelijk in opdracht van de uitgever. Waarschijnlijk om juridische problemen te vermijden.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7289
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor xplosive » Za Mei 12, 2018 1:01 pm

Pilgrim schreef:
Ariel schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Ik gebruikte het woord Islamisme al een tijdje als eigen vinding. Nu wordt mij verteld dat dit niet hetzelfde is als Islam door twee schrijvende broodverdieners uit Denemarken.


[icon_lol.gif] Ja, dat viel mij ook op. (een radicale, politieke ideologie, niet te verwarren met de islam als zodanig)

Dat is wel heel erg politiek correct beschreven. Islamisme en islam twee verschillende dingen. :nietverstaan:

Islamisme is gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith.

Hoezo heeft dat niks met Islam te maken? Heb ik iets gemist?

Ik denk dat het gewoon de opvatting is van degene die de recensie geschreven heeft, mogelijk in opdracht van de uitgever. Waarschijnlijk om juridische problemen te vermijden.

Ik heb dit boek al ruim 10 jaar in huis. Het is dus al een vrij oud boek. Maar op pagina 24 van het boek staat bovenaan toch duidelijk door de auteurs geschreven : "Islamisme is niet hetzelfde als islam". Dit maakt het trouwens geen waardeloos boek, want het is voor veel mensen toch een eye-opener met bovendien veel interessante wetenswaardigheden, maar ook deze auteurs hebben toch nog steeds een enigszins naïeve kijk. Niettegenstaande deze (relatieve) naïviteit heb ik nog steeds wel grote waardering voor het initiatief van destijds van de auteurs om met dit boek voor de dag te komen.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69227
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Ariel » Za Mei 12, 2018 2:02 pm

xplosive schreef:Ik heb dit boek al ruim 10 jaar in huis. Het is dus al een vrij oud boek. Maar op pagina 24 van het boek staat bovenaan toch duidelijk door de auteurs geschreven : "Islamisme is niet hetzelfde als islam". Dit maakt het trouwens geen waardeloos boek, want het is voor veel mensen toch een eye-opener met bovendien veel interessante wetenswaardigheden, maar ook deze auteurs hebben toch nog steeds een enigszins naïeve kijk. Niettegenstaande deze (relatieve) naïviteit heb ik nog steeds wel grote waardering voor het initiatief van destijds van de auteurs om met dit boek voor de dag te komen.


Misschien zijn de schrijvers van dit 10 jaar oude boek ook al tot de conclusie gekomen dat Islamisme wel hetzelfde is als islam. Maar ja. Je kan nu eenmaal niet in een geschreven boek dingen aanpassen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 17680
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor King George » Za Mei 12, 2018 3:01 pm

De scheidslijn tussen naïvisme en moedwillig fout zijn is overigens flinterdun.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7289
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor xplosive » Za Mei 12, 2018 4:44 pm

King George schreef:De scheidslijn tussen naïvisme en moedwillig fout zijn is overigens flinterdun.

Dat onderscheid is inderdaad meestal nauwelijks en/of moeilijk te zien. Sowieso op je hoede zijn en blijven wanneer iemand zich luchtig en bagatelliserend over de negatieve invloed van de islam uitlaat.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 14914
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Islamisten & Naïvisten.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Zo Mei 13, 2018 9:14 am

Pilgrim schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Je kunt je ook afvragen waarom deze tekstfratsen bewust niet bij de topic 'Boekbespreking' worden geplaatst.

Maar het staat toch bij de boekbespreking? :unsure:

Correct Pilgrim. Vraag mij niet waarom ik dit zo dom heb opgeschreven. Ik word hierop gecorrigeerd en bied daarom mijn excuus aan voor deze ongewilde hersenstoring. Ik weet wat Alzheimer betekent. Moet deze uitglijder als een eerste teken van Dementie gerekend worden? [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.


Terug naar “Boekbesprekingen en recensies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten