Naastenliefde gaat heel ver

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69275
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Ariel » Vr Aug 22, 2008 3:36 pm

Verder is er voor ons alle reden om te trachten te ver­staan hoe een moslim tegen de in zijn ogen verdorven wester­se samenle­ving aankijkt. De meesten van hen komen uit onderontwikkelde plattelandsgebieden. Hoe bekijken ze ons? Met afschuw en veront­waardiging. Moeten wij ons als westerlin­gen niet in veel opzichten schamen en voor de moslims onder ons de ogen neerslaan?

Zucht...Weer een goed bedoeld maar o zo naïef artikel van een Christen die met liefde moslims , maar ook Christenen het licht wil laten zien.
Een man die niet verder kijkt dan zijn neus lang is, en niet in de gaten heeft met wat voor religie hij te maken heeft.

Naastenliefde gaat heel ver
door Henk de Jong

Wie in Amsterdam politieagent is, heeft onlangs een exemplaar van de Kor'an cadeau gekregen. Niet in een geautoriseerde vertaling weliswaar (integendeel), maar toch. De geste was bedoeld om de openbare ordebewakers in de gelegenheid te stellen zich van de opvattingen van de moslims onder ons op de hoogte te stellen. Om zo te voorkomen dat zij in hun contact met deze bevolkingsgroep onnodig zouden blunderen. Dat was een goed initiatief.
Dat kort daarna van christelijke zijde daar een vergelijkbare actie tegenover werd gesteld, het uitreiken van bijbels, was een smakeloze na-aperij. Want het zal wel waar zijn dat het met de Bijbelkennis onder het Nederlands politiepersoneel ook slecht gesteld is, maar de bedoeling van eerstgenoemde geste was toch dat niet de vreemdeling onder ons door volslagen onkunde van wat hem of haar ten diepste beweegt onnodig voor het hoofd gestoten zou worden. Dan moet daar niet meteen een evangelisatieactie overheen gelegd worden. Dat getuigt van een ijver zonder verstand.
Verdiepen
De islam is nadrukkelijk onder ons en God wil dat wij ons in de godsdienst van onze buurman verdiepen. Zoals de Here Jezus zich verdiepte in wat de Samaritanen geloofden en bezig hield. Anders had Hij nooit dat gesprek bij de bron met die vrouw uit Sichar kunnen voeren (Johannes 4). Heel dat in de weer zijn van onze Here met de Samari­tanen is vandaag voor ons leer­zaam. Alsof Hij de multireligieuze samenleving van deze tijd voor­zien heeft. Hij heeft het ons voor­gedaan hoe we met religieverschillen om moeten gaan. Niet arrogant, niet neerbui­gend, niet eigenwijs, maar belang­stel­lend. En dan ook - zeker! - met kritiek, scher­pe kritiek: ,,Gij aan­bidt wat gij niet weet'', zegt Hij tegen de Samari­taanse vrouw. ,,Wij aanbidden wat wij weten'', gaat Hij verder en dat is taal van iemand die een overtuiging heeft en waar dus iedere onver­schillige en iedere vrijblijvende zich aan ergert.

Het Bijbelse voorbeeld zegt dus wel iets over de soort gesprekken die ik me tussen moslims en christe­nen voorstel. Echt niet zoetsappig. En behalve dat ik geen zoetsappig gesprek bedoel, gaat het me ook niet om een gesprek op hoog niveau tussen kopstukken. Daar is te veel publiek bij en dat komt de eerlijkheid niet ten goede. Want kunde is daar aan de top in voldoende mate aanwezig, maar aan moed ontbreekt het nog wel eens. De moed om duidelijk te zijn. Nee, het gaat me om gewoon een gesprek aan de deur of tijdens een koffievisite bij uw moslimburen - als u tenminste een relatie met hen hebt opgebouwd.

Zelfbewust
De islam is nadrukkelijk onder ons. Met een missie. Een voor­aanstaand leider van de moslims (Nazim Abu Salim, een Pale­stijn) zei het al weer wat jaartjes geleden als volgt: ,,Wat is islam? Islam is het grootste ge­schenk dat God aan de mens heeft gegeven. De pro­­feet Mohammed kwam op deze wereld om het werk van Mozes en Jezus Christus te voltooien. En zijn komst kondigde het einde aan van de rol van de andere gods­diensten. Daarom zeg ik u dat het gedaan is met iedereen die niet op de islamitische trein springt. Wie zeker wil zijn in dit leven en ook na zijn dood, moet zich tot de islam bekeren. Uiteindelijk zal er maar één godsdienst op deze wereld over­blijven: de islam. En de hele wereld weet dat'' ( Trouw , Letter en Geest, 6 oktober 2001). Het is duide­lijk dat in deze aanhaling een zelfbewuste gods­dienst aan het woord is. Durven wij het van onze eigen godsdienst zo scherp nog te stellen? Dat bedoelde ik met het gebrek aan moed bij onze christelijke woordvoerders.

Het gebod de naaste lief te hebben, vraagt van ons dat we op zulke uitlatingen niet met angst of met spot (verbor­gen angst, vaak) reage­ren, maar dat we met mensen die dit geloven het gesprek zoe­ken. Bijvoorbeeld met de vraag: Wat was er dan nog aan het werk van Jezus Christus te voltooien? Het werk van Mozes, ja, dat heeft Mozes zelf aangekondigd (Deut. 18 : 15 e.v.), maar dat van de Here Jezus ook? De belofte van de andere Trooster (Joh. 14 : 16) wordt ten bewijze daarvoor nog wel eens aangehaald, maar die andere Trooster zal het toch 'uit het zijne' (= uit dat wat Jezus gezegd en gedaan heeft) nemen (Joh. 16 : 14)? Dan is toch wat Jezus gezegd en gedaan heeft, voldoende en afdoende?

Afschuw
Verder is er voor ons alle reden om te trachten te ver­staan hoe een moslim tegen de in zijn ogen verdorven wester­se samenle­ving aankijkt. De meesten van hen komen uit onderontwikkelde plattelandsgebieden. Hoe bekijken ze ons? Met afschuw en veront­waardiging. Moeten wij ons als westerlin­gen niet in veel opzichten schamen en voor de moslims onder ons de ogen neerslaan? Vanwege (inderdaad!) de verwording van onze cultuur? We moeten er rekening mee houden dat dit voor het besef van de moslim een smaad op onze godsdienst werpt. Dat zijn nou christenen, zeggen ze tegen elkaar.Ik noemde het gebod tot naastenliefde. Hiermee raken we aan een belang­rijk verschilpunt met de islam. Ik tenminste ben in de Kor'an het woord 'naas­te' niet tegengeko­men. Maar zit er dan geen humaniteit in de islam? Zeker kom je die daar tegen, maar die humaniteit zit wel teveel opge­sloten in de eigen groep. Zoals je leest in de Kor'an (48 : 29): ,,Mohammed is de gezant van God. Zij die met hem zijn, zijn streng tegen de ongelovigen, maar onderling barmhartig''. Daar heb je die opgesloten humaniteit. Wees goed voor de ou­ders, de ver­want, de vriend, de volksgenoot en vooral de geloofsgenoot - dat alles vind je bij hen en wel op een soms indruk­wekken­de manier. In zieken­huizen zie je niet zelden hele families rondom het bed zitten, zo leeft men met elkaar mee. En wat te denken van de zo bekende gastvrijheid onder de Arabieren?

Toch kom ik hier kritisch aan met het Bijbelse woord 'naaste'. Wat betekent dat eigenaardige woord (waaraan we toch zo gewend zijn) eigen­lijk? 'Naaste' is een woord dat haast irriteert door z'n kleurloosheid maar dat juist daardoor een enorm bereik heeft. De naaste, dat is de mens naast je met wie je geen enkele band hebt dan alleen het blote feit dat hij naast je staat en dat je hem tegenkomt. Hij kan als vriend je pad kruisen, als broe­der, als geliefde, als vreemdeling (waar Huub Oosterhuis in zijn toespraak bij de begrafenis van Prins Claus zo de nadruk op legde), maar ook als vij­and, als mens die met onverdraagzame opvattingen en on­vriende­lijke bedoelingen op je afkomt. Onverschillig hoe - hij is je naas­te.

U zegt: De islamitische Arabier is gastvrij naar iedereen, dan kent hij toch de naaste in die ruime zin? Maar dan begrijpt u me nog niet goed. Gast­vrijheid is een deugd waarbij je thuis kunt blijven. Het is jouw gast die jouw drempel overschrijdt en daarmee jouw domein en jouw groep binnentreedt. Hem bewijs je dan gastvrij­heid als ware hij een van jouw groep. Een naaste, in die onbestemd ruime zin die de Bijbel aan dat woord geeft, is die gast dus eigen­lijk niet. Nee, de klant en de juffrouw aan de kassa, de automobilist en zijn tegenligger op de weg, zij zijn elkaars naasten. Dat wil zeggen: Zij hebben niets met elkaar en toch kan er zomaar een appel uitgaan van de een op de ander. En daar moet je voor openstaan. De naaste is de ander in de ruimste zin van het woord.

Uitbreiding
Het is onze Here Jezus die deze ruimste zin van het woord 'naaste' heeft laten zien. Hij heeft er de grootst mogelijke uitbreiding aan gegeven. Als Hij mensen ont­moet die zeg­gen: ,,Je moet je naaste lief­heb­ben, maar je vijand moet je haten'' (Matt. 5 : 43), dan valt Hij ze daarop aan. Dan gaat Hij met dat woord 'naaste' over de gren­zen van de eigen groep en zelfs over de grenzen van het eigen gevoel heen, met zijn gebod: ,,Hebt uw vijanden lief en zegent wie u vervolgen''. Hij zei dat tegen de Joden van zijn dagen, maar Hij moet het nog steeds zeggen, ook tegen ons, want het is een zeer vreemd woord in de wereld van de godsdiensten. Godsdienst heeft de eenkennigheid in zichzelf ingebakken zitten. Godsdienst is een scheidingmakende factor van de allergrootste soort. Gods­dienst is haast per definitie een zaak van grenzen en barriè­res tussen mensen. De Here Jezus stuurt ons niettemin over die grenzen en barrières heen. En wat Hij in zijn gebod zei, heeft Hij geïllustreerd met zijn gelij­kenis van de Barm­harti­ge Sama­ritaan (Luc. 10 : 25 - 35), de man die zijn in religieuze zin vijandige naaste liefhad.

Oosterhuis hoorden we zeggen dat het gebod tot naastenliefde z'n uiterste toespitsing gekregen heeft in het gebod de vreemdeling lief te hebben, maar Christus ging nog verder dan de vreemdeling toen Hij zei: 'Hebt uw vijanden lief'.

Wel kunnen we zeggen dat het gebod de vreemdeling lief te hebben (waar Mozes het in de wet betrekkelijk vaak over heeft: Ex. 22 : 9; 23 : 9; Lev. 19 : 34; Deut. 10 : 19) Jezus' gebod om die liefde ook uit te strekken tot de vijand heeft voorbereid . Het gaat in het Oude Testament immers vaak over de naaste, maar steeds kan dat nog verstaan worden van de vriend of de volksgenoot, de mens van de eigen groep. Dat is in de uitleg van de synagoge dan ook gebeurd. Mozes' gebod de vreemdeling lief te hebben, moest deze inperking al vroeg tegengaan.

Maar helaas, de joodse uitleg verstond onder die vreemdeling de bekeerde vreemdeling en bleef zo ook met dit gebod weer binnen de eigen groep. Het is eerst de Here Jezus die elk misverstand de pas afsnijdt en iedere beperking opheft als Hij zegt: ,,Hebt uw vijanden lief en zegent wie u vervolgen''. Daarmee haalt Hij de liefde voor de vreemdeling weg uit de romantische sfeer van 'de vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker', want de vreemdeling kan wel allesbehalve een deerniswekkend persoon zijn. Hij kan een vijand zijn, een vijand zelfs die vervolgt.

Maar Jezus zegt dat ook dan het gebod van de liefde geldt. Wat een weergaloos en bijzon­der woord! Bekend? Ja, over­bekend zelfs, maar ook nood­lottig bekend, in die zin dat we er niet meer door geraakt worden. Daar kan inder­daad weer veran­dering in komen bij verge­lij­king met waar anderen het mee moeten doen. Door zo nu en dan eens in de Kor'an te lezen. Want wat die ook kent, dit niet. En let op, dat lezen van de Kor'an hoeft helemaal niet in mindering te komen op het lezen van de Heilige Schrift. Het kan er zelfs een stimulans toe zijn. Je leest in de Kor'an bepaalde dingen en je vraagt je af: Hé, wat zegt de Bijbel daar ook al weer over? En je slaat met gerichte aandacht de Schrift op.

Mogelijkheden
Ik ben nu aan het vergelijken. En denk erom, ik heb het daar­bij vooral over móge­lijk­heden die in ons geloof zitten. Wij doen het niet beter dan de aanhangers van de islam of welke andere godsdienst ook maar. Wij leven ver bene­den onze stand. Mij gaat het er nu evenwel om, in het aange­zicht van andere gods­diensten die zich onder ons beginnen te roeren, te overwegen wat wij alle­maal meege­kre­gen hebben. Dat is zonder meer zeer veel. En, zei Jezus, wie veel ontvangen heeft, van die zal ook des te meer worden gevraagd (Luc. 12 : 48). Dat is niet niets, daar kun je het benauwd onder krijgen. Toch zou dat geen goede reactie zijn. Onze mogelijkheden zijn onbeperkt, dát moet onze conclusie uit het evangelie zijn. 'Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht' - om die bekende zangregel nu eens niet medisch maar ethisch toe te passen... De tengere gestalte van Ingrid Betancourt moge hiervoor als getuige worden opgeroepen. Om zo eer te bewijzen aan een machtige geloofsgetuige van onze dagen.

Bedenk: Zelf is Christus eerst de Gever van al het grote dat Hij van ons vraagt. Want hoe kan de Heiland ons met zijn radicale gebod tot naasten­liefde opdragen de groepsgrenzen te overschrijden en de clanmuren te overstij­gen? Omdat Hijzelf eerst over de grens die tussen God en ons in lag is heenge­gaan. Die daad, dat sterven voor ons die Gods vijan­den waren, is de bodem onder het gebod de vijand lief te hebben.

Daarom moeten wij ons voortdu­rend in die liefde van Hem ver­diepen en sterk maken, willen we niet door het gebod van de lief­de tot de naaste, tot de vij­and, heen zakken. Ik noem daarom het gebod tot het liefhebben van de naaste en de vijand het christelijke gebod bij uitstek. Nie­mand anders dan Chris­tus kan het geven, niemand anders heeft er het recht toe. Niemand behalve Hij verleent er de kracht toe.


http://www.nd.nl/Document.aspx?document ... &id=120020
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Vr Aug 22, 2008 5:20 pm

Een christen deugt net zo min als een moslim. Een christen hangt de mens Jezus aan die hij niet kent; en de moslim is net zo geestelijk gestoord en knettergek omdat hij de mens Mohammed aanhangt die hij niet kent. Mensen die mensen aanhangen zijn zwakkelingen die niets voorstellen.

Jezelf zijn. Kijk naar die Olympische kampioen en krachtpatser Maarten van der Weijden. Die man heeft superkracht getoond. Niet alleen fysieke, maar vooral geestelijke kracht. Hij was zichzelf volkomen geestelijk de baas. Klinkt logisch. Maar tot nu toe is het aan anderhalf miljard islamaanhangers niet gelukt zichzelf ook maar voor één dag onafhankelijk te maken van hun geestelijke satan: Mohammed met zijn zelfbedachte ’allah’ als trolgod, de arabisch heidense maangod.

Van der Weijden was bijna dood geweest door kanker. De artsen speelden gehaktdag met zijn leven: half om half. Maar door zijn wilskracht heeft hij gepresteerd wat tot de wonderen van het leven gerekend mogen worden. Het leven waar islamaanhangers doorgaans schijt aan hebben. Want leven telt niet bij islam. Slechts de dood is de vervulling van hun teleurstellende leven vol armoede en nutteloosheid.

Van der Weijden heeft goud gehaald op de tien kilometer openwater zwemmen. TIEN KILOMETER! Weet u wel wat dit betekent? Een ongeëvenaarde prestatie van het menselijk kunnen. En hoe is dit tot stand gekomen? Door pure wilskracht. En dus niet met behulp van de zelfbedachte kunstgrepengod van Mohammed, genaamd sadistische ’allahtje’. Want islam stelt NIETS voor. Allah is de lulgod van Mohammed. De pedofiele onruststoker in achterlijk islamland. Armoede, nutteloosheid en ellende en krachteloosheid kenmerken de islam van ’allah’. Allahtone islamaanhangers hebben geen wilskracht en zijn niet in staat zelfstandig te denken. Dat mag namelijk niet van de ayatolla, moefti, imam, kalief, mahdi of mollah, die voor de praktiserende moslim het hoe of wat wanneer wie waar en waarom bepaalt in zijn leven van onnadenkendheid.

Wordt het niet eens tijd voor de oplettende moslim in Nederland dat hij definitef afscheid neemt van zijn achterlijke verleden waar hij schuld noch berouw voor hoeft te hebben om zich definitief aan te sluiten bij de vooruitgang in het menselijk vrije denken? Het was immers de dommigheid van zijn ouders die hem parten speelde. Laat hij denken aan die krachtpatser wiens lot in handen lag van de chirurgen die hem opereerden aan zijn kanker en die met een haast onmenselijke wilskracht tien kilometer als een motorboot wist te zwemmen. TIEN KILOMETER!

Dat zo vele vrouwen in Nederland tot de top van de wereld behoren is voor ons geen vraagteken. Mocht dit toch nog een vraag zijn voor onze achterlijke wederhelft, de moslima’s met schaamhaarbedekking, dan is de oplossing simpel: stop met dat vieze minderwaardige hatelijke discriminerende gedoe. Je bent met je schaamhaarbedekking als vrouw niets meer dan een achtelijk en nutteloos wijf. Dat moet je zelf weten. Maar val mij niet langer lastig met je vuile smerige fascistische trekjes door mij ongewild eraan te herinneren met je vunzige schaamhaarbedekking dat je iets vereert (de zelfbedachte ’allah’ van analfabete pedofiele Mohammed) dat duizend malen meer verwerpelijk is dan Hitler of welke krankzinnige schoft dan ook. Daar wil ik perse niet aan herinnerd worden. In die zin zijn alle schaamhaarbedekkenddragende islamitische wijven agressieve intolerante onrustzaaiers die hier niet thuis horen

Islam is niets anders dan het ziekmakende uitwerpselenverschijnsel van de ’allah’, bedacht door de analfabete pedofiele arabische woestijn keurslager Mohammed met het vlijmscherpe kromme religieuze kankergezwelzwaard.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37456
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 22, 2008 9:15 pm

Inderdaad een naïeve christen. Vreemd, want er wordt in de Bijbel (ook in het NT) juist gewaarschuwd voor die andere godsdiensten. Deze waarschuwingen tegen valse profeten en valse godsdiensten worden tegenwoordig door het huidige politiek correcte Christendom massaal genegeerd! Erger nog, de Islam wordt zelfs als een bondgenoot in de strijd tegen de secularisatie gezien. Hierdoor onstaat bij het seculiere publiek nog meer de indruk dan nu al het geval is dat alle godsiensten "één pot nat zijn" en wat voor het Christendom uiteindelijk alleen maar schadelijk zal blijken te zijn.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Vr Aug 22, 2008 9:20 pm

Even rustig Hans.

Op deze manier sta je aan de vooravond overspannen te raken.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Za Aug 23, 2008 9:00 am

Lodewijk Nasser schreef:Even rustig Hans.

Op deze manier sta je aan de vooravond overspannen te raken.

Ik ben een opgewonden standje - dat klopt - zeker wanneer het over religie, leugens, list en bedrog gaat uit naam van het goede, en waarbij islam opvalt door zijn dominante rol daarin. Nuchtere mensen hebben minder moeite met mij dan zweverige types. En ik weet bijna zeker dat jij een nuchter mens bent. Voor de rest ben ik de vrolijkheid zelve die zijn fouten toegeeft en altijd open staat voor de mening van anderen.

De echte gekken herkent men niet, behalve in religie.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37456
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Pilgrim » Ma Feb 15, 2016 1:31 am

Hulp aan asielzoekers kan ook te ver gaan

Naastenliefde is niet hetzelfde als zelfopoffering

Paul Hekkens, 11-02-2016

Afbeelding

Kees van der Staaij (SGP) wilde tijdens de laatste Algemene Beschouwingen wel eens weten welke christelijke waarden Geert Wilders (PVV) de moeite waard vindt om te verdedigen. “Dat we opkomen voor ons eigen volk,” antwoordde Wilders. In de Kamer klonk spontaan gelach. Ik moest ook lachen. Dat was wel een heel Wilderiaanse uitleg van naastenliefde; of van medemenselijkheid, zoals Van der Staaij het pleegt te noemen. En toch, als je de uitspraak van Wilders vertaalt naar ‘opkomen voor je eigen mensen’ dan zou je daar de oudtestamentische opvatting van naastenliefde in kunnen lezen.

In het Oude Testament wordt naastenliefde letterlijk opgevat: als de liefde die je kunt opbrengen voor je naasten. Dat zijn in eerste instantie die mensen met wie je verwantschap, vriendschap, werk of woonplaats deelt. Het zijn de mensen met wie je op basis van wederkerigheid samenleeft, de mensen ook van wie je het moeten hebben om te overleven. Je overleeft immers in samenlevingsverband. Wederkerigheid is overigens iets anders dan met gelijke munt terugbetalen. Het is meer een systeem van uitwisseling waarbij uiteindelijk iedereen zijn deel krijgt. Het kan daarbij best zo zijn dat iemand per saldo meer inlegt dan ontvangt. Dan nog heeft deze persoon baat bij het systeem van wederkerigheid omdat hij het systeem nodig heeft om te overleven.

Naastenliefde in het Oude en het Nieuwe Testament
Ook onze verzorgingsstaat is op te vatten als een systeem van wederkerigheid, maar dan in anonieme vorm. “Ons eigen volk,” waar Wilders het over heeft, bestaat dus uit mensen die samen (over)leven op basis van wederkerigheid maar die elkaar niet allemaal kennen. Naastenliefde wordt in het Oude Testament weliswaar als iets goeds, maar toch als iets menselijks en daarom onvolmaakts en beperkts begrepen. Het wordt geplaatst tegenover Gods liefde die wél volmaakt en onbeperkt is: “De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft (Sirach, 18:13).”

Nieuw in het Nieuwe Testament is dat de naaste ook een vreemde kan zijn. Stel, legt Jezus zijn gehoor voor, je bent beroofd, daarbij gewond geraakt en je ligt langs de weg. Eerst passeren twee hooggeplaatste Joden: een priester en een Leviet. Ze lopen met een boog om je heen. Dan passeert een Samaritaan, destijds een door Joden geminacht volk. Hij is met je begaan, komt naar je toe, verzorgt je wonden, brengt je op zijn rijdier naar de dichtstbijzijnde herberg waar hij je verder verzorgd. Hij geeft geld aan de waard met de woorden: “Zorg voor hem, en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden” (Lucas, 10:35). Wie is nu je naaste: de priester, de Leviet of de Samaritaan? Jezus’ antwoord is: “Hij die jou barmhartigheid heeft bewezen.” Je naaste kan dus zomaar die vreemde, geminachte Samaritaan zijn.

Zien asielzoekers ons als naasten?
Hier stuiten we, denk ik, op een hardnekkig misverstand: de naaste is niet degene die om hulp vraagt, maar degene die hulp biedt. Dus ook in het Nieuwe Testament is naastenliefde niet gespeend van enig eigenbelang. Vertaald naar het huidige asielbeleid, is het dus niet nieuwtestamentisch om te zeggen dat asielzoekers onze naasten zijn. Wíj zijn hún naasten, want met onze hulpvaardigheid bewijzen wij hún barmhartigheid.

Christelijk zou zijn als asielzoekers ons vanwege onze barmhartigheid liefhebben als zichzelf. Dat zou ook een nuttig advies zijn, omdat ze daarmee de drang voelen iets terug te doen en zodoende inhaken in het maatschappelijk proces van wederkerigheid. Naastenliefde is zo bezien een voorwaarde voor integratie. We vergeten echter dat christelijke waarden door niet-christenen niet zonder meer gedeeld, laat staan verdedigd worden. Als (cultuur)christenen vergeten wij maar al te gemakkelijk hoe onchristelijk niet-christelijke culturen kunnen zijn. Dan zijn we onaangenaam verrast als we horen van kinderhuwelijken, waarbij een volwassen man een minderjarig meisje huwt, of van taharrush, waarbij vrouwen in de publieke ruimte seksueel lastig worden gevallen.

Hulp aan asielzoekers als teken van zwakte
Volgens de onlangs overleden Arabist Hans Jansen wás het in vroeger tijden, en ís het in de Arabische wereld nog steeds zo, dat wie zwak is de sterken moet steunen. Niet de géver is de baas, maar de ontvánger. Geven wordt opgevat als onderwerping. Zo bezien is onze westerse hulpvaardigheid, in de ogen van veel asielzoekers, niet een na te volgen voorbeeld, maar eerder een bewijs van onze onderworpenheid aan hen.

Maar als asielzoekers ons al minder goed gezind zijn dan wij plegen te denken, is het dan, in het kader van “heb je vijanden lief” (Mattheüs 5:44), niet onze christelijke opdracht hen tóch lief te hebben? En zo ja, betekent dat liefhebben van je vijand dan dat christenen zich kost wat kost met hun vijanden dienen te verzoenen? Volgens mij is dat laatste niet het geval. Je vijand lief hebben, betekent veeleer dat het mogelijk is van iemand te houden zonder dat deze ophoudt je vijand te zijn. De uitspraak doet me sterk denken aan de paradox die zenmeester Yastutani Hakuun krijgers voorhoudt voordat ze ten strijde gaan: “Je doodt terwijl je niet aan het doden bent.” Het betekent dat het volmaakte en het onvolmaakte naast elkaar kunnen bestaan. Het betekent niet dat het onvolmaakte door het volmaakte teniet wordt gedaan. In onze onvolmaakte wereld blijft doden doden en blijft een vijand een vijand.

De barmhartige Samaritaan schoot niet door in zijn hulp
De parabel van de Samaritaan eindigt met een wending die het voorafgaande ontregelt, te weten het advies van Jezus om de Samaritaan als voorbeeld te nemen: “Doet u dan voortaan net zo.” De Samaritaan is weliswaar onze naaste omdat hij ons helpt, maar hij betoond hulpvaardigheid aan mensen die niet zijn naasten zijn. Betekent dit nu dat Jezus ons opdraagt ons uit te putten in hulpvaardigheid aan mensen die niet onze naasten zijn?

Ik meen dat we ervoor moeten waken ons uit te putten. Wat de Samaritaan doet, is niets anders dan een noodlijdende die hij op zijn weg vindt, gedoseerd te helpen. Gedoseerd in die zin dat hij de berooide Jood enkel weer op de been helpt. Gedoseerd ook in die zin dat de hulp die hij biedt, zijn eigen middelen niet overstijgt. Dat zijn hulp niet buitenproportioneel is, blijkt uit het feit dat de waard er geen moeite mee heeft dat de Samaritaan achteraf betaalt. Blijkbaar is het risico dat de Samaritaan niet terugkeert en dus niet betaalt, voor de waard te verhapstukken. Daarmee gedraagt de Samaritaan zich binnen het kader van de raad uit het Oude Testament: “Help je naaste naar vermogen, maar pas op: stort je niet in het ongeluk (Sirach, 29:20).”

Naastenliefde kan te ver gaan
Met de huidige toestroom van asielzoekers kunnen we ons de raad ons niet in het ongeluk te storten ter harte nemen. Het gevaar bestaat namelijk dat we overbelast raken. Geschat wordt dat de vluchtelingencrisis alleen al Duitsland 1.500 miljard euro gaat kosten. Ook de demografische belasting is aanzienlijk: Onder de 1,1 miljoen asielzoekers die zich in 2015 in Duitsland melden, bevinden zich 0,8 miljoen jonge mannen. Dit terwijl de leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar slechts 5 miljoen Duitse mannen telt. Daarbij komt dat tot 80% van de asielzoekers weinig kansen hebben op de Duitse arbeidsmarkt. Dit alles tegen de achtergrond dat de werkgelegenheid in de toekomst sterk zal dalen doordat ook de middenkaderberoepen door automatisering zullen verdwijnen. Al met al is een waarschuwing ons uit louter naastenliefde niet in het ongeluk te storten, alleszins gerechtvaardigd.

http://tpo.nl/2016/02/11/hulp-aan-asiel ... -ver-gaan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 17709
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor King George » Ma Feb 15, 2016 4:34 pm

Al te goed is buurmans gek. Wanneer stopt deze gekte eens?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7290
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor xplosive » Ma Feb 15, 2016 8:03 pm

..... zelfopoffering ..... of is het ..... zelfmoord ..... ?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 18246
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor mercator » Di Feb 16, 2016 12:19 am

Heel die links/christelijke naastenliefde en WilkommensKultur tegenover de asieleisers is één groot misverstand. De Gutmensch denkt dat hij GEEFT vanuit zijn eigen superioriteit terwijl de allochtoon denkt dat hij KRIJGT vanuit zijn superioriteit.
Dat betekent ook dat de allochtoon zal blijven doorgaan met te eisen, tot de onzinnigste zaken toe, en zelfs tot als de linksmens helemaal blut is en niks meer te bieden heeft. Want telkens als de parasiet iets krijgt wordt hij bevestigd in zijn gevoel van eigenwaarde. Die sukkels in de AZC's zullen dus niet tevreden zijn met snelle wifi en lekkere halal hapjes. Zodra ze die hebben is het voor hen niet meer dan logisch dat ze een BMW en een woning krijgen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 5772
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Ali Yas » Di Feb 16, 2016 12:35 am

Het probleem is hier, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, dat het niet de ontvanger is die van de gever gaat houden, maar de gever die van de ontvanger gaat houden. De hulpbehoevendheid van de immigranten vergroot hun aaibaarheid. Alleen mensen die niet tot die hulp bereid zijn, zien hoe scheef die relatie is. Niet alleen het geld en de goederen komen van één kant, de liefde óók.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 17709
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor King George » Di Feb 16, 2016 12:44 am

xplosive schreef:..... zelfopoffering ..... of is het ..... zelfmoord ..... ?


Politieke correctheid is suïcidaal. Je hebt de gestelde vraag dus eigenlijk al beantwoord.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7290
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor xplosive » Di Feb 16, 2016 4:28 am

Ali Yas schreef:De hulpbehoevendheid van de immigranten vergroot hun aaibaarheid.

Totdat er bruut verkracht wordt, kelen worden doorgesneden, (westerse) eigendommen (zelfs die van onschatbaar historisch belang) worden vernield, verwoest of gestolen, bedrijfsvoering wordt gesaboteerd of zelfs totaal wordt stilgelegd door brandstichting en er al met al een gigantische economische schade wordt aangericht die ons steeds dieper in een economische crisis doet wegzinken.

En dan nóg zullen er zijn die gewetenloze islamwaanzinnige extreemcriminelen als zielige kansarme stakkers zien die door nóg grotere toegeeflijkheid en kruiperigheid vanzelf wel op het goede pad zullen komen.

Eén ding is zeker : de kansarme (altijd eerlijk en hardwerkende) Chinezen in ons land hebben zich altijd heel anders gedragen (veel beter). Dus wáár zou die criminaliteit van al dat islamitisch tuig nou aan te wijten kunnen zijn en hoe intelligent moet je nou helemaal zijn om dát te kunnen snappen?

Toch zijn er massa's stekeblinde "hoogintelligente" (of moet ik zeggen "totaal verstard arrogante zelfingenomen hoogverwaande") betweters die volledig naast de praktijk van alledag in een ivoren-toren-(on)werkelijkheid leven.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 18246
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor mercator » Di Feb 16, 2016 10:43 am

xplosive schreef:Toch zijn er massa's stekeblinde "hoogintelligente" (of moet ik zeggen "totaal verstard arrogante zelfingenomen hoogverwaande") betweters die volledig naast de praktijk van alledag in een ivoren-toren-(on)werkelijkheid leven.

Hun probleem is dat ze zich niet kunnen inleven in de denkwereld van moslims. Ons werd immers allemaal wijsgemaakt dat "alle mensen het zelfde zijn"( denk aan dat dommige liedje van Sting The Russians love their children too ), dus dat iedereen waar ook ter wereld en van welke opinie ook automatisch op dezelfde manier zal reageren. De asielzoekers zijn in nood- dus wij geven ze hulp-dus de asielzoekers gaan dankbaar zijn-dus zullen ze zich aanpassen-dus zullen zij ons ook helpen als het nodig is.
Blatante onzin natuurlijk, maar om dat te zien moet heel die educatieve ballast overboord kunnen gooien en beseffen dat moslims compleet anders denken en geen zier geven om onze waarden en normen. Een moslim kan zonder verpinken zijn weldoener het hoofd afsnijden enkelen alleen omdat die geen moslim is.
Die linkse pseudo-intellectuelen missen gewoon de fantasie om te beseffen dat niet iedereen denkt en handelt als zij . En dat vanuit een in wezen racistisch superioriteitsgevoel.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7290
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor xplosive » Di Feb 16, 2016 11:29 am

Die linkse racisten zijn de ergste racisten die er zijn. En de zogenaamde linkse anti-fascisten zijn de ergste fascisten die er zijn. Want door het islamofascisme vrij spel te geven en zelfs aan te moedigen plegen ze het ergste fascistische hoogverraad dat er bestaat.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 18246
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor mercator » Di Feb 16, 2016 2:47 pm

xplosive schreef:Die linkse racisten zijn de ergste racisten die er zijn.

Dat herinner ik me nog het meest van mijn gesprekje met de linkse zorgvuldig ongeschoren "intellectueel" Maarten Van Rossem. Met welke neerbuigendheid en vals medelijden dat die sprak over moslims. Als waren het achterlijke sukkels die alleen maar een bank vooruit kunnen in de klas als hun blanke meester hen extra verwent. Sprak Wouter Bos niet in dezelfde zin op een PvdA congres een aantal jaren geleden tot zijn gehoofddoekte publiek wij socialisten weten hoe de ideale maatschappij eruit ziet en WIJ gaan die voor jullie realiseren !
Blijkbaar is de socialist er van overtuigd dat moslims helemaal NIKS zelf kunnen realiseren .
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 5772
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Ali Yas » Di Feb 16, 2016 7:14 pm

mercator schreef:De asielzoekers zijn in nood- dus wij geven ze hulp-dus de asielzoekers gaan dankbaar zijn-dus zullen ze zich aanpassen-dus zullen zij ons ook helpen als het nodig is.

Zo werkt het idd niet, maar zo werkt het in het algemeen niet. In feite lokken we dit gedrag zelf uit, door de nieuwkomers van alles te geven en niets van ze te eisen. Dat kan ook niet, vanwege hun onvermogen iets nuttigs bij te dragen. Daarom is het importeren van kanslozen in wezen immoreel. Moslims hebben als extra handicap dat ze vanuit hun geloof te horen krijgen dat ze geen ondergeschikten maar bazen horen te zijn. Aanstaande werkgevers voelen die houding doorgaans haarfijn aan, met de bekende gevolgen. Het is een vicieuze cirkel met twee neerwaartse krachten: uit principe niet bij willen dragen aan het geluk van anderen én vanwege het niet-bijdragen geen liefde voor die anderen voelen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 37456
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Pilgrim » Za Jul 28, 2018 4:41 pm

Hippocrates of Mohammed?

Geplaatst op 28 juli 2018

Afbeelding

De eed van Hippocrates wordt afgelegd door artsen op het moment dat zij artsenbevoegdheid krijgen. De intentie van deze eed is fundamenteel voor de instelling van artsen ten opzichte van de mensheid als geheel en de individuele mens die hij/zij te behandelen krijgt.

Naastenliefde

Eeuwenlang is voor zeer velen in de samenleving de intentie van deze verklaring mede richting gevend geweest voor hun houding in de samenleving. Eerbied voor het leven van een medemens is regelmatig ook opgenomen in wettelijke verklaringen, zoals een grondwet of (dichter bij huis) de doelstelling voor een vereniging of een samenwerkingsverband. Het betrachten van ‘eerbied en respect’ is niet enkel een verplichting voor artsen, maar zou moeten gelden voor iedereen die op enigerlei wijze iets kan doen of laten in het belang van de medemens.

Universaliteit
Wie de tekst van deze eed leest, beseft dat deze de bedoeling had de medemens van dienst te zijn, lief te hebben (eventueel Platonisch) en niet om de medemens ‘de maat te nemen’ of kwaad te doen. De intentie van deze eed is mede grondslag geweest voor de ver gevorderde (zogenaamd westerse) beschaving. Vrijwel iedereen zal de gedachte delen dat deze (persoonlijke) instelling of intentie UNIVERSEEL zou behoren te zijn.

Maat
Het is (lijkt) idealistisch om slechts van het goede uit te gaan en deze gedachte niet te gebruiken om anderen de maat te nemen. Daar valt echter niet aan te ontkomen als blijkt dat mensen of groepen mensen een instelling uitdragen of zelfs in de praktijk brengen die volkomen haaks staat op de bedoeling van Hippocrates. Een absolute tegenpool van de gedachte van Hippocrates is de grondlegging van de islam. Zowel de eed van Hippocrates als de grondgedachte van de islam is op schrift gesteld voor direct betrokkenen en nazaten. De eed van Hippocrates is slechts een enkel ‘velletje’. Een velletje dat getuigt van liefde. De koran is een boekwerk dat bol staat van haat en moordzucht.

Keuze
De mensheid staat voor een belangrijke keuze. Volgen we de gedachte van Hippocrates die, zoals hiervoor uiteengezet, niet enkel voor artsen, maar eigenlijk voor de totale mensheid geldt of laten we ons verleiden tot de haat en moordzucht van de islam?

Kalifaat of toch maar niet?
Er komt een beangstigende toekomst op ons af. Als atheïst benader ik deze hiervoor beschreven keuze langs niet religieuze weg. Evenals het waarnemen van de verschillen in (geestelijke) intentie zijn ook verschillen waar te nemen tussen de verschillende wereldgodsdiensten. De niet islamitische zijn geëvolueerd tot medemens liefhebbende instellingen. De islam is en blijft een idealistische organisatie die haat en moordzucht uitstraalt en in de praktijk brengt. En... op beangstigende wijze streeft naar een wereldkalifaat.

Toekomst
WAT GAAT ONS VERDERE LEVEN BEPALEN? (en dat van onze kinderen en kleinkinderen). Zijn we bereid om ons in te zetten voor het behoud van het goede in de menselijke samenleving of laten we het kwaad over ons komen?

Door: “M.A.L. Sion”

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/28 ... -mohammed/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 14915
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Jul 28, 2018 8:11 pm

Pilgrim schreef:
De mensheid staat voor een belangrijke keuze. Volgen we de gedachte van Hippocrates die, zoals hiervoor uiteengezet, niet enkel voor artsen, maar eigenlijk voor de totale mensheid geldt of laten we ons verleiden tot de haat en moordzucht van de islam?

STOP met deze valse vlag vertoning!

Verleiden is niet het juist woord in combinatie met het persoonlijk voornaamwoord 'we'. Dit schetst een verkeerd beeld van wat er werkelijk mis is in de wereld. Islam is inderdaad een vieze smerige walgelijk onmenselijke op haat en oorlog geïnspireerde heidense baggerreligie van meer dan 1400 jaar geleden die niet los van politieke aspiraties en religieuze superioriteitswaanzin gezien mag worden. De verderfelijke satansgeest is echter in ruime mate aanwezig in de universele mens. De mensheid is in ruime mate slecht. Daar vallen dus ook Joden, Christenen, Hindoes, Buddhisten en ander religieus volk onder. Centraal echter staat het achterna lopen van de een of andere sekte of politieke leider dat tot moordzucht aanleiding geeft. Daaronder zullen zich dus ook atheïsten bevinden.

RELIGIE en POLITIEK is SMERIG

Het draait allemaal om macht, geld en sex.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 5772
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor Ali Yas » Za Jul 28, 2018 11:43 pm

Ariel schreef:
... hoe een moslim tegen de in zijn ogen verdorven wester­se samenle­ving aankijkt.

Waarom moet mij dat boeien? Kennelijk vond hij die samenleving goed genoeg, anders was hij hier niet. En als hij hem niet goed genoeg vindt en hier toch is, wat zegt dat dan over hem? Dat hij een jihadist is of een klaploper - of allebei. Hoe dan ook is het oninteressant wat een moslim van onze samenleving vindt. Logica, Henk.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4129
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Naastenliefde gaat heel ver

Berichtdoor sjun » Zo Jul 29, 2018 5:34 pm

mercator schreef:
xplosive schreef:Die linkse racisten zijn de ergste racisten die er zijn.

Dat herinner ik me nog het meest van mijn gesprekje met de linkse zorgvuldig ongeschoren "intellectueel" Maarten Van Rossem. Met welke neerbuigendheid en vals medelijden dat die sprak over moslims. Als waren het achterlijke sukkels die alleen maar een bank vooruit kunnen in de klas als hun blanke meester hen extra verwent. Sprak Wouter Bos niet in dezelfde zin op een PvdA congres een aantal jaren geleden tot zijn gehoofddoekte publiek wij socialisten weten hoe de ideale maatschappij eruit ziet en WIJ gaan die voor jullie realiseren !
Blijkbaar is de socialist er van overtuigd dat moslims helemaal NIKS zelf kunnen realiseren .

Daar zouden ze dan wel eens gelijk in kunnen krijgen met betrekking tot het soort dat deze kant op komt en linea recta door de sociale dienst wordt onderhouden om nooit meer aan het werk te gaan. Vooral zulke lieden radicaliseren.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.


Terug naar “Ethiek, Moraliteit en Logica”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten