GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Manon »

VRIJE TRIBUNE ARTIKEL
Door: John De Wit
10 december 2015, 20:38

GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN


De godsdienstvrijheid wordt al gegarandeerd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering.

Kan of mag je 'ondemocratische' godsdienstige overtuigingen verbieden of bestraffen? wat zijn de gevolgen dan?
Een godsdienst is een overtuiging, een mening eigenlijk. Dat is niet oneerbiedig bedoeld, want een godsdienst is niet zomaar een mening natuurlijk, maar een mening over hoe de hele wereld in elkaar zit. Net als alle andere meningen kan hij worden gekozen én veranderen. Dat is niet zo bij een handicap, een huidskleur of een seksuele geaardheid. Meningen vormen een onderdeel van iemands identiteit, maar dat onderdeel kan door de overheid op bepaalde plaatsen en momenten worden beperkt. De vrijheid van meningsuiting impliceert immers niet dat iedereen altijd alles op alle momenten moet kunnen zeggen. Ze impliceert niet dat je op de muur van de kathedraal 'BDW is zot' kan gaan kalken. Evenmin kan je tijdens een eredienst je kritiek op de beurs ventileren met een megafoon.
De vrijheid van meningsuiting is in België niet absoluut. Ze wordt o.a. beperkt door redenen van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, rechten van anderen. Meer bepaald de antiracismewet, de antidiscriminatiewet en de genderwet beperken de vrijheid van meningsuiting. België huldigt dus niet het Amerikaanse model, dat alle meningsuitingen toelaat, ook de meest hatelijke, voor zover er geen concrete oproep tot geweld tegen concrete groepen of personen is.
Er zijn meerdere redenen waarom de godsdienstvrijheid als apart recht beter wordt afgeschaft en ondergebracht bij de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering. Dat was historisch al zo in de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, het basisdocument van alle latere mensenrechtenverklaringen. En het werd ook bepleit door de Radicale Verlichting. Maar in de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting aparte rechten. Dat zou dus beter veranderen.

1. De vrijheid van religie onderbrengen bij de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering heeft het voordeel van de eenvoud en de transparantie. Wie momenteel de artikels 9 en 10 van het EVRM leest, ziet overigens dat dit een warboel is.

2. Het huidige systeem bevordert concurrentievervalsing onder meningen. Door hun apart statuut krijgen religieuze meningen of overtuigingen meer rechten dan andere meningen. Ze kunnen die zelfs verdrukken. Zo meent de islam dat meningen die zijn overtuiging beledigen, moeten worden verboden en willen de islamitische staten 'godslastering' (uiteindelijk ook een mening) overal in de wereld als racisme verbieden en zelfs bestraffen.
Bovendien kunnen godsdienstige overtuigingen tot praktijken leiden, die bij andere overtuigingen zeker verboden zouden worden. Voorbeeld: het marihuanagebruik van de rastafari's, maar ook onverdoofd ritueel slachten en besnijdenis van jongens. Die laatste zou buiten een religieuze context worden gezien als kindermishandeling. Ze is verboden voor meisjes, maar niet voor jongens. In Keulen trad enkele jaren terug een rechter op tegen besnijdenis van jongens onder de achttien jaar, maar dat leidde verder tot niets.

3. Door de verschillende behandeling van de meningen zelf ontstaat discriminatie. Wie beweert dat homo's van hoge gebouwen moeten worden gegooid, kan worden vervolgd. Wie hetzelfde zegt binnen een godsdienst wordt ongemoeid gelaten. Terwijl het om precies dezelfde inhoud gaat.
De antidiscriminatiewetgeving, die nu al discriminerend is op minstens twee vlakken (nl. sommige discriminatiegronden (huidskleur, zogenaamd ras, etnische afstamming…) kunnen leiden tot een strafzaak, andere discriminatiegronden niet; sommige discriminatiegronden (huidskleur, zogenaamd ras, etnische afstamming….) komen voor de correctionele rechtbank, de andere voor assisen en die zijn de facto onvervolgbaar), wordt door het systeem van godsdienstvrijheid nog complexer. Als godsdiensten onder de vrijheid van meningsuiting zouden vallen dan zouden voor alle meningen dezelfde regels gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen.

4. Wat een godsdienst is kan inhoudelijk niet precies worden gedefinieerd. Noch het geloof in het hiernamaals, noch een scheppingsverhaal, noch het geloof in almachtige of eeuwige wezens is cultureel universeel, zo leert ons professor Maarten Boudry (Universiteit Gent). Zowel katholieken, boeddhisten, salafisten, animisten, rastafari's, Scientology-aanhangers en pastafarianisten (aanhangers van de Kerk van het Vliegend spaghettimonster) noemen zich aanhangers van een godsdienst en eisen de rechten op die daaraan verbonden zijn.
De democratieën reageren heel verschillend op dezelfde godsdiensten. In de VS is Scientology als religie erkend, in België niet en hier wordt Scientology vervolgd als criminele organisatie. Terwijl ondertussen andere godsdiensten, uit wiens naam even erge praktijken worden bedreven (de politieke islam), in België niet worden vervolgd.
Voor de democratie rijst hier de vraag op welke grond deze vervolgingen precies gebeuren en of ze eigenlijk wel kunnen. Als je de godsdiensten onderbrengt bij de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, wordt dit de vraag naar de mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Kiezen we voor het Amerikaanse model of het Europese, met zijn antiracisme- en antidiscriminatiewetten? De vraag wordt dan ook of je antidemocratische groeperingen, zoals bv. het salafisme, kan verbieden en wat daarvan de voor- en nadelen zijn (Zie hiervoor: http://www.gva.be/cnt/aid1204306/zeven- ... ia4belgium). De discussie zal dan veel zuiverder zijn omdat ze voor alle overtuigingen dezelfde is. Maar over deze thema's spreek ik mij in dit stuk niet uit.

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/godsd ... afschaffen

Dit is het eerste deel van een ingekorte tekst van een lezing voor de studenten filosofie aan de Universiteit van Antwerpen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Manon »

(Dit is het tweede deel van een voordracht voor de laatstejaarsstudenten filosofie aan de Universiteit van Antwerpen op 7 december 2015)

VRIJE TRIBUNE ARTIKEL
Door: John De Wit
12 december 2015, 08:15

MOETEN WE HET MENSENRECHTENHOF IN STRAATSBURG LATEN VOOR WAT HET IS?


Het Europese Hof in Straatsburg focust te veel op allerlei details. Er zijn betere manieren om onze mensenrechten te beschermen.
(Dit is het tweede deel van een voordracht voor de laatstejaarsstudenten filosofie aan de Universiteit van Antwerpen op 7 december 2015, Lees hier deel 1)
Frankrijk schort het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM) tijdelijk op, het Verenigd Koninkrijk wil uit de Raad van Europa stappen omdat het zich niet meer wil onderwerpen aan het Europees Mensenrechtenhof van Straatsburg, Rusland keurde nog maar pas een wet goed, waardoor het land arresten van het Straatsburgse Hof kan negeren. Er komt steeds meer kritiek op dat Hof. Een analyse van de argumenten om dit Hof te laten voor wat het is, zonder daarom de mensenrechten te laten vallen.


Vooraf

Ik bekijk de mensenrechten als socioloog, niet als jurist. Een jurist pakt een probleem aan door een rechtsregel te ontwikkelen, ervoor te zorgen dat die rechtsregel past binnen het geheel van duizenden andere bestaande rechtsregels en door een rechtbank bevoegd te verklaren om die rechtsregel toe te passen. Een socioloog kijkt naar de ideologieën en machtsfactoren achter deze rechtsregels. Hij is als de cynicus van Oscar Wilde, die naar de bloemen kijkt. En zich afvraagt waar de kist staat.

De basisverklaringen van de rechten van de mens zijn sinds een halve eeuw niet meer aangepast. Onze Europese Verklaring kwam er onmiddellijk na WOII met als opdracht ervoor te zorgen dat zoiets als de holocaust nooit meer zou voorkomen. Ondertussen is de sociale en politieke situatie grondig gewijzigd, maar wij werken nog altijd met dezelfde verdragen. Dit geldt trouwens ook voor bv. de vluchtelingenconventie, die met haar oogmerk op politieke vluchtelingen, voorbijgestreefd is.

De mensenrechten en de discriminatiewetgeving zijn - sociologisch bekeken - een manier om (delen van) de samenleving te organiseren. Voorbeeld: de discriminatiewetgeving en de manier waarop ze wordt toegepast, bestrijden de discriminatie niet, ze organiseren ze. Sommige discriminaties en haatmisdrijven worden strafrechtelijk vervolgd (racisme), andere uitdrukkelijk niet (alleenstaanden, bejaarden in rusthuizen). Voor deze laatste twee groepen doet geen enkel discriminatiecentrum overigens iets.


De mensenrechten zijn mensenwerk. Er is ongetwijfeld een dun geraamte van universele rechten (het recht op leven, het verbod van foltering, de vrijheid van meningsuiting e.d.). Maar dat dunne geraamte wordt door de lokale samenlevingen 'aangedikt'. De VS verdikken de vrijheid van meningsuiting anders dan België dat doet. Nederland en België verdikken door hun euthanasiewetgeving het recht op leven anders dan bv. Polen dat doet.

Bovendien worden de mensenrechten en dan vooral het discriminatiebegrip ideologisch ingevuld of anders gezegd 'verdikt', door lobby- en belangengroepen en door internationale hoven die als 'gulzige instituties' hun macht voortdurend uitbreiden. Andere lobby's en andere samenlevingen zouden die unversele mensenrechten anders kunnen 'verdikken'.

Voorbeelden:

* Het recht op leven wordt meestal niet ingevuld als het recht om het leven te beëindigen, als het recht op zelfdoding. Terwijl het einde van het leven toch tot het leven behoort.

* België wordt in Straatsburg proportioneel gezien het meest veroordeeld voor foltering, vernederende en mensonterende behandeling. Dat terwijl toch ook landen als Rusland, Turkije en Azerbeidjan lid van de Raad van Europa zijn. Een merkwaardige vaststelling, die haar oorzaak vindt in lobbying van vreemdelingenadvocaten en in de werkwijze van het Hof zelf.


Argumenten

Welke argumenten zou men nu kunnen aandragen om uit de Raad van Europa en vooral uit het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te treden? Waarom dus?

1. Omdat het een overbodig orgaan is. Het was nuttig toen wetgeving niet getoetst werd aan de mensenrechten. Maar sinds begin deze eeuw gebeurt dat in België al door het Grondwettelijk Hof. Er is dus geen extra Straatsburgs schoonmoeder nodig. Een eenvoudig en transparant systeem dicht bij de mensen is beter dan een ingewikkeld.

2. Omdat het zijn doel niet heeft gerealiseerd (nl. nieuwe genocides en burgeroorlogen voorkomen), terwijl het zich bijna totalitair bezighoudt met allerlei manieren waarop samenlevingen die dunne universele mensenrechten verdikken, (kruisbeelden in scholen, stemrecht voor gevangenen, uitzetting van illegalen, familienaamwetgeving). Dat leidt tot arresten die in nogal wat samenlevingen als pietluttig en betuttelend worden ervaren.

3. Omdat het een "gouvernement des juges" is geworden en zo een gevaar is voor de democratie. Democratie houdt altijd twee dingen in: 1. de meerderheid beslist; 2. met respect voor de minderheden. Het tweede aspect heeft dermate proporties aangenomen dat de meerderheid - zeker in België - het steeds moeilijker krijgt om te beslissen. Als een lange en moeilijke maatschappelijke discussie na tien jaar overleg en compromissen eindelijk is beslist door het parlement, kan een 'verliezer' naar Straatsburg stappen en die kan hem dan gelijk geven.
In asielzaken heeft Straatsburg zijn bevoegdheid op eigen houtje uitgebreid, is op de stoel van de Diensten Vreemdelingenzaken van de landen van de Raad van Europa gaan zitten en maakt een asielbeleid quasi onmogelijk. Profssor Marc Bossuyt toonde dat ten overvloede aan. (Zie bv: http://www.gva.be/cnt/aid1216391/steeds ... traatsburg).

4. Omdat het tegenstrijdige, onbegrijpelijke en willekeurige arresten velt. Zo ontzegt Straatsburg de toepassing van de mensenrechten aan racisten en negationisten die ongepaste woorden hebben gebruikt (op basis van artikel 17 EVRM, dat de mensenrechten niet van toepassing verklaart op personen en groepen die zelf de mensenrechten verwerpen: Féret, Dieudonné, Le Pen, Garaudy…). Maar het doet dat niet voor terroristen die ongepaste daden tegen de democratie hebben gesteld (Trabelsi), zodat bv. België veroordeeld wordt om het terrorisme te financieren door de schadevergoedingen die het moet geven aan veroordeelde terroristen.
De case-law-achtige werking van Straatsburg maakt de willekeur nog groter en leidt soms tot flagrante tegenspraken tussen eigen arresten (bv. bij de arresten over vrijheid van meningsuiting en de pers). Het wordt op de duur scholastiek.

5. Omdat Straatsburg soms samenlevingsontwrichtend werkt. Dat komt omdat de rechtspraak van het Hof ineens geldt voor alle landen van de Raad van Europa. Dat is een vorm van juridisch imperialisme die zonder respect voor de eigenheid van de diverse samenlevingen en culturen in de landen van de Raad van Europa, wordt opgeglegd. Zo kan een probleem in Turkije of Azerbeidjan, waar de rechten van verdachten en gearresteerden veel minder goed geregeld zijn dan in ons land en waar de politie allicht wel wat hardhandiger optreedt dan hier, leiden tot de verplichting om het hele strafrechtssyteem te herzien in België. We zagen dat duidelijk bij Salduz.

Zoals gezegd: mensenrechten zijn universeel, maar dat universele deel is dun. Het wordt altijd 'aangedikt' door culturele elementen uit een concrete samenleving. Die samenlevingen verschillen in de Raad van Europa te sterk om tot algemeen geldende rechtspraak te kunnen komen, zeker als Straatsburg zich dan vooral met allerlei details ('verdikkingen') gaat bezighouden.
Het Grondwettelijk Hof kent de Belgische samenleving het beste. Het kan beter oordelen over een mensenrechtenschending hier dan een kamer in het Hof van Straatsburg waar een Rus, een Turk en een Griek samenzitten. Bovendien blijven de arresten van het Grondwettelijk Hof beperkt tot België, ze worden niet veralgemeend over samenlevingen die op een totaal andere wijze functioneren. Ongetwijfeld zullen de lobby's die belang hebben bij de huidige regeling, beweren dat een uittreding uit de Raad van Europa 'onmogelijk' is: 'Dit kan niet!'. Ze verabsoluteren echter de bestaande situatie. De geschiedenis en de sociologie tonen aan dat alles kan. Maar toegegeven, de Kracht van de Stilstand is heel sterk.


http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/moete ... or-wat-het
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21037
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door King George »

Een godsdienst welke geen wederkerigheid kent is niet inpasbaar in een democratische rechtsstaat, want deze stelt het wetboek als ondergeschikt aan hun eigen wetten en dogma's. Een groot fundament voor onze godsdienstvrijheid is juist de in de constitutie beslechte scheiding van kerk en staat.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Manon »

Die scheiding tussen kerk/moskee/synagoge/spaghettivergiet en staat hoeft toch niet te verdwijnen uit de grondwet als men het artikel over de godsdienstvrijheid verwijdert en onderbrengt onder het artikel van vrijheid van meningsuiting?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21037
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door King George »

Integendeel.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Manon »

King George schreef:Integendeel.
Indien het belijden van een religie geen enkele voorkeursbehandeling meer geniet, dan is het toch automatisch dat er een scheiding is tussen (whatever je geloof)/ en de staat.
Er is vrijheid van het uiten van een mening, en voor je daden moet je je net - zoals iedereen - houden aan de wetten van het land.

Waarom heb je dan in feite nog een extra scheiding tussen kerk en staat nodig? Je kan het gewoon behouden voor alle zekerheid om de jihadisten niet op foute ideeën te brengen, maar verder?

Als mijn spaghettipot zegt dat ik van de kleine teentjes van mijn eerstgeborene gehaktballetjes moet maken, dan mag ik dat toch evenmin mèt scheiding tussen kerk en staat als zonder, zou ik denken.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21037
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door King George »

Wat een kwaadaardige doctrine is die spaghettipot zeg. Het lijkt de Islam wel. :roll:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Manon »

King George schreef:Wat een kwaadaardige doctrine is die spaghettipot zeg. Het lijkt de Islam wel. :roll:
minder erg als clitoriskes afknippen of piemelvelletjes verwijderen en af en toe eens wat teveel meenemen zou ik denken.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Beter de islam afschaffen als terroristisch gedachtegoed.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Allemaal gelul voor niks! Zinloos geouwehoer
in een lege beschermde ruimte!


Hoe dat zo? Neem de VN. Vroeger de UNO. Vijftig jaar geleden betraden vertegenwoordigers uit verschillende Arabische moslimlanden de zaal nog met een dolk aan hun zijde!

En nu? Bij mijn weten gebeurt dat niet meer. Misschien wel verboden. Arabieren horen niet thuis in de VN. Zij erkennen de rechten van de mens niet. Boycotten die hap! Daar is Amerika toch zo goed in? [...]

Politiek en de zegevierende huichelarij is de baas en niet een stelletje filosofen aan de universiteit.

POLITIEK IS SMERIG.

Die kan het beste met revolutie tegemoet getreden worden, wanneer het dwangmatig opleggen van een boel overbodige intolerante onzin te lang duurt.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48893
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: GODSDIENSTVRIJHEID ALS APART RECHT AFSCHAFFEN

Bericht door Pilgrim »

Jan Roos: Religie is ook maar een mening
LaVieJanRoos - Gepubliceerd op 17 nov. 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie