LIEGEN is soms toegelaten in de Islam

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

LIEGEN is soms toegelaten in de Islam

Berichtdoor Dutch » Wo Jan 29, 2003 6:20 pm

Onder bepaalde omstandigheden is liegen toegelaten in de Islam.

Hieronder vinden jullie daarover een artikel (heb het uit het Engels vertaald) door Abdullah Al Araby. Hij gaf mij zijn expliciete toestemming om dat te doen en het hier te plaatsen.
De originele Engelse versie is te vinden op :

http://www.islamreview.com/articles/lying

Hier dan de vertaling, de moeite zeker waard !


LIEGEN in Islam

Door Abdullah Al Araby

Zoals de meeste godsdiensten verbiedt Islam meestal te liegen. De Koran zegt : “Voorzeker, God leidt hem die buitensporig en een grote leugenaar is, niet.” K.40:28
In de Hadith wordt Mohammed ook aangehaald : “Wees eerlijk omdat eerlijkheid leidt tot goedheid, en goedheid leidt naar het paradijs. Wees op uw hoede voor valsheid omdat het leidt naar immoraliteit, en immoraliteit leidt naar de hel.”

Nochtans zijn er in de Islam, en dit in tegenstelling tot de meeste godsdiensten, bepaalde omstandigheden waarin liegen niet alleen getolereerd, maar zelfs aangemoedigd wordt. Het boek “The spirit of Islam” van de moslimgeleerde Afif A. Tabbarah werd geschreven om Islam te promoten. Op pagina 247 zegt Tabbarah : “Liegen is niet altijd slecht, we mogen ervan uitgaan dat in bepaalde omstandigheden een leugen vertellen voordeliger en beter is voor het algemene welzijn en de verzoening tussen mensen, dan de waarheid. Daarom zegt de Profeet (Mohammed) ‘Wie (door leugens) de mensen onderling verzoent, het goede beoogt of het goede zegt, is geen vals persoon.’ ”

Bij het nader bekijken van deze verwarrende tweeslachtigheid in Islam zullen we eerst voorbeelden uit de recente en de oude islamgeschiedenis onderzoeken. Deze voorbeelden tonen aan dat liegen een gemeenschappelijke manier van doen is bij de islamitische clerus en staatshoofden.

In juni 1967 werd Egypte door Israël verslagen en verloor het ook het Sinaï schiereiland tijdens de “zesdaagse oorlog”. Dientengevolge werd het de eerste doelstelling van Egypte dit verloren territorium terug te krijgen. President Nasser, en later President Sadat, adopteerden het motto : “Geen stem mag luider klinken dan de stem van DE STRIJD”. De actieve soldaten van 1967 bleven in dienst en in staat van paraatheid in afwachting van “DE STRIJD”, zogezegd omdat die elke dag terug kon oplaaien. Nochtans gingen de jaren voorbij, de Egyptenaren werden deze politieke hype beu en hadden genoeg van hun “noch oorlog, noch vrede”-statuut. Uiteindelijk proclameerde Sadat in 1972 dat dit nu het jaar was voor de langverwachte STRIJD.

Het hele jaar door zweerde hij “Ik zweer jullie op mijn eer dat dit jaar niet zal voorbijgaan zonder dat we DE STRIJD aanbinden”. De mensen geloofden hem omdat hij zijn reputatie en eer door deze eed op het spel zette. Tot ieders verbazing ging het jaar voorbij zonder één enkel schot! Dit had tot gevolg dat zowel in als buiten Egypte velen hem beschouwden als een loze bluffer. Deze opinie werd versterkt in het daaropvolgende jaar 1973. Hij maakte verder geen gewag meer van zijn eed in verband met de strijd. Vele soldaten werden uit hun dienst ontslagen en vele officieren kregen verlof. Toen, zonder voorafgaande waarschuwing, in oktober 1973, viel Sadat aan en wat later als de Yom Kippur-oorlog de geschiedenis zou ingaan begon op deze manier.

Als militair aanvoerder werd van Sadat verwacht het verrassingselement te gebruiken om de vijand erin te luizen. Als een devoot moslim was Sadat geenszins begaan met zijn verbroken eed. Hij wist dat de geschiedenis en de richtlijnen van de Islam hem zouden ontslaan van de geestelijke verantwoordelijkheid voor het gebruiken van een leugen als basis van een strategisch militair manoeuver.

Dit punt wordt bewezen door vele voorvallen uit het leven van Mohammed. Hij loog vaak en raadde zijn volgelingen aan hetzelfde te doen. Hij redeneerde dat het succesvolle vooruitzicht van de uitbreiding van de invloed van Islam het aanvankelijk verbod van Allah op liegen teniet deed. Een goed voorbeeld van aansporen tot liegen is de getuigenis van de moord op Kaab Ibn al-Ashrf, een lid van de Joodse stam Banu al-Nudair. Deze getuigenis vertelt dat Kaab aan de zijde stond van de Quraishis in hun strijd tegen Mohammed. Dit werd bevestigd door geruchten, waardoor Mohammed razend kwaad werd. Het was algemeen gekend dat Kaab liefdespoëzie voorlas aan moslim vrouwen. Mohammed zocht vrijwilligers om hem van Kaab Ibn al-Ashrf af te helpen. Zoals Mohammed het stelde, had Kaab “Allah en diens Apostel kwaad gedaan”. In die tijd waren Kaab Ibn al-Ashrf en zijn stam zeer sterk zodat het niet gemakkelijk was voor een vreemdeling om te infiltreren en de taak uit te voeren. Een moslim, Ibn Muslima genaamd, was vrijwilliger voor de moordopdracht op voorwaarde dat Mohammed hem zou toelaten te liegen. Met de toestemming van Mohammed ging Ibn Muslima naar Kaab en vertelde hem leugens waaruit bleek dat er ontevredenheid was over Mohammed’s leiderschap. Toen hij het vertrouwen van Kaab had gewonnen lokte hij hem weg van zijn huis met een list en vermoordde hij hem op een afgelegen plek in het duister.Een gelijkaardig voorbeeld vinden we in het verhaal van de moord op Shaaban Ibn Khalid al-Hazly. Het gerucht liep dat Shaaban een leger ronselde om Mohammed te bevechten. Mohammed nam wraak door Abdullah Ibn Anis opdracht te geven om Shaaban te vermoorden. Weerom vroeg de moordenaar in spe de toelating van Mohammed om te liegen. Mohammed gaf hem die en droeg hem op te zeggen dat hij een lid was van de Khazaa stam. Toen Shaaban Abdullah zag komen, vroeg hij hem “Van welke stam ben jij?” Abdullah antwoordde “Van de Khazaa”. En voegde eraan toe “Ik heb gehoord dat u een leger ronselt om Mohammed te bestrijden en ik kom mij bij uw rangen voegen”. Abdullah wandelde aan de zijde van Shaaban en vertelde hem hoe Mohammed hen de afvallige leer van de Islam opdrong en deed er zijn beklag over dat Mohammed de mond snoerde van de Arabische patriarchen en de hoop van de Arabieren de grond inboorde. Aldus keuvelend kwamen ze aan bij de tent van Shaaban. Diens metgezellen verlieten hen en Shaaban nodigde Abdullah uit in zijn tent om er te rusten. Abdullah wachtte af tot alles rustig was en iedereen sliep. Abdullah hakte toen Shaaban’s hoofd af en bracht het naar Mohammed als een trofee. Toen Mohammed Abdullah zag riep hij zegevierend uit “Uw gezicht was triomfantelijk (Aflaha al-wajho)”. Abdullah maakte de groet wederkerig en zei “Het is uw gezicht, Apostel van Allah, dat triomfantelijk was (Aflaha wajhoka, ya rasoul Allah).”

Bepalingen voor liegen in Islam

De meeste moslims zijn vertrouwd met de islamitische principes die liegen toelaten wanneer ze de noodzaak aanvoelen om dat te doen. Daartoe behoren :
Oorlog is bedrog
De noodzaken rechtvaardigen het verbodene
Wanneer je voor twee kwaden staat, kies dan het minste kwade

Deze principes werden afgeleid van verzen uit de Koran en de Hadith.


In de Koran beweert Mohammed :

“God zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmee gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt God u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.” K 5:89

“God zal je niet ter verantwoording roepen voor jouw ijdele eden, maar Hij zal je ter verantwoording roepen voor hetgeen jouw hart heeft verdiend. God is Vergevensgezind, Verdraagzaam.” K 2:225

“Wie God verwerpt, na te hebben geloofd - behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust God's toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.” K 16:106

De gekende islam commentator Al-Tabary verklaarde Surah 16:106 als een vers dat aan Mohammed werd geopenbaard nadat hij vernomen had dat Ammar Ibn Yasser gedwongen werd zijn geloof af te zweren toen hij door de Banu Moghera stam ontvoerd werd. Mohammed troostte Ammar door hem te zeggen “Als zij draaien, draai jij dan ook.” (Verklaring : als ze je opnieuw ontvoeren, heb je de toestemming om me opnieuw te verloochenen).

Deze en gelijkaardige verzen uit de Koran tonen duidelijk aan dat leugens zonder opzet van moslims vergefelijk zijn en dat zelfs hun opzettelijke leugens kunnen vergeven worden door extra verplichtingen. Het is ook duidelijk dat wanneer ze zich gedwongen voelen dit te doen, moslims mogen liegen onder ede en zelfs valselijk hun geloof in Allah mogen verloochenen, zolang ze maar de geloofsbelijdenis in hun hart hebben.

In de Hadith legt Mohammed de nadruk op hetzelfde concept

Uit “Ehiaa Oloum al-Din” door de bekende islamgeleerde al-Ghazali, Vol. 3 : PP. 284-287 :

Eén van Mohammed’s dochters, Oum Kalthoum, getuigt dat ze nooit de Apostel van God had horen zeggen dat liegen goed te keuren was, behalve onder de volgende drie omstandigheden :
Om de mensen met elkaar te verzoenen
In oorlogstijd
Tussen echtgenoten, om de familiale vrede te bewaren

In één van de passages uit de Hadith zegt Mohammed : “De zonen van Adam zijn verantwoordelijk voor al hun leugens, behalve deze gebruikt om verzoening tussen moslims te bewerkstelligen.”

In een andere passage : “Aba Kahl, verzoen de mensen” (Verklaring : zelfs door leugens).De volgende passage toont aan dat er een hele waaier is van omstandigheden waarin de profeet liegen toelaat. “De zonen van Adam zijn verantwoordelijk voor al hun leugens, behalve bij de volgende uitzonderingen : gedurende oorlogstijd omdat oorlog bedrog is, om twee mannen die ruzie maken met elkaar te verzoenen, en als een man zijn vrouw tot bedaren moet brengen”.

Het principe van AL-TAKEYYA

Het Arabische woord “takeyya” betekent “voorkomen” of “behoeden voor”. Het principe van Al-Tekeyya wil dus zeggen dat moslims de toelating hebben om te liegen als een preventieve maatregel tegen geanticipeerd kwaad dat henzelf of andere moslims zou kunnen overkomen. Dit principe geeft moslims de vrijheid om te liegen onder omstandigheden die zij als levensbedreigend beschouwen. Ze mogen zelfs hun geloof verloochenen, zolang ze het maar niet menen in hun hart. Al-Takeyya is gebaseerd op het volgende vers uit de Koran :

“Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan God, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt (om te vermijden dat ze u kwaad berokkenen). En God waarschuwt u voor Hemzelf en tot God zullen allen weerkeren.”K 3:28

Volgens dit vers kan een moslim voorwenden vriendschap te sluiten met ongelovigen (in strijd met de regels van de Islam) en voorwenden hun ongeloof aan te hangen om te voorkomen dat ze hem kwaad kunnen doen.

Volgens het principe van Takeyya en bij het doden van een ander menselijk wezen, dat de moslim bedreigt, is het voor een moslim legitiem in tegenspraak tot zijn geloof te handelen. De volgende handelingen zijn dan toegelaten :

Wijn drinken, niet bidden en niet vasten tijdens de ramadan
Het geloof in Allah verloochenen
Knielen ter aanbidding van een andere god dan Allah
Onoprechte eden zweren


De gevolgen van het principe van Al-Takeyya

Het is diep treurig dat men, wanneer men te maken heeft met moslims, zich voor ogen dient te houden dat moslims iets met schijnbare eerlijkheid doen of zeggen, terwijl ze in werkelijkheid juist het tegenovergestelde menen. Botweg gezegd, Islam laat moslims toe te liegen telkens ze denken dat hun eigen welzijn of dat van de Islam bedreigd wordt.

In de sfeer van internationale politiek, stellen we ons dan de vraag : Kunnen we erop vertrouwen dat moslimlanden hun deel van de overeenkomsten die ze tekenen met niet moslimlanden nakomen? Het is een gekend verschijnsel dat moslims, in een zwakke positie, ongeveer met alles akkoord kunnen gaan. Eenmaal ze sterk worden ontkennen ze wat ze vroeger verkondigden.

Het principe van leugens goed te keuren voor het welzijn van de Islam heeft vérstrekkende gevolgen voor het verspreiden van de islam godsdienst in het Westen!. Moslim activisten gebruiken bedrieglijke taktieken om het islam imago op te poetsen en het zo aantrekkelijker te maken voor mogelijke nieuwe bekeerlingen. Ze proberen zorgvuldig verwijzingen naar enig negatief aspect van de islamitische leer en teksten te vermijden, te verstoppen of er gewoon over te zwijgen.

Een voorbeeld van islamitisch bedrog is dat moslim activisten steeds de koranverzen aanhalen uit het vroegste stadium van Mohammed’s zendingsleven, terwijl hij nog in Mekka woonde. Deze teksten zijn vredevol en geven tolerantie tegenover niet-gelovigen als voorbeeld. Ondertussen zijn ze er zich wel van bewust dat het merendeel van deze verzen afgeschaft werd (geschrapt en vervangen) door verzen die kwamen nadat Mohammed naar Medina verhuisde. Deze vervangende verzen weerspiegelen vooroordelen en onverdraagzaamheid en vermelden geweld jegens ongelovigen.

Tot besluit kunnen we zeggen dat het van het allergrootste belang is te begrijpen dat moslimleiders deze uitvluchtsmogelijkheid in hun godsdienst kunnen gebruiken om zich te kunnen bevrijden van om het even welke blijvende verbintenis! Het is ook zeer belangrijk te weten dat moslim activisten die de Islam verkondigen niet altijd de volledige waarheid zouden kunnen zeggen. Wanneer men te doen heeft met moslims is niet wat zij zeggen van belang, maar wel wat ze in hun hart bedoelen.

Gebruikersavatar
Omar Fathi
Berichten: 22
Lid geworden op: Di Jan 28, 2003 9:21 pm
Contact:

Berichtdoor Omar Fathi » Do Jan 30, 2003 12:38 am

Om met de deur in huis te vallen, heb je een werk/bron over hetzelfde onderwerp van een echte Arabisch/Islamitische auteur?

De persoon waarnaar u refereert en eveneens de site lijken mij -om het cru te stellen- nogal ideologisch getint... de Arabische naam is trouwens slechts een schertsende pseudoniem.

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Do Jan 30, 2003 12:49 am

Beste Omar Fathi,

Naar de goede geest van het principe van At-Takeyya is het onmogelijk dat een islamitische auteur zulk artikel schrijft. Begrijpt U ?

Het is niet ongebruikelijk dat ex-moslims arabisch geïnspireerde (nick)namen gebruiken, dat is eerder regel dan uitzondering. Al Araby is hierop geen uitzondering dus. Had u liever dat hij/zij zijn/haar echte naam vermeldde? De arme man/vrouw zou moeten onderduiken, anders zou hij/zij er het leven bij inschieten, of niet?
Het At-Takeyya principe is zeer wel bekend (uit ervaring) bij mensen die ooit in een moslimland woonden, kafir of mou'min. Ikzelf kan daarvan getuigen.

Wat nu de historische bronnen en referenties betreft waarnaar u vroeg : als u het artikel leest, zal u merken dat At-Takeyya daarin aangetoond wordt aan de hand van Koranverzen, werken van een islamgeleerde en Hadith-vermeldingen. Volstaan die niet als referentiebronnen volgens u?

Als we het over islam hebben, dan zijn Koran en Hadyath toch wel dé referentiewerken bij uitstek, of niet?

Vriendelijke groeten,

Dutch

Gebruikersavatar
Omar Fathi
Berichten: 22
Lid geworden op: Di Jan 28, 2003 9:21 pm
Contact:

Berichtdoor Omar Fathi » Do Jan 30, 2003 1:04 am

Het is mij opgevallen dat de aangehaalde zaken vaak aangevuld zijn met zaken tussen haakjes... plaats daarnaast de Arabische tekst waarnaar verwezen wordt en dan zie je hoe hard er 'geïnterpreteerd' wordt. Ik ben enkel voor intellectuele eerlijkheid te vinden niet voor ideologisch geïnspireerde pseudo-wetenschap.

Tenslotte, ik vind het bijzonder laf om steevast te kiezen voor een pseudoniem... tenzij de persoon in kwestie in een Arabisch land leeft, wat dus niet het geval is. Tot m'n ergernis komen hier slechts onderwerpen aan bod van oude en actuele polemieken die strikt genomen géén 'freedom of faith' als uitgangspunt hebben maar regelrechte 'blasphemy'. Ik denk dat er in dat opzicht al genoeg websites bestaan om gelijkgezinden terug te vinden die zich verschuilen achter 'vrije meningsuiting' wanneer zij in feite bezig zijn met een fobie te uiten.
Ik maak me alvast geen illusies om hier discussies of bijdragen te vinden die met in achtname van respect voor de medemens als persoon in alle eerlijkheid een discussie voeren.

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Do Jan 30, 2003 1:14 am

Zoals bij de categorie "Bronnen" vermeld, is deze niet bedoeld voor discussies, enkel voor vermelden van interessante bronnen.
Daarom stel ik voor dat we deze discussie verder zetten in de categorie "meningen van lezers van dit forum". Trouwens, de heer Omar Fathi heeft hierboven duidelijk een mening over dit forum gegeven, zodat zijn post daar meer op zijn plaats staat.

Dutch


Terug naar “Bronnen Centrum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten