STRATEGIE VAN DE ISLAMFUNDAMENTALISTEN BINNEN HET PUBLIEKE D

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

STRATEGIE VAN DE ISLAMFUNDAMENTALISTEN BINNEN HET PUBLIEKE D

Berichtdoor Manon » Za Jul 22, 2006 8:33 pm

Ene "Thomaske" schreef op http://www.site.kifkif.be/forum/showthr ... #post58509 volgend stukje zonder bronvermelding:


STRATEGIE VAN DE ISLAMFUNDAMENTALISTEN BINNEN HET PUBLIEKE DEBAT.

In het Westen komen de islamfundamentalisten niet open uit voor hun ware aspiraties! Het behoort tot de (nauwelijks nog verzwegen!) strategie van de islamapologeten, dat ze een aantal troeven achter de hand houden.

Men veinst ‘gematigd’, ‘liberaal’ en ‘sociaalwaardig’ te zijn; men neemt de mond vol van ‘mensenrechten’, ‘tolerantie’ en ‘vrouwenemancipatie’; men spreekt zich uit tegen ‘radicalisering’ en ‘islamfundamentalisme’, waarbij het niet kan missen dat zij aan deze begrippen een andere invulling geven dan wij.

De beginselen op grond waarvan de ‘heilzame’ dialoog (interreligieuze dialoog) tussen moslims en niet-moslims tot stand wordt gebracht, zijn volstrekt pragmatisch en steeds weer afhankelijk van de omstandigheden en het onderwerp van keuze. Hoe zo’n dialoog ook vorm wordt gegeven, vanuit islamfundamentalistisch perspectief is het doel altijd weer: het veroveren van de politieke macht en de installering van een strak aan de islamitische wetgeving, sharia, gelieerd totalitair regime.

De islamfundamentalisten willen ook in dit land (Nederland) een theocratie met de sharia als juridische richtsnoer. De islamisering van Europa voltrekt zich in twee fasen: ten eerste dienen de moslims (in hun respectievelijke gastlanden) zoveel mogelijk de verschillende onderdelen van de sharia in het dagelijkse leven te 'integreren', om vervolgens onze parlementaire en seculiere constellatie op islamitische leest om te vormen.


LIEGEN IS TOEGESTAAN

Foto: AP Archive


Formele invoering van de shariawetgeving wil voorts nog niet zeggen dat dit strafrecht ook volgens de klassieke sharia daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In sommige landen functioneren de professionele rechter en hogere rechtsorganen als rem op de uitvoering van dit recht. Tot uitvoering van de klassieke sharia komt het in slechts enkele landen; bovendien wordt deze in sommige landen beperkt tot de minder extreme straffen (zweepslagen).
Aldus een citaat uit het WRR-rapport Dynamiek in islamitisch activisme; paragraaf 3.6De sharia is fundamenteel in tegenspraak met onze opvattingen over democratische, seculiere en liberale waarden. Dat verklaart ook waarom de islamfundamentalisten niet het achterste van hun tong laten zien en alsnog hun ware plannen ontvouwen. Sluwheid, geraffineerdheid, slachtofferdenken en – waar nodig – leugenachtigheid zijn gevraagd en zelfs toegestaan om de Westerse cultuur van tolerantie voor eigen doeleinden te misbruiken.


De Sharia zegt hierover:Als het alleen maar mogelijk blijkt het doel d.m.v. een leugen te bereiken (en dus niet langs de weg van waarheidsvinding) dan is liegen geoorloofd, zolang de middelen daartoe het doel (de islamitische wereldhegemonie) heiligen!
Wel wordt m.b.t. de ‘heilige leugen’ geadviseerd, woorden te gebruiken die multi-interpretabel zijn en voor de buitenwacht uitsluitend verwarring zaaien; d.w.z. de islamitische doelstellingen dusdanig verhullend verwoorden, dat daardoor op het eerste gehoor spontaan de indruk ontstaat dat in alle oprechtheid de waarheid wordt gesproken, terwijl in feite iets anders (vaak het tegenovergestelde) wordt bedoeld.

Want zelfs als men concreet liegt (dus ook in die omstandigheden waarin volgens de islamgeestelijkheid alle middelen de leugen heiligen!), dan nog is het plegen van list en bedrog in beginsel niet in strijd met de uitgangspunten van shariadoctrine. (Denk aan zogenaamde door de vreedzame islam geïnspireerde bruggenbouwers als Tariq Ramadan, terwijl ze klaarblijkelijk niets anders beogen dan het uitzetten van een grote dialectische valstrik!).

Want, het Westen dient hoe dan ook te worden klaargestoomd om aan het ogenschijnlijk onschuldige en vreedzame karakter van het islamfundamentalisme onvoorwaardelijk geloof te kunnen hechten. Het Westen dient ervan te worden doordrongen dat het islamfundamentalisme (politieke islam; salafisme, de ‘gematigde sharia-islam’ etc., etc…) een wezenlijk andere cultuur vertegenwoordigt, en tevens te beseffen dat de ‘liberale’ (moslim)-gelovigen deze geloofscultuur nu eenmaal verplicht zijn in de praktijk te brengen. Stap voor stap trachten de islamfundamentalisten een islamitische (geloofs-)gemeenschap tot heerschappij te brengen.

Zo eisen ze bijvoorbeeld steeds meer zendtijd op televisie en radio, ze eisen een podium en eigen stem binnen de media - in dit land (Nederland) lijkt dagblad Trouw al om! - om aldoende hun islampropaganda te kunnen propageren, ze eisen (islamitisch) godsdienstonderwijs op openbare scholen, ze eisen door de overheid gesubsidieerde islamitisch scholen; ze procederen voor het recht op het dragen van hoofddoeken, voor het recht van islamitische begraafplaatsen tot en met het oproepen door de Muezzin vanaf de minaret voor de islamitische gebedsdiensten. Maar laat duidelijk zijn dat al deze eisen zich beroepen op de sharia en niet op de koran.
__________________
Aan ons streven: integratie met volledig behoud van de islamitische identiteit, valt niet te tornen!

Met de bedoeling het westen over de ware aspiraties van het islamisme zand in de ogen te strooien, maken de islamfundamentalisten gebruik van een gecodeerde ‘geheimtaal’. Ze vaardigen hun apologeten en pleitbezorgers af – vaak zonder baard respectievelijk hoofddoek - naar allerhande bijeenkomsten zoals (interreligieuze en – culturele) thee- en dialoogsessies.

Afgevaardigden die zelf regelmatig blijk gegeven nauwelijks enige notie te hebben van de shariadoctrine, de werkelijke aspiraties van het islamitisch integrisme, de propagandistische ondertoon van lezingen bij discussiebijeenkomsten van, voor en over het islamisme, en derhalve niet veel verder komen dan in schaapachtige onschuld te blaten van een volmaakt gelukzalig leven binnen de islamitische (wereld-)gemeenschap.

Minister Donner over zulke specifiek religieuze aspiraties (Trouw 20 juni, 2006):
De overheid moet zich ver van geloofsuitingen houden. Want voor je het weet krijg je een totalitaire overheid die burgers een dominante religie. (…) We moeten de overheid niet belasten met zingeving. (…) Wie moreel gezag aan de overheid wil toevertrouwen, levert zich geheel aan die overheid uit. (…) Geloven is iets wezenlijk anders dan politiek bedrijven, daarom heb ik ook grote moeite met ‘christelijke politiek’, want dat is een gevaarlijk begrip.
Als we lezen hoe lucide minister Donner de invloedssferen van kerk (moskee) en staat gescheiden weet te houden, dan is het toch bijna niet meer te bevatten dat hij, waar het omgekeerd de ‘islamitische politiek’ (het islamisme) betreft, stekeblind lijkt te zijn voor de anti-democratische aspiraties die van het islamisme uitgaan. Maar ja, de politieke islam is dan ook geen ‘religie’?!...

De Egyptische ex-universiteitsprofessor en islamdeskundige Abu-Zaid zegt hierover:


De pogingen van de islamapologeten het staats- en justitieapparaat te ondermijnen, vormen op langere termijn een fundamenteel groter gevaar dan de etnische gewelddadigheden en moslimaanslagen.
In gelikte brochures die, zoals wordt beoogd, ‘de vooroordelen over het islamisme de wereld uit moeten helpen’, versluieren de islamfundamentalisten hun ‘ware’ aspiraties met een fata morgana aan fraaie bewoordingen. Een en ander blijkt uit enkele voorbeelden waarop dit ogenschijnlijk betoverende schone idioom in hun shariawetten telkens weer naar voren komt:


- ‘Vrede’: de islamfundamentalisten, salafisten, (orthodoxe) islamgeestelijken etc. zeggen (ook) voor vrede te zijn, want voor hun is de vrede dan bereikt, wanneer de gehele wereld uit een grote islamitische superstaat bestaat, waarbinnen de sharia het (juridisch) hoogste gezagsorgaan vertegenwoordigt.

- ‘Democratie’: de islamfundamentalisten, salafisten, (orthodoxe) islamgeestelijken etc. beweren dat hun perceptie van de islam, niet op gespannen voet staat met de democratische rechtsbeginselen, immers binnen de door hun beoogde islamitische staatsvorm zijn alle mensen aan dezelfde wetten en voorschriften onderworpen, namelijk de sharia. Dit alles menen zij te kunnen rechtvaardigen door erop te wijzen dat de shariawet volmaakt is toegesneden op de (menselijke) natuur.

- ‘De rechten van de vrouw’: de islamfundamentalisten, salafisten, (orthodoxe) islamgeestelijken etc. benadrukken dat zij zich (zogezegd) sterk maken voor de vrouwenrechten! En aangezien zij de ideologie huldigen dat de wetten en voorschriften van de sharia beantwoorden aan de menselijke natuur, is het voor vrouwen (pas dan) mogelijk hun rechten en waardigheid te verkrijgen waaneer de sharia over de gehele linie is geïmplementeerd, en (in ethische, morele en juridische zin) strikt wordt nageleefd!
En zo bezien, kan het gebeuren dat ook hier weer de zaken worden omgedraaid, doordat islamfundamentalisten de westerse strijd voor vrijheid, emancipatie en integratie afschilderen als een strijd die het ware wezen van de (moslim-)vrouw tegenspreekt en haar als gevolg van deze dwaling juist onderdrukt.

- 'Cultuur’: islamitische cultuur noemen islamapologeten het leven binnen een islamitische staatsorde (theocratie)onder de dwingende secuur, censuur en dictatuur van sharia-islam.

Er bestaan talrijke eufemismen waarmee een en dezelfde dictatoriale sharia-islam wordt aangeduid (islamitische identiteit, liberaal-islamitisch samenlevingsmodel, islamitische wereldorde, islamitische ethiek- en moraalleer, islamitisch stelsel van onveranderbare geloofsprincipes, ‘koranische’ normen en waarde etc). De islamapologeten willen het woord ‘sharia’ vaak liever niet meer in de mond nemen, omdat ze beseffen dat dit in het Westen steeds vaker een negatieve bijklank heeft gekregen.

- ‘Racisme’: is volgens de islamieten dan sprake van, wanneer niet-moslims moslims verbieden hun geloof in de praktijk te brengen. Daarom ook, zijn de islamieten tegen racisme!

- ‘Tolerantie’: de islamfundamentalisten, salafisten, (orthodoxe) islamgeestelijken zweren erbij dat hun versie van de islam een toonbeeld van tolerantie is, omdat ze andersgelovigen niet zomaar voor hun moslimgeloof willen inlijven.

- ‘Dialoog’: binnen een ‘sharia-islamitische’ staatsorde worden ongelovigen opgeknoopt, en christen en joden gedeclasseerd tot derderangs burgers en ook nog eens aan een straffer belastingregime onderworpen. Met deze ideologie als uitgangspunt wordt vervolgens de ‘interreligieuze dialoog’ gevoerd.

- ‘Terrorisme’: de islamfundamentalisten, salafisten, (orthodoxe) islamgeestelijken etc. benadrukken, dat (ook) zij tegen terrorisme zijn. In hun (verwrongen) perceptie zijn de Israëli’s, de door haat verteerde ‘zionisten’, terroristen, want met name laatstgenoemden hebben een wereldwijde samenzwering tegen de islam in het leven geroepen.

- ‘Mensenrechten’: de islamfundamentalisten et cetera onderstrepen hun geëngageerdheid en diepe bewogenheid m.b.t. de mensenrechten. Wat zij vervolgens onder mensenrechten verstaan vertoont geen enkele verwantschap met opvattingen die in het westen hierover tot (universele) norm zijn verheven!

Volgens de islamfundamentalistische ideologie beantwoordt de sharia - het door Allah regelrecht gezonden gezag - exact aan datgene wat alle mensen geacht worden nodig te hebben, en daarom zijn de ware mensenrechten, die rechten, die conform de sharia zijn opgesteld.

- ‘Fundamentalisme’: de islamapologeten, willen niet dat men m.b.t. de islam van fundamentalisme spreekt, want dat komt binnen de islam niet voor. Het standaard verweer luidt dan ook: fundamentalisme is een christelijk begrip dat uit Amerika is komen overwaaien, of anders iets grondig door-elkaar-gehusseld joods..

- ‘Extremisme’: veel islamieten spreken zich (in het openbaar)uit tegen het extremisme. Voor hun zijn extremisten diegenen, die bijvoorbeeld het beeldverbod van de profeet via foto’s en films ondermijnen (Deense cartoonkwestie).

Vanzelfsprekend spreken ook de zogenaamde ‘gematigde’ moslims zich volmondig uit voor de invoering van een liberale sharia-islam, en nemen de achtergeblevenheid, de onderdrukking van vrouwen, de lijfsstraffen (binnen de context van hun geloof) graag voor lief.

- 'Vrijheid van meningsuiting, van geloof en niet-geloof’: de fundamentalisten willen het doen voorkomen dat ook zij instaan voor vrijheid van geloof, want ook binnen een islamitische theocratie is het christenen en joden toegestaan hun geloof (vrijelijk?) te belijden; mits zij hun religie belijden conform de voorschriften die door islamfundamentalisten worden voorgeschreven, een aparte (hogere) belastingtarief blijven betalen, en zich onderwerpen aan de mensonterende en discriminerende shariawetten (het is duidelijk dat deze interpretatie van ‘vrijheid van geloof’ niets meer met christelijke of joodse geloofstradities van doen heeft!).

Overigens gelden deze restricties niet alleen voor niet-moslims, ook voor moslims bestaat er geen vrijheid van geloof. Zo wordt moslimafvalligheid binnen de islam als een van de grootste ‘zonden’ beschouwd. En zo kunnen nog talloze andere begrippen worden aangehaald waaruit blijkt hoe geraffineerd en uitgekookt islamapologeten met hun mooie woorden ons een rad voor ogen willen draaien.

Hoe dan ook, misschien wordt aan de hand van deze ideologische, theologische en islamologische ‘verwarring der begrippen’ inzichtelijk dat een (gematigde) moslim die zich expliciet voor vrede, democratie, mensenrechten, tolerantie, rechten voor minderheden, vrijheid van geloof en meningsuiting‘ inzet, impliciet nog steeds een volbloed-fundamentalist kan zijn!
-----------------------------------------------------------


Ik heb te weinig tijd om dit grondig te lezen op dit ogenblik.

Echter, de commentaar van de moderator op kifkif was:
Thomaske, uw vorige thread werd door de moderatie afgesloten wegens het posten van haatpropaganda en desinformatie. U liep toen al een strafpunt op.

U start hier diezelfde thread weer op. U begrijpt dat wij dat niet kunnen toelaten.

Mod_3


Ik wou niet dat deze tekst ging verdwijnen, dus plaats ik hem nu hier!

We zijn wel al goed onderweg met de dhimmitude en ondergronds verzet zo te zien!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: Di Mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor pd7835 » Zo Jul 23, 2006 9:51 am

Was op kifkif gepost (en er nu verwijderd (censuur) door de islamitische mods aldaar :? ) zonder bronvermelding. Wel, hier is de bron.

http://atlucida.web-log.nl/atlucida/200 ... moc_2.html

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Zo Jul 23, 2006 2:18 pm

Jip Manon heb u post gelezen. Ge zou bekans VB gaan stemme oewel ik da ook nie zo gelukkkig vind.
Ben wel geschrokke van die PVDA schepen Aboutaleb.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Berichtdoor Navane » Di Nov 21, 2006 1:25 pm

Manon, uitstekende post. Er is hier zeker geen sprake van insinuatie (binnen het politiek correcte jargon stigmatisering genoemd, met een ironische gevoel voor scheiding tussen kerk en staat) maar van een goede analyse op grond van textuele feiten. Die het ook vedient om verder uitgebouwd te worden. Indien het cultureel masochisme in het westen het nog zal toelaten.


Terug naar “Bronnen Centrum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten