Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor Manon » Di Jul 31, 2007 9:22 pm

Over de invloed van de Islam op de ontwikkeling van de wetenschap in het Westen


Het artikel “Van algebra en Arabische cijfers” (De Standaard, 21/03/07) vereist een groot aantal factuele aanvullingen om die zaken in een vollediger historisch en wetenschappelijk perspectief te plaatsen. Terwijl het ontegensprekelijk is dat geleerden in de islamitische wereld veel Griekse werken “bewaard” en doorgegeven hebben aan het Westen moeten daarbij de volgende kanttekeningen geplaatst worden.Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beïnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.

De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.

De “ontwikkeling” van de wetenschap in de Islamlanden is ook steeds beperkt gebleven zowel geografisch als in omvang want er was verre van een politieke eenheid. Zo zijn er een paar bloeiperioden geweest die per regio nooit meer dan een eeuw geduurd hebben. Wat echter wel in het oog springt is dat niettegenstaande de synthese van verscheidene ontwikkelingen uit andere regios er uiteindelijk relatief weinig originele ontdekkingen gedaan werden. En meestal kwam aan elke bloeiperiode een einde door het oplaaien van religieus integrisme.

De belangrijkste bijdrage vond inderdaad in Bagdad plaats maar moet dan duidelijk in het licht gezien worden van de regering van Al-Mamun, de zevende Kalief. Deze verlichte heerser aanvaardde de doctrine van de Moetazilieten richtte daarbij het huis van de wijsheid (Bayt Al Hikma) op waardoor wetenschappers van alle origine de Griekse, Perzische, Indische en ook Chinese werken op een industriële wijze vertaalden. De moetazilieten, nu door de nieuwe moslimfilosofen als verlichters in de Islam beschouwd, hadden onder meer beslist dat de rede boven het geloof staat, dat de Koran niet ongeschapen maar wel geschapen was en dat Allah de vrije wilsbeschikking van de mens toeliet. Deze drie elementen werden later door de integristen als verketterd aanzien en zo is het tot vandaag gebleven.

Bij de overdracht naar het Westen hebben vooral Joodse geleerden een belangrijke rol gespeeld waaronder Abraham Bar Hiyya Al-Nasi (ook bekend als Savasorda, einde 11de eeuw) en Abraham ben Meir ibn Ezra (of Abenezra 12de eeuw) beide uit Spanje.

De afgang van deze wetenschappelijke activiteit in de Islamwereld wordt veelal onterecht aan de inval van de kruisvaarders en de Mongolen toegewezen, maar het is vooral te danken aan het feit dat reeds ervoor het overgrote deel van de bevolking verplicht werd bekeerd tot de Islam waardoor het wetenschappelijk onderzoek stagneerde. De bekeerlingen riskeerden zich minder aan stellingen te wijden die in tegenspraak zouden kunnen zijn met hun nieuwe godsdienst. In de Koran staat onder meer dat de zon elke avond neerdaalt in een poel, waardoor geen enkele geleerde het ooit zou aandurven te beweren dat de aarde rond de zon draait.In 1975 werd door een Imam in Saoedie Arabië nog een fatwa uitgesproken dat de aarde plat was en tegenspraak met de dood bestraft moest worden. Op gebied van de sterrenkunde was het onderzoek inderdaad vooral gericht om de richting van de heilige stad Mekka gemakkelijk terug te vinden om de dagelijkse gebeden correct te kunnen houden. De verfijningen aan het model van Ptolemaeus hebben hen echter niet toegelaten het heliocentrisme (de aarde draait rond de zon) te her-ontdekken, want dat was ook reeds bekend door de Hindoes in de 8ste eeuw v. Chr. en door de Griek Aristarchos van Samos in de 3de eeeuw v. Chr. En er is tot hiertoe geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Copernicus kennis had van of beïnvloed werd door de technieken van Al-Tusi, integendeel (Toby E. Hoff, 2003). Dat het heliocentrisme niet ontdekt werd in de Islamwereld is ook wel te “danken” aan het feit dat de Koran daar een grotere beperking tot het vrije denken inhield dan in het Westen. Zelfs Galilei Galileo zei, nadat hij het heliocentrisme moest afzweren door druk van de kerk, “en toch draait ze”. Men zal ook nooit aan de Nederlandse fysikus Lorentz de ontwikkeling van de relativiteitstheorie van Einstein toewijzen, want hij had de impact van zijn formules op deze nieuwe theorie op zijn minst zelf ontdekt.

De ontdekking van de Algebra en de Indische cijfers, die wij onterecht arabische cijfers noemen, kan moeilijk aan de Oezbeek Al-Khawarizmi toegeschreven worden en dit is te vergelijken met de naamgeving van Amerika aan Amerigo Vespucci. Het was niet Vespucci die het continent ontdekt had, maar wel Columbus. De ontwikkeling van het algebraïsch denken baseert zich vooral op de werken van de Griek Diophantes en er is nog steeds onderzoek aan de gang om al zijn bijdragen juist in kaart te brengen. Zeer opvallend is dat Al-Kkawarizmi zich ook geen rekenschap gaf van het bestaan van negatieve wortels van de 2de graadsvergelijking die reeds 2 eeuwen voordien door de Hindoe Brahmagupta werden beschreven. Want het verschil tussen de klassieke algebra en de rekenkunde is vooral gebaseerd op het bestaan van negatieve getallen. Men moest wachten tot de hebreeuwse werken van Savasorda, einde 11de eeuw in Spanje, om dat in een volledig werk te verenigen en naar het Westen over te dragen.

De Indische cijfers, inclusief de nul, die ook reeds bij de Sassanieden (toenmalige Perzen) in gebruik waren, werden reeds door Paus Sylvester II (beter bekend als Gerbert d’Aurillac) in het Westen ingevoerd. Maar zoals ook Al-Khawarizmi grote weerstand kreeg vanuit de Islam werd het in het Westen geboycot door de abacisten die een job hadden door het rekenen op hun telraam. Het propageren van die nieuwe cijfers was nergens eenvoudig. Toch is het in het Westen dat ze ernstig benut werden en opgevolgd door ons volledig getallenstelsel waarbij de Belg Simon Stevin, met het invoeren van decimale breuken, ook een belangrijke rol speelde.

De ontdekking van de driehoeksmeetkunde in de Islam wereld is ook niet als zwart-wit te omschrijven. Reeds in de oudheid werden de cotangens en cosecans gebruikt in Babylonië en Egypte. Ptolemaeus was vertrouwd met de dubbele sinus of de koorde. De Hindoes, Aryabata en Brahmagupta hadden reeds formules ontwikkeld met gebruik van de sinus en de cosinus. Indien er inderdaad nieuwe formules ontdekt werden door een paar geleerden in de Islamwereld mag men niet vergeten dat het vooral aan de Duitser Regiomontanus te danken is dat de driehoeksmeetkunde een finale vorm gekregen heeft op wereldwijd gebied zonder veel gebruik gemaakt te hebben van de vorige ontdekkingen.

Op het gebied van de filosofie hebben twee moslims, de Pers Avicenna (Ibn Sina) en de Spaanse Averroës (Ibn Rushd) met de Joodse geleerde uit moslim Spanje Maimonides inderdaad een grote invloed gehad op ons eigen denken. Maar dan moet er wel duidelijk bij vermeld worden dat deze drie geleerden in hun eigen milieu door de overheersende strekkingen van de Islam, en die nog steeds de overhand hebben, als ketters vervolgd werden en de vlucht moesten nemen naar veiliger oorden.

Indien wij weinig geleerden uit die tijd kennen is het ook te wijten aan het feit dat er ook geen enkele stelling noch formule de naam draagt van één van hen tussen de 8ste eeuw en de 13de eeuw. In een veel kleinere tijdspanne hadden zowel Griekse als Indische geleerden veel meer ontwikkeld.

Wetenschappelijke evolutie is trouwens een samenhang van continuiteit en belangrijke breekpunten. Deze laatste zijn het werk van geleerden zoals onder meer Euclides, Archimedes, Aristoteles, Ptolemaeus, Brahmagupta, Copernicus, Descartes, Kepler, Newton, Gauss, Lavoisier, Cantor en Einstein. Tot spijt wie het benijdt, maar in die galerij hoort geen enkele wetenschapper uit de Islam wereld thuis. Daarenboven zijn wetenschappelijke ontdekkingen maar belangrijk in de ontwikkeling ervan indien ze inderdaad gebruikt werden; zo is de atoomleer van Democritus (4de-5de eeuw v Chr.) niet van het minste nut geweest maar wel de ontdekkingen van Lavoisier (einde 18e eeuw) die aan de bron van de moderne scheikunde liggen.

Ook Britse specialisten van de befaamde Open University die hun cursus “Geschiedenis van de wiskunde” de ganse wereld inzenden, schrijven duidelijk, in een politiek correcte taal, dat “het fair is te suggereren dat hun ontwikkeling relatief gezien veel minder was dan deze van de Grieken en later in Europa. … De omringende Islamitische cultuur was veelal niet gunstig voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en indien er ontwikkeling aanwezig was kan dat vooral aan de invloed van sommige individuele heersers gelinkt worden. .. Ook het experimenteel denken werd veel meer gehinderd dan in de Griekse tijden en de latere Renaissance in het Westen. …” Het is dus fout te beweren dat de wetenschappers in de Islamwereld niets hebben ontwikkeld, maar het is nog een grovere fout hen een te belangrijke plaats te laten innemen in die ontwikkeling. Daarmee zou de kerk wel even opnieuw in het midden van het wetenschappelijk dorp geplaatst zijn. Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt, maar dan ook geen Euro meer.

Dr. Rudi Roth,
licentiaat wiskunde en doctor in de theoretische natuurkunde
(dit artikel verscheen eerder op "Lezerbrieven die de pers niet halen")
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45715
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jul 01, 2015 12:29 am

Hier weer een stukje van onze oud-collega.

Mohammedaanse sprookjes ontrafeld

Geplaatst op 30 juni 2015 door E.J. Bron

Wist u dat mohammedanen met een echte wetenschappelijke graad (oké, in theologie weliswaar; dat is een mooi woord voor weetnietkunde) serieus geloven dat Mohammed op een vliegend paard in een nacht een retourtje Mekka – Jeruzalem – Mekka deed? Er is een debat te zien op YouTube, waarin Christopher Hitchens dat vroeg aan zijn mohammedaanse tegenstander. Dat erkende die met droge ogen. Hitchens was stomverbaasd en antwoordde hem dat verder debatteren eigenlijk zinloos was. Gelijk had hij. Het zou me dan ook niets verbazen als een mohammedaanse tandarts serieus gelooft in de tandjesfee.

Maar er zijn veel meer rare sprookjes die nodig ontrafeld moeten worden. Al Andalus bijvoorbeeld. De mythe dat christenen, Joden en mohammedanen vreedzaam samenleefden in het door de mohammedanen bezette Spanje.

Ik kan een heel verhaal opschrijven, voorzien van voetnoten en weblinks, maar waarom? De Reconquista duurde 740 jaar. Van 712 tot 1452 om precies te zijn. Als christenen en Joden inderdaad in vrede en welvaart leefden onder de mohammedanen, waarom dan zo’n lange oorlog om ze weg te krijgen?

Wij waren destijds – zo werd dat toch echt wel ervaren – bezet door de Spanjaarden. Het kostte ons 80 jaar om ze er uit te knikkeren. Daarna was de Republiek der Nederlanden een onafhankelijke natie. Niet zozeer dankzij, maar ondanks de Spanjaarden. De Reconquista is exact hetzelfde, alleen duurde die geen 80 maar 800 jaar.

Nog een sprookje: het waren de moren die Nederland hebben bevrijd de klassieken levend hebben gehouden. In Al Andalus, natuurlijk. Nee dus. De klassieken werden levend gehouden door het bijna vergeten Byzantijnse rijk. Toen Constantinopel viel vluchtten de meeste Byzantijnse geleerden naar Italië. Het is niet toevallig dat de val van Constantinopel snel gevolgd werd door de start van de Renaissance, en dat die begon in Italië.

Al Andalus is Moeder de Gans voor links. Die geloven letterlijk alles. Zolang de blanken (wij dus) als boze stiefmoeder worden afgebeeld. Spanje maakt deel uit van de mediterrane wereld. Het noorden van Europa absoluut niet. Spanje was welvarend, ook na de val van het Romeinse rijk. Het behield een groot deel van haar welvaart. Het noorden van Europa was een relatief straatarm buitengewest van dat rijk. Het was een flink stuk minder welvarend en meer een militaire noodzaak dan anderszins. Logisch dat je er dus veel minder geleerden en handelaren aantrof dan bijvoorbeeld in Spanje of Italië.

Wij gebruiken Arabische cijfers en algebra is een mohammedaanse vinding. Twee mohammedaanse fabeltjes. Mohammedanen gingen niet allen richting Europa, maar ook de andere kant op. Ze ontdekten zelf helemaal niks, ze maakten het buit tijdens de verovering van India. Aangezien Indiërs geen ‘volgelingen van het boek’ zijn, maar polytheïsten werden ze gelijk WO2 als Joden behandeld. Alleen duurde die Holocaust geen twaalf jaar, maar zes eeuwen. Mag u niet weten, wordt altijd verzwegen. Als u ziet hoe mohammedanen zich tegenover mohammedanen vandaag de dag gedragen in Syrië en Irak kunt u zich enigszins indenken hoe dat soort fanaten destijds zonder remmingen polytheïsten behandelden. Het enige dat ze er aan toevoegden, was het woord algebra, wat inderdaad een Arabisch woord is. Niet een Arabische uitvinding. Onze cijfers noemen we Arabisch schrift, maar die zijn toch echt eventjes anders:

Afbeelding

Wat veel belangrijker is, is wat men met een uitvinding doet. Binnen het mohammedanisme kijkt men uitsluitend naar twee zaken: religieus en militair. Kunnen we het gebruiken binnen het geloof of kunnen we er wapens mee maken. Als die vraag met nee beantwoord moet worden, laten ze het links liggen. Wiskunde, algebra dus, was handig voor het geloof. Je kunt er nauwkeurig mee uitrekenen wanneer de ramadan begint en eindigt. Een andere toepassing is binnen de kunst. Mohammedanen mogen bij leven heel erg weinig. In ieder geval geen dieren en zeker geen personen afbeelden. Met wiskunde kun je prachtige en zeer complexe figuren maken zonder dat verbod te overtreden. Zie hier de essentie van mohammedaanse kunst: schitterend behang en aardige kalligrafie. Córdoba staat er vol mee. Pas toen de Renaissance echt op gang gekomen was, zagen we een ware explosie van ontwikkelingen binnen de wiskunde. Niet in de mohammedaanse wereld, maar in Europa.

Een mooi voorbeeldje is de uitvinding van de telescoop. Mohammedanen beweren dat een van hen dat had gedaan ergens rond 700 AD. Niet onmogelijk, ook al is er bitter weinig bewijs voor. Maar ze deden er verder helemaal niets mee. Totdat de telescoop in 1608 uitgevonden of her-uitgevonden werd door Hans Lippershey.

Een ander fabeltje is dat mohammedanen tolerant zijn. Ze zijn alles behalve. “Islam betekent vrede” beweren domme dhimmies en mohammedanen in koor. Nee, islam betekent onderwerping. Knoop dat nou eens in je oren als je het hoort! Binnen het mohammedanisme* worden drie keuzes geboden: bekering, onderwerping en de dood. Andere keuzes zijn er niet. Boko Haram bekeert donker Afrika. Niet de (vele) mohammedaanse moskeeën en (zeer weinige) schooltjes en ziekenhuizen, betaald door Saoedi Arabië. Vreedzame missionering gebeurt inderdaad, maar het is slechts een extraatje.

Tijdens onze meest donkere periode onder de inquisitie waren logica en debat nog – in beperkte mate – mogelijk. Als je de vraag zou stellen: kan god zich optillen aan zijn eigen bretels of een vierkant rondje maken? Even gesteld dat je niet direct op het rad gelegd werd wegens smalende heiligschennis, zou elke inquisiteur antwoorden: nee, natuurlijk niet. Logica is net zo goed op god van toepassing als op ons.

Galileo en Copernicus hadden serieus reden om voor hun leven te vrezen. Galileo had het geluk dat hij bevriend was met kardinaal Bellarminus en dat die kardinaal hem de mogelijkheid bood om zijn woorden in te trekken, hetgeen Galileo deed. Anders was hij de brandstapel opgegaan. Copernicus was slim genoeg om postuum te publiceren. Dat is het grote verschil met het mohammedanisme: daar had het helemaal niet uitgemaakt wie ze kenden, of dat ze hun woorden introkken. Ze zouden onthoofd zijn.

Logica is namelijk niet van toepassing op allah. Het correcte antwoord op de vraag of allah zichzelf aan z’n bretels kan optillen of een vierkant rondje kan maken is: ja, natuurlijk. Als hij dat wil, dan gebeurt dat. Logica is niet van toepassing op allah. Daarna word je direct wegens smalende heiligschennis onthoofd. Dat spreekt vanzelf.

Was debatteren ooit mogelijk tussen gematigden en radicalen daar in zandland? Natuurlijk. Alleen op een zeer beperkt niveau en enkel onder de heren geleerden zelf. De gematigden verloren elk debat. Het waren er zeer weinig, je kunt ze op de vingers van één hand tellen, en vrijwel allemaal werden ze onthoofd of in ieder geval het zwijgen opgelegd. Dat soort zeldzame debatten vond plaats in de eerste twee eeuwen. Daarna nooit meer. Dat soort debatten moet je zien als een debat onder professoren in besloten kring. Niet een publiek debat, en zeker niet een debat dat leeft onder het gewone volk zoals destijds de remonstranten en de contraremonstranten bij ons.

Bij allah mag je alles, zolang je maar dood bent. Daarvoor mag je één ding: laten zien dat je vroom mohammedaan bent. Mohammed was gek op seks. Verder had hij weinig hobby’s (ik zie een overeenkomst tussen hem en mij hier …) Je mag geen personen of dieren schilderen, want dat zou tot afgoderij kunnen leiden. Muziek was hij niet dol op, dat leidde maar af van het bidden. Beeldende kunst was helemaal verboden. Wetenschap mocht, maar enkel als het religieus of militair nut had.

Cultuur is een samenvoeging, niet een scheiding van wetenschap en kunst. Vandaar dat er in Nederland vandaag de dag meer boeken en tijdschriften verschijnen dan in alle mohammedaanse landen bij elkaar.

Op wetenschappelijk gebied is het helemaal een lachertje. Weet u hoeveel SERIEUZE Nobelprijzen zijn behaald door mohammedanen? Twee. De rest, en dat zijn er slechts dertien, waren de gevatheidsprijzen; die voor literatuur en vrede.

Misschien is het u niet bekend, maar er zijn twee soorten Nobelprijzen. De serieuze Nobelprijzen, die worden in Stockholm uitgereikt, en de gevatheidsprijzen; die worden in Oslo uitgereikt. Dat zijn de Nobelprijzen voor vrede en de literatuur. De eerste groep is puur gebaseerd op wetenschappelijke prestaties. De tweede groep is feel-good en politiek. Je krijgt ze, omdat het anders zo zielig is, zoals IJsland in 1955. Met 350.000 inwoners is het erg onwaarschijnlijk dat IJsland ooit een serieuze prijs zal ontvangen. En natuurlijk puur politiek: als er twee mannen zijn die geen recht op de Nobelprijs voor de Vrede hebben zijn het Arafat en Obama. Beiden hebben er eentje.

Ter vergelijking: Nederland en België tezamen (30 miljoen inwoners) hebben 30 Nobelprijzen ontvangen. 25 echte en vijf gevatheidsprijzen. De hele mohammedaanse wereld bij elkaar (1,5 miljard inwoners) heeft in totaal vijftien prijzen gewonnen. Twee echte en dertien gevatheidsprijzen.

Afbeelding

Onderling gaan ze nog heel wat verder met ludieke sprookjes. Soms komt het als grappig nieuwsfeit in de media. Mohammedaanse geleerden beweren dat aardbevingen niet ontstaan door plaattektoniek, maar door zwoel geklede dames. Er is maar één natuurlijke taal: Arabisch. Voed een kind op zonder tegen het te spreken en het zal Arabisch spreken. (Dit fabeltje hebben ze van de Perzen overgenomen.) Mekka is het middelpunt van de aarde. Leuk natuurlijk, met een ronde aarde. Er is geen middelpunt, of alles kan een middelpunt zijn. Mohammedaanse geleerden vinden het belangrijk dat de Greenwich-meridiaan vervangen wordt door de Mekka-meridiaan.

Godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn elkaars tegenovergestelde. Godsdienst en wetenschap zijn elkaars tegenovergestelde. Op dit moment is een zeer belangrijke slag gaande in de islamisering van Europa: wat is belangrijker? Vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst? De mohammedanen zien vrijheid van godsdienst iets anders dan wij. Voor hen geldt enkel vrijheid voor HUN godsdienst.

Door: H. Numan

* In mijn artikelen gebruik ik het woord islam zo min mogelijk. Mohammedanisme is veel accurater (men vereert mohammed de facto als een godheid) en de mohammedanen zelf hebben er een bloedhekel aan om zo omschreven te worden. Zolang het als een correct woord in de Dikke van Dale staat, blijf ik dat gebruiken. Twee voor de prijs van een dus. Hoofdletters gebruik ik enkel aan het begin van een zin. Dus als u verachtelijke begrippen zoals islam, mohammed of mohammedanisme zonder hoofdletter in het midden van een zin ziet staan, is dat geen spelfout, maar doelbewust. Respect moet men tenslotte verdienen.

https://ejbron.wordpress.com/2015/06/30 ... more-91982
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20157
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor King George » Wo Jul 01, 2015 9:52 am

Hoe heette die witwas tentoonstelling voor de Islam ook alweer? Was dat niet 1001 inventions? 1001 leugens zou als vlag van een baggerschuit de lading beter gedekt hebben. :vhappy;

Wat men al niet verzint om eeuwig durende Middeleeuwse achterlijkheid te versuikeren. Gekte kent geen grenzen. :scratch:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7798
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor xplosive » Za Sep 19, 2015 7:03 pm

Een goed artikel in dit verband is The Golden Age of Islam is a Myth van Dr. Serge Trifkovic die het boek The Sword of the Prophet: A Politically-Incorrect Guide to Islam heeft geschreven.

By: Serge Trifkovic
FrontPageMagazine.com | Friday, November 15, 2002


The hatred of Western Civilization, and the corresponding urge to glorify anything outside it, especially if it can be depicted as a victim of the West, is a well-known phenomenon of the contemporary liberal mind. One of the forms it has taken in recent years is the attempt to artificially inflate the historic achievements of other civilizations beyond what the facts support. The noble savage myth is a commonplace; what is more complex is the myth that has been bandied about concerning the supposed "golden age" of Islamic civilization during what we know as the Middle Ages.

The myth of an Islamic Golden Age is needed by Islam’s apologists to save it from being damned by its present squalid condition; to prove, as it were, that there is more to Islam than the terrorism of Bin Laden and the decadence of the oil sheiks. It is, frankly, a confession that if the world judges it by what it is today, it comes up rather short, being a religion that has yet to produce a democratic or prosperous society, or social and cultural forms admired by neutral foreign observers the way anyone can admire American freedom, Japanese order, Israeli courage, or Italian style.

Some liberal academics openly admit that they twist the Moslem past to serve their present-day intellectual agendas. For example, some who propound the myth of an Islamic golden age of tolerance admit that their goal is,

"to recover for postmodernity that lost medieval Judeo-Islamic trading, social and cultural world, its high point pre-1492 Moorish Spain, which permitted and relished a plurality, a convivencia, of religions and cultures, Christian, Jewish and Moslem; which prized an historic internationality of space along with the valuing of particular cities; which was inclusive and cosmopolitan, cosmopolitan here meaning an ease with different cultures: still so rare and threatened a value in the new millennium as in centuries past."

In other words, a fairy tale designed to create the illusion that multiculturalism has valid historical precedents that prove it can work.

To be fair, the myth of the golden age of Islam does have a partially valid starting point: there were times in the past when Moslem societies attained higher levels of civilization and culture than they did at other times. There have been times, that is, when some Moslem lands were fit for a cultivated man to live in. Baghdad under Harun ar-Rashid (his well-documented Christian-slaying and Jew-hating proclivities notwithstanding), or Cordova very briefly under Abd ar-Rahman in the tenth century, come to mind. These isolated episodes, neither long nor typical, are endlessly invoked by Islam’s Western apologists and admirers.

This "golden" period in question largely coincides with the second dynasty of the Caliphate or Islamic Empire, that of the Abbasids, named after Muhammad’s uncle Abbas, who succeeded the Umayyads and ascended to the Caliphate in 750 AD. They moved the capital city to Baghdad, absorbed much of the Syrian and Persian culture as well as Persian methods of government, and ushered in the "golden age."

This age was marked by, among other things, intellectual achievement. A number of medieval thinkers and scientists living under Islamic rule, by no means all of them "Moslems" either nominally or substantially, played a useful role of transmitting Greek, Hindu, and other pre-Islamic fruits of knowledge to Westerners. They contributed to making Aristotle known in Christian Europe. But in doing this, they were but transmitting what they themselves had received from non-Moslem sources.

Three speculative thinkers, notably the three Persians al-Kindi, al-Farabi, and Avicenna, combined Aristotelianism and Neoplatonism with other ideas introduced through Islam. Greatly influenced by Baghdad’s Greek heritage in philosophy that survived the Arab invasion, and especially the writings of Aristotle, Farabi adopted the view — utterly heretical from a Moslem viewpoint — that reason is superior to revelation. He saw religion as a symbolic rendering of truth, and, like Plato, saw it as the duty of the philosopher to provide guidance to the state. He engaged in rationalistic questioning of the authority of the Koran and rejected predestination. He wrote more than 100 works, notably The Ideas of the Citizens of the Virtuous City. But these unorthodox works no more belong to Islam than Voltaire belongs to Christianity. He was in Moslem culture but not of it, indeed opposed to its orthodox core. He examples the pattern we see again and again: the best Moslems, whether judged by intellectual or political achievement, are usually the least Moslem.

The Moslem mainstream of this time, on the other hand, emphasized rigid Koranic orthodoxy and deployed Greek philosophy and science solely to buttress its authority. "They were rationalists in so far as they fell back on Greek philosophy for their metaphysical and physical explanations of phenomena; still, it was their aim to keep within the limits of orthodox belief." But when the thinkers went too far in their free inquiry into the secrets of nature, paying little attention to the authority of the Koran, they aroused suspicion of the rulers both in North Africa and Spain, as well as in the East. Persecution, exile, and death were frequent punishments suffered by the philosophers of Islam whose writings did not conform to the canon.

On the other side of the Empire, in Spain, Averroës exercised much influence on both Jewish and Christian thinkers with his interpretations of Aristotle. While mostly faithful to Aristotle’s method, he found the Aristotelian "prime mover" in Allah, the universal First Cause. His writings brought him into political disfavor and he was banished until shortly before his death, while many of his works in logic and metaphysics had been consigned to the flames. He left no school.

From Spain the Arabic philosophic literature was translated into Hebrew and Latin, which contributed to the development of modern European philosophy. In Egypt around the same time, Moses Maimonides (a Jew) and Ibn Khaldun made their contribution. A Christian, Constantine "the African," a native of Carthage, translated medical works from Arabic into Latin, thus introducing Greek medicine to the West. His translations of Hippocrates and Galen first gave the West a view of Greek medicine as a whole.

The "golden age" of Islamic art lasted from AD 750 to the mid-11th century, when ceramics, glass, metalwork, textiles, illuminated manuscripts, and woodwork flourished. Lustered glass became the greatest Islamic contribution to ceramics. Manuscript illumination became an important and greatly respected art, and miniature painting flourished in Iran. Calligraphy, an essential aspect of written Arabic, developed in manuscripts and architectural decoration.

In the exact sciences the contribution of Al-Khwarzimi, mathematician and astronomer, was considerable. Like Euclid, he wrote mathematical books that collected and arranged the discoveries of earlier mathematicians. His "Book of Integration and Equation" is a compilation of rules for solving linear and quadratic equations, as well as problems of geometry and proportion. Its translation into Latin in the 12th century provided the link between the great Hindu mathematicians and European scholars. A corruption of the book’s title resulted in the word algebra; a corruption of the author’s own name resulted in the term algorithm.

The problem with turning this list of intellectual achievements into a convincing "Islamic" golden age is that whatever flourished, did so not by reason of Islam but in spite of Islam. Moslems overran societies (Persian, Greek, Egyptian, Byzantine, Syrian, Jewish) that possessed intellectual sophistication in their own right and failed to completely destroy their cultures. To give it the credit for what the remnants of these cultures achieved is like crediting the Red Army for the survival of Chopin in Warsaw in 1970! Islam per se never encouraged science, in the sense of disinterested enquiry, because the only knowledge it accepts is religious knowledge.

As Bernard Lewis explains in his book What Went Wrong? the Moslem Empire inherited "the knowledge and skills of the ancient Middle east, of Greece and of Persia, it added to them new and important innovations from outside, such as the manufacture of paper from China and decimal positional numbering from India." The decimal numbers were thus transmitted to the West, where they are still mistakenly known as "Arabic" numbers, honoring not their inventors but their transmitters.

Furthermore, the intellectual achievements of Islam’s "golden age" were of limited value. There was a lot of speculation and very little application, be it in technology or politics. At the present day, for almost a thousand years even speculation has stopped, and the bounds of what is considered orthodox Islam have frozen, except when they have even contracted, as in the case of Wahabism. Those who try to push the fundamentals of Moslem thought any further into the light of modernity frequently pay for it with their lives. The fundamentalists who ruled Afghanistan until recently and still rule in Iran hold up their supposed golden age as a model for their people and as a justification for their tyranny. Westerners should know better.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74346
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor Ariel » Zo Jun 03, 2018 3:43 pm

Nu krijgen we eindelijk te horen waarom er geen mohammedaanse Nobelprijs winnaars zijn.

Een Egyptische sjeik komt met een nieuwe uitleg waarom er geen briljante wetenschappers zijn in de Arabische wereld: Ze zijn/waren er wel maar ze werden/worden allemaal door de joden vermoord!

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Zo Jun 03, 2018 6:35 pm

Ariel schreef:Nu krijgen we eindelijk te horen waarom er geen mohammedaanse Nobelprijs winnaars zijn.

Een Egyptische sjeik komt met een nieuwe uitleg waarom er geen briljante wetenschappers zijn in de Arabische wereld: Ze zijn/waren er wel maar ze werden/worden allemaal door de joden vermoord!


De waarheid die te allen tijde onaangenaamheden met zich meebrengt, toont onverbiddelijk in de geschiedenis aan dat ALLE moslims behoren tot de mislukte mensensoort 'moslims'. WAAROM? Mogelijk omdat dit achterlijke minderwaardige DNA-volk . . .

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!

NIET LEREN WIL!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20157
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor King George » Za Dec 15, 2018 1:25 pm

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6083
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor sjun » Ma Mar 18, 2019 8:00 am

Douglas Murray LAUGHS at claims of Islamic "Inventions" (with Gad Saad)
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6083
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Invloed van Islam op ontwikkeling Westerse wetenschap

Berichtdoor sjun » Ma Mar 18, 2019 8:05 am

Best of Hitchens on Islam
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.


Terug naar “Bronnen Centrum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten