De preken van Mohyouknow.

mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

De gedragscode (Al-Akhlaaq) van de profeet (vrede zij met hem)Het gedrag van de profeet (vrede zij met hem) was een weerspiegeling van datgene wat vermeld staat in de Koran. In Sahih Moeslim zegt Aicha (Allah zij tevreden met haar) dan ook: ,,Zijn gedragscode (vrede zij met hem) was de Koran.”

Hij legde ontzettend veel nadruk op het gedrag, zo zegt hij (vrede zij met hem): ,,De beste onder jullie zijn degene met het beste gedrag.” (Boecharie en Moeslim)

Ook zegt de profeet (vrede zij met hem): ,,Een gelovige kan met zijn goed gedrag het niveau bereiken van een vastende die (ook) het nachtgebed verricht.” (Aboe Dawoed)

Tevens zegt hij: ,,Degene die mij het allerdierbaarst is en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding is degene met het beste gedrag.” (Thirmidhie)

Verder zegt hij: ,,De meest geliefde dienaar bij Allah is degene met het beste gedrag.”
(Haakim en sahih verklaard door Al-Albaanie)

Toen er een keer tegen de profeet (vrede zij met hem) werd gezegd: ,,O Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaar, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.” (Moeslim)

Verder zegt Aicha (Allah zij tevreden met haar): ,,Nooit heeft de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) iets met zijn hand geslagen, vrouw noch bediende.” (Moeslim)

Anas Ibnoe Maalik, die de profeet (vrede zij met hem) tien jaar heeft gediend zegt dat hij een keer door de profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om iets te doen, maar onderweg kwam hij een aantal spelende kinderen tegen en bleef met hen spelen, waarna hij vergat dat hij iets voor de profeet (vrede zij met hem) moest doen. Ineens zag hij de profeet (vrede zij met hem) die glimlachend achter hem stond en tegen hem zei: “O Oenais[2], ben je geweest waar ik jou naartoe heb gestuurd?’’ Anas zei: ,,Ik ga nu, O boodschapper van Allah.”

Er wordt verder van Anas verhaald dat hij zei: ,,Ik heb de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) negen jaar gediend. Ik weet niet van hem dat hij ooit tegen mij heeft gezegd: 'Waarom heb je dit en dat gedaan?”, noch heeft hij ooit enige daad van mij misprezen." (Moeslim)

In een andere overlevering zegt Anas (Allah zij tevreden met hem): ,,… nooit heeft hij 'oef' [3] tegen mij gezegd[4], noch 'waarom heb je gedaan?', noch 'je had moeten doen'.(Boecharie en Moeslim)

Vergevensgezindheid
Aboe Hoerairah (Allah zij tevreden met hem) overlevert: ,,Een man ging Aboe Bakr uitschelden, terwijl de profeet (vrede zij met hem) verbaasd en glimlachend zat (toe te kijken). Toen het hem te veel werd zei Aboe Bakr iets terug. De profeet (vrede zij met hem) werd boos en stond op, waarna Aboe Bakr hem volgde en zei: ,,O Boodschapper van Allah! Hij schold mij uit waar je bij zat, en toen ik iets terugzei, werd jij boos en stond je op?!

De Boodschapper zei: ,,Al die tijd was er een engel met jou die hem antwoordde, en toen jij (ook) reageerde, kwam de Shaitaan opdagen. O Aboe Bakr! Drie zaken behoren tot de waarheid:

1. Ieder dienaar die bepaalde onrecht wordt aangedaan en het omwille van Allah (de Verhevene) vergeeft, Allah zal hem doen zegevieren (de overwinning doen behalen).

2. En telkens als een man het initiatief neemt om liefdadigheid uit te geven strevende hiermee de banden (met anderen) aan te sterken, of Allah zal daardoor zijn bezit doen toenemen.

3. En telkens als een man het initiatief neemt om liefdadigheid (aan anderen) te vragen om zich daarmee te verrijken, of Allah zal daardoor zijn bezit doen afnemen.

(Verhaald door Ahmed en hassan verklaard door al-Albaanie in Mishkaat nr. 5102)

Wat ook de grote vergevingsgezindheid van de profeet (vrede zij met hem) bewijst, is dat hij na het veroveren en bemachtigen van Mekkah en ondanks alles wat hem was aangedaan door de inwoners van Mekkah, goede wil toonde en hen vergaf zonder enig verwijt achteraf.

Bescheidenheid

Aicha (Allah zij tevreden met haar) werd eens gevraagd wat de profeet (vrede zij met hem) deed als hij thuis was, toen zei ze: ,,Hij stelde zich in dienst van zijn vrouwen (en familie), en als het tijd was voor het gebed, verrichtte hij de kleine wassing (al-Woedoe’) en ging de deur uit naar het gebed.” (Boecharie en Moeslim)

Anas Ibn Malik (Allah zij tevreden met hem) zei: ,,(Zelfs) een slavin (kon) de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bij zijn arm beetnemen en vertrekken met hem waar zij wilde (als zij hulp zocht).[5] (Boecharie)

Anas Ibn Malik (Allah zij tevreden met hem) zei: ,,Niemand was hen dierbaarder dan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), en als zij hem zagen (aankomen) stonden zij (toch) niet voor hem op, omdat ze wisten dat hij dit verafschuwde. (Ahmed en Thirmidhie)

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zegt: ,,Overdrijft niet in het lofprijzen van mij zoals de christenen overdreven in het lofprijzen van 3isa (Jezus). Ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn boodschapper.” (Boecharie)

Als de profeet (vrede zij met hem) op reis was, liep hij altijd achteraan, dan begeleidde hij de zwakkeren, gaf hen lift bij hem achterop en verrichtte smeekbedes voor hen. (Aboe Dawoed)

De profeet (vrede zij met hem) ging altijd naar de zwakkeren onder de moslims, bracht bezoek aan hen, bezocht hun zieken en woonde hun begrafenissen bij.

Hij weigerde nooit parfum aan te nemen (als het hem werd geschonken) .

Thomaamah Bnoe Abdellaah verhaalt: ,,dat Anas (Allah zij tevreden met hem) nooit weigerde parfum aan te nemen en (dat) hij beweerde dat de profeet (vrede zij met hem) nooit weigerde parfum aan te nemen." (Boecharie)

De profeet (vrede zij met hem) speelde ook vaak met kleine kinderen.

Hij speelde met Zaineb Bintoe Oemmi Salamah en zei herhaaldelijk tegen haar: ,,O Zoewaynib! O Zoewaynib![6]”

Anas (Allah zij tevreden met hem) verhaalt dat Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), langs kleine kinderen liep die aan het spelen waren en begroette hen met de vredesgroet(salaam) (Moelsim)

Aicha (Allah zij tevreden met haar) zegt: ,,De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) repareerde zelf zijn kapotte schoeisel, verstelde zijn verscheurde kleding en deed zijn huishouden zoals een van jullie zijn huishouden doet…"

(Verhaald door Thirmidhie en sahih verklaard door Al–Albaanie)

Hoogmoed is een eigenschap die ten stelligste verworpen wordt door de Islam. De profeet (vrede zij met hem) zegt: ,,Hij die ter grootte van een stofdeeltje aan hoogmoed in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet binnengaan. Toen zei een man: ,,Waarlijk, iemand van ons vind het fijn wanneer zijn kleding mooi is en zijn schoeisel mooi is. Hij zei: ,,Voorwaar, Allah is mooi en houdt van schoonheid; hoogmoed is het loochenen van de waarheid en kleineren van mensen.”[7] (Moeslim)

Imam an-Nawawi zegt in de uitleg van deze overlevering: ,,Hij zal niet allereerst samen met de godsvruchtigen het paradijs binnengaan; Allah zal eerst over hem oordelen, waarna hij gestraft of vergeven zal worden.”
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Wie gaat naar het paradijs en wie naar de hel.

Heel duidelijk, uitgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=K0ymYIJkGEg&NR=1

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Alif Laam Miem.

2. De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden.

3. Zeggen zij: "Hij heeft het verzonnen?" Neen, het is de Waarheid van uw Heer, opdat gij een volk moogt waarschuwen onder hetwelk vóór u geen waarschuwer is geweest, opdat zij geleid mogen worden.

4. Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon. Gij hebt geen helper of bemiddelaar buiten Hem. Wilt gij dan geen lering (hieruit) trekken?

5. Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde, daarna zal deze tot Hem opstijgen in een dag, waarvan de duur naar uw berekening duizend jaar is.

6. Alzo is de Kenner van het onzichtbare en het zichtbare, de Almachtige, de Genadevolle,

7. Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei.

8. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof.

9. Dan vormde Hij hem en ademde hem van Zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart. Maar gij betoont weinig dankbaarheid.

10. En zij zeggen: "Zullen wij, wanneer wij in de aarde verloren zijn, opnieuw worden geschapen?" Neen, zij geloven niet in de ontmoeting met hun Heer.


11. Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht."


12. O, kondet gij het slechts zien wanneer de schuldigen hun hoofd zullen buigen voor hun Heer, zeggende: "Onze Heer, wij hebben gezien en wij hebben gehoord, zend ons nu terug opdat wij goede werken mogen verrichten; voorzeker wij zijn thans overtuigd."

13. Indien Wij het wilden, zouden Wij aan elke ziel haar leiding kunnen geven, maar Mijn woord werd bewaarheid: "Ik zal de hel met djinn en mensen allen tezamen vullen."

14. Ondergaat daarom (de straf) omdat gij de ontmoeting van deze Dag vergat. Voorzeker nu hebben Wij u vergeten. Ondergaat de duurzame straf voor hetgeen gij deedt.

15. Slechts zij geloven in Onze tekenen, die, wanneer zij er aan herinnerd worden, zich met het gelaat ter aarde werpen en hun Heer verheerlijken met de lof die Hem toekomt, en die niet hoogmoedig zijn.

16. Zij verwijderen zich van hun bed, hun Heer in vrees en hoop aanroepende en zij doen wel met hetgeen Wij hun hebben geschonken.

17. Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan.

18. Zou dan de gelovige gelijk zijn aan hem die ongehoorzaam is? Zij zijn (stellig) niet gelijk.

19. Zij, dje geloven en goede werken doen, zullen Tuinen hebben tot verblijf, als onthaal voor hetgeen zij deden.

20. Maar het tehuis v an de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd: "Ondergaat de straf van het Vuur die gij loochendet."

21. Wij zullen hen inderdaad de lichtere straf doen ondergaan vóór de grotere straf opdat zij zich mogen bekeren.

22. En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen.


23. Voorzeker, Wij gaven Mozes het Boek - twijfel dus niet aan de ontmoeting met Hem - en Wij maakten dit tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël.


24. En Wij stelden leiders uit hun midden aan, die het volk door Ons gebod leidden, zolang zij standvastig waren en in Onze woorden een hecht geloof hadden.

25. Voorwaar, uw Heer zal op de Dag der Opstanding onder hen richten over hetgeen waaromtrent zij onderling verschillen.

26. Komen zij niet tot inzicht (door het feit) dat Wij zovele geslachten vóór hen hebben vernietigd in wier woonplaatsen zij nu rondlopen? Daarin zijn zeker tekenen. Willen zij dan niet luisteren?

27. Hebben zij niet gezien dat Wij het water naar het droge land voeren en daardoor oogsten voortbrengen waarvan zij en hun vee eten? Willen zij dan niet inzien?

28. En zij (de ongelovigen) zeggen: "Wanneer zal deze beslissing plaats vinden als gij de waarheid spreekt?"

29. Zeg: "Op de Dag der Beslissing zal het geloof der ongelovigen hen niet baten, noch zal hun uitstel worden verleend."


30. Wend u daarom van hen af, en wacht; voorzeker zij wachten ook.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

souhaila schreef:Ik denk dat het verschil tussen Allah en de God waar ik in geloof
vooral op vrijheid gebasseerd staat.
Allah legt je allerlei regeltjes op waar je je aan moet houden zonder écht zelf keuze's te maken en te ontdekken wat je zelf wil.
"Mijn" God laat ons zelf de weg afleggen om te weten te komen wie we echt zijn en wat we willen,hij zegt ons niet wat we wel of niet mogen doen,we zijn vrij om alle keuzes zelf te maken.
Ten eerst Allah is de Arabische vertaling van god , laat dat duidelijk zijn.

Allah (Arabisch: الله, samentrekking van al-ilāh, de god, degene die aanbeden wordt) is een Arabisch woord voor God.
In de islamitische theologie is God uniek, almachtig, alomtegenwoordig, onzichtbaar. Evenals in het christendom wordt Hij beschouwd als de Schepper van al wat leeft. Hij beschikt zowel over levengevende als vernietigende eigenschappen. Deze God wordt beschouwd dezelfde te zijn als de God van het jodendom en christendom. Het is moslims niet toegestaan zich een voorstelling van God te maken, anders dan door het memoreren van Zijn eigenschappen of manifestaties, verwoord in de 99 Schone Namen van God die zijn afgeleid uit de Koran. Het is dan ook niet toegestaan om afbeeldingen te maken die God zouden moeten voorstellen.
Een moslim zal vaak Allah laten volgen door ta'ala, wat de Verhevene betekent, en hem doorgaans uitgebreider Allah soebhanoehoe wata'ala noemen, veelal afgekort tot: Allah (swt), wat vertaald kan worden als God, geprezen en verheven is hij.

Ten tweede god gebiedt jouw om het goede te volgen en het gebed te verrichten en de armen te ondersteunen.
En Allah verbied jouw om het slechte te volgen ,En alles wat jouw lichaam onrein maakt te benutigen.
God zond hierop profeten , die het woord van god moesten verspreiden.


ZEG GEWOON IK GELOOF NIET IN DE KORAN MAAR WEL IN GOD,

Wat God in de koran heeft gezegd is het volgende

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

Dit zijn voor de mensen die voor de islam , Jezus en mozes en david en de andere profeten ( vrede zij met hen) volgden.

Maar Allah zegt dan ook in de koran

Het geloof bij god is de islam.
degene die een andere geloof zoekt dan de islam het zal niet van hem geacepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.


Waarom zij zeggen de koran is niet van god dat is 1.
Ten tweede ze zeggen de Jezus zoon of god is dat is 2 .
terwijl god dit zegt:

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Ten 3de zij ontkennen dat Mohammed (vzmh) de laatst en bevestigende boodschapper is die tot de mensheid is gezonden.
Mohammed (vzmh) is tot de mensheid gezonden niet tot een bepaald volk.
Nee tot de mensheid.
Ten 4de zij onkennen de hel die god voor de boosdoeners en onrechtplegers hebben gemaakt.
ten 5 de ze hebben hun priesters en meesters en leraars als goden genomen,.waarbij zij een standbeeld van hen maken.
En hen gaan vereren.

Ten 6 god is duidelijk geweest, hij zegt namelijk,.
Dit is een bevestiging voor de Mens Der Werelden.
Die oprecht wil wandelen.
En laat de ongelovigen maar Wij wachten en Zij wachten.
Het Oordeel komt bij god de Meester van de dag des oordeels.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19


Moslims bezien dit echter niet zo,het leven is juist makkelijk in hun ogen omdat Allah hun zegt wat ze wel en niet mogen,of moeten beter gezegd.
Juist god vertelt ons , hoe wij moeten leven om verder te komen in deze wereld en in het hiernamaals.
Een perfecte gedragscode en hoge tolerantie is in de islam dan ook tevinden.
Respect , eerlijkheid , rechtvaardigheid, het volgen van het goede , het verwerpen van het slechte, goed omgaan met de mensen, het aanbidden van 1 god (tawhied).
Dit geloof is pure monotheisme,

En de islam gaf me rust en vrede.
De islam gaf me een gevoel van zekerheid en hoop(het paradijs)
De islam gaf me een innerlijke schoonheid.(respect jegens iedereen).
De islam gaf me een gevoel van het kwijt schelden van al mijn zonden en schulden.
De islam gaf me vooral liefde en tollerantie.
Ik hou van de mensen want god houdt van degene die van de mensen houden,.
En die elkaar aansporen tot het gebed , en het helpen van de armen en weesen.
en elkaar steunen in het goede en het slechte en vooral het slechte dat ons op een dwaalspoor zet verwerpen.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
By the way,waarom is God altijd een 'hij' en geen 'zij

Beste Souhaila ik ga je dit antwoorde, alleen heb nu even geen tijd.moet namelijk naar me werk,.

Voorwaar de leugenaars van de dag des oordeels zullen zeker een zware straf krijgen,.

Met vriendelijke groeten mohyouknow :D Alhamdoullilah moslim, ALhamdoullilahXXx
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op ma mei 21, 2007 4:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel schreef:Beste Moslims...
Ik heb nog een verhaaltje voor jullie.
Wel lezen hoor. Ik lees ook alles wat jullie schrijven.
Hier komt mijn verhaaltje.....
OOh Beste Ariel ik ben benieuwd wat je gaat vertellen.

Ik heb net iets wonderbaarlijk meegemaakt, en deze wonderbaarlijke ervaring wil ik graag met jullie delen.
Ik moet eerlijk zeggen dat het een verhaal met een moraal is.
Zeker onze Moslim broeders moeten goed opletten en mijn verhaal tot het bittere eind lezen.
Nu kan het nog jongens….Het is een waar gebeurd verhaal, want Ariel jokt nooit.
Ik geloof je best Ariel ik heb vele verhalen gehoord van mensen,.
In een vrouw zat een boze djin , ze kon de woorden la ilaha illah niet uitspreken .
de Slechte djin zit in haar en komt er niet meer uit.


http://www.youtube.com/watch?v=YTEshwPp ... ed&search=

Of kijk hier De engel des doods die een ziel van een Football speler meeneemt .

http://www.youtube.com/watch?v=NiVjzSTIPOc

Of kijk hier ik moet echt huilen als ik dit zie, hij kan de woorden la ilaha illah wa muhamadu rasullah niet horen >

http://www.youtube.com/watch?v=oSKLOhcDZb4


Allah zegt ik ken het zichtbare en het onzichtbare van de zeven hemelen en de aarde, en jullie weten niet wat er allemaal voor jullie verborgen wordt gehouden.


Allah heeft de mensen in deze wereld geplaats en de djins
Wij kunnen deze djins niet zien, maar zij zien ons wel.
Je hebt goede djins en slechte.
En de sytan (sytan) die leeft hier die de mensen naar de dwaalspoor zet.
En de engelen eerbiedwaardige schrijvers iedere persoon heeft een engel die alles weet wat gij doet en alles opschrijft in het boek.
Wanneer jij dood gaat zal dat boek sluiten met jouw daden erop.
En je moet oppasen want de duivel de satan die zet jouw op een dwaalspoor.
Zeg daarom dit O mijn god o Allah redt mij van de vervloekte satan die het slechte in de harten van de mensen influistert van de mensen en de djins.
En er is niemand die even gehoorzaam is dan de engelen van god.
En beste Ariel wanneer jij wijn drinkt dat zet jouw op een dwaalspoor,.
Wanneer je drinkt en teveel op heb ga je dingen doen,
je weet geeneens meer wat je doet,.
Je begint te vloeken, dingen te zeggen die je nooit gewendt bent.
Alcohol haalt je weg van de pad van jouw heer.

En ik werk bij Egpyte Christen en joodse mensen als bijbaantje, en ik discusseer vaak met hen.
Zij zeiden tegen mij alle bijbels die zijn vertaald kloppen niet.
Ze hebben dingen veranderdt.
Deze christen eten geen varkensvlees noch drinken zijn alcohol
Dit zijn degene die de Hebreeuwse bijbel volgen.
de originele tekst.

Ik zeg je Ariel, laat je niet verleiden door niemand zelf niet als er iemand achter je staat of voor je staat.
Heb geen vertrouwen in de mensen maar vertrouw op god.
Ook mensen die jouw dierbaar zijn kunnen jouw verleiden.
Zoek kennis in boeken en schriften en wees oprecht in jezelf.
Mijn god jouw god , de god van de mensen zij .
Zoek kennis over jouw geloof,
2 wanneer je die kennis heb breng het over aan anderen .
3 praktiseer jouw kennis .
4 wees oprecht in je geloof.
En ik zeg je de koran leert ons veel meer dan dit.

Waarom zeggen moslims altijd salamualakum als ze een huis ingaan.
Of naar buiten gaan .
dat zeggen ze niet alleen tegen de mensen maar ook tegen de engelen.
Die ook daar zijn, want als jij de vrede groet brengt dan zal jij vrede krijgen.
waneer jij geen vrede groet geeft , zal je alleen dwaling vinden.
God is almachtig alwijze.

Wat gebeurde er deze middag. Laat ik het jullie maar vertellen.
Ik zat achter mijn computer te dutten. Ik was moe, en mijn hoofd zakte langzaam maar zeker op het toetsenbord en ik merkte dat niet eens.
Ik sliep net toen ik een zachte tik op mijn schouders voelde.
Ik keek op en zag De engel Jibriel. Hij had 2 drinkbekers in zijn hand. Een beker was gevuld met wijn, en de ander was gevuld met geitenmelk. Jibriel zei: Kies een van deze bekers, en natuurlijk koos ik voor de wijn. Jibriel zei: U maakte een keus die is aangeboren. U bent naar het rechte pad geleid en daarom bent u de verkozen persoon die mijn boodschap door mag vertellen.. Als u voor de beker met melk had gekozen dan had ik u niet kunnen gebruiken"

Lieve Ariel wie zij dat het Gabriel was,
Het had net zo goed de saytan kunnen zijn.
Volg noch jibriel noch de satan.
Maar volg het woord van god en de suna (overlevering van de profeet).
Jibriel was slecht belast om het woord van god overdragen aan de Profeten.dat was de taak van jibriel,.
Het was denk een djin , als ik jouw was zou ik Smeekbede tot god verrichten,.
Zo snel mogelijk.


O Ariel , mijn god zij het is verboden om dromen door te vertellen.
Noch om ze te geloven.
Het is de Saytan die jouw verlangens toefluistert.
Influister in jouw hart, dat moet je niet geloven , leugens.
Pas op daarmee, Ik heb ook erge nachtmerries gehad.
waarbij ik dacht dat de hemel openstond. (ik ga niet verder vertellen).
Namelijk leugens van de Saytan( O Allah ik zoek mijn toevlucht tot u tegen de vervloekte saytan , redt mij van de bestraffing van het graf en de bestaffing van het vuur o allah geef ons het goed in deze wereld en het goede in het hiernamaals en redt ons van de bestraffing van het vuur.

Amin , O allah tot u komt alle lof.
O Allah ik vraag u om vergeving.
O allah ik vraag u om mij te redden van de satan die het slechte in de harten van de mensen influistert.
O Allah u bent mijn heer, de heer van de mensen .
O Allah ik zal alleen u dienen, en ik kniel alleen voor u.
O mijn god tot u behoren de zeven hemelen en de aarde en alles wat daar tussen zit .
U bent machtig de heer van genadde.
U bent de barmhartige de meest genaddevolle ,.
Ik vraag alleen U om hulp , redt mij en mijn broeders en zusters die u oprecht volgen.


“Kom” zei hij, “Laten we gaan. Ik breng u naar de hemel. Wat u daar aantreft en zal zien moet u vertellen aan de mensheid. “
Hij bracht de "buraaq" (een dier groter dan een ezel en kleiner dan een muilezel) en hoewel ik erg verbaasd was steeg ik op en samen met Jibriel vloog ik naar de wereldlijke hemel.
Wij werden begroet door Adam, die waarschijnlijk al van mijn komst op de hoogte was, want Adam begroette me vriendelijk, en hij vertelde me dat het hem een eer was om met me kennis te maken.
Ik mocht overal rond kijken vertelde hij me, en geen deur zou gesloten blijven.
Adam is de eerste persoon die op de wereld was,.
Hij en zijn volgelingen volgden 10 eeuw tawhied (eenheid van god).
Maar dromen zijn bedrog, God heeft in de koran gezet.
Dit boek is een bevestiging voor de mens der werelden en let vooral goed op de mens der werelden.
Mohammed is zijn laatste boodschapper en als bevestiging voor wat hier was : KIjk zelf maar lieve Ariel.

http://www.dekoraan.nl/surah/abasa.htm?from=5

Kijk zelf maar ,.

Er zijn Moslims die hebben zo een hoge nivo gehaald, dat zij god zien hun hart zit vol met vrees en liefde ( musahada) noem je dat in het Arabisch.
Maar sprak hij… Eerst moet je de taak waarvoor je geroepen bent vervullen, en daarna maken we het gezellig.
Hij bracht me naar een dikke ijzeren deur die beschermd werd door twee engelen met vurige zwaarden, en op zijn verzoek opende de engelen de deur voor me.
“Ga nu mijn kind. Wees niet bang, er zal je niets overkomen:” sprak Adam.. “Ik kan helaas niet mee, want het wordt vandaag erg druk aan de hemelpoort. Er komen straks veel slachtoffers binnen van een terroristische aanslag in Irak, en je begrijpt dat deze zielen mijn hulp hard nodig hebben:”
Mopperend vertelde Adam me dat er de laatste tijd wel erg veel islamitische zielen geholpen moesten worden, en dat het nu maar eens afgelopen moest zijn, want dat hij geen tijd meer had om zijn hobby uit te voeren, het telen en enten van appelbomen.

Ten eerst wanneer je dood gaat komt de engel des doods jouw ziel meennemen.
Hij gaat je 3 vragen stellen wat is jouw geloof, wie is jouw profeet en wie is jouw heer.
De engelen zullen de poorten van de paradijs voor niemand open doen tot dat god toestemming geeft.
En er zijn 7 deuren die tot het paradijs worden gelijdt.
En er zijn 19 poorten die naar de hel gaan.
Zo weet je al dat de meerderheid van de mensen het vuur in zullen gaan.
Pas op voor de saytan en de slechte djins en slechte mensen die de harten van de mensen op een dwaalspoor zetten.
Geloof geen dromen, dat is de saytan die jouw laat dwalen, hij wilt dat je hem volgt , geef geen gehoor aan hem.
Want uitelndelijk zal de hel jouw verplijfplaats zijn.


Ariel ik heb je verhaal gelezen.
En wat ik kan zeggen de duivel heeft jouw goed op een dwaalspoor gezet.
Ik kan er niks anders van maken beste Ariel.

De profeet vrede zij met hem heeft Pure monotheisme (aanbidden van 1 god uitgebracht.
En wat ik kan zeggen gods lot is over u handen.

God zij Alle mensen van Adam bevinden zich tussen twee vingers van de almachtige alwijze , hij kan ze keren als hij wil en kan ze draaiten als hij wil.
Hij kan van een ongelovige en gelovige maken en van een gelovige en ongelovige.
Hij kan mensen leiden en dwalen.

En Ariel jij bent duidelijk verdwaalt door de satan degene die het slechte in de harten van de mensen influistert.
Op de dag des Oordeels zullen meer dan 70 groepen bijelkaar worden gebracht.

En ik vertel je nu over de dag des oordeels.,

http://www.dekoraan.nl/surah/al-fatiha.htm?from=1

De profeet Mohammed (vzmh) zij dag des oordeels zal niet aan breken voordat er 10 teken zijn gekommen .

1 rook
2 djadlaal
3 het beest
4 zons opkomst vanuit het westen
5de nederdaling van jezus zoon van maria
6 ahdud wa madjud
7aardebeving in het westen
8aardebeving in het oosten
9aarbeving in het arabische schiereiland
10 opgevolgd door een vuur dat uit jemen zalkommen uitdrijven en de mensen naar de plaats van bestemming zal brengen.

De profeet Mohammed vrede zij met hem zei : Ik zweer bij degene in wiens handen mijn ziel ligt.
De tijd is bijna aangebroken .
Dat de zoon van Maria (Jezus) tussen jullie zal nederdaalt.
Als een rechtvaardige rechter.
Hij zal het kruis breken, het Varken doden,Aljiezja opheven,.
En het geld zal dan in overvloed zijn.
In een andere overlevering staat dat het geld zo veel in overvloed zal zijn dan niemand meer dit wil aannemen.
In die tijd zal zelfs een shasda (shashda) wat een onderdeel is van het gebed .
Beter zijn dan deze hele wereld met alles wat er in is.
In de tijd van Jezus(vzmh) zullen er geen behoeftige mensen meer zijn.
geen arme mensen meer zijn.
want het geld zal destijds in overvloed zijn.
Heerlijk zal het leven zijn naar de terugkeer van Jezus zoon van Maria.
In die tijd zal de grond opgedragen worden om haar rijkdommen naar buiten te brengen.
In de tijd van jezus(vzmh) zal ook het veiligheid in het land uitstrekken.
Alles en iedereen zal veilig zijn.
De plaats waar Jezus(vzmh) zal nederdalen Nabij AL-MANAR A bijda .
Of terwel het Witte koepel.
Aan de oostelijke zijde van Damascus.
Hij (jEZUS) zal naar beneden kommen steunend op de vleugels van twee engelen.
Als hij zijn hoofd laat zaken dan druipt ie.
ALs hij zijn hoofd naar boven brengt , dan valen er water druppels naar beneden.
Die op zilvere korrels lijken.
HIJ ZAL DE MOSLIMS ONVERWACHT VERASSEN.
TERWIJL ZIJ BEZIG ZIJN MET HET VOORBEREIDEN OP HET OCHTEND GEBED.
OPDAT MOMENT ALS DE LEIDER VAN DE GELOVIGEN JEZUS ZIET , DOET HIJ EEN STAPJE NAAR ACHTEREN.
OM DEZE VOORAANSTAANDE PROFEET IN DE GELEGENHEID TE STELLEN OM HET GEBED TE LEIDEN.
MAAR DAN DUWT JEZUS VREDE ZIJ MET HEM DEZE MAN WEER NAAR VOREN.
EN ZEGT TEGEN HEM ; NEE' DEGENE DIE JULLIE VOORGAAT IN HET GEBED DIENT 1 VAN JULLIE TE ZIJN.
DIT IS EEN GUNST WAARMEE GOD DE GEMEENTSCHAP VAN MOHAMMED(VZMH) HEEFT BESCHONKEN.
En dan zal de leider van de gelovigen dit gebed leiden.
En kijk naar deze eer die onze gemeentschap toekomt.
De achtbare profeet Jezus(vzmh) besluit achter een man te bidden.
Die toebehoort aan de UMMAH (gemeentschap van mohammed(vzmh).
en het feit dat hij achter de imaam van de moslims bidt.
geeft tevens aan dat Jezus(vzmh) bij zijn terugkeer zal handelen volgens de wetten van de islam.
Volgens de wetten van Mohammed(SLWS)(VZMH).
Ook staat vermeldt in een AUTHENTIEKE overlevering dat Jezus vrede zij met hem el omra al hadj zal verrichten.
bedevaart bij het huis van Abraham (in mekka) het huis met de zwarte hoeksteen, het huis van Allah.

Dus dat geeft aan dat hij (jezus vzmh) zal handelen volgens de voorschriften van de islam , hij komt niet met een nieuw geloof.
HIJ ZAL ZICH HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET LAASTE GELOOF.

NAMELIJK DE ISLAM,.

Als de moslims klaar zijn op het ochtend gebed,
begint de jacht op de djalaal.
want de moslims zijn opdat momemt in een hevige stijdt tegen de djalal.
Maar zodra de djalaal ziet dat de gelederen van de moslims aangesterkt zijn met niemand minder dan de profeet Jezus(vzmh).
begint de djalaal op te losen en inteslinken net zoals zout in water oplost.
Maar dan stevent Jezus(vzmh) op hem af om de laatste vernietigende klap uit te delen.
en de mens heid te verlossen van deze geniepige en vreselijke leugenaar.

ALLAH uakbar ( god is de allerhoogste)

En dit gebeurt allemaal bij een klein plaatsje nabij Jeruzalam, genaamd Bab'oe Lu''ut .
En let op de preziese aanduiding van de profeet Mohammed (vzmh).
Hij spreekt over het plaatsje Bab'oe Lu'ut.
Dit zijn de woorden van iemand die zeker en overtuigd is van het gene wat hij zegt.
En dit kan ook niet anders .
aangezien deze woorden een openbaring zijn van de Heer Der Werelden.
Vervolgens zal Jezus(vzmh) afgaan op de mensen die tegenstand hebben geboden aan de djalaal en tegen hem (djalaal) hebben gevochten.
En ongeschonden zijn gebleven van de djalaal.
En hij zal over hun gezichten vegen.
en hun vertellen over de HOOGE positie die hen toekomt in het paradijs.
En de bekoringen en de genietingen die Allah voor hen heeft klaargemaakt.
Maar presies op dat moment Openbaard god de almachtige de alwijze aan Jezus(vzmh)
dat hij dienaren van hem tevoorschijn deed kommen.
waar niemand tegen opgewassen is.
Dus die niet zijn tegen tehouden.
Niemand is tegen hen bestand .
en hiermee doelt hij op Ahdoez wa Madjouz
En god beveelt vervolgens Jezus(vzmh) om samen met zijn volgelingen hun toevlucht te zoeken in de bergen.
Namelijk in de berg Toor ,
En Ahdjoez wa Madjouz zijn twee moordlustige volken behorende tot de kinderen van Adam .
Die nu al bestaan.
En die zeer in groot aantal zijn.
vele maler groter dan het aantal mensen.
ze zeggen dat zij afstammen van JAfief de zoon van NOACH.
Ze zijn in het verleden bestreden en terug gedrongen.
door Dulh karneen en achter een muur geplaatst.
en Dulh Karneen is een vrome en rechtvaardige koning.
Die door Allah is beschonken met veel macht en over een gigantisch leger beschikte.
Allah zegt ik Surat Al-kafh

Totdat hij tussen twee bergen kwam, waar hij een volk aantrof dat amper een woord verstond.

94. Zij zeiden: "O Zol-Qarnain, Ahdjouz wa madjouz (Gog en Magog) stichten onheil op aarde, mogen wij u dan schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht?"

95. Hij antwoordde: "De macht waarmee mijn Heer mij heeft bekleed is beter, doch gij kunt mij met lichamelijke kracht helpen. Ik zal tussen u en hen een sterke afscheiding oprichten."

96. "Brengt mij blokken ijzer." (Zij deden dit) totdat hij de ruimte tussen de beide rotsen had opgevuld; toen zeide hij: "Blaast." totdat (het ijzer) wit gloeiend werd, nu zeide hij: "Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er overheen giete."

97. Derhalve waren zij (Gog en Magog) niet (meer) in staat er overheen te klimmen, noch waren zij bij machte er doorheen te graven.

98. Hij zeide: "Dit is een genade van mijn Heer. Maar wanneer de belofte van mijn Heer vervuld zal worden, zal Hij dit uiteen doen vallen. En de belofte van mijn Heer is werkelijkheid,

99. En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen.

100. En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.

101. Wier ogen gesluierd waren voor de herinnering aan Mij, en die zelfs niet konden horen.

102. Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaren tot beschermers kunnen nemen buiten Mij? Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen.

103. Zeg: "Zullen wij u verhalen omtrent degenen die het grootste verlies in hun werken zullen lijden?"

104. Diegenen, wier streven gericht is op het leven dezer wereld en denken dat zij een bijzonder goed werk verrichten,

Zij ahdouz wa madjouz(Gog en Magog) zullen verder dan het meer van Tabarieja kommen.
Een meer gelegen in Palestina.
Zij de vooraanstaanden van (gog en Magog) zullen al het water opdrinken.
En als de gene die helemaal achterin lopen, eenmaal bij het meer aankommen.
Dan zeggen zij OOIt was er water in dit meer.
Dus het is leeg gedronken door de mensen die voorop liepen.
En als zij klaar zijn met het uitmoorden van de mensen op aarde en onheil te stichten niemand is bestand tegen hen.
Dan wanen zij zich onoverwinnelijk.
En Willen zij zelfs de confrontatie aangaan met de inwoners van de hemelen.
En daarom beginnen zij hun pijlen afteschieten op de hemel.
waarnaar deze pijlen met bloed bevlekt weer op de aarde vallen.
Niet dat zij daadwerkelijk iemand hebben geraakt.
Maar god wil deze mensen verder in hun afdwaling doen verdrinken.
verder zegt de profeet Mohammed(vzmh) :
en dan wenden de profeet Jezus(vzmh) en zijn volgelingen zich smekendt ten hemel.
En vragen zij Allah om een einde te maken aan Gog en Magog ( Ahdouz wa Madzouz).
Waarnaar Allah deze smeekbedes verhoort , en jij stuurt kleine wormen.
Genaamd (an- nagaf).
wormen op hen af , die zich gaan huisvesten in hun nekken.
En an-nagaf is een worm die zich vaak huisvest in de neus van het vee.
En let op de Macht en vermogen van Allah (sbht).
Hij stuurt 1 van zijn kleine schepselen.
1 van zijn kleine schepselen op deze tirannieke mensen.
Die iedereen op aarde wisten te verslaan.
Allah stuurde wormen , die op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken.
Maar middels deze wormen , is er een einde gekommen aan het verschrkkelijk tijdperk van Gog en Magog (ahdouz wa Madjouz).
Dit klein ongewerfeld dier wist dit barbaarse onrechplegers te stoppen.
En overbedekt zal die dag de aarde zijn met hun rottende lijken.
Hun stofelijk overschot zal verschrikkelijk stinken.
Zodra Jezus (vzmh) en zijn volgelingen weer uit de bergen naar beneden kommen.
En deze afgrijselijke toestand opmerken.
Richten zij ander maal tot god.
Met de vraag of hij de aarde reinigt van deze viezigheden.
Waarnaar Allah vogels stuurt , vogels die kwa nekken op kamelen lijken.
En die zullen Gog en Magog (ahduz wa madjouz) optillen .
En op een plaats dumpen waar alleen God weet van heeft.
Vervolgens doet Allah regen uit de hemel storten de alle onreinheden en viezigheden wegspoelt .
tot dat de bovenkant van de aarde gelijkenis toont met een spiegel.
vervolgens zal god de aarde opdragen om haar vruchten te doen voortbrengen.
En op die dag zal 1 granaat appel voldoende spijs voldoende voedsel zijn voor een groot groep mensen.
En zullen de mensen in de schaduw staan van deze granaatappel.
te genieten zijn van de heerlijke leventje .
Stuurt Allah een aangename windt , die de zielen van de gelovigen afneemt.
Dus wij vinden Allemaal de dood.
En de rest van de slechterikken op aarde.
en Wanneer de zon wordt omhuld, En wanneer de sterren dof worden,
En wanneer de bergen verdwijnen,
En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,
En wanneer de dieren worden bijeengegaard,
En wanneer de zeëen worden geledigd,
En wanneer de mensen worden verenigd,
En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd
Voor welke misdaad het gedood werd,
En wanneer geschriften worden verspreid,
En wanneer de Hemel wordt opengelegd,
En wanneer de hel wordt ontstoken,
En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,
Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.
En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,
Zijn loop volgt en ondergaat,
En de nacht wanneer deze heengaat.
.En de dageraad als deze aanbreekt.
Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,
Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,
Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.
En uw metgezel is niet krankzinnig.
. En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.
. En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.
. En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.
. Waarheen richt gij u dan?
. Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.
. Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.
. En gij zult niets willen behalve wat Allah wil, de Heer der Werelden.
Beste mensen voor de komst van de Islam.
Hebben zich verschillende theorien overeen een gedaan over jezus(vzmh) en zijn afloop.
Maar er kon geen uitsluitsel daar omtrent aan geven worden.
Niemand kon jou daadwerkelijk vertellen wat er met jezus vrede zij met hem is gebeurdt.
Zij verschilde allen van mening.
Totdat God de Profeet Mohammed (vzmh) stuurde.
Om duidelijkhied daar over te scheppen.
Jezus(vzmh) is niet dood.
Maar hij is tijdeljik opgevaren naar zijn heer.
en er zit een tijd aan te kommen.
waarna hij weer zal terugkeren naar deze aarde.
En wij zijn dan ook in afwachting van zijn nederdaling.
Hij zal terugkeren en hij zal tussen de mensen oordelen aan de hand van de Islamische wetten.
En de mensen zullen in zijn tijd een gelukzalig leven kennen.
En uiteindelijk zal hij de dood vinden.
En zullen de oprechte moslims het dode gebed voor hem verrichten.
En wij kunnen lang discussieren waarom alleen de profeet Jezus(vzmh) zal terugzal keren naar de aarde en de andere profeten niet.
Maar de geleerde hebben gezegd.
De reden waarom Jezus de enige profeet is die zal terugkeren is omdat zijn terugkeer als andtwoord zal dienen.
Op degene die menen dat zij Jezus (vzmh) hebben gedood.
en degen die zegen dat hij god is of de zoon van god.


Tot slot vraag ik Allah om ons te verenigen Met de profeet Jezus(vzmh).
En met de leider der profeten MOhammed (vzmh) (slws) en met de rest van de profeten in de weidt uitgestrekte paradijsen.Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op ma mei 21, 2007 11:03 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

De liefde van God

Er is al veel geschreven over dit onderwerp, waarbij de islam wordt beschreven als hebben van een niet-liefhebbende God. Dat is niet waar, maar niettemin is het plaatje in de koran is wèl heel anders. God houdt van het goede, niet van het onbeminnelijke en de zondaar.
Dat God niet van de zondaar houdt is overduidelijk in de koran. Merk deze sleutelverzen uit de koran op:

“Allah houdt niet van overtreders” (Soera 2:190)

“Hij houdt niet van ondankbare of slechte schepselen” (Soera 2:276)

“Zeg: ‘gehoorzaam Allah en Zijn apostel’, maar als ze terugkomen houdt Allah niet van hen die het geloof verwerpen” (Soera 3:32)

“Allah houdt niet van het die het verkeerde doen” (Soera 3:57, 140)

“Allah houdt niet van iemand die arrogant of opgeblazen is” (Soera 4:36)

“Zeg: als u Allah liefhebt, volg mij; Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven.” (Soera 3:31)


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

nadia schreef:
Aidan schreef:Hoi Mohyouknow19,
mohyouknow19 schreef:Je moeten open zijn dan kan je zien dat god daadwerkelijk een zware bestraffing heeft voor de boosdoeners, voor de ontkenners , voor de hoogmoedige die god ontkennen net zoals jij.
mohyouknow19 schreef:Ik ben niet hoogmoedig, degene die hoogmoedig zijn, zijn degene die god ontkennen,de schepping ontkenning, die met andere woorden hun eigen ontkennen.
Het valt me op Moh dat je zeer veel uitgaat van veronderstellingen. Je lijkt ook meer en meer moeite te hebben om jouw mening te verkondigen zonder naar andersdenkenden te verwijzen met woorden als 'kleinzielig' of 'hoogmoedig'. Dat is zeer jammer...

Zelfs al zijn wij gecreëerd door een Schepper dan hoeft dat nog niet te betekenen dat Islam de boodschap van die Schepper uitdraagt. De boodschap van Islam afkeuren betekent bovendien niet hetzelfde als een eventuele Schepper verwerpen, ontkennen of de waarheid niet willen zien. Een Schepper niet centraal stellen in je aardse leven betekent ook niet dat je het eventuele bestaan van een Schepper verwerpt of dat je er niet zou kunnen voor openstaan. Laat dat duidelijk zijn.

We zijn nieuwgierige wezens en we zoeken voor alles een verklaring. Als mens accepteren dat je op een bepaald moment iets niet kan verklaren zal je niet minder bewust maken. Als mens iets willen verklaren dat je niet kan verklaren of niet begrijpt door in ideeën over een Schepper te geloven zal je ook niet bewuster maken. De wetenschap verwerpen omdat je in een Schepper wenst te geloven is al helemaal geen manier om waarheid te achterhalen,hoor.

Met respect,
Aidan

goed gezegd aidan....
Ik begrijp dat jullie afvallige moeite hebben om moslims te begrijpen.
dat begrijp ik, maak je daarom niet druk ook de ongelovigen , de leugenaar , zondaren hebben moeite om het te begrijpen.
daarom zal ik het heel goed uitleggen.

Kom met jullie teksten kom met jullie leugens dat jullie over ons geloof toekennen .
Ik sta open , ik daag jullie zelfs uit.
Kom met 1 bewijs dat de koran niet van god komt ,.
Ik kom namelijk dan met 2000 bewijzen dat het wel zo is.
En ik zeg hoogmoed tuurlijk hoogmoed en een kleinzielige verstand.
Het ontkennen van god of het woord van god.
dat is duidelijk , dat hoef je mij niet wijs te maken.


En ben je nieuwsgierig en opzoek .
Ga opzoek net zoals die Athiesten vrienden van jullie.
die zijn namelijk al duizend jaar bezig met zoeken.
Wens jullie veel succes , ik heb mijn andtwoord al Namelijk de koran en de suna van de profeet moge allah hem begenadigen , (amin).God heeft daarom voor de hoogmoedigen een zware bestraffing voor bereidt.
En ik ben niet hoog om te zeggen de islam is de waarheid , want voor mij is het de waarheid.

de islam gaf me liefde en vrede.
De islam gaf me hoop en leven na de dood.
de islam gaf me rust , het aanbidden van 1 god.
de islam gaf me kracht en geluk. ik ben blij met wat ik heb.

Degene die slechts geld aanbidden vrouwen aanbidden en hun werk aanbidden , zijn vervloekt.
Degene die dit boven zijn heer verkiest heeft daadwerkelijk verloren.
Laat het me heel duidelijk uitleggen.

God zij : Zij verkiezen het wereldse leven terwijl het hiernamaals beter voor hen is en blijvender voor eeuwig.

En ook als zou je niks hebben en je weet je gebed te onderhouden dan behoor je nog steeds tot degene die zullen welslagen.

En kijk goed naar een voorbeeld van iemand die op het punt staat om te sterven en denkt hij begint het pas te beseffen, DIT RAAKT JE ZEKER


http://www.youtube.com/watch?v=YDunrl2tI5o


ALLah is de allerhoogste.
God is de allerhoogste ,
ik heb het over 1 god.
De God van Mozes en jezus (vzmh)
De God van Adam en Abramahm(vzmh)
De God van MOhammed en David(vzmh)
De God van Ismael en Zakarja(vzmh)
De god van jouw en mij,
Onee die ontkennen somigen.
Laat ik zeggen de god van mij van de mensheid , IK HOOP ZO BETER.

Ik geloof in de De Bijbel, De Zabor , De Thora en De Heilig Koraan.
Het woord van god en ik volg de laatste boek dat nedergezonden is als bevestiging voor alles,.
Dus ik maak me geen zorgen beste mensen.
Ik behoor nameijk niet tot degene die ontkennen die hoogmoedig zijn om te zeggen dit komt van god.
Ik bevestig het zelfs ik zeg dit komt van god.


Kom met bewijs dat dit boek niet van god komt,
Ik kom namelijk met duizenden bewijzen dat dit wel het woord van god is.

Ik geef jullie alvast 1 nieuwsgierig op iets nieuws bekijk dit, hij heeft iets in de koran ondekt waarbij hij vertelt dat dit niet door een mens gemaakt kan zijn:

http://video.google.com/videoplay?docid ... ad+khalifa


EN luister goed , kijk hem helemaal , of spoel het door,
Of bekijk hem niet.
dat maakt mij namelijk niks uit , dit is bewijs uit de koran.
En ik volg de koran en de suna van de profeet(vzmhh)


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

="souhaila"]Hoi,

Ik was nog eens wat aan het nadenken en er schoot me opeens iets in mijn hoofd.
Ik heb op het moslima forum deze opmerking/vraag ook gesteld en wil graag hun antwoorden kunnen vergelijken met jullie antwoorden.

Ik ben van mening dat God perfect is.
De Godsdienst én de Boodschapper moeten dus ook perfect zijn,want deze zijn gemaakt/gezonden door God,dus ik vind dat deze ook perfect moeten zijn.Zéker dan de Godsdienst want dit is waar God voor staat, en de boodschapper is als voorbeeld gestuurd dus deze moet ook perfect zijn.

De islam én de profeet Mohammed zijn niet perfect dus daardoor geloof ik niet dat dit de waarheid is.
Het christendom is ook niet perfect en daardoor geloof ik ook niet dat dit de waarheid is..

Ben ik dan verkeerd als ik denk dat geen enkele Godsdienst die er bestaat door God is gemaakt maar door de mensen ?
Want geen enkele Godsdienst is perfect en dus in mijn ogen niet gemaakt door God..

Of vergis ik me?

Ja' jij vergist je . komt door jouw klein zielige verstand.
JiJ oordeelt over iemand, kijk eerst naar jezelf
Je hebt nu volgens de islam 2 zonden gemaakt 1 leugen , 1 ontkenning.
Ik wens je veel succes spaar ze .
Ik spaar namelijk goede daden. :lol:

Jouw ogen kunnen niet alles zien dus je bent beperkt.
Je kan niet alles tillen dus je kracht is beperkt.
en je kan niet alles horen dus je hoororganen zijn beperkt.
Dus je hersens zijn ook beperkt je kan niet alles begrijpen.


Dus jij bent beperkt, en niet god en niet mohammed (vzmh)
Tenslotte heeft hij mohammed(vzmh) een duidelijke boodschap verkondigt namelijk (tawhied) aanbidden van 1 god.
En hij is met het prachtige boek gekommen de koran.
En er zijn miljoenen mensen die dat aanhangen.

de koran is perfect en mohammed (vzmh) is perfect.

dus jouw oordeel is gebaseerdt op niks.

De origne bijbel is perfect en jezus is perfect

Zij zijn schepsels van god.

En alles wat van god komt is perfect .

Alhamdoullilah


Met vriendelijke groeten mohyouknow19

Er leiden 19 poorten naar de hel , en 7 naar het paradijs.

Vindt je het gek dat de meerderheid van de mensheid naar de hel gaat er zijn veel meer poorten .

Gelukkig dat god barmhartig is genaddevol.

Makkelijk dat mensen zeggen jij bent niet perfect zonder bewijs zonder niks ,.

Echte grappenmakers
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op di mei 22, 2007 11:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ariel schreef:
souhaila schreef:
Ben ik dan verkeerd als ik denk dat geen enkele Godsdienst die er bestaat door God is gemaakt maar door de mensen ?
Want geen enkele Godsdienst is perfect en dus in mijn ogen niet gemaakt door God..

Of vergis ik me?

Veel liefs,
Steffi
Steffi.
Je hebt het door.
Religie is door mensen gemaakt.
Dat wil niet zeggen dat God niet perfect is.
Het is nogal ingewikkeld om uit te leggen, maar God of de almacht zoals ik hem wel noem heeft alles geschapen.
Goed, kwaad, liefde haat, noem het maar op.

Mijn idee is ...
Als alles perfect zou zijn, dan zouden wij niet de kans krijgen om het leven te ervaren.
Want als alles liefde is, hoe kunnen wij dan kiezen tussen haat of liefde.
Hoe kan jij je liefde dan bewijzen.
Zonder tegenstelling bestaat geen ervaring, enkel kennis.

Een ding kan niet bestaan zonder zijn tegenpool.
Omdat wij alles mogen ervaren, bestaan dus tegenstellingen.
Zodat we eens kunnen ervaren wie we werkelijk zijn.

Zo zie ik dat.
.


Makelijk je wordt boos of je bent blij.
Je bent hardt of zacht.
Je krijgt straf of krijgt een beloning.
Je kan kiezen goed of slecht.

Met andere woorden god legt je KEUZES voor.

En hij stuurde daarop boodschappers van god.

die de mensheid hebben onderwezen.

En tawhied(eenheid van god) vertoonden aan de mensen.

Dus kies je het pad van god of van de Saytan

Kies jouw keus , ieder zijn eigen keus.

Laat ik een verhaaltje vertellen :

god zij namelijk : engelen buig eerbiedig neer voor Adam .
en zij bogen zich eerbiedig neer .
Behalve ieblies(sytnan) hij was een van de hoogmoedige.
Hij zij o heer u heeft mij uit vuur geschapen en hem Adam uit klei.
Ik ben hoger dan hem , ik kniel niet voor hem.
Toen zij god ga ik geef jouw uitstel tot de dag des oordeels.
Degene die jou zullen volgen zullen een zware bestraffing krijgen.
En degene die Adam volgen en de boodschappers van god zullen hun beloningen krijgen.

en geloof in het onzichtbare, in god , en jullie weten dat wij geen vat hebben op het ongeziene geen inzage hebben in het ongeziene.
dus daarom geven wij ons over, wij weten dat God de allerwijze is wat van hem afkomstig is dat is absuluut goed.

Daarom geven wij ons over aan god en het geloven in het ongeziene vereist en soort toeweiding en onderwerping aan de wil van god.
een van de voornaamste kenmerken van de gelovigen in surat albara 2;3.

wat zegt god het is een boek die als leiding dient voor de gelovigen voor de godsvrezenden maar wie zijn die gelovigen dat zijn degene die geloven in het ongeziene dus het is een kenmerk van de gelovigen dat hij gelooft in het ongeziene.
het zou makelijk zijn als wij alleen maar dienen te geloven in het geziene in dat gene wat tastbaar is in datgene wat voor je ligt, makelijk.
maar juist de test is dat wij geloven in het ongeziene dat wanneer god bepaalde zaken voordraagt of vertelt over het paradijs, over de dag des oordeels, over het graf noem maar op.dat wij zeggen wij geloven.
het zou veel makelijker zijn zonder meer voor de meeste mensen als wij zouden zeggen wij geloven alleen in het tastbare.
maar juist om die onderscheidt te maken tussen de gelovigen en de niet gelovigen is dat je eigenlijk dat je de mensen beproefd door middel van het ongeziene.dit zijn zaken die de profeet jouw voordraagt voor sommige mensen klinkt dat niet logisch voor een gelovige is dat altijd logisch , wij geloven ,Absuluut ,al zou de hele wereld het tegenovergestelde beweren ,en kenmerk van ons is dat wij ons overgeven aan god.

En de reden eigenlijk waarom in dit vers begin van surat albakara de nadrukt wordt gelegd op het geloven in het ongeziene heeft alles te maken met de beperking van het verstand want jij kan me niet vertellen dat jouw verstand alles kan bevatten alles kan begrijpen zoals jouw gehoororgaan niet in staat is om alles tehoren en dus beperkt is .
en zoals jouw gezichtvermogen niet alles kan aanschouwen of niet alles kan zien en dus beperkt is en zoals jouw kracht niet alles aankan en dus beperkt is, is ook jou verstand beperkt en kan ook jouw verstand niet alles begrijpen en bevaten , en daarom geloven wij in het ongeziene.


is dat onze overtuiging (islam) van ons in evenwicht is met de natuurlijke aanleg van de mens en verenigbaar is met het gezonde verstand dat natuurlijk vrij is van onzekerheden en twijfels.
je wordt gevraagd om 1 god te aanbidden , logisch als je naar jezelf kijkt ,hoe jij inelkaar zit je zenuwstelsel, je bloedomloop,je lichaam de functies binnen je lichaam noem het maar op dan kan niemand die over een gezonde verstand beschikt zeggen dat het een blinde toeval is geweest. blinde toeval doet zich nog steeds voor zou ik zeggen laat de blinde toeval dan iets tot stand brengen wat vergelijkbaar is met de mens wat vergelijkbaar is met een van de levende organismen is niet mogelijk en zal ook niet gebeuren. en zelfs als we praten over zaken vandaag de dag als clonen dan moeten zij zich in eerst instantie baseren op iets wat al leeft wat al bestaat.
maar om uit het niets iets te creeeren is god eigen.
dus het is verenigbaar met het gezonde verstand.
en daarom zie je ook als bepaalde mensen aanspreekt waarvan de gedachten niet echt verontreinigd zijn met allerlei verkeerde zaken.
dan zal die tenmiste zeggen, ja wat jij verteld daar zit wat logica in, natuurlijk de dag gaat over in de nacht de zon de maan blijven steeds opduiken, alles draait systimatisch noem het maar op ,dus er is iemand die dat allemaal organiseert kan niet anders .
en daarna vraagt de islam van jouw als je dat heb erkent, en gelooft dat je ook die ene god aanbidt . want als jij zegt hij gaat over ons , hij heeft ons gemaakt want dat is de eerste punt die we moeten bespreken hij heeft ons geschappen ,hij heeft ons gecreeerd , hij heeft ons gemaakt wat is het volgende punt hij heeft je op de wereld gezet wat is het volgende punt , Waarom , waarom ben je op deze wereld gezet je kan niet tegen mij zeggen zomaar,
zelfs een schoen heeft een functie, als je naar de winkel gaat en je koopt een schoen , dan is het toch niet de bedoeling dat je die schoen koopt en dat je naar buiten loopt en dat je daarna gelijk weer weggooidt, als je dat zou doen dan zouden de meeste mensen zeggen je bent gek geworden.je koopt een schoen om die natuurlijk aan te trekken.
om je voeten te verwarmen,om je voeten te beschermen dus als dat geldt voor en schoen jij als mens Alhamdoullilah die toch wel begunstigd is met het verstand heeft geen functie , je loopt hier even je tijd te verdoen of wat een aantal ook zeggen, ik ben hier om te eten te drinken en te slapen , ja dat doen dieren ook, nee men dient een doel in het leven te hebben.
en dat doet is bepaald en om het ons bekend te maken kijk naar de barmhartigheid van god ,heeft ie profeten gestuurd,
waarom om ook ons te laten zien hoe wij god moeten aanbidding,hoe moet dat gebeuren
op welke wijze , niet op je eigen manier want een aantal die hebben allerlei nieuwe daden van aanbiding uitgevonden en ze denken dat ze daarvoor beloond worden hij komt en bidt om een heel eigenaardige manier.en zegt de intentie is goed , ja ik ga hier ook allemaal koprolletjes maken draaien en weet ik wat allemaal en zeg ik daarna de intentie is goed,.
Wordt dat geacepteerd ...?
En daarom stuurde god profeten om ons over deze zaken intetlichten en ook om als voorbeeld te dienen en zij werden niet gevrijwaard van het gebed, nee zij gingen voor in het gebed , laat maar zien hoe het gebed verricht dient te worden .
en ze zeiden ook tegen hun volgelingen zoals de profeet tegen ons zij, verricht het gebed zoals jullie mij hebben zien verrichten, neem het over, zoals hij het deed en daarom hebben de metgezellen zich ingepannnen voor deze zaak er is geen zaak die plaats vondt tijdens het gebed van de profeet of zij hebben het aan ons doorverteldt, waarom ze zijn uitgekozen voor deze zaak ,ze zijn de beste zonder meer , ze waren precies , nauwkeurig in alles wat zij zagen en in alles wat zij overbrachten, die eerste generaties die waren daar
voor klaargestoomd.in zovere dat ze jouw konden vertellen hoeveel grijze haren de profeet in zijn baard had,moet je voorstellen, wat de profeet op die bewuste dag droeg aan kleren , welke kleur kleren. de hoeveelheid water die hij gebruikte om zij wudo(wasing voor het gebed) te verrichten,. wie allemaal aanwezig was tijdens een ziting van de profeet.
dus ze letten niet alleen maar op de uitspraken van de profeet maar ook op zijn handelingen.
Als hij glimlachte dan zeiden zij en hij glimlachte.
waarom omdat god hen heeft klaar gemaakt voor deze grote zaak,
dus het gezonde verstand zal altijd zeggen dat datgene wat de islam verkondigt en zegt namelijk het aanbidden van 1 god dat is wat de islam van jouw vraagt volgens de richtlijnen van de profeet, dat is het,. en daarom zie dat eigenlijk de gelovigen rustgenieten.
je ziet soms mensen soms eigenlijk slapenloze nachten ervaren alleen maar vanwege feit dat ze niet weten waarom ze hier op deze wereld zijn geplaats.
Alhamdoullilah als je een moslim vraagt, waarom ,Allah heeft slechts de mensen en de djins geschappen om mij te aanbidding,.
dat is onze doelstelling, alles wat er daarnaast gebeurdt is ondergeschikt aan dit doel.
namelijk het aanbidding van je heer van de almachtige.
de woorden van de koran zijn in overeenstemming met het logica met het verstand en daarom in Sahih albuchari treffen wij een overlevering ; waarin jaber ibn muthim (rlh)
zegt ik hoorde profeet (vzmh) surat At-toor voordragen tijdens het gebed(almagrib gebed) en toen hij dit vers bereikte :zijn zij door niets geschappen of zijn zij hun eigen scheppers,
vraagstelling: je bent er nou eenmaal ben jij door niks geschappen ben je er gewoon of heb jij zelf gecreeerd.
en stel je voor als je een gek tegen loopt die zegt ik heb me zelf gemaakt zegt god of schiepen zij de hemelen en de aarde want de hemelen en de aarde dat is nog ingewikkelder nog lastiger dan de mens zelf, Hij zegt (jaber) toen ik deze woorden hoorden zei die mijn hart wilden het bijna begeven, en hij was geen moslim sindsdien heeft eigenlijk het geloof zich genesteld in het hart , nooit meer verlaten alhamdoullilah , 1 zin niet meer nodig vandaag de dag heb je uren aan praten nodig uren soms, dagen, eeuwen.
maar de harten zijn soms verzegeld ,god had het goed met hem voor 1 zin . lotbestemming jouw voortebestemming , wat voor jouw is voorgeschreven.
Mij lotbestemming kan van alles zijn niemand is zeker van het paradijs en de hel , iemand die zwaar zondig was die niet gelooft kan opeens terugkeren tot het geloof en het gebed verrichten en als gelovigen te sterven en iemand die standvastig is in het geloof en bid die kan opeens uit zijn geloof uitkering en als ongelovige sterven (lotsbestemming) je had ook als chinees geboren kunnen worden of als arabier of als amerikaan maak niks uit het woord van god is overal. de tekenen van god zijn overal, dagelijks hoor je op televisie over geloof,
de koran, de bijbel en de thora is overal verkrijgbaar.
Het is niet dat je geloof van je ouders moet overnemen ,nee, kennis is macht.
vele generaties voor ons zijn dwalenden ze hebben hun leiders als hun heren genomen, terwijl in de islam niemand in deze wereld aanbeden mag worden behalve god.
(als je wilt weten dat de koran het boek is dat je moet volgen moet je het vragen dan leg ik je het uit)
en toen god een wonder stuurde deed middels de koran , jullie denken dat jullie goed zijn in de Arabischetaal laat dan zien hoe goed je bent.hier heb je de koran maar zij konden niet en zo gaat het altijd.
Toen mozes geconfronteerd werdt met een volk die zich bezighield met tovernarij
god stuurde hem naar die mensen met een tovernij van een grotere formaat die niet te bevatten is niet te begrijpen is.
Toen jezus geconfronteerd werd met een volk die zich bezighield met geneeskunde en medicijnen kwam hij met geneeskunde die niet tebevatten was hij kon zelf de doden weer tot leven brengen.
en toen de arabieren dachten dat niemand zoals hen was op literaire gebied , op taalkundige gebied ,op het gebied van retoriek wat gebeurde er kwam er een koran die iedereen verbijsterd deed staan ( het woord van god).en daarom
als iemand naar me toekomt die beweerd is in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de koran. Als de ridders van het arabische taal dit niet kunnen het top van het arabische taal het niet kan, hoe kan het dan dat iemand die gisteren pas arabisch geleerd heeft, of iemand maak niet uit die zegt dat hij in staat is om iets teschrijven wat gelijk is aan de koran. ( lachwekkend).
De ongelovigen deden alles om mohammed (vzmh) onderuit te halen en dat proberen ze nu de dag ook met de islam te doen.(kijk maar naar de media)
Mohammed (vzmh) daagde hen ook uit HIJ ZEGT; ALS JULLIE TWIJFELEN OVER DAT GENE WAT WIJ HEBBEN GEOPENBAARD AAN DE MENSEN KOM DAN MET EEN HOOFDSTUK GELIJK AAN DE KORAN. ze werden uitgedaagd maar ze konden niet ze hebben het geprobeert maar ze konden niet en nu komt iemand die geeneens 0.1 procent kennis heeft in het gebied van het arabische taal zeggen dat hij het wel kan,Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

souhaila schreef:Ik denk dat jou ogen op het moment ook beperkt zijn want je snapt niet wat ik heb geschreven blijk baar.
heb ik geschreven dat God beperkt is ?
Nee ik heb geschreven dat hij Perfect is.
Maar Allah is voor mij niet gelijk aan God.
Ik zij het toch jouw verstand is beperkt ,

Allah (Arabisch: الله, samentrekking van al-ilāh, de god, degene die aanbeden wordt) is een Aramees woord voor God.

In de islamitische theologie is God uniek, almachtig, alomtegenwoordig, onzichtbaar. Evenals in het christendom wordt Hij beschouwd als de Schepper van al wat leeft. Hij beschikt zowel over levengevende als vernietigende eigenschappen. Deze God wordt beschouwd dezelfde te zijn als de God van het jodendom en christendom. Het is moslims niet toegestaan zich een voorstelling van God te maken, anders dan door het memoreren van Zijn eigenschappen of manifestaties, verwoord in de 99 Schone Namen van God die zijn afgeleid uit de Koran. Het is dan ook niet toegestaan om afbeeldingen te maken die God zouden moeten voorstellen.

Een moslim zal vaak Allah laten volgen door ta'ala, wat de Verhevene betekent, en hem doorgaans uitgebreider Allah soebhanoehoe wata'ala noemen, veelal afgekort tot: Allah (swt), wat vertaald kan worden als God, geprezen en verheven is hij.


Ik ga morgen de rest beantwoorden is nameijk laat
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Het is de islam dat perfect is .

Jullie zijn niet perfect dat is het probleem.

Zonder bewijs kommen zeggen dat de koran niet perfect is .


Net of je een kip de les leest,.

Jullie hebben allemaal jullie tekortkommingen en jullie zijn beperkt.

Maar 1 ding ga jezeker onthouden.

dit vergeet je niet , Je wilt het wel vergeten , maar het lukt niet.

Denk er niet aan , onee het komt toch weer.

Je gaat dood.

Mooie voorbeeld van deze man hoe hij het verteldt :

http://www.youtube.com/watch?v=YDunrl2tI5o

WEl groot beeld dan kan je ondertiteling mee lezen
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op wo mei 23, 2007 12:18 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Citaat:
Jullie keuze kies het vuur of het paradijs
Ik ga niet leven in het teken van ' hel of paradijs'
Ik wil mijn leven doorbrengen als een goed persoon.
En zoals ik al zei : ik geloof niet dat de ECHTE God mensen naar de hel stuurt die als een goed persoon hebben geleefd.
Ik ken veel niet moslims die een beter mens zijn dan de moslims.
Dus dan is het niet eerlijk van God moest hij de moslims naar het paradijs sturen en de niet-moslims die altijd goed hebben gedaan naar de hel.

maar hier ga ik me niet te druk om maken want ben er vrij zeker van dat God mensen allemaal naar de hemel stuurt,ongeacht kleur,geloof,

..

Meidt geloof wat je wilt, dat maak mij niks uit.
Ik respecteer dat.
Jij gaat niet in de dood,
Er bestaat geen hel, of een natuurramp, de dood bestaat ook niet.
leef gewoon op je eigen manier.

Ik geloof dat we doodgaan, ik geloof dat mensen dood gaan in de kou.
doodbevroren.
ik geloof dat als mensen te lang in aanmerken kommen met vuur dat hun lichaam verbrandt .

Ik geloof dat elke mens uniek is, ieder mens zijn dna sporen heeft.
Kijk alleen naar de toppen van je vinger.

Ik geloof in een orqaan die woest en mensenlevens meeneemt.

Ik geloof in oorlogen.

Ik geloof dat mensen dood gaan in hongers nood .

Ik geloof dat mensen doodgaan wanneer zij een paar kogels door hun , lichaam hebben.

Ik geloof dat JIJ niet langer dan 1 uur je vingers onder het vuur kan zetten.

Ik geloof dat de koran , de bijbel de zabor en de thora dat dat de boeken van god zijn.

Ik geloof in de dag des oordeels.

Ik geloof in de engelen.

Ik geloof in de profeten die zijn gezonden.

Ik geloof in zijn tekenen de zon , sterren , maan , zee , alles wat je ziet zelf JIJ bent 1 teken om te geloven in god.

Wie heeft jouw anders geschappen of ben je uit het niets geschappen.

Nee god heeft heeft de 7 hemelen en de aarde geschappen of wil je dat ontkennen.

Ik geloof in de tsunamie .

Ik geloof in jouw

Ik geloof in mijn huis

Ik geloof in god en in de laatste dag .

Ik geloof in de hel en het paradijs.

Wie het beste onder jullie mogen presteren.

ik geloof in alles wat je ziet en niet ziet

dit is van god is dat niet perfect

En je zal zien wat er voor je verborgen wordt gehouden

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Oke, lieve Moh.
Jij en ik zullen het nooit eens worden. Ik blijf je een aardige jongen vinden, maar we zullen in dit leven waarschijnlijk nooit op een lijn zitten.
Waarschijnlijk ben ik geestelijk verder geëvolueerd dan jij.
Als ik het zo bekijk, zal jij nog veel moeten leren en ervaren in dit leven.
Ik ga deze post beantwoorden niet om je een les te leren, of mijn gelijk te halen.
Ik doe het voor mezelf om je nog een keer uit te leggen hoe ik God zie.
Jij hebt andere ideeën over een liefdevolle God als ik.

Het komt niet door jouw dat we niet op 1 lijn ziten.
God is de enige die laat dwalen en die laat leiden.

En het maakt me niet uit wie jij bent , rijk , arm , slim of dom.
Verder bent of net nog in leer bent .
Dat maakt mij niks uit.
Jij en ik geloven in God de liefdevolle de barmhartige,.

Het verschil tussen jouw Beste Ariel en mij is alleen dit rijtje:

Ik geloof in de bijbel,thora,zabor en de heilige koran.
Ik geloof in de profeten die god gezonden heeft van Noach tot Mohammed(vzmh).
Dus ik geloof in Alle profeten die gezonden zijn Jezus, Mozes , Zakarja,Jahja,david, Loet , ismael , Jakoub en Mohammed vrede zij met hen allen alls laatste boodschapper en als bevestiging voor alles wat hier voor was.
Ik geloof in de dag des oordeel ,. in een laatste dag waarop iedereen wordt opgewekt.
Ik geloof in de hel en het paradijs.

Ik vraag je Ariel kijk alleen naar deze vers zegt genoeg , duurt niet zo lang :

http://www.dekoraan.nl/surah/al-fadjr.htm?from=6

Ariel ik vraag je om naar dit te kijken Alsublieft dan weet je wat ik bedoel.

Het verschil tussen jou en mij is dat ik het gebed verricht dat mij verplicht is gesteld en dat jij het veronachtzaamd.
Ja' je zegt ik bid ook tot god maar wie zegt dat god dat accepteerd.
Ik bid ik wil 60000 miljoen euro , krijg ik dat denkje wie weet god weet.
Daarom neem IK en luister goed Lieve Ariel.
Daarom neem ik het zekere voor het onzeker.
Ik ben iemand die zeker van me zaken wil zijn .
Ik ben iemand die dingen snel regelt zodat ik er vanaf ben.
Ik ben niet iemand die steeds uistelt. of gaat ontkennen.
Nee' ik ben iemand die me zaken in orde wil hebben.

En wat het met jouw is Beste Ariel ,
Ik kan het je zo zeggen, ik weet het Lieve Ariel.
Ik mag jou en degene die zeggen dat ze in god geloven.
Ik mag hen, en zal ze steunen, JOUW GOD IS MIJN GOD, zo zie ik het.
IK MAAK GEEN VERSCHIL TOT GOD WANT GOD IS NAMELIJK 1.

Zeg: "God is de Enige.
God is zichzelf-genoeg, Eeuwig.
Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Wij maken verschil tussen de profeten en de boeken.
Ik geloof in alle profeten en alle boeken.
Jij niet, dus we hebben een probleem.
Dat komt niet door de boeken of door mij.
Maar door jouw.
Lieve Ariel ook al breng ik je duizend bewijzen dat dit het woord van god is, ook al schrijf ik verslagen, hou ik lezingen.
Kom ik met puur bewijs.
dan zal JIJ NIET GELOVIGEN.
dat komt niet door jouw en ook niet door mij.
Maar door jou voorbeschikking, het staat al vast.
Jouw lot , want jij kan mij nooit vertellen wanneer jij doodgaat.
Het kan vandaag , morgen of over 50 jaar.(je gaat dood)
Kan jij me vertellen wat er over 10 jaar met jouw gaat gebeuren.
Nee' .
Daarom geloven wij in de lostbestemming zowel het goede als het slechte.Wat voor jouw is voorgeschreven.

Daarom zeg ik Altijd god leidt wie hij wil en god laat dwalen wie hij wil.
Hij is almachtig alwijze.

1 voorbeeld uit de koran waaruit dat moet blijken:

Hun toestand is als die van iemand die een vuur ontstak en toen het zijn omgeving verlichtte, nam God hun licht weg en liet hen in diepe duisternis, zodat zij niet meer zien.
Doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug;
Of (dat zij) bij zware regen waarbij dichte duisternis, donder en bliksem uit de hemel komt, uit doodsangst hun vingers in de oren steken vanwege de donderslagen. God omringt de ongelovigen.
Bijna beneemt de bliksem hen het gezichtsvermogen; telkens als het hen beschijnt, wandelen zij daarin, maar wordt het weer donker, dan staan zij stil. En, zo God het wilde, zou Hij hen het gehoor en het gezicht kunnen ontnemen, waarlijk, God heeft macht over alle dingen.
O mensen, aanbidt uw Heer, die jouw en degenen, die vóór je waren, schiep - opdat je behouden zult worden.


De islam is voor de armen , rijken , zwart of wit, groot of klein.
De islam is pure MONOTHEISME ( het aanbidden van de 1 ene god).
Voor iedereen, het is tenslotte de laatste openbaring van god.
Wij kunnen God niet kwetsen of kwaad doen, want God heeft geen behoeftes.
En omdat wij God geen kwaad kunnen doen zal hij ons ook niet kwetsen of kwaad doen.
God zal niet veroordelen , nog straffen, nog zal hij vergelden, omdat hij niets nodig heeft.

Ohja 'wie zegt dat 'jij ? .
God heeft daadwerkelijk behoeftes , dat zijn schepselen de aarde en alles wat er is onderwerpt aan de wil van Allah de Heer der werelden .
De almachtige de Alwijze.
Hij (god) heeft geen hulp van ons nodig MAAR WIJ HEBBEN ZIJN HULP NODIG HIJ IS ALMACHTIG WIJ MOETEN TOEVLUCHT ZOEKEN TOT HEM.
EN GOD ZAL DAADWERKELIJK DE RECHTVAARDIGEN MET DE LEUGENAARS SCHEIDEN.
En er zijn genoeg mensen die god kwetsen , ziektes als kanker , aids en allerlei andere ziektes zijn verhardt in de harten van de mensen.
Voorwaar zij zij kwetsen god zij spreken kwaad over god , O MENSen zij kwetsen god die hen geschappen heeft uit een bloedklomp en blaaste een geest in hem. hij gaf hem een ziel, verstand en lichaam.
Opdat gij hem Allah dankbaar mogen zijn.
En vergeet niet god staat altijd achter je waar je ook bent.
Hij Allah is almachtig alwijze

Laat ik je een voorbeeld geven Lieve Ariel.

Luister wees open in jezelf , ben je nou Christen , heb je eigen god, of wat ben je nou. IK SNAP JOUW ECHT NIET.
Een Christen gelooft namelijk ook in de hel en in het paradijs net zoals de jodendom en de islam.
Alleen de moslims zijn direct en verbergen niks en veranderen niks aan het boek van god.

Lieve Ariel

God schiep de dinosaurriers hij blies hen een leven.
Zij waren bewoners van deze aarde Beste Ariel.
Maar de dinosaurriers stichten slechts onheil op aarde en vermoorden elkaar uit (sterkste overwint).
Zij waren slecht verderfzaaiers en onheil stichters op aarde.
Moet je nagaan god vernietigde hen met 1 klap.
Omdat zij niet gehoorzaam waren.
1 klap en zij waren weg en HIJ de almachtige liet leven wie hij wil , liet sterven wie hij wil hij is almachtig alwijze.
Hij liet vogels leven en dieren de vroom waren en DEGENE DIE HARTEN ALS HARTEN VAN VOGELS HEBBEN HUN VERBLIJFPLAATS IS HET PARADIJS.
KIJK ALLEEN NAAR DE FARAO EN DE THAMOED DIE DACHTEN DAT ZIJ GOD WAREN HOE GOD HEN TOT EINDE BRACHT, VOORZEKER ALLAH IS STRENG IN DE BESTRAFFING


EN LIEVE ARIEL ALS ALLE MENSEN ALLEEN MAAR ONHEIL EN VERDERFING ZOUDEN STICHTEN DAN ZOU GOD DEZE WERELD ZEKER TOT EEN SNELE TIJDEN BRENGEN.
EN DE TIJD GAAT ONGELOFELIJK SNEL , ELKE DAG DAT IK WAKKER WORDT DENKT IK.

GOD IS ALMACHTIG, IK ZOEK ALLEEN TOEVLUCHT BIJ HEM.

Nog een voorbeeld LIEVE ARIEL STEL JE VOOR JIJ BENT EEN MIER OF EEN SPIN.
EN IEMAND STAPT OP JOUW OF VERMOORDT JOUW.
EN JIJ BENT DOOD
JIJ BENT OOK ALS EEN VRIJ DIER OP AARDE GEZET.
JIJ HEBT OOK POTEN EN WAARNEMINGSVERMOGEN.
MAAR IEMAND ONTNEEMT JOUW HET LEVEN, EN SOORT STRAF.
HET IS VERBODEN VOOR EEN MOSLIM OM EEN LEVENDE DIER TE VERMOORDEN EN HELEMAAL NIET ALS HIJ OP BEDEVAART IS.
ALLEEN HET VEE , KIPPEN , KOEIEN .EN SCHAPEN ENZ.
WAT GOD ALS EEN GUNST EN ALS LEVENSONDERHOUDT VOOR JULLIE SCHIEP.
EN OP DE DAG DES OORDEELS ZULLEN DE LEUGENAARS EN ONTKENNERS OP EEN BARBECUE GEBARBECUED WORDEN NET ZOALS VLEES DAT JULLIE MET VARKENS EN KOEIEN DOEN.
ER IS NIEMAND DIE HET RECHT HEEFT OM EEN ANDERE ZIEL TE DODEN MAAR Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard.
Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen,
Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig,
Behalve degenen die bidden
En in hun gebeden volharden
En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is
Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan
En degenen die de Dag des Oordeels aannemen.
En degenen die de straf van hun Heer vrezen
Voorwaar, er is geen beveiliging voor de straf van hun Heer -
En degenen die onthouding betrachten.
Uitgezonderd met hun vrouwen en degenen die zij bezitten, waarvoor hen geen blaam treft.
Maar degenen die buiten deze (voorschriften) handelen zijn overtreders -
En degenen die het hun toevertrouwde bewaren en hun verdragen nakomen,
En degenen die oprecht zijn in hun getuigenissen,
En degenen die hun gebeden naleven,
Zij zijn het die in de tuinen zullen worden geëerd.
Maar wat scheelt de ongelovigen die zich naar u toe spoeden
Van rechts en links in groepen?
Verwacht elk hunner de tuin van verrukking binnen te gaan?
Stellig niet! Wij zijn het Die hen hebben geschapen uit hetgeen zij weten.
Maar neen! Ik zweer als Heer van het Oosten en het westen dat Wij macht hebben,
God schepte en leven in ons , gaf ons keuzes, wij zijn vrij mensen.
God leerde ons een weg, een weg die ons verder brengt in dit wereldse leven en in het hiernamaals.
Hij stuurde profeten en boeken en tekenen voor ons om te denken.

En niemand zal harder straffen dan degene die vermaand worden en dan de tekenen van god verwerpen.


En ariel al breng ik duizend bewijzen jij zal niet geloven god leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .
De ware God of het “Al”is niet zo als een mens.
Als jij gekwetst word dan zal jij dan terug kwetsen? Als jou pijn aangedaan word dan zal jij een ander pijn doen?
Stel dat jij dat wel doet. Wat voor rechtvaardiging en genoegen zie jij daar dan in?
Ik vind het waanzin als ik een mens het zelfde kwaad aan zou doen als hij mij aangedaan heeft.
Mijn gevoel zegt dat ik dat niet mag doen. En als ik het niet zou doen, waarom zou ik dan geloven dat een liefhebbend God dat wel bij mij zou doen.


God bevestigd dit zelfs nog degene die iemand korreltje onrecht doet heeft daadwerkelijk de belofte die hij met zijn heer , zijn geloof en de profeten geschonden.

In de islam is het verboden om degen te bedriegen die jouw heeft bedrogen.

En god straft ons nu niet, in de hel zal jij namelijk jezelf straffen.
En jij gaat god niet haten, jij gaat slijmen bij hem.
vragen om vergeving.
jij gaat op vuur bidden ,om jouw te doen sterven of jouw een paradijs te schenken.
De mensen van het vuur zullen zeggen o was ik maar zand geweest.
Luister goed oh was ik maar zand geweest.
O had ik maar iets goeds gedaan in mijn leven.
O had ik maar mijn gebeden verricht.
O had ik maar gelooft en standvastig geloofd (net zoals moh19).
WIe heeft mij verleidt de televisie , wie heeft die klote televisie uitgevonden.
Beste Ariel wat jij doet is pure tijdverdrijf.

Schaam je om een hoofddoek te dragen.
Of ben je bang dat andere mensen je niet mogen.
En moslim is niet bang voor mensen , draagt haar hoofddoek vol met moedt en zekerheid.
zij laat zien ik geloof in god en de laatste dag.
O ariel wat jij doet is pure tijdverdrijf, dat je dat niet inziet.

Laat ik je heel goed vertellen lieve ariel wanneer jij op het punt staat om te sterven wat zou jij willen wensen.
Ik vraag jouw opdat moment wat zou jij willen wensen.
een dans avond, rijden in een farrari , geld , vrouwen , mannen.
Kies maar, dit alles is tijdverdrijf behoeftes en lusten maar niks brent je verder .
geld geef ik uit wacht, weer nieuwe zo door en door.
vrouwen ook .
autos ook.
vrienden ook.

behalve god ik zou god smeken om mij een nieuwe leven te geven smekend.
Ik zou dag en nacht bidden , alleen om mij ter redden voor deze vreselijke plaats die hij heeft voorbereidt voor de zondaren.


Het leven is geen examen lieverd.
Het leven is ervaren. Wij mogen alles ervaren. Goed en kwaad, en uit die twee pakken we datgene waar wij ons het beste in thuis voelen.
In liefde of in haat. Wie ben ik kunnen we ons afvragen. Ben ik liefde of ben ik haat.
Ik koos voor de liefde. En omdat ik voor de liefde gekozen heb, is het voor mij moeilijk om kwaad te doen. Als ik bewust mensen kwets dan heb ik daar zelf de ergste moeite mee, en straf ik mezelf. Door me rot en ongelukkig te voelen.


Wat jij zegt daar zit logica in.
Dat begrijp ik , alleen jij kijkt het vanaf de kant van de mens.
Tuurlijk mogen mensen zondes maken.
god bevestigd dit nogeens hij zegt
Iedereen van jullie zal zondes maken zal afgeleid worden van de satan behalve de oprechten wie standvastig zijn in hun geloof.
Maar ik vergeef iedereen , IEDEREEN.
OPNIEUW EN OPNIEUW , OPNIEUW EN OPNIEUW.
OMDAT JIJ DANKBAAR MOGE ZIJN.
EN GOD HEEFT DUIDELIJK LIEFDE EN HAAT GEMAAKT.
WANT DEGENE DIE BARMARTIG IS TEGENOVER DE MENSEN ALLAH ZAL BARMHARTIG TEGENOVER HEM ZIJN.
EN DIT LEVEN IS DUIDELIJK EEN EXAMEN MET AFVALLERS, OVERWINAARS EN VERLIEZERS.

MAAR HIER HOEF JE GEEN ZORGEN OVER TE MAKEN IS AL VOORGESCHREVEN , LOT , VOORBESCHIKKING.

1 VAN DE 6 GELOOFSOVERTUIGING VAN EEN MOSLIM.

WIJ GELOVEN NAMELIJK IN;

GOD
IN ZIJN BOEKEN DE THORA DE BIJBEL DE ZABOR EN DE KORAN.
IN ZIJN PROFETEN VAN NOACH TOT MOHAMED (VZMH ALLEN)
IN ZIJN ENGELEN.
IN ZIJN VOORBESCHIKKEN . LOT , WAT VOORGESCHREVEN IS .
EN IN DE LAATSTE DAG MET ZEKERHEID.

DIT IS EEN GELOVIGE .

EN DIE DE VOORSCHRIFTEN VAN GOD NAKOMT DIE EEN VERBONDT MET GOD AANSLUIT.
ZIJ ZULLEN LEIDEN EN ZEGEVIEREN.
DEGENE DIE HUN BELOFTES NAKOMEN.
DIE RECHTVAARDIT ZIJN EN EERLIJK

EN NIET DE ONTKENNERS DE VERBERGERS NET ZOALS JIJ ARIEL,.
JIJ ONKENT.

DAAROM LIEVE ARIEL WIL IK MET JOUW DISCUSSIEREN OVER DE KORAN.
HET LAATSTE BOEK, KOM MET 1 BEWIJS DAT DIT NIET VAN GOD KOMT.
iK KOM MET 1000 BEWIJZEN DAT HET WEL ZO IS.

OKE ' IK HOOP DAT JE ZACHTAARDIG BENT EN OPEN BENT VOOR DE WAARHEID, ANDERS HOUDT HET OP.


Ik heb voor dit innerlijk gevoel geen religie nodig om me dat te vertellen. Ik weet het vanuit mezelf.
En oh, my…. Ik maak fouten. Maar als ik vanuit mijn innerlijk weet dat ik een fout maak dan zal ik proberen om deze fout zelf goed te maken. Dan zal ik aan de persoon die ik kwaad gedaan heb vergeving vragen.
En als ik iets doe waarmee ik mezelf kwets, dan zie ik dat wel als een les, en zeg ik, eigen schuld, dikke bult. Laat ik hier van geleerd hebben.
Daar heb ik geen religie voor nodig.
Laat ik het zo zeggen, dat ik denk dat God en zijn liefde in mij zit.
God is voor mij niet de boze straffende almacht die op zijn troon mij in de gaten houd en mij straft als ik even iets doe wat slecht voor mezelf is.
God is dan degene die zegt… Kijk nou eens kind, wat jij jezelf aandoet. Heb je nou je zin, of ga jij jezelf nu in positieve zin veranderen. Of wil jij jezelf nog meer pijn aandoen.
Dat is mijn God Lieve Moh.GOD HEEFT JOUW EEN LEVEN GEGEVEN OF DENK JIJ DAT JIJ JEZELF HEBT GECREEERDT.
NEE Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen.
Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.
Hij Die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen. Gij kunt geen tekort zien in de schepping van de Barmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij een enkel gebrek?
Kijk dan weer eens en dan nog eens, uw blik zal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren.


GOD HEEFT DE MENSEN ONDERWEZEN 14 EEUW GELEDEN STOND DIT IN DE KORAN BESCHREVEN:
Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.
Die schept en vervolmaakt,
En Die bepaalt en leidt,
En Die het gewas voortbrengt,
En het dan doet verdorren.
Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet -

Behalve wat God wil - Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.
En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.
Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.
Hij die vreest zal er lering uit trekken;
Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,
Die het grote Vuur zal binnengaan,
Waarin hij noch sterven noch leven zal.

Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.
En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.
Maar gij verkiest het leven dezer wereld,
Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.
Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,
De geschriften van Abraham en Mozes.

[/quote]
dan ben je gezakt , je krijgt geen beloning ,.

We straffen ons zelf Moh, en we belonen ons zelf. Want als we voor het goede kiezen, dan voelen we tevredenheid in ons hart. Dan zijn we blij.


jA' IK ken genoeg mensen die blij zij als zij een andere onrecht hebben aangedaan.
of iets van hen hebben gestolen.
of zich hoogmoedig en arrogant opstellen tegenover anderen.
of over haatzaaiers die je op deze site hebt.
of over een jaloerzie waneer hij jaloers is.
of over jouw die het loochend , en er afstand van neemt.

Nee' Ariel geloof mij maar de bestraffing van god is hard.

Kijk alleen naar het vuur dat hij geschappen heeft.

Is al 1 teken om te geloven 1 bewijs.

Ik heb 1000 bewijzen noch,.

1 nachtmerrie is een teken om te geloven in de bestraffing van god
1 straf is een teken om te geloven in de besraffing van god

maar Ariel dit is niet de manier waarop ik mensen bekeer.
ik praat niet over de hel of paradijs.
ik praat over het gebed, respect , liefde , broederschap, eenheid, genadde , barmhartigheid, opkommen voor de armen en behoeftigen.

Ik praat over het hoogste streven van een mens, niet over de dood.
Nee over het paradijs.


Ik wil dat jij naar het paradijs gaat en ik en iedereen.

Je hoeft alleen het gebed te verrichten wat hooguit 30 minuten is per dag.
En vrouw die getrouwd is een hoofdoek te dragen zodat ze andere mannen niet verleidt, tot verleiding.
En iemand die god gehoor geeft en hem gehoorzaamd en respecteer en dankbaar benT voorwat HIJ mij GEGEVEN heeft en WAT we NOG zullen Krijgen NAMELIJK HET PARADIJS.

ik wil dat mensen zien dat god bestaat dat ze daadwerkelijk moeten bidden MET EEN GOEDE INTENTIE.

En niet hoe jij doet ARIEL JIJ ZIT DUIDELIJK OP EEN DWAALSPOOR.
Maar jij kan er niks aan doen.
God leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .
Hij is almachtig alwijze.
En Ariel ik kan je verzekeren deze wereld komt bijna aan zijn eind.


je gelooft het niet, je verwerpt het.
Naar mijn idee verwerp jij God Moh.
Jij maakt van God een mens. Met de zelfde nare eigenschappen als vervelende slechte mensen.
Jij kan niet de liefde van God accepteren. De grootste gift die jij op aarde krijgt, namelijk de liefde van God vergooi je.
Zomaar als oud vuil, en jij aanbid een slecht aftreksel van God. Het zou de duivel kunnen zijn die jij aanbid. De duivel heeft namelijk al de eigenschappen die jij aan jouw God toeschrijft.
De duivel lacht als hij iemand pijn kan doen. De duivel vind het heerlijk als hij iemand kan kwetsen, de duivel geniet van het idee dat hij mensen kan mishandelen en folteren, door hem eeuwig te laten branden in de hel.
Wat jij zegt betreft de duivel klopt .
ALLEEN VOLG IK SLECHT DE KORAN EN DE SUNA.
En is het verboden om een beeld te maken van god.
HEt is verboden om voor iemand anders te knielen dan god.

wij moslims bidden 5 keer per dag tot god.
Wij moslims gedenken god in onze ziel en hart.
wij moslims houden van onze god en vrezen hem.
voorzeker God! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote

god zegt dan jij heb mij niet gekend op deze wereld ik ken jouw nu niet.
Ik ben een deel van God Moh, net zoals jij een deel van hem bent, ook al ontken je dat uit volle borst. Dus waarom zou ik God niet kennen.
Hij kent jouw niet omdat jij hem niet gekendt hebt hij is degene die jouw en mijn geschappen heeft .
wij zijn schepselen van hem en als je aan mij zou vragen MOH wat is jouw doel op aarde dan zou ik zeggen :

God heeft de mensen en de djns slechts geschappen om hem te aanbidden.

En de rest is ondergeschikt aan dit doel.

Ariel jij denkt vaak wat, maar hou dat liever voor jezelf totdat je het zeker weet met bewijs , oke liefs mohyouknow19
God is liefde Moh. Jammer dat jij dat niet ziet.
Ja mijn god is liefde , ik hou van hem , ik vraag vergeving bij hem,
ik bidt tot hem , ik geef gehoor tot hem ik ben oprecht in hem.
Alle lof behoort daarom aan God, de Heer van de mensheid, djinns en alles dat bestaat.
De Barmhartige, de Genadevolle.
Meester van de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad,
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.

Dit is mijn God Moh….

Ik zou ook een god kunnen verzinnen die alleen van voetbal houdt.
Net zoals ik .
Maar helaas ga ik geen leugens en eigenschappen aan god toekennen.
god is namelijk zichzelf genoeg .
HIj heeft onze hulp niet nodig maar wij hebben zijn hulp nodig .


En god kijkt niet naar het uiterlijk van een mens maar naar het innerlijk.
en in de ogen van god zijn de beste mensen degene die zich goed gedragen en degene die god vrezen .
want degene die godvrezen vermijden het slechte doen wat god wil.
verrichten het gebed, en steunen de armen, hebben genadde met de mensen en dieren.
en leven in hoop en liefde voor god.
geloven in god en zijn booschapper en in de boeken die hij neergezonden heeft .

Om jullie duidelijk een richtlijn tegeven..


En ik geloof in god verricht mijn gebed tot hem Ariel vertel jij mij wat ik kan verliezen.
Denege die ik zal verliezen zijn de ongelovigen , de zondaren en de leugenaars.
En ariel mijn god is liefde , mijn god houdt niet van de onbeminelijke en de zondaren.
Net zoals jij .
Ik wil het niet zeggen maar toch zeg ik het .
Ik volg namelijk slecht de waarheid en ben oprecht jegens iedereen.

God heeft in de koran gezegd :

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

Dit is VOOR de islam.

maar na de islam , zegt god in de koran .

het geloof bij god is de islam en degene die een andere geloof zoeken dan de islam het zal niet van hen geacepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.

Ariel ik zeg duidelijk taal , verstaanbaar voor iedereen.

Christen geloven ook in de hel en het paradijs.

Heb jij je eigen geloof gemaakt.

waarbij jij jezelf ziet als een schepper.

en niet hoeft te bidden.
dat jij niet vreest .
en zonden maakt en dat kan gebeuren zonder dat je vergeving hoeft te vragen.

wat ik zeg JIJ HEBT HET ZWAAR MIS , lieve Ariel Kijk alleen naar dit zegt genoeg:


Ariel kijk vooral naar dit,.de moslims gaan naar het paradijs en de niet moslims niet.
dat geloof ik kijk maar meschien kan je me hier antwoodt op geven

Will muslims go to paradise or jannah and nonmuslims to hell
kijk maar :

http://www.youtube.com/watch?v=K0ymYIJkGEg


Answer to Mistakes in Qur'an

http://www.youtube.com/watch?v=Z9sfGYI8RRQ

What is Islam

http://www.youtube.com/watch?v=VzVxFqtg07I

Is the Quran God's word? Q&A 3/4

http://www.youtube.com/watch?v=kZK6OmN-z9Q


Is religion a solution to the problems of mankind?

http://www.youtube.com/watch?v=UZzYbo7W ... ed&search=

Zakir Naik - Quran Should it be read with understanding 2of3

http://www.youtube.com/watch?v=PmO9j7G9l9s

is de islam me zwaard verspreid kijk en leer

http://www.youtube.com/watch?v=9hyDcJncreo

Dr. Zakir Naik - Does God exist?

http://www.youtube.com/watch?v=E2s14T6x5AM

Dr Zakir Naik on Non Muslims in a Muslim Country

http://www.youtube.com/watch?v=MXchg9MgPug

How to prove the presence of GOD to an Atheist

http://www.youtube.com/watch?v=ZpcnoCy6 ... ed&search=

zakir naik QURAN in light of science

http://www.youtube.com/watch?v=bHsotTyi6FM
mogen jullie ooit het ooit inzien

Met vriendelijke groeten mohyouknow19

Oke Ariel ik luister naar geleerden en niet naar iemand van wie ik niks weet en ik volg daarboven op alleen de KORAN en de SUNA.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

mootjemo schreef:citaat:

Kan een moslim dit uitleggen: God schept de mensheid en "leidt wie Hij wil". Kennelijk leidt Hij de meeste mensen niet, want zo'n 80% van de wereld is niet islamitisch. Vervolgens kiepert Hij die voor eeuwig in de hel.


het antwoord is heel makkelijk:
Vergeet niet dat je hersenen hebt gekregen om het Kwade en Het Goede te onderscheiden.
daarnaas heb je ook een vrije wil van Allah gekregen: het laat je het goede zien, volg je het, is hij degene die hij jou leidt, hij heeft je het licht laten zien.
Volg je het niet is jou probleem, maar je hebt altijd de vrije keuze.

Ga dus God niks verwijten, het is allemaal je eigen wil, Maar Hij laat je wel altijd een uitweg zien, en de keuze is aan jou om het te volgen of te laten

Niemand kan bepalen wie gelovig is en wie niet.

Dat kan alleen god, Laat dat duidelijk zijn.

Maar Allah(sbht) zegt in de koran vers 103: 1 tot 3

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

Laat ik jullie insallah vertellen wie goed zijn bij god;

Degene die naar het paradijs gaan, zijn degene die elkaar aansporen tot het goede,het gebed, steunen van de armen, respect en liefde,
geloven in god en in zijn boeken ,engelen en profeten en in de laatste dag enz.
Die elkaar aansporen tot de waarheid, rechtvaardigheid , eerlijkheid.
En niet degene die ontkennen en arrogant en hoogmoedig zijn.
Want Allah en de koran hebben niks gedaan het ligt aan het verstand
Op het begin dacht ik , he hoe kan dat , kan toch niet
Maar ik ben iemand die niet gelijk mijn mening erachter zet.
Ik vroeg het aan een paar geleerden en las op internet , toen dacht ik he hoe had ik hier nooit op kunnen kommen. Wat is god machtig.
Kennis is macht,.
En ik ben niet iemand die telkens een excus voor iets zoekt nee,.
Kom met bewijzen dat de koran niet van god is, dan kom ik met duizend bewijzen dat het wel zo is.

Die elkaar aansporen tot geduld jegens jezelf en anderen.
God is met de geduldigen.
Wees daarom ook geduldigt, want ik kan elk moment van mijn geloof afkeren, elke seconden.
Maar ik heb geduld , laat me niet verleiden.
volg slecht het goede en elkaar tot de waarheid en heb vooral geduld zelfs bij jullie.
Toen ik op deze site toevallig was, merkte ik 1 ding op.
Alleen maar slecht over de islam.
Allemaal leugens en onwaarheden aleen verlangens van mensen en haatzaaiers onruststokkers.
die eerst wat opschrijven dan pas denken, nee.
Ik zal jullie duidelijk de ware islam laten zien.


God heeft in de koran gezegd:

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Alif Laam Miem.
2. Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen
omdat zij zeggen: "Wij geloven" zonder dat zij zullen worden beproefd?
3. Wij beproefden degenen die vóór hen waren. Daarom zal God ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.
4. Of denken zij, die slechte daden doen, dat zij Ons zullen ontsnappen? Hun oordeel is verkeerd.
5. Wie de ontmoeting met God verwacht (wete dat) God's vastgestelde tijd gewis komt. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.
6. En wie streeft, streeft slechts voor zichzelf; want God is onafhankelijk van alle werelden.
7. Waarlijk Wij zullen de fouten dergenen die geloven en goede daden verrichten bedekken en hun de beste beloning geven voor wat zij deden.
8. En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen; en indien zij trachten u er toe te brengen dat je iets met Mij vereenzelvigt waarvan je geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is uw terugkeer, en Ik zal u vertellen wat je deedt.
9. En zij die geloven en goede werken doen, hen zullen Wij zeker onder de rechtevaardigen toelaten.


Maar god zegt ook in de koran:

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.


Dit is VOOR de islam.

Maar nadat de islam kwam zij god in de koran :

Het geloof bij god is de islam.

en degene die een andere geloof zoekt dan de islam het zal niet van hem geacepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.

Waarom makelijk zij ontkenning ten eerste dat het gods woord is.
Ten tweede Omdat zij de koran ontkennen, ontkennen zij god ook.
Ten 3de waar de koran , de bijbel en de thora mee kwam komt van het zelfde lichtbron.
Namelijk aanbid alleen god en ken hem geen deelgenoten toe.

Geef mij 1 zin uit de bijbel of thora of zabor waar Jezus of 1 van de profeten zegt aanbidt mij of ik ben god, 1 zin en ik bekeer nu tot de christendom.

Gaat je niet lukken , ook al lees je alle testamenten gaat je niet lukken :
Makkelijk waarom niet omdat jezus(vzmh) zegt aanbidt jullie vader, bidt tot god.
En heb je ooit zelf gezien een god die naar zichzelf bid.

Nee Jezus vrede zij met hem is boodschapper van god net zoals Jezus en mohammed vrede zij met hen.Dus de mensen die na dat dat de koran is nedergezonden de islam verwerpen zullen tot de verliezers horen.

Het geloof bij god is de islam.


en wij moslims zijn meer christelijk dan de meeste christen zelf,.

Volg de waarheid niks anders dan de waarheid.


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Bernie schreef:@ mohyouknow19 : waarom mochten de mensen 7 eeuwen lang gewoon christen zijn en hun foute dwaalleer straffeloos volgen, tot Mohammed kwam en de christenen vanaf dan ineens de "verliezers" zijn?

Ik kan 3 verklaringen bedenken:

1 - Allah veranderde ineens van mening. Hm, dat denk ik toch niet want Allah is perfect en almachtig, alwetend.

2 - Allah liet bewust de mensen 7 eeuwen lang de mensen dwalen....
Maar wat voor god doet zoiets ? Dan kunnen we hem dus niet echt vertrouwen.

3 - Of Mohammed sprak niet namens God maar bedacht dit zelf.

Ik kies voor 3, want schermen met angst is de makkelijkste manier om volgelingen te krijgen.

Welke optie kies jij ?

Vrede !


Eindelijk een goede vraag:,
Ik heb deze vraag al beandtwoord, ik weet niet of je het al in de gaten had.

En god heeft niks gedaan en de profeet mohammed(vzmh) ook niet ,.
Jezus (vzmh) heeft niks gedaan.
Maar de mensen hebben dit aangedaan.
En god bevestigd dit steeds in de in de bijbel.
Weg met jezus (vzmh) zijden zij kruizig hem wij hebben niemand anders dan der keizer.

Ik heb al een hele verhaal geschreven van de profeten van Noach tot mohammed (vzmh) Ik zal kijken of ik het nog heb dan plaats ik het weer op nieuw.
Ik raadt het je echt aan om telezen, als je over iets twijfelt of on eens bent zeg het dan, dan kunnen we daar over discussieren.

Ik geef nu een klein andtwoordt op jouw vraag:


god zei in de koran :

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.


Degene die de in jezus(vzmh)geloofde en in de leer brachten onder het huis van Israel , zij die geloven de joden de christen en de sabianen zij zullen niet treuren , hun beloning is bij hun heer.

Dit is VOOR de islam luister goed voor de islam.

Jezus vrede zij met hem heeft duidelijk verteldt in de bijbel ik kan zo bewijzen .


42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

44 En wie op dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.Jezus(vzmh) zegt tegen het huis van Israel heeft u nooit gelezen in de schriften:de steen die de bouwlieden verworpen hebben is de hoofd des hoeks van de den heere die dit geschiedt en het is wonderbaarlijk in onze ogen

DAAROM ZEG IK HET KONINGRIJK DER GOD ZAL VAN U WEGGENOMEN WORDEN EN GEVEN WORDEN AAN EN VOLK( DE MOSLIMS) DAT ZIJN VRUCHTEN ZAL VOORBRENGEN.

Deze hoeksteen of tewel de zwarte hoeksteen genoemd bevindt zich nu in mekka bij het huis van Abraham( al kaaba).

Mozes(vzmh) is met een nieuwe wet gekommen.
Jezus(vzmh) is niet met een nieuwe wet gekommen maar om de wet van mozes(vzmh) aantepassen en de eenheid van god te tonen.
Mohammed(vzmh) is weer met een nieuwe wet aangekommen.


Als het volk van mozes geluisterd had (was er nu geen islam en geen christendom).

Als het volk van jezus ,de joden geluisterd hadden .(was er nu geen islam).

De enige die gehoorzaam waren aan de koran en de profeet is het volk van mohammed(vzmh).
Want het wonderbaarlijke wat hij bracht is de koran.
Hij is degene die het lied van god zingt (adhaan) oproep tot het gebed).
Hij is degene die Tawhied(eenheid van god bracht).
Hij is degene die de mensen uitnodigde naar het geloof.
En dan kommen sommige mensen beweren met dwang en zwaard nee.
Mohammed(vzmh) vocht tegen de ongelovigen en won veel slagen.
Uiteindelijk heeft hij mekka en vooral het huis van ibrahim gered van de velengodendienaars.
Wat een christen man zij een missieleider zij,.
zij brachten de eenheid van god , een leven na de dood, en een zware afstraffing voor de boosdoeners en onrechtplegers .
Het waren eerder bouwers dan vernielers , krijgsheren en mensen met veel eer.

waarom god heeft aan de moslims het volgende opgedragen:

En kom je belofte na want over de belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagt.


Met vriendelijke groeten ik ga nu even kijken waar ik het verhaal van de profeten heb,.

dan plaats ik het .

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Freya schreef:Ok, wie beantwoordt mijn post van http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... ght=#90651
Mohyouknow19, BaniIsrael, Ajax?

Ik beantwoord hem graag .
Als je kindt huilt in de Nacht dan wordt je wel wakker om hem melk te geven.
Als jij in de Nacht moet plassen dan wordt je wel wakker om te plassen.
Als jij in de Nacht wakker wordt omdat je niet kan slapen , dan wordt je wel wakker.
Als jij in de nacht wakker wordt om wat te eten of drinken dan wordt je wel wakker.
Als jij in de nacht wakker wordt omdat je gestoord wordt door music ofzo dan wordt je wel wakker.
Als jij tot diep in de nacht naar de disco gaat dan kan je dat wel.
Maar als je het gebed moet verrichten wat geeneens 10 minuten duurt dan kan je het niet.

Ik zeg toch het verschil tussen gelovig en ongelovig is het nalaten van het gebed.En trouwens de tijden verschillen van nederland tot marroko van marokko tot saudi arabie.
Hier bidden ze 2 uur later dan in marroko , dus ik weet niet waar je deze onzin vandaan hebt maar klopt niks van.
En de tijden zijn ook anders,.
En moslim moet de INTENTIE hebben om op tijd te bidden.
En het gebed voor alles hebben.
Maar we hebben ook oveleveringen waarbij de profeet (vzmh) zijn gebed in korte omdat klein kind aan het huilen was. of als er iets aan de hand was.

Maar de profeet heeft ons opgedragen om het gebed te verrichten en op tijd.

God zij de eerste vraag die jullie zullen krijgen op de dag des oordeels is verricht gij het gebed.
Als je nee zegt , dan weet je het makelijk :cry:
Als je ja zegt , dan weet je het makerlijk :D

Dus wat god zij in de koran laat de ongelovigen maar laat ze jullie maar uitlachen.
Laat ze maar, jullie zullen hen namelijk uitlachen wanneer zij tegen over hun heer staan.
En op die dag zal niemand praten, niemand .
het boek die de engel van iedere mens bijhoudt tot zijn dood.
en de ledenmaten zullen praten je handen, mond , ogen.
Met andere woorden.
De gelovigen en de ongelovigen zullen gescheiden worden.


En in islamitsche landen wordt je van zelf wakker moskee's luidden met speakers het oproep tot het gebed(adhaan).
Dus ik wordt altijd wakker ik heb een wekker , ik was me zelf , ga even bidden.
ga weer slapen , zo gepiept

En wat ik je kan zeggen er is geen mooier gebed dan het fadjr gebedt.
In de nacht je voelt gewoon de kracht van je heer, wat moeilijk te beschrijven is.
En het beste tijdstip om een smeekbede te doen is het fadjr gebed.
Wat ongeveer is van midden tot aan het einde van de nacht
God hoort iedereen die een smeekbede doet op die tijdstip.

En beste Fraya dit heb ik aan jouw gericht

Het Gebed is een van de belangrijkste pilaren van de Islam. Sterker nog degene die niet bidt kan zich zelf geen gelovige noemen.

Het belang van het Gebed Terug naar boven
Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden. Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.
De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden. In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is het ware geloof. maar de meeste mensen weten het niet. U tot hem bekerende, vrees Hem en leeft het gebed na en behoort niet tot de afgodendienaren." (Surah 30 : Ayah 31-32)

Er bestaat ook een hadith welke het belang van het gebed aangeeft: Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

Deze hadith verklaart dus dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt

met vriendelijke groeten mohyouknow19


Ohja fraya als je mijn tekst niet geloofdt heb je pech,
Ik volg slechts de koran en de suna van de profeet (vzmh)
En degene die onzin schrijft ben jij , onkent, verbergt, verschuilt.
Kom met alles wat je wilt ik zal jouw tegenwerken.

de koran komt van god, kom met 1 bewijs dat het niet zo is.
Ik kom met duizend bewijzen dat het wel zo is.

Oke prettige dag nog,

En het gebed is meer goed dan slecht, soms heb ik geen zin om iets te doen.
dat heeft iedereen jij , ik onze ouders.
Heeft met wil te maken.
Als iemand de wil heeft om iets te doen dan zal hij dat zeker doen.
wij willen wel televisie kijken maar niet bidden.
Zelfde als je zegt ik wil wel eten maar niet opruimen.
Maar toch hoor je op teruimen maar dat wil je meestal niet doen,

Fraya jij volgt slechts je lusten jij zal niet verder kommen (volgens de islam) dan de hel als je zo doorgaat .
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ruth schreef:sjongejonge, noem je dat een antwoord beste Mo??
Nou Freya, ik denk dat je op je antwoord moet wachten tot je een ons weegt! Mo zegt een heleboel maar eigenlijk zegt hij niets :cry:
Jij begrijpt het niet , dat kan ik begrijpen waarom"

Je kan niet alles horen daarom zijn je gehoororganen beperkt.
Je kan niet alles zien daarom is je gezichtsvermogen beperkt.
Je kan niet alles tillen daarom is je kracht beperkt.
Je kan ook niet alles begrijpen dus is je verstand beperkt.

Wat ik zeg , het maakt niet uit waneer je bidt in de nacht of dag.
Als je maar bid en op tijd volgens de suna van de profeet vrede zij met hem.

Ik hoop dat je het nu wel begrijpt, snap je het niet raad ik je aan om me tekst nog een keer telezen , wie weet dan wel.

Met vriendelijke groeten mohyoukkow.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, droomt hij de hele nacht van de ontmoeting en laat hij zijn verbeelding de vrije loop.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, staat hij de hele nacht op wacht, hopende op een glimp van zijn geliefde.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, leest hij ontvangen liefdesbrieven keer op keer, totdat hij deze van buiten kent.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, legt hij verre afstanden af om daar te komen en laat hij zich niet ontmoedigen door de ontberingen van de reis.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, vertoont hij zich op zijn best; welgekleed en geparfumeerd.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, bespaart hij kosten noch moeite.

Hoe kan dan degene die wegloopt voor de ontmoeting met Allah, Zijn Boek niet reciteert, geen gehoor geeft aan Zijn oproep tot het gebed, hoe kan zo iemand beweren te houden van Allah, terwijl hij weigert te bidden, knielen en zich ter aarde te werpen voor Allah?

Hoe kan iemand die dag en nacht werkt, zich afmat omwille van het wereldse en totaal niets doet omwille van het Hiernamaals beweren te houden van Allah? Degene die zich hieraan schuldig maakt en nog steeds durft te beweren dat hij van Allah houdt, is slechts bezig zichzelf te bedonderen.

Maar… het goede nieuws is dat Allah geduldig is met ons en Zijn Geduld is een genade voor ons. Laten wij de Genade van Allah dan ook niet aan ons voorbijgaan.Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

zo werk ik,

DE EERSTE WEG: Denkt na en wees dankbaar
DE TWEEDE WEG: Laat het verleden voor wat het is
DE DERDE WEG: Vandaag is uw dag
DE VIERDE WEG: Laat de toekomst zolang deze nog niet is aangebroken
DE VIJFDE WEG: Hoe om te gaan met kwaadwillige kritiek
DE ZESDE WEG: Verwacht geen dankwoord van wie dan ook
DE ZEVENDE WEG: Anderen weldaden bewijzen is een opluchting voor u

En over het tweede punt laat het verleden voor wat het is.

DE TWEEDE WEG: Laat het verleden voor wat het is


Het denken aan het verleden, deze keer op keer ophalen, zich ermee bezighouden en treuren om de tragedies die zich daarin hebben afgespeeld is een soort gekte, krankzinnigheid, vernietiging van eigen wil en verkwisting van het huidige leven. Het dossier van het verleden wordt door verstandige mensen opgeborgen en niet overgedragen, wordt voorgoed opgesloten in de cel der vergetelheid en wordt stevig vastgebonden in de gevangenis der onachtzaamheid, zodat het deze nooit kan verlaten. Het wordt zodanig opgesloten dat het geen licht meer kan zien, omdat het voorbij is en aan zijn einde is gekomen. Het verdriet kan het verleden niet terughalen, noch kan de kommer het verbeteren, noch kan het leed het rechtzetten en noch kan de treurnis het doen herleven, omdat het nou eenmaal tot het niets behoort. Blijft niet in de nachtmerrie van het verleden voortleven en onder de paraplu van het gemis. Verlost uzelf van de geest van het verleden. Wilt u de rivier naar zijn oorsprong, de zon naar het Oosten, het kind naar de baarmoeder, de melk naar de uier en de traan naar het oog terugbrengen? Omdat u zich bezighoudt met het verleden, erom treurt, eronder blijft lijden en zich ervoor in het stof buigt, drijft u zichzelf in een tragische, angstaanjagende en zorgwekkende toestand.

Het teruggrijpen naar het verleden is een verkwisting voor het heden, een verspilling van eigen inspanningen en een verdelging voor het huidige uur. Allah heeft de vroegere gemeenschappen en hun daden in de Koran aangehaald, waarna Hij zei (interpretatie): [ Dat is een gemeenschap die zeker is heengegaan ]. Daarmee is het afgelopen. Het heeft geen zin om de tijd aan een lijkschouwing te onderwerpen en het rad van de geschiedenis terug te draaien.

Wie teruggaat naar het verleden is te vergelijken met iemand die het fijne meel probeert te malen en het zaagsel probeert te zagen. Vroeger zei men tegen degene die huilt om het verleden: “Haal de doden niet uit hun graven”. Fabeltjesvertellers zeiden dat de ezel ooit werd gevraagd waarom hij niet herkauwt, waarna hij antwoordde: “ Ik haat het om te liegen”.

Ons grootst probleem is dat wij het hier en nu niet aankunnen en ons maar bezighouden met het verleden. Wij verwaarlozen onze mooie kastelen en wenen om de oude puinhopen. Ook al zouden de mensheid en djin samenkomen om het verleden terug te halen, zullen ze er niet in slagen, omdat dit nu eenmaal tot het onmogelijke behoort.

Mensen moeten niet achteromkijken of achteromzien. Immers, de wind, het water en de karavaan bewegen allen voorwaarts. Waarom zou u dan van de soennah van het leven afwijken?
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Bernie schreef:
mohyouknow19 schreef:
Bernie schreef:@ mohyouknow19 : waarom mochten de mensen 7 eeuwen lang gewoon christen zijn en hun foute dwaalleer straffeloos volgen, tot Mohammed kwam en de christenen vanaf dan ineens de "verliezers" zijn?

Ik kan 3 verklaringen bedenken:

1 - Allah veranderde ineens van mening. Hm, dat denk ik toch niet want Allah is perfect en almachtig, alwetend.

2 - Allah liet bewust de mensen 7 eeuwen lang de mensen dwalen....
Maar wat voor god doet zoiets ? Dan kunnen we hem dus niet echt vertrouwen.

3 - Of Mohammed sprak niet namens God maar bedacht dit zelf.

Ik kies voor 3, want schermen met angst is de makkelijkste manier om volgelingen te krijgen.

Welke optie kies jij ?

Vrede !
Eindelijk een goede vraag:,
Ik heb deze vraag al beandtwoord, ik weet niet of je het al in de gaten had.
Dank je wel, maar ik lees niet echt een antwoord in je verhaal.

De islam het ware geloof.
IK GELOOF IN GOD IN ZIJN PROFETEN EN IN DE LAASTE DAG.
EN HET VERHAAL BEGINT ZO EN NA HET LEZEN VAN HET VERHAAL ZAL JE ZEKER ANDERS GAAN DENKEN DIT IS DE namelijk WAARHEID.

hallo

het is algemeen bekent dat allah ,adam deed neerdalen naar de aarde om hem en zijn nakomelingen op de proef te stellen wat betreft aanbidding en gehoorzaamheid.
dit ter voltooing van het volgende vers;

en ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.

degene die zich aan de voorschriften van allah weten te houden zullen in aanmerking komen voor verlossingen en redding en degene die er voor kiezen om de Sytan te aanbidding zullen van het rechte pad afdwalen. en vernietigd raken.

God zegt namelijk we zeiden daalt allen neer van haar (van het paradijs) en indien er leiding van mij tot jullie komt zullen zij die mij leiding volgen vrees noch droefheid kennen .
en degene die niet geloven en die onze tekenen verloochenen
zullen de bewoners van het vuur zijn , zij zullen daarin verblijven.

de mensen hebben 10 eeuwen lang naar de neerdalen van Adam naar de aarde god alleen aanbeden dit vanaf de tijd van adam tot aan de tijd van noah,.
vrede zij met hen bijde daarna begon veelgodendom zich onder de mensen te verspreiden.
als gevolg van de vereering van een aantal overleden rechtschappen mensen.
hun dood heeft er toe geleid dat de mensen van hun tijd onder aanvoering van de sytan beelden van hen zijn gaan maken en beelddiensten zijn gaan houden.
en na dit incident openbaarde god aan noah om de mensen de eenheid van allah in herrinering te brengen.
een missie die 950 jaar zou gaan duren ,Allah zegt
voorwaar wij zonden noah tot zijn volk en hij verbleef onder hen 1000 jaar op 50 jaar na , vervolgens werden zij door de zon vloedt ondergelopen.
terwijl zij onrechtvaardig waren. 29;14
na de tijd van noah leefde de mensen voor enige tijd nog volgens de richtlijnen van Tawhied (eenheid van god).
maar daarna belanden zij weer opnieuw in een spinenweb van shirk ( velengodendienst) dus er volgde en reeks van profeten.
die steeds belast werdt met de opdracht om de mensen weer terug telijden naar de pad van god .
en 1 van die profeten was mozes(vzmh) hij was een van de meest succes volle profeten die naar het huis van Israel was gezonden.
toch heeft hij veel geleden onder het verzet,tegenwerking en veel vragen van zijn volk ,god zegt:

en toen mozes tot zijn volk zij, oh mijn volk jullie hebben jullie zelf onrecht aangedaan door het kalf aantebidden.
Daarom dienen jullie berouw vol tot jullie heer terugtekeren en dood jullie zelf dat is het beste voor jullie bij jullie heer.
Daarna vergaf hij (God) jullie ,jullie zonden voorzeker hij is berouw aanvaardent , genaddevol.
en gedenk toen jullie zeiden, oh' mozes wij zullen jou niet geloven totdat wij god openlijk mogen aanschouwen.
toen trof jullie een donderslag, terwijl jullie toekeken.
toen wekten wij jullie weer op na jullie dood, omdat jullie dankbaar zouden zijn.
Surat 2;54 tot 56

En nadat Mozes het leven liet is zijn boek voor lange tijd als wet blijven gelden onder de kinderen van het huis van Israel.
En alle profeten die daarna zijn gekomen verwezen de mensen terug naar de Thora het boek van mozes vrede zij met hem.
Dit duurde voort tot aan de komst van Jezus (vzmh).
die met een aantal aanpassingen op de Thora was gekommen daarom staat er in de koran dat Jezus het volgende tegen het nageslacht van israel zegt .

Jezus zegt' ik ben tot jullie gekommen, bevestigend van het gene wat voor mij was namelijk de thora en om jullie iets van wat jullie eerder verboden was gemaakt toe te staan.
En ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie heer vreest daarom god en gehoorzaam mij.
Surat Almraan ( het huis van imraan) vers 50.

En deze woorden van Jezus woorden tevens bevestigd door de teksten in de bijbel.
zo staat in mathieus vers 17 vermeld dat jezus zegt; denk niet dat ik gekommen ben om de wet of de profeten afteschaffen maar ik ben niet gekommen om ze afteschaven maar om ze tot vervulling tebrengen.
En met het opvaren van jezus naar de hemel is dan ook een einde gekommen aan deze tendens van gezonde profeten naar het huis van israel.
want het was tijd geworden om het profeetschap te overhandigen naar een andere natie.

Daarom zegt Jezus (vzmh): in de bijbel tegen het nageslacht van Israel.
Heeft u dit nooit in de schriften gelezen de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden, dankzij de heer is dit gebeurt.
wonderbaarlijk is het omtezien daarom zeg ik u het koningrijk van god zal u worden ontnomen,en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.

En dit staat in mattheus 21 van vers 42 tot 44.


het was uiteindelijk het Arabische volk dat met deze grote eer mocht opstrijken.
het volk van de laatste profeet Mohammed (vzmh), en het feit dat de bouwlieden deze steen zullen verwerpen.
geeft aan dat hier om iemand gaat die van weinig betekenis wordt geacht door de kinderen van Israel.
en de enige op wie deze woorden van toepassingen kunnen zijn is mohammed (vzmh) aangezien hij een afstammeling is van Ismael (vzmh) de zoon van Hadjar.
over wiens nageslacht niet al te serieus wordt gedaan omdat zij slechts een slaving was.
maar god besloot deze kleinzoon van Hadjar tot een grote profeet te maken de allergrootste wel te verstaan.
Allah stuurde ter afsluiting van alle andere profeten en ongeletterde profeet met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijk voorschriften die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht.
Ook heeft hij ( Mohammed vzmh) zorg gedragen voor het veilig stellen en waarborgen van deze universele boodschap.
want het gaat hier tenslot om de laatste boodschap die als bewijs geldt tegen de mensheid.

God zegt namelijk ; Wij zullen niet straffen tot dat wij een boodschapper hebben gezonden. Sura Israa vers 15.

Alle voorspellingen die spreken over de laatste profeet in de eerdere boeken kunnen slechts van toepassing zijn op Mohamed (vzmh).
want de enige persoon die na Jezus (vzmh) bijgestaan werdt door de wonderen van zijn heer , gehoorzaam werdt door zijn volk ,uitnodigde naar de eenheid van god en grote zegens kende was de profeet mohammed (vzmh).
En ook was hij de enige profeet die was gezonden naar de werelden.
Zo zegt hij vrede zij met hem in een overlevering van Buchari en moeslim.
voorheen werdt de profeet specifiek naar zijn volk gestuurd,
en ik ben daarin tegen naar de gehele mensheid gestuurd.
zelf Jezus (vzmh) was slechts belast van het uitdragen van het goddelijke boodschap aan zijn volk alleen .

Hij zegt namelijk Jezus (vzmh) ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van Israel (mattheus 15;24)

de goddelijke wijsheid heeft beslist dat Mohammed (vzmh) de zoon van Abdellah.
met zijn optredden de reeks van profeten zal sluiten.
God zegt namelijk ; Mohammed is niet de vader van een van jullie mannen maar de boodschapper van god en de laatste der profeten .surat Al-Ahzaab 33;40

en natuurlijk zijn er ook teksten in de Bijbel te vinden die deze zaak bevestigen.
zo is de volgende tekst te vinden in genesis 17;20 waarin god tot Abraham spreekt en tegen hem zegt en wat Ismael betreft ik verhoor je ik zal hem zegenen hem vruchtbaar maken en hem veel , heel veel nakomelingen geven ,. 12 stamvoorsten zal hij verwerken . en er zal een groot volk uit hem voortkommen .
en dat ismael uit zal groeien tot een groot volk werdt ook nog eens benadrukt door de engel die zich aan Hadjar toonde.
Zo staat er in genesis 21;17 tot er met 21 maar god hoorde de jonge kerne huilen die kleine Ismael.
en een engel van god riep Hadjar vanuit de hemel toe .
Wat is er Hadjar wees niet bezorgd god heeft je die jongen die daar ligt te kerne gehoord.
Sta op help de jongen overeind en ondersteun hem .
Ik zal een groot volk uit hem doen voortkommen .
toen opende god haar de ogen en zag ze een waterput.
ze liep er naar toe vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.
god beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide en hij leefde als een Booschutter in de woestijn .
Hij ging in de woestijn van Paran wonen .
EN GELET OP DE NAAM PARAN.
Beste mensen de enige profeet die er in geslaagd is .
om verschillende naties in overeenstemming met elkaar te brengen is Mohammed (vzhm).
voor zijn komst waren de Arabieren elkander vijandig gezint.
en verwikelt in onderling stijdt .
Ook speelde zij geen grote rol in het gebied van wereld economie, politiek en geschiedenis.
Toch wist mohammed (vzmh) deze mensen onder een vlag te verenigen.
Namelijk die van de islam .
later zouden zich ook de andere naties aansluiten bij de gelederen van mohammed (vzmh).
en hiermee is dan ook de volgende Bijbelse voorspelling uitgekommen.
met de naam van u kroost Abramams kindt.
zullen alle volken der aarde zich zegenen toe bidden.
omdat gij naar mij geluistert hebt.
dit is tevinden in genesis 22;18.

En het is algemeen bekend dat de profeten die tot het nageslacht van Iszaak (vzmh) behoren zich slecht op de kinderen van het huis van Israel hebben toegespits.
Dus het kan ook niet anders of de voorgenoemde tekst moet op mohammed (vzmh) van toepassing zijn.
die ook een afstammeling is van Abraham , God de almachtige zegt over hem ; Zeg Oh mensen ik ben als boodschapper van god naar jullie allen gezonden.
en ook zegt god ; Wij hebben jou slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid.
En aangezien wij toch bezig zijn laten wij van deze gelegenheid gebruik maken.

OM EEN MISVERSTAND UIT DE WERELD TE HELPEN.

Volgens het oude testament was het iszaak die door zijn vader Abraham op de bergtop opgeofferd zal worden.
Er staat namelijk in genesis 22; 1 tot er met 2 enige tijd later stelde god Abraham op de proef.
Abraham zei hij , Ik luister andtwoorde Abraham.
Roep je zoon je enige van wie je zoveel houdt iszaak en ga met hem naar het gebied waar in de moreja ligt.
daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.
het is echter OVERDUIDELIJK dat de naam Ismael in deze tekst is vervangen door de naam Iszaak , WAAROM want in die zelfde bijbel staat aangegeven dat ismael 14 jaar lang het enige kind is van Abraham.
Pas daarna is Iszaak terwereld gekommen.
In genesis 16;16 staat namelijk aangegeven Abraham was 86 jaar toen Hadjar hem ismael baarde.
En in genesis 21;5 wordt ons het volgende bekent gemaakt.
Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Iszaak werdt geboren.
dus de titel van eerst geboren en enige zoon komt ismael toe en niet iszaak .
En het feit dat zijn moeder een slavin was veranderd het volgens de bijbel niets aan deze situatie.
en ontneemt hem deze titel niet .
In dit roniem 21;15 tot er met 17 staat namelijk als iemand twee vrouwen heeft van wie hij een meer lief heeft dan de ander.
en bijde baren hem een zoon .de minst gelieve vrouw het eerst .\
dan mag hij waneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt.
de zoon van de vrouw die hij lieft heeft niet bevoordelen ten koste van zijn zoon van de minst gelieve vrouw.
die het eerste geboren is.
Hij moet de zoon van het minst gelieve vrouw als eerst geboren erkenen.
en hem dus van zijn dubbel deel van zijn bezittingen geven.
deze zoon is immers de eerste vrucht van zijn mannenlijkheid.
daarom heeft hij het eerst geboorte recht.
OOk vinden wij in jesaja 42 ; 1 tot er met 4. BIJBEL

De volgende tekst die geen ruimte voor twijfel laat voor de profeetschap laat van Mohammed (VZMH) .
zie daar mijn dienaar , dien ik steun mijn uitverkorene.
in wie ik welgevalen heb .
Ik heb mijn geest op hem gelegd hij zal de natie het recht afkondige .
Hij schreeuwt nog verheft zijn stem.
Hij doet zich op straat niet horen.
Het geknakte riet breekt hij niet.
de kwijnende pit dooft hij niet uit.
Naar waarheid kondigt hij het recht af.
Hij zal niet kwijne of geknakt worden.
totdat hij op aarde het recht vaststelt .
en verre streken in zijn wetten uitzien .
In eerste instantie wordt hier gesproken over een profeet waarnaar verwezen wordt de termen mijn dienaaren uitverkorene.
daarna wordt er gezegd dat zijn boodschap zich in diens tijd zal uitstrekken over de verschillende naties .
en het is algemeen bekend dat Jezus er niet eens ingeslaagd is om zijn wetten aftekondigen aan zijn volk laat staan aan andere naties .
ook wordt hier gesproken van een wet die deze profeet eigen is.
en wij weten dat Jezus (vzmh) in zijn boodschap steeds terugverwees naar de wetten van Mozes (vzmh).
Zo zegt hij in een van zijn laatste adviezen richting zijn volgenlingen.
die terug tevinden is in MATTHEUS 23; 1 tot er met 3.
daarna richte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei : de schrift geleerden en de farizeeen hebben plaats genomen op de stoel van mozes (vzmh) .
Houdt je dus aan alles wat zij jullie zegen en handel daarnaar .
maar handel niet naar hun daden . want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.
dus zij verwijzen naar de wetten van Mozes (vzmh).
en in deze tekst wordt er gesproken over wetten die deze profeet eigen zijn.


Ook valt ons op dat deze profeet niet zal worden gebroken noch overwonnen zal worden en dat hij het leven niet zal laten alvorens hij zijn boodschap heeft voltooid.
En dit kan absuluut niet van toepassing zijn op jezus (vzmh).
wiens verkondigen van korte duur was, en volgens de Christen ( dus niet volgens de Moslims) zelfs opgepakt is en door zijn vijanden aan het kruis is geslagen.

Als wij deze tekst van Jesaja verder lezen kommen wij een andere opmerkelijke vinding tegen.
namelijk het volgende zin voor de heer een nieuw lied .
laat zijn lof klinken van de einde der aarde.
jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee jullie eilanden en allen die daar op wonen.
laat de woestijn en zij steden hun stem verheven.
en de tenten kampen waar de stam kedar leeft .
laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich , luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen.
en de voorgenoemde kedar IS DE KLEINZOON VAN ISMAEL.
zo is vermeld staat in genesius 25 ; 13 tot er met 15.
Er staat namelijk hier volgen de namen van de zonen van ismael in volgorde van geboorte Nibajot ismael zijn oudste zoon , kedar als tweede zoon ,adbiel, mibsan, misma ,duma, masha,tjadat,
sheama,yatour, Navish, en kedama.

En dan zie je dat kedar de tweede zoon is van Ismael.
Kedar die genoemd werdt in de voorgenoemde tekst.
MAAR HET BESTE MOET NOG KOMMEN,.
Want deze tekst van Jezua geeft duidelijk aan dat de tegenstanders van deze profeet stenenaanbidders waren.
Terwijl het volk van Jezus(vzmh) een joodse achtergrond had .
en dus mensen waren die in de eenheid van god geloofden.
er staat namelijk het volgende blinden laat ik gaan over onbekende wegen op paden die ze niet kennen voor ik hen .
duisternis verander ik in licht.
ruigland maak ik vlak , Ja deze dingen zal ik doen .
niets daarvan zal ik nalaten.
Wie op afgodsbeelden vertrouwt tegen een godenbeeld zegt u bent onze god zal terugdeinsen en zich diep schaamen .
doven luister blinden open je ogen en ziel Jesaja 42 vers 16 tot er met 18,

Het gaat hierom mensen die stenen aanbidden ook merken wij op dat het hier om een krijgsman gaat .
en wij weten allemaal dat jezus(vzmh) geen krijgsman was.
Terwijl Mohammed (vzmh) de benodigde veldslagen op zijn naam heeft staan.
Zo staat er in Jesaja 42;12 tot er met 13.
laten zij hun heer hulde der wijzen .
en zij lof verkondigen op de eilanden.
de heer zal optrekken als een krijgsheld als een aanvoerder wakert hij de strijd lust aan.
Hij blaast alarm , hij slaakt een strijdtkreet , heldhaftig verslaat hij zijn vijanden .
teven kommen wij in de evengalie van johannes de volgen de woorden van jezus (vzmh) tegen.
Ik heb jullie nog veel meer tevertellen maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
de geest van de waarheid zal jullie wanneer hij komt de WEG WIJZEN naar de volle waarheid hij zal niet namens zijn zelf spreken.
Maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat kommen gaat.
Johannes 16 ; vers 12 tot er met 13.

Jezus(vzmh) verwijs in deze tekst naar de profeet die na hem zal kommen met de woorden de geest van de WAARHEID en een van zijn belangrijke kenmerken.
is dat hij zal niet namens zichzelf spreken maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat kommen gaat.

EN DIT ZIJN PRECIES DE ZELFDE WOORDEN DIE TERUG TEVINDEN ZIJN IN DE KORAN.

En die kenmerkent zijn voor mohammed (vzmh).
namelijk en hij spreekt niet uit eigen begeerte .
het is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaardt.
surat 53: 3 tot er met 4 .
Ook is mohammed (vzmh) met zaken als het ongeziene gekommen.
Die vaak tot in de kleinste details worden beschreven.
en die door de meeste mensen in de tijd van Jezus (vzmh)
niet begrepen zouden worden.
en dus ook niet tedragen waren net zoals Jezus (vzmh) tot zijn leerlingen zegt : zaken zoals de eigenschappen van god.
de beschrijving van de engelen, het paradijs , de hel ,
de tekenen van het uur , het graf enzz.

Daarnaast zegt Jezus(vzmh) in Johannas 15; 26 .
Wanneer de pleitbezorger komt .
die ik van de vader naar jullie zal zenden , de geest van de waarheid.die van de vader komt zal die over mij getuigen.
En in de originele Griekse tekst staat in plaats van pleitbezorger.
Letterlijk het woord parakleet, dit woord heeft een weide van betekenisen .
waaronder ook de geprezene, wat de letterlijke vertaling is van het woord Mohammed (vzhm).
De Christenen menen daarin tegen dat dit woordt het volgende betekent.
degene die erbij geroepen wordt hetgeen ook de betekenis van het Latijnse woord advocates is.
En volgens hun kunnen wij het weergeven door verdediger , pleitbezorger ,raadsman,trootser, voorspraak, of advocaat.
toch zijn al deze voorgenoemde namen alleen op toepassing bij de profeet mohammed (vzmh).
want zo in de verschillende overleveringen vermeldt staat .
zal hij als enige profeet in staat zijn om voorspraak voor de mensen op de dag des oordeels te verrichten.
ook heeft hij de functie van raadsman vervult.
door de mensen naar de waarheid te lijden.
En zal hij als verdediger en pleitbezorger optreden voor de moslims op de dag des oordeels.
daarin tegen beweren de christenen dat het woord parakleet op de heilige geest slaat.
Maar Jezus (vzmh) spreekt van iemand die voor hem zal getuigen .
en die de mensen alles zal leren , en hen zal doen denken na alles wat Jezus (vzmh) heeft gezegd net zoals wat vermeld staat in Johannas 14;26 Hij zegt namelijk later zal de pleitbezorger de heilige geest die de vader u namens mij zal zenden.
Jullie alles duidelijk maken , en alles in herrineren brengen.
wat ik tegen jullie gezegd hebt.
En deze eigenschappen kunnen niet van toepassing zijn op een abstracte ,ongrijpbare entiteit als de heilige geest.
maar op iets dat concreet en fysiek aanwezig dient te zijn .
verder staat in de Bijbel want dit heeft de heer mij gezegd.
zet een wachtpost uit .
laat hem melden wat hij ziet.
ziet hij strijdtwagens met paarden bespannen .
en karavaan met ezels en kamelen laat hem dan nauwlettend toezien.
de wachter zegt ; heel de dag sta ik op wacht .
Heer elke nacht blijf ik op mijn post daar kommen soldaten op strijdtwagens met paarden bespannen .
dan roept hij gevallen gevallen is BABEL, al zijn godenbeelden ligen verbrijzeld.
Mijn volk vertrapt en vertreden als op de dorsvloer de heer van de hemelse machten de god van Israel .
Heeft mij dit laten weten .
En ik heb het jullie gemeldt dit is terugtevinden in Jesaja 21; van vers 6 tot er met 10.
en het enige leger dat voor de val van Babylon heeft gezorgd.
En die naast paarden en ezels ook kamelen bereedt.
IS HET ISLAMITSCHE LEGER.
En dit gebeurde ten tijde van de khalifa Omar ibh khatab(rhmt).
die tevens een einde heeft gemaakt aan de godenbeelden van babylon.
En deze tegen de grond heeft verbrijzeld.
zoals in de tekst wordt vermeldt.
EN DAAROM ALS WIJ KIJKEN NAAR DE GESCHIEDENIS DAN ZIEN WIJ DAT IN 1595 VOOR CHRISTUS EEN EINDE IS GEKOMMEN AAN DE EERST DYNASTIE VAN BABYLON.
in de negende eeuw voor Christes kwam weer een einde aan deze periode van zwakte en verval.
En groeide het rijk omnieuw uit tot een wereldmacht.
En in de regeer periode van nepul kadnisar1606 voor christus.
bereikte Babylon een ongekende bloei.
daarna zouden de perzen de ontwikkelen daar gaan bepalen.
en in al deze tijd waren steen beelden een onderdeel van lokale tradities.
een beslissende omweteling, tenslotte vondt plaats van het oprukken van de moslims in de 7 eeuw in luttele jaren werdt babylon aan de islam onderworpen.
Ook valt ons op dat de bijbel die te kenen geeft dat Ismael(vzmh)
zich vestigde in de woestijn van PARAN ons tevens meedeelt dat de goddelijke openbaring in lichtglans vanuit het gebergte van paran zal verschijnen.
zo staat er vermeldt in dit roniem 33 vers 1 tot er met 2.
en dit is de zegen waarmee de godsman mozes (vzmh) voor zijn dood de israelieten heeft gezegend.
Hij zij de heer is van de Sinai uitgekommen en voor hen opgegaan van den sierre hij is van lichtglans verschenen van de gebergte paran.
en gekommen vanuit mariba bij masse een brande vuur aan zijn rechter hand.
en sinai is de berg waar mozes zijn openbaring heeft gekregen.
Sierre Ligt naast Jeruzalem waar Jezus(vzmh) natuurlijk werdt geboren.
En Paran is een berg die naast Mekka is gelegen.
en iedereen weet natuurlijk dat mekka de plaats is waar de profeet mohammed (vzmh) zijn openbaring heeft ontvangen.
Ook valt ons op dat deze drie boodschappen in de volgorde zijn genoemd in zij elkaar opvolgde .
als eerste is de Thora geopenbaard , daarna de bijbel , en daarna de koran.
WAT IK JULLIE OOK KAN VERMELDEN IS DAT IN DE NIEWE BIJBELSE VERTALING HET WOORD PARAN ERUIT IS GEHAALD MAAR JE VINDT HET WEL TERUG IN DE LUTHERSE VERSIE EN DE LEIDSE VERSIE.
maar in de nieuwe vertaling is het weg , ALS JE GOED OPLET ZEGT DE BIJBEL DAT DE HEER IN LICHTGLANS ZAL VERSCHIJNEN VAN HET GEBERGTE PARAN.
en met de komst van Mohammed (vzmh) is het licht van god ook als een stralende zon over de wereld gaan schijnen.
En daarom zegt god over de profeet Mohammed(vzmh)
het volgende :

O ' Profeet wij hebben u als getuige , drager van bijde tijdingen
en waarschuwer gezonden , en als roeper tot god met zijn toestemming en als een stralende zon.
el-anbiyaa van 45 tot 46.

Ook wordt mekka door verschillende profeten bejubelt en geprezen in de bijbel.
In sommige teksten wordt het soms bij naam genoemd.
In de Nederlandse versie van de bijbel heb ik dit niet terug kunnen vinden.
MAAR GELUKKIG HEBBEN WE OOK EEN ENGELSE VERSIE VAN DE BIJBEL WAARIN DE ORIGINELE TEKST GOD ZIJ DANK BEWAARDT IS GEBLEVEN. .

Er staat namelijk 84:4 How blessed are those who live in your temple
and praise you continually! (Selah)
84:5 How blessed are those who find their strength in you,
and long to travel the roads that lead to your temple!
84:6 As they pass through the Baca Valley,

Psalmen 84 vers 4 tot er met 6. the engelse other rais version.

En Beca is een andere benaming voor Mekka.
God de verhevene zegt dan ook in de koran :

VOORZEKER HET EERSTE HUIS DAT VOOR DE MENSEN IS GEPLAATST IS DAT TE BECA OFTEWEL MEKKA.
VOL VAN ZEGENINGEN EN ALS RICHTSNOER VOOR ALLE WERELDEN. VERS ALIMRAAN VERS 96 (3:96).


Ook zien wij in de bijbel dat de heer tegen mozes (vzmh) zegt : ik zal hm een profeet gelijk gij zijt verwekken uit hunne broeders.
En ik zal mijn woorden in zijner mondt geven.
die zal tot hem spreken voordat gene wat ik hem verbieden zal.
en wie naar mijn woorden niet horen zal die hij in mijne naam zal spreken van dien zal ik het eisen.
dit staat in de roniem 18; van vers 18 tot er met 19.

als god het had gewild, beste mensen dat deze profeet uit het huis van Israel zal voortkommen.
dan zal hij eerder het volgende hebben gezegd.
Ik zal hun een profeet gelijk gij zijt verwekken uit hunne midden.
En trouwens de cultuur van het verdraaien van teksten en feiten verdoezelen is kennelijk nog steeds aan de gang.
want in de nieuwe bijbelse versie. staat uit hunner midden.
niet meer uit hunne broeders Maar ALHAMOULILLAH (GOD ZIJ DANK) we hebben de oude versies nog , de vertalingen.
EN DAARDOOR EIGENLIJK MAKEN ZE ZICH ZELF EEN BEETJE BELACHELIJK EN ONBETROUWBAAR.
daarnaast wordt de term broeder in de bijbel gebruikt om te verwijzen naar iemands neef.
De Arabieren zijn de neven van de Joden.
Zo zegt bijvoorbeeld Mozes (vzmh) tegen de Israelieten.
En geef aan het volk deze last gij gaat het grond gebied uwer broeders , iso's zonen . Die op den Sierre wonen doortrekken zij zullen voor u bevreest zijn .
neemt u dan zeer in acht dit roniem 2;4.
en iso's zonen zijn in werkelijkheid de neven van de kinderen van het huis van Israel.
Ook is temerken dat deze verwachte profeet gelijk is aan Mozes (vzmh) .
God de almachtige de alwijze die zei gelijk gij ,gelijk jij , gelijk mozes(vzmh) .
En dit kan alleen van toepassing zijn op de profeet Mohammed (vzmh).
Want de overeenkomsten tussen Mozes en mohammed zijn groot.
Groter de de overeenkomsten tussen mozes en Jezus.
Want zowel Mozes als Mohammed zijn met een nieuwe wetgeving gekommen.
Terwijl Jezus(vzmh) stellig te kennen geeft dat hij niet gekommen is om de wetten van mozes te beeindigen.
Hij zij namelijk : Denk niet dat ik gekommen ben om de wetten of de profeten afteschaffen. Maar ik ben gekommen om ze in vervulling te brengen.
Mattheus 5:17.

En ook ontkennen de Christenen zelf ten zeerste dat Mozes(vzmh) gelijk is aan Jezus(vzmh).
Dit omdat Mozes (vzmh) volgens hen slechts een dienaar van god is terwijl Jezus (vzmh) als de zoon van god wordt beschouwd door hen.
Voeg daar aan toe dat de bijbel te kennen geeft dat naar Mozes(vzmh) nooit meer een profeet in Israel opgestaan is gelijk aan hem.
Er staat namelijk de volgende tekst ; Nooit meer heeft Israel een profeet gekent als Mozes(vzmh).
met wie de heer zo vertrouwelijk omging.
Dit roniem 34:10.
Ook van deze tekst hebben ze in de niewe bijbelse vertaling iets anders van gemaakt.
Ook wordt er gezegd over deze verwachte profeet dat hij mondeling de woorden van god aan de mensen zal verkondigen.
Er staat namelijk ik zal mijne woorden in zijner mondt geven.
die zal tot hen spreken, al wat ik hem gebieden zij en dit verwijst opnieuw naar de vers die in surat An-djam (koran) 53 vers 3 tot er met 4, staat het volgende;
En hij spreekt niet uitzichzelf dit is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaart.
Tevens vinden wij in Habbakoek 3:vers 3 tot er met 5.
god komt uit Thema de heilige komt uit de bergen van PARAN.
zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem, schittering is er als zonlicht, stralen kommen uit zijn hand waar zijn krachten verborgen is, voorhem uitgaat de pest en de koorts uitgaat hem uit de voet, opnieuw verwijs dit tekst naar het plaatsje PARAN.Als zijnde een plaatst waar de heer geprezen zal worden.
En de enig tijd waarop dit plaats heeft gevonden is de tijd van MOHAMMED (VZMH) en zijn volgenlingen.
Die de hemel en de aarde overstelde met lofuitingen en oproep tot het gebed (AL-ADHAAN).
Daarnaast is in dit stukje tekst ook het plaatsje Thema die even als PARAN in SAUDI Arabie is gelegen.
Ook is het volgende terug te vinden in de bijbel in jesaja 21: vers 13 tot er met 17.

13 De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gijlieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten!
14 Komt den dorstige tegemoet met water; de inwoners des lands van Thema zijn den vluchtende met zijn brood bejegend.
15 Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard, en voor den gespannen boog, en voor de zwarigheid des krijgs.
16 Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten ondergaan.
17 En het overgebleven getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden, want de HEERE, de God Israëls heeft het gesproken.

Jeseja 21 vers 13 tot er met 17.

In deze tekst worden de mensen van Arabie opgedragen om de dorstige en hongerige imigranten te ontvangen.
Die op de vlucht zijn geslagen voor het zwaard.
Voor het Zwaard IN MEKKA waar anders.
Ibnu Kyam voegt daar aan toe deze tekst ook ons bericht over het slachtveldt dat 1 jaar na het vertrek van de profeet uit Mekka heeft plaatsgevonden.
En de moslims waren ook tijdens de slag van Badr weinig in getal.
300 tegen 1000 van de ongelovigen en veelgodendienaars.
In Jeremia( BIJBEL) vers 1;5 staat de volgende voorspelling:
Voordat ik je vormde in de moederschoot , had ik je al uitgekozen voordat je de moederschoot verliet , had ik je al aan mij gewijdt,
je een profeet voor alle volken gemaakt.
En de enige profeet die naar alle volken was gezonden is Mohammed (vzmh).terwijl alle voorgaande profeten zich toetspitste op hun eigen mensen zo zegt Jezus(vzmh) tegen zijn leerlingen sla niet de weg naar de heidenen in .
En bezoek geen Samaritaanse stad, ga liever op zoek naar de verlorzen schapen van het volk van Israel.Mattheus 10 vers 5 tot er met 6.
Terwijl Mohammed daarin tegen (vzmh) het volgende Predikt : Zeg O mensen ik ben u allen een boodschapper van god . Surat al- aa'raaf (7;158)

In de bijbel vinden wij zelf een tekst waarin Jezus (vzmh) te kenen geeft dat de koningschap en profeetschap die voorheen eigendom zijn geweest van de Israelieten , hen ontnomen zullen worden.
en vervolgens aan een andere natie zullen worden geschonken.
Hij zegt namelijk; Heeft u dit nooit in de schriften gelezen de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden, dankzij de heer is dit gebeurt.
wonderbaarlijk is het omtezien daarom zeg ik u het koningrijk van god zal u worden ontnomen,en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.

Mattheus 21 vers 42 tot er met 43.En de zwarte hoeksteen is in mekka waar miljoenen moslims bij elkaar kommen om het gebed te verrichten.

En de gelovigen zijn degene die in god geloven en de laatste dag.
die in de profeten geloven van noach als eerste profeet tot mohammed (vzmh) als laatste profeet en als bevestiging voor wat voor hem is neergezonden.
Die geloven in de boeken van god de Thora de bijbel de Zabor en de koran.
die geloven in de engelen van god en in de lotsbestemmening.
wat voor jouw is voorgeschreven jouw lot.

EN god zegt in de koran

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.


surat Albakara vers 2 : 62.

Dit is voor degene die VOOR Mohammed (vzmh) in de boeken van Mozes (vzmh) en van Jezus (vzmh) geloven.

En nadat de profeet Mohammed kwam zij hij de Almachtige de Alwijze .

Het geloof bij god is de Islaam.

En wie een andere godsdienst uitzoekt dan de islam het zal niet van hem geacepteerdt worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.

Waarom omdat zij het woord van god (de koran) ontkennen de profeet ontkennen.
Terwijl de profeten ervoor hebben verteld dat er een profeet zal kommen , het was al voorspelt door de vroegere profeten .

Maar zij namen hun geleerden als goden aan , zij hebben van jezus (vzmh) de zoon van god gemaakt terwijl hij een boodschapper van god is . ( Jezus(vzmh) zal terugkeren een van de tekenen van de dag des oordeels.)


Maar geloof mij maar Allah is Alwetend almachtig de heer van de vergelding, Maar ook de meest barmhartige de genaddevolle keer daarom terug tot u heer, en geloof voordat de grote dag aanbreekt.
die nog sneller komt dan je denkt, nog sneller dan je denkt , EN HIJ DE ALMACHTIGE ZWEERT BIJ DE TIJD DE MENSEN ZIJN IN VERLIES BEHALVE DEGENE DIE TERUGKEREN TOT HUN GELOOF.met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Ten eerst is het verboden in de islam om vrouwen,kinderen en bejaarden te doden.
Zelfs in oorlog is dit verboden.
Dus dit heeft duidelijk niets met islam te maken.
Een baardman die een vrouw doodschiet.
Meschien zegt hij wel ik ben moslim.
Maar dat betekent niet dat de islam dit voorschrijft,.
want deze man is overduilijk bij degene die zeggen wij geloven in god en de laatste dag, maar hij is geen gelovige hij tracht god en die geloven te bedriegen maar hij bedriegd slechts zichzelf.

Deze vrouw kan verzekeren van het paradijs,

dit is onrecht wat haar is aangedaan en Allah zal de boosdoeners en onrechtplegers naar het vuur leiden.

Deze baardman kan verzekeren van de hel tenzij hij vergeving vraagt voor wat hij heeft gedaan bij de familie en bij god.


God is namelijk de barmhartigste de genaddevole.En lees dit goed; Aicha zegt (Allah zij tevreden met haar): ,,Nooit heeft de boodschapper van Allah(mohammed) (vrede zij met hem) iets met zijn hand geslagen, vrouw noch bediende.”


Anas verhaald dat hij zei: ,,Ik heb de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) negen jaar gediend. Ik weet niet van hem dat hij ooit tegen mij heeft gezegd: 'Waarom heb je dit en dat gedaan?”, noch heeft hij ooit enige daad van mij misprezen.

Makkelijk god is degene die oordeelt niet hij noch ik en noch JIJ noch de baardman.

nooit heeft hij(de profeet) 'oef' tegen mij gezegd , noch 'waarom heb je gedaan?', noch 'je had moeten doen'.(Boecharie en Moeslim

Waarom moet die baardman en vrouw iets vertellen wat zij moet doen
Nee' zelf de profeet deed dit niet.
Dus wat denkt die baardman wel' is hij god , nee alle macht behoort daarom aan Allah de heer der werelden


Iemand die zegt ik ben moslim maar zich niet goed gedraagd is geen ware moslim.

De profeet (vzmh) zegt'; degene die mij het allerdierbaarst is en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding is degene met het beste gedrag.”

Iemand die niet barmhartig is tegen de mensen.
is geen ware moslim.
En Allah zal niet barmhartig tegen hem zijn op de dag des oordeels.


Jaloezie is verboden in de islam.

Een ware moslim is dat gene wat jij voor jezelf wenst ook voor je medemens wenst.
Werk je niet met dit dan ben je zal je ook nooit een ware moslims zijn en dus ook niet het paradijs bereiken.

Waarlijk, waarachtigheid leidt naar goedheid. En waarlijk, goedheid leidt naar het Paradijs. En een man blijft niet de waarheid spreken en de waarheid nasporen of hij wordt bij Allah genoteerd als zijnde een waarachtige…”


Een gelovige kan met zijn goed gedrag het niveau bereiken van een vastende die (ook) het nachtgebed verricht.En dit zeg ik tegen jullie

“Waarlijk, degenen die ervan houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En GOD weet, terwijl jullie niet weten.”

Ik zeg het alvast jullie weten niks over de islam, de ware islam.
Namelijk de koran (van god) en de suna(van de profeet Mohammed(vzmh).

En degene die in het laagste plek zullen horen in de hel , de laagste afgerond van de hel zijn degene die :

Het loochenen van de Boodschapper van god (vrede zij met hem).

Het loochenen van iets waarmee de Boodschapper van god (vrede zij met hem) gekomen is.

Het haten van de Boodschapper van god (vrede zij met hem).

Het haten van iets waarmee de Boodschapper van god (vrede zij met hem) gekomen is.

Het ervan houden dat het geloof van de Boodschapper van god (vrede zij met hem) aan de verliezende kant is.

Een afkeer hebben van het feit dat de godsdienst van de Boodschapper van God (vrede zij met hem) aan de winnende kant is.

Deze mensen zullen volgens de islam 100% de hel betreden.

KENNIS IS MACHT en de geloofsleer staat voor een verzameling onmiskenbare onderwerpen waar het verstand en de natuurlijke aanleg van de mens zich bij neerleggen. Onderwepen die verankerd zitten in het hart van de mens en niet open staan voor enige vorm van twijfel, zoals het geloof in het bestaan van de Schepper, Zijn alomvattende kennis, Zijn Almacht, de ontmoeting met Hem na de dood, de beloning voor de verrichte daden en de verplichting om Zijn bevelen, die hij middels Zijn Boeken en Zijn Profeten aan ons heeft geopenbaard, op te volgen. Alleen hierdoor wordt de ziel gereinigd, de lust gevoelens in bedwang gehouden, het karakter vervolmaakt en de relaties tussen de mensen onderling geordend.

GELOOFSLEER is ook geloven dat de Schepper niet van ons afhankelijk is, maar dat wij juist van Hem afhankelijk zijn in al onze zaken. Hij is het Die ons het leven heeft geschonken en op Hem dienen wij te vertrouwen. Wij vestigen onze hoop op Hem alleen en Hij alleen kan ons bescherming bieden. Wij hebben lief omwille van Hem en wij verafschuwen omwille van Hem. Hij is onze Heer, buiten Hem hebben wij geen andere heer. Hem alleen aanbidden wij en wij kennen Hem geen deelgenoten toe.Ook zei hij Mohammed(vzmh) : Ik ben gestuurd met het tolerante, zuivere monotheïsme.

En:Het En het beste geloof van jullie is het gemakkelijkste.

Tevens zei hij: “Kies uit de daden datgene wat jullie aankunnen.

Wanneer hij voor de keuze werd gesteld tussen twee zaken, koos hij steevast voor de makkelijkste. Ook keurde hij het handelen van de drie mannen af die overdreven in hun aanbidding en zei: “Bij Allah, waarlijk ik ben de meest godvrezende en godsvruchtige onder jullie, desondanks verricht ik het nachtgebed maar slaap ik ook en vast ik maar eet ik ook. Wie zich dan ook afwend van mijn Soennah behoort niet tot mij.”Wie afwijkt van de suna van de profeet behoort niet tot de islam.


,Hij die ter grootte van een stofdeeltje aan hoogmoed in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet binnengaan. Toen zei een man: ,,Waarlijk, iemand van ons vind het fijn wanneer zijn kleding mooi is en zijn schoeisel mooi is. Hij zei: ,,Voorwaar, Allah is mooi en houdt van schoonheid; hoogmoed is het loochenen van de waarheid en KLEINIREN VAN DE MENSEN

Er is niets dat zwaarder weegt in de Weegschaal dan het goede gedrag.”

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op za mei 26, 2007 12:30 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Bernie schreef:@Mohyouknow19:

Dank voor je lange eerdere post. Het is een poging tot dawa denk ik, maar geen antwoord op mijn vraag. Het stuk is veel te lang om op te reageren, het aantal onwaarheden en onbewezen stellingen is ook te groot daarvoor.
mohyouknow19 schreef:
Teva Teff schreef:Wat een moslimgezeik weer van je.
Taliban Baardman is een moslimmoordenaar.
Hij verpest het voor zijn eigen voor zijn geloof en voor zijn medemens.
En als je goed leest, alles leest, dan weet je precies wat ik bedoel.

Degene die niet de koran en de SUNA(overlevering) van de profeet volgen zijn geen ware moslim en hebben daadwerkelijk de belofte die door god , het geloof en de profeet geschonden.
Het grappige is dat de moslimmoordenaar hetzelfde argument gebruikt als jij. Volgens hem volg jíj namelijk niet de ware islam met je meer vredelievende versie en hijzelf wel. Zijn acties zijn volgens hem ook gebaseerd op de koran en suna. Hetzelfde boek, dezelfde religie, en toch zo'n verschillende uitleg.
Ohja ' daadwerkelijk kom dan met bewijs,.
Wat zij hij dan wat volgens de suna is en de koran.
Kom dan met bewijs.
Ik heb mijn woorden aan de hand van de koran en de suna gegeven.
ben benieuwd wat jij gaat zeggen hoop geen leugens.
Makkelijk om tezeggen wat hij heeft gezegd
Kom maar ' dan kunnen we verder kijken.

Oke.

Vind je het niet vreemd dat een boek door Allah geopenbaard is (en dus perfect zou moeten zijn) zo veel ruimte tot interpretatie open laat ?

Deze koran kan maar op 1 manier geinterpeteerd worden en dat is volgens de overlevering van de profeet mohammed (vzmh).
Wie niet de suna van mohammed nastreef behoort niet tot de islam.

KOM MET BEWIJS ZEGGEN DAT IETS NIET KLOPT ZONDER UITLEG IS NIKS
Deze vrouw kan verzekeren van het paradijs,

Niemand is in jouw religie verzekerd van het paradijs.
Weet je dat zelf niet?
Ongelovigen zijn zeker niet verzeker van het paradijs.

Degene die naar het paradijs gaan zijn degene die geloven in :

God
In zijn boeken (de thora , de bijbel , de zabor en de koran.
Die geloven in de profeten van Noach tot Mohammed.(vrede zij met hen allen.
Die geloven in de engelen van god.
En die geloven in de voortbeschikking ,lot , wat voorgeschreven is.
En die geloven in de laatste dag met zekerheid.

En je wordt beoordeelt aan de hand van 2 dingen namelijk goed gedrag. en tagwa (godsvrees, of godsbewustzijn).
En god kijkt niet naar het uiterlijk van een mens maar naar het innerlijk.
En de beste mensen zijn degene die zich goed gedragen en die allah vrezen , want degene die allah vrezen vermijden het slechte doen wat allah wil.


dit is onrecht wat haar is aangedaan en Allah zal de boosdoeners en onrechtplegers naar het vuur leiden.
Okay, over bestraffingen is Allah in elk geval dan wel duidelijk.
Ja' heel duidelijk

En lees dit goed; Aicha zegt (Allah zij tevreden met haar): ,,Nooit heeft de boodschapper van Allah(mohammed) (vrede zij met hem) iets met zijn hand geslagen, vrouw noch bediende.”
Off topic (en volgens 4:34 mocht hij dit gerust doen).
Ohja hier heb je vers 4:34
Waar staat dat sla haar . laat maar zien ben benieuwd , maar het is overduidelijk je begrijpt de interpetatie niet.

34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.


Ers staat namelijk de man is de beschermer van haar vrouw.Hij moet haar vrouw beschermen tegen het slechte.
En de vrouwen mogen van de rijkdommen van hun man besteden.
Deugzame vrouwen zijn zij.
En die gehoorzaam zijn niet aan de man MAAR AAN GOD.
En heimelijk bewaren het geen onder haar hoede heeft gesteld.
En degene die ONGEHOORZAAM ZIJN AAN GOD.
LAAT HAAR DE WAARHEID ZIEN , HET RECHTPAD ZODAT ZIJ WEER STANVASTIG WORDT IN HET GELOVEN.
EN TUCHTIG HAAR BETEKENT WIJS HAAR TERECHT.
Als zij gehoorzamen dan aan de man over het geloof, laat haar dan gaan en zoekt geen weg tegen haar.

De islam verbiedt vloeken , schelden laat staan slaan.


Iemand die zegt ik ben moslim maar zich niet goed gedraagd is geen ware moslim.
Tja en wat is goed, daarover zijn jullie het onderling kennelijk dus niet eens.
Degene die iemand anders onrecht doet door bijvoorbeeld (LUISTER GOED,DIT IS EEN VOORBEELD) TE RODDELEN HEEFT DE BELOFTE MET GOD , DE PROFETEN EN HET GELOOF GESCHONDEN.
1scheldwoord is 1 zonde.
Ik ken mensen die sparen duizenden zondes per dag.
Het is verboden om te vloeken en te roddelen laat staan om te slaan.

Goedheid is het goede gedrag


An-Nawwaas ibnoe Samcaan overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Goedheid is het goede gedrag en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.” (Moeslim)

Waabisah ibnoe Macbad heeft gezegd: “Ik kwam bij de Profeet waarop hij mij vroeg: “Ben je gekomen om te vragen over goedheid?” Ik zei: “Ja.” Hij zei: “Raadpleeg je hart. Goedheid is datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en wat in je borst stokt, zelfs al hebben de mensen jou (hierover) een uitspraak gedaan en dit nog eens doen.”

Dit is een Hadith Hasan (goede overlevering) die wij hebben overgeleverd in de twee Moesnads van de Imams Ahmad ibnoe Hanbal en Ad-Daarimie met een Isnaad Hasan (goede keten van overleveraars).

Uitleg
An-Nawwaas ibnoe Samcaan (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Goedheid is het goede gedrag.”

Goedheid is een woord dat duidt op het goede en het goede gedrag. Dat wil zeggen de mens is ruimdenkend, ruimhartig, heeft een geruststellende hart en goede omgangsvormen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat goedheid het goede gedrag is. En als de mens goed gedrag toont tegenover Allah en de dienaren van Allah, zal men steeds meer van het goede verkrijgen, zijn borst zal verruimd worden voor de Islam, zijn hart zal gerustgesteld worden middels de Imaan en hij zal op een goede manier met de mensen omgaan. Wat betreft de zonde, de Profeet (vrede zij met hem) heeft dit verduidelijkt: “Is datgene wat onrust in jezelf opwekt,” Hij (vrede zij met hem) spreekt hier An-Nawwaas ibnoe Samcaan aan terwijl deze een vrome metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) is bij wie geen onrust en twijfels aanwezig waren. Niets bij hem bracht hem onrust of het was een zonde, daarom heeft hij gezegd: “Zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.”

Wat betreft de zwaar zondigen, de zonden wekt bij hen helemaal geen onrust op, noch hebben zij er een afkeer van als mensen hiervan op de hoogte komen. Erger nog, een aantal van hen staat zelfs daarmee te springen en vertelt aan anderen wat zij aan verdorvenheden en zonden begaan.

Het gesprek was daarentegen met een rechtschapen man, die in zichzelf onrust en ongemak ervaarde en er niet van hield dat mensen ervan op de hoogte zouden komen als hij maar slechts op het punt stond om te zondigen. Deze uitspraak die de Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan, slaat op de edelmoedige en rechtschapen mensen.

Waabisah ibnoe Macbad heeft in een soortgelijke overlevering gezegd: “Ik kwam bij de Profeet waarop hij mij vroeg: “Ben je gekomen om te vragen over de goedheid?” Ik zei: “Ja.” Hij zei: “Raadpleeg je hart.”

Dat wil zeggen vraag het niemand, maar vraag het jouw hart en verzoek het om jou een uitspraak (fatwaa’) te geven. De goedheid is dan ook datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen. Wanneer jij in jouw ziel en hart een geruststellend gevoel krijgt over iets, dan is dat iets rechtschapen. Verricht dit dan ook!

“En de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt.”

Wanneer jij dus het gevoel krijgt dat iets in jouw ziel onrust en ongemak veroorzaakt en het in jouw borst stokt, dan is dat datgene een zonde.

“Zelfs al hebben de mensen jou (hierover) een uitspraak gedaan en dit nog eens doen.”

Dit wil zeggen: ook al hebben de mensen voor jou een uitspraak gedaan over iets dat zij niet als zonde beschouwen en blijven zij dit keer op keer doen. Het komt trouwens vaak voor, dat men twijfelt aan iets en dit tot onrust leidt. Vervolgens hoort men van mensen woorden als: “Dat is toegestaan en daar is niets op tegen,” maar dit verruimt zijn borst niet en wekt en brengt hem geen gemoedsrust. Hierover zegt men dat dit soort zaken zonden zijn. Vermijd dit dan ook!

Wat leert deze overlevering ons?

De deugd van het goede gedrag, aangezien de Profeet (vrede zij met hem) zei dat het goede
gedrag staat voor rechtschapenheid.

De wijze waarop je de zonde kunt bepalen: namelijk dit zorgt voor onrust in jezelf en in je hart.

De gelovige houdt er niet van dat mensen achter zijn fouten komen, in tegenstelling tot de
onachtzame die zich daar niet druk om maakt. Bovendien interesseert het hem niet als mensen
achter zijn fouten komen.

Al-Firaasah (scherpzinnigheid) van de Profeet (vrede zij met hem), want toen Waabisah bij hem aankwam, vroeg hij hem: “Ben je gekomen om te vragen over goedheid?”
Het overlaten van een wetsoordeel over iets aan een gerustgesteld hart dat een afkeer heeft van
het kwaad en van het goede houdt. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met
hem): “Goedheid is datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen.

Het is wenselijk dat iemand kijkt naar wat er in zichzelf schuilt, zonder dat mensen hem van een
religieuze uitspraak voorzien. Het is mogelijk dat mensen die geen kennis hebben hem een goedkeurende uitspraak doen over bepaalde zaken, terwijl hij daaraan twijfelt en hij er een afkeer
van heeft. Zo iemand moet niet terugvallen op de uitspraken van mensen, maar hij moet terugvallen op datgene wat in zichzelf schuilt.

Wanneer de mogelijk bestaat voor een Ijdihaad (het zich inspannen om tot een Islamitisch juridische uitspraak te komen), dan mag men in dit geval niet overstappen op Taqlied (het blindelings volgen), dit op basis van de volgende uitspraak: “Zelfs al hebben de mensen jou (hierover) een uitspraak gedaan en dit nog eens doen.”


De profeet (vzmh) zij BEDRIEG NOOIT DEGENE DIE JOUW HEEFT BEDROGEN.
hET IS VERBODEN OM IEMAND ONRECHT AAN TE DOEN.

Een ware moslim is dat gene wat jij voor jezelf wenst ook voor je medemens wenst.
Wens je voor jezelf een ondergeschikte positie zoals een dhimmi onder de sharia? Wens je voor jezelf slavernij, zoals je religie toestaat?
dit gaat weer over een ander onderwerp de .
De niet moslims in islamitsche landen moetsen beschermingsgeld geven en werden beschermt tegen iedereen.
Het was zelfs de taak van een moslim om te sterven voor een niet moslim als hij of zij aangevallen werdt.
Het was de taak van de moslims om hen te beschermen.
Als een niet moslim geen geld had of niet kon betalen., dan kreeg hij geld van de schatkisten van de moslims.
De niet moslims , christen , joden en moslims moesten soms ook van kleding onderscheiden op BEPAALDE feestdagen die gehouden werden.
En de dhimmis leefden in vrede met de moslims.
En keer kwam een joodse man beklag doen bij de Khalifa Omar ibn gathab.
Hij zij O omar mijn zoon is onrecht aangedaan .
Toen zei omar ibn khatab tegen de joodse man
wie was degene die jouw onrecht zoon onrecht heeft aangedaan.
toen zei de joodse man .
Het was een moslimjongen (ben eve de naam vergeten als je wilt dat ik de overlevering zoek in sahihbuchari dan doe ik dat graag voor je).
Toen riep omar die moslimjongen en zijn vader.
En moet je goed kijken een joodseman komt beklag doen bij de leider van de moslims Omar ibn khatab omdat hij zoveel vertrouwen had in de islamitsche rechtsysteem.
Toen de moslimjongen en ze vader bij kwamen zij omar tegen de joodse jongen zoon van de joodseman
Hier sla de jongen zoals hij jouw geslagen heeft.
De jongen deed dit.
Toen zij Omar ibn khatab(vzmh) hier sla ook zijn vader want hij is de rechthebben de persoon van deze jongen , hij hoort deze jongen goed op te voeden.
Toen zij de joodse jongen , nee ik sla alleen degene die mij geslagen heeft.


Toen sprak omar zijn beroemde woorden uit sinds wanneer hebben jullie de mensen als slaven genommen terwijl zij als vrij mensen op de wereld zijn gekommen.

Het belangrijkste in dit stuk is dat een joodseman zoveel vertrouwen had in de islamische wetsysteem dat hij zelf naar de leider van de moslims ging om beklag te doen.
en rechtvaardig behandelt werdt.


En wat ik zei is datgene wat ik voor ME zelf wens ook voor me MEDEMENS wens.Ik wens voor hen het paradijs , het hoogste streven van een mensIk hoop dat je deze vragen wel wilt beantwoorden.

Vrede, salaam
Vrede zij met jouw ,

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door mohyouknow19 op za mei 26, 2007 10:07 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Dank voor je lange eerdere post. Het is een poging tot dawa denk ik, maar geen antwoord op mijn vraag. Het stuk is veel te lang om op te reageren, het aantal onwaarheden en onbewezen stellingen is ook te groot daarvoor.
Best vriend ik zeg niet dat je alles moet beantwoorden.

Kom maar geef me 1 leugen.

Ik vraag maar 1 leugen .

Ik geef je duizend voorbeelden dat het wel zo is.

Kijk alleen naar deze lezingen van Ahmed Deedat , ik ben echt een fan van deze man.
Ik hou van hem net zoals ik van Allah en mijn profeet hou.

deel 1

http://www.youtube.com/watch?v=Hhazm0UdlTc

deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=jKsSk0kq ... ed&search=


deel 3

http://www.youtube.com/watch?v=w_b0I5ZW ... ed&search=


Deel 4


http://www.youtube.com/watch?v=y_qhEEmn ... ed&search=


deel 5


http://www.youtube.com/watch?v=GzCLQ6sG ... ed&search=


deel 6

http://www.youtube.com/watch?v=KgOGBWrO ... ed&search=


Deel 7

http://www.youtube.com/watch?v=ZvpSRq8s ... ed&search=


deel 8

http://www.youtube.com/watch?v=z716Xhcy ... ed&search=


deel 9

http://www.youtube.com/watch?v=0oBJW6nn ... ed&search=


deel 10

http://www.youtube.com/watch?v=8mjXiotL ... ed&search=

Deel 11


http://www.youtube.com/watch?v=o3Ja-dln ... ed&search=


Kijk dit is nog niks , het begin .
Mijn teksen haal ik ten eerst uit de koran en de suna .
Daarna de overleveringen van de metgezellen die bevestigd zijn door de groote geleerden .
En dan pas van imaams

En het moet overeenkommen dan pas geloof ik het.

Want de profeet heeft gezegd . zeg niks waarover je geen kennis hebt.
En degene die een leugen over god of over mohammed (vzmh) verteld kan verzekeren van de hel.

Kennis is macht .


Met vriendelijke groeten mohyouknow


islam is het geloof dan naar de mensheid is gestuurd
Met vriendelijke groeten mohyouknow19

Ik raadt je aan om te kijken naar Ahmed deedat , ongelovelijk.
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Bernie schreef:
mohyouknow19 schreef:
Het grappige is dat de moslimmoordenaar hetzelfde argument gebruikt als jij. Volgens hem volg jíj namelijk niet de ware islam met je meer vredelievende versie en hijzelf wel. Zijn acties zijn volgens hem ook gebaseerd op de koran en suna. Hetzelfde boek, dezelfde religie, en toch zo'n verschillende uitleg.
Bedankt voor je andtwoord
Ik zal dit zo spoedig mogelijk beantwoorden .
Heb het een beetje druk met leren .
ik heb aankomende weken examens.

En ik geef je alvast 1 tip IN DE ISLAM IS HET VERBODEN OM KINDEREN EN VROUWEN TE VERMOORDEN.

kIJK PAAR VOORBEELDEN:

Abdullaah Ibn Omar zei: “Tijdens een Ghazawah (gevecht) van de Profeet, werd een vrouw gevonden die was gedoodt en de Profeet verbood het doden van vrouwen en kinderen”. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 52, Hadith 25).

Er is overgeleverd dat Raba bin Rabiya zei: “Wij waren met de Profeet, op het slagveld en mensen begonnen een cirkel te vormen om iemand. De Profeet vroeg: “Waarom staan zij daar?” Zij zeiden: “Een vrouw die niet meevocht is gedoodt”. De Profeet zei: “Deze vrouw vocht niet mee!”. Omdat Khalid ibn Walied vooraan de groep was, stuurde hij iemand om tegen hem te zeggen: “Doodt NOOIT vrouwen en kinderen”. Toen maakte de Profeet een smeekbede tot Allah en zei: “O God! Ik ben niet verantwoordelijk voor wat Khalid deed. Moge God Khalid vergeven”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2663).


Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede zij met hem), tegen hem zei: “Ga voort in de naam van Allah, zet je vertrouwen op Allah en houd je vast aan (de regels van) de religie van God's boodschapper. Doodt geen bejaarden, doodt geen peuters, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen. Wees niet oneerlijk over de buit, maar verzamel de buit (en verdeel het rechtvaardig). Doe goede dingen, want Allah houdt van degenen die goed doen”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2608).


En nu wat zeggen de GELEERDEN wij kunnen wel wat lezen maar wat bedoelen ze nou KIJK wat een paar grote moslim geleerden zegen:,.{De Ijma} van geleerden

Imam An Nawawi, (de uitlegger van Sahih Muslim), zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens, wegens een paar Hadith’s die het verbieden om vrouwen en kinderen te doden, dat (vrouwen en kinderen) niet gedoodt mogen worden, zolang zij niet vechten. En als ze wel vechten, dan zegt de meerderheid van de geleerden dat ze wel gedoodt mogen worden”.


Ibn Abdil Bir heeft overgeleverd dat Uqbah zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens dat het NIET toegestaan is om van de buit te stelen, of het verbond te verbreken (met de ongelovigen), of lichamen te verminken, of vrouwen en kinderen te doden in Darul Harb”.Imam Ibn Hazim zei: “Alle geleerden hebben gezegd dat het verboden is om vrouwen en kinderen expres te doden. Zij zeiden dat dit het werk was van Farao en de Taghuts en dat een Moslim dit nooit mag doen omdat de Profeet zei: “De besten onder jullie waren de kinderen van Mushrikien”. Dus het is niet toegestaan om de vrouwen en kinderen van de ongelovigen te doden, zolang de vrouwen niet de strijders meehelpen (tegen de Moslims). Er is een Ijma onder de geleerden hierover en niemand verschilt”.


Al Hafidh Ibn Hajar, (de uitlegger van Sahih Bukhari), zei: “En alle (geleerden) zijn het met elkaar eens, zoals Ibn Battal heeft overgeleverd, dat vrouwen en kinderen niet expres gedoodt mogen worden”.


Het doden van vrouwen en kinderen tijdens Qisas

Zelfs als de ongelovigen onze vrouwen en kinderen doodmaken, dan noch mogen wij hun vrouwen en kinderen niet doden in vergelding.

Allah zegt,


“En laat het vijandschap van een volk jullie niet tot onrechtvaardigheid aansporen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij vroomheid en vrees Allah, voorzeker, Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen”.
(Qur’an 5 : 8 .


Niemand anders dan Al Qurtubi zelf zegt: “Het feit dat iemand ongelovig is betekent niet dat we niet rechtvaardig tegen hem zouden moeten zijn. Het is niet toegestaan om hun lichamen te verminken, zelfs als zij onze vrouwen en kinderen doden met de intentie om onze harten met verdriet te vullen, het is NIET toegestaan voor ons om hetzelfde bij hun te doen, met als doel om hun harten ook met verdriet en bedroefdheid te vullen”. (Tafsir Al Qurtubi, 5 / 8 .


De derde principe van Qisas in onze religie is dat je alleen diegene mag straffen die daar verantwoordelijk voor was, dus hoe kan je kinderen verantwoordelijk houden voor wat hun ouders doen?


Allah zegt,

“Zeg: “Zal ik een andere Heer dan Allah zoeken terwijl Hij de Heer van alle zaken is?!” En niemand bedrijft iets of (de zonde ervan) rust op hemzelf, en geen enkele drager draagt de last van een ander. Daarna is jullie terugkeer tot jullie Heer en dan zal Hij jullie inlichten over hetgeen waarover jullie van mening plachten te verschillen”.
(Qur’an 6: 164 .Allah zegt,

“Iedere ziel is een borg voor wat zij heeft verricht”.
(Qur’an 74:38 .


Ibn Kathir zegt in zijn Tafsir: “De geleerden van Tafsir hebben gezegd dat niemand gestraft zal worden voor de zonden van anderen”. (Tafsir Ibn Kathir).

Dus hoe kan je een kind pakken en zijn hoofd afsnijden voor de fout van zijn vader? Imam Baha'udin Al Maqdisi heeft in, 'Al Uddah', gezegd dat je krankzinigen en kinderen niet kan doden op basis van qisas.

Nog een bewijs is dit,

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Op een dag was een Profeet onder de Profeten (van vroeger) onder een boom aan het rusten, toen een mier hem beet. Toen beveelde hij (mensen) om zijn spullen van onder het boom weg te halen en (hij beveelde) dat de hele mieren nest in brand gestoken moest worden. Allah openbaarde, “Was het doden van een miertje (die jou beet) dan niet genoeg?” (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Hadith 536).

Dit Hadith is in het boek van Jihad overgeleverd, door Imam Bukhari! Als je niet eens mieren voor de zonden van andere mieren mag straffen, wat te zeggen van mensen levens dan?!

Allah zegt,

“En doodt geen ziel waarvan Allah het doden verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht, en wie onrechtvaardig gedoodt wordt, Wij hebben zijn erfgenamen een bevoegdheid gegeven, maar overdrijf niet bij het doden. Voorwaar, hij wordt geholpen”.
(Qur’an 17:33).

Al Haafidh Ibn Kathir zegt: “Maar overdrijf niet bij het doden ... ”, zij zeiden dat dit betekent dat de erfgenamen niet te extreem moeten gaan in het vergelden, zodat ze hem gaan verminken of zodat ze wraak nemen op anderen dan de moordenaar zelf”. (Tafsir Ibn Kathir 17/33).

Het is dus verboden volgens Al Hafidh Ibn Kathir om wraak te nemen op anderen dan de strijders en moordenaars zelf! Allahu Akbar!!

Waarom zouden wij ons moeten verlagen tot hun niveau? Als zij onze vrouwen verkrachten, mogen wij hun vrouwen verkrachten? Nee, want het is HARAM zoals het expres doden van vrouwen en kinderen HARAM (verboden) is.Deze sahih die je aan mijn hebt gegeven gaat over de tijd van mohammed (vzmh) toen zij in oorlog waren als een kind gedood werdt in de nacht of vrouw zonder opzet dan vergaf mohammed (vzmh) dat tijdens oorlogen.
Anders niet dit betekent niet dat je vrouwen en kinderen mag doden.
Wie en vrouw of kind namelijk met opzet dood heeft het verbondt met Allah en zijn profeet en het geloof geschonden.
Net zoals degene die onschuldige mensen vermoordt.
Of degene die rodelt .
En degen die vloekt
En degene die liegt .
En degene die steelt.
En degene die gierig is .
En de lasteraar .
En degene die hoogmoedig is.
En degene die bedriegt
Deze allemaal hebben het verbond met Allah en zijn profeet geschonden.

Maar allah zegt ook er is niemand van jullie die geen zonden zal plegen.
Iedereen doet dat keer je daarom berouwaanvaardent terug .
En vraag om vergeving voorwaar Allah is de meeste barmhartige en de meest genaddevolle


De rest beantwoordt ik zo snel mogelijk deze week moet nog veel leren,

Vrede zij met jouw , groeten mohyouknow19

Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

Bernie"]Hey Moyouknow,

Dank voor je uitgebreide tekst.

Je gaat in op het doden. Ik zie een regelgeving rondom het doden in de islam, het is aan regels gebonden. Ofwel: het is niet verboden, het is gereguleerd. Zie de voorbeelden die jij geeft:

jij snapt mij nog steeds niet , het doden in de islam is verboden behalve als jij aangevallen wordt of je geloof aangevallen wordt
dan mag je hen aanvallen.
En de profeet keurde het doden van kinderen , bejaarden en vrouwen af.
Er staan zoveel hadits in de koran die daar naar wijzen.

En ik aarzel niet .
Ik ga die hadith die je aan mij heb gegeven niet zelf interperteren.
Want dan kommen er allemaal verschllende interpertaties .
ik ga kijken wat de grote geleerden zeggen dan pas krijg je mijn antwoord.
Wij wij volgen de koran volgens de suna van de profeet vrede zij met hem en niet volgens jouw of mij .
En ik moet zeker zijn dat de profeet dat heeft gezegd want er zijn ook overleveringen die geen waarde hebben die zwak zijn .
Die worden namelijk verworpen .
Zoals Imaam Maliki ooit zij als ik met een overlevering kom en er komt iemand anders met een overlevering ,volg het beste .
Je kent Mattheus hopelijk en Markus en Johannes en Jajesa enz.
Zij zijn allemaal met verschillende overleveringen gekommen , die niet met elkaar gelijk zijn.
Ik heb een paar pagina's terug op dit forum de fouten weergeven van de bijbel slecht een paar maar.
Die bijbel die Jezus vrede zij met hem openbaarde is op verschillende manieren geopenbaardt aan de mensen.
Kijk maar naar het Christendom , Khatolieken , Protestanten, enz.
Bij de koran is dat niet zo de koran is het zelfde als hij aan Mohammed vrede zij met hem geopenbaardt is.
En wij moeten daarom de suna volgen wat de profeet vrede zij met hem heeft overgeleverd.
Maar je hebt mensen die interpeteren de koran op hun eigen manier en dat is fout , Net zoals JIJ mij beste vriend.

Eerst moet je weten wat de geleerden er over zeggen .
Waar gaat dit over want het moet geinterpeteerd worden volgens de suna van de profeet vrede zij met hem .

Daarom ga ik dit voor je uitzoeken:


“En doodt geen ziel waarvan Allah het doden verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht, en wie onrechtvaardig gedoodt wordt, Wij hebben zijn erfgenamen een bevoegdheid gegeven, maar overdrijf niet bij het doden. Voorwaar, hij wordt geholpen”.
(Qur’an 17:33).


Het is namelijk verboden om onschuldige mensen te vermoorden.
Behalve volgens het recht, dus als iemand een moordaanslag pleegt of mensen vermoordt dan mag hij opgehangen worden of gedood worden .
En let op als hij berouw toont en bloedgeld aan de familie geeft en de familie en god vergeeft hem dan hoeft hij niet doodgemaakt te worden .
Maar bijvoorbeeld een gevaningisstraf of dergelijke.
Iemand die zijn geloof laat vallen en dit bekendt gaat maken bij de mensen .
En gaat zeggen ;ik geloof niet , oprotten met de islam , dit dat (voorbeeld).
diegene heeft ook kans om doodgemaakt te worden.
Tenzij hij of zij berouwaanvaardent terugkomt dan krijgen ze meestal en straf.
En de laatste je mag alleen degene doden die jouw aanvalt of je geloof aanvalt .
Maar let goed op je hebt verschillende soorten aanvallen.
Als het met woorden is dan ga je een discussie aan en vertel je het recht.Politieke manier.
Als het echt oorlog is met wapens enz dan pak je zwart en zeg je Allah uakbar , god is de allerhoogste en strijdt je voor je geloof en voor je medemensen.
En degene die gedood wordt tijdens oorlog in de naam van Allah die kan verzekeren van het paradijs.
En wanneer je iemand gedood hebt is dat genoeg je mag hem niet verminken of ze buik openstaanden enz.


Ik kan je alles vertellen over de islam beste vriend maar het beste voor jouw is om te kijken naar de film de messenger of god.
Hier zal je zien hoe rechtvaardig mohammed (vzmh) was .
En dat hij van mensen hield ,

Want hij heeft zelf gezegd .

Wie niet barmhartig is tegenover de mensen Allah zal niet barmhartig tegenover hem zijn op de dag des oordeels.

Kijk wat een grote geleerde zegt , alleen over roddelen:

http://www.youtube.com/watch?v=kCrHrnZjtUc


Slechts een paar voorbeelden uit de koran kijk zelf maar :

O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.


O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdoeht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest God voorzeker, God is Berouwaanvaardend, Genadevol.


O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij God. Voorwaar, God is Alwetend, Alkennend


Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan God; God's hand rust op hun handen. Doch wie zijn eed schendt, doet dit tot zijn eigen nadeel en wie zijn belofte aan God vervult, Hij zal hem een grote beloning geven.


Iemand die iets slecht doet doet het in zijn eigen nadeel en iemand die iets goeds doet is het in zijn eigen voordeel.

En God is de enige die levens mag ontnemen hij zegt namelijk :

Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen.
Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.


Hij beproevd ons door te kijken wie zich het beste gedraagt.
En iedere weldenkende mens weet dat het doden van onschuldige mensen en kinderen geen goed gedrag is en zeker niet geacepteerd wordt door Allah subhana huwa taala.
Laat staan als roddelen verboden is en schelden laat staan slaan.
Tenzij je natuurlijk wat slechts heb gedaan of iemand heb geslagen dan krijg je natuurlijk wel een klap .
Zodat je het volgende keer niet meer doet en weet wat er kan gebeuren.
Maar straf zoals huisarrest kan natuurlijk ook of een andere dergelijke straf.
Maar het beste is vergeving vragen bij god.
Zoals de profeet dat al heeft gezegd :,.

Sahih Muslim, Book 019, Number 4322:
It is narrated by Sa'b b. Jaththama that he said (to the Holy Prophet): Messenger of Allah, we kill the children of the polytheists during the night raids. He said: They are from them.
Ik heb het onderzocht en dit gaat over RECHTVAARDIGING VOOR HET VERMINDEREN VAN DE BOMEN EN HET BRANDEN VAN HEN

Book 019, Number 4315:
It is narrated on the authority of Ibn Abu Aufa that the Messenger of Allah (may peace be upon him) cursed the tribes (who had marched upon Medina with a combined force in 5 H) and said: O Allah, Revealer of the Book, swift in (taking) account, put the tribes to rout. O Lord, defeat them and shake them.

Book 019, Number 4316:
This hadith has been transmitted on the authority of Ibn Abu Aufa with a slight variation of words.

Book 019, Number 4317:
This hadith has been narrated on the authority of Ibn 'Uyaina through another chain of transmitters (who added the words)" the Disperser of clouds" in his narration.


Book 019, Number 4318:
It is narrated on the authority of Anas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said on the day of the Battle of Ubud: O Allah, if Thou wilt (defeat Muslims), there will be none on the earth to worship Thee.

Chapter 8: PROHIBITION OF KILLING WOMEN AND CHILDREN IN WAR

BETEKENIS : VERBOD VAN HET DODEN VAN VROUWEN EN KINDEREN IN OORLOG

Book 019, Number 4319:
It is narrated on the authority of 'Abdullah that a woman was found killed in one of the battles fought by the Messenger of Allah (may peace be upon him). He disapproved of the killing of women and children.Book 019, Number 4320:
It is narrated by Ibn 'Umar that a woman was found killed in one of these battles; so the Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade the killing of women and children.

hET IS VERBODEN OM VROUWEN EN KINDERERN IN OORLOG TE DODEN LAAT STAAN ALS HET GEEN OORLOG IS.


Chapter 9: PERMISSIBILITY OF KILLING WOMEN AND CHILDREN IN THE NIGHT RAIDS, PROVIDED IT IS NOT DELIBERATE

VERBOD VAN HET DODEN VAN VROUWEN EN KINDEREN IN DE INVALLEN VAN DE NACHT, OP VOORWAARDE DAT HET NIET WELOVERWOGEN IS .
Dus als zou jou niet aanvallen.

Book 019, Number 4321:
It is reported on the authority of Sa'b b. Jaththama that the Prophet of Allah (may peace be upon him), when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid, said: They are from them.

Book 019, Number 4322:
It is narrated by Sa'b b. Jaththama that he said (to the Holy Prophet): Messenger of Allah, we kill the children of the polytheists during the night raids. He said: They are from them.


Book 019, Number 4323:
Sa'b b. Jaththama has narrated that the Prophet (may peace be upon him) asked: What about the children of polytheists killed by the cavalry during the night raid? He said: They are from them.

Chapter 10: JUSTIFICATION FOR CUTTING DOWN THE TREES AND BURNING THEM

Book 019, Number 4324:
It is narrated on the authority of 'Abdullah that the Messenger of Allah (may peace be upon him) ordered the date-palms of Banu Nadir to be burnt and cut. These palms were at Buwaira. Qutaibah and Ibn Rumh in their versions of the tradition have added: So Allah, the Glorious and Exalted, revealed the verse:" Whatever trees you have cut down or left standing on their trunks, it was with the permission of Allah so that He may disgrace the evil-doers" (lix. 5).

Book 019, Number 4325:
It is narrated on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (may peace be upon him) caused the date-palms of Banu Nadir to be cut down and burnt. It is in this connection that Hassan (the poet) said:

It was easy for the nobles of Quraish to barn Buwaira whose sparks were flying in all directions.

in the same connection was revealed the Qur'anic verse:" Whatever trees you have cut down or left standing on their trunks."

Book 019, Number 4326:
'Abdullah b. Umar reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) burnt the date-palms of Banu Nadir.

Chapter 11: THE SPOILS OF WAR ESPECIALLY MADE LAWFUL FOR THIS UMMA


Wil weten dat de de islam echt een tolerant geloof is en hoe daadwerkelijk de islam gekommen is .

KIjk dan naar de messenger of god Hier heb je de link ,
Ik zou pas kijken als je een beetje vrijtijd hebt:

http://www.aboeharie.nl/video/films/alrissalah/


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
mohyouknow19
Berichten: 437
Lid geworden op: ma apr 23, 2007 12:09 pm
Locatie: Zaandam
Contacteer:

Bericht door mohyouknow19 »

tomc schreef:
mohyouknow19 schreef: En ik aarzel niet .
Ik ga die hadith die je aan mij heb gegeven niet zelf interperteren.
Want dan kommen er allemaal verschllende interpertaties .
ik ga kijken wat de grote geleerden zeggen dan pas krijg je mijn antwoord...
Met andere woorden je kopieert van een websiteje iemand waar je nog nooit mee gepraat hebt, en wiens claim van geleerde te zijn volledig gebaseerd is op ... hemzelf.

Elke moslim is verplicht te moorden, en de profeet moordde vrouwen en kinderen uit. Uiteraard, anders zouden we hem niet beschuldigen van genocide.

Jij bent in niets beter dan een Nazi. Die geloven in racistische genocide, en jij ook. En net zoals nazi's, beweer jij dat je zelf moreel bent. En uiteraard wordt je niet gelooft. De laatste kalief zei dat alle moslims nazi's waren, en hitler zei dat hij liever moslims als onderdanen gehad had. En nog steeds ga jij beweren dat je moreel bent, terwijl je een monster bent.

Ik kopieer niks van sites .
Wel van boeken die sahih verklaard zijn door imaam buchari en moeslim.

EN IK GEEF ZELF GEEN INTERPERTATIE VAN DE KORAN IK VOLG SLECHTS DE SUNA VAN DE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM


En bedankt voor je mening : ik BEN EEN MONSER HAHAHAA :D

Maar het is bekendt : , DAt hoef je mij niet wijs te maken.

als blijkt dat de persoon hardnekkig is en uit is op conflicten en ruzie en begint met gescheldt en getier.
dan lopen wij weg ,wij maken de waarheid (ons gelooft) bekent,aan de mensen. maar we gaan niet met hem zitten vechten we gaan ons niet verlagen tot zijn nivo.
dit is onze manage.wil je praten je bent welkom , kom .
maar laat je niet minachtend uit over andere mensen , praat op een gepaste manier gerespecteerde manier kom met je bewijzen.
zelfs god leert ons hoe wij een discussie moeten aangaan wij moeten met onze bewijzen kommen en niet alleen praten op basis van
verlangens ,van begeertes ,lusten noem het maar ,nee
ga de discussie aan met wie dan ook op een goede wijze.
het gaat ons altijd om de waarheid de persoon is onbelangrijk
maar het gaat ons om de uitsspraken die hij doet.
als hij iets beweerd wat in strijd is met de Suna dan zullen we hebben weerleggen, dan zullen we duidelijk maken aan de anderen.


want wij bekommeren ons over de gemeenschap , wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen.maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwetsie het gaat ze om de persoon.
en daarom zal je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken en meschien zullen ze je geeneens vertelen wat hij verkeerd doet
kijk uit voorhem hij is gevaarlijk , hij is dat hij is dat en wat heeft hij gedaan dat weten ze niet te zeggen.
dat is het probleem het is niks anders dan jaloerzie niks anders dan afgunst.

als je ziet dat een persoon zomaar scheld en niet kan basseren of feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst.


de islam het tolerantie geloof dat er is als je maar de suna van de profeet volgt .
Voorzeker, zij, die de tekenen van God verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; God is machtig, de Heer der Vergelding
Plaats reactie