Preken van Islaminside

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Vr Aug 24, 2007 10:14 pm

doodt uw kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij zijn het die in hun behoeften en in de uwe voorzien. Voorwaar, hen te doden is een grote zonde.

En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.

En doodt niemand die God heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt. En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.

En raakt het eigendom van de wees niet aan dan op de beste wijze tot hij zijn meerderjarigheid heeft bereikt. En vervult het verbond; want je zult omtrent het verbond worden ondervraagd.

En geeft volle maat wanneer je meet en weegt met een zuivere weegschaal; dat is goed en uiteindelijk het beste.

En volgt niet datgene waarvan je geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd.

En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want je kunt de aarde niet doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte evenaren.

Het kwade van dit alles is verwerpelijk in de ogen van uw Heer.

Dit is hetgeen uw Heer u van de wijsheid heeft geopenbaard. En stel naast God geen andere god aan, anders zul je in zelfverwijt verworpen in de Hel terechtkomen.

Heeft dan uw Heer u bevoorrecht met zonen en Zelf dochters gekozen uit het midden der engelen? Voorzeker je spreekt een groot woord.

Wij hebben het in deze Koran herhaaldelijk uiteengezet, opdat zij er lering uit zouden trekken, doch dit doet hen slechts in afkeer toenemen.

Zeg: "Waren er zoals je zegt andere goden met Hem geweest, dan zouden dezen ongetwijfeld een weg hebben gezocht naar de Heer van de Troon.

Heilig is Hij, hoog verheven, boven hetgeen zij zeggen.

De zeven hemelen en de aarde en degenen die daarin vertoeven prijzen Zijn heerlijkheid. En daar is niets dat Hem niet met de lof die Hem toekomt verheerlijkt; doch je begrijpt hun verheerlijking niet. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind.

Het woordt van god is de waarheid
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Zo Aug 26, 2007 12:24 pm

In de naam van Allah de barmhartige de genaddevolle

Voorwaar, in de wisseling van dag en nacht en in al hetgeen God in de hemelen en op aarde heeft geschapen zijn er tekenen voor een godvrezend volk.

Voorzeker, die niet uitzien naar de ontmoeting met Ons en die met het leven dezer wereld tevreden zijn en er voldoening in vinden en degenen, die onoplettend op Onze tekenen zijn,

Dezen zijn het, wier verblijfplaats het Vuur is, voor hetgeen zij verdienen.

Maar degenen die geloven en goede werken doen, hun Heer zal hen wegens hun geloof leiden. Rivieren zullen voor hen stromen in de tuinen der zaligheid.

Hun aanroep daarin zal zijn: "Heilig zijt Gij, O God!" en hun groet "Vrede". En het einde van hun aanroep zal zijn: "Alle lof komt God toe, de Heer der Werelden."

En indien God het boze voor de mensen zou verhaasten, zoals Hij voor hen het goede verhaast, zou hun tijd reeds gekomen zijn. Maar Wij laten degenen die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien, in opstand, blindelings dwalen.

En wanneer de mens een moeilijkheid overkomt, bidt hij tot Ons, op zijn zijde liggende, of zittende, of staande, maar wanneer Wij zijn last van hem hebben verwijderd, gaat hij zijn gang, alsof hij Ons nooit vóór de verwijdering van zijn moeilijkheid had aangeroepen. Zo werd in de ogen der buitensporigen schoonschijnend gemaakt, wat zij deden.

En Wij vernietigden de geslachten die vóór u bestonden toen zij kwaad verrichtten en er kwamen tot hen boodschappers met duidelijke tekenen, maar zij wilden niet geloven. Zo vergelden Wij het schuldige volk.

En na hen hebben Wij u tot stedehouders op aarde gesteld, opdat Wij zien, hoe je zoudt handelen.

En wanneer hun Onze duidelijke tekenen worden voorgedragen, zeggen degenen, die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien: "Breng een andere Koran dan deze, of verander hem." Zeg: "Het staat niet aan mij, hem te veranderen uit mijzelf. Ik volg slechts hetgeen mij is geopenbaard. Voorzeker, ik vrees, als ik mijn Heer niet gehoorzaam, de straf van de grote Dag."

Zeg: "Als God het zo had gewild, zou ik u niet hebben voorgedragen (de Koran), noch zou Hij u deze bekend hebben gemaakt. Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u doorgebracht. Wil je dan niet begrijpen?

Wie is dan onrechtvaardiger, hij, die een leugen over God spreekt, of die Zijn tekenen verloochent? Voorzeker, de schuldigen zullen nooit slagen.

En zij bidden buiten God om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen: "Dezen zijn onze bemiddelaars bij God." Zeg: "Wilt gij God over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?" Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

En het mensdom was slechts één gemeenschap, daarna verschilden zij en ware het Woord van uw Heer niet uitgegaan, voorzeker zou er over hun geschil beslist zijn.

En zij zeggen: "Waarom is er geen teken van zijn Heer tot hem (de profeet) neergezonden?" Zeg: "Het onzienlijke behoort alleen God toe. Wacht, ik ben met u onder de wachtenden."

En wanneer Wij mensen barmhartigheid doen smaken nadat tegenspoed hen overviel, zie! zij beginnen tegen Onze tekenen plannen te smeden. Zeg: "God is vlugger in het maken van plannen." Voorzeker Onze boodschappers schrijven al hetgeen je verzint op.

Hij is het, Die u in staat stelt door het land en op zee te reizen, totdat, wanneer je op de schepen zijt en zij met een mooie bries varen en (de opvarenden) er zich in verheugen, hen een geweldige wind achterhaalt en de golven van alle zijden over hen komen en zij overtuigd zijn dat zij verloren zijn; dan roepen zij God in oprechte aanbidding aan: "Als Gij ons hiervan redt, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren."

Maar wanneer Hij hen heeft gered, ziet, beginnen zij ten onrechte een opstand in het land te ontketenen. O, gij mensen, voorzeker uw opstand keert zich slechts tegen u zelf. Thans geniet je het genoegen van het tegenwoordige leven. Daarna zal uw terugkeer tot Ons zijn en Wij zullen u inlichten over hetgeen je deedt.

De gelijkenis van het tegenwoordige leven is slechts als water, dat Wij uit de wolken neerzenden, daarna groeit hierdoor het gewas van de aarde weelderig, waarvan mensen en vee eten, totdat, wanneer de aarde haar sier ontvangt en er schoon uitziet en haar eigenaars denken, dat zij er macht over bezitten, Ons gebod bij dag of bij nacht tot haar komt, dan maken Wij haar tot een gemaaid veld, alsof er de vorige dag niets was geweest. Zo leggen Wij de tekenen uit aan een volk, dat nadenkt.

En God roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad.

Er zal voor degenen die goede daden verrichten het goede zijn en nog meer. Zwartheid noch schande zal hun gezicht bedekken. Dezen zullen de bewoners van het paradijs zijn, zij zullen daarin vertoeven.

En degenen die boze daden verrichten, de vergelding van het kwaad zal het gelijke daaraan zijn en de schaamte zal hen bedekken. Zij zullen niemand hebben om hen tegen God te beschermen. (En het zal zijn) alsof hun gezicht met de duisternis van de nacht bedekt ware. Dezen zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.

En de Dag waarop Wij hen allen zullen verzamelen, zullen Wij tot de afgodendienaren zeggen: "Blijft ter plaatse, gij en uw deelgenoten." Daarna zullen Wij hen ver van elkander scheiden en hun deelgenoten zullen zeggen: "Voorzeker je placht ons niet te aanbidden."

"God is nu toereikend als Getuige tussen u en ons. Wij waren zeker van uw aanbidden onbewust."

Daarna zal iedere ziel ondervinden wat zij heeft gedaan. En zij zullen tot God, hun ware Meester worden teruggebracht en al hetgeen zij plachten te verzinnen zal verloren gaan.
Het woordt van Allah is de waarheid
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Zo Aug 26, 2007 4:20 pm

Wat een moslimzeikerd, die I.I.!


Terug naar “Zoo”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten