Beschouwingen over de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

De exodus en ons geweten

Paul Scheffer, 24 oktober 2015

Zelden bleek een essay zo voorspellend als ‘Het multiculturele drama’ van Paul Scheffer uit 2000. Nu, tijdens de vluchtelingencrisis, komt de hoogleraar Europese Studies met een betoog van hetzelfde kaliber: ‘De exodus en ons geweten’. Hij weegt de vier belangrijkste argumenten voor grenzeloze opvang. En vindt ze slecht doordacht. Genereuze opvang vraagt om grenzen.

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis gaan bij de meeste mensen twee houdingen ongemakkelijk samen: het gaat om een humanitaire verplichting die wordt aanvaard, en tegelijkertijd bestaat bij velen de verwachting dat de komst van zoveel asielzoekers tot spanningen leidt. Laten we bij dat gevoel van verplichting stilstaan, want het weerspreekt alle clichés over het racistische Nederland. En ook de verwachting dat de wassende stroom van vluchtelingen niet gemakkelijk in de samenleving zal worden opgenomen, getuigt niet per se van een vooroordeel, want dat oordeel is toch allereerst gebaseerd op de migratiegeschiedenis van de afgelopen veertig jaar.

Dat ongemak doortrekt de meningsvorming over deze vluchtelingencrisis, waarbij nogal wat argumenten door elkaar heen lopen: nu eens gaat het over moraal, dan weer over eigenbelang, vervolgens over onmacht en ook nog over de rechtsorde. Bij de voorstanders van een opvang zonder grenzen wijzen al deze tegenstrijdige overwegingen opvallend genoeg in dezelfde richting: de opvang is een morele verplichting, de komst van veel jonge migranten is in ons eigenbelang, we kunnen de grenzen toch niet meer controleren en het internationale recht dwingt ons tot een onbeperkte opname van vluchtelingen.

Op al deze overwegingen valt veel af te dingen en ook de combinatie van al deze motieven ligt niet voor de hand. Maar voor we het idee van een onbegrensde opname kritisch bekijken, is een antwoord nodig op de vraag of de toename van het aantal vluchtelingen en migranten incidenteel is of structureel. Er zijn genoeg aanwijzingen voor het laatste, wanneer we de ontwrichting van onze nabije wereld aanschouwen. Europa wordt omgeven door een keten aan falende staten: van de voormalige Sovjet Unie, via het Midden-Oosten tot de Magreb.

Ik wil me hier tot de Arabische wereld beperken. Voorspellingen leren dat de bevolking in deze regio nog enorm zal groeien. In 1950 woonden 76 miljoen mensen in deze regio, in 2010 was dat opgelopen tot 360 miljoen en in 2050 zal dat oplopen tot 630 miljoen mensen. Die demografische scheefgroei zal de druk op deze samenlevingen doen toenemen. Kijk naar een land als Egypte waar de helft van de bevolking onder de 24 jaar oud is. Een grote groep jongeren verkeert in een uitzichtloze situatie - het opleidingsniveau is enorm gestegen, maar de kans op een baan is klein - en wil maar een ding: weg.

Deze neergang in de Arabische wereld is geen fataliteit, Tunesië laat zien dat er ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. De oorzaken van deze vluchtelingencrisis zijn immers ook politiek en cultureel. In het bekende Arab Human Development Report uit 2002 worden drie grote tekorten vastgesteld: de onvrijheid en onderdrukking, de zwakke positie van vrouwen en een dramatische kennisachterstand. Om bij dat laatste te blijven: de totale productie van vertalingen in de Arabische wereld vanaf de negende eeuw staat gelijk aan het aantal vertalingen dat jaarlijks in een land als Spanje wordt vervaardigd. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat de chaos in onze nabijheid voorlopig zal voortduren en dan hebben we het nog niet over verder weg gelegen delen van Afrika of over het verdere Oosten.

1. De moraal: we kunnen niet zeggen dat we het niet zagen aankomen.

Dat brengt ons op de morele dimensie van het vluchtelingenvraagstuk. We hebben de foto’s gezien van ontredderde mensen, die alles wagen om een goed heenkomen te zoeken. Beelden van vroeger en nu vloeien ineen: achter de vluchtelingenstromen in een niemandsland zien we de beelden van Bosnië in de jaren negentig of beelden van vluchtende Duitsers na het einde van de oorlog of van Grieken die Turkije ontvluchten in de vroege jaren twintig. En uiteindelijk voeren al die beelden terug naar een archaïsche oorsprong: de exodus is van alle tijden.

We kunnen dus onmogelijk zeggen dat we het niet geweten hebben en daarom is ons geweten zo belast geraakt. We zeggen die beelden van een verdronken kind niet te kunnen verdragen, maar wat roept het in ons op? Zeker geen eenduidige reactie: hulpvaardigheid en gelatenheid wisselen elkaar af. Ik denk dat de gelatenheid het kan gaan winnen, omdat een duurzame betrokkenheid niet gebaseerd kan zijn op de schok die beelden veroorzaken, maar op ervaringen die mensen opdoen en delen, en op ervaringen die worden overgedragen.

Ondertussen polariseert het debat tussen schuimbekkende en goedwillende buurtbewoners. Wat we bij vooral bij de oosterburen zien is een morele overdrijving: het lichte Duitsland wordt uitgespeeld tegen het donkere Duitsland, het land van de welkomstcultuur keert zich af van de vreemdelingenhaat die een deel van de samenleving in haar greep heeft. Dat waren de woorden van president Joachim Gauck, die hij later corrigeerde, want natuurlijk zo zei hij, zijn er in het midden van de maatschappij velen die zich oprecht zorgen maken over een grenzeloze opvang van vluchtelingen. En inderdaad gaat het om een afweging van twee verplichtingen: zorg voor het welzijn van de eigen bevolking binnen de grenzen en zorg voor slachtoffers van geweld buiten de eigen grenzen.

We moeten terug naar Webers beroemde onderscheid tussen overtuigingsethiek en verantwoordelijkheidsethiek: in het ene geval gaat het om een handelen dat zich niet bekommert om de gevolgen, terwijl een verantwoordelijkheidsethiek juist wil nadenken over de voorzienbare gevolgen van keuzes die men maakt. Zo’n moraal zegt dat de voorzienbare gevolgen van zo’n grenzeloze opvang toenemende spanningen en agressie in de samenleving zullen zijn. Aan het onmogelijke is niemand gehouden. Als mensen met een liberale houding niet over grenzen willen nadenken, dan trekken uiteindelijk mensen met een autoritaire inslag die grenzen. Dat staat op het spel, en daarom is een moraal die de eigen gewetensnood tot uitgangspunt neemt, geen duurzame moraal.

2. Eigenbelang: we hebben deze mensen nodig voor de arbeidsmarkt.

Omdat men de eigen overtuigingsmoraal niet helemaal vertrouwt, wordt er in een adem een beroep gedaan op eigenbelang: we hebben deze vluchtelingen, vaak jonge mannen, heel erg nodig op onze vergrijzende arbeidsmarkt. Dat veronderstelde eigenbelang is al even slecht begrepen als de aard van de morele verplichting. Omdat er zo losjes wordt gesproken over een ‘win-win’ situatie en over ‘menselijk kapitaal’, is het goed om ook helder de materiële en immateriële kosten te overzien zodat we beter geïnformeerd toch ruimhartig ‘ja’ kunnen zeggen.

De immateriële kosten worden goed duidelijk gemaakt in het interview met de Duitse mensenrechtendeskundige Max Klingberg, die al vijftien jaar in asielcentra werkt: „Wij, mensen die professioneel of vrijwillig helpen in asielzoekerscentra, maar ook politici, moeten af van het idee dat alle vluchtelingen mensenrechtenactivisten zijn. Onder vluchtelingen zijn nu eenmaal veel religieuze fanatici, maar ook bijvoorbeeld mensen die het volstrekt normaal vinden om hun vrouw te slaan.” Zo zit er een scherpe rand aan de vluchtelingenkwestie: bieden we ook onderdak aan mensen die onze samenlevingen ten diepste betwijfelen of zelfs minachten?

Die vormen van vroomheid en traditie gelden zeker niet voor alle vluchtelingen, maar het zijn ook geen marginale verschijnselen. Dan nog kun je zeggen: we staan open voor mensen in nood, al weten we dat onderdrukking van iemand niet per se een vriend van de vrijheid maakt. Maar dan weten we waar we voor kiezen, want door deze botsing van zeer uiteenlopende wereldbeelden ontstaan spanningen in een samenleving. De Amerikaanse wetenschapper Robert Putnam heeft in een onderzoek laten zien dat in multi-etnische wijken het vertrouwen tussen burgers beduidend lager ligt; zeker kan een nieuwe samenhang ontstaan, maar dat kost veel tijd.

Dan de materiële kosten: de arbeidsparticipatie van vluchtelingengroepen is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) niet hoog: Somaliërs 26 procent, Irakezen 34, Afghanen 42 en Iraniërs 60 procent. Conclusie van dat onderzoek: „De niet-beroepsbevolking is het grootst bij de vluchtelingengroepen, uitgezonderd de Iraanse Nederlanders”. Waaraan ontlenen we eigenlijk het zelfvertrouwen dat het nu met deze nieuwe vluchtelingen in de komende jaren wel goed gaat komen? Een realistische inschatting is dat de meerderheid van de nieuwe vluchtelingen de komende vijf jaar geen werk zal vinden.

Ten slotte het demografische argument: we hebben de overwegend jonge vluchtelingen nodig omdat we vergrijzen. Maar de veroudering van de bevolking kan niet worden gecompenseerd met migratie uit de landen buiten Europa. Wil men de grijze druk in bijvoorbeeld Nederland tot 2050 op het huidige niveau houden, zo berekende het Centraal Planbureau in 2003, dan zou het migratiesaldo rond de driehonderdduizend per jaar moeten zijn. In 2050 zou de bevolking van Nederland dan 39 miljoen mensen omvatten. Kortom, vergrijzing kan op zichzelf nooit het argument zijn voor omvangrijke immigratie.

3. Onmacht: We kunnen de grenzen eenvoudig niet dichtgooien.

Alles bijeen is het beroep op eigenbelang niet heel erg overtuigend als we naar de stroom van vluchtelingen kijken, en daarom zien we nog een argument opduiken: misschien is het niet in ons belang, maar we kunnen mensen niet tegenhouden, de grenzen zijn de facto niet meer te controleren. Het was een gevoel van onmacht dat Merkel motiveerde tot de opmerking dat Duitsland zijn 3000 kilometer lange grens niet meer kan controleren.

Merkwaardig genoeg speelt deze onmacht ineens helemaal geen rol meer wanneer het om een reusachtig sociaal experiment gaat. De integratie van misschien wel meer dan een miljoen vluchtelingen in een jaar wordt namelijk door haar beantwoord met „Wir schaffen das”. Hoezo kan een hoogontwikkeld land, dat zijn burgers dag en nacht afluistert, zijn grenzen niet meer bewaken? Open grenzen, daar kun je voor kiezen, maar wanneer je nationale of Europese grenzen niet meer wil bewaken, verhul die politieke onwil dan niet als een politionele onmacht.

We zien onmiddellijk dat het niet om daadwerkelijk controleverlies gaat als we kijken naar de deal met Turkije, waarbij toezeggingen worden gedaan die Erdogans positie versterken in ruil voor een effectieve grensbewaking door Turkije. Maar waarom zou dat land kunnen wat wij in de rest van Europa opeens niet meer zouden kunnen? Waar het op neerkomt, is dat we de grensbewaking uitbesteden aan het autoritaire regime van Erdogan, zoals we het eerder hadden uitbesteed aan het Libië van Gaddafi en aan Marokko dat hardhandig de illegale migranten uit Afrika behandelt. Dat kun je doen, maar spreek dan niet over onmacht, laat staan over een morele opdracht.

We merken nu hoe kwetsbaar en dus chantabel de Europese Unie is geworden. De binnengrenzen zijn afgeschaft en jarenlang heeft het bewustzijn ontbroken dat we een gemeenschappelijke buitengrens hebben, die ook moet worden bewaakt. Oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy wees daarop: „Europa, de vriend van vrijheid en ruimte, wordt nu gezien als een bedreiging van veiligheid en thuis. We moeten de balans herstellen: het is wezenlijk voor de Unie om ook bescherming te bieden.” Europa moet een veiligheidsgemeenschap willen worden, maar zal ook een waardengemeenschap moeten blijven. Het is een ingewikkelde opgave om beide ambities met elkaar te verzoenen, nu we met zoveel geweld in onze omgeving worden geconfronteerd.

4. Recht: het vluchtelingenverdrag maakt indamming onmogelijk.

Omdat het beroep op onmacht uiteindelijk niet overtuigt, zien we ten slotte het internationale recht opduiken, het vierde begrip dat onze houding vormgeeft. We kunnen de grenzen van Europa beter controleren, maar het vluchtelingenverdrag maakt een indamming van de stroom vluchtelingen onmogelijk. Nu valt op dat de omgang met het volkenrecht in deze kwestie niet echt stabiel is. Wanneer de Vlaamse politicus Bart de Wever suggereert dat het Verdrag van Genève uit 1951 aanpassing behoeft, dan valt een koor van de volkenrechtspecialisten over hem heen, maar diezelfde juristen hoor je niet wanneer Merkel eigenmachtig het Verdrag van Dublin opzegt. Zeker, Dublin is Genève niet, maar wat stoort is het selectieve gebruik van het volkenrecht.

Ook is de toepassing van het asielrecht zeer willekeurig. Zo kon het gebeuren dat Canada in 1996 rond de 80 procent van de asielzoekers uit Sri Lanka als vluchteling erkende, terwijl in datzelfde jaar Groot-Brittannië vrijwel geen enkele asielaanvraag uit dat land honoreerde. De Franse oud-minister Anicet Le Pors, lange tijd rechter in asielzaken, heeft dat uitgezocht binnen Frankrijk. In Le Monde werd hij onlangs geïnterviewd onder de kop ‘De grote loterij van het asielrecht’ en in dat gesprek stelt hij vast dat er grote verschillen zijn tussen rechters die oordelen in asielzaken.

Daar komt iets wezenlijks bij: er zit een tegenstrijdigheid in het volkenrecht. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens legt vast dat iedereen het recht heeft zijn land te verlaten en weer terug te keren. Tegelijk is nergens vastgelegd dat er een algemene verplichting bestaat om mensen die hun land verlaten elders op te vangen, met uitzondering van de mensen die als vluchteling worden erkend. Kortom, de keuze om te emigreren is een universeel mensenrecht, maar dat botst op het beperkende immigratiebeleid, dat nog steeds valt onder de nationale soevereiniteit.

Voorstanders van open grenzen wijzen op die tegenstrijdigheid en stellen dat de ingezetenen geen bijzondere rechten hebben tegenover nieuwkomers. Wie zijn wij om een ‘eerstgeboorterecht’ uit te oefenen? Maar elke gemeenschap bestaat bij de gratie van grenzen, zonder een afbakening tussen binnen- en buitenstaanders gaat het niet. Burgerrechten en mensenrechten moeten worden onderscheiden: kort gezegd, mensenrechten zijn universeel en burgerrechten zijn territoriaal. Niet iedereen heeft toegang tot de rechten zoals die zijn opgebouwd binnen onze grenzen, vooral de verzorgingsstaat beperkt het aantal mensen dat in een samenleving opgenomen kan worden. Een welkomstcultuur zonder grenzen betekent dat de burgerrechten zonder beperking moeten gelden voor iedereen die daar aanspraak op maakt.

Wat we dus nodig hebben, is een verantwoordelijkheidsethiek die nadenkt over de voorzienbare gevolgen van een onbegrensde opvang van asielzoekers, een reële inschatting van de maatschappelijke kosten en fricties die de komst van vele nieuwkomers met zich meebrengt, het afscheid van de zelfgecreëerde onmacht als het gaat om grensbewaking en ten slotte een omgang met het internationale recht die een humanitaire verplichting koppelt aan de mogelijkheid om grenzen te stellen aan de opvang.

Natuurlijk is de werkelijkheid weerbarstig, maar we hebben een richting nodig, een handelingsperspectief dat verder gaat dan de huidige improvisaties van regeringswege. In beginsel moeten drie initiatieven worden gecombineerd: er kan meer worden gedaan aan de opvang in de regio, landen als Turkije, Libanon en Jordanië moeten financieel worden geholpen, zonder allerlei politieke toezeggingen die niets met de kwestie zelf te maken hebben. Verder kunnen we jaarlijkse quota vluchtelingen uit die landen in Europa opnemen, om de druk daar te verlichten en een omschreven aantal mensen uitzicht te bieden. Zo’n quotum kan beperkter of juist genereuzer zijn alnaargelang een samenleving zich daartoe in staat acht. Ten slotte moeten we doen wat we allang hadden moeten doen: de grenzen van Europa beter bewaken tegen illegale migratiestromen.

De keuze is duidelijk: onbegrensde opvang tegen de prijs van tweedeling en conflict of begrensde opvang met een waarborg van burgerschap en sociale samenhang. Ik zou kiezen voor dat laatste, ook omdat ik denk dat het afschrikkingsbeleid van de regering niet gaat werken. Mensen die de treurige omstandigheden in een land als Libanon ontvluchten, laten zich echt niet door een containerwoning ontmoedigen. Ik denk dat het ontmoedigingsbeleid voor de nieuwkomers eigenlijk vooral een aanmoedigingsbeleid is voor de ingezetenen: door vluchtelingen karig te behandelen wordt wellicht de acceptatie van hun komst gemakkelijker, zo is de onderliggende redenering.

We kunnen mensen in nood blijven opnemen, maar de realiteit is dat de meesten niet de onveiligheid maar de uitzichtloosheid ontvluchten. Een afspraak met de landen in de regio moet worden gehandhaafd en dat betekent dat er ook mensen teruggestuurd gaan worden. Het is een grote vergissing geweest om de binnengrenzen op te heffen en geen werk te maken van het beschermen van de buitengrenzen. De bedragen die aan grensbewaking in Europa worden uitgegeven, zijn in de afgelopen jaren teruggebracht. Dat gaat niet meer.

Zonder een begrenzing van de migratie- en vluchtelingenstroom wordt de ontwrichting van de regio de ontwrichting van de eigen samenleving, wordt de neergang van vooral de Arabische wereld, steeds meer onderdeel van onze eigen samenlevingen. Dat is geen fataliteit, want de vluchtelingen zijn de uitdrukking van conflicten die maatschappelijke en politieke oorzaken hebben, ook al wekken de beelden van haveloze mensen op de vlucht de indruk van een natuurramp.

Er zijn wel degelijk antwoorden denkbaar die humanitaire verplichtingen en politiek realisme met elkaar weten te verzoenen. Gevraagd is een duurzame betrokkenheid bij deze vluchtelingenkwestie die nog jaren onze aandacht zal vragen en niet de bevoogdende toon waarop de zorgen van velen worden weggewimpeld. Wat is dat toch voor een onvermogen in weldenkende kring om over de morele betekenis van grenzen na te denken, welke verlegenheid is hier zichtbaar? Ik zou zeggen: juist om genereus te kunnen blijven hebben we grenzen nodig.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/2 ... en-1548419
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Zimbabwe aan de Rijn

Geplaatst op 30 oktober 2015

Afbeelding

Een van de eerste dingen die opkomen bij het observeren van de actuele gebeurtenissen in het Europa van vandaag – en vooral sinds Angela Merkel en de rest van het top-echelon van de EU besloten om er volledig voor te gaan en de reeds lekkende sluisdeuren, die oorspronkelijk werden opgezet om Europa veilig te houden tegen de agressieve Lebensraum-jihad en deze te vernietigen – is dit: hoever mag een leider gaan in het vernietigen van zijn of haar land voordat er iemand eindelijk opstaat en zegt: “Genoeg is genoeg!”? Zijn er grenzen aan wat ze wel en niet kunnen doen?

Te oordelen naar de massale waanzin, die het continent in z’n greep houdt, en de dagelijkse vernietiging en onherstelbare schade die deze aan landen en samenlevingen toebrengt, landen die al duizenden jaren bestaan , is het antwoord een volmondig NEE! Er zijn geen grenzen, alleen de verbeelding van de leider, of het ontbreken daarvan, bepaalt de mate van vernietiging en verraad die hij of zij mag toebrengen aan zijn/haar volk.

Want we moeten eerlijk zijn en de dingen bij hun juiste namen noemen. Wat er op dit moment in Europa gaande is, kan alleen worden aangeduid als schier verraad. Er is geen andere manier om het te beschrijven en verwachten om nog steeds serieus genomen te worden door een rationeel iemand. Als je een snelle zoekopdracht bij Google doet naar “de wettelijke definitie van verraad” krijg je [ongeveer] dit:

“Het verraad van zijn eigen land door tegen het eigen land oorlog te voeren of door bewust of opzettelijk handelen zijn vijanden helpen”.

Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien is de uitdrukking “verraad” niet moeilijk te verklaren, noch is het moeilijk om in woorden te vatten. Men hoeft niet naar een advocaat of goed thuis te zijn in het juridische jargon van de rechterlijke macht om de betekenis ervan te begrijpen. Het is zeer eenvoudig en kan in slechts enkele woorden worden neergeschreven, wat natuurlijk betekent dat niemand z’n verraad kan rechtvaardigen door te stellen de wettelijke definitie van zijn misdaad niet volledig te begrijpen. (...)

... De motivatie achter de acties die leiden tot een dergelijke uitkomst [schade] is volstrekt irrelevant. Het maakt niet uit of het gedaan werd met humanitaire doeleinden, of dat het werd gedaan in de overtuiging dat het op de lange termijn op een of andere manier ten goede zou komen aan de natie, of dat dit gewoon gedaan werd uit pure incompetentie en onwetendheid. Het enige dat telt is het eindresultaat. Het enige dat telt, is het verraad zelf.

Het is moeilijk om geen parallel te zien tussen de huidige situatie in Europa en wat er met Zimbabwe is gebeurd onder leiding van de Afrikaanse dictator Robert Mugabe. Toen Mugabe in de late jaren 1970 in het Afrikaanse land aantrad, was dit een van de rijkste landen op het Afrikaanse continent. Nu, meer dan vijfendertig jaar later, is het een van de armste. Zimbabwe heeft een gestage teruggang gezien in de richting van een absoluut dieptepunt; als gevolg van politieke incompetentie, pure domheid en een onverzadigbare haat voor de traditionele westerse waarden. Men kan natuurlijk met een berucht citaat van de Noorse antropoloog Thomas Hylland Erikson de Zimbabwaanse transformatie van de landen in Europa beschrijven:

“Zimbabwe heeft met succes haar blanke bedrijfsleven gedeconstrueerd en het zó goed gedaan dat deze nooit meer een meerderheid genoemd kan worden”.

Niemand kan Mugabe ervan beschuldigen Zimbabwe niet op spectaculaire wijze te hebben gedeconstrueerd. Het enige probleem is dat dit het land in hyperinflatie en ernstige armoede stortte. De veranderingen hebben volgens het boekje plaatsgevonden en waarschijnlijk naar de eigen wensen van Mugabe, maar het beleid was een complete mislukking. Dat is vaak het geval met radicale politieke visies van politici met grote ego’s en met maar weinig gezond verstand.

Afbeelding

Angela Merkel en haar trawanten in de EU zijn Europese versies van Robert Mugabe en net als de Afrikaanse dictator hebben ze niets dan minachting voor democratische beginselen en minachting voor de mensen die zich verzetten tegen hun krankzinnige visies op de toekomst. Ze zijn gevaarlijke mensen met grote ego’s die hun culturele erfgoed verachten. Ze zijn tot de rand gevuld met slechte politieke ideeën die er gewoon op wachten om te worden uitgevoerd en als ze worden uitgevoerd, zullen ze enorme en onherstelbare schade voor hun medeburgers veroorzaken. Robert Mugabe kreeg bekendheid door blanke boeren van hun land te verdrijven en arme ongeschoolde Afrikanen ertoe te bewegen hun plaats in te nemen. Merkel en verscheidene andere leiders in de EU volgden zijn voorbeeld door particuliere verhuurders te stimuleren om hun minder welgestelde landgenoten uit hun gehuurde accommodaties te verdrijven om nieuw aangekomen “vluchtelingen” te huisvesten, die Merkel zo arrogant en zonder enige juridische steun zelf naar Europa had uitgenodigd. (...)

En net als Mugabe overwegen Merkel en haar trawanten de invoering van nog strengere beperkingen voor mensen die het niet met hen eens zijn. Politici in Duitsland pleiten voor juridische stappen tegen organisaties die de islam bestrijden, particuliere bedrijven aangegeven dat zij zullen beginnen met het ontslaan van iedereen die in de verleiding zouden kunnen komen om ongunstige opmerkingen over het beleid van Merkel en Co. te maken en door de overheid gesubsidieerde linkse kranten staan klaar om iedereen met “afwijkende politieke opvattingen” hard aan te pakken; mensen die in veel gevallen al verbaal ruw door de politiekcorrecte handlangers van links zijn aangepakt. Over slecht beleid mag geen navraag worden gedaan en het mag niet belachelijk gemaakt worden, en diegenen die dit wel doen, zullen het merken.

En dit alles vindt plaats terwijl Europa langzaam wordt omgevormd tot een Europese versie van Zimbabwe. Een blanke bananenrepubliek waar de succesvolle instellingen in een razend tempo worden gesloopt naar de visies van de geestelijk gestoorde multiculturele elites die geen respect hebben voor de schade die hun project zal hebben voor miljoenen Europeanen en hun nakomelingen. En bijna niemand aan de macht doet een stap naar voren en zegt: hé, dit is waanzin en moet stoppen. [Bijna] niemand staat op en noemt het voor wat het is, namelijk het grootste verraad dat Europa in de moderne tijd heeft gezien.

Hoever mag een leider gaan in het vernietigen van zijn of haar land voordat iemand eindelijk opstaat en zegt: “Genoeg is genoeg!”?

Afbeelding

Welnu, in de hedendaagse westerse samenlevingen kunnen leiders vrijwel alles doen wat ze willen doen. Ze kunnen de nationale veiligheid in gevaar brengen, nationale grenzen verwijderen, onderdak geven aan terroristen en belastinggeld geven aan in het buitenland geboren profiteurs van de bijstand. Ze kunnen ingaan tegen de wensen van het volk en politieke dissidenten gevangen zetten. Ze kunnen hun eigen land vernietigen en ze in onherkenbare ruïnes veranderen van wat eens grote samenlevingen waren.

Zij kunnen dit allemaal doen, want vandaag de dag worden verraders niet gevangen genomen en dienovereenkomstig behandeld. Vandaag zitten verraders aan het hoofd van de tafel in de zalen en gangen van macht en politieke invloed. Vandaag de dag maken de verraders de dienst uit. Vandaag heeft de verrader de plaats van de patriot ingenomen. Vandaag de dag wordt de patriot gevangen gezet en de verrader geprezen.

Bron: http://gatesofvienna.net

Auteur: “The Observer”

Vertaald uit het Engels door: “Vederso”

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/30 ... n-de-rijn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Exit Frau Merkel! Of anders burgeroorlog.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Kortom: tijd voor een aanval op het leven van Frau Merkel.

Mij zul je er niet om horen treuren. Wat een achterlijk dom in zichzelf gekeerd onverantwoordelijk gestoorde traumatische ervaringsdeskundige van het ex-communistisch post fascistische Oost-Duitse Gutmensch-systeem, waar zij NOOIT overheen is gekomen. Zij had zich direct moeten laten behandelen in een kuroord. Ergens in een islamitisch pro-Merkel land.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Het land van melk en honing

Geplaatst op 31 oktober 2015

Er bestaat een land In Europa dat iedereen wel kent. Het is een land waar nooit zo veel gebeurde. Het was er lieflijk en vredig en de mensen hadden het er goed en waren gelukkig. Er was weinig misdaad en het was een voorbeeldmaatschappij voor vele landen. Dat land staat nu op instorten en dat land heet Zweden. Na het lezen van dit stukje begrijp je ook hoe dat zo gekomen en wat dit kan gaan betekenen voor Nederland. Want Zweden en Nederland verschillen niet zoveel. Het zou ook heel goed kunnen dat je straks denkt: waarom wist ik dit allemaal niet?

Opdat je het zult onthouden, wil ik het graag nog eens herhalen: omdat politiek, autoriteit en media de werkelijkheid manipuleert, verdraaid en verzwijgt. Wij worden met zijn allen bespeeld, gekneed en gemanipuleerd en dat doen ze zo geraffineerd dat de meeste mensen het niet eens in de gaten hebben. Zo houden ze het volk rustig (in hun ogen dom) en kunnen ze ongestoord verder gaan met het uitvoeren van hun misdadige experiment (daar kom ik zo op).

En zo is ons langzaam maar zeker een samenleving opgedrongen die niemand heeft gewild, waar niemand zich nog thuis voelt, waar je een vreemde bent in eigen land en waar jouw rechten minder waard zijn dan die van de vreemdeling. Alles wordt in het werk gesteld om vele miljoenen vreemdelingen Europa binnen te laten, het kunnen er maar niet genoeg zijn en de stroom is eindeloos. Open je hart, zeggen ze dan, maar dat is alleen bedoeld om jou en mij een schuldgevoel aan te praten.

Over de gevolgen en gevaren van deze islamitische invasie wordt met geen woord gesproken. Terwijl iedereen zich dezelfde vraag zou moeten stellen: wat gaat dit betekenen voor onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties daarna? Mensen die dat beseffen en anderen willen waarschuwen, krijgen geen podium in de kranten of op televisie. Noem ze maar de realisten. Zij worden stelselmatig beschimpt, belachelijk en monddood gemaakt, verketterd, doodgezwegen en genegeerd. Of vermoord. Iedereen weet van welke kant de kogel kwam. Die kwam rechtstreeks van links, die club idealistische wereldverbeteraars die denkt dat ze betere mensen zijn dan jij en ik. Die het allemaal veel beter weten, die per definitie gelijk hebben, die voor jou en mij wel zullen bepalen wat goed of slecht is en die blijkbaar nog steeds heilig geloven dat je van moslims niets te vrezen hebt.

De tweet van betwetertje Pechtold toont dat genadeloos aan. Heel triomfantelijk stuurde hij een grafiekje van Europol de wereld in dat zou aantonen dat alle aanslagen en gewelddadigheden helemaal niets van doen hebben met de islam. Iedereen met ook maar een klein beetje gezond verstand zou meteen begrijpen dat de cijfers in die grafiek rechtstreeks uit de koker van de fabeltjeskrant komen. Helaas voor Pechtold bleek even later inderdaad dat het grafiekje niet van Europol kwam, maar was verzonnen door een extreem links clubje.

Het zijn dit soort lieden dat aan de knoppen draait bij media en autoriteiten. Zij bepalen wat jij en ik te zien krijgen en wat ons ter ore komt. Ze gunnen alleen zichzelf het gelijk en alles wat hen niet welgevallig is wordt bespijkerd met geboden en verboden. Zij houden zich op binnen de gelederen van de SP, de PvdA, GroenLinks en D66: bolwerken van morele verongelijktheid en idealisme waar men de hele dag niets anders doet dan de wereld vormen naar de maat van hun eigen verontwaardiging en idealen. Zij weten zich altijd beschermd en omringd door een trouwe club niet nadenkende nuttige idioten die zich gedwee als klapvee laten gebruiken en de ‘vluchtelingen’ welkom heten met grote spandoeken en veel applaus. Naar hun idee zijn deze ‘vluchtelingen’ werkelijk een verrijking voor ons land. Naar mijn idee zijn ze allemaal krankzinnig geworden.

Gelukkig heeft na Fortuyn een ander het podium opnieuw genomen en dat is Wilders. Zonder dergelijke politieke figuren zou de vernietiging van onze cultuur en maatschappij nog veel sneller gaan. Er zou dan niemand zijn die opkomt voor onze belangen en ons waarschuwt en verdedigt tegen de waanzin van massale moslimimport uit naam van medemenselijkheid en misplaatst schuldgevoel. Dus laten we blij zijn met Wilders en massaal op hem stemmen! Al moet hij binnenkort weer voor de rechtbank verschijnen. Daarheen gesleept door laffe linkse landverraders afkomstig uit zojuist genoemd sociaaldemocratisch bolwerk. Omdat hij opkomt voor onze cultuur en identiteit. Omdat hij de waarheid verkondigd over de islam en hun droom aan diggelen slaat!

Hun droombeeld van de multiculturele samenleving, hun uitvinding, hun trots en utopie, maar in werkelijkheid een vernietigend en totaal mislukt links experiment. Noem het maar rustig een misdaad tegen de menselijkheid, een misdaad tegen onze mensen, ik durf die stelling wel aan. Het droevige bewijs daarvan is Zweden. En wij gaan Zweden achterna. In versneld tempo.

In 1975 werd door het Zweedse parlement besloten om Zweden te veranderen in een multicultureel land, de natte droom van iedere goedmensch. Zweden is daarom wereldkampioen massa-immigratie en haalt jaar na jaar extreme hoeveelheden immigranten en asielzoekers het land binnen. Ze zijn daar ook serieus trots op, men heeft zelfs geadverteerd in kranten uit het Midden-Oosten en Afrika om mensen daar te laten weten dat ze allemaal naar Zweden moeten komen, het land van melk en honing. Sindsdien hebben ze er werkelijk alles aan gedaan om dat sociale experiment te laten slagen. Hun multiculturele samenleving moest als voorbeeld gaan dienen voor de rest van Europa.

Zweden acht zich dan ook moreel superieur aan andere landen, maar deze humanitaire grootmacht betaalt de hoogste prijs voor al die moslimliefde. De Zweedse multiculti gedachte kost de Zweedse schatkist jaarlijks zo’n 30 miljard euro en dat geld wordt vooral opgebracht door de autochtone Zweed. Niet voor niets behoren de Zweedse belastingen tot de hoogste ter wereld. Alleen is al dat geld verdwenen in de bodemloze put van massa-immigratie en blijkt nu de bodem van de schatkist bereikt.

De gevolgen van dit hopeloos mislukte Zweedse volksexperiment zijn ondertussen meer dan duidelijk: vergaande islamisering. Wat altijd hand in hand gaat met een extreme stijging van de gewelddadige criminaliteit en het aantal verkrachtingen (+1472%!). Veel wijken in de grote steden zijn al volledig geïslamiseerd, geen Zweed die daar durft te komen en zelfs de politie laat zich er niet meer zien. Het is einde oefening voor Zweden.

Maar zelfs nu nog, ondanks alle schade die de massa-immigratie daar heeft aangericht en waardoor het land zal bezwijken, kent de barmhartigheid van de Zweedse regering maar geen grenzen. De Zweedse multi-culti maffia gaat onverminderd door met de ongebreidelde import van nog veel meer moslims (de toekomstige onderdrukkers). Blijkbaar wil men in Zweden nog veel sneller zelfmoord plegen en heeft men helemaal niets willen leren van alle geïmporteerde ellende en gruwel. Alles zal en moet wijken om het linkse waandenkbeeld van de maakbare multiculturele samenleving verder gestalte te geven en iedereen die er wat van zegt is een racist of nazi, en ja, dan ben je snel uitgepraat. En zo wordt de normale burgerbevolking verder geslachtofferd in een misdadig experiment waarvan alleen moslims de vruchten plukken.

Moslims integreren niet, moslims integreren nooit. Omdat ze moslim zijn. Zij komen ons islamiseren. Het is hun religieuze plicht. Hoezo is dat zo moeilijk te begrijpen? Zijn ze niet zo religieus of zo? Integreren onder Christenen wordt nooit halal. De huidige premier van Turkije, Erdoğan, heeft het zelf gezegd in 1997 toen hij sprak: ‘De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten’.

Islamisering is de bittere realiteit en in Zweden wordt het volk waarschijnlijk pas wakker als het veel te laat is, of men heeft de moed reeds opgegeven. In beide gevallen is de uitkomst hetzelfde.

Hoe komt dat toch? Hoe kan dat nou? Is men daar niet goed snik of zo? Men is daar zelfs knettergek, ziende blind en horende doof. Men wil helemaal niets weten van de totale mislukking van hun multiculturele kindje, ook al gaat het land eraan ten onder. En iedereen die er een andere mening op nahoudt wordt simpelweg buitenspel gezet. Omdat de goedmensch altijd het gelijk aan zijn zijde meent te hebben en daarnaast te hooghartig is om zijn ongelijk te erkennen. Veel liever maken zij de ellende nog veel groter dan dat zij toegeven aan de werkelijkheid en puin gaan ruimen. Maar nee, dat gebeurt dus niet en zo dient Zweden als schoolvoorbeeld van wat ons en de rest van Europa aan ellende te wachten staat. Europa wordt bestuurd door dit soort lieden, Brussel is ermee doordrenkt en de uitverkoop van onze volkeren en culturen gaat in de hoogste versnelling door.

Overheden, autoriteiten en media zullen er alles aan doen om de ellende voor ons verborgen te houden. Zoals men dat in Zweden ook heeft gedaan. Stelselmatig wordt de bevolking daar al jarenlang onwetend gehouden. Er wordt daar in het algemeen niets negatiefs gezegd over immigranten, asielzoekers en vluchtelingen, want dat zijn allemaal moslims en die moet je omarmen. En alles wat wel negatief is (en daar komt geen einde aan), wordt doelbewust verzwegen, verdraaid en gemanipuleerd. Systematisch is dat doorgevoerd door alle lagen en structuren van de overheid, iedereen doet mee, de media voorop. Zelfs journalisten en de belangrijkste kranten van Zweden verzwijgen de waarheid alsof deze niet bestaat. En de gewone mensen in de straten? Zij zullen te laat beseffen hoe ver ze al heen zijn en verliezen uiteindelijk hun land aan een geïmporteerde cultuur die ze gaat beroven van alles wat ze hebben. Schokkende realiteit.

Men heeft daar zelfs een wet bedacht die het leveren van kritiek op massa-immigratie strafbaar maakt. Bedoeld om mensen zoals jij en ik op het internet monddood te maken. Mensen mogen daar bijvoorbeeld op Facebook niets negatiefs zeggen over hun islamitische buurman of over islamieten in het algemeen. Doe je dat wel, dan overtreed je de wet en normale burgers overtreden de wet liever niet. Zo wordt men nog banger gemaakt een verkeerd woord te spreken over moslims en krijgt de moslimgemeenschap een extra stevige troef in handen om de gewone Zweed nog wat sneller te onderwerpen (met steun van de regering). De Zweedse regering neemt dus middels wetgeving de moslims in bescherming en maakt de eigen bevolking monddood als deze misstanden aan de kaak wil stellen, veroorzaakt door moslims. Je mag daar niet meer in vrijheid met elkaar praten over moslims op een negatieve manier en omdat er niet veel goeds te melden valt, is iedereen nu uitgepraat. Het is de wereld op zijn kop en je reinste volksverraad.

Als je nu denkt, dat gaat wel heel ver, dan heb je natuurlijk groot gelijk. En mocht je denken, dat zal hier niet gebeuren, dan heb je het mis en iets gemist geloof ik. In Duitsland is het namelijk al zover. En hier gebeurt het ook al, maar dan nog zonder wetgeving, dat komt later nog wel als de moslimellende steeds groter wordt.

Pas maar op wat je zegt op Facebook over de ‘vluchtelingen’, want voor je het weet krijg je een VARA-camera in je neus geduwd. Dan wordt er bij je aangebeld door een televisiemoslim en kom je op de nationale televisie bij Paul de Leeuw! Deze schaamteloze demonisering van mensen die niets van islamitische “cultuurverrijking” moeten hebben gaat maar door en nu is zelfs de gewone burger aan de beurt. Want jij bent anti-vluchteling, anti-moslim en anti-islam, dus jij bent fout! Maar….uhm…de islam is ook anti-mij! Wat natuurlijk helemaal niet waar is, dus jij bent racistisch, dus word je aan de schandpaal genageld. Want zij hebben de waarheid in pacht en zijn moreel verheven boven jou. Dit weten we allemaal nog wel denk ik. We weten ook allemaal hoe het is afgelopen.

Kritiek wordt domweg niet getolereerd, ook niet als deze terecht is en iets blootlegt wat zelfs de betweterige linkse sekte zou moeten alarmeren. Maar in plaats van te luisteren naar deze verontrustende geluiden worden mensen met een mening die hen niet welgevallig is geïntimideerd door de politie. We zijn terecht gekomen in een tijd waarin je moet vrezen voor je eigen overheid omdat je anti-islam bent. Dan ben je slecht en strafbaar. Met Wilders in het beklaagdenbankje.

Zo proberen ze ons te dwingen hun multiculturele samenleving te accepteren en ze gaan daarin heel ver. Om dat doel te bereiken, praat men de bevolking een collectief schuldgevoel aan en intimideren ze mensen die zich oprecht (en volkomen terecht) zorgen maken of ze maken deze mensen belachelijk op televisie. Het is je reinste manipulatie, want je zou nog bijna gaan geloven ook dat het eigenlijk niet kan om tegen ‘vluchtelingen’ te zijn. Als je ook maar een beetje twijfelde dan ben je nu dus ‘om’. En iedereen doet eraan mee, zet de televisie maar aan en laat je overtuigen door de zoveelste idioot die je komt uitleggen dat het onze morele plicht is de ‘vluchtelingen’ op te vangen. Het wordt gewoon lachwekkend wanneer weer wordt verteld dat de asielzoekers een verrijking zijn voor ons land en we niets te vrezen hebben van deze moslims want van deze vreedzame religie heb je tenslotte niets te vrezen.

Wat er bijvoorbeeld niet bij wordt verteld, is dat ze bijna allemaal zullen blijven, honderdduizenden nieuwe moslims zullen hun weg gaan vinden binnen onze samenleving. Er zal ruim baan worden gemaakt om deze moslims geen strobreed in de weg te leggen, zodat ze hun geloof kunnen verspreiden met onze centen. Ze leren ons nu al haten op onze kosten met gratis geld gedoneerd door dat bolwerk op links. En ondertussen laat de televisie nog meer filmpjes zien van zielige vluchtelingengezinnetjes in een AZC en zoomt de camera nog even in op dat lieve moslimkindje dat zo hulpeloos de lens in kijkt. Voor het gemak (en de beeldvorming) wordt maar even weggelaten dat het vooral alleenstaande mannen zijn die onze landen binnendringen.Volgens het jaarrapport van het Duitse Rijkskantoor voor Migratie en Vluchtelingen is tot 75% van alle naar Duitsland komende asielzoekers mannelijk en in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. Hier zal dat niet anders zijn.

Onze nationale nieuws-man, Twan Huys, heeft het zelfs gepresteerd om iedereen die het niet zo ziet zitten met de ‘vluchtelingen’ op de nationale televisie weg te zetten als nazi’s. op de nationale televisie. Bij DWDD en Pauw proberen ze je hetzelfde wijs te maken. Dat doen goedmenschen nu eenmaal graag; andersdenkenden wegzetten als onwaardige mensen. In hun beleving zijn wij allemaal racisten. Zij voelen zich vooral enorm gestoord in de verdere verwezenlijking van hun multiculturele droom en zien deze enorme toestroom als een uitgelezen kans hun hobby verder uit te oefenen (maar dan in het groot). Ze zijn echt laf, die linksen. Degene die hun hobby het meest verpest, ontvangt altijd de giftigste pijlen (Wilders). Ze hebben zelfs het lef gehad om Máxima voor hun multiculturele karretje te spannen. Niets gaat ze te ver, zelfs een toekomstig staatshoofd wordt gebruikt en ingezet om het volk te misleiden en zijn trots te stelen. Door haar aan ons te laten vertellen (in 2007, op de nationale televisie) dat wij, de Nederlanders, geen identiteit hebben. De achterliggende boodschap is natuurlijk dat wij niets te verliezen hebben aan een andere cultuur, wij hebben per slot van rekening zelf geen cultuur en identiteit.

Neem het maar gewoon niet meer serieus allemaal, want het is te krankzinnig voor woorden geworden. Laat ze maar roepen, laat ze maar verontwaardigd wezen, laat ze zich maar de betere mensen voelen en overlopen van medemenselijkheid. Hoe medemenselijk is het eigenlijk wanneer land en volk worden gebruikt als proeftuin in een bewezen mislukt maatschappelijk experiment waar datzelfde land en volk onder te lijden hebben en aan ten onder gaan? Hoe medemenselijk ben je eigenlijk wanneer je onze belangen, onze welvaart, onze cultuur, onze vrijheid en onze veiligheid bewust verkwanseld en inzet als wisselgeld voor meer islam? Ze komen er nog wel achter wat ze hebben gedaan.

Ga voor nu maar rustig slapen, want je zult niet veel negatieve geluiden gaan horen over de ‘vluchtelingen’ de komende tijd. Het zal opvallend stil blijven in de media, op enkele sporadische berichtjes na misschien. Alleen wordt deze mediastilte natuurlijk niet veroorzaakt door de winter of door de asielzoekers zelf (die zich blijkbaar netjes gedragen, wie had dat nou verwacht?). Deze ‘rust’ wordt gecreëerd door mensen die daar elke dag heel druk mee zijn. Van hogerhand is bevolen ons dom te houden en het grote zwijgen is begonnen. De twee laffe vrouwenhaters die dit meisje hebben aangevallen zullen wel nooit gearresteerd worden (want of asielzoeker of Marokkaan, in ieder geval moslim). Hoe ingewikkeld is het de daders op te sporen met een dergelijk duidelijk signalement? Zijn al die camera’s kapot of zo? Of alleen bedoeld voor ons? Het slachtoffer en haar familie is vast vriendelijk doch dringend verzocht niets te delen over de mishandeling met de media of op social media. Hoe groot kan een doofpot eigenlijk worden totdat deze onder druk ontploft?

Wij krijgen dus niet zo veel meer te horen over problemen met asielzoekers rondom de AZC’s. Dat is natuurlijk te danken aan stichtingen zoals deze die op de AZC’s gratis geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Nu begrijp ik ook meteen waarom we niets te vrezen hebben van honderdduizenden nieuwe moslims. Ze gaan gewoon allemaal even langs bij een van deze organisaties zodat ze netjes integreren en niet zo moeilijk doen over hun “geloof”.

Er is een enorme asielindustrie ontstaan waar miljarden in omgaan en deze houdt zichzelf in stand hand in hand met de autoriteiten, media en politiek in een gezamenlijk goedmenschen-verbond, die sekte waar ik het al over had. Ondertussen komt onze samenleving steeds verder onder druk te staan, zullen misdaadcijfers exploderen, worden onze sociale voorzieningen verder uitgehold en worden wij door onze eigen overheid uitgeleverd aan een haatdragende en gewelddadige cultuur waarvan bewezen is dat deze niet wil integreren, maar islamiseren. En deze keer gaat dat gepaard met veel explosies en geweld.

Linksen zijn eigenlijk net als moslims: meedogenloos en gewetenloos. De machine draait nu op volle toeren en er is niemand die hem kan stoppen. Omdat ze hem niet willen stoppen. En zo wordt de kans gevaarlijk groot dat toekomstige generaties geboren zullen worden en moeten zien te overleven als vervloekte christenen in een islamitisch Europa waar de sharia de enige wet zal zijn. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid.

Door: “De Realist”

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/31 ... -honing-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Welk boosaardig wezen verzint het om de islam naar ons continent te halen?

Geplaatst op 1 november 2015

Afbeelding

Wie kan mij eens uitleggen welke voordelen de EU eigenlijk voor een gemiddelde inwoner van Nederland, of om het even welk ander Europees land, heeft? Niemand? Dan probeer ik u uit te leggen welke rampspoed dat fascistische gedrocht voor ieder persoonlijk heeft:

1. In de eerste plaats de financiële ramp voor mij persoonlijk: minimaal € 6.000,- op jaarbasis minder te besteden en dat is wat anders dan de € 2.500,- wat Pechthold ons probeert wijs te maken.

2. We worden permanent lastiggevallen door onbenullen van de EU die ons het leven zuur proberen te maken met dat gehakt niet meer zo mag heten, hoe recht of krom de komkommer eigenlijk mag zijn. Dan weer geen flesjes olie op uw dinertafel. Wat ik niet mag eten en wat ik moet eten, bijv. inferieur Amerikaans voedsel. En als ik dat niet wil, dan zullen ze me ertoe verplichten volgens het TTIP-verdrag.

3. Moordideologie ISLAM – Weet dat gij de minderen zijt. Islam zult gij met respect bejegenen, voorrang geven aan welk loket dan ook, bij weigering zult gij strafrechtelijk worden vervolgd met een straf van tenminste € 3.000,-, maar meer is waarschijnlijker, plus een jaar gevangenisstraf. Christenen en andere ongelovigen moeten hun ogen neerslaan als zij een islamiet benaderen. Tevens bent gij gehouden om met liefde uw belasting te betalen voor deze psychopaten.

4. Wat we nu in West-Europa beleven is geen toeval, maar opzet om een grote chaos te veroorzaken zodat er rellen en opstand ontstaan. Brussel heeft haast en dus moet er tot een paardenmiddel worden overgegaan. Een “asiel”bom, die niet minder is dan een bezettingsmacht, de ‘weinige’ vrouwen en kinderen die meekomen zijn om te camoufleren dat het om een bezettingsmacht gaat. Dat alles om een burgeroorlog te forceren. Deze malloten in Brussel zijn psychopaten en die moeten levenslang worden opgesloten. Zij hebben er voor gezorgd dat Europa, al zal het nog duizend jaar bestaan, die sporen van hun politiek nooit zal kunnen uitwissen. Het christendom moet verdwijnen, de blanken moet verdwijnen. De blanken moeten vermengd worden of geëvaporeerd, of in normaal Nederlands: “uitgeroeid” totdat er nog één ras, of eigenlijk geen, ras over is. Maar wat een leed, wat een armoe zal de blanke nog moeten doorstaan. Ik ben er vast van overtuigd dat er dankzij de EU een vreselijke tijd zal aanbreken, maar we zullen ook “kunnen” overleven. De helpers van de antichrist, want daar hebben we hier mee van doen, zullen uiteindelijk het onderspit delven ten kosten van veel bloed en levens en ellende. Mensen, gij die nog slaapt, word wakker! Het gaat uw deur echt niet voorbij. Dit zal uiteindelijk erger blijken te zijn dan de pest!

5. Het feit dat de EU, die zgn. werd opgericht om meer welvaart, vrijheid en vrede te brengen voor de bevolking, is uiteindelijk een val! Als u Marine Le Pen aan het woord heeft gezien in Europa, voornamelijk tegen Merkel en Hollande, dan zag u hoe ongemakkelijk het de echte fascisten hadden. Ze zaten te tollen in hun zetels, die nu helemaal niet zo lekker zaten, en de een keek nog ongemakkelijker dan de ander. Kortom, het was GENIETEN! En als u dat ook wilt, kunt u het hier doen.

6. De fascistische, ons tot slaven makende EU moet verdwijnen. Dat idee leeft niet pas kort bij me, maar dat vind ik al jaren. Ze is één grote slavenmachine. Een kille en gewetenloze bende die daar huishoudt! Maar men vond mij op z’n vriendelijkst een zwartkijker, maar ik verbeterde dat altijd door Realist!

Ik heb altijd gehoopt de instorting nog te mogen meemaken, of dat lukt weet ik niet, maar aan mij zal het niet liggen. Eigenlijk denk ik, nee, ik ben daar zeker van, dat ze zelf in de gaten hebben dat het niet lang meer zal duren en dat ze de tactiek der verschroeide aard aan het toepassen zijn. Tegen de wil van het volk ons op te zadelen met miljoenen koppensnellers is daar een triest voorteken van. Wie bedenkt in Godsnaam om een dergelijk volk naar ons beschaafde Europa te importeren op een dergelijke schaal! Ook al valt best het nodige af te dingen op dat ‘beschaafd’. Per slot van rekening heeft Europa ook voortgebracht wat er in en om die EU en in de betreffende Europese regeringen rondhuppelt met kwaadaardige plannen en medewerking.

7. Ja, ze zijn bang. Vandaar die haast. AfD demoniseren, Pegida-demonstraties verbieden, Wilders straks veroordelen en natuurlijk verbieden. De ongeregeldheden zullen de stoottroepen (Antifa’s, Rote Jugend, Autonomen en hoe dat linkse gespuis allemaal mag heten) van de politiek niet aankunnen. Dus zal ze uiteindelijk het leger tegen het eigen volk inzetten. Waarom? Omdat we hen niet wensen, nee niet willen, want we hebben jaren kunnen zien wat ze werkelijk met ons van plan zijn.

Beste mensen, ontworstel u aan de lijfeigenschap van een kwaadaardig gezelschap dat zetelt in Brussel.

Door: “Peter Selie”

https://ejbron.wordpress.com/2015/11/01 ... -te-halen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Wie zaait zal oogsten

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Hoort bovenstaande post niet thuis onder de noemer 'Voorspellingen van de ondergang' ?

Maar vreest niet! Ik ben altijd al een optimist geweest. Het kwaad zal nooit ZEGEVIEREN. De wal zal het schip keren. Onderschatting van de volkswil is het domste dat een politicus over zich kan afroepen. En een politicus manifesteert zich nu eenmaal altijd als de domste onder de minst begaafden.

Politiek is smerig.

Zodra een linkse Gutmensch politicus spreekt, stel dan uw modus in op de ontvangst: ONBETROUWBAAR, LEUGENACHTIG, CORRUPT, VOLKSVERLAKKERIJ.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wie zaait zal oogsten

Bericht door Pilgrim »

'Hans van de Mortel' schreef:Hoort bovenstaande post niet thuis onder de noemer 'Voorspellingen van de ondergang' ?
Nee, want het is geen echte ziener, in de paranormale betekenis van het woord. :wink2:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Essay - We zien de laatste stuiptrekkingen van de links-morele orde

Spartacus | 02-11-15

Afbeelding

We leven in mooie tijden. Vanuit een sociologisch perspectief zijn we gezegend. Astronomen hebben soms het geluk een kosmisch fenomeen te mogen aanschouwen dat maar eens per millennium voorkomt. Wij echter, gaan iets meemaken dat nog helemaal nooit eerder is voorgekomen. De links-morele ivoren toren van waaruit het volk bestookt wordt met onhoudbare noties van moraliteit, zal onder het eigen gewicht imploderen. De homo-empathicus, die theatrale fijngevoeligheid verheven heeft tot doel an sich, sterft uit. En dit is een historisch unicum, simpelweg omdat de filosofische stroming die deze klasse aanhangt - met z'n morele relativisme, actieve afkeer van zelfbehoud, pacifisme, wereldburgerschap en een onwrikbaar vertrouwen in dialoog - een uniek fenomeen is. Nog nooit eerder in de geschiedenis waren zoveel mensen, zo wereldvreemd en realiteits-avers als nu. Wat we nu zien zijn de laatste stuiptrekkingen van dit wereldbeeld. Een wereldbeeld dat vanaf het begin ten dode opgeschreven was, maar gewoonweg zo goed en veilig aanvoelde, dat het onweerstaanbaar was.

Nergens wordt deze wereldvreemdheid, en het krampachtig vastklampen daaraan, beter, en schaamtelozer geëtaleerd dan bij de NPO. Het bastion dat de Nederlandse bevolking, op kosten van de Nederlandse bevolking, opzadelt met het soort berichtgeving dat het belang van de Nederlandse bevolking ondermijnt. Het bolwerk waar men, gorchelend op elkaars morele ejaculaat, zelfs geen regelrechte misleiding meer schuwt. Dát ze het doen is overigens volstrekt begrijpelijk. Gewoon lekker die vervelende cognitieve dissonantie tegengaan, door de perceptie van de realiteit te veranderen, in plaats van het aanpassen van de eigen overtuigingen.

Tijd voor voorbeeldjes.

Staatsmedia
Nieuwsuur deed onlangs verslag van een Pegida-demonstratie. Om het geheel gewoon lekker veilig en bekend te houden, zette de redactie alles op alles om de kijker het Pegida=Extreemrechts=Nazi-paradigma op te dringen. Hoe? Door zonder enige gêne bij een vlag met "Gegen Nazis" erop, alleen het woord "Nazis" te laten zien. Waarop verslaggeefster Rena Netjes er nog een bizarre twist aan geeft door "Nazi en Israelische vlaggen bij elkaar" te tweeten. De boodschap: 'alles en iedereen die zich verzet tegen asieleisers is een Nazi en Israel behandelt Palestijnen zoals de Nazis joden behandelden, want zie je wel, Israëlische vlaggen naast Nazi-vlaggen'. Een veilig en bekend frame. De redactie ging een goede nachtrust tegemoet.

Nog zoiets. Toen asieleisers in Slovenië hun eigen tentenkamp in de fik zetten om zo af te dwingen dat ze door mochten wandelen naar Germoney, berichtte de NOS het als volgt: "In een vluchtelingenkamp in Slovenië is brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is onbekend". Want vluchtelingen zijn zielig en ontheemd. Die zouden zoiets nooit doen want ze hebben al zo weinig, dus laten we gelijk even de deur open houden voor de suggestie dat de brand is aangestoken door "Nazis".

Dan zijn er nog de beelden over vluchtelingen die de staatsmedia gewoonweg niet laat zien. Want dat zijn de beelden waaruit men niet anders kan concluderen dat dit helemaal geen vluchtelingen zijn, maar dat het een vijandelijke economisch-culturele bezettingsmacht is die bijna exclusief bestaat uit men of fighting age.

[Zie video’s op de site.]

En natuurlijk kent u deze nog wel, de NOS die ten faveure van de EU-agenda zomaar een minuut aan beeld weglaat, zodat het lijkt alsof Poetin een journalist negeert.

Wat de staatsmedia betreft kunnen we nog wel even doorgaan, maar ook in andere domeinen van de samenleving worden hele gekke sprongen gemaakt.

De rest van het circus
Het COA bijvoorbeeld. Dat misdaadsyndicaat dat omwille van de eigen baangarantie de zaak zo spint dat het lijkt alsof dit land vluchtelingen nodig heeft om te overleven. Volgens COA-directeur Gerard Bakker vormen asieleisers een "enorm potentieel voor de Nederlandse samenleving, omdat 1/3 die deze week Nederland binnenkwam hoog opgeleid is. Een even groot deel is afgestudeerd op hbo- of mbo-niveau". Ten eerste zijn Syrische diploma's gewoon te koop voor 50 euro per stuk.

Ten tweede zijn er op dit moment 604.000 Nederlanders werkloos, dat is 6,8% van de beroepsbevolking. Tegelijkertijd zijn er slechts 131.000 beschikbare vacatures. Dat is een arbeidsoverschot van 473.000 zielen.

Dat een COA-directeur zulke basale informatie achterwege laat voordat hij zo'n uitspraak doet, is gewoon de zoveelste misdadige misleidingspoging van een gevestigde klasse.

Nog meer ongein
We zitten met meer vragen. De politie gaat met enige regelmaat langs de deur bij Nederlanders die - wellicht smakeloze - Facebook-berichten plaatsen over vluchtelingen. En dit soms wel zo'n ijverige 20 keer per weekend. Vinden wij al een beetje eng, maar soit.

Waarom gaan dezelfde agenten dan helemaal nooit langs de deur bij moslims waar de islamitische jodenhaat, regelrechte oproepingen tot geweld tegen joden, genocide-verheerlijking en sympathie met terreurbewegingen werkelijk in alle hoeken tegen de plinten klotst? Dat verzinnen we niet. Kijk maar even mee. Bewijsstuk 1, 2, 3, 4, 5. En dat is nog maar het puntje van de ijsberg op Facebook. Hier een overzichtje van datzelfde puntje op Twitter (PDF).

Zijn we ineens niet meer gelijk voor de wet, omdat we niet onder ogen willen zien hoezeer de islamitische cultuur correleert met manifeste jodenhaat? Is hun racisme niet strafbaar? Blijven we echt liever op ons eigen veilig-masochistische eilandje waar de blanke westerling de wortel van al het kwaad is?

Dit alles is een symptoom van een extreem diepgewortelde opvatting bij blanke Europeanen, namelijk dat alleen blank racisme, echt racisme is. En dit is een haast misdadige opvatting. De modale blanke post-WWII West-Europeanen zijn namelijk met stip de minst racistische bevolking in de geschiedenis van de mensheid.

Islamofobie en antisemitisme
Nog zo'n doorzichtige eigenaardigheid. Bij monde van Timmerfrans liet de EU weten dat het antisemitisme en islamofobie keihard ging bestrijden. En zonder te knipperen werden beide fenomenen gepresenteerd als twee zijden van dezelfde munt. 'Antisemitisme is erg máár islamofobie ook echt vreselijk hoor'. Volstrekt onterecht, aangezien jodenhaat een religieus-ideologisch gewortelde vorm van raciale haat is, terwijl islamofobie, wat eigenlijk in eerste instantie al geen legitiem concept is, hoogstens een stelsel van bedenkingen en reserves bij een vijandelijke ideologie behelst.

Maar de misleidende lading van deze Timmerfrans' presentie van het dossier is weer even vies als doorzichtig. Door jodenhaat en antisemitisme krampachtig te presenteren als een soort gelijksoortig natuurgeweld, probeert de EU te bedekken dat islamitische jodenhaat bijna de enige reden is dat Europese jodenhaat hand over hand toeneemt. Hoelang verwachten de regenten nou nog werkelijk dat wij deze onzin voor waar aannemen?

Asielinvasie katalyseert wat allang gaande was
Dossier asieleisers & Co. werkt in dit proces als een enorme katalysator. Een proces dat anders zo geleidelijk zou verlopen dat je het zou kunnen ontkennen, verkeert nu in een stroomversnelling waar gewoonweg niemand meer omheen kan. Europa's twee meest dringende dossiers: islam en de EU, hebben nu samen een perfect storm gecreëerd die Europa geen andere keuze biedt dan wakker te worden. En dat doen we dus ook.

Voornamelijk in Frankrijk giert de intellectuele klasse naar rechts. Natuurlijk is Duitsland het zwaartepunt van de vluchtelingencrisis, maar Frankrijk was daarvoor, en is wellicht nog steeds, het zwaartepunt van Europese islamisering. Ook in Engeland nemen vooraanstaande linkse intellectuelen als Nick Cohen openlijk afstand van het moderne links. Zelfs in Nederland zien we het gebeuren, en geven oud sociaal-democratische kopstukken bij bosjes toe dat hun ideologie failliet is. De kans is aanzienlijk dat ook Duitsland een intellectuele kentering tegemoet gaat, omdat de problemen simpelweg niet meer te ontkennen zijn.

De mensen die zich tegen deze kenteringen zullen verzetten, doen dit puur uit angst. Het erkennen van een gevaarlijke realiteit, betekent immers dat je - mits je jezelf in spiegel aan wilt kunnen blijven kijken - actie zal moeten ondernemen om het gevaar ongedaan te maken. En dat is niet altijd zonder risico. Zeker waar het dossier islam enz. betreft, is het meestal zelfs gewoon schadelijk voor de gezondheid. Pacifisme is dan ook niets dan de als morele superioriteit verpakte angst voor een tegenstander die je te gevaarlijk acht. Zodoende wil Aristoteles ook even wat zeggen. Maar heel veel wijst erop dat Europa niet van plan is tolerant ten onder te gaan. De dagen van de klasse die ons in deze ellende heeft gestort, zijn goed en wel geteld. In de woorden van Douglas Murray: "The people that got us into this mess, might not be the ones to get us out of it".

Afbeelding

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... kking.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Massa-immigratie. Veroorzaakt door politieke dwaze machthebbers

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Het allergrootste gevaar voor de mens schuilt in de onmogelijkheid om niet langer in staat te zijn nuchter en logisch te kunnen redeneren.

Politiek is niet voor niets smerig. Daar heeft men het logisch denken vervangen door de wellust van het eigen gelijk en de macht.

Theo van Gogh: "Gewoon fatsoen is onzin voor de wet."
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Massa-immigratie. Veroorzaakt door politieke dwaze machthebbers

Bericht door mercator »

'Hans van de Mortel' schreef:Het allergrootste gevaar voor de mens schuilt in de onmogelijkheid om niet langer in staat te zijn nuchter en logisch te kunnen redeneren.
Is het logisch om vluchtelingen-en dan ineens héél veel vluchtelingen- op te nemen? Wat maakt het ons eigenlijk uit dat ze er in hun thuislanden al 1400 jaar lang niks van bakken behalve chaos, achterlijkheid en geweld? Stel nu even dat het bij mijn buren elke dag boel is, ze slaan elkaar verrot, geven de kinderen geen eten, zuipen de hele dag...zou ik er 1 moment aan denken om tegen die typetjes te zeggen kom maar bij mij wonen ?
Zou er 1 linkse Gutmensch zijn die daar zin in heeft ? Nochtans is het net dat wat nu massaal gebeurt, tegen alle logica en gezond verstand in. Lui die ginder al eeuwen lang nichts geschaffen haben zouden dat nu ineens
hier wel kunnen ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

De georganiseerde invasie van de vluchteling

Sylvain Ephimenco − 07/11/15

Afbeelding
© epa. Jean-Claude Juncker (op de foto rechts) ging tegen Oost-Europese lidstaten tekeer omdat deze geen 'solidariteit' met Duitsland en Zweden betonen door ook asielmigranten op te vangen.

Column - Als de voorzitter van de Europese Commissie op de vroege dood van de EU zinspeelt, verwacht ik een ongekend kabaal in kranten en op tv. Zeker omdat het ter ziele gaan van het instituut door hem direct aan de huidige migrantencrisis wordt gelinkt. Toch hebben de woorden van Jean-Claude Juncker eergisteren niets anders dan een verveelde echo in een zee van stilte ontmoet. Het zegt evenveel over de geloofwaardigheid van de commissievoorzitter als over de perceptie van zijn daadkracht. Maar waar ging het over?

Over de spectaculaire ommezwaai van asielparadijs Zweden dat te kennen geeft geen asielmigranten meer te kunnen en willen opvangen (190.000 dit jaar)? Over het feit dat Duitsland donderdag meldde nu al 758.000 asielzoekers te hebben geregistreerd (wat de officiële prognose van 800.000 voor dit jaar tot nattevingerwerk degradeert)? Of was Juncker in paniek geraakt door de voorspelling van zijn eigen commissie dat eind volgend jaar 3 miljoen asielmigranten Europa zullen hebben bereikt?

Oorzaak
Niets van dit alles. De EU-voorzitter ging tegen Oost-Europese lidstaten tekeer omdat deze geen 'solidariteit' met Duitsland en Zweden betonen door ook asielmigranten op te vangen. Bij volharding, voorspelde hij, 'zal de EU uiteenvallen'. Juncker heeft in het donker zijn sleutelbos verloren en gaat die liever onder de volgende lantaarnpaal zoeken.

Nog beter: ziehier de hoteleigenaar die terwijl zijn herberg in lichterlaaie staat, tekeergaat tegen zijn ontsnapte klanten omdat ze het licht in hun kamer niet hebben uitgedaan. Want aan de oorzaak van het drama dat veel levens kost en Europa destabiliseert, brandt hij zijn vingers niet.

Gisteren kreeg Juncker indirect een antwoord van de Tsjechische president Milos Zeman. Deze noemde de vluchtelingenstroom naar Europa 'een georganiseerde invasie' en vervolgde: 'Circa 90 procent van de migranten op de Balkanroute zijn gezonde jonge mannen en volstrekt geen ellendig uitziende vluchtelingen.'

Bron van de ellende
Maar als die 'invasie' georganiseerd is, dan blijft de vraag: door wie? De Grieken? Nou, die laten graag die honderdduizenden migranten door de zeef van hun EU-buitengrens stromen, omdat ze weten dat hierdoor de door hen vervloekte Duitsers verder in de problemen zullen komen. Slinks, maar dit maakt van Griekenland nog geen organiserende invasieplanner.

Voor de bron van de ellende moeten we naar Turkije (en in mindere mate Libië) gaan. Eergisteren zag ik een reportage vanaf een Turks strand waar vijf rubberboten op het punt stonden de overtocht te wagen. Wel journalisten in de buurt maar geen enkele Turkse meneer agent te bekennen.

De politiestaat van Erdogan is alleen voor Koerden bedoeld, niet voor zijn smokkelaars die Europa destabiliseren en asieldollars binnenhalen. Iedere deskundige heeft zijn mond vol van 'buitengrenzen beter bewaken' maar niemand durft de neo-Ottomaanse sultan voor het hoofd te stoten. Voor een zeeblokkade van Turkije is het nog te vroeg. Misschien pas bij 4, 5 of 6 miljoen asielmigranten zal de Europese vloot, versterkt door de VIe Amerikaanse vloot (een idee van de Franse oud-minister van buitenlandse zaken Védrine in Le Monde) zijn positie eindelijk innemen.

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain- ... n=20151109
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Wij leven in de dagen van de “Arabische Lente”

Geplaatst op 5 december 2015

Afbeelding

Die was toch zo’n verrijking? Nu hoor je deze kreet niet meer. De IS-volgers zijn helemaal doorgedraaid. Ik hoorde deze week iemand (van wie je zou verwachten dat hij beter wist) zeggen: we zouden een goed gesprek met IS moeten hebben. Hoe bestaat het! Hoe krijg je het in je hoofd? Kopje thee erbij misschien?

Deze mensen (nou ja, mensen. . .) zijn niet meer te stuiten. Moslimjongeren worden geradicaliseerd, oftewel gehersenspoeld. Hoe zou dat komen? Misschien via de imams, die haat en verderf prediken? Nederland staat al barstensvol moskeeën. Weten wij wat zij prediken, ze spreken hun eigen taal. Weinig Nederlanders (echte) verstaan die taal en diegenen die hem wel verstaan, verraden hun broeders niet.

Het zal steeds erger worden en noem me geen doemdenker, het is gewoon de waarheid. Vaak zijn het zelfs jongere mensen die in onze landen geboren zijn. Wat geeft hen zo´n haat tegen ons, wij, die hun ouders hebben opgevangen met de beste bedoelingen. Zou het misschien kunnen zijn dat het moslimgeloof niet past bij ons westers denken? We zijn totaal verschillend en dat willen regeringsleiders niet inzien.

De Amerikaanse recherche FBI onderzoekt het bloedbad in San Bernardino als een terroristische aanslag.

Van het geleuter over moslims word je werkelijk beroerd. De overheid de BURGERS beschermen? De overheid beschermt moordenaars en bandieten, Jihadisten worden gekoesterd . . . Voelen wij ons beschermd door de overheid? En wie is de overheid wel? De overheid is officieel een gekozen orgaan door de burgers, ter bescherming van ons, de inwoners van dit land.

“De politie heeft geen tijd meer voor ons burgers, zij is volledig bezig met ruzies in asielopvang. De komst van vluchtelingen vreet zo veel capaciteit, dat de politie onderzoeken naar overvallen en straatroven al verschillende keren terzijde heeft moeten schuiven. De vervolging van daders komt daardoor onder druk te staan, zegt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik van de Nationale Politie. Vooral op plekken waar veel asielzoekers worden opgevangen, is het schipperen voor de politie. Inmiddels houden 1500 tot 2000 man zich bezig met de komst van vluchtelingen. Die inzet kan niet worden gebruikt voor het bestrijden van veelvoorkomende misdaad. Onderzoeken naar onder meer overvallen en straatroven blijven daardoor in sommige gevallen liggen.”

In een noodopvang in Apeldoorn zijn vluchtelingen vrijdag aan het begin van de avond slaags geraakt met elkaar. Daarbij raakten vier bewoners lichtgewond.


Wanneer je denkt dat alle moslims eender denken, vergeet het maar. Onderling is er veel geruzie. En ja mensen, Turkije zal binnenkort ook toetreden. De Jason met de twee gezichten. Dit zal werkelijk het einde betekenen. Nooit zal ons land meer zijn wat het was. Ach, er zijn nog steeds mensen die het wel zien zitten, gezellig toch al die vreugdevolle gelukzoekers.

Onze Geert Wilders zegt:

“Wij willen niet meer, maar minder islam. Dus Turkije, blijf weg bij ons, je bent hier niet welkom.” Dat zegt PVV-leider Geert Wilders in een videoboodschap aan het Turkse volk. De boodschap is ondertiteld in het Turks en ingesproken in een Nederlandse en in een Engelse variant.

Volgens Wilders maakt de Turkse regering het Turkse volk wijs dat het land ooit lid zal worden van de Europese Unie. “Nou, vergeet het maar. Jullie zijn geen Europeanen en zullen dat nooit worden. Een islamitische staat als Turkije hoort niet bij Europa.” Wilders noemt de onlangs herkozen Turkse president Tayyip Recep Erdoğan “een gevaarlijke islamist, die de islamitische vlag hijst”.


Wilders voorspelt dat Europese regeringen die instemmen met de afspraken die met Turkije zijn gemaakt over de opvang van vluchtelingen en visumliberalisatie door de eigen burgers zullen worden weggestemd.

Premier Mark Rutte veroordeelde de video van Wilders hard. Hij zei dat Wilders uiteraard vrijheid van meningsuiting heeft, maar dat hij nu wel een heel land en een hele bevolking “op een ongelooflijke manier” schoffeert. Rutte noemde dat “echt totaal ongepast”. Bovendien draagt het niets bij aan een oplossing, aldus de premier.

Heeft Rutte dan een oplossing? Wat denkt hij (als hij al denken kan) dat er zal gebeuren wanneer Turkije in de EU komt, vrij reizen en alles wat op ons afkomt? Hoeveel miljoenen Turken komen hier om mee te profiteren? Wilders heeft groot gelijk, maar Rutte walst over eenieder heen die het niet met zijn zienswijze eens is.

Laten we het onszelf eens afvragen: willen wij Turkije bij de EU? De Oekraïne, Macedonië, Albanië, Servië en weet ik veel wat er nog bij zal komen? Het loopt de spuigaten uit. Was dit de bedoeling van de opzet van de EU? Rijp en rot en allemaal in het EU-mandje?

Elk NAVO-lid, ook Nederland, moet meestrijden tegen IS in Syrië.

En daar gaan onze jongens, de strijd tegen de islam (ISIS) gaat beginnen. Zij mogen hun leven geven om deze wrede moordenaars van andersdenkenden, vrouwen en meisjesverkrachters te bestrijden. Hoeveel doden zullen er gaan vallen? Aan de ene kant bestrijden, aan de andere kant halen we ze met honderdduizenden binnen in onze landen. Dat er nog steeds velen zijn die het gevaar niet inzien, is onbegrijpelijk.

Ach, Charlie Hebdo en zoveel andere aanslagen (Boston) zijn alweer vergeten, Parijs? Ja dat was mooi. Hollande en Merkel, en niet te vergeten Obama, die met een treurige blik bloemen neerleggen. Bah. Wat zijn ze toch betrokken. Het is een farce. Ze halen zelf de moslims binnen (hoewel Frankrijk zeer weinig) en dan janken met de kraan open wanneer het misgaat en stoere woorden uitslaand. Mevrouw Merkel walst als een tank over alle gevoelens heen en dirigeert de wereld. Mevrouw Merkel is de baas en wij, wij moeten slikken.

Door: Martha N.

https://ejbron.wordpress.com/2015/12/05 ... che-lente/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Zinsbegoochelend taalballet in het immigratiedebat

Door Syp Wynia | 18 dec 2015

Kromme argumentatie en verzonnen feiten domineren het denken over immigratie. Dat is al een halve eeuw het geval.

Nederland veranderde de laatste halve eeuw ingrijpend. De welvaart nam toe, de kerken liepen leeg, de overheid ging voor iedereen zorgen. Ook gingen de grenzen open voor Turken en Marokkanen en hun gezinnen; voor Surinamers, Oost-Europeanen en asielzoekers uit Azië en Afrika.

Deze ontwikkelingen samen vormen een ongemakkelijk borrelend geheel. De overheid legde zichzelf de plicht op ook te zorgen voor iedereen die zo royaal werd binnengelaten. Maar als je iedereen laat meedelen, is de gemeenschappelijke pot snel leeg. En neemt de animo om de pot te vullen navenant af.

De kerken liepen in die halve eeuw leeg, maar nieuwkomers waren allerminst van plan hun geloof op te geven, integendeel. Hun religiositeit nam alleen maar toe, naarmate het verblijf in Nederland vorderde.

Sinds deze ongemakkelijke gelijktijdige ontwikkelingen – immigratie en verzorgingsstaat, ontkerkelijking en islamisering – zich aandienden, hebben autoriteiten en hun adviseurs geprobeerd die goed te praten. Geprobeerd er zelfs iets goeds van te maken. Met leugentjes om bestwil, praatjes voor de vaak, opzichtige cirkelredeneringen, morele dwaalsporen, kluitjes in het riet, acrobatische paradoxen. Eén groot zinsbegoochelend taalballet.

Zo is daar de claim dat Nederland door de bedoelde cocktail rijker is geworden, of dat snel zal gaan worden. De rijkdom heeft in deze redenering een materiële en een immateriële component. Als het land financieel al niet beter is geworden van de immigratie, dan is er altijd nog de veelkleurigheid die het land rijker heeft gemaakt. Dit is een fijne redenering, want de rijkdom door veelkleurigheid is uiteraard onbetaalbaar en al helemaal niet te berekenen.

Er zijn rekenaars, zoals de econoom Marcel Canoy van de Erasmus Universiteit, die zeker weten dat Nederland beter wordt van immigratie, maar melden dat we wat voor hen vaststaat niet moeten willen berekenen, omdat de nadelige effecten wel, maar de voordelen niet of lastig te berekenen zouden zijn.

Het berekenen van de nadelige effecten is bovendien, redeneert Marcel Canoy, koren op de molen van Geert Wilders. Canoy staat, als het om logica en migratie gaat, niet alleen. In die zin vormt de migratie alvast geen bijdrage aan Nederland Kennisland. Verzonnen voordelen mogen breed worden uitgemeten, overduidelijke nadelen worden met morele middelen weggemoffeld.

Verrijking
De laatste decennia is het gewoonte geworden om veelkleurigheid ('diversiteit') als een zelfstandige reden voor een ruimhartig immigratiebeleid op te voeren.

Daarnaast waren er ook de afgelopen maanden weer tal van autoriteiten en Bekende Nederlanders (tv-presentatoren, acteurs, allebei), die benadrukten dat de komst van tienduizenden Syriërs en andere asielzoekers een zegen zou zijn: als medicijn tegen de vergrijzing en als impuls voor de kenniseconomie.

Maar in de jaren zestig was 'diversiteit' nooit een argument om gastarbeiders naar Nederland te halen, en evenmin was het tegengaan van vergrijzing de afgelopen jaren een argument om Syriërs naar hier te halen. De vermeende win-winsituatie is er in beide gevallen achteraf bij bedacht.

Die mannen uit het Rifgebergte en Anatolië werden gehaald door de Nederlandse overheid, die zich voor het karretje had laten spannen van ondernemers die dure innovaties wensten te mijden en graag zagen dat de lonen werden gedrukt door laagbetaalde buitenlandse arbeid.

Noch de ondernemers, noch de betrokken gastarbeiders zullen ooit hebben vermoed dat de migratie waarbij zij waren betrokken bij nader inzien was bedoeld om Nederland cultureel te verrijken. De Syriërs: van hetzelfde laken een pak. Wetenschappers en BN'ers melden in koor dat de Syriërs bijzonder hoog zijn opgeleid en een welkome verrijking van de Nederlandse economie zullen worden.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit zo is. Maar waarom hebben al die autoriteiten, wetenschappers en BN'ers er de afgelopen jaren, of zelfs tientallen jaren, er niet voor gepleit om massaal Syriërs uit te nodigen? Waarom moeten die arme hoogopgeleide Syriërs veel geld betalen aan mensensmokkelaars, met grote risico's voor lijf en leden, om naar Nederland te kunnen komen en doet de Nederlandse overheid er juist alles aan om ze daar te houden?

Zo draaien huichel en leugen om elkaar heen.

Ook als immigranten uit niet-westerse landen niet op de vleespotten van de Nederlandse verzorgingsstaat afkomen, is het toch opvallend dat een onevenredig deel van hen daarvan wel degelijk afhankelijk blijkt te zijn. En wie minder bijdraagt aan de collectieve inkomsten maar er juist meer van afneemt, is geen buitenkans, maar een risico voor de verzorgingsstaat.

Braindrain
De carrousel van drogredeneringen is per saldo altijd gericht op het vergoelijken of vergroten van de immigratie. De Turkse en Marokkaanse gastarbeiders – samen met hun nazaten nu 800.000 in getal – werden gehaald met de medewerking van de VVD en de partijen die nu het CDA vormen.

Links, zoals de PvdA, was toen tegen omdat de vakbeweging tegen was. Die zat niet te wachten op loonconcurrentie. Later werkten CDA, VVD en PvdA in wisselende verbanden nauw samen om de vaak werkloos of arbeidsongeschikt geworden gastarbeiders in staat te stellen hun gezinnen te laten komen.

Linkse partijen hebben de grootscheepse immigratie dus bepaald niet uitgevonden, maar verdedigen die nu vaak wel alsof het hun eigen uitvinding is. Die verdediging blijft steken in heilloze paradoxen en doodlopende straatjes.

Het is immers niet geloofwaardig om te verdedigen dat de massale komst van nieuwe Nederlanders de zeker ook door links zo gekoesterde natuur niet zou bedreigen, dat massaal uitkeringsgebruik de verzorgingsstaat niet zou ondermijnen, dat een grenzeloze wereld een betere wereld zou zijn en dat de komst van de islam Nederland progressiever heeft gemaakt.

Uitgerekend de VVD voert nu bescherming van de verzorgingsstaat aan als reden om een eind te maken aan illegale asielmigratie naar Europa. En het is nota bene links dat hoogopgeleide Sy­riërs uit hun regio wil halen, zich niet bekommerend over wat zo'n braindrain met deze regio doet.

De reden om migranten binnen te laten was altijd een Nederlands particulier belang (bij de gastarbeiders, bij de Polen ook), dan wel een echte of veronderstelde morele plicht – iets met wetten en verdragen ook. Maar het duurde ook nooit lang tot er Grote Voordelen bij waren bedacht.

Feiten worden niet erg op prijs gesteld, als het gaat om immigratie, integratie en islam. Die verstoren het wensdenken en vergroten het ongemak. Dan liever kromme redeneringen en verzonnen feiten.

Elsevier nummer 51, 19 december 2015

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

De Duitse “vluchtelingen”politiek is geen daad van medemenselijkheid

Geplaatst op 24 december 2015

Afbeelding

Vanzelfsprekend willen deze Bondsregering en haar paladijnen, de massamedia, ons dat laten geloven, maar het is een grote leugen. De huidige vluchtelingenpolitiek van Duitsland begunstigt de meest gewelddadige elementen die deze planeet op het moment te bieden heeft. Mannen, die zijn opgegroeid in culturele kringen, waarin de vrouwen totaal geen rechten en zelfbeschikking hebben en die met hun geweld de vrouwen tot huwelijken, seks en huishoudelijke werkzaamheden dwingen. Deze mannen worden thans door onze regering bevoorrecht ten opzichte van de eigen vreedzame Duitse bevolking. Zij worden door onze regering beter behandeld dan mensen die verder ontwikkeld zijn, meer vreedzaamheid tentoonspreiden en het aldus eerder verdienen om beschermd en gestimuleerd te worden.

In plaats daarvan misbruikt deze Duitse regering de Duitse belastinggelden zodat deze, ten zeerste geweld-verheerlijkende, culturen (wat zich niet in de laatste plaats uit in de verheerlijking van een geweldpleger als profeet, die vrouwen onderdrukt en kinderen ontmaagd heeft) zich in Duitsland kunnen vestigen. Zelf door hun innerlijke geweld-energieën nog niet in staat om zo’n ontwikkeling op te bouwen zoals een vreedzaam volk, overrompelen deze onderontwikkelde energieën thans Duitsland nagenoeg. Deze daad van barbaarsheid echter wil deze regering, gezamenlijk met haar paladijnen, verkopen als een daad van medemenselijkheid, maar medemenselijkheid betekent niet dat men het geld van vreedzame volkeren gebruikt zodat de meest gewelddadige culturen die op deze planeet te vinden zijn zich binnen hun gelederen kunnen vestigen. Daardoor wordt namelijk het geweld op deze planeet gestimuleerd, ten nadele van alle vreedzame individuen. Zo is, onder de dekmantel van medemenselijkheid, een hele asielindustrie er mee bezig Duitsland onherroepelijk te vernietigen.

Afbeelding

Wat deze asielindustrie doet is: de geweld-verheerlijkende culturen op deze planeet nog te versterken in hun verheerlijking van een gewelddadig mens. Ze beloont quasi de mens- en vrouwen verachtende cultuurkring op deze planeet er nog voor dat ze een vrouwen onderdrukker en kinder-ontmaagder volgen als profeet. Iemand, die de ongelovige Duitsers afgeslacht en het land uit gejaagd zou hebben. Aldus werkt iedere Duitser momenteel voor de vernietiging van zijn eigen land en voor de vernietiging van een vroeger vreedzaam gebied, waarin de afgelopen 1400 jaar de vestiging van verheerlijkers van geweldplegers door vooruitziende, Verlichte, intelligente autoriteiten verhinderd werd. Deze bescherming tegen een barbaarse cultuur werd de Duitsers nu door de Duitse regering ontnomen. In een daad van volksverraad zorgde de Duitse regering er voor dat dit land door verheerlijkers van een geweldpleger werd overspoeld. Met mensen, die in principe niet eens begrijpen dat vrouwen en mensen van een zelfbeschikkingsrecht verzekerd zouden moeten zijn. Mensen, die tot op dit ogenblik nog denken dat het Goddelijk is om hun omgeving door middel van geweld aan zich te onderwerpen.

Afbeelding

De Duitse regering heeft thans de vestiging in Duitsland voor deze clientèle mogelijk gemaakt. Zij heeft geen opheldering gegeven over het feit dat alle moslims over de hele wereld een gewelddadig mens als profeet volgen, noch heeft zij ervoor gezorgd dat Duitsland niet door deze barbaarse cultuur overrompeld werd. In plaats daarvan laat ze iedereen die nog als daad van medemenselijkheid probeert zijn volk over dit verraad aan zichzelf te informeren openlijk aan de schandpaal te nagelen.

Als een massa hyena’s storten de opiniemakers in Duitsland zich op iedereen die de idiote en valse “politieke correctheid” in Duitsland in twijfel trekt. Een heel leger van debiele, zombie-achtige creaturen doet aldus de hele dag niets anders dan het geweld in Duitsland stimuleren met de ingeprente gedachte toch te ageren aan de kant der medemenselijkheid. In een zelfvernietigende waan wordt zo alles vernietigd wat het vroeger zo vreedzame Duitsland in meer dan 60 jaar heeft opgebouwd. Een plek, waar vrouwen zelf hun partner mochten kiezen, waar homoseksuelen hun neigingen onbekommerd konden bedrijven en feministische vrouwen niet meteen werden gegeseld en gestenigd.

Van deze voordelen moet het Duitse volk nu langzaam maar zeker steeds meer afscheid nemen, totdat dit gebied uiteindelijk door de ongecontroleerde toestroom van verheerlijkers van geweldplegers in precies dezelfde toestand wordt omgezet als die waar deze verheerlijkers van geweld vandaan gekomen zijn.

Bron: http://petraraab.blogspot.nl

Auteur: Petra Raab

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2015/12/24 ... elijkheid/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Jihad: “Alles is de schuld van het Westen!”

Geplaatst op 1 januari 2016

Afbeelding
Duizenden illegalen steken illegaal te voet de grens naar Slovenië over.

Zo was het niet bedoeld. In 1995 ondertekende een serie EU-lidstaten het Verdrag van Schengen, dat sinds 1999 bestanddeel is van het Europees recht. De regeringen die ondertekenden, beloofden dat zij hun binnengrenzen zouden opheffen, daartegenover beloofden de EU-autoriteiten Europa´s buitengrenzen te controleren. Daarna echter faalden de EU-autoriteiten op spectaculaire wijze en verzuimden het hun deel van het akkoord na te komen, terwijl ze nog steeds van de Schengen-landen eisten hun grenzen open te houden. Wat er is gebeurd, is zo klaar als een klontje: de EU heeft haar spullen ingepakt, is vertrokken en heeft de bevolking aan zichzelf overgelaten.

Helaas heeft de politiek voor het exacte tegendeel gezorgd van hetgeen ze had beweerd naar te streven. In plaats van tolerantie zien we nu splijting en onoverkomelijke vijandigheid tussen culturen en etniciteiten, die vaak niets anders met elkaar gemeen hebben dan de wens om zoveel mogelijk uit de openbare kassen te persen als ze maar kunnen. In plaats van “integratie” zien de Europeanen afgrenzing, laagdrempelige oorlogsvoering, terrorisme, No-Go-Areas, verkrachtingsgolven, moord en chaos.

Het kan de regeringen, parlementsmeerderheden en de sterren op de universiteiten, in de media en op de veldherenheuvel van de cultuur onmogelijk ontgaan zijn dat hun grandioze multiculturele, islamofiele spel niet het resultaat heeft opgeleverd dat zij aan het argeloze publiek hadden beloofd: desondanks beweren de meesten van hen tot op de dag van vandaag dat de ongebreidelde immigratie uit de islamitische wereld en Afrika een onbetwistbare zegen voor Europa zou zijn.

Weliswaar hebben enkele notabelen in het kader van deze zogenaamde “vluchtelingencrisis” het draaiboek weggegooid en hun zorgen tot uitdrukking gebracht dat de immigratie buiten controle is geraakt; maar de Europese regeringen staan het nog steeds toe dat miljoenen zogenaamde vluchtelingen alle grenzen oversteken en zich vestigen waar het hen uitkomt. Volgens informatie van de met de bewaking van de EU-buitengrenzen belaste EU-instantie Frontex hebben tussen januari en november 2015 meer dan 1,5 miljoen illegalen de Europese grenzen overschreden.

Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen het volk en zijn heersers. Op een conferentie, die onlangs werd georganiseerd door de Danish Free Press Society om de tiende verjaardag van de beroemde Mohammed-cartoons te vieren, merkte de Britse politieke analist Douglas Murray op dat de bevolking van de Europese landen op tientallen jaren van leugens en misleiding reageert door bij verkiezingen op die politieke partijen te stemmen die enkele jaren geleden nog als “racistisch” en “fascistisch” verguisd werden. Marine Le Pen is een sterke kandidaat voor de in 2017 in Frankrijk plaatsvindende presidentschap-verkiezingen.

De politieke aardbeving met de meeste gevolgen die in Europa plaatsvond, was echter wellicht de 180 graden ommekeer van de Deense sociaaldemocraten. Enkele jaren geleden waren ze nog onverbiddelijke voorstanders van de islamitische massa-immigratie en sloegen op iedereen in die het waagde te twijfelen aan de van de verbreiding van de islam uitgaande “culturele verrijking”.

Maar op 18 december schreef Henrik Sass Larsen, de voorzitter van de parlementsfractie van de Deense Sociaaldemocratische Partij:

“De massale immigratie en de op dit moment naar Europa en Denemarken komende vluchtelingenstroom zijn van een omvang die al spoedig zullen doen twijfelen aan de fundamentele voorwaarden waarop onze samenleving is gebaseerd ... Volgens onze analyse zullen de zwaarwegende economische gevolgen, die het huidige aantal vluchtelingen en migranten met zich meebrengen, al binnen enkele jaren iedere handelingsspeelruimte bij de staatsfinanciën opvreten. De geschiedenis laat zien dat immigranten uit niet-westerse landen moeilijk in de arbeidsmarkt te integreren zijn; dat geldt ook voor de Syriërs die nu komen. Hoe meer, des te moeilijker, des te duurder ... Uiteindelijk komt onze analyse tot de slotsom dat wij, gezien de vroegere ervaringen die we in onze samenleving hebben opgedaan met de integratie van niet-westerse personen, nu voor een sociale catastrofe staan als we voor tienduizenden moeten zorgen die naar onze samenleving gestuurd worden. Iedere kleine vooruitgang bij de integratie wordt teniet gedaan. ... Daarom is onze conclusie helder: We zullen alles in het werk stellen om het aantal naar ons land komende niet-westerse vluchtelingen en immigranten te beperken. Daarom zijn we ver gegaan – veel verder dan we ooit hadden gedacht. ... Dat doen we, omdat we onze verzorgingsstaat niet zullen opofferen in naam van het humanitarisme. Want de verzorgingsstaat ... is het politieke project van de Sociaaldemocratische Partij. Hij is een samenleving, die op de principes van vrijheid, gelijkheid en solidariteit is opgebouwd. Massa-immigratie, zoals bijvoorbeeld in Zweden, zal onze verzorgingsstaat ondermijnen.”

Blijkbaar heeft de Deense Sociaaldemocratische Partij – de architect van het Denemarken zoals wij dit kennen – begrepen dat er een politiek kapitaal verdedigd dient te worden. Ze lijkt eindelijk begrepen te hebben dat ze, als ze haar verdwijnende aantal stemmen wil behouden, haar verworvenheden niet langer mag verkopen.

Als de Sociaaldemocratische Partij datgene wat ze zegt serieus bedoelt, dan zal dat – kun je speculeren – ook invloed op sociaaldemocratische en socialistische partijen in andere Europese landen hebben.

Echter – en ook daar heeft Douglas Murray op gewezen – westerlingen lijden onder het idee dat, om het even hoeveel Jihadisten, moordenaars en terroristen ook mogen beweren dat hun daden gemotiveerd zouden zijn door hun liefde tot Allah, zij dit onmogelijk zo zouden kunnen bedoelen. Hier moeten andere “oorzaken aan ten grondslag” liggen, waarvan diegenen die het geweld plegen zich niet bewust zijn, die goed bedoelende westerlingen hen graag willen noemen: het oude westerse imperialisme, eeuwenlange vernedering, racisme, Israël, de kruistochten, armoede, buitensluiting, de Mohammed-cartoons enz. en vanzelfsprekend is dit allemaal de schuld van het Westen!

Zolang we in het Westen de moslims niet serieus nemen als ze zeggen dat ze een bloedige Jihad voeren, omdat het hun religieuze plicht zou zijn, zullen we de aanval op het Westen, die op dit moment aan de gang is, nooit terugslaan.

Het jongste voorbeeld voor de bovengenoemde houding vond vorige week plats, toen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie werd ingebracht – H. Res. 569 – die in een van de weinige landen waarin nog vrijheid van meningsuiting heerst de censuur wil invoeren. Deze resolutie voegt zich in het tienjarenplan van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), dat ernaar streeft om wereldwijd welke vorm van kritiek op de islam dan ook te bestraffen.

Zolang de regerenden niet bereid zijn hun bevolkingen ervoor te beschermen overrompeld te worden door vreemdelingen, waarvan velen blijkbaar bereid zijn om hen schade toe te richten, zullen we waarschijnlijk blijven meemaken dat de autochtonen de bescherming in eigen handen nemen. Op 16 december bijvoorbeeld vond er in de kleine Nederlandse stad Geldermalsen een gewelddadig protest plaats toen de gemeentelijke autoriteiten probeerden achter de rug van de plaatselijke bevolking om een asielcentrum op te richten. Zonder twijfel werden de autoriteiten compleet verrast door het activisme.

Westelijke samenlevingen zijn gebaseerd op een onuitgesproken verdrag tussen de soeverein en het volk: de soeverein – de koning, de president, de regering – belooft de wet en de orde te handhaven, zijn volk tegen geweld en overvallen van buitenaf te beschermen en criminelen te arresteren en te bestraffen. Als tegenprestatie beloven de burgers de wet niet in eigen handen te nemen. Daaruit komt voort dat wanneer de staat het verzuimt om zijn deel van deze handelsdeal te doen, het recht – ja, zelfs de plicht – om zichzelf, het gezin, de buren en de gemeenschap te verdedigen weer bij de burgers komt te liggen.

In Zweden vond de afgelopen tijd een golf van branden in asielonderkomens plaats. Volgens de Deens-Zweedse website “Snaphanen” werden er de afgelopen zes maanden 40 incidenten geregistreerd, waarbij gebouwen, die dienden als onderkomen voor “asielzoekers”, op mysterieuze wijze zijn afgebrand – zonder dat daarbij persoonlijke slachtoffers vielen. Geen van de daders werd gevonden, niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de daden opgeëist. Alles lijkt behoorlijk goed georganiseerd te zijn.

Zal het activisme van burgers Europa redden? Waarschijnlijk niet. Delen van het continent zjin al veel te ver afgedreven om nog gered te kunnen worden. Zweden is een bankroet land, zoals Ingrid Carlqvist in talrijke artikelen op Gatestone heeft uitgelegd. In Duitsland zou in het jaar 2020 sprake kunnen zijn van 20 miljoen moslims.

Waarschijnlijk zijn we over het punt heen waarop daadwerkelijk nog veranderingen door de politiek in de gebruikelijke zin bereikt kunnen worden, doodeenvoudig omdat de desbetreffende centrale machten te zwak zijn om hun wil aan het hele staatsgebied te kunnen opleggen. Dit zal het einde van het Europa zijn zoals wij het kenden, en mensen, die het niet kunnen verlaten of besluiten op hun post te blijven en te vechten, zullen helemaal op zichzelf zijn aangewezen – en zullen waarschijnlijk te maken krijgen met compleet nieuwe vormen van de sociale organisatie.

Ten eerste zal de verzorgingsstaat afscheid nemen. Krimpende bevolkingen zijn niet in staat om genoeg belasting op te brengen om massa´s immigranten te verzorgen, die zo weinig kwalificaties meebrengen dat ze praktisch niet aan een baan te helpen zijn of die niets aan de samenleving van de “ongelovigen” willen bijdragen.

Hoe zal het post-Europa eruit zien? Denk maar aan Noord-Ierland ten tijde van de problemen of aan het voormalige Joegoslavië tijdens de burgeroorlog in de jaren-90.

Als staten in elkaar zakken, is veiligheid de eerste zorg van de mensen. Wie kan en zal mijn gezin en mij beschermen?

Lange tijd sprak men in Europa van “parallelsamenlevingen” – waar de staat ophoudt als uniform publiekrechtelijk lichaam te fungeren – die door de culturele, religieuze en politiek-juridische scheiding van niet-moslims en moslims in niet te verenigen en tegenstrijdige enclaves ontstaan.

Onder Deense demografen schijnt zich steeds meer het besef te verbreiden dat immigranten uit de Derde Wereld en hun nakomelingen, met of zonder staatsburgerschap, voor het eind van de eeuw de meerderheid zullen vormen. Een groot deel van deze Derde Wereldbevolking zal islamitisch zijn, en al lang voor het midden van de eeuw zal het aantal moslims in Denemarken groot genoeg zijn om de bevolkingssamenstelling en het karakter van het hele land onomkeerbaar te veranderen.

Zal de niet-integratie van de moslims zorgen voor het einde van de seculiere staat zoals wij die kennen? Waarschijnlijk. Religie – of nauwkeuriger gezegd: de islamitische ideologie die geen scheiding kent tussen religie en politiek – wordt onder steeds meer Deense moslims beschouw als het constituerende principe. Met het oog op de steeds sterker wordende islamitische instellingen zal de sharia-rechtbank als georganiseerd principe van de islamitische parallelsamenlevingen noodzakelijkerwijs steeds machtiger worden.

Hoe zal de oude Deense – en nominaal christelijke – bevolking op deze verandering reageren? Dat zal er grotendeels van afhangen welk georganiseerd principe het karakter van de Deense parallelsamenlevingen zal bepalen. Hierbij komen twee mogelijkheden naar voren: “Denendom” en “Christendom”. Het “Denendom” zou waarschijnlijk een samenleving met zich meebrengen die is gebaseerd op een nationalistische of etnische mythe, terwijl het “Christendom” etnisch meer omvattend zou zijn en de nadruk zou leggen op de joods-christelijke en humanistische wortels.

In ieder geval is het heel moeilijk om te zien hoe de seculiere staat kan overleven, omdat het de parallelsamenlevingen niet zal worden toegestaan om zichzelf te definiëren of over hun politieke systemen en de wijze van regering te beslissen. Ze zullen constant gedwongen zijn om te laveren, als reactie op de doelen op de lange termijn en huidige handelingen van “de ander” – zoals we bijvoorbeeld in Bosnië, Kosovo, Libanon, Noord-Ierland en de Baskische provincies hebben gezien.

Onder deze omstandigheden zal het moderne systeem van de soevereine territoriale staat waarschijnlijk instorten. We kunnen slechts gissen wat er in zijn plaats zal komen.

Bron: http://de.gatestoneinstitute.org

Vertaling: Stefan Frank

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Auteur: Lars Hedegaard

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/01 ... et-westen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Islam, polygamie en asielzoekers

Geplaatst op 4 januari 2016

Stel, je leeft in een land waar iedere man meerdere vrouwen mag ‘hebben’, of eigenlijk, laat de aanhalingstekens maar weg, want in die landen is ‘hebben’ inderdaad gewoon hebben. In het algemeen dus: islam-landen. En wat dan, als de gebruikelijke jongen-meisje verhouding bij geboorte leidt tot een ongeveer vergelijkbare verhouding man-vrouw in de huwbare leeftijd?

Dan is er (jongens gaan wat makkelijker dood aan meisjes, en om dat te compenseren worden er -zonder ingrijpen- iets meer jongens dan meisjes geboren) sprake van een evenwicht tussen aanbod en vraag. Tenminste, in beschaafde landen waar men de polygamie niet kent, althans die niet met huwelijkse status beloont.

Polygamie verandert dat, want als 1 man met wel 4 vrouwen mag trouwen (en er ook nog bijzitten op na mag houden, en slavinnen en wat niet al), dan zijn er dus voor tenminste 3 van de 4 mannen geen vrouw. Het laat zich raden dat in een dergelijk systeem vooral de mannen die zich dat veroorloven kunnen, aan hun trekken komen, en de rest met het kortste strootje in de hand er het beste van probeert te maken. De mannen met vrouwen hebben er alle belang bij niet lastig gevallen te worden of te moeten waken voor loslopende mannen die hun overspelige kansen proberen te grijpen. Die moeten dus bij voorkeur uit de samenleving verwijderd worden, óf door ze seks na hun dood te beloven en hen zo tot het oorlogspad te verleiden, óf door ze op welke andere manier dan ook weg te werken. Enfin,kijk hoe het bij onze naaste soortgenoten, de mensapen, gaat. Zo werkt het dus: de zilverback of andere dominante man, zet de jongere mannetjes uit de groep, en breng de rest van zijn leven door met de vrouwtjes en het bewaken daarvan tegen de om zijn harem heen zwermende mannetjes. En ja, hij weet het, vroeger of later is er één die hem van zijn zo zwaar bevochten troon stoot, en het spel begint weer van voren af aan.

De enige manier om enige rust in de harem te houden is dus: óf de overtollige mannetjes dood, óf de overtollige mannetjes weg, maar dan ook echt weg. Why fight over land if you can fight over women, schijnt een bekend socio-biologisch adagium te zijn.

Inmiddels wordt Europa overlopen door een stroom mensen, waarvan makkelijk is vast te stellen dat die veelal geen vrouw of kind zijn, maar mannen in de huwbare leeftijd. Mannen die wel willen maar niet kunnen huwen, gewoon omdat zij vanwege hun lage status in eigen land niet in aanmerking komen. De kans dat er onder deze mannen veel tandartsen, ingenieurs en advocaten zijn is reeds op die grond onaannemelijk. Die mannen blijven namelijk gezellig thuis bij vrouw(en) en kinderen.

En die mannen die hierheen komen, die hebben dus gebruikelijk helemaal geen gezinnen die ze achter gelaten hebben. Die mannen willen juist gezinnen, en die kunnen ze in eigen land niet krijgen, want daarvoor zijn ze daar niet rijk en succesvol genoeg. Als huwelijkspartner zullen ze ook in het westen niet aantrekkelijk zijn voor de vrouwen hier, omdat het nu eenmaal mannen zijn met ook in eigen land een lage status.

Maar een wonder, want wat gebeurt er als deze mannen een verblijfsstatus in het westen krijgen, of beter nog, een paspoort. Iets wat deze eens zo onbeminde mannen de sleutel tot het paradijs moet lijken: de mogelijkheid met de nieuwe, westerse status alsnog een huwelijk met iemand uit het thuisland aan te gaan. Niet alleen de kool, ook de geit kan nu gespaard blijven, en over wie een wolf zal wezen, heb ik het maar even niet.

Was ik een man die in mijn geboortegrond nog niet eens een oppervlakkig contact zou kunnen hebben met iemand van de andere sekse (als ik ze al zou kunnen zien met al die lappen erover heen), ik zou het wel weten, ik ging daar waar ik mijn huwelijkskansen (nou ja, voortplantings- kansen dus) zou kunnen verbeteren.

Bovenstaande is niet de enige verklaring voor de tsunami van huwbare mannen die Europa overspoelt, maar wel eentje die ik gek genoeg, nooit ergens heb zien genoemd.

Te erger omdat als dit mede een verklaring is voor de stroom, dit tevens betekent dat Europa die mannen niet meer kwijt raakt (temeer daar de huwbare leeftijd ook zo een beetje samenvalt met de strijdlustige), want gaan ze terug, dan gaan hun vrouw(en) weer naar een ander.

En inderdaad, ik heb hier geen enkel onderzoek naar gedaan, maar dat is niet erg, want wat waarheid is weet je al voor dat je die gaat onderzoeken.

Caroline

http://www.geennieuws.com/2016/01/islam ... elzoekers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie en de EU

Bericht door Pilgrim »

Het Romeinse Rijk en de EU – een parallel

Geplaatst op 8 januari 2016Over de miskende parallellen tussen twee heerschappij-systemen in het verleden en het heden.

Uit het mislukken van het Romeinse wereldrijk kunnen enkele lessen voor ons heden worden afgeleid. Sinds de Klassieke Oudheid bestonden er enkele grote rijken die probeerden Europa (of delen van Europa) sluipend, maar meestal met geweld, onder hun visie te verenigen en de staten en volkeren geen of slechts beperkte soevereiniteit toe te staan. Zo´n proces maken we nu opnieuw mee in de vorm van de “Europese Unie”. Net zoals eens het wereldrijk van de oude Romeinen volgt ze een expansieve koers, die heel Europa onder één visie, onder één instituut, moet besturen en haar lotgevallen dient aan te sturen. Een koers die niet in naties en volkeren denkt, maar zijn machtsaanspraak op imperialistische wijze over de grenzen van de naties heen schuift. Het recht op zelfbeschikking van de verschillende volkeren wordt door beide systemen gezien als bedreiging van de eigen macht.

Terwijl het mislukken van veelvolkeren rijken zonder gemeenschappelijke nationale visie aantoont hoe breekbaar en onzeker zulke experimenten uiteindelijk zijn. dit leerde de geschiedenis ons in het Romeinse Rijk, in Tsjecho-Slowakije (tweemaal), in de Sovjet-Unie, in Oostenrijk-Hongarije, in Joegoslavië, in de Oekraïne. Verder nog in België, Spanje, Groot-Brittannië enz. Overal daar waar verschillende naties en ook confessies onvrijwillig onder een dak werden gedwongen, kwam en komt het onvermijdelijk tot belangenconflicten, die zich kunnen uiten van spanningen via onlusten tot aan uitgegroeide burgeroorlogen toe.

Het multinationale denken en het expansieve streven naar de macht zijn echter slechts twee fatale bestanddelen die het Romeinse Rijk en de EU verenigen. Een wezenlijke les die aanzienlijk bijdroeg aan de ondergang van het Romeinse wereldrijk wordt door de EU eveneens miskend:

Het Romeinse Rijk mislukte mede daarom, omdat het niet in staat was om de verschillende volkeren te integreren en een “cultuur van de tolerantie” in het kader van zijn toenemende zwakte onderhield. Toen in het jaar 375/376 de bestorming van Europa door de Hunnen begon, drongen talrijke Germaanse stammen op naar de Romeinse grenzen en eisten als vluchtelingen binnengelaten te worden en bescherming van Rome. In het geloof in de eigen welvaart en de eigen superioriteit liet Rome de gotische vluchtelingen hun gang gaan, die zich in het oosten van het rijk vestigden. De legerscharen van de Germanen, die noch verzorgd noch geïntegreerd konden worden, rebelleerden echter na enkele jaren tegen de Romeinse heerschappij.

In de Slag bij Adrianopel (9 augustus 378) konden de binnengelaten Germanen het leger van de Romeinen vernietigend verslaan. Deze verzwakking van Rome, veroorzaakt door massa-immigratie en ontbrekende nationale verbondenheid in het Romeinse staatsgebied, breidde zich uit en leidde daarna tot een verdere ondermijning van de Romeinse grenzen, die met de herhaaldelijke Germaanse verovering van de wereldhoofdstad Rome het einde van het wereldrijk inluidden. Staatsconstructies zonder gemeenschappelijke, culturele, nationale, ideële of religieuze fundamenten zijn altijd kwetsbaar en instabiel.

Dit besef weerspiegelt zich eveneens in de figuur van Arminius (Hermann), de vorst van de Cherusken. Als zoon van Germaanse ouders groeide hij in het hoge gezelschap van Rome op, verwierf het Romeinse staatsburgerschap en werd officier. Hij leefde als een romein onder de Romeinen. Hij was echter geen Romein, maar bleef ondanks de volledige integratie in de samenleving van Rome altijd een Germaan. Als zodanig smeedde hij een bondgenootschap van Germaanse stammen om de eigen Romeinse strijdkrachten in de Slag bij het Teutoburger Woud (9 tot 11 september in het jaar 9 na Chr.) totaal te vernietigen. Bloed is dikker dan water, afkomst is sterker dan alle papieren en identiteitsbewijzen. Dit nationale aspect wordt door de voorstanders van de “Verenigde Staten van Europa” consequent ontkend en daardoor, ook ten nadele van zichzelf, miskend.

Bron: www.youtube.com

Auteur: “TheSargon87”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/08 ... -parallel/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Václav Klaus: Congresrede over het thema migratie

Geplaatst op 30 januari 2016

Afbeelding
Václav Klaus tijdens zijn congresrede in Wenen.

Hartelijk dank voor de uitnodiging voor het Vienna Congress Com.sult 2016 en voor de gelegenheid weer een keer in Wenen te mogen spreken. Het Vienna Congress Com.sult vormt al enkele jaren een vast onderdeel in mijn agenda. Hartelijk dank voor zijn organisatie. Hopelijk zal het voort blijven bestaan. Ieder jaar is er sprake van nieuwe thema´s, niet altijd even aangename. Deze keer echter heel specifiek. De huidige migratiegolf is geen normaal probleem, geen normale partiële crisis die komt en weer gaat.

Zo eenvoudig is het vandaag helaas niet. Deze keer is het een multi dimensionale crisis. En niet alleen een crisis. Deze keer is het de oorlog van de Europese politieke, intellectuele en mediale elites met de meerderheid van de Europese bevolking om de toekomst van Europa, om het behoud van de Europese cultuur, de beschaving, de levensstijl en de religie. Aan de ene kant staan de politiek correcte, progressieve, ruimhartige en royale, on-egoïstische, Groen georiënteerde, in de complete Europese context denkende en in de verte kijkende goedmenschen, en aan de andere kant de egoïstische, kortzichtige, empathie-loze, reactionaire, niet voldoende medelijden en barmhartigheid voelende mensen.

Wellicht ziet u dat anders, maar zo werd het in de media, in de politiek en in de intellectuele wereld geïnterpreteerd. Zulke interpretaties moeten we resoluut van de hand wijzen en met hen hun fundament – de ideeën van het multiculturalisme, van de politieke correctheid en van het Europeïsme, die deze interpretaties brengen, mogelijk maken en rechtvaardigen. Deze ideeën zijn gebaseerd op het geloof dat de van boven georganiseerde, niet spontane en niet authentieke unificatie van Europa en de daaraan verbonden ontbinding van de historische Europese landen (natiestaten) noodzakelijk en van algemeen belang zijn, die ons naar de gelukkige toekomst zullen brengen. Bij deze ideeën ben ik zeer voorzichtig. Deze woorden of woorden van gelijke strekking. Hoop en beloftes heb ik in de periode van het communisme meermaals gehoord.

De huidige migratiegolf is geen toeval en geen gebruikelijke migratie, die we uit de geschiedenis kennen. De oude, traditionele migraties verliepen meestal spontaan, individueel, met korte tussenpozen, langzamerhand, langzaam, ongeorganiseerd. De huidige mars naar Europa is niet individueel, niet gradueel, niet langzaam, niet vanuit de nabijheid, en zeker niet als uitdrukking van pure wanhoop van de migranten. De huidige migranten werden door ons – niet alleen impliciet, maar ook expliciet – uitgenodigd. In het verleden was dat nooit zo.

Wij zijn verantwoordelijk voor de huidige migratiegolf. De huidige mars naar Europa is het gevolg van het Europese onverantwoordelijke gedrag, het gevolg van de de-democratisering van Europa, het gevolg van het huidige postdemocratische Europese integratiemodel. Zij is niet een direct en rechtstreeks gevolg van het bestaan en de geruïneerde en zich in oorlog bevindende landen in het Nabije Oosten of Noord-Afrika. De mensen daar vormen nu een migratiepotentieel. Dat is niet voldoende. Het aanbod heeft ook altijd vraag nodig en in dit geval kwam de vraag voor het aanbod. De gelijktijdige massale migratie werd door de Europese politieke elites veroorzaakt en in het leven geroepen. De migranten werden uitgenodigd. En wel met opzet. Dat noem ik de expliciete uitnodiging.

De impliciete uitnodiging is verbonden met de langdurige politiek in Europa, met het huidige Europese politieke, sociale en economische systeem en met de architectuur van de Europese integratie. Dat alles hebben velen van ons – ook hier – al lange tijd, in verband met andere, steeds vaker voorkomende Europese crises of mislukkingen, bekritiseerd.

Men zou hier nu heel lang kunnen spreken over het paternalistische sociale systeem in Europa. Men zou kunnen spreken over de contraproductieve substantie van het model van de sociale markeconomie, over de prioriteit die de vrijheid voor de verantwoordelijkheid in ons denken en gedrag krijgt, over de verzwakking van de motivatie van de Europese samenleving met betrekking tot werk en prestatie, over het multiculturalisme en zijn schaduw – de ideologie van de politieke correctheid. Deze ideologie geeft de minderheden voorrang boven het individu en voor het geheel, wat vernietigend is.

Deze mengeling van ideeën en gedragspatronen, deze onverantwoordelijke, collectivistische, heterogene, niet gesloten en niet coherent geformuleerde doctrine, die nog op haar Karl Marx wacht, is de oorzaak van vele Europese problemen (en crises) die wij meemaken. Iets is echter anders nu. “Wat enkele jaren geleden”, zegt de Oostenrijkse politieke wetenschapper Stefan Haderer, “nog als toekomstscenario´s met een fatale ontwikkeling werd beschreven, is al lang realiteit geworden.” De kort geleden begonnen (nog niet geculmineerde) migratiecrisis bezit alle noodzakelijke aspecten van de crisis die op de substantie van onze beschaving is gericht. In deze crisis zie ik de werkelijke bedreiging van Europa, die iets heel anders is dan onze al lange tijd voortdurende economische stagnatie, inefficiëntie, staatsschulden, relatieve achtergeblevenheid in vergelijking met andere continenten, onze langzame vergrijzing, enz.

Met mijn langdurige collega en medewerker Jiří Weigl samen hebben we enkele weken geleden een klein boek over dit onderwerp geschreven. Het werd uitgegeven onder de titel, die ik in het Duits als “De volksverhuizing” vertaal. In het boek hebben we het over de hierboven genoemde impliciete en expliciete uitnodiging. We zien de motiveringen van de Europese politieke elites om haar toe te staan, niet vanwege hun ruimhartigheid of barmhartigheid, niet uit zorg over het lage geboortecijfer in Europa, niet als poging om voor nieuwe arbeidskrachten uit het buitenland te zorgen. Deze mensen willen iets anders. Ze willen een nieuw Europa en daarvoor hebben ze als bouwsteen nieuwe Europeanen nodig. Ze hebben mensen nodig die geen diepe wortels in de oude Europese landen hebben, die voldoende kneedbaar zijn, en die in staat zullen zijn om de utopische toekomst van de huidige Europese elites te realiseren.

De Europese elites willen de mensen veranderen, wat tragisch maar helaas succesvol kan worden. Daarop werden de mensen in Europa al lange tijd voorbereid. De vrijheid van meningsuiting is opnieuw beperkt. Bepaalde vragen en antwoorden zijn niet meer toegestaan. De beroemde Franse schrijver Michel Houellebecq heef tin zijn laatste roman “Soumission” (“Onderwerping”) deze gevaarlijke tendensen en de daaruit voortkomende bedreiging van Europa omschreven. Zijn wij in staat en bereid om dit boek (en gelijksoortige boeken) te lezen, te begrijpen en serieus te nemen? Wat moet er nóg allemaal gebeuren?

Het heeft nog andere negatieve consequenties. Als een crisis op ons continent in de laatste, d.w.z. in de EU-tijd ontstaat, horen we altijd hetzelfde: we hebben meer Europa nodig. Deze zin is tegelijk tweemaal fout. De schrijvers van deze slogan wilden ons vertellen dat zij “meer EU willen”, wat iets heel anders is dan meer Europa. Ook deze thesen ken ik heel goed. In het verleden hebben we de gelijksoortige slogan “meer socialisme” of “meer communisme” vaak gehoord. Destijds hadden we teveel communisme en ook nu hebben we teveel Europa, of beter gezegd teveel EU. We zouden het respect voor de staatkundige soevereiniteit van de Europese landen moeten terugkrijgen. En we zouden de sluipende toename van de inmenging van Brussel in nationale aangelegenheden van de verschillende EU-landen zo spoedig mogelijk moeten stoppen.

We zij al te ver gegaan en we – hoop ik – weten dat we ons een voortzetting van het huidige passieve gedrag niet meer kunnen veroorloven. We hebben geen tijd meer en we hebben geen recht om nog eens een decennium te verspillen met nietsdoen. Deze instelling zullen onze kinderen en kleinkinderen niet vergeven.

Voor een ommekeer hebben we meer dan de vandaag bediscussieerde oppervlakkige, niet diepgaande partiële veranderingen en hervormingen nodig. We hebben een radicale verandering van ons economische en sociale systeem en van het model van de Europese integratie nodig. Om dat te doen is absoluut noodzakelijk voor onze toekomst.

Thuis, in onze thuissituatie, in de Tsjechische Republiek heb ik in mijn begin december gepubliceerde boek de regering en de parlementspartijen het volgende voorgesteld:

• het idee van de hand te wijzen dat Europa (en de Europese Unie) het eigendom van mevrouw Merkel en “haar” Brussels administratiekantoor zou zijn en dat de kritiek op haar politiek een “afkeren van Europa”, de toegenegenheid tot andere partners, ondankbaarheid en gebrek aan solidariteit zou zijn;
• te begrijpen dat het om het overleven van de natiestaten gaat en daarom niet toe te staan dat de emigratie het voorwendsel wordt voor de verdere afgedwongen onderdrukking van onze staatkundigheid en soevereiniteit;
• hersenschimmen over de “Europese” oplossing van de migratiecrisis af te wijzen en zonder compromis te staan op de prioriteit van de nationale oplossing die het vereist om ons door niemand migranten te laten opdringen;
• onwaarachtige clichés af te wijzen dat de opname van migranten een hulp voor de mensen zou zijn, wier leven in gevaar is. Voor het overwegende deel komen er mensen naar Europa uit landen, waarin ze niet in direct gevaar voor hun leven verkeren;
• de naleving van de bestaande Europese en internationale verdragen evenals onze wetten op migratiegebied – net zoals in alle andere gevallen – te eisen en welke verandering dan ook vooraf laten gaan door een referendum;
• actief Europese bondgenoten (de landen van de Visegrád-groep, verschillende Duitse of wellicht Oostenrijkse deelstaten, enkele Balkanlanden) te zoeken en het dreigen en de druk van de kant van de Europese grootmachten niet toe te staan;
• de regering moet een open politiek bedrijven om de publieke opinie in eigen landbreed te informeren en niet bang zijn op de mensen te steunen;

Iets dergelijks zouden alle landen van Europa moeten doen. Hopelijk staan mijn voorstellen niet ver van uw ideeën af.

Václav Klaus, Vienna Congress Com.sult 2016, House of Industry, Wenen, 19 januari 2016.

Bron: www.klaus.cz

Auteur: Václav Klaus

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/30 ... -migratie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Prestigieus nieuw onderzoek: ‘Vluchtelingen’ leveren geen economische bijdrage

Door Joost Niemöller, 1 maart 2016

Afbeelding

Ook in de Duitse media begint nu heel voorzichtig het besef te dagen dat het niet waar is wat Merkel zegt omdat ze het gelooft. De zogenaamde vluchtelingen die in onvoorstelbare massa’s afgelopen jaar Duitsland zijn binnen gedrongen en die niet aflatend blijven binnen dringen, zijn niet goed voor de vergrijzing, zijn niet goed voor de arbeidsmarkt, zijn helemaal nergens goed voor, behalve voor het dempen van het oneindige, zieke, schuldgevoel waaronder de Duitsers lijden; ze moeten iets goed maken aan dat verschrikkelijke verleden. Je zou dan zeggen: Help de Joden. Maar, ze helpen massaal de grootste vijand van de Joden, de moslims. En draaien zichzelf een rad voor ogen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het goed is voor de economie.

Natuurlijk, meer dan een miljoen Duitsers lazen in 2010 het boek Deutschland schafft sich ab van Thilo Sarrazin, en zij kennen dus de feiten: het zijn de allochtonen die de Duitse maatschappij economisch (maar vooral cultureel) onderuit trekken. Sarrazin werd in diezelfde media uitgekotst, maar zijn boodschap bleef overeind. Ook de invloedrijke Duitse econoom Hans Werner Sinn laat met regelmaat zijn stem horen in de Duitse media. En wat hij zegt, dat is duidelijk zat:

Door de bank genomen zullen ze minder dan gemiddeld verdienen, en in een sociaaldemocratie als de Duitse is het gevolg daarvan dat ze netto-ontvangers blijven. De Duitse welkomstpolitiek is alleen op humanitaire gronden te rechtvaardigen.

Vandaag opent de belangrijke Duitse krant Die Welt met een artikel dat er alleen al gezien de kop niet om liegt:

‘Waarom vluchtelingen het probleem met de vaklieden niet oplossen.’

Die Welt baseert zich op een groot nieuw onderzoek van het Institut der Deutschen Wirtschaft, het IW.

Wat dit instituut zegt, is precies wat de econoom Sinn zegt: Er is geen economisch argument voor de komst van de ‘vluchtelingen’:

Deutschland ist zwar auf mehr Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Doch die Flüchtlingsmigration ist vor allem eine humanitäre Aufgabe. Vielen Flüchtlingen fehlt die nötige Qualifikation, weshalb sie allein das demografische Problem am Arbeitsmarkt nicht lösen werden.

Voor de Duitse industrie, die een hoog technologisch niveau heeft, zijn de Syriërs, Irakezen, Afghanen en Eritreeërs die de bulk uitmaken van de ‘vluchtelingen’, van nul en generlei waarde. In 2015 vonden slechts driehonderd academisch geschoolde vaklieden een plaats in de Duitse industrie. De immigranten die wel een rol spelen voor de Duitse economie komen uit Frankrijk en India. Het meest positieve cijfer valt nog te geven over de artsen uit Syrië. Zo’n 1500 artsen in Duitsland komen uit Syrië. Of zij zich ook tussen de ‘vluchtelingen’ bevonden, wordt niet vermeld, maar ga er maar vanuit dat zij destijds als gewone arbeidsmigranten kwamen.

IW-Untersuchungen zeigen zudem, dass 44 Prozent der beschäftigten Syrer, Iraker, Afghanen und Eritreer lediglich eine Helfertätigkeit haben. Flüchtlinge arbeiten kaum in Engpassberufen: Mitte 2015 stammten gerade einmal 300 akademische Fachkräfte im industrienahen Bereich aus diesen vier Ländern. „Das ist nicht verwunderlich, denn in Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea spielt die Industrie kaum eine Rolle“, erklärt IW-Direktor Michael Hüther. Zum Vergleich: Die meisten ausländischen Fachkräfte in diesem Bereich stellen Franzosen und Inder mit 5.200 beziehungsweise 5.000 Beschäftigten in Deutschland. Im Gesundheitswesen stammen immerhin 1.500 Ärzte aus dem Bürgerkriegsland Syrien – damit ist jeder zwanzigste ausländische angestellte Arzt in Deutschland Syrer.

Hier vindt u het volledige onderzoek.

Misschien aardig om Rutte en Pechtold eens om de oren te slaan wanneer ze weer beginnen over de ingenieurs en tandartsen die onze economie gaan verrijken vanaf die bootjes. Of wanneer er weer eens een linkse rommelwetenschapper op de Nederlandse tv verschijnt, om wat te goochelen met statistische cijfers.

http://joostniemoller.nl/2016/03/presti ... -bijdrage/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Wegkijkers bij migratiecrisis lopen vast in hun eigen hypocrisie

Door Afshin Ellian | 2 mrt 2016

Afbeelding
Ook in opvanglocatie Heumensoord werden asielzoekers lastiggevallen vanwege hun geaardheid.

D66 wil aparte AZC’s voor bedreigde homoseksuele asielzoekers. Wat is de volgende stap? Speciale wijken voor homo’s en afvallige moslims?

Homoseksuele en christelijke asielzoekers in AZC’s worden geregeld bedreigd, vernederd en gepest. Dat is niets nieuws. In naam van de humaniteit was er kennelijk geen behoefte om daar aandacht aan te besteden.

Het aantal migranten dat zich aanmeldt als asielzoeker, is gigantisch toegenomen, en daarmee ook het geweld en de pesterijen tegen homoseksuele en christelijke asielzoekers. Niemand kan nog om deze feiten heen. We kunnen afvalligen en ex-moslims gerust toevoegen aan deze lijst, al willen deze groepen zich niet bekendmaken. Voor hen is de dreiging existentieel.

Kwetsbaar
D66 diende een motie in om homoseksuele asielzoekers die op hun eigen opvanglocatie worden bedreigd door andere aanwezige migranten, apart op te vangen. Voor D66'ers tellen andere categorieën, zoals christenen of afvalligen, natuurlijk niet mee.

D66 wil ons doen geloven dat de partij veel van homo's houdt. Onder druk van de ChristenUnie worden in de motie ook christenen en andere kwetsbare groepen asielzoekers genoemd die aanspraak maken op de speciale regeling.

Aparte opvang
Wat een toestand: dezelfde politici die Syrische ontheemden willen opvangen, moeten hun slachtoffers nu al gaan beschermen.

De coalitiegenoten staan lijnrecht tegenover elkaar. De VVD vindt dat alle migranten, dus ook de rechtzoekenden, zich moeten houden aan de basiswaarden van de Nederlandse rechtsorde. Daarom zijn de liberalen tegen de aparte opvang voor homoseksuelen, christenen en andere kwetsbare groepen.

Kreet
De PvdA denkt eveneens dat migranten zich moeten houden aan de Nederlandse waarden, maar ook dat de aparte opvang wel een oplossing biedt voor de problemen. En dat probleem laat zich samenvatten in de kreet 'Kill you gay!'

Moorden, sommige migranten houden ervan. Maar waarom zijn ze dan gevlucht? Wie immers geweld wil gebruiken, moet in Syrië en Irak zijn.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was na de stemming in de Tweede Kamer buitengewoon verontwaardigd: 'Uiterst onverstandig. Dit is een totaal verkeerd signaal, echt een belachelijke motie. We moeten de daders aanpakken, niet de slachtoffers apart zetten. Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in.'

Daders
Zijlstra vindt de oprichting van de 'roze azc's' onverstandig. De bedreigers en de geweldenaars worden ermee beloond. PvdA-leider Diederik Samsom vindt ook dat de focus moet liggen op het pakken van de daders: 'Maar ik ga niet uit principe het leven van een homoseksuele asielzoeker vernietigen.'

Natuurlijk heeft Samsom gelijk dat deze specifieke groep, die in nood verkeert, onmiddellijk moet worden gescheiden van de rest. Deze feiten onthullen echter het probleem waarover de meeste politici niet willen praten.

Vurige pleidooien
D66 erkent dus wel de feiten, namelijk de islamitische aanvallen op homoseksuelen, christenen en andersdenkenden. Voor de gemiddelde burger rijst hier de vraag waarom D66 vurige pleidooien voert voor toelating van groepen waarbinnen dergelijke figuren rondlopen.

Het is algemeen bekend dat waar de islamitische cultuur de overheersende cultuur wordt, de vrijheid en tolerantie wegebben. Het is D66 zelf dat Nederland onveilig maakt voor homoseksuelen, christenen en andersdenkenden, door ruimte te scheppen voor de groei van de islamitische cultuur in Nederland. Het apart zetten van slachtoffers van de islamitische intolerantie lost dit probleem niet op.

Waarborgen
Straks verdwijnt de homofobe groep uit de islamitische cultuur in de dorpen en steden van Nederland. Gaan we dan roze wijken oprichten, met politieagenten eromheen? Richt Den Haag straks ook christelijke wijken op, of alleenstaande-vrouwenwijken, wijken voor de beledigers van Mohammed, sjiitische wijken, alevitische wijken, joodse wijken, et cetera?

Dit probleem interesseert D66 niet. Als we hier de vrijheid en veiligheid willen waarborgen, moeten we de bedreigers en geweldenaars niet toelaten. Het deel van de Nederlandse bevolking dat zich verzette tegen de massale komst van de islamitische ontheemden naar Nederland, was niet zozeer bezorgd om aantallen, maar wel om de cultuur die deze migranten met zich meebrengen.

Rancune
Dat een meerderheid in de Tweede Kamer beslist dat de kwetsbare groepen apart moeten worden opgevangen, bevestigt de juistheid van de stelling van de bezorgde burgers. Ook zij (PvdA en D66) zijn van mening dat met de migratiecrisis ook gewelddadige en achterlijke elementen naar Nederland worden geïmporteerd.

Dit is de pijnlijke waarheid. Dit, en niet de rancune, is de oorzaak van het onbehagen bij een deel van de Nederlandse bevolking. En wanneer onbehagen en rancune worden gecombineerd, ontstaat een ernstig maatschappelijk conflict.

Het land van entertainers en wegkijkers loopt langzamerhand vast in de eigen hypocrisie.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/ ... polisDialo
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen

Geplaatst op 14 maart 2016

Afbeelding

Geef het gerust toe. Diep van binnen bent u bang. U hebt veel video´s en beelden gezien en de krantenkoppen gelezen. Miljoenen “vluchtelingen” zijn op weg naar de westerse landen. Miljoenen. Naar uw stad, gemeente, wijk. Daarbij voelt er iets niet echt goed. Het is een exodus die niet alleen Europa betreft, maar alle landen in het Westen. En hoewel u wilt geloven dat alles goed komt, bent u verbaasd . . . wanneer zal er een einde aan komen en wat zijn de ware redenen? Wij willen de feiten belichten en de echte waarheid aan u presenteren, die u onthouden wordt. Hier komen 16 redenen waarom de Afrikaanse “migrantencrisis” niet zo snel zal stoppen:

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Hebben de Europeanen de morele plicht, arme mensen uit de rest van de wereld op te nemen?

Door Germen · 15 maart 2016

Europa is een eiland van stabiliteit en welvaart, die omringd wordt door een steeds verder uit elkaar vallende ring van mislukte staten, zich uitstrekkend van Oekraïne tot Algerije. Geen wonder, dat de mensen uit deze regio richting Europa willen gaan. Moeten we dit willen?

De redenatie van de voorstanders van massa-immigratie

Voorstanders van massale immigratie van immigranten uit de instabiele gebieden (en daarbuiten), zoals historicus Rutger Bregman van het in progressieve kringen hoog aangeschreven betaalde weblog “De Correspondent”, hanteren de volgende logische redenering:

1. Axioma: ieder mens in behoeftige omstandigheden heeft recht op een welvaartspeil (denk aan veiligheid, onderdak, vrijheid) van dat in West-Europa.
2. Axioma: Wij in West-Europa zijn in staat, iedereen die in West-Europa verblijft een menswaardig bestaan te geven.
3. Gevolgtrekking uit (1) en (2): ieder mens in behoeftige omstandigheden heeft het recht, naar West-Europa te immigreren.

Een aardige samenvatting van de argumenten van voor- en tegenstanders – en een inzicht in de ideologische starheid van de heersende elite – is te vinden in onderstaand filmpje.Hierbij geven ze ook aanvullende argumenten, zoals:

• het gaat om relatief kleine hoeveelheden vluchtelingen ten opzichte van de Europese bevolking (vergelijk 1 miljoen immigranten per jaar vergeleken met de Europese bevolking van rond de 500 miljoen);
• immigranten lossen de vergrijzing tijdelijk op;
• de grenzen sluiten leidt tot onmenselijke drama’s, die we niet moeten willen;
• buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije vangen in verhouding veel meer vluchtelingen op: Libanon 1 miljoen, een kwart van de bevolking;
• alleen in West-Europa zijn vluchtelingen echt veilig; IS infiltreert en valt geregeld vluchtelingenkampen in Syrië en Jordanië aan;
• immigranten brengen een zogeheten multiculturele verrijking met zich mee.

De redenatie van de tegenstanders van massa-immigratie
Tegenstanders van de massa-immigratie, denk aan de rechtsfilosoof Thierry Baudet, hebben de volgende tegenargumenten:

• Europa is een relatief dichtbevolkt continent
• Europa kent een ‘joods-christelijke’ cultuur die sterk afwijkt van die van de tribale cultuur in het Midden Oosten en andere gebieden van herkomst. Het psychologisch-culturele “operating system” van immigranten, vooral de politiek-religieuze ideologie islam, disharmonieert sterk met het leven in een moderne Europese staat.
• Samenleven is daardoor moeilijk, waardoor uiteindelijk een burgeroorlog tussen de inheemse bevolking en immigranten dreigt.
• Immigranten kosten veel geld, waar de zwakkeren in de Europese samenleving onder komen te lijden.
• Het zijn de Europeanen zelf zijn geweest die er voor hebben gezorgd dat het welvaartspeil in Europa hoog is (waarbij zij de roofzuchtige praktijken van Europese kolonialen in het verleden, en Amerikaanse en Europese multinationals nu, gemakshalve uit het oog verliezen) en zij daarom deze welvaart niet hoeven te delen met anderen.
• Middelen waarmee vluchtelingenopvang wordt geregeld, worden vaak aan de algemene middelen worden ontrokken. Hierdoor daalt het welvaartspeil sterk.
• Immigranten brengen de psychologische instelling die in het land van herkomst tot burgeroorlogen leidt, met zich mee. Veel terroristen komen met de immigrantenstroom mee.

Analyse van de morele argumenten voor onbeperkte immigratie
Het basisargument is axioma 1: ieder behoeftig mens heeft recht op een welvaartspeil zoals dat in West-Europa gebruikelijk is. Het is duidelijk dat zelfs als alle rijkdom in de wereld eerlijk verdeeld zou worden, er een welvaartspeil van ongeveer dat van Costa Rica of Montenegro bereikt zou worden. Overigens zijn beide landen geen slechte plekken om te wonen; Costa Rica bereikte zelfs de eerste plaats in de Happy Planet Index.

Dit uitgangspunt is nogal utopistisch, maar moreel tot op zekere hoogte verdedigbaar. Tot op zekere hoogte, omdat welvaart niet uit de lucht komt vallen; welvaart moet worden geproduceerd door het combineren van atomen op de juiste manier door middel van energie en informatie. Dat vergt doorgaans hard werk door mensen. Deze welvaart delen, betekent een beslag op de tijd en energie van andere mensen die deze geleverd hebben. Met andere woorden: dwangarbeid, stellen libertariërs niet geheel onterecht.

Dit geldt ook voor axioma 2: wij zijn in West-Europa in staat, iedereen een menswaardig bestaan te geven. Economisch zijn we hiertoe zeker in staat, maar peak fantasy en incompetentie bij politici en bestuurders leidt er bijvoorbeeld nog steeds toe dat er nog steeds ouderen in verzorgingstehuizen dagen in poepluiers moeten doorbrengen. Of dat de huishuur voor zelfs een klein huis zevenhonderd euro per maand is, terwijl technisch gesproken sociale woningbouw voor 200 euro per maand zou kunnen. Als dit zelfs voor de eigen bevolking geldt, geldt dit nog veel sterker voor immigranten waarvan de behoeften en noden nogal afwijken van die van de inboorlingen.

Out of the box denken: enige oplossing
Axioma 2 kan alleen waar worden gemaakt, als de organisatie van dingen als zorg en huisvesting sterk wordt verbeterd. En daarvoor zijn nu juist de conflictgebieden een uitstekend laboratorium om te experimenteren met visionaire oplossingen. De problemen daar zijn zo groot, dat zaniken om meer geld, zoals de hulpverlenersmaffia graag doet, of het leger er naar toe sturen, uiteraard ook erg duur, zoals rechts liever doet, alle weinig zin hebben. Er is al een uitstekend geschikt gebied waar we deze oplossingen uit kunnen testen en samen met de lokale bevolking kunnen bedenken. Rojava, vrij Koerdistan. De YPG en ook de verwante PKK zijn progressieve, seculiere organisaties, waarmee goed samen is te werken. Beter dan met de dictator-in-wording Erdogan en zijn AKP-regime, met de dubieuze eer meer journalisten achter slot en grendel te hebben gegooid dan waar ook ter wereld. Helaas dringt dit besef nog niet door bij de Europese elite.

http://www.visionair.nl/politiek-en-maa ... aartspeil/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21608
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door King George »

Pilgrim schreef:
Hebben de Europeanen de morele plicht, arme mensen uit de rest van de wereld op te nemen?
Het antwoord daarop is "Nee".

Want wij zijn niet verplicht ook maar één iemand hier toegang te verlenen die niet van meerwaarde is en die niet assimileert. Want anders waardeert ons eigen land af tot een verarmde en gedegenereerde samenleving als die armen uit de rest van de wereld zelf. En wat niet van meerwaarde is en niet assimileert, zal als geïmporteerde armoedzaaier hierheen diezelfde armoede en degeneratie exporteren. Met zulk een import ga je gewoon oogsten wat je zaait. Dus zaai geen misplaatste valselijke vermeende schuldgevoelens. Wij zijn immers niet schuldig aan dat het elders zo'n zooitje is.

Ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat die policor Gutmenschen zullen komen aankakken met de oorlog of zo of wat voor ander Godwin of Reductio ad Hitlerum. Want waar de policor moraalclaimer niet kan argumenteren, maar slechte kan etiketteren, daar is de Godwin nooit ver weg.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

George Soros-man adviseert Angela Merkel in “vluchtelingen”vragen

Geplaatst op 19 maart 2016

Afbeelding

Gerald Knaus is de chef van de door de Hongaars-Amerikaanse multimiljardair George Soros gefinancierde denktank “European Stability Initiative” (ESI) en sinds vele maanden adviseur van Angela Merkel betreffende de “vluchtelingen”crisis. Zijn financier Soros werd onlangs in november door de Hongaarse minister-president Viktor Orbán als een van de strategen achter de “vluchtelingen”beweging gezien.

Vanaf 20 maart treedt de EU/Turkije-deal in werking en alle vanaf dat moment illegaal vanuit Turkije komende migranten, die landen op de Griekse eilanden, worden naar Turkije teruggestuurd.

De 28 staats- en regeringschefs van de EU waren het vrijdag met de Turkse regeringschef Ahmet Davutoğlu eens geworden over het omstreden akkoord. De EU neemt van haar kant 72.000 Syrische “vluchtelingen” van Turkije over.

Mensenrechtenorganisaties noemen het akkoord, dat in principe overeenkomt met het pact van Angela Merkel met president Erdoğan, een uitverkoop van de mensenrechten.

De Merkel-adviseur
De Oostenrijker Gerald Knaus, die als adviseur van de Duitse bondskanselier waarschijnlijk bij de meesten van ons niet bekend is, zei in een interview met “Die Welt” dat hij de politici aanbevolen zou hebben om het aantal “vluchtelingen” in de contingenten zo uit te drukken dat zij voor de bevolking minder bedreigend zouden klinken: “We hebben de politici daarom de afgelopen maanden ook aanbevolen: noem geen totaal aantal voor contingenten uit Turkije! Spreek liever van een dagelijks contingent van een paar honderd personen.”

“900 per dag”, schrijft de Oostenrijkse “Die Presse”, zou een realistisch aantal zijn, aldus Knaus. Dat zou 330.000 mensen per jaar betekenen. Dat zou Europa aankunnen en zou Turkije merkbaar ontlasten, aldus Merkel-adviseur Knaus, die al maandenlang ook alle andere relevante spelers in de “vluchtelingen”crisis zou adviseren. Dit zou onafhankelijk zijn van het feit hoeveel Syriërs er daadwerkelijk naar Griekenland zouden oversteken.

Knaus zelf presenteerde vorig jaar september een plan om jaarlijks 500.000 “vluchtelingen” uit Turkije op te nemen. Het zogenaamde “Turkse voorstel” zou uiteindelijk een variant van dit idee zijn, aldus de krant.

De man van de denktank ESI, die bureaus in Berlijn, Wenen, Brussel en Istanboel onderhoudt, constateert: “De twee concepten in Europa zijn op elkaar gebotst. Enerzijds de Orbán-vleugel, die hekken bouwt. Anderzijds Angela Merkel, die er sinds oktober reclame voor maakt om het probleem in samenwerking met Turkije en Griekenland duurzaam op te lossen”, aldus Knaus.

Orbán: migrantencrisis in Europa – geen toeval
In november zei Viktor Orbán, de minister-president van Hongarije en eerste initiatiefnemer van grenshekken: “Het is geen toeval dat er dagelijks duizenden migranten naar Europa geleverd worden. Men wil een bewuste constructie realiseren, die men links gericht kan noemen. Men wil de Europese natiestaten irrelevant maken.”

Orbán zei: “Als we ons niet voor Europa inzetten, dan zal het continent niet meer het Europa van de hier levende burgers zijn, maar de verwarde dromen van enkele grote geldmannen, transnationale activisten en door niemand gekozen functionarissen realiseren”, aldus de minister-president.

De in Hongarije geboren Amerikaanse multimiljardair George Soros antwoordde op Orbán´s beschuldigingen met een E-mail statement, zoals het economisch magazine “Bloomberg Business” berichtte.

Daarin sprak de miljardair van een zes-punten-plan, waarmee de stichting “de Europese waarden zou bewaren”, terwijl Orbán´s acties “deze waarden zouden ondermijnen”.

“Zijn plan ziet de bescherming van de landsgrenzen als doel en de vluchtelingen als hindernis”, aldus Soros in zijn verklaring. “Ons plan ziet de bescherming van vluchtelingen als doel en nationale grenzen als hindernis.”

Vermoedelijk minder bekend in het Westen is eveneens dat de Russische president Poetin in 2012 een internationaal arrestatiebevel tegen Soros had aangevraagd. Daarbij zou het gegaan zijn om “massaal deviezen en derivaten bedrog” en aanvallen op de Russische aandelenmarkt. Poetin maakte tijdens een ontmoeting met de voormalige chef van de Federal Reserve, Bernard Bernanke, duidelijk dat Rusland zulke acties die “de wereldeconomie destabiliseren niet meer zou accepteren”.

Het Merkel-Erdoğan plan
De medewerkers van de denktank ESI ontwikkelde het “Merkel-plan” voor de “vluchtelingen”crisis, dat de rechtstreekse transfer van Syrische “vluchtelingen” uit Turkije naar Duitsland omvat.

Dit zou volgens de DWN de geopolitieke plannen van de Amerikanen ondersteunen, wat ook te maken zou hebben met de zich in aanbouw bevindende Transadria Pijplijn (TAP), die door de VS geforceerd zou worden. De door de Amerikanen gecontroleerde 870 kilometer lange aardgasleiding dient met de Transanatolische Pijplijn (TANAP) verbonden te worden en verloopt van de Turkse grens via Griekenland, Albanië en de Straat van Otranto naar Italië.

Hier zou zich ook een van de belangrijkste en op dit moment veel gebruikte migratieroutes naar Europa bevinden sinds de sluiting van de Balkan-route. Daarom zouden de VS geen belang hebben bij een destabilisering van het gebied, wat door middel van een succesvolle deal met Turkije gegarandeerd zou zijn. Bovendien willen de VS de Russische South-Stream-Pipeline uit de business met Europa verdringen.

Maar wat levert dit alles Erdoğan op? Gerald Knaus argumenteert als volgt: “Ankara heeft een legitieme wens: waarom zou Turkije, dat direct naast het rijke Europa ligt, alle Syriërs moeten opnemen? We zouden het land moeten helpen. Veel burgeroorlog-vluchtelingen willen daar blijven. Het geld uit Europa is geen smerige deal. Het zou de migranten in Turkije helpen”, schrijft “Die Welt”.

Ondertussen zou men in Turkije hebben ingezien dat Duitsland niet zoals andere landen zou vervallen in “anti-islam-retoriek”. Tegelijkertijd zou Ankara zien “in welke netelige geostrategische situatie men zich bevindt tussen islam-vijandige regeringen in Europa en een sterke Poetin. Een succesvol en in partnerschap verbonden Berlijn kan voor Turkije en zijn toenadering tot Europa van zeer grote waarde zijn”, denkt Knaus de bedoeling achter de inspanningen van Erdoğan te herkennen.

Visum-versoepelingen: “Vrijgeleide voor terroristen”
Knaus geeft in het interview twee redenen voor de migratiegolf aan: de “catastrofe in Syrië” en de gemakkelijke weg uit Turkije naar Europa met het oog op het feit dat Turkije het land zou zijn dat de meeste Syrische “vluchtelingen” zou hebben. Tenslotte drukt hij de door velen als “nieuwe volksverhuizing” beschouwde “vluchtelingen”golf als volgt uit: “Toen in 2014 velen de hoop verloren om ooit weer naar hun vaderland terug te keren, zijn ze op weg gegaan.”

Een andere mogelijke beweegreden van de regering Erdoğan motiveert Knaus met reis-versoepelingen voor Turken in de EU. “Men ziet een toenadering, die gebaseerd is op verschillende interesses. Daarbij zou men er rekening mee moeten houden: Turkije zal zich pas echt inspannen als het er volledig van overtuigd is dat de visumliberalisatie komt”, aldus de geïnterviewde in “die Welt”.

Opmerkelijk lijkt echter te zijn dat bijna alle uitspraken van Gerald Knaus mogelijkerwijs gestuurde achtergronden proberen te camoufleren.

De “Deutsche Welle” schrijft dat tegenstanders van de Turkse visum-versoepelingen nog een gevaar zien: “Vrijgeleide voor terroristen”. De “Deutsche Welle” letterlijk: “De zelfmoorddaders van de beide laatste aanslagen van Ankara waren Turkse staatsburgers. Met de nieuwe plannen zouden ze probleemloos de EU hebben kunnen binnenreizen.”

En wie er n.a.v. de grote deal werkelijk als Syrische “vluchtelingen”, die in Turkije gecontroleerd en geregistreerd werden, naar Europa komt, dat weet sowieso alleen Turkije zelf.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/03/19 ... genvragen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Refugee”-catastrofe belast half Europa al

Geplaatst op 26 maart 2016

Afbeelding

Onder de journalisten bevinden zich ook nog enkelen met verstand, die de waarheid schrijven en niet proberen te misleiden en te beliegen. Op dit moment kan de situatie over “Welkomst-enthousiastelingen” en “schatzoekers” waarschijnlijk nauwelijks objectiever geanalyseerd worden dan door de analyse van Richard Schmitt in de Oostenrijkse “Kronen Zeitung”. Zo´n artikel zou op dit moment in vooraanstaande Duitse media ondenkbaar zijn. Laten we er gewoon van uitgaan dat Schmitt met deze duidelijke woorden miljoenen mensen uit het hart spreekt:

Ze gaan tekeer op Twitter, Facebook en in de lezersforums tegen iedereen die hiertegen altijd al hebben gewaarschuwd: de “Refugees Welcome”-fans zijn volledig pissed off dat hun project uiterlijk nu, na Brussel, op het punt staat compleet te mislukken.

Deze “Wir schaffen das”-belofte was gewoon een zuivere hersenschim, een zelfbedrog van een, ver van de echte zorgen van de gewone burger verwijderde, regerende, narcistische politieke kaste. De feiten tonen inmiddels heel goed aan hoe enorm de refugee-catastrofe half Europa al belast. Het is iedere verstandige Oostenrijker en Duitser al lang duidelijk wat er allemaal niet functioneert in de chaos van de uitnodigingspolitiek:

◾ De meeste van de nieuwe gasten uit Afghanistan, Syrië en West-Afrika zijn niet echt integratie-willig.
◾ Uit deze regio´s komt zeer zeker niet de academische eredivisie naar ons toe in Europa.
◾ Daarmee brokkelt ook de hardnekkig verbreide hoop af dat deze migranten zouden kunnen zorgen voor een duurzame opleving van onze economie.
◾ De nu geïmporteerde religie is geenszins onbelangrijk voor ons samenleven, maar verbreidt een extreem gevaarlijke radicalisering en een antidemocratisch wereldbeeld – vanaf kleuterleeftijd.
◾ Grote gemeenten zoals Wenen of Berlijn zijn overbelast wat betreft de organisatie van het onderwijs en de verzorging van duizenden “asielzoekers”.
◾ Het ontbreekt aan geld, maatschappelijk werkers enz. De migranten zitten dagen, weken, maanden in hun massale onderkomens – gedesillusioneerd en zonder geld gestrand in een occasion- en iPhone-Society.
◾ Het onbegrijpelijk naïeve dulden van ongecontroleerde binnenkomst in bijna alle Europese landen maakte het voor terroristen gemakkelijk om honderden mensen in Parijs en Brussel te vermoorden, evenals te vluchten na de aanslagen. Dit wegduiken van de rechtsstaat in een crisissituatie gebruiken de terreurbendes voor de grootst mogelijke bewegingsvrijheid, diverse maffiagroeperingen voor nog hogere miljardenwinsten uit de mensen- en drugshandel en de immigranten voor excessief uitkeringstoerisme.

Bij deze – behoorlijk trieste – feitensituatie is het op de een of andere manier te begrijpen dat de woede van de asiellobby vooral diegenen bijzonder hard treft die indringend voor de gevolgen van ongecontroleerde massa-immigratie gewaarschuwd en altijd al grenshekken geëist hebben (die daadwerkelijk de asielstroom af remden).

De roze asiel-ponyboerderij van Angela Merkel en haar laatste Groene en ultralinkse ingehuurde toejuichers staat in brand.

Kan iemand alsjeblieft eindelijk de brandweer bellen?

Bronnen:

- https://politikstube.com

- www.krone.at

Auteur: Richard Schmitt

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/03/26 ... europa-al/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie