Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Feitenvrije onzin van Ruud Lubbers vergiftigt immigratiedebat

Syp Wynia, 9 aug 2017

Afbeelding

Oud-premier Ruud Lubbers laat nog zelden van zich horen, maar als hij het doet, is dat vrijwel altijd samen met Paul van Seters, ‘emeritus hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling’ aan de Tilburgse universiteit. Lubbers doceerde na zijn premierschap ook enige tijd in Tilburg.

Samen met Van Seters is Lubbers zelfs een opmerkelijk productieve deelnemer aan het publieke debat. In ingezonden stukken voor zeer uiteenlopende bladen en websites mengen Lubbers en Van Seters zich in zulke zaken als ‘de energietransitie’, de staatsschuld van Griekenland, ‘het casinokapitalisme’ en het Klimaatakkoord van Parijs. Lubbers en Van Seters zijn doorgaans erg in de weer met thema’s als ‘duurzaamheid’ en ‘diversiteit’.

Medestanders Jesse Klaver
De jongste bijdrage van Lubbers en Van Seters is een poging om te interveniëren in de kabinetsformatie. Blijkens een ingezonden brief in NRC Handelsblad zijn de twee medestanders van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Klaver kreeg voor de zomer bij VVD, CDA en D66 geen handen op elkaar voor zijn plan om tot 25.000 asielzoekers per jaar op te halen uit Afrika of Azië en onderdak te geven in Nederland.

Volgens Lubbers en Van Seters is dat plan van Klaver ten onrechte afgeschoten – het leidde tot het vertrek van GroenLinks uit de formatie – omdat het binnenhalen van deze asielzoekers ook in het belang van Nederland zou zijn. Daarop volgen in de brief van Lubbers en Van Seters enkele bijzonder alinea’s – bijzonder vooral vanwege de hoge concentratie aan feitelijke onjuistheden en het gebrek aan logica.

Eerst gaan de Tilburgse emeritus-hoogleraren even terug in de tijd. Ze schrijven: ‘Na 1951 kreeg Nederland te maken met gastarbeiders (…). ‘Die gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van ons land.’

In werkelijkheid kwamen de gastarbeiders (de Turkse en Marokkaanse, met name) niet ‘na 1951’ naar Nederland. Nederland voerde begin jaren vijftig van de twintigste eeuw namelijk geen immigratiebeleid, maar een emigratiebeleid. De grote groep – maar meer dan zo’n 60.000 waren het er niet – Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwam eind jaren zestig en begin jaren zeventig, toen naar toenmalige en huidige maatstaven de fase van ‘de wederopbouw van ons land’ na de Tweede Wereldoorlog echt wel voorbij was.

De ‘belangrijke bijdrage’ van de gastarbeiders is ook fictie. Zelfs als ze zeer productief zouden zijn geweest, was de populatie te bescheiden om een betekenisvolle bijdrage aan de economie te hebben geleverd.

Gastarbeiders nauwelijks geschoold
In werkelijkheid waren vrijwel alle Turkse en Marokkaanse gastarbeiders niet of nauwelijks geschoold – en daar veelal zelfs op geselecteerd – en deden ze eenvoudig werk tegen een bescheiden betaling (want dat was het idee: gastarbeid moest de lonen drukken). En toen het met de economie even tegenzat, raakten velen werkloos of (levenslang) arbeidsongeschikt. Volgens alle beschikbare onderzoek heeft de gastarbeid van Turken en Marokkanen een zeer onbatig saldo voor de Nederlandse samenleving opgeleverd.

Nederland heeft volgens Lubbers en Van Seters nu te maken met ‘een snel toenemende vergrijzing’. Mede daarom zou nu de komst van aanzienlijke aantallen asielzoekers volgens hen zeer van pas komen.

In werkelijkheid valt het in Nederland nogal mee met de vergrijzing. Jawel, er worden minder kinderen geboren dan vroeger en de mensen worden ouder. Maar in vergelijking met andere landen in en buiten Europa heeft Nederland geen acuut of anderszins urgent vergrijzingsprobleem. China – dat heeft een vergrijzingsprobleem (maar maakt geen aanstalten grote aantallen Afrikanen op te nemen om de vergrijzing te bestrijden). En ook Oost-Europese en Zuid-Europese landen hebben een vergrijzingsprobleem, dat ook gepaard kan gaan met bevolkingskrimp.

Bevolking groeit
Er is geen enkel scenario dat erop wijst dat de Nederlandse bevolking binnen twintig jaar krimpt. Sterker nog: de Nederlandse bevolking groeit, steeds maar weer. Weliswaar is er zo nu en dan even geen natuurlijke aanwas (meer geboorten dan overledenen), maar dat wordt ruim gecompenseerd door de aanhoudende immigratie: zijn het geen asielzoekers dan zijn het wel hun nareizigers, zijn het geen Poolse kersenplukkers dan zijn het wel Indiase kenniswerkers.

Als immigratie al een oplossing zou zijn voor een vergrijzingsprobleem, dan zijn de jaarlijks tienduizenden extra uitgenodigde asielzoekers van Lubbers en Van Seters overbodig. De bevolking groeide, voornamelijk door immigratie, zelfs door de afgelopen crisisjaren heen met 800.000 personen. Waarbij aangetekend dat Nederland al het volste land van het Europese vasteland is – een gegeven dat het zo duurzame duo Lubbers en Van Seters toch ook zou moeten aanspreken.

Vergrijzing gaat gewoon door
De grootste denkfout die Lubbers en Van Seters maken, is dat immigratie – van asielzoekers, of van wie dan ook – helemaal geen oplossing (laat staan een duurzame oplossing) biedt als vergrijzing een probleem mocht zijn. Daar is een hele simpele reden voor. Als immigranten al jong zijn als ze aankomen in een land als Nederland – ze blijven dat niet en vergrijzen vervolgens ook.

In theorie zouden asielzoekers en andere immigranten slechts gedurende een korte periode van hun (jonge) leven in Nederland moeten wonen en werken, veel moeten verdienen en daarna moeten vertrekken om economisch waardevol te zijn voor Nederland. Maar dat willen Lubbers en Van Seters nou juist niet. Het duo wil dat niet alleen de uitgenodigde asielzoekers, maar ook hun ‘kinderen en kindskinderen in een vergrijzend Nederland waardevolle medeburgers worden’.

Als Lubbers en Van Seters op die manier asielzoekers willen inzetten tegen de vergrijzing, kiezen ze voor het aanzetten van een piramidespel. Om de gemiddelde leeftijd in Nederland niet verder te laten stijgen, moeten er elk jaar honderdduizenden immigranten naar Nederland worden gehaald, die zelf ook weer ouder worden, zodat er steeds meer moeten worden gehaald om de vergrijzing te bestrijden. Binnen een eeuw wonen er dan honderd miljoen mensen in Nederland, maar is de vergrijzing allerminst gestopt. Nogmaals: immigratie helpt niet tegen vergrijzing – en al helemaal niet op de manier die Lubbers en Van Seters zich voorstellen.

Het schadelijkste venijn in de beweringen van Lubbers en Van Seters zit echter in een andere valse aanname in hun ingezonden brief in NRC Handelsblad. Na abusievelijk gesteld te hebben dat asielzoekers helpen bij de vergrijzing zeggen ze: ‘Mede daarom zouden 25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal.’

Het is, met permissie, onzinnige krompraat. Lubbers en Van Seters pleiten voor het uitnodigen van jaarlijks 25.000 asielzoekers die volgens hen van grote waarde kúnnen zijn – als ze tenminste snel inburgeren en snel hun eigen geld verdienen.

Dat is nou juist het probleem. Alle ervaringen met asielzoekers – de niet-westerse, met name – wijzen erop dat er over het geheel genomen slecht of traag wordt ingeburgerd en dat slechts een enkeling op korte termijn zijn brood weet te verdienen.

Na vijftien jaar zit nog steeds meer dan de helft van de asielzoekers in de bijstand en de rest heeft doorgaans een klein parttime baantje met eenvoudig werk, waar benedenmodaal wordt verdiend. Er zijn nauwelijks asielzoekers die in economische zin ‘van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal’.

Lubbers en Van Seters houden ons een worst voor
Zo bekeken houden Lubbers en Van Seters ons allemaal een worst voor, die vervolgens helemaal niet blijkt te bestaan. Maar op basis van die niet-bestaande worst zou er wel een regeerakkoord in de geest van Jesse Klaver geschreven moeten worden.

Dit jongste verhaal van Lubbers en Van Seters is – hoe makkelijk door te prikken ook – ook daarom schadelijk, omdat het een reeks mythes in leven houdt die voortdurend door politici en wetenschappers worden verspreid over het verondersteld nut van immigratie en asiel. Dat het bijvoorbeeld goed is voor leven en welzijn en bovendien een probaat middel om de pensioenen en de uitkeringen te redden. Het is allemaal onzin, maar niet minder hardnekkig.

Wie dergelijke aperte onzin blijft verspreiden – of nalaat die tegen te spreken – vergiftigt echter actief dan wel passief het maatschappelijk debat.

Het is jammer dat een in menig opzicht gewaardeerde oud-premier zich daarvoor laat lenen. Al moet gezegd dat Ruud Lubbers als het om immigratie en integratie ging als premier ook al niet altijd helder was.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Nee Lubbers, we hebben geen vluchtelingen nodig

Dr. Jan H. van de Beek, 9 augustus 2017

Afbeelding
Asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Foto ANP

Vervuil het debat over migratie niet door de economische bijdrage van vluchtelingen te roemen – die is er helemaal niet. Opvang van vluchtelingen is liefdadigheid, betoogt Jan van de Beek.

Nederland moet 25.000 vluchtelingen via het hervestigingsprogramma van de VN opnemen per jaar (nu 500 per jaar), bepleitten oud-premier Ruud Lubbers en emeritus hoogleraar Paul van Seters in NRC. De cijfers 5.000 tot 25.000 waren genoemd door Jesse Klaver (GroenLinks) in de mislukte kabinetsonderhandelingen en vervolgens door VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra van tafel geveegd. Lubbers en Van Seters vragen zich in hun opiniestuk hardop af: „Waarom moeten die getallen van tafel? Dienen die niet ook een belang van Nederland?” Mijn antwoord op die vraag is een volmondig ‘Nee!’.

De basisveronderstelling van Lubbers en Van Seters lijkt te zijn dat immigratie altijd economisch voordelig is. „Die gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van ons land”, schrijven zij.

Niets is minder waar! Gastarbeid heeft Nederland miljarden gekost. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat de overheid destijds arbeidsmarktkrapte creëerde door de lonen kunstmatig laag te houden. Voor veel niet-innovatieve bedrijven een uitkomst. Ze profiteerden van de lage lonen en hoefden niet te investeren in kennis en machines.

Maar na de eerste en zeker na de tweede oliecrisis gingen veel van die bedrijven failliet of verplaatsten ze de productie alsnog naar lagelonenlanden. Dat was niet geheel onvoorzien: zoals ik in mijn proefschrift beschrijf had de directeur van de afdeling economische zaken van het ministerie van Sociale Zaken – het latere PvdA-kamerlid Berg – in 1967 al voor dit scenario gewaarschuwd.

Het gevolg was dat gastarbeiders massaal werden ontslagen. Doordat na de onafhankelijkheid van Suriname ook nog eens veel Surinamers instroomden op de arbeidsmarkt liep de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen snel op. Een derde van hen zat begin jaren tachtig zonder werk.Over de hele jaren tachtig en negentig lag de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen gemiddeld bijna viermaal hoger dan onder autochtonen. De negatieve bijdrage voor de schatkist werd in een nooit gepubliceerde SCP-notitie van oud-SCP-onderzoeker Carlo van Praag uit 1987 voor de jaren 1987-2000 provisorisch op 53 miljard gulden geraamd, ongeveer 38 miljard euro nu. Het ging dan om kosten voor uitkeringen, gezondheid, onderwijs en minderhedenbeleid minus de afdrachten aan belasting en premies. Veel posten waren conservatief geschat of in het geheel niet meegenomen (zie paragraaf 7.2 van mijn proefschrift).

In 2003 verscheen er voor het eerst van een overheidsinstituut een uitvoerige berekening van de kosten van immigratie. Deze CPB-publicatie genaamd Immigration and the Dutch Economy kwam vooral op instigatie van hoofdonderzoeker Hans Roodenburg tot stand. De belangrijkste aanleiding voor hem was een vraag van journalist Frank Kalshoven die zich afvroeg hoe het toch mogelijk was dat er over die kosten en baten niet zakelijk gepraat kon worden. Vanuit mainstream politiek Den Haag bestond en bestaat hoegenaamd geen behoefte aan deze kennis.

Na tien jaar de helft nog een uitkering
Een centrale les die men uit deze CPB-studie kan trekken is: immigranten dragen alleen positief bij aan de schatkist als ze op de arbeidsmarkt beter presteren dan de gemiddelde Nederlander. Migranten die onderpresteren kosten de belastingbetaler geld. Dat geldt in het bijzonder voor immigranten met de karakteristieken van de toenmalige gemiddelde niet-westerse immigrant. Zij kostten de schatkist over hun hele verblijfsduur – afhankelijk van de leeftijd van binnenkomst – per persoon een bedrag van circa 50 tot 150 duizend en meer, uitgedrukt in euro’s van 2017.

De huidige asielmigranten presteren veel slechter op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde niet-westerse immigrant. Van de asielzoekers die vanaf 1999 als volwassenen (20 jaar of ouder) immigreerden had zelfs na tien verblijfsjaren de helft een uitkering terwijl slechts een derde werk had. Berekeningen van mijn hand die zijn gebaseerd op het voornoemde CPB-rapport wijzen dan ook uit dat de kosten voor zowel eerste- als tweede-generatieasielmigranten op ruwweg drie ton per persoon geschat moeten worden.

Ook de asielmigranten die wel werken dragen vaak niet of nauwelijks bij. Velen van hen zijn ongeschoold of laaggeschoold en degenen die wel goed geschoold zijn functioneren vaak onder hun niveau. Dat komt omdat menselijk kapitaal – zoals scholing en werkervaring – nu eenmaal moeilijk is mee te nemen naar een ander land. Daardoor verdienen ze weinig en mensen die weinig verdienen zijn vanwege onze uitgebreide verzorggingsstaat niet zelden netto-ontvangers.

Snelle inburgering is een utopie
Lubbers en Van Seters stellen dat „25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal”. In het licht van het voorgaande is die stelling onzinnig. Snelle inburgering is een utopie en ook zij die uiteindelijk wel aan de slag gaan, dragen vaak niet of nauwelijks bij. Daarnaast sprak het CPB in haar studie Rising Skill Premia: You ain’t seen nothing yet? uit 2003 reeds de verwachting uit dat de vraag naar de laaggeschoolde banen waarin velen terecht komen steeds verder af zal nemen.

Nog zwakker is dat Lubbers en Van Seters menen dat dergelijke immigratie een oplossing zou kunnen zijn voor de vergrijzing. Herhaaldelijk hebben demografen aangetoond dat het streven om de vergrijzing in Nederland op te lossen met immigratie leidt tot een explosieve bevolkingsgroei met tientallen miljoenen personen.

Hun pleidooi over de vermeende economische bijdrage van 25.000 extra asielmigranten per jaar is een vervuiling van het debat. Asielmigratie is gewoon liefdadigheid, die ons land miljarden kost. Liefdadigheid bovendien, die bijzonder slecht uitpakt voor de minst verdienenden in ons land, waaronder uitdrukkelijk ook eerdere cohorten immigranten.

Ik vind de keuzes van Ruud Lubbers en Paul van Seters tegenover de zwaksten in onze samenleving immoreel. Je kunt het natuurlijk met hen eens zijn, maar wees dan wel geïnformeerd en eerlijk over de feiten. Zodat de Nederlandse burger weet waar hij of zij aan toe is.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Feitenvrije onzin van Ruud Lubbers vergiftigt immigratiedebat
[...]Volgens Lubbers en Van Seters is dat plan van Klaver ten onrechte afgeschoten – het leidde tot het vertrek van GroenLinks uit de formatie – omdat het binnenhalen van deze asielzoekers ook in het belang van Nederland zou zijn. Daarop volgen in de brief van Lubbers en Van Seters enkele bijzonder alinea’s – bijzonder vooral vanwege de hoge concentratie aan feitelijke onjuistheden en het gebrek aan logica.
En dan gaat Syp Wynia aan het fileren:
Eerst gaan de Tilburgse emeritus-hoogleraren even terug in de tijd. Ze schrijven: ‘Na 1951 kreeg Nederland te maken met gastarbeiders (…). ‘Die gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van ons land.’

In werkelijkheid kwamen de gastarbeiders (de Turkse en Marokkaanse, met name) niet ‘na 1951’ naar Nederland. Nederland voerde begin jaren vijftig van de twintigste eeuw namelijk geen immigratiebeleid, maar een emigratiebeleid. De grote groep – maar meer dan zo’n 60.000 waren het er niet – Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwam eind jaren zestig en begin jaren zeventig, toen naar toenmalige en huidige maatstaven de fase van ‘de wederopbouw van ons land’ na de Tweede Wereldoorlog echt wel voorbij was.

De ‘belangrijke bijdrage’ van de gastarbeiders is ook fictie. Zelfs als ze zeer productief zouden zijn geweest, was de populatie te bescheiden om een betekenisvolle bijdrage aan de economie te hebben geleverd.
Lubber gelooft dus in de stelling die je van Marokkaanse schooljongens kan horen: "Na de Duitsers weggejaagd te hebben, hebben wij na de oorlog dit land opgebouwd en krijgen stank voor dank."
meer in de link:
http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/b ... at-529864/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Hoi, wij komen de economie redden en voor uw pensioen zorgen...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Metershoge, opblaasbare vluchteling komt naar Breda

Tom Hayes, 14-09-17

Afbeelding
De Inflatable Refugee in Venetië. © Dirk Kinot

BREDA - Een metershoge opblaasbare vluchteling vaart woensdag 20 september het Spanjaardsgat in Breda binnen. De 'Inflatable Refugee' is onderdeel van het Graphic Matters-festival en bedoeld om de vluchtelingenstroom onder de aandacht te brengen.

De zes meter hoge opvallende verschijning voer eerder al door de wateren van onder meer Venetië en Kopenhagen, en is nu voor het eerst in Nederland. De vluchteling is een creatie van het Belgische kunstenaarsduo Schellekens en Peleman.

Afbeelding
De zes meter hoge opblaasbare vluchteling. © Schellekens & Peleman

,,Migratieproblemen zijn aan de orde van de dag en vullen iedere avond het journaal; toch blijft het vluchtelingenprobleem voor veel Nederlanders een ‘ver-van-mijn-bed-show’. De Inflatable Refugee confronteert met zijn opvallende vertoning de inwoners van Breda met zijn aanwezigheid'', zo schrijft de organisatie van Graphic Matters. ,,Arriveert hij in een veilige haven of zal hij worden weggestuurd? Een kans of een probleem?''

De figuur is gemaakt van hetzelfde materiaal als de boten die door mensensmokkelaars gebruikt worden om de overtocht te maken. Te broos om de zeeën te trotseren, waardoor het de figuur een extra kwetsbaarheid moet geven.

Graphic Matters, het festival voor grafisch ontwerp vindt van 22 september tot en met 22 oktober plaats in Breda.

De vluchteling vaart woensdag 20 september rond 15:00 uur het Spanjaardsgat binnen.

De PVV Brabant heeft vrijdag vragen over het project gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). De fractie weten wat de kosten van het project zijn en hoe de provincie er via marketingorganisatie VisitBrabant bij betrokken is. De PVV noemt het in haar brief 'waanzin om belastinggeld te verspillen aan het verheerlijken van massa-immigratie'. Ze vraagt GS eventuele bijdragen en samenwerking via VisitBrabant stop te zetten.

https://www.bndestem.nl/breda/metershog ... ~aedccf62/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door mercator »

Een "opblaasbare" vluchteling kan op 2 manieren opgevat worden, zeker als hij moslim is.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Misschien is er woendag een dappere man die met een pijl en boog die monsterlijke ding tot zinken kan brengen?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door mercator »

Ariel schreef:Misschien is er woendag een dappere man die met een pijl en boog die monsterlijke ding tot zinken kan brengen?
Ik zou eerder de flessen met perslucht stiekem vullen met een mengsel van methaan en zuurstof en dan een vuurpijltje op de opgeblazen vluchteling. Dàt zou pas spektakel geven in Breda !
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Een "opblaasbare" vluchteling kan op 2 manieren opgevat worden, zeker als hij moslim is.
In de seksshop.

Verkoper tot klant:
"Wilt u een gewone sekspop of een moslim sekspop?"
Klant: "Wat heeft geloof ermee te maken?"
Verkoper: "Een gewone sekspop moet u opblazen. Een moslim sekspop blaast zichzelf op."
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Gezond verstand van de PVV in Brabant. PVV in het verweer tegen ‘opblaasbare vluchteling’
Een metershoge ‘opblaasbare vluchteling’ vaart woensdag Breda binnen, in het kader van het kunstfestival Graphic Matters. Zeer tegen de zin van PVV Noord-Brabant. De partij stelt vragen in de Provinciale Staten over deze ‘waanzin’.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Uit bovenstaande link:
De activiteiten van het festival Graphic Matters stuiten de Brabantse PVV sowieso tegen de borst. De organisatie ‘promoot posters met eenzijdige stellingnames van anti-Trump en pro-islamisering’. ‘Kan het college aangeven of zij het wenselijk vindt dat middels overheidssteun, onder meer via Visit Brabant, dergelijke eenzijdige politieke deugpropaganda wordt gepromoot?’ is één van de acht vragen.
En dan de zeer logisch vraag:
Visit Brabant omschrijft haar taakstelling als volgt: ’VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant. Onze primaire taak is het ontsluiten van het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk Brabant nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.‘’[2]. Hoe past het promoten van een 6 meter hoge ‘’opblaasbare vluchteling’’ bij de taakstelling van VisitBrabant? Kan GS verklaren hoe Brabant daarmee “nóg aantrekkelijker” wordt?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door mercator »

Mahalingam schreef: ’VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant. Onze primaire taak is het ontsluiten van het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk Brabant nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.‘’[2].]
Als die belachelijke opblaasbare reuze vluchteling daar gaat ronddobberen op de voormalige vestinggrachten van Breda zet ik daar alleszins geen voet meer. So much voor het aantrekkelijk maken van Brabant. Ze bedoelen overigens Noord Brabant.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Brussel: niet-EU-land Noorwegen moet meer Afrikanen opnemen!

Geplaatst op 21 september 2017

Afbeelding

In Brussel liggen de zenuwen vermoedelijk bloot: steeds meer binnendringers, de laatste tijd in enorme hoeveelheden uit Afrika, en niemand (behalve Merkel) wil ze echt hebben. De Visegrad-landen, met voorop Polen en Hongarije, weigeren heel verstandig en hardnekkig moslims en zwarten op te nemen, en ook de andere EU-landen zijn weinig enthousiast om zich op aanwijzing van de EU en Merkel compleet te laten vernietigen door “vluchtelingen” uit Griekenland, Italië en nu ook Spanje “over te nemen”.

Dat, en de eis van de UNHCR aan de EU om nog veel meer “vluchtelingen” op te nemen, zorgt bij Dimitris Avramapoulos, de eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, voor problemen. Door middel van een nieuwe brief richtte hij zich tot de EU-regeringen om zo mogelijk veel van de 40.000 negers over te nemen. En de brief heeft nog een geadresseerde: Noorwegen. Noorwegen is, zoals bekend – en om goede redenen – geen EU-land!

De Noren zouden “zo mogelijk veel” quotavluchtelingen uit Libië en andere landen in de regio moeten opnemen, smeekt Avramapoulos bijna, zoals de Noorse krant “Dagbladet” meldt. Het zou vooral gaan om de opname van personen uit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika (dus Somalië, Eritrea, Soedan).

Eind 2015 had Noorwegen nog duidelijk gemaakt dat het niet meer, maar minder vreemdelingen zou willen opnemen en had het land de asielwetgeving aangescherpt. De wachttijd voor een permanente verblijfsvergunning werd verhoogd van drie naar vijf jaar. Voor een eventuele gezinshereniging moet de immigrant nu een hoger jaarinkomen kunnen bewijzen en minstens vier jaar in het land gestudeerd of gewerkt hebben. De verantwoordelijke minister, Sylvi Listhaug, zei destijds dat Noorwegen “minder aantrekkelijk zou moeten worden voor mensen die niet echt asiel nodig zouden hebben”. Het ziet er dus eerder naar uit dat Dimitris Avramopoulos tamelijk slechte kaarten bij de Noren in handen heeft met zijn brutale eisen.

Bron: http://www.pi-news.net/bruessel-nicht-e ... er-nehmen/

Door: “Chevrolet”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/21 ... n-opnemen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6811
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ali Yas »

Ik zat zo'n beetje te denken: hoe gaan die Afrikanen hier nou uiteindelijk doen? Ze hebben erfelijk niet veel meegekregen om in een klimaat als het onze te leven. Ik geloof niet dat ze hier erg gelukkig zullen worden. En bovendien zullen ze altijd de mindere zijn van de Europeanen hier (niet allemaal natuurlijk, maar grosso modo), wat aanleiding zal geven tot eeuwenlange spanningen zoals je ook in de VS hebt. Hadden we aan dat afschrikwekkende voorbeeld niet genoeg?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Iedere vluchteling een huis”: Pakistaanse journalist Shams Ul-Haq ontmaskert Merkel & Co.

Geplaatst op 23 september 2017

Afbeelding

Als het erom gaat de oorzaken en de veroorzakers van de massa-immigratie uit islamitische landen te benoemen, wordt men al gauw tot “populist” of verspreider van “Fake News” bestempeld – zelfs door diegenen die eigenlijk beter zouden moeten weten, de massamedia. Iemand, die boven zulke verdenkingen verheven schijnt te zijn, namelijk de oorspronkelijk uit Pakistan afkomstige journalist Shams Ul-Haq, heeft aan den lijve ondervonden hoe Angela Merkel´s Duitsland letterlijk “vluchtelingen” rekruteert in islamitische landen.

“Deutsche Welle” enorm populair bij Arabieren en moslims

Zoals in de nieuwste editie van “alles roger” omschreven, is het vooral de officiële buitenlandzender “Deutsche Welle” die zich op grond van legendarische vrolijke boodschappen uit het land, waar schijnbaar melk en honing stroomt, kan verheugen in een enorme populariteit in landen zoals Syrië, Irak of Pakistan. In de desbetreffende landstalen worden sprookjes over Duitsland verbreid, die alleen mensen kunnen geloven wier onderwijshorizon overeenkomt met die van de klassieke consumenten van sprookjes – kinderen dus. Daarvan schijnen er in de genoemde landen echter heel veel te zijn.

“Rijk land, dat dringend immigranten nodig heeft”
De journalist Shams Ul-Haq verbleef twee jaar geleden, dus direct voor het begin van de “vluchtelingengolf” persoonlijk in de genoemde landen. In zijn boek “Het broeinest van de terreur” schrijft hij daarover:

Ik verbaasde me er destijds al over dat de zender in deze tijd Duitsland zo bijzonder prees, dat het overdreven overkwam. Een “rijk land”, dat “dringend buitenlandse immigranten nodig zou zijn”, waren nog de meest onschuldige jubelkreten van de journalisten van de “Deutsche Welle”.

Merkel staat persoonlijk borg voor individuele onderkomens
Maar het wordt nog erger:

De het begin van de vluchtelingengolf afkomstige uitspraak dat mevrouw Merkel de vluchtelingen een huis zou geven (...) was oorspronkelijk afkomstig van de “Deutsche Welle”. In een uitzending verkondigde een journalist van de zender dat er in Duitsland voor iedere vluchteling een onderkomen ter beschikking zou staan. Daar zou mevrouw Merkel persoonlijk borg voor staan. Deze uitspraak zorgde vooral in Syrië en Afghanistan voor een ware vloed aan vluchtelingen, die nu naar Duitsland wilden.

“€ 5000,- voor gezinnen, € 3000,- voor alleenstaanden”
De laatste twijfelaars werden overgehaald met royale geldgeschenken – ook in de publiekrechtelijke media. Zo verklaarde bijvoorbeeld de Syrische Sherin Ismail in een interview met de ARD in januari 2016:

In Syrië heeft men gehoord dat men bij aankomst meteen een eigen huis krijgt. Er was nooit sprake van vluchtelingencentra. En gezinnen zouden direct bij aankomst een bedrag van € 5000,- krijgen, alleenstaanden € 3000,-.

“Drie miljoen vluchtelingen tot 2017”
De uit Libanon afkomstige vluchtelingenwerkster Mona Kassem vulde aan:

Ik heb enkele dagen geleden een melding gelezen dat mevrouw Merkel tot 2017 drie miljoen vluchtelingen wil.

Dit werd bij de ARD bevestigd door nog drie andere Syrische “asielzoekers”.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/23 ... merkel-co/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Het project: het voorstel voor een brug tussen Tunesië en Europa zal de ondergang van het “oude” continent versnellen

Geplaatst op 26 september 2017

Afbeelding

In plaats van de wrakkige bootjes waarmee de “migranten” Europa proberen te bereiken, is het nu Europa zelf dat zichzelf in gevaar brengt “om te verdrinken”. Een demografische schipbreuk! Er is een project aan de gang [prijsvraag] voor de bouw van een brug die Cap Bon (Tunesië) met Sicilië (Italië) zal verbinden. Het zogenaamde “TuneiT” project.

Deze brug, ongeveer 145 km lang, zou over 4 kunstmatige eilanden verlopen en de Maghreb-landen en andere Afrikaanse migranten de mogelijkheid bieden om veilig de noordelijke oever van de Middellandse Zee te bereiken. Een internationale competitie voor het ontwerp van de eerste van de vier kunstmatige eilanden is afgelopen week gelanceerd door het Project Task Force, dat in het hoofdkantoor van de Tunesische Ingenieursvereniging (ILO) is gevestigd. Dit zelfmoordproject werd bedacht door de Italiaanse ingenieur Enzo Siviero. De man was erg enthousiast over zijn project en presenteerde het in Tunis. “De brug is voor mij een absolute metafoor. Het laat ons zien hoe belangrijk het is om mensen, plaatsen, religies en ideeën met elkaar te verbinden”.

“De geschiedenis van bruggen is de geschiedenis van de mensheid”, aldus de architect. “Deze brug zal het denkbeeld waarmaken van een verbinding tussen Afrika, het continent van de toekomst, dat op dit moment haar bevolking uit noodzaak moet laten ´emigreren´, met Europa”. “Ik moet dan aan een andere verbinding denken. Die van Albanië naar Italië zal gaan. En dan hebben we een directe landverbinding tussen Kaapstad en Peking. Zuid-Italië en Tunesië zullen dan echt het middelpunt van de wereld worden”, voegde hij er aan toe.

Vanuit technisch oogpunt legt de heer Siviero uit dat de 145 kilometer tussen Mazara del Vallo en Cap Bon uit 4 of zelfs 5 secties zal bestaan. Een ervan zal een tunnel onder zee zijn. En die zal zelfs korter worden dan die onder het Kanaal. Massimo Guarascio, een ingenieur en professor aan de Sapienza University in Rome, legde uit dat in de jaren 1960 in de Verenigde Staten tijdens de voorbereiding van de eerste ruimtemissie op de maan wetenschappers ook niet gelijk een oplossing hadden voor allerlei problemen. Deze werden “gaandeweg” gevonden.

Ja, dat kan wel waar zijn, maar de vergelijking is belachelijk. Want de reis naar de maan diende om de mensheid vooruit te helpen, terwijl deze brug een demografische ramp zal veroorzaken in het oude continent.

Hij had het verder over de brug die Rusland probeert te bouwen tussen Siberië en Japan, de Kanaaltunnel, het Suezkanaal of de brug van Hangzhou Bay, China, die veertig kilometer lang is. De brug die door de Italiaanse ingenieur is ontworpen, zal naar verwachting 100 miljard euro gaan kosten. Een enorme som die door grote financiële instellingen zouden moeten worden gedragen en niet door regeringen, zegt professor Guarascio.

Professor Enzo Siviero onthulde dat zelfs paus Franciscus een supporter van dit project is! “We moeten een brug bouwen en muren vernietigen”, zei hij in een antwoord op dit project, maar dan gaat het niet om het vernietigen van de muur rond het Vaticaan.

Vanuit technisch oogpunt zeggen de Italiaanse ingenieurs dat ze klaar zijn, maar dat er geen echte wil is om de “muur” aan de Europese kant af te breken.

Bronnen:

http://lesobservateurs.ch

www.dreuz.info

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/26 ... ersnellen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Gevaarlijk precedent: Eerste Afrikaan krijgt wegens klimaat asiel in Europa

Xander, 30-09-2017

Afbeelding
Droogte is vanaf nu een reden om in Europa asiel te kunnen krijgen. (Afbeelding: Somalië, Getty Images (2)).

Heersende Europese elite maakt weg vrij voor 200 miljoen Afrikaanse ‘klimaatvluchtelingen’

De voorspellingen van The Economist, waar wij afgelopen woensdag aandacht aan besteedden, worden door veel mensen niet zo serieus genomen, omdat men amper kan geloven dat er in de komende 20 à 30 jaar écht meer dan een miljard Afrikanen naar Europa kunnen komen. De globalistische elite doet er echter alles aan om dat mogelijk te maken; zo heeft in Oostenrijk de eerste Afrikaanse migrant asiel gekregen omdat het in zijn thuisland Somalië ‘te droog’ is. Dit schept een gevaarlijk precedent, want nu kan feitelijk iedere inwoner van Afrika naar Europa reizen en om deze reden asiel krijgen. De EU wacht volgens de eerste voorzichtige schattingen dan ook een tsunami van 100 tot 200 miljoen Afrikaanse ‘klimaatvluchtelingen’.

Migranten vinden – veelal met behulp van allerlei linkse ‘hulp’organisaties, politieke partijen en ‘gutmenschen’- steeds weer nieuwe redenen om hun afgewezen asielverzoek te ontlopen, en toch in Europa te blijven. Zelfs illegaal geïmmigreerde zware criminelen worden beschermd en worden zelden teruggestuurd. De ene keer is dat een moordenaar die in zijn thuisland de doodstraf wacht, en de andere keer is dat een Syrische verkrachter die bang is voor de wraak van de familie van zijn slachtoffer.

Een andere geliefd voorwendsel is homoseksualiteit. Een asielzoeker hoeft maar te doen alsof hij homo is, en geen autoriteit durft hem meer te weigeren. Daarnaast staat ook vaak de ‘ontoereikende gezondheidszorg’ een mogelijke repatriëring naar het land van herkomst in de weg.

Somaliër krijgt asiel vanwege droogte in eigen land
Daar komt nu dus een nieuwe reden bij, een die een monsterachtige migrantentsunami dreigt te gaan veroorzaken: het klimaat. In Oostenrijk heeft het hooggerechtshof besloten dat een Somaliër recht heeft op asiel omdat het in zijn land ‘te droog’ is.

De gevolgen zijn niet te overzien, want als deze uitspraak als precedent voor heel Europa wordt gebruikt, dreigen zo’n 100 tot 200 miljoen Afrikanen hun biezen te pakken om onder opgave van dezelfde reden asiel in Europa aan te vragen. Wat hen vermoedelijk gegeven zal worden, want als er één ‘knuffelonderwerp’ is waar ‘onze’ leiders de komende jaren kritiekloos honderden miljarden euro’s aan gaan spenderen, is dat ‘het klimaat’.

‘Klimaat’ omzeilt toch al genegeerde Geneefse Vluchtelingenconventie
De almaar groter wordende asielindustrie in Europa is bang dat de huidige regeringen op zeker moment worden vervangen door vrijheidspartijen en -politici die wèl wetsgetrouw gaan regeren, zoals de Hongaarse premier Viktor Orban.

In tegenstelling tot wat er nu al jaren gebeurt, zullen deze nieuwe leiders ons niet voorliegen dat wij vanwege de Geneefse Vluchtelingenconventie verplicht zijn om zoveel asielzoekers toe te laten. Die regels stellen namelijk klip en klaar dat iedere asielzoeker moet aantonen dat hij persoonlijk, dus individueel wordt bedreigt.

Bovendien mag alleen asiel worden aangevraagd in het eerst mogelijke veilige land, niet pas honderden of duizenden kilometers verderop. In de Conventie staat tevens dat de asielstatus onmiddellijk eindigt zodra de vluchtreden wegvalt. Dat geldt voor zo’n 85% van alle huidige zogenaamde ‘Syrische’ vluchtelingen. In de regels staat tevens met nadruk te lezen dat ieder land zonder daar uitleg over te hoeven geven op elk gewenst moment mag besluiten om de grenzen voor asielzoekers te sluiten, als het vindt dat de veiligheid van de eigen inwoners in het geding is, bijvoorbeeld vanwege de vastgestelde criminaliteits- en terreurexplosie.

Door het ‘te warme’ of droge klimaat en het ‘slechte weer’ als geldige reden voor asiel te accepteren, kan de Geneefse Conventie worden omzeild, omdat iedere ‘vluchteling’ namelijk kan beweren individueel door ‘het klimaat’ en/of ‘het slechte weer’ te worden bedreigd.

Europees klimaat te koud, verwarming voor Afrikanen op 28 graden
Ironisch genoeg is het enige wat Afrikaanse klimaatvluchtelingen nog kan tegenhouden... het klimaat, maar dan in Europa. In sommige AZC’s in Oostenrijk wordt de thermostaat op 28 graden gezet, omdat de ‘woestijnzonen’ de voor ons normale omgevingstemperatuur veel te koud vinden. Dat dit de verwarmingskosten zal doen exploderen –om niet te spreken van het verbruiken van enorm veel energie, wat óns klimaat extra belast (even redenerend vanuit de gedachtegang van de heersende politieke elite)- speelt vanzelfsprekend geen enkele rol, want voor de nieuwe ‘Umvolkung’ Europeanen kan niets, maar dan ook niets te duur zijn.

Bovendien zijn er nog meer dan voldoende autochtone Europeanen overgebleven wier energierekeningen de komende jaren vanwege ‘het klimaat’ extreem hoog kunnen –en zullen- worden gemaakt. Bejaarden, chronisch zieken en uitkeringsgerechtigden wordt dan gewoon verteld dat zij de thermostaat maar op hooguit 17 of 18 graden moeten zetten. Tenslotte moet iemand de rekening betalen.

Xander

(1) anonymousnews.ru (website vanuit Nederland niet meer bereikbaar, daarom geen directe link. Wij adviseren onze lezers om via alternatieve kanalen deze website te bezoeken.)
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -in-Europa
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1618
Lid geworden op: do apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pizzaman »

Pilgrim schreef:
SGP smeekt om AZC
..... Pas bij reden vijf komt de aap uit de mouw: “We moeten ons als gemeente terdege voorbereiden op opvang op heel korte termijn, omdat een belangrijk deel van de Raad dit wil.” Juist, omdat de Raad het wil… Kort en goed, het maakt Verburg geen moer uit wat de inwoners van Krimpenerwaard willen. Die waren alleen maar goed genoeg om hem en zijn collega’s aan een zetel te helpen. Schaamteloos snoert Verburg hen nu de mond om in het college een spelletje nep-democratie te spelen.
Bij ons hier in Grootegast is het niet doorgegaan.

Vooral omdat een aantal 'semi-politieke figuren' feilloos aan de kaak stelde welke gemeenteraadsleden er vet aan zouden verdienen.
En dat in de openbaarheid bracht middels een leuke toespraak op de inspraakavond... daarbij voorstellen deed om dan maar de grond
in het villapark (waar een aantal notabelen woont) die de laatste tijd zo slecht verkoopt te gebruiken... mooi midden in het dorp...
Heheheheheh icon_shh.gif

Zoek, zoek, zoek en gij zult vinden. Waar komt dat AZC, wie is de eigenaar van dat terrein... wie gaat er geld vangen...
Voor 1 AZC-er wordt gemiddeld 25 euro ophokpremie per dag betaald. Douw er maar eens 500 in een ophok, levert dan 12.500 per dag op.
Trek uw conclusies en breng het maar in de openbaarheid, dan halen ze wel bakzeil. Want als blijkt dat het gaat om de portemonnee van
de doe-goeders , dan gunnen zij een ander niet graag een blik daarop. Ontkennen durven ze niet., stel dat er een ophet idee komt
dattie dan, als ie zo graag de doe-goeder wil zijn, het terrein maar gratis beschikbaar moet stellen...
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Pizzaman schreef: Zoek, zoek, zoek en gij zult vinden. Waar komt dat AZC, wie is de eigenaar van dat terrein... wie gaat er geld vangen...
Zoals vaak...Follow the money.. :smile7:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Ooit gehoord van het turfschip van Breda?

Afbeelding

En dan nu terug naar het heden:

Afbeelding
Reusachtige opblaasbare vluchteling onderweg naar Nederland
Het kunstwerk de Inflatable Refugee vaart vanmiddag op een ponton Breda binnen. Het metershoge opblaasbare object van het Vlaamse kunstenaarsduo Schellekens/ Peleman is spraakmakend en dat is precies de bedoeling. 'Wij willen hiermee het debat over vluchtelingen openen.'
https://www.ad.nl/binnenland/reusachtig ... ~aa53b8bc/
Wie zou zo'n figuur laten inwonen op zijn zolderkamer?
Het wordt tijd om weer (politieke incorrect wegens cultural appropriation) Indiaantje te spelen. Waar zijn de pijl en boog?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Moslim roept alle “vluchtelingen” op tot mars naar Europa!

Geplaatst op 26 oktober 2017

Afbeelding

De “vluchtelingen”, die vastzitten in Griekenland, zijn het zat. De autoriteiten laten hen niet verder naar het noorden reizen en ze voelen zich in de steek gelaten. Daarom roept nu een moslim genaamd Omar Alagha op Facebook alle “vluchtelingen” in Griekenland ertoe op om in november bij elkaar te komen en naar Noord-Europa te marcheren.

Op Facebook en YouTube gaat sinds gisteren een oproep rond die aan alle “vluchtelingen” is gericht die zich in Griekenland bevinden. Ze moeten zich samen te voet op weg begeven naar Noord-Europa.

Wellicht kan iemand zich nog de film “De mars” uit 1990 herinneren. Het Britse drama liet destijds een Afrikaan zien die ertoe besluit als “klimaatvluchteling” naar Europa te lopen om daar te leven. In het begin gaan er maar een paar met hem mee, daarna honderden, later duizenden en als ze voor de buitengrenzen van Europa aankomen, zijn het miljoenen mensen die hun toekomst op het oude continent zien.

De film toont een schrikbeeld, dat Europa uiteindelijk verliest. Om humanitaire redenen eindigt de film ermee dat de westerse landen het toestaan dat het Avondland wordt overrompeld. Al meermaals werd sinds Merkel´s foute beslissing om de grenzen te openen op deze film gewezen, omdat de bestorming van de Hongaarse grens in 2015 al herinnerden aan scènes uit deze film.

“De mars” begint op 15-11-2017 in Griekenland
Op Facebook verscheen gisteren een oproep, die door een gebruiker tegelijkertijd in meerdere Facebook-groepen, die deels meer dan 70.000 leden hebben, werd gepost. Opnieuw gaat het om Arabischtalige groepen, waarin o.a. gehandeld wordt met echte zorgpassen, verblijfsvergunningen en paspoorten.

De oproep tot de mars gaat sindsdien viraal en verbreidt zich razendsnel op internet.

Afbeelding

Hieronder de vertaling van de post van Omar Alagha, die op 25 oktober 2017 in een geheime Facebook-groep werd gepost:

“Aan iedereen die zich aangesproken voelt

Vluchtelingen van alle landen, kom op 15 november 2017 naar Saloniki naar het Duivenplein en verzamel in Griekenland.

Als Allah het wil zullen we gezamenlijk te voet naar Europa vertrekken. De route zal door Macedonië leiden en Allah zal ons op onze mars begeleiden.

Ik roep alle vluchtelingen op de Griekse eilanden op om op tijd naar Saloniki te komen. Moge Allah ons geluk wensen.

Deel deze oproep zo vaak je kunt alsjeblieft.

Veel geluk!”


Omar Alagha heeft hierover ook een video op YouTube gepubliceerd, die al door YouTube werd verwijderd.

De video is echter in het bezit van de redactie van “JouWatch” en de echtheid ervan werd bevestigd door Arabischtalige deskundigen.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Bianca Hoekstra

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/26 ... ar-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Gezinsherenigingen? Ja, maar in Syrië alsjeblieft!

Geplaatst op 13 november 2017

Afbeelding

De oorlog in Syrië tegen de islamitische terreurbende “Islamitische Staat” en alle andere islam-fanatiekelingen is praktisch beëindigd, maar de Jamaica-partijen CDU/CSU/Groenen/FDP bazelen in het kader van hun oriënterende gesprekken nu toch daadwerkelijk over gezinshereniging bij ons in Duitsland. Dat zijn niet alleen realiteitsweigeraars en politieke dagdromers, maar ook enorme bedreigers van de binnenlandse veiligheid van ons land.

Op 8 november publiceerde de website “Journalistenwatch” actuele beelden uit Aleppo. Het artikel “Syrië 2017: Vakantie in Aleppo – meisjes dansen op straat” beschrijft een inmiddels weer volledig normaal leven, dat in bijna alle delen van Syrië te zien is, zodat een terugkeer van de Syrische “vluchtelingen” naar huis niets meer in de weg staat.

Op 9 november werd het laatste bolwerk van ISIS in Albu Kamal door het Syrische leger ingenomen. De “Spiegel” meldt dat ISIS nu alleen nog in enkele dorpen ten oosten van de rivier de Eufraat en twee voorsteden van Damascus zit. Deze laatste nesten zullen waarschijnlijk ook weldra bevrijd worden, nadat de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump verklaarden gezamenlijk de “Islamitische Staat” te willen overwinnen.

Staatspresident Assad, die een garantie voor het vreedzaam samenleven van alle religies in Syrië was en is, had al in mei alle vluchtelingen ertoe opgeroepen naar zijn land terug te keren om de verwoeste stadsdelen weer op te bouwen en mee te werken aan de toekomst van het land. Hij bood de strijders zelfs amnestie aan. Tot eind juni hadden al bijna een half miljoen vluchtelingen gevolg gegeven aan de oproep van Assad en keerden weer naar hun vaderland terug. Hoe het er werkelijk in Syrië uitziet, zonder het Fake News van de ARD en het ZDF, laat dit bericht van “Journalistenwatch” met actuele video´s zien.

Afbeelding

Wie nu nog in Duitsland wil blijven, is of een tegenstander van Assad, en daarmee een islamitische fundamentalist, of een gelukszoeker, die zichzelf in Duitsland een beter leven belooft. Beide is onacceptabel. Nu is het zaak om consequent alle Syriërs, en diegenen die zich als zodanig uitgeven, terug te sturen. Later, wanneer Duitsland een keer een helder gedefinieerde immigratiewet mocht hebben aangenomen, kunnen individuen die compatibel zijn met de cultuur een individuele aanvraag indienen als ze aan de strenge criteria van hier in het land benodigde geschoolde krachten voldoen.

Maar ondertussen zakken in de CDU bij het thema gezinshereniging ook nog diegenen door de hoeven, die tot nu toe als laatste der Mohikanen van de conservatieven golden. Zo is Jens Spahn lyrisch over de extreemlinkse Trittin als een “coole gozer” en is hij voorstander van de gezinshereniging. Dit alles is benzine voor de AfD, wier parlementsfractie op 3 november in een motie het begin van de repatriëring eiste.

Dit links georiënteerde Jamaica-bondgenootschap zal de laatste rest van patriottisme, conservatief waarde denken, islamkritiek en gezond mensenverstand bij de CDU en de FDP vernietigen, daarmee op hetzelfde verwoestende niveau als de Groen komen te staan en tot een turbo in de kiezersgunst voor de AfD leiden.

Bron: www.pi-news.net

Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/11/13 ... sjeblieft/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Heeft Angela Merkel Afghanistan naar Duitsland uitgenodigd?

Geplaatst op 6 januari 2018

Afbeelding
Verheugt zich al op de “nieuwelingen”.

Op de sociale media doet op dit moment een boos gerucht de ronde. We lezen op “ShortNews”: Reinhard Erös, arts en politicoloog, exploiteert met zijn stichting meer dan 30 scholen in Afghanistan. In het interview geeft hij zijn mening over vluchtelingen uit de Hindoekoesj. Sinds 2015 zouden jonge Afghanen zich bijna aangeworven voelen, Duitsland zou als paradijs gelden dat men zou moeten bereiken.

Op de televisie werden selfies van vluchtelingen met Angela Merkel getoond, jubelende Duitsers, die vluchtelingen verwelkomen. Er gaan echter geen gezinnen op weg, maar jonge mannen zonder perspectief, die grotendeels nooit een school bezocht hebben. De expert bekijkt de integratie dan ook kritisch.

Waarom er over repatriëringen – zelfs door criminelen – in Duitsland wordt gediscussieerd, begrijpt Erös niet. Er zijn weliswaar aanslagen met doden, echter geen oorlog in Afghanistan. Dat gevaar zou hoofdzakelijk bestaan voor westerse politici.


Ook het “Wochenblatt” bericht erover op 03-01-2018 in een interview met de Afghanistan-deskundige Reinhard Erös:

Willen alle mensen uit Afghanistan naar ons toekomen?

“Erös: Nee. Er zijn veel mensen die zich thuis voelen in hun land. Vooral jonge mannen zonder hoop of levensperspectief komen naar ons toe. Ze voelen zich sinds 2015 bijna door ons aangeworven. In Afghanistan kan men sinds acht jaar de ´Deutsche Welle´ in de beide landstalen ontvangen. De beelden van bondskanselier Angela Merkel op selfies met vluchtelingen, van jubelende Duitsers op het hoofdstation in München, van berichten over een miljoen vrije arbeidsplaatsen hebben daar bijna tot een vluchthysterie geleid. Men interpreteerde dit bijna als oproep om naar een land te komen, dat daar als paradijs geldt.

Het zijn dus toch geen gezinnen, die op weg gingen?

90% van de 220.000 Afghanen die sinds 2015 naar ons toe kwamen, zijn jonge mannen, anders dan de vluchtelingen uit Syrië. Daar heerst sinds 2013 een wrede oorlog met 500.000 doden. In Afghanistan is geen oorlog zoals in Syrië, wel komen er regelmatig aanslagen voor met ca. 2.500 doden per jaar. Kaboel is niet Aleppo.

Als er over de repatriëring naar Afghanistan wordt gediscussieerd, hebt u dan het gevoel dat de politici en de media de situatie kunnen inschatten?

Alleen al het feit dat er sinds 2015 meer dan 4000 Afghanen vrijwillig zijn teruggekeerd, spreekt toch boekdelen. Hun vlucht terug is gratis, ze krijgen € 600,- in de hand en wellicht nog € 1000,0- van Duitse vrienden – en zoeken hun geluk weer in hun vaderland. Wanneer er echter, zoals onlangs, acht zware criminelen worden uitgezet, dan is er in onze media sprake van een enorme ophef, alsof zij op het vliegveld van Kaboel onmiddellijk zouden worden vermoord.

Dat is natuurlijk onzin. Anders is het wanneer westerse politici daar naartoe vliegen. Zij zijn een doelwit van de opstandelingen. Maar de Taliban vechten toch niet tegen hun eigen volk. Hun aanslagen zijn gericht tegen de vanuit hun zienswijze westelijke marionettenregering, tegen de politie, het leger en eigen collaborateurs. Daarbij nemen de Taliban nevenschade onder hun bevolking net zo bruut op de koop toe als al jarenlang de Amerikaanse luchtaanvallen. Minstens 30% van de burgerslachtoffers werd veroorzaakt door het Amerikaanse en Afghaanse leger!

Welke rol spelen mensensmokkelaars in de toekomst?

De 220.000 vluchtelingen uit Afghanistan betaalden gemiddeld $ 6000,- per persoon. De mensensmokkelaars maakten dus sinds 2015 een winst van $ 1,2 miljard. Meer winst dan met de drugshandel. Ze zullen ook de komende jaren manieren vinden om hun business niet kapot te laten maken...”


De publicist Michael Mannheimer is terecht woedend. Hij schrijft op zijn blog:

Wat Merkel in Afghanistan doet, namelijk tv-reclame maken voor een grenzeloze massa-immigratie naar Duitsland, doet ze in bijna alle landen van het Nabije Oosten en in talrijke landen in Noord-Afrika en zwart Afrika. Duitse media berichten daar nooit over – voor desbetreffende artikelen moet je op “Gates of Vienna” of op de blogs van Pamela Geller en Robert Spencer kijken.

Merkel-regering hoopt op 12 miljoen immigranten
Afgerond wordt het beeld van een duidelijk (hoffelijk gezegd) dwalende kanselier, die zich aan een niet minder krankzinnig programma van de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde heeft overgeleverd, door mijn melding die men uit Engelse media te weten moest komen – omdat Duitse mediahoeren deze uit terechte zorg om hun persoonlijk welzijn en de te verwachten woede in het Duitse volk bewust achterhouden:

Engelse media zijn boos over een strategisch document van de Duitse regering:
“Hebben ze niets geleerd? Merkel-regering hoopt op 12 miljoen migranten.”

Tegenwoordig moet je het al uit Britse media te weten komen: er bestaat een geheim document van de Duitse regering dat de massa-immigratie naar Duitsland bejubelt. Regering “hoopt” op 12 miljoen tot 2060.

De media hier hebben nog helemaal niet bericht over dit strategisch document, dat vermoedelijk begin februari voor intern gebruik werd verbreid. In het document staat zelfs letterlijk:

“Uit bevolkingswetenschappelijk oogpunt lijkt ook een hogere duurzame immigratie van 300.000 mogelijk.”

“De bevolking in Duitsland is in de afgelopen jaren, gerelateerd naar hun afkomst, bovendien meer divers geworden.” (Bron)

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/06 ... tgenodigd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

‘EU militairen niet naar Afrika om migratie te stoppen, maar juist te organiseren’

Xander, 11-01-2018

Afbeelding
De met afstand beste, goedkoopste èn effectiefste oplossing is mensen in hun eigen landen opvangen en beschermen. Waarom kiezen de Europese leiders daar dan niet voor? (Afbeelding: Getty Images (2)).

‘Europese Unie gaat Orwelliaanse fase in: ieder woord betekent exact het tegendeel’

Het onafhankelijke Global Analysis from the European Perspective (GEFIRA) constateert in een nieuw rapport dat de Europese Unie ‘de Orwelliaanse fase van het (linkse) liberalisme in gaat, waarin ieder woord exact het tegenovergestelde betekent.’ Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op de EU-Commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, die de massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten als een onomkeerbaar feit presenteert. Daarnaast verspreiden de Europese reguliere media het nepnieuws dat de militairen die Brussel naar Afrika stuurt de immigratie gaan beperken, terwijl ze die in realiteit juist gaan organiseren en daarmee vereenvoudigen. Ook hieruit blijkt dat de EU in alle opzichten frontaal de aanval heeft geopend op de autochtone Europeanen.

‘Illegale migratie gedaald’ is misleiding
Sinds enkele weken is het plan van de Franse president Emanuel Macron in werking getreden om in Afrika zogenaamde ‘hot spots’ in te richten, waar migranten hun asielaanvraag voor Europa kunnen indienen, zodat ze niet langer op bootjes de Middellandse Zee op hoeven te gaan. Inmiddels is de eerste groep toegelaten asielzoekers naar Frankrijk en Italië gebracht.

Zowel politici als media wekken de valse indruk dat de migratie hiermee wordt beteugeld. Daarom stond er onlangs met grote koppen te lezen dat de ‘illegale immigratie’ naar Europa fors is gedaald. Dat komt omdat de asielzoekers wier aanvraag al in Afrika is geaccepteerd, niet langer als illegalen worden gezien.

EU wil tientallen miljoenen migranten naar Europa halen
EU-Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos schreef dan ook in Politico dat de migratiestromen niet zullen worden gestopt, maar ‘georganiseerd’, in goede banen geleid. Dat betekent dat de immigratie juist vereenvoudigd wordt, wat een sterk aanzuigende werking heeft. En dat is, zoals we al vaker schreven, precies Brussels bedoeling, want de eurocraten zijn vast van plan om de komende decennia vele tientallen miljoenen Afrikanen naar Europa te halen, waarmee onze landen voorgoed zullen veranderen.

Het verzet van met name Oost Europa, maar ook van sterk in opkomst zijnde West Europese vrijheidspartijen, wordt door de EU even achteloos als arrogant terzijde geschoven. Men vindt de Europeanen die hun eigen cultuur overeind willen houden maar dom en ondankbaar, omdat ze de vele ‘voordelen’ van het multiculturalisme –in werkelijkheid totale islamisering- niet willen zien, en/of zich hebben laten leiden door ‘populistische’ partijen en bloggers.

Integratie blijkt onmogelijk
In Zweden, Duitsland, Frankrijk en Italië is echter te zien dat het integreren -of zelfs maar een poging daartoe- van honderdduizenden moslimmigranten zowel economisch als maatschappelijk onmogelijk is. Overal blijkt dat 8 tot 9 van de 10 nieuwkomers niet in staat zijn om zelfs maar de simpelste (taal)cursussen te volgen of vormen van werk te verrichten, en/of daar gewoon helemaal geen zin in hebben. De instroom in de sociale zekerheid is dan ook zo groot, dat een instorting van deze in decennia opgebouwde voorzieningen onvermijdelijk lijkt.

Censuur werkt niet
De pogingen om de burgerlijke onvrede te lijf te gaan door social media te censureren, zoals vooral in Duitsland en Zweden gebeurt, hebben tot nu toe geen enkel effect gehad. Het probleem zijn dan ook niet de alternatieve media, noch de kritiek van de Europeanen op Brussel of hun nationale regeringen; het probleem is het met dwangmaatregelen opgelegde massa immigratie / islamisering beleid, dat in ieder land door een ruime meerderheid van de bevolking wordt afgewezen.

Oost Europa bewijst dat migratie wel kan worden gestopt
Dat de asieltsunami ‘alternativlos’ is en niet kan worden tegengehouden, is een regelrechte leugen van de heersende politiek correcte elite, en wordt gelogenstraft door de feiten in landen zoals Polen, Tsjechië en Hongarije, die met simpele en naar verhouding goedkope maatregelen hun landen weten te vrijwaren van een invasie van moslimmigranten.

Daarmee beschermen deze landen zich effectief tegen toenemende maatschappelijke spanningen, die voor een groot deel het gevolg zijn van de criminaliteits- en terreurexplosie die we de afgelopen jaren in diverse Europese landen met ‘open grenzen’ hebben gezien, en die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door migranten die in bijna alle opzichten vijandig tegenover onze cultuur en manier van leven staan.

Oplossing is eenvoudig: help mensen in hun eigen landen
De oplossing is nochtans eenvoudig: zorg ervoor dat de mensen die uit hun landen willen wegvluchten ter plekke worden beschermd in zones die door militairen worden bewaakt. Zo hoeven ze niet een lange, gevaarlijke reis te ondernemen naar de stranden van Libië of andere Noord Afrikaanse landen. Het is volgens Oxford professor Paul Collier ook nog eens 135 keer goedkoper dan hen in Europa op te vangen.

De veel lagere kosten hebben als voordeel dat er veel meer mensen kunnen worden geholpen, en dat die veel sneller weer naar huis kunnen zodra de crisis in hun land voorbij is. Ook gezinshereniging wordt een stuk eenvoudiger.

Europese leiders moeten kiezen
Door voor deze oplossing te kiezen kunnen de Europese leiders eindelijk laten zien dat ze wel degelijk bereid zijn naar hun eigen bevolking te luisteren en de massa immigratie fors te beperken, en zo zorg willen dragen voor een stabiele toekomst voor onszelf en onze (klein)kinderen. De tekenen tot nu toe laten helaas een elite zien, ook in Den Haag, die zich in toenemende mate niets meer aantrekt van de eigen kiezers, en met ‘verstand op nul en blik op oneindig’ doorwerkt naar de door vrijwel niemand gewilde totalitaire geïslamiseerde EU-Superstaat.

Dat dit het recept is voor grootschalige onrust, opstanden en mogelijk zelfs (burger)oorlogen, behoeft geen uitleg. Maar misschien is dit wel precies waar Brussel op uit is.

Xander

(1) (gebaseerd op) GEFIRA via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (alleen voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... rganiseren
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie