De profeet (vzmh) Verdedigd

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

De profeet (vzmh) Verdedigd

Berichtdoor Maroc_21 » Di Mar 01, 2005 10:20 am

Mijn lieve Broeder, mijn lieve Zuster,

Zoals ik in mijn vorige khoebah duidelijk heb gemaakt wordt ons geloof in Allah van alle kanten aangevallen, maar hoe erger nog wordt ons geloof in het profeetschap van Mohammed (saaws) aangevallen en belachelijk gemaakt! Boekenplanken vol zijn geschreven door de vijanden van de waarheid met hun verzegelde verstand, om te bewijzen dat onze geliefde Profeet (saaws) een valse profeet zou zijn geweest, die zijn profeetschap zou hebben verzonnen! Sommigen zeiden (en zeggen nog steeds) dat hij de Qur'an zelf zou hebben geschreven aan de hand van de Bijbel, en anderen stelden dat hij alleen uit was op werelds aanzien en bezittingen. Elk oprecht Moslimhart krimpt ineen van deze woorden, maar slechts weinige Moslims streven ernaar antwoord te geven op deze valse leugens.

Voordat we enkele van deze leugens zullen bekijken, luisteren we naar de woorden van Allah swt., in soera Al-Maa'idah, aya 170, waarin Hij uit Zijn Barmhartigheid de mensheid waarschuwt:

"O mensen, waarlijk, de Boodschapper is tot jullie gekomen met de waarheid van jullie Heer. Gelooft dus, (dat is) beter voor jullie. En indien jullie niet geloven ; voorwaar, aan Allah behoort wat er in de hemelen en op aarde is. En Allah is Alwetend, Alwijs."

Onze Heer, de Alwetende, de Alwijze, vertelt ons hier op een milde manier te geloven in de Boodschap van Mohammed (saaws), omdat hij is gekomen met de waarheid van Allah. En indien we niet geloven, voorwaar aan Allah behoort wat er in de hemelen en op aarde is! Hiermee wil onze Schepper zeggen:"Ik ben zo rijk dat het hele universum aan Mij toebehoort, dus ik heb jullie en jullie geloof in Mij niet nodig! Als jullie niet geloven schaden jullie niemand dan julliezelf..."

Door de eeuwen heen zijn er echter zieke mensen geweest die deze waarschuwing in de wind sloegen en al hun bloed, zweet en tranen hebben gegeven om te bewijzen dat Mohammed (saaws) een valse profeet zou zijn. Dit is een verschijnsel dat al bestond zodra de Boodschapper van Allah (saaws) zijn prediking in Mekka begon, en dat voortduurt tot op de dag van vandaag. In de Qur'an, in Soera Sad, aya 4, kunnen we lezen dat de vijanden van de Profeet in Mekka al zeiden:

"...En de ongelovigen zeiden:"Dit is een liegende tovenaar!"

Deze woorden zijn niet alleen uit die tijd, maar bestaan nog steeds vandaag de dag. Deze vijanden van onder de Joden en Christelijke missionarissen hebben echter nooit met bewijs kunnen komen, en gebruikten daarom maar de leugens en valse aantijgingen om hun publiek te overtuigen. Ze konden niet veel anders roepen dan dat onze geliefde Profeet (saaws) een liegende tovenaar was, want hoe makkelijk is het om iemand maar gewoon uit te schelden zodra je geen bewijs hebt!

Een bewijs hiervoor kunnen we vinden in de Qur'an-vertaling uit 1734 van de Engelsman George Sale, die in zijn voorwoord al toegeeft een strenggelovig Protestant te zijn, die de Qur'an "valsheid in geschrifte" noemt!

Met zijn bevooroordeelde pen verviel hij vervolgens ook maar tot liegen en verdraaiing, omdat hij verder geen bewijs had om zijn loze aantijgingen mee te onderbouwen. Zo verdraaide hij bijvoorbeeld de vertaling van aya 21, van soera Ar-Roem, die goed vertaald ongeveer het volgende zegt:

"En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor u, van onder uzelven echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden (li-teskoenoew ilayhaa)..."

Deze Arabische woorden:"li-teskoenoew ilayhaa", kunnen niet anders vertaald worden dan:"opdat jullie rust bij haar vinden", zoals hierboven, of "opdat jullie kalmte bij haar vinden."

Deze leugenaar, George Sale, vertaalde deze aya echter als volgt:"And of His signs another is, that He had created for you, out of yourselves, wives that YE MAY COHABIT WITH THEM..."
"Cohabit", dat hij hier gebruikt, betekent volgens alle gezaghebbende Engelse woordenboeken, zoals "Reader's Digest Universal Dictionary" en de "Oxford's" het volgende:"Samenwonen in een sexuele relatie wanneer je niet legaal getrouwd bent."
Deze scheve vertaling werd natuurlijk weer gebruikt om onze geliefde Profeet Mohammed (saaws) uit te maken voor "rokkenjager" of andere soortgelijke benamingen, die we vandaag de dag nog steeds horen.

De eerste vraag die wij deze critici van onder de Joden en Christenen kunnen stellen is: "-Wat is er onmogelijk aan het feit dat Allah de Profeet Mohammed (saaws) heeft gezonden? Hij heeft toch reeds honderden geïnspireerden en Profeten aan hem doen voorafgaan? En was niet hun fundamentele boodschap altijd hetzelfde?" In tegenstelling tot hun leugens, kunnen wij wel degelijk komen met sterke, onderbouwde antwoorden. Maar als de kraan met leugens al meer dan 1400 jaar openstaat, dan is het natuurlijk onmogelijk om in een enkele khoetbah alle punten te behandelen die de tegenstanders van de waarheid hebben aangehaald, en als barricades hebben opgeworpen. Niet alleen als barricade tussen hun en ons, maar ook als barricade tussen hunzelf en hun harten, tussen hunzelf en hun Schepper, en tussen hunzelf en het Paradijs. Als zij werkelijk oprecht op zoek waren naar de waarheid, dan zou Allah hen leiden van de duisternis naar het licht, maar helaas zijn de meesten van hen zo vastgeroest in hun blinde geloof en eeuwenoude traditie van het beledigen van de Islam en zijn Profeet (saaws), dat Allah de ziekte in hun harten verergert, omdat zij de ziekte zelf steeds opzoeken.

Zoals Allah zegt in soer Al-Baqara:
"In hun harten is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren."

Deze khoetbah is dan ook niet bedoeld voor diegenen die al bij voorbaat hun ogen en oren sluiten voor gezonde bewijzen en argumenten, want zij zijn degenen die iemand tot de galg veroordelen voordat er überhaupt een rechtszaak heeft plaatsgevonden, en wat is er onrechtvaardiger dan dat?
Deze toespraak is bedoeld voor diegenen die hun ogen willen gebruiken om te zien, en hun verstand willen gebruiken om na te denken.

Allah zegt ons in soera Al-Balad:
"Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt? En een tong en een paar lippen? En hebben Wij hem niet de twee wegen (van leiding en dwaling) gewezen?"

O jullie die kijken en zien! Kijk naar het licht van de waarheid! O jullie die luisteren en horen! Luister naar de woorden van Aïsha (ra), de vrouw van de Profeet (saaws), toen zij vertelde over de eerste openbaring die naar de analfabeet uit de woestijn, onze geliefde Profeet (saaws), op een nacht in de maand Ramadaan neerdaalde. In een hadith die langer is, vertelt zij (ra) over het moment, terwijl de Profeet (saaws) zat te mediteren in de grot van Hiraa' buiten Mekka:

"De Engel kwam naar hem en zei:"Lees!" Hij zei:"Ik kan niet lezen." Toen pakte hij (Djibriel) mij stevig vast en klemde mij zo hard dat ik het niet meer kon verdragen. Hij liet me daarna los en vroeg me opnieuw te lezen, en ik zei:"Ik kan niet lezen." Daarop pakte hij me vast en klemde mij voor een tweede keer zo hard, dat ik het niet meer kon verdragen. Hij liet me daarna los en vroeg me wederom om te lezen, maar wederom zei ik:"Ik kan niet lezen." Daarop pakte hij me voor de derde keer vast en klemde mij, en liet me toen los en zei (zie soera Al-'Alaq):
"Lees voor in de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de meest Edele..."
Daarop keerde de Boodschapper van Allah (saaws) er mee terug (met de openbaring), met zijn hart hevig kloppend. Hij ging naar binnen bij Khadidjah (ra) en zei:"Bedek me! Bedek me!" Dus zij bedekten hem, totdat zijn angst was weggetrokken." (overgeleverd door Al-Boekharie)

Tot zover de hadith, die als gezegd nog langer is dan dit, maar ik heb hier even het punt aangehaald waar ik met jullie dieper op in wou gaan. Ten eerste zien we hier het eerste algemeen geaccepteerde feit bevestigd dat de Profeet (saaws) niet kon lezen. Houdt dit even goed in jullie achterhoofd, want hier kom ik zo nog op terug, insha-Allah. Ten tweede zien we de angst en paniek die over de Profeet (saaws) komt na deze gebeurtenis. Het was niet iets waar deze rustige persoon om had gevraagd, maar het was iets dat hem werd opgelegd; hij was door zijn Heer uitgekozen als Boodschapper. Het was totaal zijn natuur niet om de aandacht te trekken en in de belangstelling te staan. Zo kunnen we lezen in een betrouwbare overlevering van Boekhari en Moeslim:

"Aboe Sa'ied al-Khoedrie (ra) heeft gezegd:"De Boodschapper van Allah (saaws) was meer verlegen dan een maagd achter haar sluier..."

Om dit punt nog te benadrukken kunnen we kijken naar de volgende overlevering van At-Tabari en Ibn Hishaam (en Boekharie heeft een soortgelijke overlevering):

"Na de bekendmaking van de komst van de openbaring, zei de Boodschapper van Allah (saaws):"Ik heb nooit iemand meer verfoeid dan een dichter of een dwaas. Ik kan het niet uitstaan naar een van de twee te kijken. Ik zal nooit iemand van de Qoeraysh over mijn openbaring vertellen. Ik zal een berg beklimmen, er vanaf springen en sterven. Dat zal me verlichten. Ik ging op pad om dat te doen, maar halverwege op de berg hoorde ik een stem uit de hemel zeggen:"O Mohammed! U bent de Boodschapper van Allah en ik ben Djibriel!" Ik keek omhoog en zag Djibriel in de gedaante van een man. Hij zei:"O Mohammed! U bent de Boodschapper van Allah, en ik ben Djibriel!" Ik stopte en keek naar hem. Door naar hem te kijken trok mijn aandacht weg van wat ik van plan was te doen. Ik stond aan de grond genageld. Ik probeerde mijn ogen van hem weg te draaien. Hij was overal waar ik keek. Ik bleef staan op mijn plek zonder te bewegen, totdat Khadidjah iemand stuurde om naar me te zoeken..."

Vertel me; is dit de reactie van een man die op roem uit is, of graag in de aandacht staat? Het is ironisch om te zien dat vooral de Christenen, die zelf een god hebben gemaakt van de Profeet 'Iesa (as), de Profeet Mohammed (saaws) er nu van beschuldigen dat hij op persoonlijke verering uit zou zijn!

Als dat zo was geweest had hij zich wel zo opgesteld als de valse profeten, en zijn volgelingen wijsgemaakt dat hij een "zoon van Allah" was, of dat ze al hun bezittingen aan hem af moesten staan om het Paradijs te verkrijgen. Maar als we de praktijk bestuderen, zien we juist het tegenovergestelde; in een zeer betrouwbare overlevering, overgeleverd door Boekhari en Moeslim, lezen we dat er op de dag dat het zoontje van de Profeet (saaws) stierf toen hij 18 maanden oud was (zijn naam was Ibrahim), een zonsverduistering plaatsvond.
Daarop zeiden de mensen: "De zon is verduisterd vanwege de dood van Ibrahim." Toen de Profeet (saaws) dit hoorde, zei hij om dit misverstand weg te nemen: "De zon en de maan zijn waarlijk twee tekenen van Allah; zij verduisteren niet vanwege iemands dood, noch vanwege iemands leven (geboorte). Dus als je hen (verduistering van de zon en de maan) ziet, roep dan Allah aan en verricht gebeden totdat de verduistering voorbij is."

Oh Allah, zegent u onze eerlijke Profeet! Nooit heeft hij Allah's boodschap verdraait om er zelf beter van te worden, nee, hij waarschuwde zijn volgelingen er keer op keer voor om hem niet te vereren! In een andere zeer betrouwbare overlevering, overgeleverd door Boekhari en Moeslim, zegt hij (saaws):

"Overdrijf niet in jullie lofprijzing van mij, zoals de Christenen overdreven in hun lofprijzing van de zoon van Maryam (='Iesa). Ik ben slechts een dienaar, dus zeg: dienaar van Allah en Zijn Boodschapper."

Vertel me, o criticus, zijn dit de woorden van een "valse profeet", die uit was op zelfverheerlijking? Of was hij (saaws) soms uit op geld en bezitting?! Waarlijk, onze geliefde Profeet (saaws) is ver verwijderd van jullie leugens en aantijgingen! In een hadith, overgeleverd door Boekhari, kunnen we lezen dat de Boodschapper van Allah (saaws) gezegd heeft:

"Slecht is de slaaf van de Dinar, de Dirham en de gezoomde zijden mantel; als hem (iets) wordt gegeven is hij tevreden, en als hem niets wordt gegeven, is hij ontevreden."

Zijn dit de woorden van een "valse profeet" die op geld en bezittingen uit is?! En dit waren niet alleen woorden zonder daden, maar dit was ook wat de Profeet (saaws) in de praktijk bracht. In een hadith, overgeleverd door Moeslim, lezen we dat Noe'maan ibn Bashier (ra) heeft gezegd:

"Ik heb jullie Profeet (saaws) gezien toen hij niet voldoende dadels van de laagste kwaliteit had om zijn buik mee te vullen."

En Sa'd ibn Abie-Waqqaas (ra) heeft gezegd, in een hadith, overgeleverd door Boekhari en Moeslim:

"Ik ben de eerste Arabier die op Allah's Weg een pijl afschoot. Wij vochten aan de zijde van de Boodschapper van Allah (saaws) toen ons enige voedsel bestond uit de bladeren van de Hoebba- en Samoerbomen. De ontlasting van sommigen van ons leek op die van geiten, zonder enige samenhang."

En de lijst met bewijzen gaat door en door, en ik heb jullie tot nu toe nog alleen maar betrouwbare ahadith gegeven. Eenieder die twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan mag met argumenten komen, en daarna zal ik hem vervolgens tonen hoe nauwkeurig en zorgvuldig de hadith-verzamelaars te werk zijn gegaan.

Zelfs tegen zijn dood, in de tijd dat geheel Arabie onder zijn bestuur stond, verrijkte hij zich niet met de grote hoeveelheden kamelen, dadels, wierrook, goud of slaven, maar bleef een simpel leven lijden, en begreep dat dit leven met al haar bezittingen slechts een beproeving is van Allah. In zijn levensverhaal kunnen we lezen dat een dag voor de Profeet (saaws) stierf, hij de zeven Dinar die hij bezat, weggaf in liefdadigheid, en zijn wapens cadeau gaf aan zijn volgelingen. Dus toen de avond viel, moest Aisha (ra) wat olie van de buren lenen om haar lantaarn mee aan te maken. Zelfs zijn harnas was aan een Jood in onderpand gegeven, in ruil tegen een hoeveelheid graan. Vertel me, o criticus, waar zijn de paleizen met 25 kamers, waar zijn de marmeren vloeren en gouden kandelaars? Waar zijn de kaviaar en de gestoofde ganzenlevertjes?! Voor het eerst in de geschiedenis werd de schatkist beschouwd als gemeenschappelijk bezit, en niet als het prive-bezit van de heerser. Ook de Khoelafaa ar-Rashidien, ofwel de Rechtgeleide Khaliefen die hem opvolgden (ra), zetten dit voorbeeld voort, ook al heersten zij na de dood van de Profeet (saaws) over geheel Arabie, Perzie, Syrie, Egypte en verder. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat de Khalief 'Ali ibn Abi Talib (ra) kleren droeg met lapjes er op genaaid, dus geen zijden mantels en gouden kroontjes.

Hoe kan het zijn dat een persoon, die nooit heeft leren lezen of schrijven, een boek heeft achtergelaten dat het neusje van de zalm is als het gaat om Arabisch taalgebruik? Door de eeuwen heen, en tot op de dag van vandaag, is de Arabische taal met al haar grammatica zelfs gebaseerd op de Qur'an!

Er zijn sceptici die zeggen: "Waarom zou Mohammed (saaws) zijn volgelingen aansporen om te leren lezen, en zelf ongeletterd blijven?" Mijn antwoord is: "De Profeet (saaws) had geen boek nodig om te leren over economie, godsdienst, geschiedenis, biologie, de Arabische taal, natuurkunde, en vele andere dingen die terug zijn te vinden in de Qur'an en de soennah. Hij werd namelijk onderwezen door Zijn Schepper Zelf! De Alhorende, Alwetende, die weet over het verborgene en het openlijke! En aangezien niemand van ons kan beweren zo'n contact te hebben met Allah, zullen wij, als gewone mensen, boeken moeten lezen en lessen moeten volgen op school, zoals de Islam inderdaad van ons verlangt." Dit feit dus, dat de Boodschapper van Allah (saaws) niet kon lezen en schrijven, maakt het des te onwaarschijnlijker dat hij de Qur'an zelf zou hebben geschreven. En hoe kon hij tot in detail antwoord geven op vragen van Joden en Christenen, als hij nog nooit een Bijbel had gelezen?

Er zijn sceptici die beweerd hebben dat de Qur'an voor grote delen gebaseerd zou zijn op de Bijbel, maar het is een vaststaand feit dat de eerste Arabischtalige versie van het Oude Testament pas rond 900 n.Chr. verscheen, dus dat is ruim 260 jaar na zijn dood, en dat de eerste Arabischtalige versie van het Nieuwe Testament pas verscheen in het jaar 1616! Dus over welke Bijbel hebben jullie het dan, als jullie zeggen dat hij (saaws) daaruit dingen zou hebben overgenomen (als hij al kon lezen en schrijven)? Ook is het een historisch feit dat het gebied rond Mekka in de tijd van Mohammed (saaws) nog niet was bereikt door Christelijke missionarissen, zoals zelfs de "New Catholic Encyclopedia" heeft vermeld. Er was geen kerk of synagoge te bekennen in of rond Mekka, waar Mohammed (saaws) geleerd zou kunnen hebben over de inhoud van hun boeken. Ja, er waren rond Mekka hier-en-daar mensen die wisten over de leringen van de vorige Profeten (as), maar zij waren slechts een zeer kleine minderheid, zonder gebedshuizen of geschriften. Ja, er leefden Joden in Medina, maar daar was hij voor het begin van zijn profeetschap slechts 1 keer geweest, en toen was hij zes jaar oud.

Het is belachelijk om te beweren dat een jongen van zes een diepe kennis op zou kunnen doen over de Joodse geschriften, en dat in een paar dagen tijd, en dan vervolgens pas 34 jaar later hier mee voor de dag zou komen. Als hij op latere leeftijd nog heen-en-weer zou hebben gereisd tussen de twee steden, zouden zijn tegenstanders, die hem constant bespioneerden, dat echt wel hebben gemerkt. Een reis tussen de twee steden is vandaag de dag in een uur of vijf te doen met de auto, maar in die tijd was het een reis door woestijnen en bergen, waarvoor men twee weken nodig had! Het is dus niet mogelijk dat hij af-en-toe onopgemerkt naar Medina zou zijn getrokken om daar over het Jodendom te leren. Het is dan ook belangrijk te melden dat zijn tegenstanders van onder de Mekkanen dit nooit hebben beweerd.

Ja het is waar dat hij later emigreerde van Mekka naar Medina, maar in die tijd was zijn openbaring al 13 jaar aan de gang. Bovendien waren de grootste delen over de 'aqiedah, zoals geloof in Allah en het Hiernamaals al geopenbaard. En het is zelfs zo dat Joodse schriftgeleerden, zoals 'Abdullah ibn Salaam (ra) zich bekeerden tot de Islam toen de Profeet (saaws) aankwam in Medina, omdat hij de Profeet herkende die in hun geschriften was beloofd. Bovendien spreekt de Qur'an veel Joodse en Christelijke geloofspunten juist tegen, in plaats van dat ze klakkeloos overgenomen zijn.

We weten dat de Boodschapper van Allah (saaws) op 25-jarige leeftijd voor Khadidjah met een karavaan naar Syrië is getrokken, waar wel heel wat Christenen woonden. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij, druk bezig met zijn karavaan, diepgaande discussies zou hebben gevoerd met Joden en Christenen. Hij moest natuurlijk binnen een bepaalde tijd terug zijn, omdat hij in opdracht van Khadidjah (ra) werkte, en had dus geen zeeën van tijd om zich in een klooster terug te trekken. Om een diepe kennis van hun geschriften te krijgen zou een studie van jaren nodig zijn. Bovendien kunnen we ons afvragen waarom de Profeet (saaws) dan pas 15 jaar later, op 40-jarige leeftijd, er mee voor de dag zou komen. Christenen en Joden beweren dat de Qur'an een kopie van de Bijbel zou zijn, omdat veel verhalen hetzelfde zouden zijn, maar is dat wel zo? De Bijbel spreekt in Genesis en Exodus van een "god" die moe kan worden en slaapt, maar waar is deze "god" in de Qur'an? Sterker nog: de Qur'an leert ons juist dat Allah op niets of niemand van Zijn schepping lijkt, en dat Hij ver verheven is boven menselijke en dierlijke eigenschappen als slaap of vermoeidheid. De Bijbel spreekt in Genesis, Richteren en Exodus over een "god" die spijt heeft van Zijn beslissingen, wat zou betekenen dat Hij op het moment van beslissen onwetend zou zijn geweest over de gevolgen van Zijn beslissing! Waar is dit godsbeeld terug te vinden in de Qur'an? De Bijbel vertelt ons dat de edele Profeet Loet (as) zou hebben geslapen met zijn dochters, of dat Haroen (as) een kalf zou hebben aanbeden! Waar zijn deze leugens over de Profeten terug te vinden in de Qur'an? En de lijst gaat door en door. Dit zijn enkele punten van waarheid over de ware Profeet (saaws), die een ware openbaring ontving.

Die openbaring, waarvan uiterst intelligente, en goed ontwikkelde mensen door de eeuwen heen wel moesten toegeven dat het niet door een mens geschreven kan zijn. Zelfs vandaag de dag zien we vele ongelovige wetenschappers en professoren die zich bekeerd hebben tot de Islam, nadat ze geconfronteerd waren met de inhoud van de Qur'an. O scepticus, heb jij al eens de Qur'an gepakt en met een open hart gelezen? Of oordeel je alleen maar zonder kennis van zaken? Professor Keith Moore, een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van embryologie, en werkzaam aan de Universiteit van Toronto, is een van die wetenschappers. Toen aan hem enkele ayaat uit de Qur'an en enkele ahadieth werden voorgelegd over de ontwikkeling van de mens in de baarmoeder, had hij het volgende te zeggen: "...Het is mij duidelijk dat deze uitspraken tot Mohammed (saaws) moeten zijn gekomen van Allah, of God, omdat bijna alles wat over dit onderwerp bekend was, pas vele eeuwen later ontdekt is. Dit is voor mij een bewijs dat Mohammed (saaws) een boodschapper van Allah moet zijn geweest."

Of neem het voorbeeld van Professor Tejatat Tejasen uit Thailand, of de beroemde Duitse geoloog Alfred Kroner van de Universiteit van Mainz, of de bekende Professor Armstrong van de NASA, of de vele andere hoogopgeleide, intelligente personen die op z'n minst toe hebben moeten geven dat de feiten die zij zagen in ayaat en ahadith onmogelijk van menselijke oorsprong konden zijn.

O scepticus, zij zijn mensen die door hun jaren van wetenschap de tekenen van Allah hebben herkend. Wanneer doe jij je ogen open, en zet je je trots aan de kant?

Dit is de waarheid over de ware Profeet (saaws), die een ware openbaring heeft gebracht, en niets dan dat. Allah's vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie.

Wa Asalamo 3aleikoem wa rahmatoe Allahi ta3ala wa barakaatoeh.

Abdul Jabbar van de Ven
Bron: www.maghrebonline.nl

Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: Di Mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor pd7835 » Di Mar 01, 2005 10:36 am

Facts from Astronomy

This chapter begins with the usual round of applause for the Qur'an. We are then given this verse:

Sura 57.25

Yusuf Ali: We sent aforetime our messengers with Clear Signs and sent down with them the Book and the Balance (of Right and Wrong), that men may stand forth in justice; and We sent down Iron, in which is (material for) mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help, Unseen, Him and His messengers: For Allah is Full of Strength, Exalted in Might (and able to enforce His Will).

Pickthall: We verily sent Our messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and the Balance, that mankind may observe right measure; and He revealed iron, wherein is mighty power and (many) uses for mankind, and that Allah may know him who helpeth Him and His messengers, though unseen. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Shakir: Certainly We sent Our messengers with clear arguments, and sent down with them the Book and the balance that men may conduct themselves with equity; and We have made the iron, wherein is great violence and advantages to men, and that Allah may know who helps Him and His messengers in the secret; surely Allah is Strong, Mighty.


Professor Armstrong works at NASA, otherwise known as the National Aeronautics and Space Administration, where he is a well-known scientist there. We met him and asked a number of questions about Qur'anic verses dealing with the expertise in Astronomy. We asked him about iron and how it was formed. He explained how all the elements in the earth were formed. He stated that the scientists have come only recently to discover the relevant facts about that formation process. He said that the energy of the early solar system was not sufficient enough to produce elemental iron.
Then, if all of the energy in the early solar system could not form elemental iron, how did this element originate and why is iron so common?


In calculating the energy required to form one atom of iron, it was found to be about four times as much as the energy of the entire solar system. In other words, the entire energy of the earth or the moon or the planet Mars or any other planet is not sufficient to form one new atom of iron, even the energy of the entire solar system is not sufficient for that. That is why Professor Armstrong said that the scientists believe that iron is an extraterrestrial that was sent to earth and not formed therein.
I must repeat my previous question: how, and from where, did elemental iron originate? Iron is the 4th most common element on planet earth, accounting for 5% of the earth's weight and .5% of the earth's volume. If we are to believe that the energy needed to form one atom of iron is equal to "about four times as much as the energy of the entire solar system", then this hypothesis fails to explain the fact that the earth, the other planets, and the stars contain a very large amount of this element. Any model that does not explain and predict natural phenomena is unscientific and worthless.

Another problem is the chronology of events. According to the ayah presented to us: first, the messengers came to earth (with clear arguments/signs/proofs); second, the Book and balance (which I assume was not made of iron) arrived; and, then iron came to earth last, right? That is very interesting! How do you explain the fact that the core of the earth is composed of iron? How did all that iron sneak under us, assuming that the earth did not originally have any elemental iron? In fact, the Earth's core formed relatively early as heavier molten iron sank towards the center of the planet. An additional problem for this "chronology" is the fact that iron is a very important element in the human body - we would die without it!


Then we asked him about the sky and whether it had any gaps or rifts in it. He disproved this and replied that what we are talking about is a branch of astronomy called the "Integrated Cosmos" which we scientists have only come to know recently.
I have never heard of the "Integrated Cosmos" hypothesis. I searched the Bulletin of the American Astronomical Society and found that there were no papers which mentioned this idea.


For example, if you have a body in outer space which travels a certain distance in any direction and then travel the same distance in a different direction, you will find that the mass weight is the same in all directions. Because this body has its own equilibrium, the pressures from all directions are the same. Without this equilibrium, the whole universe would collapse.
I am not sure of the point that you are attempting to make. Why would the mass (weight) of an object change simply because it travels in a different direction?


I recalled Allah's verse in the Qur'an:
Do they not look at the sky above them? How we have made it and adorned it, and there are no flaws in it? (Qur'an 50:6).

First, how is this ayah related to your previous statements concerning the constant mass of objects in outer space? Another problem is the question of "flaws" in the "sky". What about "black holes"? Since they swallow matter and energy, including light, are they not "flaws" which interfere with the way that God "adorned" the universe?


Then we talked to Professor Armstrong about the attempts of scientists to reach the edge of the universe, and we asked him whether they were successful in this. He replied that they are fighting an uphill battle to the edge of the universe. We construct more powerful equipment to observe the universe only to discover that the new stars we see are still within our galaxy and that we have not yet reached the edge of the universe. He is aware of the Qur'anic verse which says:
And we adorned the lowest heaven with lamps and we made such (lamps) missiles to drive away Satans. (Qur'an 67:5).

Indeed, all these stars are adornments for the lowest heaven. He says that scientists have not reached the end of the universe.

The stars adorn the lowest heavens? Another verse from the Qur'an tells us that:

"Do you not see how God has created the seven heavens one above the other, and made the moon a light in their midst, and made the sun as a lamp?" (71:15-16)

So, according to this verse, the moon is at least as far, or possibly farther, from the earth as the stars, since the moon is in the midst of the seven heavens! This clearly does not conform to ancient, much less modern, astronomy! Another problem with this ayah is that the stars are supposed to be "missiles" to "drive away Satans". If you are claiming that this ayah is a scientific statement of fact, and not a metaphysical statement, can we observe these star "missiles" driving away the Satans? Perhaps you should ask Professor Armstrong if this has been observed by NASA!--------------------------------------------------------------------------------

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Di Mar 01, 2005 10:42 am

Hoi pd7835 welkom op deze anti-geloof forum...Je bent nieuw he? wil je jezelf ff voorstelen? praat makkelijker!

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Di Mar 01, 2005 3:16 pm

Maroc_21 schreef:Hoi pd7835 welkom op deze anti-geloof forum...Je bent nieuw he? wil je jezelf ff voorstelen? praat makkelijker!


Nieuwe nick of vriendje meegebracht ?
1e posting MAroc21: 8u20
Nieuwe gebruiker pd7835 : posting om 8u36
Repliek van Maroc21 om 8u42 ...
Last van MPS ?
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: De profeet (vzmh) Verdedigd

Berichtdoor Monique » Di Mar 01, 2005 9:49 pm

Maroc_21 schreef:Mijn lieve Broeder, mijn lieve Zuster,

Zoals ik in mijn vorige khoebah duidelijk heb gemaakt wordt ons geloof in Allah van alle kanten aangevallen, maar hoe erger nog wordt ons geloof in het profeetschap van Mohammed (saaws) aangevallen en belachelijk gemaakt!

Enkele citaten over niet-moslims uit bovenstaand stuk:


Boekenplanken vol zijn geschreven door de vijanden van de waarheid met hun verzegelde verstand,


Door de eeuwen heen zijn er echter zieke mensen geweest die deze waarschuwing in de wind sloegen

Deze vijanden van onder de Joden en Christelijke missionarissen

dat Allah de ziekte in hun harten verergert, o

Zoals Allah zegt in soer Al-Baqara:
"In hun harten is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren."

Gaat lekker he...? 8)
Amorele atheistische nitwit

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Wo Mar 02, 2005 12:18 am

truemoslima schreef:De wetten van toen zijn niet de wetten van nu.


Hai truemoslima, in mijn vorige reactie op jou zei ik al dat het trouwen met kinderen sunna is geworden door het gedrag van de profeet. Omdat het sunna is, is het gedrag van de profeet wel degelijk de wet van nu. Het is onderdeel van de sharia.

Misschien wil je mijn bijdrage nog lezen, er staat ook hoe Mohammed eerst op gruwelijke wijze de echtgenoot van Saffia slachtte, en haar toen voor zichzelf koos als oorlogsbuit. Dat is hoe Mohammed met een weduwe trouwde. Niets om over op te scheppen dus.

Lees dit dus:

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=16458#16458

Dan weet je dat je wordt voorgelogen als iemand je vertelt dat Mohammed uit goedheid met weduwes trouwde.

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt dat Mohammed dit heeft gedaan.

In afwachting van je reactie hier intussen nog meer wandaden van de profeet.

[url=http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=714&sid=dabd7430fad52bd62efe656b4ebcc45b]http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?
t=714&sid=dabd7430fad52bd62efe656b4ebcc45b[/url]

. Bukhari 4.52.265: Allah’s apostel zond een groep helpers naar een man genaamd Abu Rafi. Een van hen drong s’nachts zijn huis binnen en vermoordde hem in zijn slaap. (Deze Abu Rafi had Moammed bespot en werd dus gedood met een zwaard in zijn buik)

S. Muslim 19.4436: De profeet zei: wie wil Ka’b b. Ashraf voor mij doden. Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper. Een man genaamd Mohammed vroeg “O boodschapper van Allah wilt u dat ik hem dood?” Hij zei “ja” Zij gingen dus naar zijn huis en bezochten hem ’s nachts. Hij kwam naar beneden en de man Mohammed zei tegen zijn gezellen”Als hij komt zal ik hem bij zijn hoofd grijpen en hem vast houden en moeten jullie je werk doen. Toen hield hij zijn hoofd vast en zei tegen zijn gezellen: Doe je werk! En zij doodden hem.

Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die de profeet placht te beledigen en bespotten. Hij verbood haar, maar zij hield er niet mee op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed dat daar vloeide. ’s Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed. (zo’n ondenkbaar laffe en walgelijke dubbele moord op een weerloze zwangere vrouw en haar ongeboren kind werd door die lieflijke profeet goedgekeurd)

Abu Dawud 38.4349: Een Jodin placht de profeet te bespotten . Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden.

Abu Dawud 14.2678: De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes (die spotliedjes over Mohammed hadden gezongen). Een daarvan werd gedood en de ander ontsnapte en bekeerde zich tot de islam.

Abu Dawud 14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

Sahih Muslim 017.4206: Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn!!!


[url=http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/045.sbt.html#003.045.687]http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/
bukhari/045.sbt.html#003.045.687[/url]

Volume 3, Book 45, Number 687:
Narrated Jabir bin 'Abdullah:

Allah's Apostle said, "Who would kill Ka'b bin Al-Ashraf as he has harmed Allah and His Apostle ?" Muhammad bin Maslama (got up and) said, "I will kill him." So, Muhammad bin Maslama went to Ka'b and said, "I want a loan of one or two Wasqs of food grains." Ka'b said, "Mortgage your women to me." Muhammad bin Maslama said, "How can we mortgage our women, and you are the most handsome among the Arabs?" He said, "Then mortgage your sons to me." Muhammad said, "How can we mortgage our sons, as the people will abuse them for being mortgaged for one or two Wasqs of food grains? It is shameful for us. But we will mortgage our arms to you." So, Muhammad bin Maslama promised him that he would come to him next time. They (Muhammad bin Maslama and his companions) came to him as promised and murdered him. Then they went to the Prophet and told him about it.


Moeten we geloven dat de koran is geschreven door iemand die de waarheid beschermt door te moorden?

Maar als de kraan met leugens al meer dan 1400 jaar openstaat,


Integendeel, de islamitische leugen wordt al 1400 jaar beschermd door de doodstraf op godsdienstkritiek.

Wat voor god scheldt zijn tegenstanders nou uit voor leugenaar? Kinderachtig! :P

De islam kan alleen maar winnen door schelden en met het zwaard. Het is dus een zwak geloof.
Laatst gewijzigd door nina op Wo Apr 05, 2006 8:34 pm, 3 keer totaal gewijzigd.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Re: De profeet (vzmh) Verdedigd

Berichtdoor Maroc_21 » Wo Mar 02, 2005 3:30 pm

Monique schreef:"In hun harten is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren."


Godswoord is de waarheid!

Gebruik je verstand is ff...probeer niet te denken met je zieke hart (aangezien je ongelovig bent / je hebt God niet leren kennen)....Wat vind je van de leugenachtigen?

Ik vind dat de leugenachtigen een ziekte in hun hart hebben...Deze ziekte wordt alleen maar erger...denk er zelf over na waarom de ziekte alleen maar erger wordt! Voor hen is er een pijnlijke bestraffing voorbereid omdat ze leugenachtigen zijn...Een belofte van God...Je mag kiezen of je blijft een leugenachtig met een ziekte in je hart en die ziekte wordt alleen maar erger of je gelooft...!

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Re: De profeet (vzmh) Verdedigd

Berichtdoor unholy » Wo Mar 02, 2005 3:36 pm

Maroc_21 schreef:Gebruik je verstand is ff...probeer niet te denken met je zieke hart (aangezien je ongelovig bent / je hebt God niet leren kennen)....Wat vind je van de leugenachtigen?


Leugenachtige gelovigen ? Ja leugenachtig zijn ze....

Maroc_21 schreef:Ik vind dat de leugenachtigen een ziekte in hun hart hebben...Deze ziekte wordt alleen maar erger...denk er zelf over na waarom de ziekte alleen maar erger wordt!


Ja, laat ons maar het denken doen, zelf lukt dat niet zo goed he.....

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: De profeet (vzmh) Verdedigd

Berichtdoor Monique » Wo Mar 02, 2005 8:12 pm

Maroc_21 schreef:
Monique schreef:"In hun harten is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren."


Godswoord is de waarheid!

Gebruik je verstand is ff...probeer niet te denken met je zieke hart (aangezien je ongelovig bent / je hebt God niet leren kennen)....Wat vind je van de leugenachtigen?

Ik vind dat de leugenachtigen een ziekte in hun hart hebben...Deze ziekte wordt alleen maar erger...denk er zelf over na waarom de ziekte alleen maar erger wordt! Voor hen is er een pijnlijke bestraffing voorbereid omdat ze leugenachtigen zijn...Een belofte van God...Je mag kiezen of je blijft een leugenachtig met een ziekte in je hart en die ziekte wordt alleen maar erger of je gelooft...!

Volgens mij heb jij een ziekte in je hoofd...je slaat wartaal uit.
Amorele atheistische nitwit

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Do Mar 03, 2005 3:05 am

Maroc_21 schreef:Ik vind dat de leugenachtigen een ziekte in hun hart hebben...


Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft? Handige manier wel om de kritiek te stoppen, maar het bewees niet dat hij een echte profeet was, hooguit een despoot.

Of van een boek waarin een god iedereen 'leugenaar' noemt die niet in hem gelooft? Zo'n boek geeft wel een slecht voorbeeld.

Je hebt nog geen gelijk door je tegenstanders uit te schelden of zelfs te vermoorden. Dat zijn eerder tekenen van onmacht door gebrek aan bewijs.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Do Mar 03, 2005 2:52 pm

nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Do Mar 03, 2005 4:06 pm

Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Dus ze worden vermoord ?

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Do Mar 03, 2005 4:17 pm

unholy schreef:
Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Dus ze worden vermoord ?


Neen...
...Voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren

Tulp
Berichten: 2
Lid geworden op: Do Mar 03, 2005 6:06 pm

Berichtdoor Tulp » Do Mar 03, 2005 6:16 pm

Maroc_21 schreef:
unholy schreef:
Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Dus ze worden vermoord ?


Neen...
...Voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren


Die bestraffing is er al. Ze zit in hun hart, en ze onderhouden ze nog ook. Triestig. Ik ben weg, want ik krijg kippevel van dit akelige forum met zijn enge Moniques, circes, nina's, Dutchen, etc...
Grieselige, enge mensen brr....'t Is ijsazijn dat er hier gepist wordt.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Do Mar 03, 2005 8:07 pm

Tulp schreef:
Maroc_21 schreef:
unholy schreef:
Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Dus ze worden vermoord ?


Neen...
...Voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren


Die bestraffing is er al. Ze zit in hun hart,

Ach.....wij hebben er tenminste een.... 8)
Amorele atheistische nitwit

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Do Mar 03, 2005 8:39 pm

Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Ik ben geen 'leugenaar', ik heb hierboven de hadiths geplaatst waar wordt verteld wie Mohammed liet vermoorden.

Waarom reageer je daar niet op? Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, daarom heb ik die bijdrage geplaatst.
Laatst gewijzigd door nina op Zo Mar 06, 2005 8:59 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Do Mar 03, 2005 10:50 pm

Tulp schreef:
Maroc_21 schreef:
unholy schreef:
Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Dus ze worden vermoord ?


Neen...
...Voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren


Die bestraffing is er al. Ze zit in hun hart, en ze onderhouden ze nog ook. Triestig. Ik ben weg, want ik krijg kippevel van dit akelige forum met zijn enge Moniques, circes, nina's, Dutchen, etc...
Grieselige, enge mensen brr....'t Is ijsazijn dat er hier gepist wordt.


Ga dan naar een forum waar je constant bevestigd wordt ....Wat is er eng aan kritiek geven, aan het vrij onderzoek van allerlei beweringen ?
Als je dan toch in bestraffingen gelooft ..... Neem eens een lijstje met de ergste rampen de laatste 20 jaar ..... Iran, Turkije, Indonesie, Marokko, Algerije, .... enz ..... En waarom hier niet ? :lol:
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste

Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)

Sapere aude!

In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Zo Mar 06, 2005 8:57 pm

Tulp schreef:Die bestraffing is er al. Ze zit in hun hart, en ze onderhouden ze nog ook. Triestig. Ik ben weg, want ik krijg kippevel van dit akelige forum met zijn enge Moniques, circes, nina's, Dutchen, etc...
Grieselige, enge mensen brr....'t Is ijsazijn dat er hier gepist wordt.


Ik begrijp dat je zonder argumenten zit, maar ik begrijp niet precies waar je het over hebt. Misschien kun je me ergens over quoten? Liefst met toelichting. :)

Gebruikersavatar
craban
Berichten: 27
Lid geworden op: Do Jan 23, 2003 5:36 pm
Locatie: Antwerpen

Berichtdoor craban » Di Mar 08, 2005 7:52 pm

"De Engel kwam naar hem en zei:"Lees!" Hij zei:"Ik kan niet lezen." Toen pakte hij (Djibriel) mij stevig vast en klemde mij zo hard dat ik het niet meer kon verdragen. Hij liet me daarna los en vroeg me opnieuw te lezen, en ik zei:"Ik kan niet lezen." Daarop pakte hij me vast en klemde mij voor een tweede keer zo hard, dat ik het niet meer kon verdragen. Hij liet me daarna los en vroeg me wederom om te lezen, maar wederom zei ik:"Ik kan niet lezen." Daarop pakte hij me voor de derde keer vast en klemde mij, en liet me toen los en zei (zie soera Al-'Alaq):
"Lees voor in de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de meest Edele..."
Daarop keerde de Boodschapper van Allah (saaws) er mee terug (met de openbaring), met zijn hart hevig kloppend. Hij ging naar binnen bij Khadidjah (ra) en zei:"Bedek me! Bedek me!" Dus zij bedekten hem, totdat zijn angst was weggetrokken." (overgeleverd door Al-Boekharie)


Vanuit theologisch standpunt is dit ook tegenstrijdig.
Alle voorgaande profeten, (Abraham, Mozez, Jezus,..enz.) werden door GOD hoogstpersoonlijk toegesproken. Waarschijnlijk was Mohammed niet waardig genoeg.
Jozef en Maria bijvoorbeeld, werden door de engel Gabriel toegesproken en het eerste wat de engel deed was de angst wegnemen.

-Craban

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Di Mar 08, 2005 8:38 pm

Mohammed was gewoon een vrouwenhatende pedofiel !

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Ma Mei 02, 2005 11:53 am

craban schreef:Alle voorgaande profeten, (Abraham, Mozez, Jezus,..enz.) werden door GOD hoogstpersoonlijk toegesproken. Waarschijnlijk was Mohammed niet waardig genoeg.
Jozef en Maria bijvoorbeeld, werden door de engel Gabriel toegesproken en het eerste wat de engel deed was de angst wegnemen.


"Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Isma'iel, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozus en Jezus is gegeven en in wat aan de Profeten door hun Heer is gegeven. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven." (Koran, 2:136)

"Aan jou (Mohammed) wordt slechts gezegd wat aan al de gezanten voor jouw tijd gezegd werd." (Koran, 41:43)

De Islam gelooft dat er duizenden Profeten geweest zijn, voor alle volkeren ter wereld. Zij verkondigden allemaal het Woord van God. Een paar voorbeelden zijn de Profeten David, Abraham, Isaak, Isma'iel, Jacob, Jezus en Muhammad. Hun leven wordt beschouwd als een toepassing van de Heilige Boeken, een voorbeeld volgens hetwelke Moslims moeten proberen leven.

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: Wo Feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contact:

Berichtdoor weda » Ma Mei 02, 2005 12:40 pm

"De Islam gelooft dat er duizenden Profeten geweest zijn, voor alle volkeren ter wereld. Zij verkondigden allemaal het Woord van God. Een paar voorbeelden zijn de Profeten David, Abraham, Isaak, Isma'iel, Jacob, Jezus en Muhammad. Hun leven wordt beschouwd als een toepassing van de Heilige Boeken, een voorbeeld volgens hetwelke Moslims moeten proberen leven."

als er duizenden profeten zijn geweest, dan moet de boodschap van God ook hetzelfde zijn. want god geeft geen tegenstrijdige boodschap. bovendien, waarom geeft god de boodschap niet een keer, waarom telkens. waarom is dan mohammed de laatste profeet, als god telkens een boodschap moet geven. kennelijk is jullie god niet in staat om in een keer een universele boodschap te geven.

ik denk dat het leven van david, abraham, jezus een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het leven goed en gelukkig te leiden. maar het leven van mohammed kun je beter niet te volgen, want daardoor wordt je een crimineel, oorlogzuchtig, jodenhater, christenenhater, pedofiel, dief, zonder respect naar je medemens etc. (dat blijkt uit je postings: middelvinger etc)

vergelijk de levens van andere profeten en neem het goede, mohammed kun je gerust overboord gooien (door de wc spoelen).

groet,
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Za Dec 03, 2005 11:17 pm

Maroc_21 schreef:
craban schreef:Alle voorgaande profeten, (Abraham, Mozez, Jezus,..enz.) werden door GOD hoogstpersoonlijk toegesproken. Waarschijnlijk was Mohammed niet waardig genoeg.
Jozef en Maria bijvoorbeeld, werden door de engel Gabriel toegesproken en het eerste wat de engel deed was de angst wegnemen.


"Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Isma'iel, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozus en Jezus is gegeven en in wat aan de Profeten door hun Heer is gegeven. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven." (Koran, 2:136)

"Aan jou (Mohammed) wordt slechts gezegd wat aan al de gezanten voor jouw tijd gezegd werd." (Koran, 41:43)

De Islam gelooft dat er duizenden Profeten geweest zijn, voor alle volkeren ter wereld. Zij verkondigden allemaal het Woord van God. Een paar voorbeelden zijn de Profeten David, Abraham, Isaak, Isma'iel, Jacob, Jezus en Muhammad. Hun leven wordt beschouwd als een toepassing van de Heilige Boeken, een voorbeeld volgens hetwelke Moslims moeten proberen leven.


Wel Maroc als je hun voorbeeld moet volgen dat wordt beetje moeilijk of nie :?: Vooral als ge Mohammed en Jezus moet navolgen, moet ge toch wel bijna overspannen worden zekers :?: Twee tegenovergestelden :!:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Real Old Dutch
Berichten: 101
Lid geworden op: Di Aug 09, 2005 2:22 am

Berichtdoor Real Old Dutch » Vr Dec 09, 2005 5:49 pm

nina schreef:
Maroc_21 schreef:
nina schreef:Wat vind je dan van een 'profeet' die iedereen laat vermoorden die niet in zijn openbaringen gelooft?


Leugenaar! Het eindigt altijd slecht met leugenachtigen...


Ik ben geen 'leugenaar', ik heb hierboven de hadiths geplaatst waar wordt verteld wie Mohammed liet vermoorden.

Waarom reageer je daar niet op? Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, daarom heb ik die bijdrage geplaatst.


Nina lieverd... als Opa hier je zo even mag toespreken... voor een Moslim ben je altijd een LEUGENAAR... en als je op de Joodse- of Christelijke wijze in alle eerlijkheid in je God gelooft, dan ben je voor de altijd religieus geestesgestoorde Moslim nog altijd een ONGELOVIGE. Als werkelijk ongedoopte ongelovige vind het uiterst irritant en arrogant, als de leden van de meest achterlijke religie op Aarde andere goedgelovigen "ONGELOVIGEN" en "LEUGENAARS" noemen, terwijl Mohammed en zijn Christelijk Oom, elke Joodse Profeet van de Joden gapten, die ze maar konden gappen, om daar vervolgens Jesus (als ISA) Maria (als MARJAM of MARIAM) en Engel Gabriel aan toe ye voegen...

ISLAM is een gestolen geloof en Mohammed was de LEUGENAAR.
DEATH TO ISLAM!... May the fossilized remains of the great Prophet Mohammed (burb) be blown out of our Western exhaust pipes...


Terug naar “Mohammed”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten