Aisha speelde nog met poppen nadat ze getrouwd was met Mo!

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: Wo Jan 22, 2003 7:34 pm

Aisha speelde nog met poppen nadat ze getrouwd was met Mo!

Berichtdoor Serdar » Za Jun 18, 2005 9:26 pm

Bron: website El-Tawheed-moskee (http://www.eltawheed.nl)
Het huwelijkse leven
Het is wellicht moei1ijk om je voor te stellen hoe het leven met de Profeet is geweest voor de jonge Aisha . Ze had in ieder geval een genereus en geduldig karakter. Ook was ze erg intelligent. Maar ook zij kende haar moei1ijke momenten, en voe1de soms jaloezie ten opzichte van de andere vrouwen van de Profeet .


Haar huwelijk met de Profeet veranderde haar spee1se manieren niet. Haar jonge vriendinnen kwamen haar regelmatig in haar eigen huis bezoeken. Ze heeft gezegd: "Ik speelde vaak met mijn poppen, samen met mijn vriendinnen en wanneer de Profeet dan langskwam glipten zij snel het huis uit. Hij ging dan achter hen aan en bracht hen terug, omdat hij het fijn voor mij vond wanneer zij er waren."
Soms zei hij: “B1ijf hier”, voordat zij de kans hadden gekregen om weg te gaan, en hij spee1de dan met hen mee. Aisha heeft hierover gezegd: "Op een dag kwam de Profeet binnen toen ik met mijn poppen aan het spelen was en hij zei: '0 Aisha, wat voor spelletje is dit?' 'Het zijn de paarden van Soelaiman ', zei ik en hij moest lachen.Aisha's vroegere leven in Medina kende ook ernstige en angstige momenten. Op een keer waren haar vader en twee metgezellen die bij hem verb1even ziek geworden met een gevaarlijke koorts die in die tijd in Medina voorkwam. Op een ochtend bezocht Aisha hen en schrok ze toen ze zag hoe ziek en uitgeput de mannen waren. Ze vroeg haar vader hoe het met hem ging en hij antwoordde haar met een paar poëzieverzen, die ze niet begreep. De andere twee mannen antwoordden ook met poëzie die voor haar niets meer betekenden dan onbegrijpe1ijk gebrabbel. Ze maakte zich grote zorgen en ging naar huis naar de Profeet en zei tegen hem: “Ze ijlen, ze weten niet meer wat ze zeggen door de hoge koorts.” De Profeet vroeg wat ze hadden gezegd en werd gerustgesteld toen ze bijna woordelijk herhaalde wat zij hadden gezegd, hoewel ze die woorden toen niet begreep. Dit voorbeeld geeft ook aan hoe goed haar geheugen was, wat later ook is gebleken uit de grote hoeveelheid uitspraken van de Profeet die zij heeft overgeleverd.

Haar bevoorrechte positie als echtgenote van de Profeet riep bij anderen soms gevoelens van afgunst op. Het bekendste en wellicht ernstigste voorbeeld daarvan is het volgende verhaal, waarin Aisha vals beschuldigd wordt van oneervol gedrag:

Overgeleverd door Aisha :
" Wanneer de Profeet van plan was op reis te gaan, liet hij lootjes trekken onder zijn vrouwen, zodat degene op wie het lot viel hem mocht vergezellen. Tijdens een tocht van hem, trok hij lootjes waarbij het lot op mij viel. Zodoende vergezelde ik hem nadat Allah ons bevolen had om de hidjaab te dragen. Ik werd gedragen in een hawdaadj (soort tentje boven op een kameel) en werd eraf gehaald terwijl ik nog in het tentje zat. Toen de Boodschapper van Allah zijn tocht beëindigd had en naar huis terugkeerde, naderden we de stad Medina waar hij ons beval om door te gaan. Toen het teken kwam om te pauzeren, liep ik weg van het kamp en liet dit achter mij om mijn behoefte te gaan doen. Toen ik klaar was keerde ik terug naar het kamp om met de anderen te vertrekken, totdat ik me plotseling realiseerde dat mijn halsketting op mijn borst ontbrak. Hierop keerde ik terug om ernaar te zoeken en was dus daardoor wat verlaat. De mensen die mijn tentje weer op de rug van de kameel zetten, dachten dat ik erin zat, (omdat zij destijds klein en licht in gewicht was en dun, omdat zij niet veel at). Zodoende voelden de mensen het verschil niet in gewicht van de tent toen ze hem optilden om boven op de rug van de kameel te plaatsen. Toentertijd was ik een jonge vrouw van nog geen vijftien jaar oud. Ze lieten de kamelen in beweging komen en gingen verder. Ik vond mijn halsketting nadat het kamp vertrokken was en keerde terug maar trof er niemand aan. Daarop ging ik naar de plaats (waar ze mij achtergelaten hadden) ervan uitgaande dat ze mijn vermissing zouden opmerken en terug zouden keren om mij te zoeken. Terwijl ik in die staat was viel ik in slaap. Safwan bin Moe'attal As-Salami Adh-Dhakwani was op een later tijdstip onze groep gaan volgen en hij trof mij (slapend) op die plek in de ochtend aan. Toen hij een slapende persoon zag kwam hij naar me toe (en herkende me), omdat hij mij voor de openbaring van de hidjaabverzen had gezien. Ik werd wakker en stond op toen ik hem hoorde zeggen: 'Inna llillahi wa inna ileihi radjioen' (waarlijk van Allah komen we en tot Allah zullen we terugkeren). Hij liet zijn kameel knielen, daalde af en zette zijn been tegen de poot van de kameel om mij erop te laten klimmen. Safwan zelf begon te lopen door de kameel aan een touw te leiden totdat we het kamp naderden waar ze gestopt waren om een middag rust te houden. Sommige mensen beschuldigden me vals en de leider van de valse beschuldigingen was Abdoellah ibn Oebai ibn Saloel. Nadat we vanuit Medina teruggekeerd waren werd ik een mand lang ziek terwijl de mensen de verzonnen verklaringen van de valse beschuldigers aan het verspreiden waren. Ik voelde tijdens mijn ziekte dat ik niet de normale vriendelijkheid van de Profeet ontving, die ik anders altijd kreeg. Hij kwam om me te zien, groette me en zei: ‘Hoe is het met haar?’ Ik wist niet af van wat er gaande was, totdat ik herstelde van mijn ziekte en met Oem Mishta naar AI-Manasi ging, een plaats waar we altijd onze behoefte deden. Dit deden we van nacht tot nacht en dit was voordat we toiletten naast onze huizen kregen. En deze gewoonte was dezelfde als de gewoonte van de oude Arabische volkeren. Aldus liep ik met Oem Mishta totdat zij over haar lange jurk struikelde en zei: 'Laat Mistah vernederd worden!' Ik zei daarop: 'Je gebruikt slechte woorden. Waarom beschuldig je een man die deelnam aan de oorlog van Badr?' Ze zei: Ó jij daar, heb je niet gehoord wat ze zeggen?' Daarop vertelde ze de roddels van de valse beschuldigers.
Mijn ziekte verergerde zich weer en toen ik thuis kwam, kwam de Boodschapper van Allah naar mij toe en na mij te hebben gegroet zei hij weer: 'Hoe is het met haar?' Ik vroeg hem toen of ik naar mijn ouders mocht gaan. Ik wilde namelijk zeker zijn van het nieuws door het hen te vragen. De Boodschapper van Allah gaf toestemming en ik vroeg mijn moeder waar de mensen het over hadden. Ze zei: '0 dochter, maak je niet druk over deze zaak. Bij Allah er is nooit een charmante vrouw geweest die geliefd werd door haar echtgenoot die meerdere vrouwen bezat dan dat vrouwen vals nieuws over haar verspreidden. Ik zei: 'Soebhaan Allah, spreken de mensen echt over deze kwestie?' “Die nacht bleef ik huilen en kon niet slapen tot de ochtend.”
's Morgens liet de Boodschapper van Allah Ali bin Aboe Talib en Oesamah bin Zaid komen omdat de Goddelijke openbaring uitbleef en hij hen wilde raadplegen over een eventuele scheiding van zijn vrouw Aisha. Oesama bin Zaid zei dat hij wist wat een goede reputatie zijn vrouwen hadden en voegde hieraan toe: 'O Boodschapper van Allah, Allah heeft geen bepalingen voor u opgelegd en er zijn meerdere vrouwen naast haar, u kunt de slavin vragen die u de waarheid zal vertellen.' Daarop riep de Profeet Barirah (de slavin van Aisha) en vroeg: '0 Barirah, heb je ooit iets gezien wat jou aan haar deed wantrouwen?' Barirah zei: 'Nee, bij Allah die u gestuurd heeft met de waarheid. Ik heb nooit eerder een fout bij haar gezien, behalve dat ze een meisje is van onvolwassen leeftijd, die af en toe slaapt en deeg aan de geiten te eten geeft.' Diezelfde dag klom de Profeet op de mimbar (preekstoel) en vroeg of iemand hem wilde bijstaan in het straffen van Abdoellah bin Oebai. Hij zei: 'Wie wil me bijstaan in het straffen van degene die de reputatie van mijn familie te schande heeft gemaakt. Bij Allah, ik weet niets dan goeds over mijn familie en ze beschuldigen iemand (Safwan), van wie ik ook niets dan goeds weet, en hij is nooit mijn huis binnengegaan zonder mijn gezelschap.' Sa'd bin Moe'adh stond op en zei: '0 Boodschapper van Allah, ik zal u van hem ontdoen. Ais hij van de stam van ‘Aws is, dan zullen wij zijn hoofd eraf slaan. En als hij behoort tot onze broeders van de Chazradj-stam, dan beveelt ons iets; en wij zullen uw bevel opvolgen.' Daarop stond Sa' d bin Oebadah, de leider van de Chazradj stam, op, die altijd een vrome man was geweest, en zei: 'Bij Allah, je hebt een leugen verteld. Je kunt hem niet vermoorden, en je zult daar nooit toe in staat zijn.' Hierop stond Oesaid bin Al-Hoedair op en zei: 'Bij Allah, jij bent een leugenaar. Bij Allah we zullen hem doden, en jij bent een hypocriet wanneer je de hypocrieten verdedigt.' Dit zorgde ervoor dat beide stammen verhit raakten en op het punt stonden met elkaar te gaan vechten, terwijl de Boodschapper van Allah nog op de mimbar stond. Hij kwam naar beneden en bracht hen tot zwijgen. Vanaf die dag bleef ik zoveel en zolang huilen dat ik niet kon slapen.

's Ochtends waren mijn ouders bij mij en ik had twee nachten en een dag gehuild, tot ik dacht dat mijn lever zou barsten van het vele huilen. Terwijl ze bij me waren kwam er een vrouw van de Ansaar mijn toestemming vragen om binnen te komen, wat ik toestond. Ze ging zitten en begon ook te huilen. Terwijl we in deze staat waren kwam de Boodschapper van Allah binnen en ging bij me zitten. Dit had hij niet meer gedaan sinds de valse beschuldigingen waren begonnen. Hij sprak de shahada uit en zei: ‘Aisha, ik heb dit en dit over je gehoord. Als je onschuldig bent zal Allah spoedig jouw onschuld openbaren en als je een zonde hebt begaan, keer dan in berouw tot Allah en vraag om vergeving. Want indien een dienaar zijn zonde toegeeft en Allah om vergeving vraagt, zal Hij zijn berouw aanvaarden.’ Toen zijn woorden beëindigd waren barstte ik weer in tranen uit. Ik vroeg mijn vader om hem namens mij te antwoorden. Mijn vader zei: 'Bij Allah ik weet niet wat ik tegen de Boodschapper van Allah moet zeggen.' Ik vroeg mijn moeder om namens mij te spreken. Zij zei: 'Bij Allah, ik weet niet wat ik tegen de Boodschapper van Allah moet zeggen.’ Ik was zelf nog een jong meisje en had nog niet veel kennis over de Quran en zei: 'Ik weet bij Allah dat jullie hebben geluisterd naar wat de mensen zeggen en dat jullie dat als waarheid aannemen. Als ik nu tegen jullie zou zeggen dat ik onschuldig ben, en Allah weet dat ik onschuld ben, zullen jullie me niet eens geloven. En als ik oneerlijk aan jullie zou toegeven dat ik schuldig ben, en Allah weet dat ik onschuldig ben, dan zouden jullie me pas geloven.'
Ik hoopte dat de Boodschapper van Allah een droom zou krijgen waarin mijn onschuld bewezen zou worden. En bij Allah! De Boodschapper van Allah was nog niet opgestaan en niemand had nog zijn huis verlaten of de Goddelijke openbaring kwam tot hem. Hij bevond zich in dezelfde toestand als anders. Hij zweette zo erg dat de zweetdruppels als parels naar beneden druppelden, hoewel het een koude winterdag was. Toen zijn toestand over was, lachte hij en het eerste wat hij zei was: 'Aisha, wees Allah dankbaar, want Allah heeft jouw onschuld aangetoond.' Mijn moeder zei me naar de Boodschapper van Allah te gaan, maar ik antwoordde: 'Bij Allah, ik zal niet naar hem toegaan en zal niemand danken behalve Allah.' Aldus openbaarde Allah :

Bah wat een zieke pedofiel is Mohammed. Hoe kan een gezond denkend mens deze teksten lezen zonder een gevoel te krijgen van 'er klopt hier iets niet, die Mohammed was gewoon een g*r* pedofiel'... :roll:

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Okt 29, 2006 5:58 am

En Maroc maar vol blijven houden!
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Zo Okt 29, 2006 11:04 am

Lodewijk Nasser schreef:En Maroc maar vol blijven houden!


De laatste tijd lijk je wel een internet trol. Heb je andere bezigheden te doen behalve je tijd te blijven verdoen op internet. Wat wil je bereiken? dat Maroc_21 ongelijk heeft! Nou en?

Ik heb uitgelegd dat pedofilie in de Islam verboden is. Ik als moslim keur pedofilie af en dat baseer ik op de Islam zelf. Maar jij als afgod(met baard)-letterfanaat beweert het beter te weten dan een moslim. En het gekste is dat ge je enige waarheid haalt uit de hadith.

Nogmaals Aisha, de moeder der gelovigen, verhaalt met trots dat ze jong was toen ze het huwelijk met de profeet trad. Ze noemde verschillende x-leeftijden. Maar dat terzijde. Ze zegt ook in een hadith vol trots en met veel liefde voor de Profeet dat ze met poppen speelde.

Ook daar heb ik voldoende geschreven. Maar jij blijft volharden in je blindheid.

Maroc_21 schreef:En dat de moeder der gelovigen met poppen speelde getuigt van dat de Nobele Profeet, vrede zij met hem, haar jonge leeftijd respecteerde


En lees ook dit:

Maroc_21 schreef:Broeder Tevhid, Salam Aleykoum,

Moge God jouw behoeden van alle vormen van het kwaad en van de "vieze" geesten in de mensen om ons heen en daarbuiten. Moge God van je houden en je belonen met het Paradijs. Amien Yarabb

Broeder, ik begrijp werekelijk niet wat deze mensen op dit forum bezielt! Iemand die de schoonheid van het geloof niet geproefd en niet beleefd heeft kan niet begrijpen hoezo mensen tot geloof keren! We proberen op de beste wijze met de dwaleren te discusseren maar zij uiten overvloed en onbehagen aan immoreel gedrag. We moeten die geesten niet kwalijk nemen! Ze kunnen niet anders het zijn al eeuwen omgeven door zonde en hebben het Licht nooit gezien...Bovenal ze zijn een soort popetjes in de handen van de Duivel die hun tegen ons inzet om ons van ons geloof af te wenden...
Maar ze weten niet dat God Barmhartig en Genadevol is


mvg,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Zo Okt 29, 2006 1:21 pm

Maroc_21 schreef:Ik heb uitgelegd dat pedofilie in de Islam verboden is. Ik als moslim keur pedofilie af en dat baseer ik op de Islam zelf. Maar jij als afgod(met baard)-letterfanaat beweert het beter te weten dan een moslim. En het gekste is dat ge je enige waarheid haalt uit de hadith.


Helaas, staat er weldegenlijk in de Koran dat seks met meisjes die nog niet mentrueren is toegestaan binnen het huwelijk.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.
Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen mentruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen mentruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gementrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijdt aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstrueerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet mentrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Mentruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet mentrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

Het feit dat echtgenotes die nog niet menstrueren drie maanden moeten wachten, toont aan dat het huwelijk is geconsumeerd. Die wachttijd dient namelijke om vast te stellen of het meisje/ de vrouw nu zwanger is van haar ex-echtgenoot of niet. Als zo'n huwelijk niet werd geconsumeerd tot een meisje begon met mentrueren zou er geen wachtperiode nodig zijn want dan zou ze niet zwanger kunnen zijn van haar ex. De Koran staat mannen dus toe om met meisjes te trouwen die nog niet in de pubertijd zijn en om seks met deze meisjes te hebben. Seks met jonge meisjes mag dus mits een man de vader kan overhalen om het meisje uit te huwelijken.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Zo Okt 29, 2006 10:59 pm

Ik heb uitgelegd dat pedofilie in de Islam verboden is. Ik als moslim keur pedofilie af en dat baseer ik op de Islam zelf. Maar jij als afgod(met baard)-letterfanaat beweert het beter te weten dan een moslim. En het gekste is dat ge je enige waarheid haalt uit de hadith.


Een Iraanse Ayotollah heeft nochtans heel duideijk gesteld dat het mag.
Ga link opzoeken op MEMRI-TV. post hem als ik hem vind.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Zo Okt 29, 2006 11:46 pm

Wat Shiïten hiervan vinden maakt op zich niet uit in de ogen van Soennieten. Protestanten maakt het ook niks uit wat een Bisschop zegt.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73840
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Wo Nov 01, 2006 1:59 am

Hoe ziet een huwelijk van een Moslim met een jong meisje er uit..

Afbeelding

Maak kennis met Faiz Mohammed, 40 jaar, en Ghulan Haider, 11 jaar oud of jong....Het is maar hoe je het bekijkt.
Ghulan had graag onderwijzeres willen worden, maar moest haar school verlaten toen ze de man van haar dromen ontmoette.


Roshan Qasem 11 and Said Mohammed 55
Afbeelding


Afbeelding

En hier hebben we Majabin Mohammed, 13 lentes jong met haar liefhebbende echtgenoot Mohammed Fazal, 45 jaar.
Mohammed heeft deze jongedame gewonnen met gokken.
Ook een manier om aan een tweede vrouw te komen.

http://www.npr.org/templates/story/stor ... Id=5541006

Gelukkig hebben alle drie de mannen een baard dus zijn het goede moslims.
Deze bruiden boffen toch maar....... 8)
Laatst gewijzigd door Ariel op Wo Nov 01, 2006 2:02 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Nov 01, 2006 2:01 am

Ariel, door die foto's moet ik bijna kotsten..
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73840
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Wo Nov 01, 2006 2:05 am

Niks voor jou Lodewijk? :cry:


Vreselijk hè..? en maar ontkennen dat kinderhuwelijk niet bestaan in Islam.
Het zullen wel culturele huwelijken zijn vermoed ik.
Het heeft vast niks met Islam te maken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Wo Nov 01, 2006 2:13 am

En dat de moeder der gelovigen met poppen speelde getuigt van dat de Nobele Profeet, vrede zij met hem, haar jonge leeftijd respecteerde

ALs een volwassen man een kind respecteert dan blijft hij er met zijn poten van af ....
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: Ma Sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Berichtdoor Polleke » Wo Nov 01, 2006 10:20 am

Ariel schreef:Niks voor jou Lodewijk? :cry:


Vreselijk hè..? en maar ontkennen dat kinderhuwelijk niet bestaan in Islam.
Het zullen wel culturele huwelijken zijn vermoed ik.
Het heeft vast niks met Islam te maken.


Nee, het is zoals Maroc_21 schrijft, het is maar een getal. ALs je elf bent en je....
- menstrueert
- je stemt met het het huwelijk in
- je ouders dwingen je niet
dan trouw je met een goede baard!

EN onze jonge meisje maar naar K3 luisteren terwijl ze ook kunnen touwen met een ouwe lul, ik bedoel een oprechte dienaar van het geloof, een goede ziel, die niet in de Hel terecht zal komen.

Inshallah!

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: Wo Feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contact:

Berichtdoor weda » Wo Nov 01, 2006 10:35 am

misschien dat maroc en verwanten zijn jeugdige kinderen wel aan een oude (bijna bejaarde) man willen uithuwelijken. waarom niet, je bent toch een moslim en gelooft in de koran. of niet maroc....
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

DeSuper
Berichten: 371
Lid geworden op: Ma Jun 26, 2006 7:29 pm

Berichtdoor DeSuper » Vr Nov 03, 2006 4:04 pm

*..*

Maroc?
FFD olé

ongelovige
Berichten: 40
Lid geworden op: Vr Nov 17, 2006 11:51 am

Berichtdoor ongelovige » Za Nov 18, 2006 5:44 pm

Ik heb uitgelegd dat pedofilie in de Islam verboden is. Ik als moslim keur pedofilie af en dat baseer ik op de Islam zelf. Maar jij als afgod(met baard)-letterfanaat beweert het beter te weten dan een moslim. En het gekste is dat ge je enige waarheid haalt uit de hadith.


Maroc_21 een moslim zit goed fout als hij/zij Mohamed de profeet afvalt. een mohammedaan, (iemand die het leven van Mohamed wenst na te leven) behoort te leven als Mohamed leefde, en als je dat hier op die wijze zou doen zou je aangeklaagd worden als pedo, en dus als Mohamed jouw "profeet" :lol: nu hier op die wijze zou leven zou hij ook als pedo veroordeelt worden.

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Zo Nov 19, 2006 1:12 am

Maroc_21 schreef: Nogmaals Aisha, de moeder der gelovigen, verhaalt met trots dat ze jong was toen ze het huwelijk met de profeet trad. Ze noemde verschillende x-leeftijden. Maar dat terzijde. Ze zegt ook in een hadith vol trots en met veel liefde voor de Profeet dat ze met poppen speelde.

Aisha leed hoogstwaarschijnlijk aan het Stockholm syndroom.
Wikipedia schreef:Sommige slachtoffers van seriële incest hebben het syndroom ontwikkeld om het misbruik te kunnen rationaliseren. Zij zijn daardoor zelfs in staat om de dader langdurig te verzorgen, hoewel zij er weet van hebben wat hen overkomen is. Daar zij zich echter geen voorstelling meer kunnen maken van een situatie zonder machtsmisbruik lijken zij zich er in te willen schikken.


Grtz..

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44639
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 25, 2007 3:41 pm

We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Do Jan 25, 2007 3:45 pm

ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal

Dat zegt helemaal geen baL!!!!!!!!!!!!

BULL SHIT.

Beide mensen zijn volwassen en kunnen voor zichzelf beslissen.
Een 6-jarig meisje niet.!!!!

En ook 1400 jaar geleden was dat NIET normaal en was dat te bestempelen als pedofilie!!!!

Met vr.gr.

Thomas

PS Je doet je nick eer aan :biggrin:
Laatst gewijzigd door Thomas op Do Jan 25, 2007 3:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44639
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 25, 2007 3:47 pm

Thomas schreef:
ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal

Dat zegt helemaal geen baL!!!!!!!!!!!!

BULL SHIT.

Beide mensen zijn volwassen en kunnen voor zichzelf beslissen.
Een 6-jarig meisje niet.!!!!

En ook 1400 jaar geleden was dat NIET normaal en was dat te bestempelen als pedofilie!!!!

Met vr.gr.

Thomas


Daarvoor dient de man om voor de vrouw te zorgen!
En dat was wel normaal!

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Jan 25, 2007 3:47 pm

ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal


Kan zijn, waarschijnlijk eerder eigenlijk niet.
Maakt niet uit, twee woorden: "tijdsloos voorbeeld". Dat vinden Moslims dat Mohammed zou wezen.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Do Jan 25, 2007 3:51 pm

ajax schreef:
Thomas schreef:
ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal

Dat zegt helemaal geen baL!!!!!!!!!!!!

BULL SHIT.

Beide mensen zijn volwassen en kunnen voor zichzelf beslissen.
Een 6-jarig meisje niet.!!!!

En ook 1400 jaar geleden was dat NIET normaal en was dat te bestempelen als pedofilie!!!!

Met vr.gr.

Thomas


Daarvoor dient de man om voor de vrouw te zorgen!
En dat was wel normaal!

Weer BULL SHIT ajax.

In de eerste plaats ging dit topic over de pedofilie van mo.....
Ga dan geen rookgordijnen leggen met onzinnige, niet ter zake doende antwoorden!!!

In de tweede plaats (om toch antwoord te geven op jouw rookgordijn):
Hij trouwde deze 40 jarige vrouw omdat zij VOOR HEM KON ZORGEN.
Ze was nl. niet onbemiddeld!!!!
Het is dus gewoon andersom.
Allemaal eigenbelang
Kortom....er klopt niets van wat jij zegt!

Met vriendelijke groet,

Thomas
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44639
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 25, 2007 3:51 pm

Ketter schreef:
ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal


Kan zijn, waarschijnlijk eerder eigenlijk niet.
Maakt niet uit, twee woorden: "tijdsloos voorbeeld". Dat vinden Moslims dat Mohammed zou wezen.


Daarmee bedoelen ze niet de vrouwen.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Jan 25, 2007 3:56 pm

ajax schreef:
Ketter schreef:
ajax schreef:We zijn nu in 2007 vroeger werden dit soort dingen als normaal beschouwen.Vroeg keken ze niet naar leeftijden.
Zijn eerste vrouw was veertig en Profeet Mohammed vzmh was 25 jaar oud.Wat zegt dit??
Vroeger was bijna alles normaal


Kan zijn, waarschijnlijk eerder eigenlijk niet.
Maakt niet uit, twee woorden: "tijdsloos voorbeeld". Dat vinden Moslims dat Mohammed zou wezen.


Daarmee bedoelen ze niet de vrouwen.


Ik zal het wat duidelijker stellen: Moslims zien Mohammed als een tijdsloos voorbeeld, op vraag van "de profeet" zelf. Hij huwde een 6 jarige en consummeerde zijn huwelijk op 9 jaren. Dat volgens de Hadith zelf. Met gevolg dat in enkele Islamitische landen nu geen ondergrens staat op de leeftijd waarop meisjes kunnen huwen.

Moet een "tijdsloos voorbeeld" niet een duidelijker voorbeeld geven?
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Do Jan 25, 2007 4:18 pm

Voor de duidelijkheid ajax:

1. Khadija Bint Khuwailid: Muhammad married Khadija Bint Khuwailid when he was 25 years old.(1 ) She was a merchant and enjoyed a high position among the people. She hired men for her business and competed with others. She was a forty-year-old widow when she married him. Dduring the month of Ramadan, Khadijah also died, at the age of sixty-five, may Allah be pleased with her. The Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) mourned her deeply. They had shared twenty-five years of marriage together and she had given birth to five of his children. Only one of the Prophet's future wives, Maria the Copt, would give him another child, Ibrahim, and he, like Qasim, was destined to die when he was still very young, at the age of eighteen months.

Mohammed was 50 toen Khadija stierf op 65-jarige leeftijd

Met dank aan Manon!
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Do Jan 25, 2007 4:26 pm

Thomas schreef:Voor de duidelijkheid ajax:

1. Khadija Bint Khuwailid: Muhammad married Khadija Bint Khuwailid when he was 25 years old.(1 ) She was a merchant and enjoyed a high position among the people. She hired men for her business and competed with others. She was a forty-year-old widow when she married him. Dduring the month of Ramadan, Khadijah also died, at the age of sixty-five, may Allah be pleased with her. The Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) mourned her deeply. They had shared twenty-five years of marriage together and she had given birth to five of his children. Only one of the Prophet's future wives, Maria the Copt, would give him another child, Ibrahim, and he, like Qasim, was destined to die when he was still very young, at the age of eighteen months.

Mohammed was 50 toen Khadija stierf op 65-jarige leeftijd

Met dank aan Manon!

Tevens een duidelijk bewijs dat vrouwen gewoon eigenlijk een betere positie hadden voor Mohammed dan erna!
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?


Terug naar “Mohammed”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten