Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door Maroc_21 »

De Koran leert ons dat de profeet Mohammed zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo'n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:"..om te vervullen (Matth 5:17-18)"

De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord 'hun' verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen.

Wie zijn 'hun' broeders?

Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh).
Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten).

"Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden" (Koran 73:15)

Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed.

Mozes is evenals Mohammed geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader.

Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes.

* Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen:
Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17)

Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor'aan staat:

"En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (Koran 5:49)

Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus.

Mozes en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel.

Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:

Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken , of die in den naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven.

Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

De Koran bevestigt dit:

"En indien hij (Mohammed) enige woorden in Onze naam had uitgedacht, Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen. En daarna zijn levensader hebben afgesneden(Koran 69: 44-46)

Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden


Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament.

"En toen Jezus zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, ik ben Allah's boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn.....(Koran 61:6)

Jezus (vzmh) beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13

"Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.

Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de 'Geest der waarheid' is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere:

"En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven".

Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

"Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb".

Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: " Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met 'andere'? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven.

Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord 'Periclytos' de 'prijzenswaardige'. Men heeft het woord 'Periclytos' echter veranderd in 'Parecletos' wat betekent 'de trooster'. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor 'geest'. Want het Griekse woord voor geest is 'Pneuma' en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit 'andere Pneuma' gezegd.

Jezus heeft het woord 'Fhiriclit' gezegd. Het woord 'Fhericlit' komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent 'de prijzenswaardige'. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed.

Wij zijn van mening dat Jezus Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen.

De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord 'geest' uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord 'profeet' betekent:

"Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is.

Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een 'komende' gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al.

"Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26)

"Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ..... (Johannes 16:7)

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

De zin '...dat Jezus Christus in het vlees gekomen is...' legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is.

God openbaarde in de Koran:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Koran 5:75)


God weet het beter.
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

De Koran leert ons dat de profeet Mohammed zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:
O en wie zegt dat Mohammed de laatste profeet is?
er zijn genoeg sektes die beweren dat Mohammed niet de laatste is; zie de Ahmaddiya-moslims.
En verder is mohammed dan de verlosser?
en zie mohammed's leven: wat is hier bewonderingswaardig aan als je er kritisch naar kijkt? absoluut niks, behalve misschien als je liefhebber bent van kinderliefde, veroveraars, seks met meerdere vrouwen.
Komaan dit soort berichten is gewoon ondersteunende propaganda om de islam te ondersteuenen in haar waarheidsclaim. Net als dat gedoe met een "heilig kalf". Als een religie dit soort crap (net als bewijs dat "de christenen" en "de joden" fout zitten) nodig heeft om voort te bestaan dan weet ik het wel...
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Who cares.. :roll:
Amorele atheistische nitwit
gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Bericht door gideong »

Blijkbaar gelooft degene die Marocs tekst heeft bedacht (ben jij dat zelf Maroc ?) in de Bijbel en in Johannes, en dus in Jezus als enige Zoon van de Vader. En dus in vergeving voor zondaren en geen steniging. Mooi.
De boom herken je aan zijn vruchten
Gebruikersavatar
DeArmeStudent
Berichten: 11
Lid geworden op: wo aug 09, 2006 12:28 pm

Bericht door DeArmeStudent »

Hieronder een gegronde reden om aan te nemen dat de interpretatie van moslims dat de bijbel de komst van Mohammed voorspelt in plaats van de komst van de Heilige Geest, gebasseerd is op een misverstand.

De koran zegt dat:

1. En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).

Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij)

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.

Daarbij zijn bij mij geen accurate profetieen bekend van Mohammed, terwijl profeten uit de bijbel wel accurate profetieen hebben gedaan

Verdere informatie is te vinden op:
http://www.answering-islam.de/Main/Dutc ... etieen.htm

en

http://www.answering-islam.de/Main/Dutc ... etieen.htm
Gebruikersavatar
LaksmiPramuja
Berichten: 66
Lid geworden op: zo jul 02, 2006 10:12 pm
Contacteer:

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door LaksmiPramuja »

Maroc_21 schreef: God openbaarde in de Koran:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Koran 5:75)

Beste Maroc, dus de koran gebruikt het woord Messias. Staat dat daar echt zo of is het een interpretatie van jou. Ik wil dit even zeker weten voordat ik verder ga met een antwoord,
Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door fucmoh »

Maroc_21 schreef:De Koran leert ons dat de profeet Mohammed zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo'n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:"..om te vervullen (Matth 5:17-18)"

De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord 'hun' verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen.

Wie zijn 'hun' broeders?

Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh).
Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten).

"Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden" (Koran 73:15)

Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed.

Mozes is evenals Mohammed geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader.

Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes.

* Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen:
Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17)

Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor'aan staat:

"En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (Koran 5:49)

Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus.

Mozes en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel.

Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:

Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken , of die in den naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven.

Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

De Koran bevestigt dit:

"En indien hij (Mohammed) enige woorden in Onze naam had uitgedacht, Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen. En daarna zijn levensader hebben afgesneden(Koran 69: 44-46)

Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden


Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament.

"En toen Jezus zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, ik ben Allah's boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn.....(Koran 61:6)

Jezus (vzmh) beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13

"Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.

Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de 'Geest der waarheid' is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere:

"En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven".

Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

"Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb".

Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: " Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met 'andere'? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven.

Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord 'Periclytos' de 'prijzenswaardige'. Men heeft het woord 'Periclytos' echter veranderd in 'Parecletos' wat betekent 'de trooster'. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor 'geest'. Want het Griekse woord voor geest is 'Pneuma' en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit 'andere Pneuma' gezegd.

Jezus heeft het woord 'Fhiriclit' gezegd. Het woord 'Fhericlit' komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent 'de prijzenswaardige'. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed.

Wij zijn van mening dat Jezus Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen.

De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord 'geest' uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord 'profeet' betekent:

"Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is.

Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een 'komende' gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al.

"Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26)

"Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ..... (Johannes 16:7)

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

De zin '...dat Jezus Christus in het vlees gekomen is...' legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is.

God openbaarde in de Koran:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Koran 5:75)


God weet het beter.
Je gelooft toch echt niet dat God een
PEDOFIEL als profeet uitkiest?
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door jandeboer »

fucmoh schreef:
Maroc_21 schreef: Je gelooft toch echt niet dat God een
PEDOFIEL als profeet uitkiest?
jaloers?
tegenwoordig is de pedofilie in deze landen het ergste
amerika nummer 1
en nummer 2 is nederland
be proud je krijg zilver
Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door fucmoh »

jandeboer schreef:
fucmoh schreef:
Maroc_21 schreef: Je gelooft toch echt niet dat God een
PEDOFIEL als profeet uitkiest?
jaloers?
tegenwoordig is de pedofilie in deze landen het ergste
amerika nummer 1
en nummer 2 is nederland
be proud je krijg zilver
Pedofilie is nog altijd strafbaar in Nederland en de VS, pedolover!
Gebruikersavatar
DeArmeStudent
Berichten: 11
Lid geworden op: wo aug 09, 2006 12:28 pm

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door DeArmeStudent »

LaksmiPramuja schreef:
Maroc_21 schreef: God openbaarde in de Koran:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Koran 5:75)

Beste Maroc, dus de koran gebruikt het woord Messias. Staat dat daar echt zo of is het een interpretatie van jou. Ik wil dit even zeker weten voordat ik verder ga met een antwoord,
Ik heb het even opgezocht: Suna 5 vers 75: De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.

De zoon van Maria wordt dus inderdaad de Messias genoemd in de Koran, maar Maroc nam afscheid van dit forum...
Johannes 1 vers 29:
Des anderen daags, zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Hayat
Berichten: 827
Lid geworden op: za jul 29, 2006 12:07 am
Locatie: Kinali Kar

Bericht door Hayat »

Hallo, maar ind e tijd dat Mohammed leefde leefde mensen niet zo lang, trouwen hebben en kinderen krijgen op een jonge leetijd was normaal. Nu hoeft dat niet een kind kan nu vrij spele en gedachten hebben die hij wilt en zich uiten zoals hij/zij wilt en op een goede leeftijd ana trouwen te beginnen.

In die tijd was het beter. Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.

En zoals ik al zei: mensen leefden heel kort, als je 21 bent was je al erg oud.De moderne mens heeft zlef vastgesteld dat 18 en/of 21 de leeftijd is dat iemand volwassen is. Dat is toch waanzin, wie zegt dat ik pas op mijn 18de volwassen ben, of dat jullie allemala op je 18de opeens hadden van he, ik ben nu 18 ik kan nu seks gaan hebben ben er oud genoeg voor. Misschien denken mensen wel op bnun 16e en 15 of 14e al zo. Ik kan het wle begrijpen. Als je mij pijn doet vertel ik je dat meteen en maak ik dat ook duidelijk. Maar wanneer je dat bij een kind doet is dat ene heel ander verhaal. Kinderen zijn onduidelijk. Je kan niet van ze afleiden of ze iets echt willen of niet. Terwijl je als volwassene duidelijk je grenzen kan stellen is dat als kind erg moeiliojk, je bent nog volop in ontwikkeling en bent nog ana ht uitzoeken wat jij goed of slecht vind. Skes hebben emt zo'n iemand kan een totale draai geven aan een kind.

Maar zoals ik al zei, in die tijden was het anders. Mensen leeffden veel korter als iemand kinderen wilde was het handig om vroeg te beginnen, zo genieten je kinderen ook veel langer van hun ouders, en hoeven ze niet als wees rond te zwerven over straten.


Nu vind ik het niet nodig nee, dat geef ik toe, de mens kan nu veel langer leven. De kind kan lekker zijn vrije geest uitbreiden en bepalen wat zijn grenzen zijn zonder een inbreuk op zijn leven. Daarom kan ik er niet tegen dat ze Mohammad (salla lahoe 3alaihie wa sallam) ene pedo noemen. Als hij nu geleefd had is het ene heel ander vewrhaal, maar in die tidj was alles anders.
Gebruikersavatar
RH
Berichten: 85
Lid geworden op: ma jun 26, 2006 11:30 pm

Bericht door RH »

Hayat schreef:
In die tijd was het beter. Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.

en

Nu vind ik het niet nodig nee, dat geef ik toe, de mens kan nu veel langer leven. De kind kan lekker zijn vrije geest uitbreiden en bepalen wat zijn grenzen zijn zonder een inbreuk op zijn leven. Daarom kan ik er niet tegen dat ze Mohammad (salla lahoe 3alaihie wa sallam) ene pedo noemen. Als hij nu geleefd had is het ene heel ander vewrhaal, maar in die tidj was alles anders.
beste hayat
ehm met wie trouwde die mohammed toen ze nog met haar poppen speelde (6 jaar)? ik neem aan dat je het daar over hebt, maar ze was toch niet wees?

en nog even terugkomend op

Als hij nu geleefd had is het ene heel ander vewrhaal, maar in die tidj was alles anders

daar gaat het nu juist om
we leven in een andere tijd en de islam is niet meer van deze tijd
het probleem is juist dat veel moslims willen leven alsof ze in die tijd leven en het liefste willen ze precies doen zoals hun profeet heeft gedaan
Ki mi-Tsion tétsé Torah oeDevar-haShem Miroeshalajiem
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Hayat schreef:Hallo, maar ind e tijd dat Mohammed leefde leefde mensen niet zo lang, trouwen hebben en kinderen krijgen op een jonge leetijd was normaal. Nu hoeft dat niet een kind kan nu vrij spele en gedachten hebben die hij wilt en zich uiten zoals hij/zij wilt en op een goede leeftijd ana trouwen te beginnen.

In die tijd was het beter. Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.

En zoals ik al zei: mensen leefden heel kort, als je 21 bent was je al erg oud.
Wat een onzin Hayat.
De mensen leefden niet veel korter.
Mo was zelf 54 toen hij met dat 6-jarige kind trouwde......

En ook toen was 21 JONG en niet al behoorlijk oud.
Slaat echt nergens op.

Ook toen konden kinderen vrijspelen en gedachten hebben.
Alleen Mo heeft dat bij Aisha verziekt.
Dat kind speelde nog met poppen dus dat bewijst wel dat het:

1) een kind was.
2) vrij kon spelen met wat het wilde en daarbij de gedachten hebben die het wilde.

En hij trouwde niet met haar omdat het een wees was. Haar vader was Mo's vriend.
Hayat schreef:De moderne mens heeft zlef vastgesteld dat 18 en/of 21 de leeftijd is dat iemand volwassen is. Dat is toch waanzin, wie zegt dat ik pas op mijn 18de volwassen ben, of dat jullie allemala op je 18de opeens hadden van he, ik ben nu 18 ik kan nu seks gaan hebben ben er oud genoeg voor. Misschien denken mensen wel op bnun 16e en 15 of 14e al zo. Ik kan het wle begrijpen. Als je mij pijn doet vertel ik je dat meteen en maak ik dat ook duidelijk. Maar wanneer je dat bij een kind doet is dat ene heel ander verhaal. Kinderen zijn onduidelijk. Je kan niet van ze afleiden of ze iets echt willen of niet. Terwijl je als volwassene duidelijk je grenzen kan stellen is dat als kind erg moeiliojk, je bent nog volop in ontwikkeling en bent nog ana ht uitzoeken wat jij goed of slecht vind. Skes hebben emt zo'n iemand kan een totale draai geven aan een kind.
En waarom hebben de mensen vastgesteld dat je op je 18 meerderjarig bent en op je 21e volwassen????
Daar zit een reden achter en die noem je zelf al:

Kinderen zijn onduidelijk. Je kan niet van ze afleiden of ze iets echt willen of niet. Terwijl je als volwassene duidelijk je grenzen kan stellen is dat als kind erg moeiliojk, je bent nog volop in ontwikkeling en bent nog ana ht uitzoeken wat jij goed of slecht vind.

Daarom hebben WIJ de volwassenen die grenzen voor jullie (de kinderen) vastgesteld.

EN DAAROM HAD JOUW PEDOFIEL ZIJN HANDEN OOK VAN DAT KIND MOETEN AFHOUDEN. DE PERVERT!!!!!!

En dat het vroeger allemaal zo anders was is gewoon een manier van jou om alles wat die struikrover heeft gedaan goed te praten.
1) Mensen leefden (gemiddeld) IETS korter dan nu.
2) Meisjes van 6/9 zijn nog steeds meisjes van 6/9 en speelden en spelen met poppen oid. Evolutie gaat niet zo snel........
3) Mensen trouwden niet eerder dan nu....... Alleen pedo's

Eigenlijk Hayat moet je je schamen om zoveel excuses te verzinnen voor een misdadiger.
Je doet werkelijk alles om deze misdadiger te beschermen.
Als dat nu in het echt gebeurde zou je er een behoorlijke gevangenisstraf voor krijgen.
(Sorry voor mijn harde woorden maar (als vader en medemens) meen ik het: je hebt het verdiend. Voor naar je mond praten moet je op MSN met Maroc gaan beppen.......)

Groetjes,

Thomas
Hayat
Berichten: 827
Lid geworden op: za jul 29, 2006 12:07 am
Locatie: Kinali Kar

Bericht door Hayat »

En ook toen was 21 JONG en niet al behoorlijk oud.
Slaat echt nergens op.
Onzin wie weet dat nou beter jij of mijn Aardrijkskunde en geschiedenis leraar, dus kom niet bepalen wat toen jong en oud was, want voor jij met je opmerking kwam was deze feit vastgelegd, je wilt gewoon geloven dat eht TE ERG VOOR WOORDEN is wat hij heeft gedaan maar dat is het niet.


Ook toen konden kinderen vrijspelen en gedachten hebben.
Alleen Mo heeft dat bij Aisha verziekt.
Dat kind speelde nog met poppen dus dat bewijst wel dat het:

het is Mohammed en neit Mo!
In die tijd werkten kinderen al op een jonge leeftijd dus wat kom je met je bullshit dat mensen toen speelden???

Mohammed was 54 ja, maar wel één van de weinigen, het kwam zelden voor dat mensen zulke hoge eleftijden bereikten, dit kwam door ziekten en gebrek aan de medische kennis die we nu hebben!

En nee, de islam moet niet gewijzigd worden, de mensen moeten zelf bepalen wat ze emt hun godsdienst doen, en het in niet aan jou en alle andere Atheisten of mensen met ene andere geloof om te bepalen wat moslims wel of niet mogen geloven. Vrijheid in godsdienst meot eht zijn en niet vrihheid van godsdienst, want dan geeft het de moslims net zoveel recht om democratie te verwerpen dan dat jij de Islam verwerpt.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Hayat schreef: En nee, de islam moet niet gewijzigd worden, de mensen moeten zelf bepalen wat ze emt hun godsdienst doen, en het in niet aan jou en alle andere Atheisten of mensen met ene andere geloof om te bepalen wat moslims wel of niet mogen geloven.
Maar.. het is wel aan de moslims om te bepalen wat kafir mogen geloven/doen/denken etc?
Vrijheid in godsdienst meot eht zijn en niet vrihheid van godsdienst, want dan geeft het de moslims net zoveel recht om democratie te verwerpen dan dat jij de Islam verwerpt.
Heeft een moslim dat recht dan niet?
Heb jij en je kornuiten niet het recht om te zeggen dat je democratie afwijst en er op kotst?
Waar staat dat dat niet mag? Welke wet is dat?

Hebben wij (ongelovige varkens) net zoveel recht om (zonder verlies van hoofd) te zeggen dat mohammed een pedofiel is, dat de islam een wangedrocht van een religie is, dat allah niet bestaat, dat de koran een sprookjesboek is geschreven door een op macht en bloed beluste, doodsbenouwd voor vrouwen zijnde struikrover is?
Hebben wij dat recht?????

Hebben kafir vrouwen het recht om blootshoofd in b.v. SA rond te banjeren? Om auto te rijden? Om ZELF te beslissen wat ze met hun leven willen doen?
Hebben vrouwen dat RECHT in islamitsche landen?

Kijk nog eens goed naar dat eerste zinnetje van je ..... en dan naar je verdere woorden.
Je verdere woorden zijn volkomen in tegenspraak met je uitspraak "de islam moet niet gewijzigd worden"... je verdere woorden zeggen juist dat d eislam WEL gewijzigd moet worden.

Alleen je "Vrijheid in godsdienst meot eht zijn en niet vrihheid van godsdienst," laat zien dat de islam idd volgens jou NIET moet veranderen.... hieruit blijkt dat jij maar 1 godsdienst wenst en alle andere godsdiensten en atheisme wil verbieden.
Jij wil dus precies datgene wat je ons (FFI) verwijt.... uitroeing van alles wat niet islamitisch is.
Toch?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

"Mohammed was 54 ja, maar wel één van de weinigen, het kwam zelden voor dat mensen zulke hoge eleftijden bereikten, dit kwam door ziekten en gebrek aan de medische kennis die we nu hebben!"

Zelfs al was de gemiddelde leeftijd maar 35 jaar .... Aisha was er ZES !!!!
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77308
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Hayat schreef:Hallo, maar ind e tijd dat Mohammed leefde leefde mensen niet zo lang, trouwen hebben en kinderen krijgen op een jonge leetijd was normaal. Nu hoeft dat niet een kind kan nu vrij spele en gedachten hebben die hij wilt en zich uiten zoals hij/zij wilt en op een goede leeftijd ana trouwen te beginnen.

In die tijd was het beter. Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.


Hayat, geloof jij nu echt dat Aisha een wees was toen ze met Mohammed trouwde?
Echt niet.
Mohammed vroeg aan haar vader of hij met Aisha mocht trouwen.

Maar zelfs haar vader vond Aisha te jong om met Mohammed te trouwen.
Sahih Bukhari 7.18
Narrated 'Ursa:
The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."
Toen het tijd voor Aisha was om met Mohammed mee te gaan, riep haar moeder haar.
Aisha was aan het spelen.
Aisha zat op de schommel.
Ze was een kind.
Narrated Aisha:
When the Prophet married me, my mother came to me and made me enter the house (of the Prophet) and nothing surprised me but the coming of Allah's Apostle to me in the forenoon.
Ken jij een meisje van 9 jaar Hayat?
Kijk eens goed naar dat kind, en beeld je dan in dat zo'n meisje moet trouwen met een 54 jarige man.
Beeld je ook eens in hoe ze samen op bed liggen.
Beeld je in hoe deze oude man seks met dit kind heeft.
Hij drukt zijn grote penis in de veel te kleine vagina van die meisje.
Dat moet pijn gedaan hebben.
Meisjes van nu die op deze jonge leeftijd verkracht zijn door een oudere man blijven hun leven lang een trauma houden.
Denk jij dat de situatie voor Aisha anders geweest is?

Deze relatie was een ongelijke relatie.
Mohammed had macht, en Aisha was geestelijke en lichamelijk te jong om weerstand tegen deze man te bieden.
Eigenlijk was zij zijn gevangene.

Vind je het nog normaal dat een profeet, een man van God dit zomaar kon doen.
Een man die een voorbeeld voor zijn volk moest zijn gaf het verkeerde voorbeeld.
Nu, in deze tijd, omdat Mohammed met Aisha getrouwd is, zijn er nog heel veel oudere moslim mannen die denken dat het oke is om een jong meisje te trouwen.
From Khomeini's book, "Tahrirolvasyleh", fourth volume, Darol Elm, Gom, Iran, 1990 :

A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girls sister.
[...]
It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven.

Prettige dag verder Hayat.
Vriendelijke groet.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
LaksmiPramuja
Berichten: 66
Lid geworden op: zo jul 02, 2006 10:12 pm
Contacteer:

Re: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bericht door LaksmiPramuja »

DeArmeStudent schreef:
De zoon van Maria wordt dus inderdaad de Messias genoemd in de Koran, maar Maroc nam afscheid van dit forum...
Bedankt DeArmeStudent, ja het is jammer dat hij niet meer hier is want ik wilde prceis op het woordje Messias even aanspreken.

De Messias, de terugkerende koning van Judea, heeft namelijk geen andere betekenis dan precies dit. Joshua als een erfgenaam, via zijn vader Jozef, van de troon van Judea was onderdeel van een push om het Koningschap van Judea te weer in te voeren. Het woord Massias heeft geen andere betekenis, echter werd gedurende het Concilie van Nicea omgevormd tot profeet en zelfs zoon van God. Het punt wat ik met Maroc wilde bespreken is dat de koran die verkeerde interpretatie van het woord Messias na het Conclilie van Nicea klakkeloos uit de bijbel overgenomen heeft.

Bij gevolg heeft of allah nooit geweten wat het woord Messias inhoud, of heeft Mohammad het stomweg overgenomen en opgenomen in zijn zogenaamde lering door allah.

Het had een mooie discussie kunnen worden.
Hayat
Berichten: 827
Lid geworden op: za jul 29, 2006 12:07 am
Locatie: Kinali Kar

Bericht door Hayat »

Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.
Oow ik snap vanwaar die ophef, met wees bedoelde ik de leeftijd. Ik weet dat wees ook betekent geen ouders, maar wees betekende voor mij de afwezigheid van kennis in haar, omdat ze weinig van het leven heeft meegemaakt. Ik zal me voortaan beter verwoorden :P!
Heb jij en je kornuiten niet het recht om te zeggen dat je democratie afwijst en er op
kotst?
Please, spaar me je zogenaamde moeite, ik ga met meer andere gelovigen en niet gelovigen om dan moslims, omdat ik niet echt door ze geaccepteerd word. Dus voor je het woord kornuiten gebruikt heel erg goed nadenken!
Heeft een moslim dat recht dan niet?
Heb jij en je kornuiten niet het recht om te zeggen dat je democratie afwijst en er op kotst? Waar staat dat dat niet mag? Welke wet is dat?
Sorry maar al het gezeur over intergratie hoor ik toch echt heel erg vaak. Ben ik geïntergreerd, in "Nederland", als ik democratie afwijs? Ik weet toch bijna zeker dat het Nederlandse concept op democratie draait en liefde voor de medemens, of kom JIJ mij nu vertellen dat dat niet zo is. En hier heb je meteen je antwoord voor, als Nedeland wilt dat ik intergreer, dan zal ik democratie toch echt moeten accepteren. Het verbied me dus tegelijkertijd dat ik democratie mag afwijzen.
(ongelovige varkens)
Spreek maar voorjezelf Monique als jij jezelf een ongelovige varken vind meot je dat zelf weten, amar gebruik het woord WIJ niet want ik ken genoeg nederlanders waar ik eme omga die donders goed afweten van de islam en zichzelf geen ongelovige varkens vinden, wat alle andere moslims op aarde ook mogen denken.
Hebben wij (ongelovige varkens) net zoveel recht om (zonder verlies van hoofd) te zeggen
dat mohammed een pedofiel is, dat de islam een wangedrocht van een religie is, dat allah
niet bestaat, dat de koran een sprookjesboek is geschreven door een op macht en bloed
beluste, doodsbenouwd voor vrouwen zijnde struikrover is? [/b]

Natuurlijk heb je het recht, maar dan kan het nog steeds 'niet respectvol' gevonden worden.
Hebben kafir vrouwen het recht om blootshoofd in b.v. SA rond te banjeren? Om auto te rijden? Om ZELF te beslissen wat ze met hun leven willen doen? Hebben vrouwen dat RECHT in islamitsche landen?
Volgens mij niet, daar word je niet geaccepteerd. Dat is volgens mij wettelijk bepaald. Daar ben ik het overigens niet mee eens hoor. Ik ken genoeg SAérs, die rijke vieze venten, die hun vrouwen verlaten en gaan gokken in casinos in las vegas en vreemdgaan met andere vrouwen voor het geld. Dat keur ik zeker niet goed, het mag ook helemaal niet voilgens de Islam. Dus ik snap de wetten daar ok niet, daarom vind ik de wetten in Nederland toch fijn, want iedereen kan vrij zijn in wat hij wilt doen en laten.
Kijk nog eens goed naar dat eerste zinnetje van je ..... en dan naar
je verdere woorden.
Je verdere woorden zijn volkomen in tegenspraak met je uitspraak "de
islam moet niet gewijzigd worden"... je verdere woorden zeggen juist dat
d eislam WEL gewijzigd moet worden.
Jij begrijpt het gewoon niet. Islam moet niet gewijzigd worden, tenzij de islamieten dat zelf willen, het is hun concept en als zij daar behoefte aan hebben dan doen ze dat, zoniet moeten ze zelf weten. Zelf ben ik er ook op tegen. je kan nooit bekijken wat de echte islam inhield of inhoudt. De mens moet veranderen en anders tegen dingen opkijken. Het is de mens die dingen uitvoert en niet de koran. Als ik een boek koop waarin staat: Kinderen zijn slecht, vermoord ze dus allemaal,' denk je echt dat ik dat dan doe?

Koran moet ongewijzigd en puur blijven, het is een geschrift die niet door ons is gecschreven.

Alleen je "Vrijheid in godsdienst meot eht zijn en niet vrihheid van godsdienst, " laat zien dat de islam idd volgens jou NIET moet veranderen.... hieruit blijkt dat jij maar 1 godsdienst wenst en alle andere godsdiensten en atheisme wil verbieden. Jij wil dus precies datgene wat je ons (FFI) verwijt.... uitroeing van alles wat niet islamitisch is. Toch?

Hartstikke fout. Ik heb nergens gezegd dat FFI maar weg moet. Ik heb wel gezegd dat FFI moslimhaat is. Maar jullie zeggen ook dat Islam Kafirhaat is. En hou ik jullie daarin tegen nee.
Jullie mogen van je lange leven, van mij dan, doorgaan met deze site, maar ga niet proberen dingen in de koran gewijzigd te krijgen, het behoort niet aan jullie, jullie zijn niet de auteurs, jullie geloven er niet in, het is julli concept niet, dus blijf er van af. Netzoals jullie niet willen dat Islamitische hackers deze site komen hacken toch?
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

nou nou
mohammed heeft iets gedaan
maar de rest van de moslims zijn heilig
dat kan je niet zeggen van de christenen,priesters enz...
meeste kinder verkrachters en moordenaars komen uit het westen

pas hebben ze nog die amerikaanse verkrachter opgepakt in thailand
hierbij is moorden ook het geval.
het zit 'm in de bloed
in ghanna worden de nederlanders gevolg ivm kinderporno.
be proud :oops:
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Jan de Boer,

Ooit in Marokko geweest?

Steden als Tanger en Agadir en Alhoceima worden nu al het Thailand van het midden-oosten genoemd. Veel rijke Saudis komen er in de zomer een bezoekje brengen.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Hayat schreef:
Heb jij en je kornuiten niet het recht om te zeggen dat je democratie afwijst en er op
kotst?
Please, spaar me je zogenaamde moeite, ik ga met meer andere gelovigen en niet gelovigen om dan moslims, omdat ik niet echt door ze geaccepteerd word. Dus voor je het woord kornuiten gebruikt heel erg goed nadenken!
Laat ik het anders formuleren:
Hebben mensen het RECHT om te zeggen dat ze democratie afwijzen en er op kotsen?
Ja of nee?
Heeft een moslim dat recht dan niet?
Heb jij en je kornuiten niet het recht om te zeggen dat je democratie afwijst en er op kotst? Waar staat dat dat niet mag? Welke wet is dat?
Sorry maar al het gezeur over intergratie hoor ik toch echt heel erg vaak. Ben ik geïntergreerd, in "Nederland", als ik democratie afwijs? Ik weet toch bijna zeker dat het Nederlandse concept op democratie draait en liefde voor de medemens, of kom JIJ mij nu vertellen dat dat niet zo is. En hier heb je meteen je antwoord voor, als Nedeland wilt dat ik intergreer, dan zal ik democratie toch echt moeten accepteren. Het verbied me dus tegelijkertijd dat ik democratie mag afwijzen.
Waar heb ik het over "integreren"?
Ik heb het over het RECHT om iets af te wijzen binnen de Nederlandse samenleving.
Heb jij dat recht of heb je dat recht niet?
Het heeft niets met "integreren" te maken.... ik wijs ook bepaalde aspecten van deze samenleving af.
(ongelovige varkens)
Spreek maar voorjezelf Monique als jij jezelf een ongelovige varken vind meot je dat zelf weten, amar gebruik het woord WIJ niet want ik ken genoeg nederlanders waar ik eme omga die donders goed afweten van de islam en zichzelf geen ongelovige varkens vinden, wat alle andere moslims op aarde ook mogen denken.
Je gaat in op dingen die volkomen onbelangrijk zijn en de issues waar het om gaat laat je links liggen. Is dat expres of is het vermogen om begrijpend te lezen nog niet helemaal goed ontwikkeld?
Hebben wij (ongelovige varkens) net zoveel recht om (zonder verlies van hoofd) te zeggen
dat mohammed een pedofiel is, dat de islam een wangedrocht van een religie is, dat allah
niet bestaat, dat de koran een sprookjesboek is geschreven door een op macht en bloed
beluste, doodsbenouwd voor vrouwen zijnde struikrover is? [/b]
Natuurlijk heb je het recht, maar dan kan het nog steeds 'niet respectvol' gevonden worden.
Heb ik dat recht om de islam te "beledigen"?
Sinds wanneer is dat?
Salman Rushdi vergeten? Die Afghaan die christen geworden is en daardoor de doodstraf kreeg (wat later teruggedraaid is) vergeten? Die man (staat op het forum) die de doodstraf kreeg wegens "belediging van de is"lam" vergeten? De Cartoons vergeten waarvoor fatwa's uitgesproken zijn om de makers van die cartoons en van de krant te vermoorden...waardoor gebouwen in brand gestoken zijn etc wegens "belediging van de islam"?
Theo van gogh vergeten ????
Jij durft hier zo open en bloot te verkondigen dat iedereen, zonder gevolgen, de islam kan en mag beledigen?
Schaam jij je niet om zo te liegen?
Hebben kafir vrouwen het recht om blootshoofd in b.v. SA rond te banjeren? Om auto te rijden? Om ZELF te beslissen wat ze met hun leven willen doen? Hebben vrouwen dat RECHT in islamitsche landen?
Volgens mij niet, daar word je niet geaccepteerd. Dat is volgens mij wettelijk bepaald. Daar ben ik het overigens niet mee eens hoor. Ik ken genoeg SAérs, die rijke vieze venten, die hun vrouwen verlaten en gaan gokken in casinos in las vegas en vreemdgaan met andere vrouwen voor het geld. Dat keur ik zeker niet goed, het mag ook helemaal niet voilgens de Islam.
He he, je geeft eindelijk toe dat vrouwen binnen de islam als tweederangs beschouwd en behandeld worden. Je komt er nog wel :wink:
Dus ik snap de wetten daar ok niet, daarom vind ik de wetten in Nederland toch fijn, want iedereen kan vrij zijn in wat hij wilt doen en laten.
Dit snap ik niet. Je bent blij in Nederland omdat je "vrij" bent en tegelijk ben je moslima waardoor je niet vrij bent.
Leg deze tegenstrijdigheid eens uit?
Kijk nog eens goed naar dat eerste zinnetje van je ..... en dan naar
je verdere woorden.
Je verdere woorden zijn volkomen in tegenspraak met je uitspraak "de
islam moet niet gewijzigd worden"... je verdere woorden zeggen juist dat
d eislam WEL gewijzigd moet worden.
Jij begrijpt het gewoon niet. Islam moet niet gewijzigd worden, tenzij de islamieten dat zelf willen, het is hun concept en als zij daar behoefte aan hebben dan doen ze dat, zoniet moeten ze zelf weten.
Dit is natuurlijk kolder. Wanneer anderen geen last zouden hebben de islam zou je gelijk hebben. Maar, de hele wereld heeft "last" van de islam. Iets deugt er dus niet en dat zal veranderd moeten worden. Wanneer de islam zich zou beperken tot arabische landen zal het de rest van de wereld een rotzorg zijn wat er in dat boekje staat en hoe moslims daarmee wensen om te gaan. Feit is echter dat moslims in het westen (GEEN islamitische landen) hun eisen en gedrag wensen op te leggen aan mensen die niets met d eislam te maken wensen te hebben. In dit geval heeft ieder ander dus WEL recht van spreken betreffende de islam.
Zelf ben ik er ook op tegen. je kan nooit bekijken wat de echte islam inhield of inhoudt. De mens moet veranderen en anders tegen dingen opkijken. Het is de mens die dingen uitvoert en niet de koran. Als ik een boek koop waarin staat: Kinderen zijn slecht, vermoord ze dus allemaal,' denk je echt dat ik dat dan doe?
Zeg dat maar tegen je moslimbroeders die dat dus precies WEL doen omdat dat in een boekje staat.
Koran moet ongewijzigd en puur blijven, het is een geschrift die niet door ons is gecschreven.
Klopt, dat was mohammedje.
Alleen je "Vrijheid in godsdienst meot eht zijn en niet vrihheid van godsdienst, " laat zien dat de islam idd volgens jou NIET moet veranderen.... hieruit blijkt dat jij maar 1 godsdienst wenst en alle andere godsdiensten en atheisme wil verbieden. Jij wil dus precies datgene wat je ons (FFI) verwijt.... uitroeing van alles wat niet islamitisch is. Toch?
Hartstikke fout. Ik heb nergens gezegd dat FFI maar weg moet. Ik heb wel gezegd dat FFI moslimhaat is. Maar jullie zeggen ook dat Islam Kafirhaat is. En hou ik jullie daarin tegen nee.
Jullie mogen van je lange leven, van mij dan, doorgaan met deze site, maar ga niet proberen dingen in de koran gewijzigd te krijgen, het behoort niet aan jullie, jullie zijn niet de auteurs, jullie geloven er niet in, het is julli concept niet, dus blijf er van af.
Zolang moslims "ons" (kafir) de regels en wetten, gebruiken e.d. door de strot willen duwen (desnoods met geweld) hebben "wij" ALLE recht en zelfs de PLICHT om daartegen te ageren. Ik wil namelijk dat mijn kinderen en kleinkinderen, net zoals ik, in vrijheid kunnen leven en niet onderworpen aan een of ander sprookje uit duizend en 1 nacht.
m.a.w. wanneer moslims zich beperken tot zichzelf en verder niemand lastigvallen is deze site overbodig en zal er niemand nog ooit 1 woord over moslims of de islam vuilmaken. Lijkt me simpel. Zeg maar wat je wilt.
Netzoals jullie niet willen dat Islamitische hackers deze site komen hacken toch?
Omdat wij de islam beledigen? Eerder zei je nog dat dat gewoon mag binnen de islam?
Amorele atheistische nitwit
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Hayat schreef:
Mohammed deed het ook alleen omdat het kindje een wees was. Trouwen was veel beter voor haar.
Oow ik snap vanwaar die ophef, met wees bedoelde ik de leeftijd. Ik weet dat wees ook betekent geen ouders, maar wees betekende voor mij de afwezigheid van kennis in haar, omdat ze weinig van het leven heeft meegemaakt. Ik zal me voortaan beter verwoorden :P!
Echt onmogelijk :roll: :oops: Wees betekent alleen maar:

Onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands

U hebt gezocht op wees:
RESULTAAT (maximaal 20 woorden)

wees (de ~ (m.), wezen)
1 ouderloos kind => weeskind

wees·boom (de ~ (m.))
1 paal die in de lengte over een voer hooi, stro of koren wordt gelegd

wees·em·bryo (het ~)
1 ingevroren embryo waarvan de ouders overleden zijn

wees·ge·groet (het ~, ~en)
1 [r.-k.] kort gebed tot Maria => ave, Ave Maria

wees·ge·nees·mid·del (het ~)
1 geneesmiddel dat door de industrie niet in productie wordt genomen, omdat het geen winst oplevert

wees·huis (het ~)
1 gebouw, instelling waar wezen wonen en verzorgd worden

wees·jon·gen (de ~ (m.))
1 jongen zonder ouders

wees·kind (het ~)
1 kind zonder ouders => wees

wees·meis·je (het ~ (v.))
1 meisje zonder ouders

Anders is het een werkwoordsvorm van "zijn". Dus uw uitleg is puur verzonnen. Dan is consequent ieder kind die geen levenservaring heeft een wees.
Srry jullie zijn echt ongeloflijk in verzinnen en woordverdraaingen om toch maar gelijk te krijgen. Dus je gaat het woord zomaar eigenmachtig een persoonlijke invulling geven waarmee de islam dus elk kind kan aanranden en met leugens en bedrog kan in macht krijgen.
Mooi smoesje, wees zijn, en dan ervoor zorgen en alles kunnen mee doen, trouwen omdat het beter is dan wees te zijn en als dekmantel voor pedofile.
Zuiverste oplichterij, zoiets komt hier voor de rechtbank wegens bedrog en ontvoering van minderjarigen.
Dan waren mijn kinderen ook "wees" maar ze zijn gelukkig nu geen wees meer.
Ge zoudt maar beter de juiste betekenis van woorden leren.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

jaja
zoals ik zeg pedofilie is westerse ziekte
na de amerikaan
is nu weer een uit oosterijk die 8 jaar lang een kind heeft verkracht
enige wat jullie kunnen zeggen is over mohammed dit mohammed dat.
terwijl de westerse ziekte niet ophoud .
in verhouding met de christenen zijn bij andere geloven zo goed als geen pedofilie .
van de 1000 mensen zijn in het westen 100 pedos
bij andere geloven is dat maar 1 op 1000.
weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Bericht door weda »

wij zeggen dat mohammed een pedofiel was omdat analfabeten hem als een profeet zien.
mocht hij geen profeet zijn dannog was hij een pedofiel, maar de ophef zou anders zijn.

op het moment dat de analfabeten inzien dat mohammed een pedofiel was dan is onze kritiek op die pedofiel anders.

moslims manipuleren vaker materiaal om hun zogenaamd gelijk te halen. schilderijen van bomen wordt zodanig gemanipuleerd dat het lijkt als of het woord allah in staat. andere beelden waarop zogenaamd staat dat de bergen als pinnen in de grond is geboord is ook gemanipuleerd. dus beste jandeboer, jouw videomateriaal waarop te zien zou zijn wie voor 9-11 verantwoordelijk is, is onzin, leugen, bedrog: precies zoals de islam bedoelt is.

wil iemand de link leggen naar de schilderijen en pinnen van de bergen, zodat onze eenzijdige jandeboer mee geniet.??

bijvoorbaat dank.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vanaf onze eigen site beste Weda :D

Bomen die de Shahada uitspreken

http://www.dutch.faithfreedom.org/artik ... hadah.html
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.
Plaats reactie