Profeet Mohammed is beter dan jezus etc .. (de verschillen)

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Profeet Mohammed is beter dan jezus etc .. (de verschillen)

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:
dat is een heel goed punt... een moslim mag niet zeggen la ilaha illa allah zonder wa mohammed rosul allah erachter te zeggen...
dus wat blaf jij dat we het alleen over jezus hebben??
Weet je waarom?
Omdat Mohammed de allerbeste van alle profeten
is die door Allah swt zijn gezonden.
Tevens ook de laatste profeet en het meest geliefd profeet bij Allah swt.Wij Moslims aanbidden Mohammed vzmh niet,hij is gewoon een ''mens'' die ook een dienaar is/was voor Allah swt!
dus mohammned is beter dan jezus !!

dat is niet niks wat jij nu beweerd.
waarom is mohammed beter.

wacht ik zal je de verschillen laten zien in een volgende reactie en DAARNA mag jij zeggen dat mohammed beter is dan Jezus.mvg nadia
=============================================================

bron website: http://www.answering-islam.de/Main/Dutc ... ijking.htm


JEZUS OF MOHAMMED?

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE STICHTERS VAN ’SWERELDS TWEE GROOTSTE RELIGIESINLEIDING

Jezus stichtte het christendom, Mohammed stichtte de islam.
Het christendom en de islam zijn de twee grootste religies in de wereld met respectievelijk ongeveer 1,8 en 1,1 miljard zielen.
Zonder twijfel hebben deze mannen de mensheid op een machtige manier beïnvloed.
Als religieuze leiders hebben zij veel op te volgen principes neergezet.

Beide religies hebben veel gemeenschappelijk, maar verschillen zeer in andere aspecten.
Hoe waren de karakters van de stichters?
Hoe zijn zij met elkaar te vergelijken?
Wat zegt de bijbel en de koran over Jezus? Wat vertellen hun leringen en handelingen hun volgelingen om te doen? Dit artikel beantwoordt deze vragen door enkele van hun handelingen en leringen te vergelijken en te contrasteren.
-------------------------------------------------------------------------------

ENKELE VAN HUN LAATSTE WOORDEN

JEZUS: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Lucas 23:34. (Dit zei hij toen hij aan het kruis stierf op Golgota nadat hij verraden en op geen legitieme grond ter dood veroordeeld was).

MOHAMMED: “Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten.” (Mohammed werd jaren eerder vergiftigd en dit vergif had langzamerhand zijn gevolg. Hij zei dit toen hij stierf in de armen van zijn vrouw Aïsja). Boechari, deel 1, #427.

COMMENTAAR

Na beide mannen hun levens te hebben bestudeerd, vind ik dat de bovengenoemde vergelijking enkele van de grootste karakterverschillen weergeeft. Het zijn hun woorden bij het sterven, woorden die het einde van hun levens zullen markeren. Christus vraagt God om zijn vijanden te vergeven, terwijl Mohammed een bittere vervloeking uitspreekt tegen degenen die zijn overtuiging van profeetschap verwierpen. Zou het niet gepaster voor Mohammed zijn om Allah te vragen de christenen en de joden op het rechte pad te leiden toen hij aan het sterven was?

===========================================================

SLAVERNIJ

JEZUS had geen slaven. Jezus leerde om anderen te behandelen als je zou willen dat zij jou behandelen. Jezus had geen slaven, en het is duidelijk uit zijn onderwijs dat hij geen slaven wilde hebben. Hij bevrijdde mensen, maakte hen niet tot slaaf. Niemand wil tot slaaf worden gemaakt tegen zijn wil.

Verder schreef Paulus in 1 Timotheüs 1:8-10:

“Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers [= slavendrijvers], leugenaars, meinedigen ...”

Uit deze verzen, zien we dat het met dwang tot slaaf maken van mensen, en te handelen in slaven, tegen het christelijk onderwijs ingaan.

MOHAMMED was een slavendrijver. Hij bezat en verkocht veel slaven, zowel mannelijke als vrouwelijke. Hij zei dat Allah hem en zijn moslimvolgelingen toestond om gemeenschap te hebben met hun vrouwelijke slaven wanneer de mannen dat wilden. Verwijzingen in de koran zijn: Soera 33:50, 52, 23:5, en 70:30. Slaven werden beschouwd als “buit” voor moslims wanner zij gevangen genomen werden in strooptochten, dus zijn zij moslimbezit. Mohammed voelde zich trots en keurde het tot slaaf maken van duizenden mensen goed.

De grote islamitische historicus Tabari schreef over Mohammeds seksuele omgang met zijn slaaf Marija:

“Hij had gemeenschap met haar dankzij het feit dat zij zijn bezit was.” [Tabari, deel 39, pagina 194].

Mohammed maakte slaven van de mensen die hij overviel en bevocht. Het meest opmerkelijk waren de vrouwelijke en de kinderoverlevenden van Mohammeds slachtpartij van de 800 mannen (tieners en ouder) van de joodse stam Banoe Koeraiza, Soera 33:26. De Sirat Rasoelallah [3] – de eerste biografie van Mohammed, geeft veel meer details. Kort na de slachtpartij van de joodse mannen schreef Ibn Ishaak op pagina 173:

"Die dag verdeelde de Profeet de eigendommen, de vrouwen en de zonen van de stam Koeraiza onder de moslims, en hij maakte de verdeling bekend van de paarden en de mannen en hield een vijfde deel achter.” (Mohammed en zijn familie hadden één vijfde van de opbrengst van de oorlog). ... Sa’d ibn Zaid al-Ansari werd door de Profeet met krijgsgevangenen van Koeraiza naar de Nadjd gestuurd om ze te verkopen voor paarden en wagen.”

Boechari beschrijft ook dat Mohammed veel slaven bezat - deel 5, # 541 & deel 7, # 344. Mohammed had Negroïde, Arabische, Egyptische, mannelijke, vrouwelijke, joodse, christelijke en heidense Arabische slaven.

Mohammed stond ook toe dat slaven hard werden geslagen. Toen zijn vrouw werd onderzocht of zij wel of niet overspel had gepleegd, sloeg Mohammeds schoonzoon, Ali, brutaal Aïsja’s slaaf in nabijheid van Mohammed om er van te verzekeren dat zij de waarheid over Aïsja vertelt. Hier is het citaat uit Ibn Ishaak “Sirat Rasoellallah”, vertaald als “Het leven van Mohammed”, door Wim Raven, (pagina 184):

“De Profeet riep dus Bariera om haar te ondervragen. Ali gaf haar een paar harde klappen en zei: ‘Vertel de Profeet de waarheid!’”

Mohammed weerhield Ali niet van het slaan van zijn slaaf.

Mohammed stond ook toe dat nieuw gevangen genomen vrouwelijke slaven gebruikt werden voor seks. Uit de hadieth van Sahieh Moeslim deel 2, #3371:

Aboe Sirma zei tot Aboe Sa’ied al Choedri: “O Aboe Sa’ied, hoorde je Allah’s gezant spreken over al-azl (coïtus interruptus)?” Hij zei: “Ja”, en voegde eraan toe: “We gingen weg met Allah’s gezant op expeditie naar de Moestalik en namen enkele uitstekende Arabische vrouwen gevangen, en we begeerden hen want we leden aan de afwezigheid van onze vrouwen, (maar terzelfder tijd) begeerden we ook losgeld voor hen. Dus we besloten om seksuele gemeenschap met hen te hebben en azl na te leven”( het terugtrekken van het mannelijke seksuele orgaan voor de uitstorting van sperma om conceptie te voorkomen). Maar we zeiden: “Wij zijn een daad aan het doen waarbij Allah’s gezant onder ons is, waarom vragen we hem niet?” Dus we vroegen Allah’s gezant en hij zei: “Het maakt niet uit als je het niet doet, want iedere ziel die voor de Dag van Opstanding geboren moet worden zal geboren worden.”

En deel 3, #3432:

Aboe Sa’ied al Choedri deed verslag dat bij de slag van Hoenain Allah’s gezant een leger naar Autaas zond en de vijand ontmoette en vocht met hen. Hen hebbende overwonnen en hen gevangen genomen, leken de Metgezellen van Allah’s boodschapper af te zien van gemeenschap met gevangen genomen vrouwen omdat hun echtgenoten polytheïsten zijn. Toen zond Allah, de Verhevene, ten aanzien hiervan naar beneden: “En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit.” (Soera 4:24), (dat wil zeggen zij zijn beschikbaar voor hen wanneer hun Idda (menstruatie) periode tot een einde was gekomen).

COMMENTAAR

Jezus’ onderwijs zou mensen beletten om met dwang mensen tot slaaf te nemen. “En gelijk u wilt, dat u de mensen doen, doet u hun evenzo.” - Lucas 6:31. In plaats daarvan overvielen Mohammed en zijn soldaten veel mensen en dwongen hen tot slavernij. En hij ging nog verder, hij scheidde slavenfamilies door hen te verdelen tussen zijn soldaten en stond de mannen toe om de vrouwelijke slaven te verkrachten.
=========================================================
ZONDE

JEZUS werd zondeloos geboren, Hij leefde een zondeloos leven. Jezus bekrachtigde zijn zondeloosheid:

Johannes 8:46 - “Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?”

Zie ook 2 Corinthiërs 5:21, 1 Johannes 3:5 en Hebreeën 4:15.

Van MOHAMMED werd gezegd dat hij een zondaar is:

Soera 40:55 – “Heb geduld, voorzeker, Allah’s belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt.”

Soera 48:1,2 - “Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend. Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige (aan u toegeschrevene) zonden moge behoeden”

Mohammed bad ook om vergeving van zijn zonden, Boechari deel 9, #482:

“...O Allah! Vergeef mij de zonden die ik in het verleden deed of in de toekomst zal doen, en ook de zonden die ik in het verborgene of in het openbaar deed.”

Verder erkende Mohammed zelfs het onrechtmatig beschadigen en vervloeken van mensen. Uit Sahieh Moeslim, deel 4, “Het boek van deugd en goede manieren, en toetreden de banden van verbondenheid,” hoofdstuk MLXXV:

“HIJ WAAROP ALLAH’S APOSTEL EEN VERVLOEKING UITRIEP DIE HIJ EIGENLIJK NIET VERDIENDE, VOOR HEM ZAL HET EEN BRON VAN ONDERSCHEIDING EN GENADE ZIJN”.

Hadieth #6287 - Aboe Hoeraira deed verslag van Allah’s Gezant zeggende:

“O Allah, Ik ben een menselijk wezen en voor ieder persoon onder de moslims waarop ik vervloeking werp of uitroep of zweepslagen geef, maak het een bron van reinheid en genade.”

COMMENTAAR

Jezus was een mens zonder zonden – de Zoon van God. Mohammed was een zelf uitgeroepen profeet – een man in staat om te zondigen en fouten te begaan, die zowel goede als slechte eigenschappen heeft. Soms was hij vriendelijk, soms vervloekte hij veel mensen en deed hen kwaad. Hoeveel van hun natuur of karakter, werd onvermijdelijk vertaald in hun respectievelijke religie? Jezus was puur en zondeloos, Mohammed verklaarde dat hij tot 70.000 keer per dag om vergeving bad! Wie zou u liever volgen?

==========================================================

BESTRAFFEN VAN ZONDAARS DIE BEREID ZIJN ZICH TE BEKEREN

JEZUS


Uit Johannes 8:2-11:

En ’s morgens vroeg was Hij weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolken zulken te stenigen; U dan, wat zegt U?” En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.

Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neer en schreef op de grond.

En Jezus richtte Zich op en zie tot haar: “Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?” En zij zei: “Niemand, Heer. En Jezus zei: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!”

MOHAMMED

Uit de hadieth van Aboe Dawoed, #4428:

“Boeraida zei: “Een vrouw van Ghamid kwam naar de Profeet en zei: “Ik heb overspel gepleegd”. Hij zei: “Ga terug”. Ze keerde terug en op de volgende dag kwam zij weer bij hem, en zei: “Waarschijnlijk wilt u mij terugsturen zoals u deed met Maiz b. Malik. Ik zweer bij Allah, ik ben zwanger.” Hij zei tot haar: “Ga terug”. Ze keerde toen terug en kwam de volgende dag tot hem. Hij zei tot haar: “Ga terug totdat je je kind gebaard hebt.” Ze keerde toen terug. Toen zij het kind gebaard had bracht ze het kind tot hem, en zei: “Hier is hij! Ik heb het kind gebaard.” Hij zei: “Ga terug, en zoog hem totdat u hem gespeend heeft.” Toen zij hem gespeend had, bracht zij hem naar hem met iets in zijn hand dat hij aan het eten was. De jongen werd aan één van de moslims gegeven en hij (de profeet) beval ten aanzien van haar. Dus werd een kuil voor haar gegraven, en hij gaf orders over haar en zij werd ter dood gestenigd. Chalid was één van degenen die stenen naar haar wierp. Hij gooide een steen naar haar. Toen een bloeddruppel op zijn wang viel, misbruikte hij haar. De profeet zei tot hem: “Beheers u, Chalid. Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zij heeft zozeer berouw getoond dat als iemand per ongeluk een extra belasting doet en zich in overeenkomstige mate daarvan moest bekeren, hij vergeven zal worden”. Toen gaf hij orders over haar, bad over haar en ze werd begraven.””

COMMENTAAR

Hier zien we een sterk contrast tussen de twee mannen. Toen Jezus de overspelige vrouw behandelde, veroordeelde hij haar niet. Hij gebood haar om heen te gaan en niet meer te zondigen. Hij gaf haar een kans tot verlossing. – het uiterste voorbeeld van genade.

Hoeveel mensen zijn de verkeerde weg op gegaan, maar waren jaren later in staat om hun levens om te keren? Niet alleen dit, maar zijn in staat geweest om ook anderen te helpen hun levens om te keren? Jezus bood de vrouw deze kans aan. Onder de wet konden de joden de vrouw ter dood stenigen, maar Christus’ liefde en compassie waren veel groter.

Mohammeds benadering was erg verschillend. Als eerste probeerde hij de overspelige vrouwen weg te zenden. Zij biechtte haar zonden aan hem op, maar hij weigerde naar haar te luisteren en de zaak te behandelen. In plaats daarvan vertelde hij haar terug naar huis te gaan. Dit gebeurde drie keer. Drie keer ontliep Mohammed het oplossen van deze situatie. Tenslotte, na de vrouw voortdurende bekentenis, werd Mohammed gedwongen haar te confronteren met haar zonde. Hij stond haar toe om het kind te baren, te zuigen en te spenen, dat 1 tot 3 jaar kon duren. Toen keerde zij terug en Mohammed liet haar doden.

Deze vrouw biechtte niet alleen op, maar zij toonde berouw. Zij was een goede moeder voor haar kind en zij was een verantwoordelijk lid van haar gemeenschap. Kon Mohammed haar vergeven zoals hij ook gedaan met andere zondaren? Mohammed nam veel anderen de zonden die zij begaan hadden niet kwalijk. Zelfs mensen die hun familieleden hadden gedood werden vergeven als zij getuigden dat hij een profeet van God was en dat er alleen één God was. Echter Mohammed was niet instaat om met compassie met de vrouw om te gaan. Hij kon niet langer kijken dan zijn neus lang was. Hij kon niet zien dat zij haar leven had omgekeerd, goed haar kind had opgevoed, en het goede aan het doen was. Mohammeds kortzichtigheid veroorzaakte haar dood.

Mohammed handelde zelfs niet volgens joodse wet. In de wet van Mozes moest de overspeler ter dood worden gestenigd. Mohammed deed dit niet, hij gaf de vrouw enkele jaren te leven. Zelfs als je rekening houdt met het respijt dat hij haar gaf om het kind te baren, wachtte Mohammed totdat de vrouw het kind gespeend had. Natuurlijk waren er andere vrouwen die het kind zouden kunnen opvoeden. Mohammed maakte het zichzelf gemakkelijk; hij maakte zijn eigen regels toen hij voortging.

-----------------------------------------------------------------------------

OORLOG – BEHANDELING VAN VIJANDEN

JEZUS: in Lucas 9:54, 55 berispte Jezus zijn discipels toen zij een plaats wilden vernietigen die hem verwierp. Ook, in Lucas 22:52, begonnen Jezus’discipels een gevecht tegen degenen die Jezus kwamen arresteren, hij stopte hen, en genas een man die in het gevecht gewond was geraakt.

MOHAMMED vertelde zijn volgelingen om agressief oorlog te voeren tegen niet-moslims: Soera 9:5, 29. Soera 9 was één van de laatste soera’s die door Mohammed gegeven werd. In het begin, toen Mohammeds groep zwak was, gebood hij zijn volgelingen om met de andere mensen samen te leven. Nadat de moslims sterk geworden waren, gebood hij hen om de islam met dwang te verspreiden. Aboe Bakr, Oemar en Oethmaan continueerden zijn oorlogen van agressie. Enkele van Mohammeds handelingen bevatten:

De slachting van ongeveer 800 joodse mannelijke gevangenen (opgeschreven in Soera 33:26).
Hij gebood de executie van tien mensen toen hij Mekka innam. Drie van deze mensen waren slavenmeisjes die eerder om Mohammed gelachen hadden. Zie: “Het leven van Mohammed”, pagina’s 551 en 552.
Hij viel de joodse stad Chaibar aan waar hij één van de joodse leiders gevangen nam en hem martelde om hem te dwingen te vertellen waar het begraven geld was. Toen de man weigerde te praten en bijna dood was, gebood Mohammed dat zijn hoofd afgehakt moest worden. Zie: “Het leven van Mohammed”, pagina 515.
COMMENTAAR

Niemand zou Jezus kunnen voorstellen als iemand die de executie van slavenmeisjes gebood vanwege het bespotten van hem enkele jaren eerder. Hij bracht een betere boodschap en een betere manier van leven. Niemand zou Jezus voor kunnen stellen als iemand die een man martelt om begraven geld te onthullen. Zijn leven kende geen hebzucht.

Mohammed zou een erg brutale man kunnen zijn. Is het doden van enkele slavenmeisjes voor het bespotten van hem gerechtvaardigd? Is het doden van hen daarom gerechtvaardigd? Is het redelijk? Schetst het martelen van een man om slechts geld te krijgen het type gedrag dat men zou moeten volgen, gehoorzamen of imiteren?

------------------------------------------------------------------------------

VROUWEN & TROUWEN

JEZUS was niet getrouwd. Hij genas vrouwen, vergaf vrouwen en bemoedigde vrouwen. Het nieuwe testament leerde dat echtgenoten hun vrouwen moeten liefhebben en niet ruw met hen om moeten gaan: Kolossenzen 3:19, Efeziërs 5:25, dat mannen en vrouwen in Christus gelijk zijn– Galaten 3:28, dat zij met respect behandeld moeten worden – 1 Petrus 3:7.

MOHAMMED gebood zijn mannelijke volgelingen om hun ongehoorzame vrouwen te slaan. Hij gaf mannen de rechten om hun vrouwen te slaan die hen hardnekkig ongehoorzaamden.

Soera 4:34 “En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar .” [ii]

Het bovengenoemde vers werd geopenbaard met het oog op een vrouw die bij Mohammed klaagde dat haar echtgenoot haar in het gezicht sloeg, wat nog steeds zichtbaar was. Eerst zei Mohammed tot haar: “Maak het goed met hem”, maar voegde toen toe: “Wacht totdat ik erover nagedacht heb.” Later werd het bovengenoemde vers geopenbaard, en Mohammed voegde toe: “Wij (Hij en de vrouw) wilde één ding, Allah wilde wat anders.”

De hadieth zegt ook veel over vrouwen:

Mohammed zei dat vrouwen in het algemeen zo slecht zijn, dat zij de meerderheid van de mensen in de hel zullen uitmaken. Verdergaand met Boechari:

Deel 1, #301: “O vrouwen! Geef aalmoezen, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het Hellevuur jullie zijn. Zij vroegen: “Waarom is dit zo, O Apostel van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken frequent en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten.”

Boechari deel 1, #28:

“De Profeet zei: “Mij werd het Hellevuur getoond en de meerderheid van zijn bewoners waren vrouwen die ondankbaar waren.” Gevraagd werd: “Geloven zij niet in Allah?” (of zijn zij ondankbaar tot Allah?). Hij antwoordde: “Zij zijn ondankbaar naar hun echtgenoten en zijn ondankbaar voor de gunsten en het goede aan hen gedaan...””

Sahieh Moeslim zegt dat zij een minderheid in het Paradijs zijn:

Deel 4, #6600: “Imran Hoesain deed verslag dat Allah’s gezant zei: ‘Onder de bewoners van het Paradijs zullen de vrouwen een minderheid vormen.’”

Door deze twee hadieth tezamen te nemen zien we dat Mohammed zei dat vrouwen een minderheid in het Paradijs zijn, en de meerderheid in de hel. Daarom is het niet een statistische ratio vanwege de waarschijnlijkheid dat er meer vrouwen dan mannen zijn. Mohammed zag vrouwen als zondiger dan mannen. En de reden dat er meer vrouwen in de hel zijn is omdat de vrouwen hun echtgenoten ondankbaar waren!

Mohammed zei ook dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen:

Boechari, deel 1, #301:

“... Toen passeerde hij (Mohammed) de vrouwen en zei: “O vrouwen, geef aalmoezen want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het Hellevuur jullie zijn.” Zij vroegen: “Waarom is dat zo O gezant van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken frequent en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten. Ik heb niemand gezien die meer tekort komt in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtig gevoelige man zou enkelen van jullie weg kunnen leiden.” De vrouwen vroegen: “O gezant van Allah, wat komt tekort in onze intelligentie en religie?” Hij zei: “Is het bewijs van twee vrouwen niet gelijk aan het getuigenis van één man?” Zij antwoordden bevestigend. Hij zei: “Dit is de tekortkoming in hun intelligentie...”

COMMENTAAR

Christus’ onderwijs laat zien dat vrouwen en mannen vanuit Gods gezichtpunt gelijk zijn. “Er is geen mannelijk of vrouwelijk in Christus”. Sociaal gezien ging Christus met hen om volgens de genade van zijn Vader.

Mohammed positioneerde vrouwen tussen slaven en vrijen. Zelfs vandaag de dag worden vrouwen behandeld als tweede klas en beheerst door de mannen. Dit is vanwege de positie die Mohammed in zijn leringen aan hen gaf.

------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS’ IDENTITEIT

JEZUS zei dat Hij de Zoon van God was: Johannes 5:18-27, 10:36, Matteüs 26:63, 64:

Hij zei tot hen: “Maar u, wie zegt u, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus zei: “Gezegend bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.” Matteüs 16: 15-17

JEZUS IS HET WOORD VAN GOD

“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.” Johannes 1:14

JEZUS ALS GOD

“Christus Jezus… die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is...” Filippenzen 2:5-7

MOHAMMED zei dat Jezus niet de Zoon van God was – de koran maakt geen onderscheid tussen profeten, en volgens hem is Christus niet meer dan een gezant:

Soera 5:75: De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw.”

De koran ontkent Christus’ goddelijke oorsprong:

Soera 43:59: Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël.”

Soera 3:59: Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zei: “Wees” en hij werd.”

COMMENTAAR

Christus, als een groots profeet en leraar, leerde ook dat Hij de Zoon van God was, het Woord van God, de Messias, en God die mens geworden was. Mohammed ontkende dit. Of Jezus was de waarheid aan het vertellen, of hij was een leugenaar of gek. Beide mannen konden niet correct zijn aangaande Christus’ identiteit. Vergeet niet dat Mohammed uit de woestijn kwam, met “openbaringen” ongeveer 600 jaar later. Hij had weinig idee waarover hij aan het spreken was. Hij sprak frequent de bijbel tegen waarvan hij overtuigd was dat die het woord van God was.

------------------------------------------------------------------------------

JEZUS WAS AANBIDDING WAARDIG

Een man aanbad Jezus, en Jezus permitteerde het, maar Jezus leerde dat alleen God aanbeden mocht worden in Matteüs 4:10:

Toen zie Jezus tot hem: “Ga weg, satan!” Er staat immers geschreven: “De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”

Niettemin stond Jezus toe dat mensen hem aanbaden in Matteüs 8:2:

"En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neer, zeggende...”

De bijbel beveelt ons om Jezus Christus te aanbidden:

“… opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.” Johannes 5:23

“… En Hem moeten alle engelen Gods huldigen." Hebreeën 1:5

“... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: “Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!” Filippenzen 2:10, 11

MOHAMMED: JEZUS WAS AANBIDDING NIET WAARDIG

De koran zegt dat Jezus aanbidding niet waardig is:

Soera 43:81: “Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de eerste der aanbidders zijn.”

COMMENTAAR

Alleen God heeft het recht om als goddelijk aanbeden te worden. Mensen hebben aanbidding ontvangen als aardse heersers, maar God gebood dat Hij alleen aanbeden mag worden. Jezus leerde dit, en ontving aanbidding. Mohammed wist niet wie Jezus was, en dus erkende hij de aanbidding van de Zoon van God niet.

------------------------------------------------------------------------------

GEBED

JEZUS leerde zijn discipels om eenvoudig en uit het hart te bidden. God luistert naar het hart, niet naar de uiterlijke vorm:

Matteüs: 6:5-13: “Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.”

Jezus leerde dat waar gebed een uitdrukking was van relatie en communicatie met een hemelse Vader.

MOHAMMED leerde geformaliseerde gebedsrituelen: (citaten zijn uit Boechari, deel 1)

488 - een biddend persoon passeren doet zijn gebed teniet.

489 - het is een zonde om iemand te passeren wanneer hij aan het bidden is.

660 - sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen.

685 - als de gebedsrijen (van mannen) niet recht zijn, zal God de gezichten veranderen.

690 - als de gebedsrijen niet recht zijn, is het gebed niet goed.

717 - als je opkijkt tijdens het bidden, verlies je je gezichtsvermogen.

759 - als je de buigingen niet volmaakt verricht, zijn je gebeden niet aanvaard.

Deze mannen waren nogal verschillend. Beiden hebben hun stempels gezet op de wereld. Christenen volgen Christus, moslims volgen Mohammed. Beiden beweren van God te zijn, maar hun leringen en handelingen spreken elkaar tegen. Alleen één kon waarlijk van God zijn.

Jezus zei dat valse profeten zouden komen: Matteüs 24:11 - “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” Is het mogelijk dat Mohammed in de categorie van valse profeten valt?

------------------------------------------------------------------------
BRONNEN

[1]
“Sahieh Al-Boechari” - “The Translation of the Meanings of Sahieh Al-Boechari”, vertaald door Dr. M Khan, Kitab Bhavan, New Delhi, India.

[2]
“Sahieh Muslim”, vertaald in het Engels door A. Siddiqi, International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia.

[3]
“Sirat Rasoelallah” – vertaald als “Het leven van Mohammed” door Wim Raven, Bulaaq, Amsterdam.

[4]
“The History of Tabari”, SUNY, Albany, New York, USA.

[5]
“Sunan of Aboe Dawoed”, Al-Madina Publications, New Delhi, India


Laatst gewijzigd door nadia op di feb 27, 2007 5:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

chaimae,

welke andere profeten zijn gezonden door allah buiten jezus, dan kan ik hen ook gaan vergelijken.
mozes, noach, jesaja, wie nog meer ???????

jezus is volgens mij ook geen profeet maar goed, dat ter zijde.

na mijn inziens is mohammed in en in slecht en wie op hem lijken zijn net zo erg.
killing, pedomohammed is dus voor mij tot nu toe de allerslechtste profeet
.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ik zal je alle profeten geven op volgorde.

Adam, Noach, Hoed, Salih, Ibrahiem, Ismael, Joesoef, Moesa, Dawoed, Soeleyman, Joenis, Ajoeb, Yahya, Isa en de besten onder de profeten Mohammed vrede zij met hen allen.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:Ik zal je alle profeten geven op volgorde.

Adam, Noach, Hoed, Salih, Ibrahiem, Ismael, Joesoef, Moesa, Dawoed, Soeleyman, Joenis, Ajoeb, Yahya, Isa en de besten onder de profeten Mohammed vrede zij met hen allen.
kun je ze ook vertalen in het nederlands want de ondergestreepte namen zeggen mij niets?

en nu de volgende vraag, heb je het artikel gelezen hierboven, zal wel, dus niet proberen te ontlopen, je moet je ook bewijzen dat mohammed beter is dan jezus.!!
we beginnen bij jezus, dat is nr 1..


adam word nummer 2 maar was adam een profeet.???
volgens heeft mohammed helemaal niets begerepen van de bijbel waar hij uit geleerd heeft zoals bekend staat, adam is geen profeet zover ik weet, 1e mens op aarde maakte hem nog geen profeet, een profeet is iemand die PROFETIEEN geeft.
weet jij wat dat is PROFETIEEEN krijgen en doorgeven
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Jaa ik ken de profeten alleen bij hun Arabisch. Adam vzmh is de eerste mens op aarde en tevens ook een Profeet volgens de Koran.


Dawoed is David en Joenis was Jonis en Yahya was Johannes en verder wet ik het echt niet meer.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

dawoed = david
suleyman = salomo
joenis = jona
ajoeb = job

waar zijn jesaja en jeremia? daniel, hosea en rest :roll: ?
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Silly schreef:dawoed = david
suleyman = salomo
joenis = jona
ajoeb = job

waar zijn jesaja en jeremia? daniel, hosea en rest :roll: ?
Dankje voor de aanvulling Sara. Ik ken alleen de Arabische namen.

Dat waren ze Sara wij kennen geen andere profeten meer.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:Jaa ik ken de profeten alleen bij hun Arabisch. Adam vzmh is de eerste mens op aarde en tevens ook een Profeet volgens de Koran.

Dawoed is David en Joenis was Jonis en Yahya was Johannes en verder wet ik het echt niet meer.
oke, wat heeft adam dan verkondigd, volgens mij is hij geen profeet, hij heeft toch zonde gepleegd en daarna is hij met eva weggejaagd volgens de boeke dus welke profetieeen heeft hij gegegeven.snap je me nu.

ik wil je gewoon na laten denken want je kunt wel roepen dat hij (adam)een profeet was maar waar zijn de profetieen !!!

die moeten er wel zijn anders is hij geen profeet, welke vorpellingen deed hij en welke uitspraken kreeg hij van god behalve dat hij gezondigd zou hebben met sara.

dit zou dan ook in de koran moeten staan anders liegt de koran tegen zichzelf...

eerlijk gezegd denk ik dat mohammed niet heeft begerepen wie profeten zijn, niet elk vermeld mens uit de voorgaande boeken zijn profeten...
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

chaimae

waar blijft je bewijs dat mohammed het beste zou zijn..we beginnen bij jezus .

lees het uitgebreide artikel bovenaan en kom dan tereug met jou visie als aanvulling.
ps: noem, silly geen sara wil je, doen we bij jou ook niet!!!ze heeft niet voor niks een nickname !! laatste waarschuwing en anders haal ik ariel erbij !!! en dan krijg je straf !!!
Laatst gewijzigd door nadia op di feb 27, 2007 2:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ik ben al bezig Nadia.

PS: jullie noemen mij ook gewoon Shaijmaa.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:Ik ben al bezig Nadia.

PS: jullie noemen mij ook gewoon Shaijmaa.


oke, no problem, ik wacht rustig af want dit is best belangerijk, neem je tijd maar ontloop deze discussie niet want dat zou aantonen dat je iets zegt maar niet weet waarom.

shaimae is de naam die jij hier ZELF gebruikt als nickname en silly is de naam van wie jij sara noemt, dat is heel wat anders..
Laatst gewijzigd door nadia op di feb 27, 2007 2:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Jeetje Nadia dat jij zo weinign van de Islam afweet en dat op jou leeftijd. Schande.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:Jeetje Nadia dat jij zo weinign van de Islam afweet en dat op jou leeftijd. Schande.
waar heb jij het nu weer over....jij kraamt wat uit maar niet zodanig dat ik begrijpen kan waar jij over lult.

meis, ik weet genoeg VOOR MIJ DOEN om te weten dat de islam niet kan kloppen, zoiets begint bij 1 puntje als je jong bent en nog onwetend en einidigd vandaag de dag bij wel honderden puntjes.!!!

toen ik hoorde dat mo een kind getrouwd heeft was de 1ew signaal binnen, nog niet helemaal want dat kwam later, kan nooit van god afkomen.
god heeft kinderen heel erg lief en die geeft hij niet aan vies oud ventje in zijn dromen en anders is god een grote LUL, heel simpel.
maar daar bleef het niet bij, later in mijn puber jaren begon de islam pas als een verstikking te werken maar goed laten we er maar op houden dat ik dom ben en jij slim.

het kan mij niets schelen wat jij zo schandelijk aan mij vind, ik slaap er geen nacht minder om zegt de domme en schandelijke nadia tegen de slimme en wijze chaimae.
Laatst gewijzigd door nadia op di feb 27, 2007 2:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Dat komt Nadia omdat jij de Islam als iets slechts ervaren hebt, Dat komt door de omgeving waar jij in opgegroeid bent. Je hebt de Islam de schuld gegeven van alles wat dus eigenlijk niet kan. Maargoed het is jouw leven toch.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Chaimae schreef:Dat komt Nadia omdat jij de Islam als iets slechts ervaren hebt, Dat komt door de omgeving waar jij in opgegroeid bent. Je hebt de Islam de schuld gegeven van alles wat dus eigenlijk niet kan. Maargoed het is jouw leven toch.
mohammed heeft mij niet geneukt hoor, dat heeft aisha mee mogen maken en daar begon het bij, de rest hou ik vor mezelf.

en inderdaad mijn opvoeding heeft me niet goed gedaan maar dat heb ik ineerste instantie altijd los van de islam gezien.
pas later (2jaar terug) zie ik dat er links is en toen was ik al niet kapot van de islam.
dus ga nou niet voor mij denken want dat helpt niet en jij kent mijn motivatie's niet.
ik ben niet gek, ik weet waar ik over praat en als ik iets niet weet dan zeg ik dat ook, ben niet net als jij, mensen uitlachen zomaar en daarbij hoor je dat niet te doen uit RESPECT.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

In de avatar van Chaimae staat:

“Wat stevig in de bodem staat, is niet te ontwortelen.”

En er stond ook:

“Wat stevig omklemd is kan niet ontsnappen.”

Die laatste regel heeft ze wijselijk verwijderd! Ha ha ha ha!! Ze zit zo vastgeklemd in de Islam dat ze niet meer kan ontsnappen. Ik krijg sterk de indruk dat ze zich heel erg vastklampt aan haar ‘zekerheden’. Ik kan dat alleen maar verklaren door aan te nemen dat ze diep in haar ziel twijfelt aan de Islam! Anders zou je niet de behoefte voelen om je zo heel erg vast te klampen. Ook al die islamitische boeken, die ze nu graag leest, dienen er voor om haar te sterken in haar (valse) geloof. Ik vind dat we hier begrip voor moeten hebben en haar niet te snel moeten afkatten. Ik heb een zekere mate van psychologisch inzicht en zelfs vroeger een zware cursus klinische psychologie gevolgd. Daardoor kan ik dit soort dingen goed herkennen. Chaimae heeft trouwens eerder ook toegegeven dat ze twijfelt.

Ik heb de Islam wel eens vergeleken met een spiritueel zwart gat. Zodra je te dicht bij de “waarnemingshorizon” bent val je er in en kom je er niet meer uit. Laten we hopen dat Chaimae nog kan ontsnappen. Ik zal voor haar bidden.

Cicero: “Twijfel leidt tot de waarheid, niet zekerheid.”
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

Pilgrim schreef:In de avatar van Chaimae staat:

“Wat stevig in de bodem staat, is niet te ontwortelen.”

En er stond ook:

“Wat stevig omklemd is kan niet ontsnappen.”

Die laatste regel heeft ze wijselijk verwijderd! Ha ha ha ha!! Ze zit zo vastgeklemd in de Islam dat ze niet meer kan ontsnappen. Ik krijg sterk de indruk dat ze zich heel erg vastklampt aan haar ‘zekerheden’. Ik kan dat alleen maar verklaren door aan te nemen dat ze diep in haar ziel twijfelt aan de Islam! Anders zou je niet de behoefte voelen om je zo heel erg vast te klampen. Ook al die islamitische boeken, die ze nu graag leest, dienen er voor om haar te sterken in haar (valse) geloof. Ik vind dat we hier begrip voor moeten hebben en haar niet te snel moeten afkatten. Ik heb een zekere mate van psychologisch inzicht en zelfs vroeger een zware cursus klinische psychologie gevolgd. Daardoor kan ik dit soort dingen goed herkennen. Chaimae heeft trouwens eerder ook toegegeven dat ze twijfelt.

Ik heb de Islam wel eens vergeleken met een spiritueel zwart gat. Zodra je te dicht bij de “waarnemingshorizon” bent val je er in en kom je er niet meer uit. Laten we hopen dat Chaimae nog kan ontsnappen. Ik zal voor haar bidden.

Cicero: “Twijfel leidt tot de waarheid, niet zekerheid.”

ik bid ook voor chaimae en chaimae mag best weten dat wij het helemaal niet vreemd vinden als ze is gaan twijfelen, daar hoeft zij zich niet voor te schamen.
marokkaanse pubers schamen zich heel snel, blijkbaar !!

we helpen chaimae gewoon verder en iedereen zal dat doen vermoed ik, op een gegeven moment gaan de oogjes open an als dta gebeurd zijn we alleen maar blij..

bij deze weet je het, chaimae.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Ik vind dat Jezus en Mohammed niet in ééndezelfde zin genoemt mogen worden.

(Op deze uitzondering na dan :lol: )
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
hermanvk
Berichten: 21
Lid geworden op: ma jan 08, 2007 1:29 am
Locatie: Turner Valley, AB, Canada
Contacteer:

Bericht door hermanvk »

Chaimae schreef:Dat komt Nadia omdat jij de Islam als iets slechts ervaren hebt, Dat komt door de omgeving waar jij in opgegroeid bent. Je hebt de Islam de schuld gegeven van alles wat dus eigenlijk niet kan. Maargoed het is jouw leven toch.
Ik heb nooit islam ´ervaren´, maar ik heb wel al gedurende twee maanden gelezen en geleerd waar het voor staat en dat op zich is gewoon verschrikkelijk:

Het is een ideologie, die alle goeds in mensen versmacht EN kapot maakt. In heel de islam geschiedenis heb ik nog nooit een vredelievende opbouzende samenwerking gezien.
Support the people of Herouxville, Quebec, Canada: http://municipalite.herouxville.qc.ca/avispublic.htm
English version http://municipalite.herouxville.qc.ca/Standards.pdf
(*) rmp: rovershoofdman, moordenaar en pedofiel
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

hermanvk schreef:
Chaimae schreef:Dat komt Nadia omdat jij de Islam als iets slechts ervaren hebt, Dat komt door de omgeving waar jij in opgegroeid bent. Je hebt de Islam de schuld gegeven van alles wat dus eigenlijk niet kan. Maargoed het is jouw leven toch.
Ik heb nooit islam ´ervaren´, maar ik heb wel al gedurende twee maanden gelezen en geleerd waar het voor staat en dat op zich is gewoon verschrikkelijk:

Het is een ideologie, die alle goeds in mensen versmacht EN kapot maakt. In heel de islam geschiedenis heb ik nog nooit een vredelievende opbouzende samenwerking gezien.
hoi herman, woon jij in canada?
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

nadia schreef:chaimae

waar blijft je bewijs dat mohammed het beste zou zijn..we beginnen bij jezus .

lees het uitgebreide artikel bovenaan en kom dan tereug met jou visie als aanvulling.
chaimae, komt er nog wat van !!
stropke
Berichten: 3410
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Aanvullend op de duidelijke info van Nadia hier nog een overzicht wat ik eertijds op een ander forum schreef, en de reacties erop.
Dat forum is echter al lang niet meer actief.

HET VERSCHIL
Onderwerp gestart: 08/07/05 09:27
Auteur: STROPKE
Aantal reacties: 9
Reactie: Koran: Mohammed was als profeet gewoon mens (Surah18110)
Bijbel: Jezus is Gods Zoon (Joh 10:36)

Koran: Mohammed deed geen wonderen (Surah 17:59)
Bijbel: Jezus deed veel wonderen (Markus 7:37)

Koran: Mohammed wist niet wat in een mensenhart leefde (Surah11:31)
Bijbel: Jezus wist precies wat in een mensenhart leefde (Openb 2: 23 & Joh 2:25)

Koran:Mohammed predikte vergelding (Surah2:194)
Bijbel: Jezus preekt vergeving (Matth 5:38-39)

Koran: Mohammed was een zondaar (Surah47:19)
Bijbel: Jezus was en is zonder zonde en vrij van zondige verlangens (Joh 8:46 & 1Petrus 2:22)

Koran: de woorden van de Quran zijn tijdens Mohammeds leven gewijzigd (Surah 16:101)
Bijbel: Jezus woorden zullen eeuwig onveranderd blijven bestaan (Matth 24:35 & John 8: 34- 35)

Koran: satan bleek invloed op Mohammed te kunnen uitoefenen (Surah7 :200)
Bijbel: satan bleek geen enkele invloed op de Heer Jezus te hebben (Joh 14:30)

Koran: Mohammed keerde zich af van de blinde mensen (Surah 80:1-10)
Bijbel: Jezus maakte blinden weer ziende en ontfermde Zich over hen ( Licas 18: 34-43)

Koran: Mohammed riiep op tot vernietigen van mensenlevens (Surah 19: 5 , 6)
Bijbel: Jezus is gekomen om mensen te redden (Lucas 7:50)

De keus is, aan wie dit leest, wie ge vertrouwen en volgen wilt.
Reageer


--------------------------------------------------------------------------------

Reacties:
08/09/05 07:32 - Neutraal - Stropke, Als de mensen de bijbel veranderen op een manier hoe het hun ... Stropke, Als de mensen de bijbel veranderen op een manier hoe het hun uitkomt.. dan zie je wat de uitkomst is. Hz.Isa (JEZUS)= ZOON VAN GOD. In de échte Indjil (Bijbel) Staat dat God geen kinderen en geen vrouw heeft en geen hij of een zij is. (Dat God (ALLAH) Geen geslacht heeft). Dat de Kafirs zondaars zijn. Dat ieder mens zonder fouten is. Dat Hz. Muhammed (s.a.v) gestuurd is voor alles ook de planeten enz. Dat Muhammed (s.a.v). het laatste Profeet is en de Islam het laatste Geloof. Dat alle andere Geloven veranderd zijn en dat de Islam niet zal veranderen. : Dit allemaal is Waar.
De échte Indjil (Bijbel) zegt hierover niet het tegenovergestelde. Wat jullie horen te doen is jullie eigen Geloof weer voort te brengen zoals het was.

Wasselaam


08/09/05 07:34 - Neutraal - Kort gezegd: Hz. Isa ( Jezus ) is niet de Zoon van God. Wasselaam Kort gezegd: Hz. Isa ( Jezus ) is niet de Zoon van God.

Wasselaam


08/09/05 09:29 - STROPKE - Neutraal , Merci voor de RE en dat u hierbij de Waarheid van de bijbel ... Neutraal ,
Merci voor de RE en dat u hierbij de Waarheid van de bijbel en de onveranderlijkheid van Gods woord bevestigd
In de eerste brief van de apostel johannes staat, reeds eeuwen voor Mohammed geboren was, het volgende:
Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. (1 Joh 2: 21-23)

Neutraal, ik heb compassie met u, met iemand die niet WIL LUISTEREN. Iemand die iets niet begrijpt kunt ge nog iets leren, maar iemand die niet wil, daar is nix mee te beginnen.
Maar gelukkig ken ik Iemand die het wel kan, beter dan ik en Johannes. Ik heb dit geschreven omdat ik om je geef; het was makkelijker geweest te zeggen; stom mens barst toch in u eigenwijsheid. Maar iedere keer wil ik u er op wijzen en Johannes en little boy ook.
Maar als we op een moment zwijgen ligt het niet aan dat we u laten barsten, mar omdat we genoeg verteld hebben en ge nu zelf verantwoordelijk zijt voor u keuzes.

Nog een ding: Zoon van God heeft NIX met Sex te maken. Jullie hebben een verkeerd beeld van het begrip Zoon v God dat weet ik welk beeld. Zoon van God duidt op de intieme relatie de hechte eenheidsband van God de Vader en de Zoon , Die in mensengedaante als Yeshua (jezus) van Nazaret op deze wereld kwam. Als de Schepper van hemel en aarde zo Almachtig is kan Hij toch ook zichzelf als mens tonen of niet soms. Gij denkt nu miss, Hij kan het wel mar deed het niet. Hij heeft het wel gedaan in Yeshua vanNazaret,. Hij is God en Mens in een Persoon .
En ik hoop dat ge nu eidelijk eens gaat denken en onderzoeken in de bijbel , het boek, zoals jullie dat zeggen. Als ge beweert dat God ook het boek gezonden heeft en ge verwerp het getuigenis ervan dan maakt ge God tot een leugenaar en u zelf ook. Trouwes bijbel komt van grieks, biblos wat eigelijk bibliotheek is. Het is een bibliotheek van 66 boeken en geschriften.
Gods zegen.


08/09/05 13:22 - Johannes - Neutraal, je ziet toch zelf wel in dat het bizar is om te zeggen dat het ... Neutraal, je ziet toch zelf wel in dat het bizar is om te zeggen dat het Evangelie (Ingil zoals jij het noemt) zou vertellen dat Mohammed voor de planeten gekomen is, nog 6 eeuwen voordat hij kwam? Trouwens, als je beweert dat het Evangelie verandert is, dan moet je mij de volgens jou echte versie maar eens geven! Dat kun je niet, want de islam beweert dat de oorspronkelijke inhoud verloren is gegaan. Als je dat gelooft moet je ook niet vertellen wat er dan wel in gestaan heeft, want dat kun je dan niet weten en dan spreek je jezelf tegen! De hele zwakheid van de islam toont zich nu weer in het feit dat ze beweren de Ene Waarheid te zijn om twee redenen: (1) omdat de qur'an dat over zichzelf beweert; (2) omdat de islam zelf beweert dat alle andere religies verdraaid zijn. Sterk argument zeg... Verder sluit ik me aan bij het medeleven van Stropke en bid ik voor je.


08/09/05 23:50 - Neutraal - Fijn om te horen dat je voor mij bid, Johannes.. maar ik denk dat jij ... Fijn om te horen dat je voor mij bid, Johannes.. maar ik denk dat jij het eerder nodig hebt dan mij.
Wat dan ook, pas goed op jullie zelf. Jij ook Stropke.Ik wens iedereen veel geluk in het leve en InsaALLAH zullen wij onze dua's niet achterhouden.
Ik zal hier niet meer komen, dus vandaar dat ik even afscheid neem.. :) In ieder geval zijn jullie van mij af.
Lang leve de Eenheid en de Vrede*

Wasselaam

* Eenheid en Vrede= :) volgens mij hoef ik dat niet meer te zeggen.


08/10/05 09:23 - STROPKE - Neutraal het is nie de bedoeling om van je af te komen. Ik vind jammer ... Neutraal het is nie de bedoeling om van je af te komen. Ik vind jammer da ge afscheid neemt en je mag me contacteren via mijn mail. Die vindt ge dus ook bij mijn naam.
Ondanks onze 100% verschil van mening begon iets van een band te ervaren en ik van jammer dat ge weg gaat.
Neem gerust contact op grtjs en Gods zegen.


08/10/05 23:06 - Hannesch - Mijn vriend is gelovig en zijn dominee had een mooie uitleg over de zoon ... Mijn vriend is gelovig en zijn dominee had een mooie uitleg over de zoon van god.

Als je een nest jonge vogels vind boven in een boom. Zonder moeder en zonder redding zal je ze niet kunnen redden. Ze zijn bang voor je en zullen uit angst uit het nest springen en te pletter vallen. Daarom heeft god een zoon gestuurd omdat hij een van ons was en wij niet bang voor hem waren. Zo kon god ons helpen.


08/14/05 16:51 - mohammed - correctie Staat er in 17:59 "Mohommed deed geen wonderen"?? ... correctie
Staat er in 17:59 "Mohommed deed geen wonderen"??
(Ik heb de koran nu ik mijn handen)
in 17:59 staat Er is geen stad of Wij zullen die voor de Dag der Opstanding verdelgen of streng straffen. Dit staat in het boek geschreven.

11:31 O mijn volk, wie zou mij tegen Allah helpen als ik hen zou verdrijven? Wilt gij dan geen lering hieruit trekken?

2:194 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigheiden.

47:19 Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het uur dat onverwachts oner hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (uur) werkelijk tot hen komt?

16:101 Zijn macht heerst alleen over degenen die met hem vriendschap aanknopen en die anderen met God vereenzelvingen.

7:200 Nieg u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af.

80:1-10
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Wanneer de zon wordt omhuld,
3. En wanneer de sterren dof worden,
4. En wanneer de bergen verdwijnen,
5. En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,
6. En wanneer de dieren worden bijeengegaard,
7.0 En wanneer de mensen worden verenigd,
9. En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd
10. Voor de welke misdaad het gedood werd.

19:5,6 Zeide hij: Mijn Heer, het gebeente in mij is zwak geworden en mijn hoofd glanst met grijze haren, niettemin ben ik niet wanhopig, mijn Heer, bij mijn aanroep tot U.

Maar ik vrees mijn bloedverwanten na mij; mijn vrouw is onvruchtbaar, geef mij een opvolger van U.

zo dit is het juiste van er in de koran staat


08/16/05 10:06 - STROPKE - Beste Mohamed, de correctie op uw bricht oke. Ik ben zelf gaan zoeken ... Beste Mohamed,
de correctie op uw bricht oke. Ik ben zelf gaan zoeken en kwam bij onderstaand studie uit risaalah uit:

"En zij zeiden (tegen Mohammed): "Wij zullen jou nooit geloven,
totdat jij voor ons een bron uit de aarde doet opwellen. Of jij een
tuin met dadelpalmen en druivenstruiken hebt, en dan overvloedige
rivieren uit hun midden doet ontspringen. Of jij de hemel in stukken
op ons neer doet vallen, zoals jij ons beweert, of jij Allah en de
Engelen vr ons brengt. Of jij een huis van goud hebt, of naar de
hemel opstijgt, en wij zullen jouw opstijging nooit geloven, totdat
jij een boek naar ons neerzendt, dat wij kunnen lezen"." (Surah 17:
Ayah 90 t/m 93).
Zij toonden zich bereid om zich tot de Islam te bekeren als zou
blijken dat de profeet in staat was aan hun verzoek te voldoen;
"En zij hebben bij Allah dure eden gezworen dat, indien er een Teken
tot hen zou komen, zij er zeker door zouden geloven." (Surah 6: Ayah
109).
De profeet heeft vervolgens Allah, de Verhevene, aangeroepen hen te
laten zien wat zij allemaal vroegen. Hij hoopte dat zij daarom
alsnog zouden geloven. Jibriel verscheen toen bij de profeet . Hij
heeft hem de keuze voorgelegd dat Allah, de Verhevene, aan hen de
wonderen liet zien waar zij om vroegen. Maar wie daarna nog
ongelovig zou blijven, stond een zeer pijnlijke bestraffing te
wachten dat geen ander schepsel had gekregen, of dat Allah, de
Verhevene, de mogelijkheid openliet tot vergiffenis en genade, maar
geen van de wonderen zou verrichten. De profeet koos voor het
laatste alternatief: ,,De poort van vergiffenis en genade."

Toen de profeet deze keuze had gemaakt, heeft Allah het antwoord
voor de verzoeken van de afgoden-dienaars neergezonden. Hij zei:
"Zeg (O Mohammed): ,,Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan
een menselijke Boodschapper"." (Surah 17: Ayah 93).
Hetgeen betekent: ,,Zeg dat ik niet in staat ben zelf deze wonderen
te verrichten want dat behoort toe aan Allah, de Verhevene, en Hij
heeft geen metgezellen daarin (d.i. het vermogen om wonderen te
verrichten).
Ik ben maar een mens zoals alle mensen en kan dus geen
wonderenverrichten, net zomin als andere mensen dat kunnen. Het
enige wat mij bijzonder maakt is het feit dat ik een boodschapper
ben en dat ik openbaringen krijg neergezonden. Jullie zijn geen
boodschappers en krijgen geen openbaringen. Ik ben niet degene die
wonderen kan verrichten, maar Allah, de Verhevene, kan mijn woorden
eventueel bevestigen door ze te laten verschijnen als Hij dat zou
willen maar Hij kan dat ook nalaten en dat is alleen maar in jullie
voordeel."
Allah, de Verhevene, heeft deze betekenis benadrukt in soerat
Alan'am:
"Zeg: ,,Voorzeker, alle Tekenen zijn bij Allah. En wat zal jullie
doen weten, dat als er eenmaal (een Teken tot hen) kwam, zij niet
zouden geloven"." (Surah 6: Ayah 109).
De profeten en gezanten zijn niet degenen die deze wonderen
verrichten maar Allah, de Verhevene, is degene die ze laat
verschijnen.

Mijn opmerking hierbij is dat degene die "het verschil" geschreven heeft en mij bezorgd heeft een typfout heeft gemaakt. Hij verwees naar surah 17:59 maar het moet vers 93 zijn Ik zal hierop hen attent maken.
Wat echter niet zegt dat zijn stelling bevestigd wordt en Mohammed zelf toegeeft geen wonderen gedaan te hebben in tegenstelling tot de Heer Jezus die wel wonderen deed , wat de koran zelf toegeeft.
Ik verwijs naar het evangelie van Joh 8:23 waar staat: En terwijl Hij te jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in Zijn Naam, doordat zij Zijn tekenen zagen ,Die hij deed.

Let goed op wat de Schrift zegt: niet DE tekenen, maar ZIJN tekeken die Hij deed.
Als te tekenen alleen bij God zijn zoals jullie zeggen in soera 6:109 en van Jezus ( een profeet in jullie visie) wordt gezegd dat het ZIJN tekenen zijn is dit een bevestiging dat Hij God Wezens gelijke is Gods Zoon> God is mens geworden om tot ons allen te komen, ook tot u Mohamed om u lief te hebben en te verlossen van schuld en zonde. Dat gods oordeel droeg Hij in U plaats op Golgotha toen Hij stierf als Plaatvervangend Offer voor de schuld die ieder mens persoonlijk heeft, zodat ieder die dit gelooft en persoonlijk aanvaard voor God schuldvrij stta voor nu en eeuwig.

Het is niet NODIG dat moslims in zelfmoord acties hun eigen bloed vergieten om in de hemel te komen. Want dit is de diepere grond: zelf een offer brengen voor God om hem de behagen en miss vergeving te krijgen. De God die zich in de tora en de evangelie openbaart, heeft zelf voorzien in het Offer en het in Jezus gebracht.
Hij droeg de dood vrijwillig, wat niet het zelfde is als zelfmoord. Het was zijn keus om de straf over de zonde van de mensheid te dragen, terwijl Hij zondeloos was.

Gods zegen en Grtjs van Stropke
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: vr sep 01, 2006 5:16 am

Bericht door nadia »

stropke,

thanks voor je mooie uitleg, super !!!
stropke
Berichten: 3410
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

nadia schreef:stropke,

thanks voor je mooie uitleg, super !!!
:oops: Oesje wordt er rood van.
Die van u is ook raak zunne :lol: :wink:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
julia
Berichten: 1
Lid geworden op: di mar 06, 2007 8:43 pm

Bericht door julia »

Oh Oh Oh ,,, Wat een Niveau loze onzin.

Kijk naar de FEITEN.

De "Profeet" Mohamhed, is een man, die wij als nederlanders ... (heilig is benoemd) wat al een teken van onzin is want wat aardelijk is kan nooit heilig benoemd worden. Een man die een meisje van 7 jaar ontmaagde, die haar op een leeftijd van 9 jaar trouwde die voor onnoemlijk ontelbare keren voor bloedbaden heeft gezorgd die verschikkelijk leed in het meisje haar leven heeft bezorgd.
Die in tegenstrijd met de zogenoemde "koran" meedere vrouwen en vrouwen slaan mag zijn eigen regels heeft verzonnen. Plaats de Koran verteld Vrouwen en mannen gelijk zijn, niet Normaal maar Barbaars is.
Iemand die zo is kan in mijn ogen geen profeet nog heilig zijn.
Ongeacht religie zijn dit tekenen die in ieder land in iedere cultuur niet geaccepteerd word. Is dat wel zo zijn dit mensen die horen bij hun eigen beoordeling van normen en waarden, en alleen voor problemen dan vrede kunnen zorgen. Voor mij zijn er ontelbare keren geweest dat je zelfs met een rustige toenadering geen degelijk woord kan bespreken met iemand die de profeet mohamed naleeft, maar gek genoeg wel met mensen die expleciet de Koran naleven. Is dat niet vreemd ?
Dat zegt genoeg... Nederland steekt zijn hoofd in het zand en niemand let op ....[/quote]
Plaats reactie