Easa (as) voorspelt de komst van de profeet Mohammed (saws)

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
Rust
Berichten: 444
Lid geworden op: do apr 12, 2007 10:04 pm

Easa (as) voorspelt de komst van de profeet Mohammed (saws)

Bericht door Rust »

Silly schreef:rust... voor 1 keer... ajb... haal iets
UIT
DE
BIJBEL!!!

en niet uit de koran, waar al weet ik hoeveel versies van zijn...

als je uit de bijbel kunt halen dat ahmed zou komen bak ik een taart voor je en wordt ik moslima.... afgesproken??
Deze kans laat ik toch niet zo maar voorbij gaan... mag het ook een appeltaart hmmmm ;)

Bismi Allahi Rahmani Rahiem

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Tastement: hieronder laat ik zowel bewijzen zien uit het OT als uit het NT waarin wordt geprofeteerd dat de Laatste profeet Mohammed (saws) zal komen:

Het Oude Testament

Deuteronomuim 18:18 "Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal."

De term "hun Broeders" van Israël kan slechts “Ismaëlieten” betekenen (Arabische afstammelingen van Ismaël, zoon van de profeet Abraham); en de enigste profeet die zij hadden was Mohammed. Verderop in Deut. 34:10 lezen wij dat “Zoals Mozes". Mohammed (saws) was in veel opzichten zoals Mozes..(als je wil zal ik dit voor je uiteenzetten)

(in de nieuwe Bijbelvertaling heeft men bovenstaande vers uit de bijbel gepoogd te verdoezelen... als je wil zal ik het voor plaatsen)

Een andere zeer duidelijke profetie wordt vermeld in Deut. 33:2: “Hij zeide: De Here is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur.”

In het bovenstaande vers verwijst “gekomen van Sinaï” naar de verschijning van Mozes; “opgegaan uit Seïr” verwijst naar de komst van Jezus; op deze plaatsen ontvingen deze profeten de Goddelijke Roeping. Van Paran (Faran in het Arabisch) is algemeen bekend dat
hiermee het heuvellandschap in de Hedjaaz, in Arabië, bedoeld wordt; hier kwam Mohammed voort uit de afstammelingen van Ismaël, waar ook Genesis 21:21 naar verwijst. De verwijzing naar “heilige tienduizenden” verwijst naar de tienduizend heilige volgelingen waarmee de Heilige Profeet Mohammed een triomfantelijke entree in Mekka maakte.

Jesaja 21:13 Profetie over Arabië. Sla jullie kamp op in het woud van Arabië, karavanen van de Dedanieten. 14 Breng de vluchtelingen brood, inwoners van Tema, geef de dorstigen water. 15 Zij zijn de oorlog ontvlucht, het getrokken zwaard en de gespannen boog, gevlucht voor het geweld van de strijd.

In Jesaja 21:13-15, wordt specifiek melding gemaakt van het land Arabië en een “vlucht”. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vlucht van de heilige profeet Mohammed vanuit Mekka naar Medina plaatsvond om aan vervolging te ontkomen, en was van bijzonder groot belang, zodat het moslimtijdperk vanaf dan begint.


Het Nieuwe Tastement

Johannes 16:5. En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?
6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.
7. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
11. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12. Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken[/u[, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.


De profeet Jezus, wiens echte naam Easa (as), zegt hier dat er iemand na hem zal komen… Hij (as) geeft voldoende informatie zodat zijn verloren schapen niet zullen dwalen.

“Hij zal u in al de waarheid leiden… in andere versies de volle waarheid! (de volle waarheid daar kwam Jezus (as) dus niet mee, want hij (as) vervulde en niet vervolmaakte)

De godsdienst van de profeten, de Islam, de overgave aan Allah (swt), is bij de profeet Mohammed (saws) vervolmaakt:

De Koran

5:3 “Deze dag heb Ik voor u uw godsdienst volmaakt.”

”de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”

Heeft de profeet ons verteld over de toekomende dingen? click hier

Trooster

In het Armeens de taal die Jezus heft gesproken had Jezus (Easa, as) het over “Munahma”.

MUN[AHMA betekent, 'De geprezene' en AHMAD betekent 'De geprezene'!!!

De makers van PASSION OF THE CHRIST hebben de Armeense bijbel bestudeerd en in de Armeense Bijbel staat Munahma en God gewoon Allah…. Deze heb je al eerder gezien.. maar het is nooit kwaad om het nog naar te luisteren:

"Al teeth khalone, heefe Munahma -- Bi hoda kashta bi Allah".

Click hier

Je hebt me beloofd een taart… dus ik wil een appeltaart en insha’Allah wordt je moslima… ;)

Groetjes,

Rust
"Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft verruimd is in het licht van zijn Heer." (Quran 39:22)
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Hopelijk kunt ge lezen en snappen wat er staat of WILLEN snappen wat er staat. :roll:
En het NT is int Grieks geschreven dus kom niet met uw betweterigheid zeggen dat ge het beter weet dan de apostelen. En punt3 is dat de Heer Jezus sprak over de Trooster , de Geest der waarheid.. en Mo was geen geest. Dus simpel gesteld is het duidelijk dat Hij nooit over Moke kan gesproken hebben.
Of moet ik er een tekeningske bij make voor da ge het verstaat.

VERONDERSTELDE PROFETIEËN IN DE BIJBEL
DIE NAAR MOHAMMED WIJZEN

De koran zegt dat:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).
Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij)

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.

“Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: ‘De HERE is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.” (Deuteronomium 33:1-5).
Moslims nemen vaak het tweede vers van deze tekst en beweren dat toen de HERE van Sinaï kwam, hij via Mozes kwam; toen hij opstond van Seïr, hij in Jezus kwam; en toen hij verscheen van de berg Paran en met tienduizenden heiligen kwam, hij in Mohammed kwam. Deze studie biedt geen exegese van deze verzen, maar het is zeer duidelijk van de context dat deze tekst naar Jahweh en niet naar Mozes of iemand anders verwijst! De islamitische interpretatie van dit vers is absurd. Behalve dit, is het gebaseerd op de fout dat berg Paran ergens op het Arabische Schiereiland niet ver van Mekka is. Iedere student van bijbelse geografie weet dat de twee bergen (Seïr en Sinaï) en het gebergte Paran op het Sinaï Schiereiland, ongeveer 1.000 km van Mekka verwijderd liggen.

Een ander vers dat moslims beschouwen als een profetie dat betrekking heeft op Mohammed is in Johannes 1:19:

“En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? ... Hij zeide: ‘Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.’”
Hoewel moslims vastbesloten ieder ander deel van hetzelfde hoofdstuk verwerpen, die in geen mis te verstane termen de godheid van Christus verkondigen, achten zij het passend om aan te nemen dat “de profeet” de te verwachten Mohammed was. Israël verwachtte in die tijd een profeet, “de” profeet van God in de situatie waarin zij leefden. Hij is degene aangekondigd in Deuteronomium 18:15 en verder:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.’” (Deuteronomium 18:15-19).
Dat deze “profeet” Jezus is wordt duidelijk in Handelingen 3:17-23 gezegd:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.’”

In de hoofden van de joden, echter, was “de profeet” niet de Messias:

“Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus” (Johannes 7:40).

‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?’ En zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten.’ Hij zeide tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zeide: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’” (Matteüs 16:13-16).

Los van alles, de Farizeeën, deel uitmakend van het Verkoren Volk, verwachten niet dat een heiden de profeet die moest komen zou zijn. (Zie Deuteronomium 18:15): “Een profeet uit uw midden... zal de Here uw God u verwekken” dat wil zeggen de joden)

Daarom is de profeet, zonder twijfel, de Messias.

De meest gebruikte van alle veronderstelde profetieën over Mohammed, wordt gevonden in het boek Deuteronomium 18:15-22:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: ‘Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?’ – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’”

Het laatste gedeelte van deze tekst verdient veel aandacht: want Mohammed zelf geeft sterk aan dat hij de profeet is waar hier naar verwezen wordt (Soera’s 2:129,159; 3:81,164; 7:157).

De islamitische interpretatie van de tekst in Deuteronomium is als volgt:

Zowel Mozes als Mohammed moesten vluchten uit de handen van hun vijanden; beiden vonden een metgezel in hun eigen schoonvader. Jethro moest zijn schoonzoon, Mozes, in het uur van zijn uitputting verlichten (Exodus 18:14-26); maar het was Mohammed, die zijn metgezel in de grot troostte.
Mozes zocht bescherming in Midian, dat later Yatrib -naar zijn schoonvader, Jethro- werd genoemd. Mohammed ging naar Yathrib, dat later, na zijn vlucht, Medina werd genoemd. De vlucht van Mozes bleek goed voor hem uit te werken vanwege de leiding van zijn schoonvader, waar Mohammeds vlucht zijn weg plaveide voor het bereiken van een reeks glorieuze overwinningen.
Aan Mozes werd een uitgebreide wet voor zijn volk gegeven; terwijl Mohammed een volmaakte, op zichzelf volledige, wet ontving voor alle volken en voor alle tijden.
De Here sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte, zeggend: “Deze maand zal u in het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." Overeenkomstig, werd met de moslims de maand en het jaar van de vlucht van Mohammed, de maand en jaar van het begin van het moslimtijdperk.
Mozes bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis van Farao; Mohammed overwon zijn vijanden in man tot man gevechten en won hun kinderen voor zijn geloof.
De inspanningen van Mozes hadden moeilijkheden en bloed vergieten tot gevolg; terwijl die van Mohammed gericht waren op het bereiken van religieuze emancipatie.
De Wetten van Mozes waren agressief, omdat hij Kanaän wilde controleren, dat door zijn opvolgers gebeurde; Mohammed moest defensieve oorlogen voeren en niettemin onderwierp Arabië zich tenslotte aan hem. En zelfs Kanaän kwam onder de onderwerping van zijn opvolgers.
Mozes berechtte zijn volk; Mohammed was ook een verheven rechter voor zijn volk en zelfs de joden aanvaarden hem als zodanig.
Mozes predikte gedurende 10 jaar te Midian; zo deed Mohammed in Medina.
Mozes was de wetgever, generaal en gids van zijn volk; Mohammed was ook een overwinnende generaal, een volmaakte gids voor alle mensen en een verbreider van een universele wet, die nooit geabrogeerd zal worden.
Een grote vloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren die hem op de hielen zaten; maar het was slechts een spinnenweb dat Mohammed van pas kwam in een netelige situatie.
Toen de metgezellen van Mozes de vijand zagen, riepen zij uit: “Zeker zullen we overwonnen worden!” – waarop Mozes antwoordde: “Geenszins, mijn Heer is met mij. Hij zal mij een uitweg laten zien.” Mohammeds antwoord in een meer precaire situatie in de grot van Hira was: “Maak je geen zorgen, zeker is Allah met ons.” (“The Light” van al-Haj Sultan Hafiz Abdul, herzien door Maulana Syed Zia-ud-Din Ahmad Gilani, pagina’s 214-216).
Wij bestrijden dat:

Het Midian van de bijbel is dichtbij de berg Sinaï en niet waar Yethreb of, zoals het vandaag bekend is, Medina gesitueerd is;
We slagen er niet in te begrijpen welke aspecten van Mohammeds oorlogsvoering defensief waren, misschien, in enkele gevallen. We weten niet wat de moslims verdedigden in Spanje of zelfs in Frankrijk, in India, Noord-Afrika, Syrië, Turkije en de Balkan. Bedoelde de schrijver werkelijk wat hij zei toen hij het woord ‘onderwerping’ gebruikte, wat betekent “onder een juk plaatsen”?
De joden hadden weinig keus dan Mohammed als rechter te aanvaarden.
Mozes preekte niet in Midian, want dit is niet een stad. Hij was daar schapen aan het wijden. Daarnaast deed hij dit gedurende 40 en niet tien jaar.
Als we als de “universele wet” de koran nemen. Is het onjuist om te zeggen dat er geen abrogaties in plaatsvonden. We verwijzen naar Soera 16:101 en 2:106 en de gehele theologie achter “mansoekh” en “nasikh” (Lees s.v.p. “Christians ask Muslims”, pp. 11-15)
Geen stormvloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren. De joden gingen door een kolom in de zee, het water stond als een muur aan beide kanten. Nadat de joden er door gegaan waren, sloot de zee zich en vernietigend het volgende Egyptische leger. (Exodus 14, Soera 2:50)
In de loop van de geschiedenis hebben veel gelovigen overeenkomstig gehandeld in situaties van ellende.
We willen graag de nummers i, ii, v, vi en xi weerspreken, die geen overeenkomsten tonen, maar daarentegen contrasten.

Nummer iii wordt in de moslimwereld algemeen aanvaard. Maar als christenen dagen we moslims uit om de bewering te onderbouwen dat de koran superieur is aan de bijbel. We willen graag precies weten in welke opzichten hij beter is dan de bijbel, of er toevoegingen of uitbreidingen zijn die de koran verbeteren in vergelijking met de bijbel, en –tenslotte- welk superieur bewijs tot de waarheid er is en in welk opzicht Mohammed superieur ten opzichte van Jezus was.

Maar bovenal, de bijbelse tekst zelf verklaart duidelijk en opmerkelijk, dat de profeet van uit uw midden zou komen. Dit kan alleen betekenen dat de profeet een jood moest zijn.

Het argument dat moslims soms gebruiken, namelijk dat profeet “uit uw broederen” moest komen (dat wil zeggen de broer van Izaäk was Ismaël, dus moest hij van de Ismaëlieten komen) moet worden verworpen, omdat “uit uw midden” moeilijk kan verwijzen naar degenenen buiten het Verbond. Echter, omdat we druk zijn met een lijst van overeenkomsten tussen Mozes en de profeet, laten we een andere lijst bekijken:

Mozes en Christus werden in armoede geboren (De Israëlieten waren onderworpen aan een buitenlandse macht). (Exodus 1:9-14)
Op beide kinderen was de dood beraamd (Exodus 1:15-16,22, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door goddelijke interventie gered. (Exodus 2:2-10, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door tekenen en wonderen geopenbaard. (Exodus 7:10,19,20; hoofdstukken 8-12; 14:21-22; 17:6-7; Matteüs 8:14 en verder; Lucas 7:11; Matteüs 14:13, etc.).
Mozes werd bereid in de woestijn gedurende veertig jaar; Christus gedurende veertig dagen. (In bijbelse symboliek staat veertig voor voorbereiding). (Handelingen 7:23 met Exodus 7:7, Matteüs 4:1 en verder).
Beiden worden in de Schrift “getrouw” genoemd. (Hebreeën 3:2-5)
Mozes bevrijdde Israël van de gebondenheid aan hun onderdrukkers; Christus bevrijdde gelovigen van de gebondenheid aan zonde (waarvan Egypte door de bijbel heen het symbool is). (Exodus, Jesaja 53, Johannes 8:32-36, Romeinen 6:18-22, 8:2, Galaten 5:1).
Het water was onderworpen aan het gezag van beiden: (De Rode Zee aan Mozes; het Meer van Galilea aan Christus). (Exodus 14:21, 17:6, Matteüs 14:22 en verder, Johannes 6:16 en verder, Matteüs 8:18).
Mozes sprak tot God “van aangezicht tot aangezicht”, zo deed Christus op de berg van de Verheerlijking (Exodus 33:11, Matteüs 17:3).
Na deze ervaring straalde het gezicht van Mozes; en zo deed de gehele verschijning van Christus (Exodus 34:29, Matteüs 17:2).
Mozes was de middelaar van het oude verbond (testament); Christus van het nieuwe verbod, of testament. (Exodus 19 and 20, Hebreeën 12:24).
Beiden profeteerden van gebeurtenissen die vervuld werden. (Deuteronomium 18:15-22, 28:15-29:67, Matteüs 24).
De joden rebelleerden tegen beiden. (Exodus 5:21, 14:11-12, 17:2-4, Numeri 11:1-33, Lucas 4:16-30, Johannes 11:47-50, Matteüs 26:50-56, 27:15-23 etc.)
Beiden stierven vanwege zonde – Mozes voor zijn eigen zonde; Christus voor de zonde van de gehele wereld. (Numeri 20:12, Deuteronomium 34:4-5, 1 Corinthiërs 15:3, Johannes 1:29, 10:14-16, Jesaja 53, etc.).
We hebben reden om te geloven dat Mozes opstond (Judas 9, Lucas 9:30); Jezus Christus stond zonder twijfel op uit de dood volgens het evangelie. (Matteüs 28:14, Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4).
De belangrijkste en verwachte gebeurtenis van het leven van Mozes gebeurde na zijn dood: de inname van het Beloofde Land. En zo was het met Christus: Christus, het tegenbeeld van Mozes, verzekerde door zijn dood nieuw leven voor ons. (Romeinen 5:6-8, 8:34, 1 Corinthiërs 15:3,22, 2 Corinthiërs 5:15, 1 Thessalonicenzen 5:9-10, etc.).
Ter afsluiting, we mogen zeggen dat Mozes water uit een rots produceerde en in het nieuwe testament worden ons verteld dat “Die rots Christus was” en hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (1 Corinthiërs 10:4, Johannes 7:37-38, 4:13-14)

Er zijn andere mindere “profetieën”, die hier beschouwd kunnen worden, maar we achten ze te onbelangrijk om mee te nemen. Echter, we moeten opmerken dat als een moslim zich baseert op de bijbel omdat het profetieën over Mohammed bevat en hij acht deze profetieën als een bewijs van de waarheid van zijn beweringen, dan door zo te doen bevestigt hij in feite dat de bijbel vrij van corruptie is, anders zou hij bouwen op zand. (J. Christensen).


--------------------------------------------------------------------------------

Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.
Korancitaten zijn uit de Nederlandstalige interpretatie van de koran die op het web te vinden is.
Laatste aanpassing: november 2004
Met toestemming vertaald; de originele titel luidt :Alleged Prophecies In The Bible Pointing To Mohammed
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Geest is ook een Profeet:

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

O ja de rest van de vergelijkingen van Jezus vzmh en Mozes vzmh hebben geen zin want er staat:10 En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,

Geen 1 Profeet(Joods) die gelijk is aan Mozes vzmh zal nog komen dus je kunt Jezus vzmh niet vergelijken wie is geen jood:Mohammed vzmh
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Bron?


Answering-islam de wannabe answering christianity
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

@rust

Ik heb die onzin al eens allemaal weerlegd, op dit forum.

Maar eigenlijk is het heel eenvoudig: jullie leggen geen enkel zinnig verband ,enkel maar wilde veronderstellingen, interpretaties, enz...

Leg me maar eerst eens rustig uit waarom God zo verschrikkelijk onduidelijk is in zijn voorspellingen?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Ik zie nergens "mohammed" staan?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Monique schreef:Ik zie nergens "mohammed" staan?
Aramees voor Ahmed:

"Al teeth khalone, heefe MUNAHMA -- Bi hoda kashta bi Allah".

"Ik bezit verschillende namen: Ik ben Mohammad, ik ben Ahmad, ik ben al-Maahie (de Uitwisser) waarmee Allah het ongeloof uitwist, ik ben al-Haashir (de Verzamelaar), degene achter wie de mensen verzameld worden, en ik ben al-‘Aaqib (de Laatste)."(1)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

ajax schreef:
Monique schreef:Ik zie nergens "mohammed" staan?
Aramees voor Ahmed:

"Al teeth khalone, heefe MUNAHMA -- Bi hoda kashta bi Allah".

"Ik bezit verschillende namen: Ik ben Mohammad, ik ben Ahmad, ik ben al-Maahie (de Uitwisser) waarmee Allah het ongeloof uitwist, ik ben al-Haashir (de Verzamelaar), degene achter wie de mensen verzameld worden, en ik ben al-‘Aaqib (de Laatste)."(1)
God hield blijkbaar ook nog eens van vage woordspelletjes. Kwestie dat de boodschap blijkbaar toch niet zo belangrijk is.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ketter schreef:
ajax schreef:
Monique schreef:Ik zie nergens "mohammed" staan?
Aramees voor Ahmed:

"Al teeth khalone, heefe MUNAHMA -- Bi hoda kashta bi Allah".

"Ik bezit verschillende namen: Ik ben Mohammad, ik ben Ahmad, ik ben al-Maahie (de Uitwisser) waarmee Allah het ongeloof uitwist, ik ben al-Haashir (de Verzamelaar), degene achter wie de mensen verzameld worden, en ik ben al-‘Aaqib (de Laatste)."(1)
God hield blijkbaar ook nog eens van vage woordspelletjes. Kwestie dat de boodschap blijkbaar toch niet zo belangrijk is.
Munahma betekend gewoon Ahmad zo vaag is het niet.
Duidelijker kan bijna niet
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77415
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Deuteronomuim 18:18 "Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal."

Dit heb ik al aan je uitgelegd Rust. In je rustgevend periode.
Ik heb geen zin om het weer op te zoeken. Het is hellaas weg, maar je moet het gelezen hebben.
Of ben je zo vergeetachtig?

Even dit rust….
Weet je nog Rust....uit het midden van hun broeders.

Het verbond was gemaakt met Izak. Niet met Ismael.

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Vanuit daar zal ik profeet voor hen verwekken.

Dus kan dat niet Mohammed zijn.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:
Deuteronomuim 18:18 "Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal."

Dit heb ik al aan je uitgelegd Rust. In je rustgevend periode.
Ik heb geen zin om het weer op te zoeken. Het is hellaas weg, maar je moet het gelezen hebben.
Of ben je zo vergeetachtig?

Even dit rust….
Weet je nog Rust....uit het midden van hun broeders.

Het verbond was gemaakt met Izak. Niet met Ismael.

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Vanuit daar zal ik profeet voor hen verwekken.

Dus kan dat niet Mohammed zijn.
Die verbond hebben de joden zelf verbroken en Jezus vzmh heeft het zelf gezegd en hij zei dat het wordt gegaan de een natie dat zijn vruchten afwerpt d8 ik.
Trouwens nogmaals het kan nooit een jood zijn:

10 En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

ajax schreef:
Ketter schreef:
ajax schreef: Aramees voor Ahmed:

"Al teeth khalone, heefe MUNAHMA -- Bi hoda kashta bi Allah".

"Ik bezit verschillende namen: Ik ben Mohammad, ik ben Ahmad, ik ben al-Maahie (de Uitwisser) waarmee Allah het ongeloof uitwist, ik ben al-Haashir (de Verzamelaar), degene achter wie de mensen verzameld worden, en ik ben al-‘Aaqib (de Laatste)."(1)
God hield blijkbaar ook nog eens van vage woordspelletjes. Kwestie dat de boodschap blijkbaar toch niet zo belangrijk is.
Munahma betekend gewoon Ahmad zo vaag is het niet.
Duidelijker kan bijna niet
Idd, klopt ge hebt gelijk, pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
We zijn uitgepraat, de groeten en saluuuuuuuuuuut.
Als er iemand een plank voor zijne kop heeft...
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77415
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

ajax schreef: Die verbond hebben de joden zelf verbroken en Jezus vzmh heeft het zelf gezegd en hij zei dat het wordt gegaan de een natie dat zijn vruchten afwerpt d8 ik.

Trouwens nogmaals het kan nooit een jood zijn:

10 En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,
Verzin je dit ter plekke ajax?

Jezus was een jood. Eigenlijk zou je hem moeten haten. slechter dan een dier was hij. een hond, een aap. ( volgens mo)

En de laatste vers is uit de koran.
Dat is geen bewijs.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

Idd moslims grijpen Deut 18:18 graag aan om Mohammed vanuit de Bijbel te verklaren.


Rust schreef:De term "hun Broeders" van Israël kan slechts “Ismaëlieten” betekenen (Arabische afstammelingen van Ismaël, zoon van de profeet Abraham); en de enigste profeet die zij hadden was Mohammed.
Jij hebt gekopierd en geplakt van deze link geloof ik.

MohammedGen 21:12
12 Maar God zeide tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin; in alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren , want door Isaak zal men van uw nageslacht spreken.

Lees de contex
Deut 18:15 5 moeten luisteren naar de profeet die hij zal sturen, iemand van je eigen volk, een bemiddelaar zoals ik.

vs 18 hunner volk slaat op het volk Israël, niet die op die van Ismaël.
Een andere zeer duidelijke profetie wordt vermeld in Deut. 33:2: “Hij zeide: De Here is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur.”

In het bovenstaande vers verwijst “gekomen van Sinaï” naar de verschijning van Mozes; “opgegaan uit Seïr” verwijst naar de komst van Jezus; op deze plaatsen ontvingen deze profeten de Goddelijke Roeping. Van Paran (Faran in het Arabisch) is algemeen bekend dat
hiermee het heuvellandschap in de Hedjaaz, in Arabië, bedoeld wordt; hier kwam Mohammed voort uit de afstammelingen van Ismaël, waar ook Genesis 21:21 naar verwijst. De verwijzing naar “heilige tienduizenden” verwijst naar de tienduizend heilige volgelingen waarmee de Heilige Profeet Mohammed een triomfantelijke entree in Mekka maakte.

vs1 Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israelieten voor zijn sterven gezegend heeft.

Goed lezen, want voordat je woorden uit de contex haalt:
Mozes zegent hier het volk:
Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en over hen opgegaan uit Seir
De vraag is hier, wie is gekomen van Sinaï? Dat is dus YHWH. En YHWH is over hen opgegaan uit Seir.

Mozes gaat hier verder:

Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur.

Hij(=YHWH) is in lichtglans verschenen van het gebergte van Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzide zagen zij een brandend vuur.
Van Paran (Faran in het Arabisch) is algemeen bekend dat
hiermee het heuvellandschap in de Hedjaaz, in Arabië, bedoeld wordt; hier kwam
Ik denk dat vele het hier niet met je eens zijn :wink:
Waar Paran wel ligt: De woestijn Paran omvat het hoogland middenin het schiereiland Sinaï. Ten zuiden ervan ligt het gebergte Sinaï, ten oosten de Araba, ten noorden de woestijn van Juda en het Zuiderland, en ten westen de woestijn Sur. (de afstand tussen Mekka en hier is ongeveer 1200 km)

Ik denk dat je hier een beetje abuis bent.

Afbeelding

rust schreef:Jesaja 21:13 Profetie over Arabië. Sla jullie kamp op in het woud van Arabië, karavanen van de Dedanieten. 14 Breng de vluchtelingen brood, inwoners van Tema, geef de dorstigen water. 15 Zij zijn de oorlog ontvlucht, het getrokken zwaard en de gespannen boog, gevlucht voor het geweld van de strijd.

In Jesaja 21:13-15, wordt specifiek melding gemaakt van het land Arabië en een “vlucht”. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vlucht van de heilige profeet Mohammed vanuit Mekka naar Medina plaatsvond om aan vervolging te ontkomen, en was van bijzonder groot belang, zodat het moslimtijdperk vanaf dan begint.
Jesaja 21:13 spreekt niet over profetie over Arabië. Maar (laat ik de SV maar nemen) De last tegen Arabië. Ofwel de GN Bijbel: Onheil over Arabië. Ik wil hier wel verder op in gaan, maar ik denk niet dat het handig is :wink: Want ik denk dat je iets verder dan vs 15 moet lezen, wil je begrijpen wat er staat.
rust schreef:Het Nieuwe Tastement

Johannes 16:5. En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?
6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.
7. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
11. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12. Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken[/u[, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.


vs 13 Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid..

Dus wie is de Trooster? Wie is de Parkleet? De Geest der Waarheid. Ofwel de Heilige Geest. Daar wordt over gesproken niet over Mohammed. :razz:

In het Armeens de taal die Jezus heft gesproken had Jezus (Easa, as) het over “Munahma”.


Ik vraag mij af of jij erbij bent geweest.. maar goed.. het hebreeuwse woord voor Trooster= Nacham. Want dat woord komt ook al voor in de Bijbel. God wordt al zo genoemd. Het leuke is Moslims zijn het al niet meer eens over het 'grondwoord' van Trooster.. de ene keer wordt er gezegd Fhericlit, (prijzenswaardige) de andere keer, dus Munahma. Ik denk geen van beide :evil: Ik denk dat jullie een exuus zoeken.. om iets maar op Mohammed te willen laten slaan.
Laatst gewijzigd door droevie op za apr 21, 2007 10:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:
ajax schreef: Die verbond hebben de joden zelf verbroken en Jezus vzmh heeft het zelf gezegd en hij zei dat het wordt gegaan de een natie dat zijn vruchten afwerpt d8 ik.

Trouwens nogmaals het kan nooit een jood zijn:

10 En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,
Verzin je dit ter plekke ajax?

Jezus was een jood. Eigenlijk zou je hem moeten haten. slechter dan een dier was hij. een hond, een aap. ( volgens mo)

En de laatste vers is uit de koran.
Dat is geen bewijs.
Ja uit de Koran?

Ogen nakijken
Nee sorry ik haat geen Joden jammer he wasmiddel
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77415
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Dank je wel droevie. Voor dit antwoord.

Ik heb deze discussie 5 weken geleden met hem gevoerd.
Maar deze posten zijn verloren gegaan.
Hij heeft het gelezen.

Maar ik vermoed dat Rust ook nu niet zal lezen wat je schrijft.
Eigenlijk gooi je parels voor de zwijnen , om in de woorden van Jezus te spreken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

He droevige geesten zijn ook profeten zie deze:

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77415
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

ajax schreef:He droevige geesten zijn ook profeten zie deze:

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
Juist ajax.
En daar bedoelde Jezus figuren als Mohammed mee.

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Nou kijk eens aan. Mohammed is toch nog genoemd in de bijbel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Over Paran:

http://www.answering-christianity.com/paran.htm

Ik ben nu supertrol doen pijn in je hart he wasmiddel.de Waarheid komt en je bent zielig bezig
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:
ajax schreef:He droevige geesten zijn ook profeten zie deze:

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
Juist ajax.
En daar bedoelde Jezus figuren als Mohammed mee.

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Nou kijk eens aan. Mohammed is toch nog genoemd in de bijbel.
Mohammed vzmh was erg roofgierig hij was zoo rijk dat hij geld nodig had.
Hij doelt hier op Smith en al die andere.
Trouwens er staat daarna een andere vers van Mohammed vzmh de Profeet voor de Mensheid
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77415
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Sorry zoon.
Ik heb even gekeken op deze site, maar hij staat werkelijk vol met fouten.
Een of andere idioot geeft een geheel verkeerde verklaring van het verhaal van Abraham en hagar.

Wat voor waarheid?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

ajax schreef:
Ariel schreef:
ajax schreef:He droevige geesten zijn ook profeten zie deze:

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
Juist ajax.
En daar bedoelde Jezus figuren als Mohammed mee.

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Nou kijk eens aan. Mohammed is toch nog genoemd in de bijbel.
Mohammed vzmh was erg roofgierig hij was zoo rijk dat hij geld nodig had.
Hij doelt hier op Smith en al die andere.
Trouwens er staat daarna een andere vers van Mohammed vzmh de Profeet voor de Mensheid
Ajax, Mohammed heeft geroofd. Dat staat gewoon overal beschreven in je eigen bronnen.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ketter schreef:
ajax schreef:
Ariel schreef: Juist ajax.
En daar bedoelde Jezus figuren als Mohammed mee.

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Nou kijk eens aan. Mohammed is toch nog genoemd in de bijbel.
Mohammed vzmh was erg roofgierig hij was zoo rijk dat hij geld nodig had.
Hij doelt hier op Smith en al die andere.
Trouwens er staat daarna een andere vers van Mohammed vzmh de Profeet voor de Mensheid
Ajax, Mohammed heeft geroofd. Dat staat gewoon overal beschreven in je eigen bronnen.


Heilige Koran:Stelen(Roven) mag niet!

Zoals Rust al zei Gaat het in tegenstrijd met de Heilige Koran dat is het nietig!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

ajax schreef:Over Paran:

http://www.answering-christianity.com/paran.htm

Ik ben nu supertrol doen pijn in je hart he wasmiddel.de Waarheid komt en je bent zielig bezig

hmm ik vind dat je een beetje onzin praat :shock:

Ik heb deze site allang bekeken, en netzo als jij vind dat answering islam een onzin site is, is deze tegen hanger nog lachwekkender.
Ariél schreef:Ik heb deze discussie 5 weken geleden met hem gevoerd.
Maar deze posten zijn verloren gegaan.
Hij heeft het gelezen.

Maar ik vermoed dat Rust ook nu niet zal lezen wat je schrijft.
Eigenlijk gooi je parels voor de zwijnen , om in de woorden van Jezus te spreken.

achja.. parels zat.. :wink:
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:Sorry zoon.
Ik heb even gekeken op deze site, maar hij staat werkelijk vol met fouten.
Een of andere idioot geeft een geheel verkeerde verklaring van het verhaal van Abraham en hagar.

Wat voor waarheid?

Zoon??

Haah yeah right

Nou eh effe kijken 5 min kijken en concluderen maakt jouw de idioot en niet die ene op de site.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie