In memoriam. Arabist Hans Jansen. Artikelen

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Za Nov 14, 2009 3:20 pm

Bedreiging of Verrijking

Islam en Shariarechtbanken: Bedreiging of Verrijking

(En over de 'Gouden Regel'.)

Er is nog één terrein over waarop het Westen onverminderd zelfvertrouwen bezit, cultureel zelfvertrouwen, en zichzelf superieur acht ten opzichte van de islam, en elke verrijking van islamitische kant vastbesloten afwijst. Dat ene terrein is de manier waarop vrouwen en meisjes behandeld horen te worden.

In de islamitische wereld is iedereen zich hier goed van bewust. Vrouwen en meisjes worden in het Westen behandeld op een manier die sterk afwijkt van de islamitische normen en waarden. Moslimse religieuze leiders beschouwen dit als een gevaarlijke bedreiging van de islamitische manier van leven. Moslimse leiders dringen er dan ook op aan dat het Westen ruimte maakt voor islamitische rechtbanken waar imams vrouwen en meisjes de wet kunnen lezen volgens de normen van de sharia.

Volgens de Gazette van Antwerpen van 24 september 2009 is de sharia ‘de methode van de shi’ieten’. Het is haast ongelooflijk dat zo’n uitspraak op de redactie niet wordt gecorrigeerd. Wie nu nog niet weet wat de sharia is, die kan wel op het dak gaan zitten. De sharia is de gedragsleer, de wet, van de islam. De sharia is niet een of andere vage vorm van onschuldig en irrelevant canoniek recht, maar de sharia is een compleet juridisch systeem, dat weliswaar ook de beschrijving van het islamitische ritueel omvat, maar voor het overige een volwassen en compleet juridisch bouwwerk is dat contracten, levering en strafrecht, elk juridisch vraagpunt, behandelt. Moslimse leiders, of eigenlijk een moslimse strengreligieuze voorhoede, dringt er op aan die sharia te mogen toepassen op moslims bij interne zaken, in het bijzonder waar het vrouwen en meisjes betreft, want daar wijken de westerse regels verregaand af van die van de sharia.

Westerlingen zien geen gevaar in shariarechtbanken, omdat ze er van uitgaan dat de islamitische juridische regels misschien wel een beetje anders zullen zijn, maar erg gek kan het toch niet wezen, alle mensen delen immers ongeveer ‘onze’ opvattingen.

Nu, ik breng u een slecht bericht: dat is niet zo. Er worden in de wereld van de islam een aantal opvattingen gehuldigd die westerlingen, als ze deze zouden kennen, eenstemmig zouden afwijzen. Dit betreft, onder andere, de leeftijd waarop een meisje mag worden uitgehuwelijkt, het recht om vrouwen te slaan, de regelingen rond het ontbinden van het huwelijk, en de beoordeling, behandeling en bestraffing van buitenechtelijke seksuele omgang. Nu, u kunt gerust zijn, ik ben een nette man en ik deel van harte de islamitische overtuiging dat elke overspelige gestenigd moet worden. Ik zou alleen absoluut willen vasthouden aan de bekende procedurele voorwaarde dat de eerste steen geworpen moet worden door iemand die zonder zonden is.

Waarom zijn die westerse normen en waarden betreffende de behandeling van meisjes en vrouwen nu toch zo gevaarlijk voor de islam? Het is verleidelijk om nu een grapje te maken, en te zeggen dat de reden daarvan is dat de helft van het mensdom uit meisjes en vrouwen bestaat. Maar in de landen van de islam is dat eigenlijk niet eens zo, daar bestaat, om wat voor reden dan ook, een mannenoverschot. Het gevaar van de westerse normen zit dieper. Veel dieper zelfs.
De vrije burgers van het Westen menen dat de rechten van meisjes en vrouwen absoluut en universeel geldig zijn, en die westerse diepe overtuiging is niet op een openbaring of een godsdienst gebaseerd. Alleen al dat godsdienstloze van de westerse opvatting ondermijnt de islam. De islam leert dat de mens moet leven volgens de gedragsregels die God gegeven heeft. Wat de mens zelf heeft bedacht en nastreeft, is onveranderlijk slecht en vies. Nu, onze regels over de behandeling van vrouwen en meisjes zijn niet aan de sharia ontleend, maar ze zijn door de westerlingen in de loop der eeuwen zelf bedacht. Dus zijn ze in islamitische ogen verkeerd en vies.

Vrije burgers van het westen zijn daarentegen absoluut overtuigd van de juistheid van hun opvattingen over het verbod op kinderhuwelijken – zeker wanneer slechts een van de huwelijkspartners een kind is. Ook het verbod op pedofilie, en het verbod op huiselijk geweld tegen vrouwen staat van links tot rechts buiten discussie. Het is het enige, en mogelijk laatste terrein waarop we nog steeds bereid zijn desnoods met geweld respect voor onze normen af te dwingen. Immers, op pedofielen en mannen die een vrouw mishandelen sturen we onbekommerd de politie af. Daarbij mag uiteraard geweld gebruikt worden met de bedoeling en zelfs de bewuste opzet om onze normen af te dwingen en aan anderen op te leggen.
Het verbod op vrouwenmishandeling en het verbod op pedofilie worden zo zeer als redelijk en vanzelfsprekend beschouwd dat normale mensen in het Westen in het algemeen zelfs niet echt willen geloven dat er godsdiensten zijn die over zulke kwesties heel anders denken. Wanneer westerlingen wisten hoe de islam de zaken van vrouwen en meisjes regelt, zouden ze zich verregaand verheven voelen boven de islam. Dat vinden moslims uiteraard bezwaarlijk, want dat zou betekenen dat westerlingen hebben afgedaan als zieltjes die voor de islam gewonnen kunnen worden. Het zou zelfs kunnen betekenen dat ze de islam, wat ik nu ga zeggen is zo slecht, ik durf het haast niet uit mijn mond te krijgen, het zou kunnen betekenen dat ze wat dit aangaat de islam zelfs zouden willen tegenwerken.

Het gaat bij vrouwenmishandeling en pedofilie om regels waarvan de islam leert dat ze door God zijn gegeven, vaak zelfs in de tekst van de koran zelf. Het accepteren van de westerse normen ten aanzien van de behandeling van vrouwen en meisjes is niet te verenigen met geloof in de goddelijkheid van de koran. Wie zijn geloof in de goddelijkheid van de Koran kwijt raakt, kan geen moslim worden of blijven. Daar schuilt, voor moslimse religieuze leiders, het gevaar. Hun kudde zou weglopen als de westerse opvattingen over vrouwen en meisjes onder moslims algemeen werd.

Moslimse leiders willen u daarom dan ook overhalen de shariarechtbanken toe te staan en te faciliteren, omdat wie dat doet, indirect te kennen lijkt te geven dat zijn westerse geloof in de westerse rechten van vrouwen en meisjes toch niet zo heel erg absoluut is. Voor moslimse vrouwen en meisjes is dit een slecht bericht dat hen ernstig kan demoraliseren. Voor moslimse predikanten daarentegen is zo’n shariarechtbank een hele goede eerste stap in de door hen gewenste richting. Een westerse politicus die shariarechtbanken toe wil staan doet daarmee evenwel geen gecodeerde verborgen mededelingen over zijn standpunt betreffende de universele geldigheid van de rechten die het Westen aan vrouwen en meisjes toekent. Zo’n politicus demonstreert alleen maar zijn eigen onbekendheid met de regels de sharia.
De koran (4:34) leert dat wanneer mannen alleen maar vrezen dat hun vrouwen ongehoorzaam zullen zijn, ze hun vrouwen mogen slaan: w-allaatii taxaafuuna nushuuzahunna, wa-Dribuuhunna. Het gaat dus niet om echte overtredingen die daadwerkelijk hebben plaats gevonden, maar om gevreesde overtredingen. Mannen krijgen in dit vers het recht te slaan, vrouwen krijgen niets. Dat is strijdig met westerse opvattingen. Is er iemand die het redelijk acht dat een man een vrouw slaat vanwege zijn eigen angst voor raar gedrag dat zij in de toekomst misschien wel eens zou kunnen ontplooien? Wie het ongeoorloofd acht in zo’n geval een vrouw te slaan, heeft te kennen gegeven niet in de goddelijke oorsprong van de koran te geloven. Wie het slaan van vrouwen afwijst, heeft impliciet laten weten dat hij de westerse cultuur beter vindt dan alle theorieën van de islam, en dat hij de islam eerder een bedreiging dan een verrijking acht, zeker voor zijn dochters.

En er is, helaas, nog veel meer. De islam leert dat er voor het sluiten van een huwelijk getuigen nodig zijn, maar voor het uitspreken van een verstoting niet. In een kleine pre-industriële dorpsgemeenschap kan dat misschien nog wel. In de anonimiteit van de moderne wereld daarentegen is een verstoting en de daarop volgende huwelijksontbinding zonder getuigen een ramp.

Ook leert de islam dat een man die zijn vrouw verstoten heeft de door hem uitgesproken verstoting mag herroepen, en, let op, dit niet alleen zonder getuigen maar zelfs zonder dit aan de vrouw in kwestie mee te delen. Deze ‘wetgeving’ (tussen aanhalingstekens!) leidt er toe dat een vrouw nooit zeker weet of ze nu wel of niet gescheiden is, en of ze kan hertrouwen. Wanneer ze desalniettemin hertrouwt, loopt ze het risico dat een boze eerste echtgenoot haar van ontucht beschuldigt, en maar al te graag de eerste steen komt werpen.

Moeten wij geloven dat een zo onredelijke zo vrouwvijandige wet gegeven is door dezelfde God als die van de Bijbel en de kerken? Het jodendom en het christendom hebben niets dat ook maar in de buurt komt van dit soort onredelijke regelingen. Dit arrangement wordt door ons als zo onredelijk ervaren dat de meesten onzer niet zullen willen geloven dat het inderdaad echt in de islam zo geregeld is. Ik weet nu al dat ik in de pauze hier vol bevreemding vele malen over zal worden aangesproken.

Ik begrijp dat ongeloof en ik begrijp die bevreemding maar ik moet nog een ongeloofwaardig maar helaas ook weer reëel voorbeeld geven van het onderscheid tussen de islam en het Westen dat ook weer in dit vlak ligt. De islam leert dat Mohammed een zeer jong meisje gehuwd heeft, Aisha. Mohammed nu is het hoogste voorbeeld voor moslims, Koran 33:21. Dus staat de islam het toe dat een moslimvader een dochter ten huwelijk geeft aan een man die qua leeftijd haar vader had kunnen zijn, of zelfs haar grootvader, en dat zelfs voordat de jonge bruid voor het eerst gemenstrueerd heeft. De koran (65:4) bevat namelijk zelfs nadrukkelijk een regeling voor, ja, u hoort het goed, de echtscheiding in zulke gevallen.

De Koran zegt in het midden van vers 65:4 dat een meisje dat verstoten wordt nog voor haar eerste menstruatie, toch pas na een wachttijd van drie perioden mag hertrouwen, omdat er anders onzekerheid over het vaderschap bestaat. Ja, stel je voor. De korancommentaren leggen bereidwillig uit dat het gaat om meisjes die niet gemenstrueerd hebben li-Sigharihinna, ‘omdat ze daar te jong voor zijn’. Er is geen westerling te vinden die zulke regelingen accepteren kan, zelfs al zouden die regelingen, zoals de islam leert, direct van God en zijn engelen en profeten zelf afkomstig zijn.

Het zijn overigens niet alleen kleine meisjes die afwijkend van westerse normen behandeld worden, ook jongens hebben van de instructies van de koran te vrezen. In Koran 18:74 en 18:80 doodt een profeet een ‘knaap’, ook weer niet omdat hij iets gedaan had maar op grond van het blote inzicht van de profeet dat de knaap iets verkeerds zou gaan doen. Dit gaat tegen alle westerse principes in. Dit is barbaars. Wij kunnen niet accepteren dat op Europese bodem zulke dingen met ons goedvinden ten uitvoer worden gelegd. Ons eventuele geloof in de goddelijke oorsprong van de Koran wordt door zulke verhalen volledig en blijvend ondermijnd.
Ook wordt onze achting voor de islam geschaad als we vernemen dat islamitische ouders geloven dat de islam wil dat zij hun dochter doden, of laten doden, wanneer die dochter buiten het huwelijk haar maagdelijkheid verliest. Moslims zijn er van overtuigd dat de islam dit onmenselijke gedrag voorschrijft. In plaats van je dochter te zeggen dat je het sneu vindt dat haar verloving op niets is uitgelopen, pak je een mes en snijdt haar de keel door. Kan een cultuur of een godsdienst die dit voorschrijft gelijkwaardig zijn aan de onze? Kom nou.
Bij het bestuderen van vreemde godsdiensten en vreemde culturen aan de universiteit en in de academische wereld, is het natuurlijk ongewenst voortdurend vast te stellen hoe veel beter de westerse cultuur is. Wie over de Tweede Wereldoorlog schrijft, zal ook niet elke alinea zijn lezers willen verzekeren dat het fout was om de joden te vergassen. Maar dat betekent niet dat er geen moreel oordeel mogelijk is over de zo neutraal mogelijk wetenschappelijk beschreven feiten. Toch zijn veel professoren gaan denken dat niet alleen academische onderzoekers maar ook burgers maar beter niet kunnen vinden dat hun burgerlijke cultuur beter is dan de religieuze cultuur van de islam. Wel, die professoren vergissen zich. Het is haast niet te geloven dat invloedrijke academici betoogd hebben dat culturen die nog niet eens hun eigen rioolwater kunnen zuiveren, gelijkwaardig zijn aan de westerse cultuur.

Het is voor vrouwen en meisjes te hopen dat het Westen even onverzettelijk blijft als het zich tot op heden ter zake getoond heeft. Graag wil ik er ook op wijzen dat er gelukkig meer van zulke terreinen van westerse onverzettelijkheid zijn. Maar, ook op die terreinen sluiten westerse intellectuelen liever de ogen voor de islamitische werkelijkheid, en gaan ze er vanuit, zonder de feiten te willen nagaan, dat het onderscheid tussen de islam en het Westen wel mee zal vallen omdat ‘mensen nu eenmaal mensen’ zijn, waarmee heel goeiig de hoop wordt uitgesproken dat westerse waarden universeel worden aangehangen. Wel, ik moet u teleurstellen. Mensen zijn mensen, daar is weinig tegen in te brengen, maar hun opvattingen zijn nagenoeg altijd het resultaat van indoctrinatie en training.

In het Westen heeft training en indoctrinatie weten te bewerkstelligen dat wij het bekennen van schuld normaal zijn gaan vinden, en zelfs de mening zijn toegedaan dat iemand die een misstap heeft begaan opknapt van het afleggen van een schuldbekentenis. Dat is van nature natuurlijk niet het geval, dat is aangeleerd gedrag. Elke kerkdienst begint met een rituele schuldbelijdenis die uiteraard in de loop van de jaren geautomatiseerd en geroutiniseerd is geraakt. Daardoor hebben de Europeanen geleerd om fouten toe te geven. Dankzij de kerkelijke praktijk zijn Europeanen het toegeven van fouten doodgewoon gaan vinden. We zijn er door de onvermoeibare druk van het christendom en de kerken zelfs gewend aan geraakt dit tegennatuurlijk gedrag normaal te gaan vinden, en we denken dat onze opvattingen over schuld bekennen en fouten toegeven volkomen ‘normaal’ is. Wel, ik heb weer een slecht bericht voor u. Dat is alleen en uitsluitend het geval binnen onze eigen cultuur. Schuld bekennen is aangeleerd gedrag.

De normale situatie is ‘Beken nooit schuld’, dat kan je je familie, je vrienden, je geloofsgenoten, je stad- en landgenoten, eenvoudig weg niet aandoen. Zonder de invloed van het christendom is de gewone situatie dat iemand nooit en te nimmer schuld bekent, want wat heeft iemands vader misdaan dat hij een zoon zou hebben die van zichzelf al zegt: ‘Ik ben een boef’? Omdat wij in onze goeiigheid zijn gaan denken dat het normaal en algemeen menselijk is om in staat te zijn schuld te bekennen, begrijpen we niet waarom zelfs geconfronteerd met overstelpend bewijs mensen soms blijven ontkennen. Dat komt doordat niet iedereen die training in schuld bekennen gehad heeft. Niet in alle culturen worden mensen geïndoctrineerd met de gedachte dat schuld bekennen iets positiefs is. Ten onrechte denken westerlingen dat het vermogen schuld te bekennen een vanzelfsprekende kernkwaliteit is waarover ieder mens beschikt. Ik herhaal het nog maar eens: dat is niet zo.

Schuld bekennen is niet alleen heilzaam in de justitiële en religieuze sfeer. Ook in de wetenschap is het vermogen in te zien dat een met liefde geconstrueerde theorie fout kan zijn, essentieel. Het voor de moderne wetenschap zo essentiële falsificatieprincipe is niets dan een geseculariseerde vorm van de klassieke joods-christelijke schuldbelijdenis: anaxnoe xataanoe ashamnoe, en de rest van het Gebed van de Grote Verzoendag, of het Latijnse peccavi, en het overbekende mea culpa, mea maxima culpa.

Zeker in het geval van de wetenschap en de techniek is het loon dat op de confessie volgt groot geweest. Dankzij het falsificatieprincipe hebben we al die technieken en vernuftigheden kunnen ontwikkelen die ons leven zo paradijselijk maken. Zonder falsificatie en schuldbekentenis geen aardse zegeningen. Een blik op de Derde Wereld en u heeft gezien waar het gelijk ligt in deze pijnlijke kwestie. Het is dan ook niet toevallig dat er nog nimmer Nobelprijzen voor de exacte vakken en de techniek zijn toegevallen aan wetenschappers of wetenschapscentra in de islamitische wereld. Ik begrijp dat er mensen boos kunnen worden wanneer ze dit horen uitspreken, maar ach – u wist het eigenlijk al, en wat is de stelling die ik hier poneer makkelijk te falsificeren.

De islamofiele machthebbers in Europa zijn nog steeds wel bereid om de westerse regels voor de behandeling van kinderen, vrouwen en meisjes met geweld te handhaven. De kiezer dwingt hen daar ook toe. Gun de trouweloze regeerders van wie wij afhankelijk zijn niet de ontsnappingsroute via de shariarechtbank. Die dreiging dienen we af te weren. Maar ook de vrijheid van wetenschap en denken, zo nauw verbonden met joods-christelijke beginselen, dreigt aan het gezag van de sharia-rechtbank onderworpen te worden. Ik geef graag toe dat ‘vrijheid van meningsuiting’ abstract klinkt. Toch wil ik u laten geloven dat het in het belang van uw kinderen en uzelf is, voor die vrijheid elk mogelijk offer te brengen.

Vrouwen en meisjes gaan voor, daarna komt het vermogen tot schuldbekentenis, en dan is er nog een derde veld waar het Westen een geheel irreële kijk op de wereld heeft: de zogeheten Gouden Regel. Deze regel luidt in zijn positieve vorm: ‘Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hen dan ook alzo’. Ten onzent is de regel bekender in zijn negatieve vorm: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, in het Latijn Quod tibi non vis, alteri ne feceris. De heidense Romeinse Keizer Severus Alexander, 235 overleden, was dol op deze regel en zou hem op alle openbare gebouwen hebben laten aanbrengen. Wij denken zonder dat verder gecontroleerd te hebben, dat deze regel opgang doet in alle godsdiensten en maatschappijvormen. Dat is niet zo.

Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat ook de islamitische theologie deze regel onderschrijft. Tot op heden is dat niet het geval geweest. De theorie van de islam zoals die de afgelopen 1400 jaar heeft geluid, bevat dit gebod niet. Zoals wij zonder onderzoek of nadenken er van uit gaan dat ieder mens wel redelijke opvattingen zal koesteren over vrouwen en meisjes, zo denken we ook dat alle godsdiensten er wel op uit zullen zijn die Gouden Regel toegepast te krijgen. Mijn bewering is weer makkelijk te controleren. Laten moslims aanwijzen waar die regel in een van hun heilige teksten voorkomt.

Onze westerse opvattingen over meisjes en vrouwen zijn ons voldoende dierbaar om ter handhaving van die waarden geweld te gebruiken. Aan die waarden en opvattingen willen we met stelligheid vasthouden. Die bereidheid bestaat naar mijn stellige indruk ook op het gebied rond de Gouden Regel en de Schuldbekentenis, alleen zijn daar de meesten van ons zich het eigen erfgoed niet goed bewust. Ik hoop dat daar verandering in komt.
De westerse opvattingen over meisjes en vrouwen, de westerse opvattingen over schuld en schuld bekennen, en de westerse opvattingen over de Gouden Regel vormen een bedreiging voor de islam. Toch zie ik uit naar het moment dat onze moslimse medemens zijn levenshouding met deze drie elementen zal kunnen gaan verrijken.

Arabist Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Za Nov 14, 2009 8:51 pm

Goed stuk! Alleen...

De sharia is de gedragsleer, de wet, van de islam. De sharia is niet een of andere vage vorm van onschuldig en irrelevant canoniek recht, maar de sharia is een compleet juridisch systeem, dat weliswaar ook de beschrijving van het islamitische ritueel omvat, maar voor het overige een volwassen en compleet juridisch bouwwerk is dat contracten, levering en strafrecht, elk juridisch vraagpunt, behandelt.


Je hoort heel vaak zeggen dat de sharia, of de islam, een compleet systeem is. Jansen zegt dat hier ook. Hij noemt het zelfs volwassen. Toch heb ik mijn twijfel. Om maar eens wat te noemen, ik ben nooit in de koran of de hadith iets wat lijkt op een advocaat tegengekomen. Mij schiet alleen te binnen dat Mohammed kan bemiddelen, bij Allah, om bepaalde mensen die eerst door Allah geweigerd werden, alsnog toegaan tot het paradijs te verschaffen. Dus voor zover mij bekend kent het islamitischstrafrecht geen advocaat toe.

In de islam staat op moord de doodstraf, of een boete van 200 kamelen. Dat is klasse justitie maar dit terzijde. Over hoe je bewijst of iemand een moordenaar is staat in de boeken niets. Nou ja, je kunt het voorbeeld van Mohammed nemen die iemand de ogen uitbrandde om aan informatie te komen. Maar hoe voorkom je dat een onschuldige gestraft wordt? Op diefstal van iets met de waarde van een ei of meer staat amputatie. Maar is een nulletje vergeten op je belastingformulier ook diefstal? Ik heb het over je eigen geld achterhouden. Wat zegt de koran of de hadith over wat er met zo’n fraudeur moet gebeuren?

Ze zullen hier allemaal wel oplossingen voor bedacht hebben maar die zijn niet-islamitisch. Het beroep advocaat is zo heidens als de pest maar ook in sharia staten ontkomen ze er soms niet aan een heidensgebruik te hanteren. Dus ik vraag me af hoe compleet de islam wel niet is...

Waarom zijn die westerse normen en waarden betreffende de behandeling van meisjes en vrouwen nu toch zo gevaarlijk voor de islam? Het is verleidelijk om nu een grapje te maken, en te zeggen dat de reden daarvan is dat de helft van het mensdom uit meisjes en vrouwen bestaat. Maar in de landen van de islam is dat eigenlijk niet eens zo, daar bestaat, om wat voor reden dan ook, een mannenoverschot.


Polygamie?
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Ma Nov 16, 2009 10:10 pm

Er schoot me nog een te binnen. Wat moet volgens het complete systeem islam de pensioensgerechtigde leeftijd zijn?
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Ma Nov 16, 2009 10:29 pm

Volgens mij kennen ze geen pensioen in Islam. Als ik het goed zeg dan is er in geen één Islamitische land een pensioenfonds.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Di Nov 17, 2009 6:51 pm

Ariel schreef:Volgens mij kennen ze geen pensioen in Islam. Als ik het goed zeg dan is er in geen één Islamitische land een pensioenfonds.


Aan de ene kant kan ik ook wel begrijpen dat ze geen pensioen kennen in de islamitische wereld. Er wordt immers niks geproduceerd en niks gepresteerd. Het is een leven van wat omhangen en zo. Zo kan iedereen 100 worden. Hoewel dat daar nou juist niet gebeurt, maar dat is een ander verhaal. De bedoeling is natuurlijk dat vroeg of laat de kinderen hun ouders gaan verzorgen als ze te oud worden om om te hangen. Een pensioen heb je dan niet nodig. Het lijkt me trouwens dat een pensioensfonds heel erg aan principes die met rente te maken hebben gekoppeld is. Dom van mij om te denken dat het ontbreken van een pensioensgerechtigde leeftijd een hiaat in de islamitische wetgeving is.
Laatst gewijzigd door Zwartmeer op Wo Nov 18, 2009 3:39 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Di Nov 17, 2009 6:59 pm

Ik vraag me wel eens af hoe het zit met de verkeersregels in sharia staten. Ook daar moet iedereen zich aan deze door mensen bedachte regels houden. Dat is in de hele wereld zo. En ze zijn nergens vrijblijvend. Stel een fundamentalistische moslim rijdt te pas en onpas door roodlicht in Saoedi-Arabië of Iran. Ik vraag me dus af op welke grond iemand hem een boete kan geven. In een sharia staat kennen ze alleen de geboden en verboden van god. Dat zijn de enige dingen waar een moslim zich aan hoeft te houden. Dat zeggen ze zelf. Dus met welk recht kunnen ze verkeersovertreders bestraffen?
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Za Nov 28, 2009 2:40 pm

Met dank aan Hans Jansen en Hoeiboei.
http://hoeiboei.blogspot.com/2009/11/de ... komst.html

De expansie van de islam en de toekomst van Nederland

De islam heeft een andere opvatting over expansie dan de gebruikelijke. Niet alleen bekeringen en toetredingen, maar ook veroveringen en uitbreidingen van het gezag van de islam over de openbare ruimte gelden als expansie, ook wanneer dit gebeurt zonder dat er daarbij gelovigen gewonnen worden. Zelfs het publiekelijk kunnen uitvoeren van de door de islam voorgeschreven collectieve gebeden zoals dat van vandaag, aan het einde van het Slachtfeest, dat geldt in de beleving van de moslimse religieuze leiders (en een deel van hun aanhang) als een grote overwinning van de moslims op de rest van de wereld. In Nederlandse ogen is het zelfde feit onbetekenend, soms zelfs onbekend. Wij zien zoiets als niet veel meer dan een consequentie van de hier geldende vrijheid van godsdienst.

De belevingswereld van de islam en die van het Westen sluiten wat zulke dingen aangaat slecht op elkaar aan. Zaken die wij niet eens opmerken, of als noodzakelijk deel van de vrijheid van godsdienst beschouwen, gelden in de beleving van moslims als een belangrijke islamitische triomf. Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn de overstap van Albert Heijn naar het aanbieden van halal-vlees, die meen ik alweer voorbij is, of de veralgemenisering van de hoofddoek, de opening van islamitische gebedsruimten in scholen en andere openbare gebouwen, of het toestaan van het tijdens examens dragen van een boerka door een examinandus of examinanda, vanwege de boerka kun je dat even niet zien.

Ook de halal-hypotheek zou, indien mogelijk, natuurlijk een triomf zijn, maar voorlopig neem ik de vrijheid om een halal-hypotheek als even wonderbaar te beschouwen als de zwangerschap van een maagd. Wat moslims denken als wij sharia-rechtbanken gaan toestaan of erkennen, daar zal ik het vanavond maar niet over hebben. Wanneer die shariarechtbanken er komen, zal het islamitisch feestgedruis alras in overlast ontaarden.

Hoe het ook zij, in onze ogen kan er alleen sprake zijn van de expansie van een godsdienst wanneer er nieuwe gelovigen toetreden. De theorie van de islam denkt daar anders over. Wat de theorie van de islam aangaat, is het even zo goed voldoende als de inwoners van door de islam veroverde of in beslag genomen gebieden de superioriteit van de islam erkennen. Ze mogen tegelijkertijd wel vasthouden aan hun eigen, ‘inferieure’ godsdiensten zoals het Jodendom en het christendom. Aansluiting en toetreding tot de islam komt dan misschien later wel eens, maar alleen de erkenning van de islam als superieur systeem is voorlopig goed genoeg.
Psychologisch is het een zware last om te moeten erkennen dat een godsdienst die niet de jouwe is, superieur is. Die last is maar al te makkelijk af te schudden: door toe te treden tot die superieure godsdienst, en moslim te worden. Uiteraard gaat dat uiteindelijk dan ook gebeuren, heeft de geschiedenis geleerd. Wie eenmaal de superioriteit heeft erkend van een religie die de zijne niet is, zal op de lange duur toetreden. Dat is hij aan zichzelf en aan zijn zelfrespect verplicht.

Die islamitische kijk op expansie is dus niet helemaal onzin. Sterker nog, hij getuigt van inzicht en geduld. Je kunt je alleen aansluiten bij een beweging waarvan je al iemand kent. Wanneer zo iemand politiek of anderszins de baas is, en recht op respect heeft, gaat het toetreden natuurlijk sneller en makkelijker. Als iemand die jij respecteert je vraagt om een keer mee te gaan bidden, zal je niet snel zeggen ‘Hou jij je vieze praatjes voor je’. Er is de moslims derhalve in de geschiedenis altijd veel aan gelegen geweest de baas te zijn, en op zijn minst duchtig gerespecteerd te worden.

Hoe word je de baas? Door de anderen jou te laten gehoorzamen, en door de anderen zich aan jouw regels te gaan laten houden. Je wordt de baas als de anderen jou steeds maar weer moeten komen vragen hoe de regels luiden. Daarom willen de beroepsmoslims ook niet dat wij zelf opzoeken wat de sharia of de koran voorschrijven, wij moeten het hun komen vragen. Als we het zelf in hun boeken gaan opzoeken, doen we het altijd fout, want we kennen niet genoeg Arabisch, we lezen de teksten niet in de juiste context, of wat voor excuus ook. Het zal u wel bekend in de oren klinken. Je wordt de baas door anderen zich aan de regels van de islam te laten onderwerpen. Het aan iedereen opleggen van de regels van de islamitische wetten maakt de islam automatisch de baas.

Dat afdwingen van het gehoorzamen van de islamitische wet kan natuurlijk bereikt worden door simpelweg oorlogshandelingen, door bezetting, door Jihad, maar in vredestijd ook heel goed door terreur en het inboezemen van angst. De Koran roept vrijmoedig op tot het toepassen van deze twee effectieve methoden: open oorlog of, in vredestijd, verhuld terrorisme. Maar het is natuurlijk niet alleen de Koran, haast ik mij hier aan toe te voegen. Het hele systeem is doordrenkt van deze mentaliteit, die dan natuurlijk ook in de Koran de kop opsteekt.

Door de impliciete dreiging met sluipmoord waaronder Nederland leeft sinds de sluipmoord op Theo van Gogh in 2004 is er de laatste jaren in dit koninkrijk geleidelijk aan een einde gekomen aan de vrijheid van meningsuiting. Naast de beroepsmoslims zijn het de uitgevers en de theaterdirecteuren zelf die hieraan schuldig zijn. Zij hoeden zich er wel voor ook maar iets aan het publiek voor te zetten dat ook maar één moslim boos zou kunnen maken. Tegelijkertijd kijken ze wel uit dat kenbaar te maken. Voor je het weet zijn het immers weer de radicale verlichtingsfundamentalisten als Ayaan die je het leven zuur komen maken en worden er kamervragen over je laffe gedrag gesteld door een bepaalde politieke partij.

Omdat uitgevers en theaterdirecteuren zelf natuurlijk niet weten wat moslims wel en niet boos maakt, gaan ze vrijwillig en zonder het zelf te merken hierin steeds verder en verder. Het einde is een soort DDR, of eigenlijk NMR, Nederlandse Moslimrepubliek. Alles wat mogelijk in strijd zou kunnen zijn met de regelgeving van de islamitische sharia, wordt door theaterdirecteuren, uitgevers en schooldirecteuren uit voorzorgzucht veiligheidshalve vrijwillig nagelaten. Je weet immers maar nooit.

De duidelijkste oproep tot het uitoefenen van terreur is Koran 8:60, terwijl het aantal klinkklare verzen dat wordt opgevat als oproep tot Jihad eigenlijk niet te tellen is. Op internet circuleert een lijst van 146 war passages die in de Koran zijn te vinden, maar mijn favoriet, 9:30, is daar nog niet eens bij. Het befaamde vers 9:30 stelt aan het einde dat ieder die gelooft dat Christus de zoon van God is, gedood moet worden. In de strijd, dat dan weer wel. Nog nooit heb ik van islamitische zijde ook maar een poging gezien te weerleggen dat deze 146 passages, plus 9:30, de moslims oproepen tot het voeren van oorlog tegen u en mij, behalve de bekende kinderachtige opmerkingen dat heidenen de koran niet moeten proberen uit te leggen, want daar zijn ze niet voldoende deskundig voor.

De andere methode die moslims gebruiken om heidense klokkenluiders het zwijgen op te leggen is eigenlijk wel akelig. Klokkenluiders worden er loodrecht van beschuldigd dat ze de koran (of de sharia, of wat dan ook) verkeerd citeren. De meeste moslims zijn zo laag opgeleid dat ze niet weten dat een hoogleraar in Nederland dat nooit en te nimmer zal doen – zelfs al zou hij het willen. Ook de Nederlandse vrienden en vriendinnen van de islam doen dat niet. Die vermijden het uiteraard om over de koran of andere bronnen te beginnen, ze beroepen zich voornamelijk op oncontroleerbaarheden, ze verzwijgen, bagatelliseren, misleiden, mystificeren, maar echt liegen is zelfs in die kringen hoogst ongebruikelijk.

Liegen en publiekelijk iemand er van beschuldigen dat hij liegt, zijn in Nederland zo ongebruikelijk, dat elke Nederlander wanneer hij zo’n tafereel voor zich ziet, zich gegeneerd afwendt. Misschien, denken ze, dat zo’n Arabist wel niet bewust liegt, maar er zal heus wel wat zijn, anders ging die beroepsmoslim niet zo te keer. Dat is de onuitgesproken, soms zelfs onbewuste gedachte bij het publiek dat met zulke taferelen geconfronteerd wordt. Nu, ik moet u teleurstellen, ik heb een slecht bericht voor u. Glashard liegen is in de islamitische cultuurkring veel gewoner dan bij ons. Omdat iedereen daar dat weet, kan het weinig kwaad, wordt er niet zwaar aan getild, en voelt niemand zich er door gegeneerd.

In principe denken de inwoners van de islamitische cultuurkring dat hun gesprekspartner liegt. Soms blijkt het tegendeel het geval te zijn. In principe denken inwoners van de westerse cultuurkring dat hun gesprekspartner de waarheid spreekt. Soms blijkt het tegendeel het geval te zijn. Maar goeiige Nederlanders kunnen met die beschuldigingen van leugen en misleiding niet goed omgaan. Nooit te laat om iets te leren.

De befaamde Arabist en islamwatcher Snouck Hurgronje had nog geen last van zulke betichtingen van leugenachtig- of ondeskundigheid. Hij is eigenlijk nooit van leugens beschuldigd, bovendien, wie in het toenmalige Nederland zou een islamitische activist wel geloofd hebben, en een geleerde met een internationale reputatie niet? Snouck was dan ook ongestoord formeel en informeel de adviseur bij uitstek van de Nederlandse regeringen in de jaren 1890-1930, een periode waarin het Koninkrijk miljoenen moslimse onderdanen had. Als Snouck zei dat de islam iets voorschreef, dan werd hij kamerbreed geloofd. Er was dan ook verrassend weinig gedonder met de islam in die jaren. Het gedonder dat er was, nam langzaam af in geweld en belang. Daarvoor en daarna lag het anders.

De Volkskrantjournaliste Hassnae Bouazza kwam er 17 november 2009 toch dichtbij te erkennen wat de aard van de islam is. Ze schreef op de opiniesite van de Volkskrant dat de islam er niet toe oproept ‘zo maar’ ongelovigen te doden. Annelies van der Veer van Hoeiboei maakte daar onmiddellijk op attent, in de Jip en Janneke rubriek van haar blog. Let op het ‘zo maar’: de islam roept wel op tot narigheid, maar niet ‘zo maar’. Zeer geruststellend natuurlijk. De islam vliegt ons alleen naar de keel als daar naar moslims inzicht een reden voor is.

Dat roept twee vragen op. Kunnen we even een lijstje krijgen van welke dingen dat dan zijn? Nee natuurlijk, want de verontwaardiging als we dat lijstje zouden zien, zou enorm zijn. Bovendien, zonder lijstje houden we ons eigenlijk beter in dan met zo’n lijstje. De tweede vraag: Met welk recht houdt de islam zo’n lijstje bij? Is er ook een katholiek of een lutheraans lijstje met redenen om andersdenkenden naar de keel te vliegen?

Hoe het ook zij, nog nooit heb ik van islamitische zijde een sluitend betoog gezien dat stelt dat deze 146 verzen geen licence to kill kunnen vormen. Als ik met een moslim debatteer weet die zeker dat mijn opvattingen mij niet voorschrijven hem te doden. Andersom ligt het anders. Of zijn opvattingen hem voorschrijven mij te doden, ja, dat is een beetje een kwestie van interpretatie.

In de begintijd van de islam is migratie als middel tot expansie van de islam door de Jihad verdrongen. Mohammed is geboren in Mekka, misschien rond 570. In 622 migreert Mohammed, vooraf gegaan door zijn aanhang, naar Medina. Van alle goede moslims wordt in de jaren na 622 gevraagd de islam te komen versterken door ook naar Medina te komen waar Mohammed steeds meer macht verzamelt, en op kleine schaal de Jihad tegen zijn omgeving voert. Op een gegeven moment wordt de Jihad met succes bekroond: de moslims veroveren de stad Mekka. De commandant van het Mekkaanse leger zit tijdens die verovering trouwens thee te drinken in de tent van Mohammed.

Na de verovering van Mekka in 630 verandert Mohammed zijn beleid. De migratie wordt nadrukkelijk geschrapt als methode tot groei en machtsuitbreiding van de islam. Om de islam te komen versterken door over te steken van Mekka naar Medina was immers niet meer nodig want ook Mekka viel nu onder de islam. De tactiek is vanaf dat moment uitsluitend nog op Jihad gericht, de migratie als middel was nu immers overbodig geworden. Vanaf de verovering van Mekka bestaat de aanpak van de expansie van de islam uitsluitend nog uit het ondernemen van de welbekende Jihad. Volgens de handboeken van de sharia moet een moslimse vorst trouwens regelmatig een jihad ondernemen, zeker wanneer zijn territoir grenst aan de landen van de vijand.

Onder leiding van Mohammed gaan de moslims nu niet alleen op rooftocht in Arabië maar ook de rest van het Midden-Oosten. Pas na de dood van Mohammed komt deze veroveringsgolf serieus op gang. De moslims overvallen de dorpen en steden in hun omgeving, roven die leeg en verkopen de inwoners als slaaf. Dat bedenk ik niet, dat vertellen ze zelf aan elkaar. Dat is de gouden begintijd van de islam.

Er is weinig creativiteit voor nodig om te bedenken dat in de huidige tijd het omgekeerde heeft plaats gehad van wat er gebeurd is na de verovering van Mekka: de migratie is weer centraal komen te staan, en is uitgegroeid tot de belangrijkste strategie om de macht van de islam te vergroten. Het belang van bloedige strijd is verminderd. Migratie is sinds een kleine halve eeuw weer het effectiefste hulpmiddel van de expansie zoals het dat ook was in de eerste acht jaar (622-630) na de migratie naar Medina en voor de verovering van Mekka in 630.

Met name de Italiaanse schrijfster en journaliste Oriana Fallaci was er diep van overtuigd, dat de huidige migratie van moslims die zich niet willen aanpassen aan de landen van aankomst, neerkwam op verovering. Ze laat in haar boek The Force of Reason zien hoe het mechanisme van verovering door migratie ook al bij Vergilius helder en dichterlijk uitgetekend staat. De Engelse versie van dat boek van Oriana Fallaci dateert uit 2004, Vergilius uit het begin van de jaartelling, we kunnen niet zeggen dat we niet tijdig gewaarschuwd zijn. (Invadunt urbem somno vinoque sepultam, Aenaeis II, 265, ‘zij trekken de stad binnen die door slaap en wijn begraven is’, en de rest van de passage.)

Het is duidelijk dat voortschrijdende migratie grote invloed zal hebben op de toekomst van Nederland. Echte bestuurders delen de werkelijkheid altijd in in portefeuilles, dus dat ga ik nu ook maar doen. Het is iedereen duidelijk dat migratie invloed heeft op de portefeuilles van onderwijs, huisvesting, werkeloosheidsuitkeringen, en dus sociale zaken, economie en financiën; verder de portefeuilles van justitie, maatschappelijk werk, veiligheid, volksgezondheid, buitenlands beleid, koninklijk huis (u denkt toch niet dat moslims een protestantse koning nodig hebben?), zo goed als alle portefeuilles dus. Stel dat er een partij zou zijn die alleen de migratieproblemen zou willen aanpakken, dan zou dat, bij God jammer genoeg maar helaas, geen one issue partij zijn.

Maar er is nog iets veel algemeners. Alle portefeuilles, alle beleid gaat er vanuit dat de totale verdiencapaciteit van Nederland in de toekomst ongeveer gelijk zal blijven of zelfs licht zal toenemen. Daarvan kan geen sprake zijn. De nieuwe Nederlanders nemen minder deel aan het economisch verkeer, hebben vaker een uitkering, en zijn slechter opgeleid. Het zou goed zijn als het anders was, maar het is niet anders. Dit gaat zich op twee manieren wreken.

De inkomensoverdracht van werkenden naar uitkeringsgerechtigden zal groter en groter moeten worden omdat het percentage nieuwe Nederlanders binnen de totale bevolking nu eenmaal toeneemt, zowel door geboorten als door verdere migratie. Meer nieuwe Nederlanders betekent derhalve meer uitkeringen. Procentueel minder ‘oude’ Nederlanders betekent bij gelijkblijvende belastingquote dat er minder geld naar de staatskas toegaat om aan die uitkeringen te besteden. Zeker wanneer het algemeen het idee zou postvatten dat het hier gaat om overdracht van inkomen van de ene bevolkingsgroep aan de andere, zal dat leiden tot toename van de weerstand tegen zulke overdracht bij de oude Nederlanders.

Maar er is meer. Oude Nederlanders voelen zich in het algemeen niet geroepen te voorzien in het levensonderhoud van hun volwassen kinderen. Zullen ze dan wel bereid blijven onbeperkt te voorzien in het levensonderhoud van grote aantallen andere volwassenen die veel verder weg van hen staan dan hun eigen kinderen? Niet betalen voor het levensonderhoud van de eigen volwassen kinderen maar wel voor dat van een volwassen nieuwkomer uit Afghanistan, Angola, Marokko of Turkije? Levenslang? Kon wel eens moeilijk worden. De graad van dwang die de overheid zal dienen toe te passen om het bestaande systeem van inkomensoverdracht in stand te houden zal dan ook in de nabije toekomst flink omhoog moeten.

De tweede omgeving waarin deze ontwikkelingen zich zullen wreken is die van de staatsschuld. Er is voor duizenden miljoenen steun aan de banken gegeven. Voor miljarden, zou ik eigenlijk moeten zeggen, maar duizenden miljoenen klinkt nu eenmaal leuker, en betekent hetzelfde.

Bij die verstrekkingen is uitgegaan van een zeker vermogen van de bevolking van Nederland om die bedragen terug te betalen, in te verdienen, of hoe wilt u het formuleren. Maar in een toekomstige andere samenstelling van de bevolking is het onzeker of de nieuwe Nederlandse bevolking daar nog wel toe in staat is. Bij zijn beleid om te banken te redden is Wouter Bos er kennelijk impliciet vanuit gegaan dat de plannen van Wilders om de immigratie voorlopig stop te zetten, gerealiseerd zullen worden. Een bevolking die bestaat uit een aanzienlijk groter percentage nieuwe Nederlanders dan thans het geval is, zal immers evenredig minder productief zijn, en minder kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen die voortvloeien uit de schuldenberg die dankzij de banken over het land heen hangt.

Maar laat u niet persoonlijk en individueel somber maken door dit soort verhalen. Drink rustig een glaasje wijn, en ga thuisgekomen in vrede en in hartstocht onbekommerd met elkaar naar bed. Uw aller gedrag vanavond zou volgens de sharia aanleiding zijn tot het uitdelen van, bij elkaar opgeteld, honderden stokslagen en een mij onbekend aantal stenigingen. Laat het u niet deren. Het is nog niet zo ver. Dum spiro, spero , ‘zo lang ik adem, koester ik hoop.’

Zoals altijd bij gelegenheden als deze wil ik besluiten met het heffen van het glas ter nagedachtenis van Theo van Gogh en Pim Fortuyn, twee martelaren voor de vrijheid die hier misschien aanwezig geweest zouden zijn als ze niet vermoord waren. Maar beiden zijn, anders dan wij, onvrijwillig vrijgesteld van de keuze hier wel of niet te komen. Moge zij beiden ondanks al hun getiktheden, samen met de heiligen, de profeten en de andere martelaren, schuilen onder troon van de Allerhoogste.

HansJansen
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Manon » Zo Nov 29, 2009 2:11 pm

Moest Jansen profeet zijn (wat hij zeker en vast is, samen met Elian), dan word ik stante pede volgeling.

te dien einde tooi ik me tegenwoordig met drie Turkse Tortelduifpluimen en ga ik zo naar de supermarkt. Racisten dat het daar zijn: alleman bestaart me! ik ga klacht neerleggen wegens discriminatie denk ik.

(en bovendien eis ik dat er tenminste één turkse tortelduifpluimendraagster aan de kassa zit.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Wo Dec 16, 2009 3:14 pm

De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde

De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde. De hoofddoek bevestigt en symboliseert de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat is problematisch. In een volwaardige moderne democratie zijn man en vrouw immers in principe wel gelijk.

De islam is niet een godsdienst die leert dat de mensen voor God gelijk zijn, zoals de advocaat Mr F. Enait zijn onnozele Hollandse collega’s met succes heeft weten wijs te maken. De islam en de regels van de islam maken een scherp onderscheid tussen moslims en niet-moslims, tussen mannen en vrouwen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is. Deze scheiding is minstens even groot als de Nederlandse juridische scheiding tussen toerekeningsvatbaar en niet toerekeningsvatbaar.

De regels die de islam oplegt wijken af van en zijn in strijd met de regels die de Nederlanders onderling via het democratische proces overeen zijn gekomen, met andere woorden: er is een groot verschil tussen de sharia en het Nederlands recht. Handelingen waarop in het ene systeem de doodstraf staat, worden in het andere niet eens genoemd. Toch meent hoogleraar Prof. dr. mr. Maurits Berger (Leiden, laat uw kind daar niet studeren) dat er nauwelijks onderscheid tussen de twee systemen bestaat. Laat dat graag even weten aan de veroordeelden in de dodencel in Pakistan en elders. En aan hun beul.

Maar het is niet alleen dat de regels anders zijn, de wijze van totstandkoming van de regels is ook anders. De islamitische regels worden door de islamitische voorgangers gemaakt en onderhouden, de Nederlandse door de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Een symbool dat oproept tot ongelijkheid voor de wet dient met meer dan gewone belangstelling bekeken te worden, want het gaat hier niet alleen om een oproep tot ongelijkheid voor de wet maar ook om een ondermijning van de democratische beginselen.

Moslimse meisjes dragen de hoofddoek niet vrijwillig. Een moslimse opvoeding traint kinderen niet in het vormen van een eigen oordeel, maar scherpt hen in dat de regels van de islam voor alle mensen en zeker voor alle moslims het beste zijn, ongeacht hun eigen oordeel. Het hele concept ‘vrijwilligheid’ is in de manier waarop moslimse meisjes opgevoed worden, afwezig.

Bovendien staan er forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer die de hoofddoek een goed idee vindt. De media benadrukken in zulke gevallen meestal niet dat het om een islamitisch conflict ging. Toch vallen er over zulke kwesties, ook in Nederland, regelmatig doden. Mogen de vrouwelijke slachtoffers rusten in vrede. God hebbe hun ziel. Als er een paradijs bestaat, gaan zij daar heen. Als er een hel bestaat, gaan hun moordenaars daar heen. God is goed, maar hij is gek als hij dit vergeeft.

Ook andere godsdiensten dan de islam stellen wel eens eisen aan de kleding van de gewone gelovigen. Daarom herkent iedereen de aanhangers van de Baghwan, de vrienden en vriendinnen van Hare Krishna, het orthodoxe Jodendom, en zo verder. Er is hier alleen een groot verschil met de islam. Bij andere godsdiensten worden niet alleen eisen aan de vrouwen en meisjes gesteld, maar ook aan de mannen. Bij de islam daarentegen kan een geheel westers geklede man toch ‘hoer’ beginnen te sissen tegen een vrouw zonder hoofddoek, of zelfs het mes trekken en een (zijnsinziens) Gode welgevallige moord plegen.

Omdat we niet op het voorhoofd van zo iemand kunnen zien staan ‘ik ben een moordenaar’ zaait dat wrevel en onrust, ook tegen mensen die altijd keurig geleefd hebben. De hoofddoek is geworden tot het symbool van de islamitische plannen om de westerse democratische rechtsorde om zeep te helpen. De hoofddoek is niet een leuke mode die nog wel eens een keer zal veranderen. De hoofddoek is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn – en het streven naar die gelijkheid is de grondslag van de democratie.

De kinderen die een hoofddoek dragen, kunnen niet anders. Ze moeten dat wel doen, als ze willen overleven en veilig willen zijn. Neem het hun niet kwalijk. Reken het de elite aan die hen dit oplegt. Het zijn niet de moslims, het is de professionele voorhoede van de islam die de westerse vrijheden belachelijk maakt, afbreekt, en zal opheffen.

We kunnen echt niet zeggen dat we het niet hebben zien aankomen. Het is haast ongelooflijk hoe open de beroepsmoslims zich over deze zaken uiten in hun boeken en artikelen, voor zo ver die in het Arabisch zijn geschreven. Mochten er mensen opstaan voor wie die openheid niet bedoeld was, maar die dat toch gelezen hebben, kunnen we altijd nog zeggen dat de vertaling niet klopt, dat we zulke bedreigingen in hun context moeten zien, dat de klokkenluiders liegen, dat het om islamofobie gaat, en zo voort en zo voort.

Wie niet voor de Nederlandse rechter op wil staan omdat de islam leert dat alle mensen gelijk zijn, zo iemand liegt over de inhoud van de islam zoals deze in de moskeeën gepredikt wordt. Een blik op de hoofddoek, en we kunnen weten hoe het wel zit.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/de ... ouwen.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Mahalingam » Wo Dec 16, 2009 4:00 pm

Ik kwam een heel oud stukje tegen uit dec. 2002 dat op deze nu dode link stond:
http://www.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.wereld.vooral.moslims.html

'Moslimterreur gericht op eigen gemeenschap'
AMSTERDAM - De zelfmoordterreur van islamitische fundamentalisten is vooral een waarschuwing aan moslims die hun geloof dreigen te verruilen voor de moderne westerse levensstijl, dat uittreden een hoge prijs heeft.
Dat zei de Leidse arabist dr. Hans Jansen vrijdag tijdens een conferentie van de wetenschappelijke bureaus van VVD en PvdA over de islam. Ook met de aanslagen van 11 september vorig jaar wilden de terroristen vooral iets laten zien aan de eigen gemeenschap, betoogde Jansen. "Wie wenst over te lopen van de gesloten wereld van de islam naar de open wereld van de vrije moderniteit, is na overgelopen te zijn niet veilig", was volgens hem de boodschap. "Fundamentalisten zijn in feite bezig de kostprijs van uittreding omhoog te jagen."Vooral martelaarschap maakt volgens Jansen grote indruk op de eigen gemeenschap. "Martelaren die hun leven over hebben voor de bevestiging van de waarheid van de godsdienst roepen bij twijfelende gelovigen het gevoel op dat hij dan toch op zijn minst wel even vijf minuten kan opofferen om te bidden. Op die manier houdt een martelaar misschien wel duizenden potentiële afvalligen binnen."
Die theorie verklaart volgens de arabist meer dan andere verklaringen voor het fundamentalisme, zoals armoede, anti-Amerikanisme of woede over de Palestijnse kwestie. "Op een vrije markt zouden meer moslims kiezen voor de moderne wereld. Dus begeren fundamentalisten de vrije markt te verstoren door de prijs voor uittreding uit de traditionale islam excessief op te jagen."
Voormalig VVD-leider Bolkestein was het niet met de analyse van Jansen eens. Hij zocht de voedingsbodem voor islamitisch fundamentalisme in het "ressentiment" dat moslims in vooral de Arabische wereld in zijn greep heeft. Die rancune ligt volgens de Europese commissaris in het feit dat islamitische landen er ondanks het feit dat moslims in hun eigen ogen het ware geloof aanhangen, veel slechter voorstaan dan het Westen.
Het fundamentalistische antwoord op die situatie is dat de moslims moeten terugkeren tot de zuivere islamitische leer, betoogde Bolkestein. Een andere verklaring in Arabische landen is volgens hem dat het Westen de islamitische wereld zijn rijkdom "ontfutseld" heeft. Vandaar de "stroom van antiwesterse en antisemitische propaganda" in de Arabische wereld, aldus Bolkestein.
Hij wees op een ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), dat de stagnatie in Arabische landen wijt aan gebrek aan democratie, kennis en invloed van vrouwen. "Ik denk niet dat dat snel zal veranderen. We moeten ons daarom voorbereiden op een langere periode van agressief fundamentalisme."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Wo Dec 16, 2009 10:20 pm

Weer twee goede stukken van Hans Hansen!

'Moslimterreur gericht op eigen gemeenschap'
AMSTERDAM - De zelfmoordterreur van islamitische fundamentalisten is vooral een waarschuwing aan moslims die hun geloof dreigen te verruilen voor de moderne westerse levensstijl, dat uittreden een hoge prijs heeft.


Zo had ik het nog niet bekeken. Maar het is ook wel logisch dat krachtstaaltjes als 1109 vooral ook indruk op de eigen achterban maken. En dan al die zelfmoordenaars nog. Dat zal sommige moslims aanspreken en andere doen walgen. Maar hoe dan ook ontstaat er angst. Je kunt je beter niet keren tegen een groep die tot zoiets instaat is. En je weet niet wie het zijn.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Mahalingam » Za Jan 02, 2010 8:36 pm

Met dank aan HoeiBoei en de schrijver
++++++++++

Het is allemaal..

Het is allemaal het werk van individuele gekken. De islam heeft er niets mee te maken. Het is onzin de islam of moslims hier op aan te spreken.

Was het maar zo. Het gaat steeds om mannen die mensen te pakken willen nemen die iets over moslims gezegd hebben, of zelfs kritiek hebben geuit op de oppermoslim, Mohammed (570-632). Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd, de Deen Kurt Westergaard had een kritische tekening gemaakt. Amerikaanse soldaten die hebben overwogen in opdracht van hun opperbevelhebber tegen moslims te gaan vechten, zijn door hun therapeut, kennelijk zelf een gestoord individu, voor hunne raap geschoten. In Mombai hebben individuen een onbegrijpelijk bloedbad aangericht waarbij veel Joden het slachtoffer werden, naar wie ze trouwens goed hebben moeten zoeken omdat Joden in Mombai vrij zeldzaam zijn. En zo voort.

Anders dan veel mensen willen denken, is dit allemaal geen gekte. Ga maar eens kijken in het gekkenhuis. De een denkt dat hij Napoleon is, de ander houdt het op Jezus Christus, er gaan zelfs geruchten over een begaafd schrijver die lange tijd heeft gedacht dat hij Van het Reve was, of dat Reve God was, zoiets dus. Al deze echte gestoorde individuen hebben hun eigen gekte, hun persoonlijke waan, en gaan hun eigen moeizame, eenzame, inderdaad individuele weg.

De terroristen die stellen dat ze uit naam van de islam gehandeld hebben, hebben daarentegen ruwweg dezelfde ideeën, en zouden daar samen gezellig met elkaar over kunnen babbelen. Ze zouden elkaar uitstekend begrijpen. Wie denkt dat hij Napoleon is, kan niet zo veel met iemand die denkt dat hij Jezus Christus is.

Nog helemaal afgezien van waar de Koran en de uitspraken van Mohammed toe oproepen, zou die omstandigheid ons moeten wakker schudden. Er is hier iets heel anders aan de hand. Wat het ook is, het is geen gekte. En al helemaal geen individuele gekte. Maar gelukkig zullen onze geniale leiders wel weten wat we hier mee aan moeten. Gelukkig Nieuwjaar trouwens.

HansJansen
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/01/het-is-allemaal.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor naar boven » Za Jan 02, 2010 11:33 pm

Het is allemaal..

Het is allemaal het werk van individuele gekken. De islam heeft er niets mee te maken. Het is onzin de islam of moslims hier op aan te spreken.

Was het maar zo. Het gaat steeds om mannen die mensen te pakken willen nemen die iets over moslims gezegd hebben, of zelfs kritiek hebben geuit op de oppermoslim, Mohammed (570-632). Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd, de Deen Kurt Westergaard had een kritische tekening gemaakt. Amerikaanse soldaten die hebben overwogen in opdracht van hun opperbevelhebber tegen moslims te gaan vechten, zijn door hun therapeut, kennelijk zelf een gestoord individu, voor hunne raap geschoten. In Mombai hebben individuen een onbegrijpelijk bloedbad aangericht waarbij veel Joden het slachtoffer werden, naar wie ze trouwens goed hebben moeten zoeken omdat Joden in Mombai vrij zeldzaam zijn. En zo voort.
...


"Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd"

Weer dezelfde fout. Dezelfde fout die ik Theo Maassen zojuist op TV in een voorstelling, in iets wat tegenwoordig doorgaat voor cabaret, hoorde maken.

Bouyeri voelde zich niet beledigd door de opmerkingen van Theo van Gogh over moslims (hoe kan het ook: Bouyeri kent de geschriften van Khomeini vermoedelijk uit zijn hoofd).


Bouyeri handelde naar eigen zeggen uit geloofsovertuiging. Hij hangt een zeer extreme, maar ook uitzonderlijke interpretatie van de Koran aan. In de zomer van 2004 vertaalde hij de tekst "Verplichting van het doden van degene die de profeet [...] uitscheld [sic]" uit het boek As Sarim alMasloel 3la Satmie Arrasoel van de islamitische geleerde Ahmad ibn Tajmijja (1263-1328). Bouyeri vindt dat in Nederland de strijd tegen de islam via de media gevoerd wordt. In zijn ogen was Van Gogh een zogenaamde "Vijand van de Islam" die moest sterven. Hij zag zichzelf als een instrument van God en zocht bewust het vuurgevecht met de politieagenten om als martelaar te kunnen sterven. In zijn opvatting is een democratie in strijd met de wetten van God. Hij was er daarom ook bewust op uit om als terrorist de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen en het politieke bestel te ontwrichten.[8]

Op de laatste dag van het proces verklaarde Bouyeri:

"Ik kan hem (Van Gogh) niet verdenken van enige hypocrisie, want hij was niet hypocriet. Dat was hij niet en ik weet dat hij uit overtuiging dingen zei... Dus het hele verhaal van dat ik mij beledigd zou voelen als Marokkaan of omdat hij mij geitenneuker zou hebben genoemd, dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof. En ik heb zelfs aangegeven dat als het mijn vader was geweest of broertje had ik precies hetzelfde gedaan." bron: wikipedia
RTFM

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Do Jan 14, 2010 1:12 pm

Met dank aan Hans Jansen en hoeiboei.
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/01/112.html

112

De burgerlijke bovenmedia zullen het volk wel verkeerd hebben voorgelicht over Culemborg, maar een ding springt er uit, als een tsunami uit een onderzeese aardbeving. Het meisje dat met een gebarsten schedel het ziekenhuis ingemept is, had geprobeerd via 112 de politie te bellen bij het aanschouwen van wangedrag.

Ter bescherming van lijf en have zich niet tot de overheid te kunnen wenden, dat is precies wat mensen die geen moslim zijn in de Soedan, in Pakistan en Zuid-Egypte, en elders, ook overkomt. Het heeft nare en vergaande consequenties.

De ongelovigen worden wel eens bestolen of beroofd. De ongelovigen zouden in zulke gevallen wel eens kunnen gaan denken dat ‘de jongens’ zich aan andermans bezit hebben vergrepen, maar dit is een verkeerde beoordeling van de situatie. Alles is eigendom van God en de gelovigen. De ongelovigen hebben hun zogenaamde ‘bezittingen’ alleen tijdelijk in bruikleen. Die bezittingen kunnen op elk moment door de ware eigenaren worden opgeëist.

Wanneer de gelovigen bezig zijn met wat op de keper beschouwd hun eigen bezit is, verkeren de ongelovigen soms in de waan dat de gelovigen aan ’s andermans spullen komen, maar dat is niet zo. De gelovigen zijn niet anders dan wettig doende met wat toebehoort aan God, en aan de gelovigen. Dat is hun volste recht. Het is uiteraard extreem vijandig en volslagen overbodig om dan de politie in te schakelen.

De sharia is hier trouwens heel duidelijk over. Een moslim is alleen strafbaar als er moslims zijn die tegen hem willen getuigen. Zie de handboeken over de sharia.

De straatterreur van de ‘kutmarrokaantjes’ ligt in het verlengde van dit soort opvattingen. Die mini-terreur is daarom wel degelijk een godsdienstige activiteit. Het is de kunst om het per geval zo onbenullig te houden dat er geen serieuze tegenmaatregelen genomen worden. Het leidt dan desalniettemin geleidelijk aan toch tot het vertrek van iedereen die geen moslim is. Een hele wijk raakt door een milde straatterreur langzaampjes voor honderd procent geïslamiseerd. Een grotere triomf voor Gods godsdienst is niet denkbaar.

Wie geen moslim is, zal zich immers niet komen vestigen in een buurt waar de handhaving van de openbare orde niet in handen is van de overheid maar van ‘gerijpte’ Marokkaanse oudere mannen, en zeker niet in een buurt waar Marokkaanse ‘jongens’ de dienst uitmaken. En zo islamiseert zo’n buurt rustigjes verder.

Bedenk u goed: Als u 112 belt over ‘jongens’ die zich in uw ogen misdragen, wordt uw schedel gekraakt. Als u verstandig bent, onderwerpt u zich. Ja inderdaad, ‘islam’ betekent ‘onderwerping’.

Nederlanders kunnen niet geloven dat het zo eenvoudig zou kunnen zijn, maar Molukkers weten dat natuurlijk uit Indië nog heel goed. De Marokkanen weten dat de Molukkers dat weten. Daarom heeft het prioriteit om de onderwerping van de Molukkers te eisen.
Maar gaat u rustig slapen, het CDA, de PvdA en de Christen-Unie waken over ons. En pas op dat u 112 niet belt als de ‘jongens’ geleende spullen komen ophalen. Het kan u uw leven kosten.

HansJansen
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Vr Jan 15, 2010 5:30 pm

STUDEERKAMERRECHT

Er zijn twee soorten recht. Het ene soort recht ontstaat uit de conflicten die in de rechtszaal worden uitgevochten, waar beide partijen het uiteindelijke vonnis enigszins redelijk moeten vinden. Het is immers belangrijk dat degene die verliest de redelijkheid van zijn verlies tot op zekere hoogte inziet.

Zulk recht kan op een gegeven moment gecodificeerd worden, dat wil zeggen in een makkelijk te raadplegen boekje worden opgesomd, waarbij dan elke mededeling in de opsomming een nummertje krijgt. Anders gezegd: zoals iedereen weet, zijn in een wetboek de artikelen genummerd.

Dat codificeren wordt meestal door wetgeleerden gedaan, maar het uitvaardigen en van-toepassing-verklaren van zo’n code is een politieke zaak. Daar komt de overheid aan te pas. In een democratie dus het parlement. Dat de regels in zo’n code ‘geldig’ zijn, is een kwestie van macht en politiek.

Het andere soort recht wordt in de studeerkamer gemaakt. Het wordt dan ook ‘studeerkamerrecht’ genoemd. Theoretisch zit studeerkamerrecht meestal goed in elkaar. Maar wat er in de studeerkamer heel fraai uitziet, kan in de praktijk van de rechtszaal een ten hemel schreiend onrecht zijn. Dat komt doordat de werkelijkheid weerbarstig is.

Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren.

In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgeprint. Er is behalve intellectuele pedanterie en goedmenselijkheid geen legitimatie voor deze opinies.

Wat betreft het volkenrecht ziet Balkenende dat heel scherp. Gelukkig maar. Wat hij waarschijnlijk niet weet: met de sharia is het gesteld als met het internationale volkerenrecht. Geleerden en godsdienstleraren hebben, ook zonder ooit enig mandaat te hebben ontvangen, in studeerkamers en academies bedacht hoe de regels van de sharia horen te luiden.

Sultans tonen zich bereid die regels toe te passen, in ruil voor steun voor hun dictatuur van deze ‘godsdienstgeleerden’. Moslims zijn het slachtoffer van dat arrangement, en betalen met het inleveren van de vrijheid van meningsuiting – plus alle consequenties van dien.

Zowel het internationale volkerenrecht als de sharia missen een democratische basis. Vinden we dat nog wel een nadeel? Heeft het afschaffen van de democratie zo langzamerhand niet eigenlijk de voorkeur van een meerderheid? Is er ooit wel een meerderheid voor de invoering van democratie geweest? Kunnen we het maken van beleid en wetten niet beter aan doctorandussen en professoren overlaten? Is het niet gewoon ouderwets om gekozen politici (Wilders!!) over rechtsregels te laten meebeslissen en -praten?

We staan aan de vooravond van grote hervormingen.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/01/st ... recht.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Wo Feb 03, 2010 4:33 pm

Het is allemaal..

Het is allemaal het werk van individuele gekken. De islam heeft er niets mee te maken. Het is onzin de islam of moslims hier op aan te spreken.

Was het maar zo. Het gaat steeds om mannen die mensen te pakken willen nemen die iets over moslims gezegd hebben, of zelfs kritiek hebben geuit op de oppermoslim, Mohammed (570-632). Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd, de Deen Kurt Westergaard had een kritische tekening gemaakt. Amerikaanse soldaten die hebben overwogen in opdracht van hun opperbevelhebber tegen moslims te gaan vechten, zijn door hun therapeut, kennelijk zelf een gestoord individu, voor hunne raap geschoten. In Mombai hebben individuen een onbegrijpelijk bloedbad aangericht waarbij veel Joden het slachtoffer werden, naar wie ze trouwens goed hebben moeten zoeken omdat Joden in Mombai vrij zeldzaam zijn. En zo voort.

Anders dan veel mensen willen denken, is dit allemaal geen gekte. Ga maar eens kijken in het gekkenhuis. De een denkt dat hij Napoleon is, de ander houdt het op Jezus Christus, er gaan zelfs geruchten over een begaafd schrijver die lange tijd heeft gedacht dat hij Van het Reve was, of dat Reve God was, zoiets dus. Al deze echte gestoorde individuen hebben hun eigen gekte, hun persoonlijke waan, en gaan hun eigen moeizame, eenzame, inderdaad individuele weg.

De terroristen die stellen dat ze uit naam van de islam gehandeld hebben, hebben daarentegen ruwweg dezelfde ideeën, en zouden daar samen gezellig met elkaar over kunnen babbelen. Ze zouden elkaar uitstekend begrijpen. Wie denkt dat hij Napoleon is, kan niet zo veel met iemand die denkt dat hij Jezus Christus is.

Nog helemaal afgezien van waar de Koran en de uitspraken van Mohammed toe oproepen, zou die omstandigheid ons moeten wakker schudden. Er is hier iets heel anders aan de hand. Wat het ook is, het is geen gekte. En al helemaal geen individuele gekte. Maar gelukkig zullen onze geniale leiders wel weten wat we hier mee aan moeten. Gelukkig Nieuwjaar trouwens.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Zwartmeer » Vr Feb 05, 2010 3:26 am

Hele goeie les!

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/02_februari/03/verrijkingsonderdelen/getuigen-wilders.xml
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Mahalingam » Vr Feb 05, 2010 6:25 pm

Hier de directe link van de rede van Hans Jansen

Title: De overbrugbaarheid van de kloof tussen het westen en de islam
Date: vrijdag 7 november 2008
Time: 9:59 CET
Lecture Net
http://131.211.194.110/site1/Viewer/?peid=cf6b0e2575994715b60ff23f232008dc
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Ma Feb 15, 2010 4:24 pm

Jezus

Van de eigenheid van Jezus zoals de schrijvers van het Nieuwe Testament die laten zien is in de koran weinig of niets over. De koran doet maar weinig mededelingen over Jezus, maar die mededelingen die de koran doet, maken van Jezus een goed moslim, en een profeet naar het model van de tientallen islamitische profeten die aan Mohammed voorafgingen. En zo kijken moslims ook tegen Jezus van Nazareth aan: een moslim, een profeet, niet meer dan een dienaar van God (4:172, 43:59), niet geëxecuteerd door kruisiging, en dus ook niet uit de dood opgestaan.

Om christenen de overgang tot de islam wat makkelijker te maken willen moslims graag benadrukken hoe zeer zij Jezus vereren. Dat is natuurlijk heel vriendelijk en behulpzaam, maar het is ook misleidend. Geen enkele variant van de christelijke opvattingen over opnieuw beginnen, opstanding, de onvermijdelijkheid van zonde en kwaad, vergeving van schulden, lijden, genade, en zo voort, speelt een rol in de koran of de islam.

De moslims hebben met vlijt en ijver Jezus, en eigenlijk alle andere bijbelfiguren die in de islam een rol spelen, van hun eigenheden ontdaan. Dit geeft het ergste te vrezen voor de vlijt en ijver waarmee moslims wanneer zij het voor het zeggen hebben, anderen hun eigenheid zullen willen ontnemen. Als moslims er al geen enkele moeite mee hebben om Jezus om te vormen tot moslim, dan zullen ze er zeker geen moeite mee hebben ook gewone mensen zo’n metamorfose te laten ondergaan.

Wat adembenemend vreemd is, is de naam waarbij Jezus in de koran genoemd wordt. Bijbelse figuren die naar de koran worden overgeplaatst, nemen gewoonlijk hun naam mee – hoe zouden we anders weten dat het om de oorspronkelijk bijbelse figuren gaat? Het is voor een ingewijde goed zichtbaar dat die bijbelse namen via het Syrisch het Arabisch zijn binnengekomen, maar in feite maakt dat niet zo vreselijk veel uit. Dat Elia en Elias dezelfde zijn, gelooft een ieder zo. Er is maar één naam waarbij echt een probleem is, en dat is de naam van Jezus. Dat het in de koran, vooral soera 19, over Jezus moet gaan, blijkt niet alleen uit de naam van de moeder van Jezus, Maria. Maar de hele opbouw en inhoud van soera 19, met alle figuren en gebeurtenissen die we uit het begin van het evangelie van Lukas kennen, wijst uit dat het echt om Jezus gaat.

Jezus wordt in de koran عĪsā genoemd. Volgens de wetten van de correspondentie die er tussen het Arabisch en het Hebreeuws bestaan, is عĪsā de ‘vertaling’ van de naam عEsau, de broer van Jacob. Wie nog op de zondagsschool gezeten heeft weet het: Abraham is de vader van Izaäk en Ismaël. Ismaël is de stamvader van de Arabieren en de moslims. Izaäk heeft twee zonen, Esau en Jacob. Jacob is de stamvader van de twaalf stammen van Israël. Wat kan de reden zijn dat de koran, en in het verlengde daarvan alle moslims, Jezus Esau noemen?

Dat het een vergissing zou zijn, is te makkelijk. Misschien speelt het een rol dat de joden van Jacob afstammen, de Arabieren van Ismaël, en dat de christenen in deze groep aartsvaders toch ook een voorvader moeten hebben. Esau is dan beschikbaar. Christenen die het Arabisch als moedertaal hebben, gebruiken deze Arabische vorm van Esau niet. Zij noemen Jezus in het Arabisch Yasūع, wat een logische Arabisering is van de Hebreeuwse mannennaam Yehoshūعa, waarvan ‘Jezus’ en ‘Jozua’ via het Latijn de normale westerse vormen zijn geworden.

Luxenberg veronderstelt dat de vorm van de naam van Jezus die de koran gebruikt, uit het Syrisch afkomstig is. Het probleem is volgens hem onder andere ontstaan door verwarring en omwisseling van twee klanken die allebei in het Nederlands niet voorkomen, de عayn en de hamza, de laatste ook wel bekend als de glottal stop. De verwarringen zouden mogelijk zijn geworden doordat in het Oost-Syrisch de عayn en de hamza, zowel de letters als de klanken met die naam, haast vrije varianten van elkaar waren geworden. Als dat waar is, verklaart het nog niet helemaal waarom het Arabisch van de koran zonder één variant ‘Jezus’ steeds عĪsā noemt. Maar wat weten we helemaal van varianten op de korantekst zo lang er geen goede kritische tekstuitgave is? In ieder geval toont het weer aan dat korangeleerden die niet vertrouwd zijn met het Syrisch en zelfs de dialecten van het Syrisch, een probleem hebben dat met het jaar groter wordt.

De naam van Jezus is niet de enige naam waarbij zich een probleem voordoet bij de overzetting naar de koran. Ook de zoon van Zacharias, Johannes de Doper (Lukas 1:5), heeft zijn naam niet meegekregen in de koranverzen die over hem handelen. De koran noemt hem Yahyā. Maar al in het begin van de vorige eeuw waren er geleerden die vermoedden dat we hier te maken hadden met een verkeerde ontcijfering van de Syrische versie van de naam Johannes: Yuhannan. De grafeemskeletten van Yuhannan en Yahya lijken in het Syrisch inderdaad sterk op elkaar. Ook curieus is dat nadat de naam Yahya in soera 19:12 genoemd wordt, soera 19:13 met het Arabische woord Hanaan begint. Dit Hanaan treffen we ook aan in de Hebreeuwse vorm van de naam Yochanan.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Mahalingam » Do Feb 18, 2010 12:27 am

http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/11246460/page/_Ik_een_houwdegen__W_lnee____/articles/article.esp?article=11335553
‘Ik een houwdegen? Wélnee...’

Afbeelding

Hij is een van de meest spraakmakende én omstreden islamdeskundigen van Nederland. Waarschijnlijk ook de enige met een eigen impresariaat. Arabist en publicist prof. dr. Hans Jansen (67) neemt nooit een blad voor de mond. Moslims, maar ook vakgenoten nemen hem dat niet in dank af. Toch blijft hij zijn vaak prikkelende standpunten met verve verkondigen, omdat hij vindt dat hij “gewoon gelijk” heeft.
De raampartij van zijn woonkamer vol Arabischtalige boeken biedt uitzicht op Amsterdam Oud-Zuid, het decor van zijn jongensjaren. Gewapend met een kop groene thee installeert hij zich naast een rond salontafeltje. Een Hebreeuwse bijbel (“nog uit mijn gymnasiumtijd”) ligt opengeslagen onder zijn leeslamp. Jansen blijkt de geselecteerde spreuken vooraf grondig te hebben bestudeerd, inclusief de Hebreeuwse grondtekst én de Vulgaat. Wie zijn indrukwekkende CV kent, zal het niet verbazen. Jansen haalde zijn propedeuse theologie voordat hij zich op de Arabische taal en cultuur stortte, in een tijd waarin de islam nog een redelijk exotische term was – maar tijden veranderen.

Schilderij
Met de Bijbel is Hans Jansen, die op latere leeftijd toetrad tot de katholieke kerk, van jongs af aan bekend. Hij groeide op in de kringen van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, waarin zijn ouders zeer actief waren.

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Spreuken 22:6
“Dat is waar,” zegt hij. “Jong geleerd, oud gedaan. Ik kan er weinig méér over zeggen, of ben ik nou in de war?” Jansen hoeft niet lang na te denken over de vraag welke lessen zijn ouders hem hebben meegegeven. “Aan meten met twee maten heeft de Here een gruwel. Eerlijkheid, ook in het beoordelen van mensen: niet een andere maat voor anderen nemen dan voor jezelf. En mijn ouders hebben me – vooral non-verbaal – meegegeven dat het christendom een van de belangrijkste dingen is die er zijn voor je intellectuele en zielenleven. De lijst van het schilderij, om zo te zeggen.”

Schouderklopje
‘Wanneer het oud geworden is,’ zegt de spreukendichter. Wat merkt Jansen van de ouderdom? “Ik ben 67, dus af en toe krijg je een schouderklopje van God dat Hij je komt halen, haha!” Dat ‘schouderklopje’ kwam ruim een jaar geleden wél hard aan: Jansen kampte met ernstige hartproblemen, en stond voor zijn gevoel op de drempel van de dood. “Maar die cardiologen zijn zo vreselijk knap; nu is het alsof ik 50 ben. Ik heb het gevoel dat ik nog jaren mee kan, als ik maar rustig artikelen en boeken blijf schrijven.” Grijnzend: “En als de moslims het toelaten.” Waarom die ‘gekscherende’ toevoeging? “Omdat heel veel dingen niet meer gepubliceerd kunnen worden. Vanwege de druk van de potentiële Bouyeri’s (Mohammed B., die Theo van Gogh in 2004 vermoordde, red.). Theo van Gogh heeft ook veel in die stoel gezeten waarin u nu zit. Die leeft niet meer...”

Wie het goede zoekt, zal waardering vinden, wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen. Spreuken 11:27
“Was dat maar waar,” verzucht hij. “Vaak gaat het precies andersom. Veel mensen zoeken het kwade; ik zie niet dat zij door het kwaad worden getroffen. Omgekeerd ken ik mensen die uit alle macht het goede zoeken, maar geen waardering vinden. Voor mij is het zeer de vraag of mensen die het goede zoeken werkelijk waardering vinden.”
Menigeen verwijt hem dat hij uitsluitend ‘de slechte kanten’ van de islam belicht en dus ‘het goede’ niet zoekt. “Laten de moslims dan de goede kanten naar voren halen,” reageert hij strijdlustig, “en met de stukken weerleggen dat die slechte kanten er zijn; dat is nóg dringender! Maar dat gebeurt niet, want ik heb honderd procent gelijk. Ik word voortdurend aangevallen dat ik een slecht mens ben. Jammer dat het mensen boos maakt, maar het hoort een beetje bij de islam dat moslims boos worden. Élke niet-moslim die over de islam praat, wordt met pek en veren overgoten. De sharia (islamitische wetgeving, red.) verbiedt het nadrukkelijk dat niet-moslims over de islam spreken.”

Controverse
Wie zijn dossier doorspit, merkt dat Jansen en controverse samen lijken te gaan als een handschoen en een hand. Niet alleen moslims laten zich negatief over hem uit. Vakgenoten en journalisten typeren hem opvallend vaak als een houwdegen. “Mijn vakgenoten denken net zo over de islam als ik, alleen durven ze dat niet te zeggen,” relativeert hij. “En journalisten zijn allemaal erg voor ‘multiculti’ en dus voor de islam. Ik ben voor het Westen en het christendom. Daarom krijg ik het voor mijn kiezen.” Verdedigend: “Ik word door een aantal rotzakken zwartgemaakt, en daar kan ik best mee leven. Ik ben met pensioen en de meeste van mijn collega’s nog niet. Ik geef u op een briefje: als die heren met pensioen gaan, ben ik niet meer de enige die zwart wordt gemaakt. Er is een enorme angst voor carrières en voor Mohammed Bouyeri’s. Dat vergiftigt het beeld dat we van de islam krijgen totaal. Ik een houwdegen? Wélnee... Het is misschien hooguit mijn gereformeerde erfenis, dat ik mij geen knollen voor citroenen laat verkopen en dingen duidelijk benoem.”

Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.Spreuken 14:12
Alsof er ergens een startschot klinkt, veert Jansen overeind. “Dit is een héél interessante! Er staat eigenlijk iets anders.” Er rollen Hebreeuwse woorden uit zijn mond, waarna hij vervolgt: “Er staat: ‘Er is een rechte weg voor het aangezicht van de mens. En het slot daarvan zijn de wegen van de dood.’ Hoe wordt de islam in de Koran genoemd? ‘De rechte weg’! Niet één, maar wel honderd keer. In de eerste soera bidden moslims dat ze geleid mogen worden op de rechte weg, en niet op de weg van de zondaars – christenen, Joden, enzovoort. Deze spreuk zegt dat mensen dénken de rechte weg te gaan – de islam, bijvoorbeeld – en daar heel tevreden mee zijn; maar die weg loopt uit op niets, op verdriet. Er is maar één dwaalleer die zichzelf letterlijk als de rechte weg aankondigt, en dat is de islam.” Met een twinkeling in zijn ogen: “Mag ik niet zeggen, hè? Maar ik doe het toch.”

Moord
Het woord dood valt in deze spreuk. Vooral in de laatste maanden van zijn leven kwam Theo van Gogh hier geregeld over de vloer. Nu met zachte stem: “Ik denk vaak aan hem terug; dat was een vriend van me. Die moord had een enorme impact.” Ook op Jansen? “Niet op mijn opvattingen. Wel op wat je in Nederland te horen en te lezen krijgt over de islam. Er zijn bijvoorbeeld uitgevers die bepaalde titels niet herdrukken omdat het te gevoelig ligt.” Of dat ook voor boeken van zijn hand geldt, wil hij niet zeggen.
Angst is in onze samenleving geslopen, constateert de mediagenieke arabist. “Mensen die wel openlijk over die dingen spreken, zijn ontzéttend voorzichtig. Ze lopen op eieren. Weet u wat me echt woedend maakt? Als men roept: ‘Ja, maar de SGP is toch óók een dictatoriale club?!’ Alsof de SGP op de Veluwe jongeren leert oefenen met granaatwerpen!” Met stemverheffing: “Flauwekul! Je mag ergens wel de pest aan hebben, maar dat is iets anders dan ergens direct de bijl in zetten. De SGP heeft de pest – niet hun term nee, maar u begrijpt wat ik bedoel – aan bepaalde dingen, maar zullen er niet met brandstapel en bijl op afgaan. Moslims wel. Oké, niet álle moslims. Het is maar een heel klein gedeelte. Een voorhoede. De rest is bang voor hen. Terecht: zij weten beter dan wij hoe gevaarlijk die mensen zijn. Je kunt wel beweren dat Mohammed Bouyeri in de war was, maar nee, nee, nee, nee – Theo is door de islám vermoord. En moslims profiteren ervan, doordat men sindsdien minder durft te catalogiseren hoe het werkelijk met de islam zit.”

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Spreuken 28:13
Zijn wijsvinger priemt in de lucht. “Daar heb je nou precíes het verschil tussen christendom en islam! Mohammed zegt dat je fouten moet bedekken, die niet moet uitmeten. Klinkt heel vroom, maar dat is precies het tegenovergestelde van wat hier staat. Ik heb het zó vaak gemerkt; moslims kúnnen niet zeggen: ‘Sorry, ik ben schuldig.’ In mijn eerste studiejaar verzekerde de docent ons: ‘U met uw calvinistische achtergrond zult natuurlijk vragen: “Hoe zit het met schuldbekentenis en -vergeving in de islam?” Wel, dáár gaat het niet over in de islam.’ Klopt! Maar waarom mocht ik me dat niet afvragen? Alleen al het onder ogen zien van je fouten is ongelofelijk nuttig. Het feit dat de islamitische traditie dat – principieel – niet doet, maakt die cultuur érg anders dan de onze.”

Fundamentalisme
Over schuld gesproken: van zijn protestantse opvoeding werd hij “niet gelukkig”. “Dat had te maken met het calvinistische schuldgevoel, denk ik. Schuld als een soort existentiële positie; dat vond ik naar. Daar kon ik niets mee in mijn puberteit en toen ik theologie ging studeren. Nu versta ik die protestantse taal wel, overigens; ik heb ook veel vrienden uit SGP-kringen. En inmiddels weet ik dat het een van de allerbelangrijkste dingen is dat je inziet dat je fouten hebt gemaakt, ze bekent en vermijdt. Of je dan vergeving krijgt... Zolang je het telefoonnummer van de hemel niet hebt, weet je dat niet. Laten we aannemen van wel.”
Heeft de islamdeskundige fouten moeten toegeven in zijn lange loopbaan? Grinnikend, alsof de vraag kriebelpootjes heeft: “Ik zou gráág zeggen dat het niet zo is. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht dat het fundamentalisme niet zou overwaaien naar Europa. Dat had ik niet goed voorzien. En ik heb heel lang de islamitische propaganda geloofd. Mijn hoogleraren spraken gewoon hun moslimse vrienden na, ontdekte ik later. Bijvoorbeeld dat in 1492 de Joden én de moslims uit Spanje zouden zijn verjaagd. Ónzin: het waren alleen de Joden. Maar dat beweren de moslims om meer slachtoffer te zijn.”

Velen zoeken de gunst van een heerser, maar alleen bij de HEER vindt een mens zijn recht. Spreuken 29:26
“Een waarheid als een koe!” reageert Jansen. “Daarom moeten we opletten bij verkiezingen. Ik verzeker u: nu loopt iedereen te schelden op de nieuwe politieke partijen waar de majesteit zich zoveel zorgen over maakt, maar zodra die goed vertegenwoordigd zijn in het parlement, is dat over.”
De PVV piekt in de peilingen, maar volgens Jansen zou het beter zijn als die partij nét niet als grootste uit de (stem)-bus zou rollen. Een brede lach maakt een ellips van zijn ringbaard. “Ik heb vrij lang geleden al een stuk geschreven met de titel ‘Het kabinet Eurlings-Wilders’. Daar zou ik niet tegen zijn. Dan kunnen ze samen proberen een beetje orde te scheppen in deze verworden wereld, haha.”

Extreemrechts
Het woord ‘heersers’ ontlokt hem even later de volgende analyse: “In de islamitische wereld zie je heel sterk dat men gericht is op machthebbers. Een ongelofelijk groot deel van de moslims in de islamitische wereld leeft van de verkoop van olie, die ze écht niet zelf onder de grond hebben gestopt. Ze leven van allerlei hulpprojecten, die ze ook niet zelf hebben betaald. Machthebbers in de islamitische wereld zijn niet in staat hun eigen broek op te houden. Dat komt voor een deel omdat ze het Westen intens haten. Niet voor niets begint het christendom met het gebod je naaste lief te hebben. Dat is niet alleen een religieus, maar ook een maatschappelijk voorschrift. Wanneer je haat jegens andersdenkenden tot hoofdthema maakt, gaat het mis. Kijk naar Afrika. Waarom gaat het daar fout? Omdat niemand er...” Hij kapt zijn gedachtestroom af. “Laten we maar ophouden, vreselijk.” Om met een brede grijns te besluiten: “Dat wordt helaas als een bijna extreemrechts standpunt gezien, maar ik heb wel gelijk – lekker puh!”

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Gert-Jan van der Tuuk

Wie is arabist Hans Jansen?
Tot mei 2008 was prof. dr. Johannes J.G. Jansen (1942) bijzonder hoogleraar ‘hedendaags islamitisch denken’ aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef veel boeken, waaronder Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten en het tweeluik De historische Mohammed.
http://www.arabistjansen.nl
De spreuk van Hans Jansen

Houd dan stand en laat u niet opnieuw het juk der slavernij opleggen.

“Galaten 5:1, gebaseerd op de Vulgaat,” verduidelijkt Jansen. “Dat slavenjuk vat ik op als de sharia, en standhouden als christen, en je fouten durven toegeven. Ik ben geen activist, hoor. Maar ik kan wel stukjes en boeken schrijven. Dat blijf ik doen. De intellectuele en de religieuze vrijheid van mensen is in het geding. Een van mijn vrienden is zelfs vermoord vanwege het uitoefenen van die vrijheden. We moeten proberen ons daaraan vast te houden. Als maatschappij laten we ons – helaas – wel degelijk het juk der slavernij opleggen.”


Deel deze informatie via nog veel meer netwerken
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Ma Feb 22, 2010 2:16 pm

De rol van de Sharia en Islam in onze multiculturele samenleving

AAN: Lorenzo Favetta
Hoofdredacteur Fiat Justitia
Rotterdam

Utrecht, 3 januari 2010

Zeer geachte Lorenzo Favetta:

Allereerst mijn beste wensen voor 2010. Het kon wel eens een roerig jaar worden. Het bewind Balkenende heeft zoals u weet in december 2009 een dagvaarding laten betekenen aan een zekere G.W., waarin de Officier van Justitie deze G.W. ten laste legt strafbare meningen geuit te hebben. De regiezitting staat geagendeerd voor woensdag 20 januari 2010 aan de Parnassusweg in Amsterdam.

G.W. wordt in deze dagvaarding onder meer ervan beschuldigd dat hij de Paus geciteerd heeft. De Heilige Vader is ook maar een mens, niet alles wat hij zegt is onaantastbaar en bijzonder. Maar tot op heden zijn er maar weinig regimes die het aangedurfd hebben het citeren van de Paus te criminaliseren. Maar Balkenende en zijn compagnons zien daar niet tegenop. Dit is pas de ware geest van de VOC.

Zo beschuldigt de dagvaarding (p. 2, onderaan) de verdachte ervan in de Volkskrant van 7 oktober 2006 gezegd te hebben: ‘De Paus heeft volkomen gelijk’. Je moet maar durven! Bewondering voor de moed van het regime en haar dienaren en kamerheren is op zijn plaats, want er zijn niet veel regimes die een confrontatie met de Paus langdurig overleefd hebben.

Anderzijds moet ik onder zulke omstandigheden afzien van het leveren van een bijdrage aan uw blad over het door u voorgestelde onderwerp: ‘De rol van de Sharia en Islam in onze multiculturele samenleving’, indien tenminste mijn artikel ook verspreid en openbaar gemaakt zal worden. Laat ik u in deze brief uitleggen waarom.

De hierboven genoemde dagvaarding bevat meer dan alleen de beschuldiging dat verdachte de Paus en de Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci geciteerd heeft. Deze dagvaarding is zo algemeen van aard en zo ruim gesteld dat zo goed als alle boeken of artikelen op mijn vakgebied er onder kunnen vallen. Mijn vakgebied, de islamografie, en dat direct vanuit de Arabische bronnen, wordt daarmee verboden terrein voor een ieder die niet in conflict wil komen met de mannetjesputters van het regime.

Het is nu zelfs de vraag geworden of de boeken en tijdschriften die de universiteitsbibliotheken over dit vakgebied bevatten, wel op de schappen kunnen blijven staan. Immers, ook op de inhoud van dit (tot voor kort zo eerbiedwaardige!) drukwerk is de dagvaarding haast volledig van toepassing. Alhoewel, mogelijk is hier het opportuniteitsbeginsel van toepassing. De Officier van Justitie kan moeilijk de collecties van de Nederlandse universiteitsbibliotheken gaan doorzoeken op dit thema. Mogelijk dat hiervoor in een later stadium wel mankracht zal kunnen worden vrijgemaakt. Laten we er maar het beste van hopen.

De situatie brengt de apocriefe anekdote in herinnering over de commandant van het leger dat kort na de dood van Mohammed (570-632) Egypte heeft onderworpen, een zekere Amr Ibn al-As. Deze generaal verovert in 641 de stad Alexandrië voor de islam, en laat dan de bibliotheek daar in brand steken omdat wat er al in de Koran staat, niet meer elders bewaard hoeft te worden. Wat er niet in de Koran staat, hoeft al helemaal niet bewaard te worden. De bibliotheek van Alexandrië is eeuwenlang de beste, grootste en belangrijkste bibliotheek van de planeet geweest. Hoewel, haast ik mij te zeggen, de islam is beter, groter en belangrijker.

Uw verzoek aan mij dateert van enige tijd terug. Uw verzoek luidde of ik bij machte was een stuk over de islam en de sharia te schrijven dat juristen met plezier zouden kunnen lezen. Daarop heb ik destijds haast direct ‘ja’ gezegd, maar het schrijven en publiceren van dergelijke stukken kan natuurlijk nu niet meer. Zeker iemand die geen jurist is weet voorlopig niet wat er wel en niet mag wat dit onderwerp aangaat.

Is het beledigend vast te stellen dat de islam niet alleen een geloof is, maar ook een levenswijze? De Koran zegt dat ook, dus waarschijnlijk ben ik met deze bewering niet op gevaarlijk terrein. U weet het: Een geloof bestaat uit een verzameling oncontroleerbare stellingen als ‘de hemelen verkondigen Gods eer’, of ‘Jezus is de Zoon van God’, of ‘Mohammed is de Gezant van Allah’. Een levenswijze is daarentegen een verzameling van daadwerkelijk uit te voeren handelingen, die in een bepaalde gemeenschap als norm gelden.

De juiste islamitische levenswijze, leert de theorie van de islam, is door juristen onder woorden gebracht met behulp van de aanwijzingen die de Koran bevat, en opgebouwd tot een volwaardig juridisch systeem, de zogeheten sharia. Wie nu nog niet weet wat de sharia is, kan wel op het dak gaan zitten. Daar zal hij een Amsterdamse Rechter-Commissaris aantreffen die denkt dat de sharia ‘het islamitische canonieke recht’ is, vergelijkbaar met de bloedeloze Hervormde Kerkorde, of de Roomse reglementen omtrent het celibaat.

Rechtshistorici daarentegen denken soms dat de sharia een geïslamiseerde vorm is van het provinciaal Romeins recht zoals dat in het Midden-Oosten voor de komst van de islam gold. Allerlei rechtsregels uit de wereld van Keizer Justinianus (483-565), de bouwer van de Aya Sofia, komen we eveneens tegen als uitspraken die worden toegeschreven aan de gezellen van Mohammed (570-632), de profeet van de islam. Dat is een groot wonder, en het bewijst Gods bijzondere belangstelling voor Mohammeds tijdgenoten, en zijn speciale goedgunstigheid jegens deze generatie, aan wie het Midden-Oosten zo veel te danken heeft. Hierover is gepubliceerd door Bat Yeor, Patricia Crone, en vele anderen. Het is voorlopig de vraag of het toegestaan is te veronderstellen dat de sharia grotendeels een voortzetting is van deze vorm van het Romeins recht. Moge God verhoeden dat zulke islamofobe ketterijen en beledigingen verder verspreid worden.

De vrienden en vriendinnen van de islam weten als weinig anderen hoe het wél zit. Eigenlijk ben niet ik degene die u moet uitleggen wat de bevoegde islamitische godsdienstonderwijzers onderwijzen. Dat moeten zij zelf doen. U weet, die godsdienstonderwijzers doen namelijk nog wel wat meer dan kinderen met stokslagen dwingen de koran uit het hoofd te leren. Zij stellen bijvoorbeeld dat Mohammed het ‘goede voorbeeld’ is voor alle moslims. Dit zegt de Koran inderdaad ook, en wel in vers 33:21. (In het Nederlands worden de islamitische godsdienstleraren meestal ‘imam’ genoemd).

Mohammeds uitspraken zijn overgeleverd in een zestal canonieke verzamelingen. Mohammeds leven is beschreven in een aantal klassieke biografieën, waarvan de oudste die van Ibn Ishaq is. Dit boek dateert mogelijk van ongeveer 750. Dat is meer dan een eeuw na de dood van Mohammed. Helaas zijn er nog geen inscripties of papyri gevonden die de historiciteit van Mohammed op hetzelfde niveau brengen als de historiciteit van, bijvoorbeeld, Alexander de Grote, Julius Caesar of Pontius Pilatus. Maar wat niet is, kan nog komen.

Die islamitische overleveringen over wat Mohammed zoal gedaan heeft, zijn in moderne ogen verontrustend van inhoud en strekking, zeker indien dit als voorbeeld voor moderne moslims moet gelden. Mohammed heeft weerloze krijgsgevangen die zich aan hem hadden overgegeven, laten executeren. Mohammed heeft rond zijn woonplaats karavanen, oases, steden en dorpen overvallen en beroofd, en de inwoners als slaaf verkocht. Mohammed heeft een huwelijk met een jong meisje gesloten, en haar toen zij negen jaar oud was ontmaagd.

Mohammed heeft op één dag zes- tot negenhonderd joden onthoofd. De beschuldiging tegen hen luidde dat zij onderhandelingen hadden geïnitieerd met anderen, die zich ook door Mohammed bedreigd voelden. Er zit trouwens ook nogal wat Jodenhaat in de Koran, een tekst die volgens de islamitische theologie het letterlijke woord van God is – dat wil zeggen, moslims geloven dat Mohammed heeft gezegd dat de engel Gabriel heeft gezegd dat God deze woorden gezegd heeft. Een zekere Bill Warner heeft het nageteld, en classificeert 10.6% van de tekst van de Koran als anti-Joods, tegen 6.8% van de tekst van Mein Kampf, een boek van de hand van de Duitse staatsman A. Hitler. Maar het spreekt vanzelf dat zoiets lastig uit te rekenen en te controleren is.

Mohammed heeft opdracht gegeven tot een aantal sluipmoorden, onder andere op een zwangere dichteres die hem bespot zou hebben. Mohammed behandelde vrouwen als oorlogsbuit. De ware postmoderne multiculturalist maakt zich hier geen zorgen over. Integendeel, deze daden zijn goed want het was de gezant van God die ze pleegde. Dit was immers Gods wil en opdracht. Wat God doet dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig.

Naast de Koran en het overgeleverde voorbeeld van Mohammed kent de sharia nog twee bronnen, of ‘wortels’, zoals de godsdienstonderwijzers zeggen, namelijk de analogie en de consensus. Wat analogie is, is duidelijk: Als wijn verboden is, is port dat ook. Ook consensus wordt als een ‘wortel’ beschouwd omdat het ondenkbaar is dat God zijn gemeente eenstemmig laat dwalen. Als er sprake is van eenstemmigheid, kan er niet tegelijkertijd sprake zijn van dwaling. De sharia is niet gecodificeerd, maar iedereen kan de godsdienstleraren komen vragen hoe het zit. Het antwoord op zo’n vraag heet een fatwa. Degene die een fatwa geeft, wordt een Mufti genoemd.

De islam leert dat de Koran niet in één keer maar geleidelijk aan en in gedeelten geopenbaard is. Dat betekent dat het ene vers ouder is dan het andere. Wanneer er een conflict tussen twee verzen bestaat, heeft het latere vers de voorkeur. In de begintijd van de Koran werd de wijn geprezen; aan het einde verboden (Koran 2:219 en 47:15). Zoals bekend heeft de sharia het verbod overgenomen. In het begin vraagt de Koran om godsdienstvrijheid, nl. voor de aanhangers van Mohammed in Mekka (Koran 109:8). Later geeft de Koran opdracht om wie niet bereid zijn Mohammed als Gezant van God te erkennen, te beoorlogen en te doden behalve als ze zich bij de islam willen aansluiten (bijvoorbeeld 9:5, en omstreeks 164 parallelpassages). De sharia heeft dit gebod tot beoorloging overgenomen.

Het probleem met de sharia is niet dat de concrete rechtsregels van de sharia in strijd zijn met de regels die de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bevat. De regels die de UDHR (1948) geeft, zouden veranderd kunnen worden, zoals dat ook metterdaad gebeurd is in de universele verklaring voor de islamitische mensenrechten, de UIDHR van Parijs 1981, of de Cairo Declaration on Human Rights in Islam van 1990. Het probleem is vooral dat de regels van de sharia niet gemaakt worden door gekozen politici, maar door leden van het gilde van de elkaar coöpterende godsdienstleraren. Ook maken de regels scherp verschil tussen mannen en vrouwen, moslims en anderen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is. Die drie onderscheidingen zijn niet in overeenstemming met de Westerse idealen omtrent de gelijkheid van de mens.

Zowel voor moslims als voor anderen is de sharia het belangrijkste gedeelte van de islam. Anders dan de verdedigers van de islam buitenstaanders willen inprenten, is de sharia een monument van overeenstemming. Gezien de wijze waarop de sharia tot stand is gekomen, is dat niet verwonderlijk. Aan de rafelrandjes van marginale kwesties bestaan meningsverschillen zoals dat in ieder rechtssysteem het geval is. Als zulke verschillen er niet waren, zouden partijen die elkaar voor de rechter willen dagen immers niet beide een advocaat kunnen vinden. Overigens kent de sharia eigenlijk geen advocaten, de gedaagde staat er alleen voor. De klassieke functie van de professionele, rechtsgeleerde raadgever uit het Romeinse recht is in de sharia getransformeerd tot de figuur van de rechtsgeleerde mufti.

Misschien dat er individuele moslims zijn die bijvoorbeeld de islamitische mystiek, het Soefisme, diep in hun hart belangrijker vinden dan de ‘werken der wet’ zoals de islam die voorschrijft. Maar van zulke opvattingen gaat geen invloed uit op het openbare leven of de openbare ruimte. Van de sharia daarentegen wel, zowel in oorlogs- als in vredestijd. De profeet van de islam heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij gekomen is om aan drie zaken een einde te stellen: het teken des kruises, de kruik en de luit.

De voorhoede van de islam maakt dan ook bezwaar tegen het kruis op de mijter van Sinterklaas, of op het overhemd van een Amsterdamse trambestuurder. De Taliban vernietigen muziekinstrumenten in de gebieden die zij veroverd hebben. De Soedanezen in Khartoem hebben grote hoeveelheden prachtige whisky de Nijl in gespoeld. Natuurlijk is voor veel moslims de eis een einde te maken aan kruis, kruik en luit vooral theorie. Maar de buitenwereld weet nooit wanneer de theorie gepraktiseerd zal gaan worden. Dat schept rechtsonzekerheid. Mag ik mijn speelgoedbeertje wel Mohammed noemen? Het antwoord op die vraag kan bepalend zijn voor leven en dood.

Aan het einde van deze brief wil ik graag toch nog even terug naar het geloof (niet de wetten) van de islam, al was het alleen maar omdat er in het Westen veel belang wordt gehecht aan het geloof, zo zelfs dat in Westerse oren de woorden ‘geloof’ en ‘godsdienst’ haast synoniemen zijn. Elke godsdienst kent een geloofsleer, naast een gedragsleer, een systeem van ritueel en een regeling ter uitoefening van het godsdienstig gezag. Het geloof is weliswaar slechts een van de vier wielen van de automobiel, maar we weten allemaal dat je op drie wielen niet rijden kan.

De geloofsbelijdenis van het christendom gaat uitsluitend over het christendom. ‘Ik geloof in God de almachtige vader, schepper van hemel en aarde, en zijn eniggeboren zoon Jezus Christus, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,’ enzovoort. De islamitische geloofsbelijdenis gaat daarentegen niet over de islam maar over de andere godsdiensten, eigenlijk over alle godsdiensten behalve de islam: ‘Er is geen god dan Allah’.

Een geloofsbelijdenis is toch een intiem document dat op intieme momenten te voorschijn wordt gehaald. Niet in het geval van de islam. De islamitische geloofsbelijdenis gaat over anderen, en laat weten dat alles wat anderen geloven, flauwekul is, en apekool. Het is mogelijk dat deze islamitische opvatting juist is, maar onbeleefd en bemoeizuchtig is het toch ook wel. Waarom zo veel vijandschap en agressie jegens anderen, en dat in een document dat toch bedoeld zou moeten zijn om de eigen geloofsleer samen te vatten?

Overigens noemen moslims hun credo niet ‘geloofsbelijdenis’, maar ‘getuigenis’, hetzelfde woord dat bij een rechtbank voor ‘getuigenverklaring’ wordt gebruikt. Dat is misleidend. Het gaat niet om een getuigenis omtrent eigen waarneming en wetenschap, maar om een ongevraagde, afkeurende mening over het geloof van iedereen die geen moslim is. Het is te hopen dat de verwarring die dit woordgebruik zaait, geen invloed heeft op moslims die als getuige bij een rechtbank optreden.

Zeer geachte Lorenzo Favetta: Nogmaals geef ik uitdrukking aan mijn teleurstelling dat ik ondanks onze afspraak geen publicabel artikel zal kunnen leveren. We weten pas weer waar we aan toe zijn nadat de processen tegen de cartoonist Gregorius Nekschot en de genoemde G.W. (overigens een gekozen parlementariër) tot in hoogste instantie gevoerd zijn, en dat kan nog wel even duren. Tot zo lang: Mondjes dicht, en snaveltjes toe.

Hoogachtend,

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/02/de ... -onze.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Manon » Ma Feb 22, 2010 9:33 pm

gaat het proces nu nog door? nu dat de regering gevallen is?

Niet dat het er officieel iets mee te maken zou mogen hebben, maar hier is er ook nog een tweede proces tegen het VB op stapel gezet, maar dat zit dus in de diepvries omdat één van de klagende partijen (de ganse franstalige politiek + één vlaamse partij: SPIRIT) ondertussen de geest heeft gegeven. Er zijn dus onvoldoende klagers heb ik me laten wijsmaken om nog een proces te starten.
Het zou leuk zijn als ze zoiets met GW ook moesten uithalen, maar daar waren nogal heel veel benadeelden geloof ik.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Ma Feb 22, 2010 10:11 pm

Het is niet de regering die Geert Wilders aangeklaagd heeft, maar een stel hamas sjaaltjes zoals René Danen, Els Lucas en nog meer links spul.
Het proces gaat gewoon door.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Ariel » Wo Mar 03, 2010 6:47 pm

Hoeveel respect eist ...

Vraag 146. Hoeveel respect eist een gelovige moslim van moslims en niet-moslims ten opzichte van zijn geloof?

Iedere gelovige vindt dat zijn godsdienst de beste is, en ergert zich aan wie dat niet vindt. Wie vindt dat niet zijn eigen godsdienst de beste is, dient uiteraard zo snel mogelijk over te stappen op de godsdienst die dan volgens hem wél de beste is. Zo is dan weer elke gelovige aanhanger van de godsdienst die hij als de beste beschouwt. De beste godsdienst heeft uiteraard recht op respect. Gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de islam, kunnen snel worden opgevat als teken van gebrek aan respect. De manier waarop de islam wenst dat mensen zich gedragen, is immers niet een opdracht aan alleen moslims, maar aan iedereen. De beslissing om zich niets van de islamitische regels aan te trekken bij het zich kleden of bij het eten of drinken, wijst op de totale afwezigheid van geloof in de prediking van de islam. Zulke beslissingen getuigen dus van gebrek aan respect voor de beste godsdienst die er is.

De Koran zegt in soera 3:110 dat de moslims de 'beste gemeenschap' zijn, geroepen om wat behoorlijk is te gebieden, en wat verwerpelijk is te verbieden. Alleen wie macht heeft, is in de positie om te gebieden en te verbieden. Islamitische wetgeleerden zijn er dan ook meestal van overtuigd dat de islam macht nodig heeft om zijn taak in deze wereld te kunnen vervullen. Wie geen moslim is, denkt daar meestal anders over.

HansJansen


http://hoeiboei.blogspot.com/2010/03/ho ... -eist.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Berichtdoor Mahalingam » Za Mar 13, 2010 3:34 pm

Een korte ontboezeming van Hans over de omstandigheden in de stad waar hij verblijft (= กรุงเทพมหานคร, Krung Thep) trof ik aan bij HoeiBoei.
Ik maak me ernstig zorgen over 0031. Ik zit hier al bijna en half jaar in een Derde Wereldland, en had al snel vastgesteld dat het klimaat en het voedsel erg veel beter waren dan in Nederland, maar goed, dat zijn misschien natuurverschijnselen, dat klimaat dan.
Daarna zag ik dat het openbaar vervoer (metro) beter in elkaar zit. Vervolgens, de stad waar ik nu ben heeft even veel inwoners als heel Nederland, maar de files zijn heel erg veel minder.
Schokkend vond ik dat het grootste warenhuis hier een inpakpapierafdeling heeft die even groot is als de benedenverdieping van de Amsterdamse Bijenkorf. Dat gaat dus alleen over het inpakpapier, over wat er valt in te pakken zullen we maar zwijgen. Dat de opticien beter en moderner is dan in Nederland, OK, kan ik mee leven. Ziekenhuizen in Nederland zijn een vieze armzalige verouderde boel vergeleken bij hiero..
Echt geschokt ben ik sinds vanochtend: hoewel het bij de fitness herkenbaar om dezelfde soort apparaten gaat, is de fitness hier zo veel beter dan ik in Nederland gewend ben, ik ben nu pas echt diep aangeslagen. Tel daar in het nadeel van Nederland bij op: stembusfraude, politieke moorden, censuur, politieke processsen, openbare orde, belastingdruk, dwaze rechterlijke dwalingen als de Schiedammerparkmoord, en het is duidelijk dat 0031 een ernstig probleem heeft.

HansJansen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten