De Koran is overwegend respectloos naar Joden en Christenen

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

De Koran is overwegend respectloos naar Joden en Christenen

Bericht door Iznogoodh »

De Koran kent een aantal verzen die zich met respect uitlaten over Joden en Christenen. Maar bij nog veel meer verzen is dit respect geheel weg en herkennen wij de typische houding van een monotheistisch geloof naar andere religies toe: intolerantie en zwartmakerij. De volgende verzen schetsen een zeer ongunstig beeld van Joden en Christenen en het is dit beeld waarmee Moslims ook worden grootgebracht:

2.120. En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. Zeg: "Voorzeker, Allah's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien gij hun wensen volgt, nadat de kennis tot u is gekomen, zult gij aan Allah Vriend noch Helper hebben.

4.46. Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: " Wij horen en gehoorzamen niet" en "luistert gij, zonder te horen" en "Raainaa", terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen" en "hoort toe" en ,,Kijk ons aan" het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.

4.47. O, mensen van het Boek, gelooft in hetgeen Wij hebben nedergezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals Wij het volk van de Sabbath vervloekten. Allah's gebod zal volbracht worden.

4.48. Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.

4.155. Om hun schending van hun verbond en de verwerping van Allah's tekenen en het ten onrechte doden van de profeten en omdat ze zeggen: "Onze harten zijn gesluierd" - neen, Allah heeft deze wegens hun ongeloof verzegeld, derhalve geloven zij slechts weinig;

4.156. Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria;

4.157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,

4.160. En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van Allah's weg, verboden Wij hen de reine dingen die ben (voordien) waren toegestaan.

5.13. En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen, die goeddoen, lief.

5.14. En met degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.

5.51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

5.59. Zeg: "O, mensen van het Boek, gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is nedergezonden en in hetgeen voordien was nedergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn."

5.64. En de Joden zeggen: "De hand van Allah is gebonden." Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn handen zijn wijd open, Hij geeft, zoals Hij wil. En hetgeen u van uw Heer is nedergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen. En Wij hebben vijandschap en haat onder hen gezaaid tot aan de Dag der Opstanding. Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief.

5.65. Als de mensen van het Boek hadden geloofd en rechtvaardig gehandeld, zouden Wij gewis hun zonden hebben vergeven en hen in tuinen van zaligheid hebben toegelaten.

5.66. En als zij de Torah en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. Onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht.

5.73. Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

5.82. Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn.

9.29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

9.30. En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

10.68. Zij zeggen: "Allah heeft een zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt hier geen gezag over. Zegt gij over Allah wat gij niet weet?

10.68. Zij zeggen: "Allah heeft een zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt hier geen gezag over. Zegt gij over Allah wat gij niet weet?

10.69. Zeg: "Degenen, die over Allah een leugen verzinnen, zullen niet slagen."

10.70. Zij zullen in deze wereld tijdelijk genieten, daarna zal hun terugkeer tot Ons zijn, dan zullen Wij hen een strenge straf doen ondergaan, omdat zij niet geloofden.

16.118. En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben vermeld. En Wij deden hun geen onrecht aan doch zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf.

18.4. En om diegenen te waarschuwen, die zeggen: "Allah heeft Zich een zoon genomen."

18.5. Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin. Erg is het woord, dat uit hun mond komt. Zij zeggen slechts onwaarheid.

61.14. O, gij die gelooft, weest Allah's helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zeide: "Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn Allah's helpers!" Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand en zij werden overwinnaars.
Laatst gewijzigd door Iznogoodh op ma jul 18, 2005 8:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Je neus wordt steeds enger Iznoughond!

"De joden worden mensen genoemd, maar de niet-joden zijn geen mensen. Ze zijn beesten.” Talmud: Baba mezia, 114b

“De Akum (niet-jood) is als een hond. Inderdaad, het schrift leert, dat je de hond meer moet eren dan de niet-jood.” Ereget Raschi Erod. 22 30

“Al heeft god de niet-jood geschapen, blijven zij toch beesten in een menselijke gedaante. Het past een Jood niet om gediend te worden door een beest. Daarom zal hij gediend worden door beesten in menselijke gedaantes.” Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855

"En zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwangere beest.” Coschen hamischpat 405

"De zielen van niet-Joden komen voort uit onreine geesten en worden varkens genoemd." Jalvagina Rubeni gadol 12b

“Al heeft de niet-Jood dezelfde lichaamelijke gedaante als de Jood, zijn zij in vergelijking met de Jood als een aap met een mens.” Schene luchoth haberith, p. 250 b

"Als je eet met een niet-Jood, is het alsof je met een hond eet.” Tosapoth, Jebamoth 94b

“Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeisje heeft die sterft, dan moetje geen spijt betuigen naar de Jood toe. Je moet de Jood vertellen: “God zal je verlies vervangen; alsof iemand zijn runderen of ezels zijn gestorven.” Jore dea 377, 1

“Sexueel gemeenschap met niet-Joden, is als sexueel contact met dieren.” Talmud Sanhedrin 74b

“Het is toegestaan om het lichaam en het leven van een niet-Jood te nemen.” Sepher ikkarim III c 25

"Heb geen medeleven met hun, want het is gezegd: (Deuter. VII, 2): Heb geen genade met hen." Hilkhoth Akum (X, 1)

"De mensen van de aarde zijn afgod-aanbidders, en het staat over hen geschreven geschreven: Laat hun weggevaagd worden van het aardoppervlak." In Zohar (I, 25a)

Sanhedrin 59a: „Goyim vermoorden is als het vermoorden van een wild beest.“

Abodah Zara 26b: „zelfs de beste van de mannen(Goyim) moeten worden vermoord.“

Sanhedrin 59a: „Een goy (man) die in de wetten wrikt is schuldig aan dood.“

Libbre David 37: „Communiceren met een Goy over onze religieuze relaties staat gelijk aan het uitmoorden van alle joden, als de Goyim zou weten wat we leren over hem, zouden ze ons openlijk vermoorden.“

Libbre David 37: „Als een jood wordt gevraagd om wat voor gedeelte dan ook te verklaren van de Rabbijnse boeken, mag hij alleen een valse verklaring geven. Ieder die deze opdracht schaadt zal terechtstaan voor de doodstraf.“

Yebhamoth 11b: „Sexueel kontakt met een meisje is toegestaan als ze de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.“

Schabouth Hag. 6d: „Joden mogen onder ede liegen bij gebruik van uitvluchten.“

Hilkkoth Akum X1: „red geen Goyim als ze in levensgevaar verkeren.“

Hilkkoth Akum X1: „Geen genade voor Goyim.“

Choschen Hamm 388, 15: „Als het kan worden bewezen dat iemand het geld van Israeliers aan een Goyim geeft, dan moet er een oplossing worden gevonden, na voorzichtig besluit, om diegene van de aardbodem te laten verdwijnen.“

Choschen Hamm 266, 1: „Een jood mag alles houden wat hij heeft gevonden dat eerst behoorde aan een Akum (man). Voor diegene die verloren spullen teruggeeft (aan de Goyim) zijn in overtreding van de wet door de groeiende kracht van de overtreders der wet.“

Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Dia 17: „Een Jood moet een vals antwoord geven als een Goyim vraagt of onze boeken iets bevatten wat negatief is betreft hem.“

Baba Necia 114, 6: „De Joden zijn mensen, maar de naties van de wereld zijn geen mensen maar beesten.“

Simeon Haddarsen, fol.56-D: „Als de Messias komt krijgt iedere Jood 2800 slaven.“

Nidrasch Talpioth, p.225-L: „Jehovah kreeerde
de niet-Joden in menselijke vorm zodat de Joden niet gediend hoeven te worden door beesten.
De niet-Jood is consequent een beest in menselijke vorm, en gedoemd de Jood te dienen
Dag en nacht.“

Aboda Sarah 37a: Een Gentile meisje wat drie jaar oud is mag worden verkracht.“

Gad. Shas. 2:2: „Een Jood mag een niet-Joods meisje verkrachten maar mag er niet mee trouwen.“

Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Als een Goy een Goy of een Jood vermoord, dan is hij daar verantwoordelijk voor; maar als een Jood een Goy vermoord, is hij NIET verantwoordelijk.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Het is toegestaan om degene te vermoorden die Joden aanklaagt ten alle tijden. Het is zelfs toegestaan om deze te vermoorden nog voordat ie aangifte heeft gedaan.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Alle bezittingen van andere naties behoren aan de Joodse natie, welke, consequent, ondertiteld is door de macht van overtreders te verhogen.“

Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Hoe het woord ‚roverij‘ te interpreteren. Het is verboden voor een Goy om te stelen, roven, of vrouwelijke slaven te hebben, etc., van een Goy of van een Jood. Maar voor een Jood is dat NIET verboden om dat alles te doen bij een Goy.“

Seph. Jp., 92, 1: „God heeft de Joden de macht gegeven over de bezittingen en bloed van alle Naties.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Als een Jood een man(Goy) in zijn klauwen heeft, mag een andere Jood naar diezelfde man(Goy) gaan, hem geld lenen en hem bedriegen, zodat de man(Goy) geruineerd wordt. De bezittingen van een man(Goy), volgens onze wet, behoren niemand toe, en de eerste Jood die passeert heeft het volste recht het toe te eigenen.“

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Het is verboden om als Jood te drinken van een glas wat door een man(Goy) is aangeraakt, want het glas is door de aanraking van de man(Goy) onrein.“

Als je bovenstaande joodse geschriften leest dan weet je wat de Koran bedoelt
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Maroc_21 schreef:Je neus wordt steeds enger Iznoughond!
Ja en jij begint weer steeds meer te schelden Maroc, argumentatie probleempjes ?

Je zeer toegenegen Unholy !

TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

unholy schreef:
Maroc_21 schreef:Je neus wordt steeds enger Iznoughond!
Ja en jij begint weer steeds meer te schelden Maroc, argumentatie probleempjes ?

Je zeer toegenegen Unholy !
Alsof jij je geweldig netjes gedraagt..
"Een beter wereld begint bij jezelf" , mijn beste Unholy.

TheBrains.

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

TheBrains schreef:Alsof jij je geweldig netjes gedraagt..
"Een beter wereld begint bij jezelf" , mijn beste Unholy.

TheBrains.
Zit wel wat in theBrains, vertel je dat die moordadige moslimterroristen ook, of zit je hier alleen mmar schijnheilig te doen ?

TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

unholy schreef:
TheBrains schreef:Alsof jij je geweldig netjes gedraagt..
"Een beter wereld begint bij jezelf" , mijn beste Unholy.

TheBrains.
Zit wel wat in theBrains, vertel je dat die moordadige moslimterroristen ook, of zit je hier alleen mmar schijnheilig te doen ?
ik heb niets te maken met die moordadige moslimterroristen, noch zal ik dat ooit hebben. Ieder is namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

TheBrians.
Laatst gewijzigd door TheBrains op do jul 28, 2005 8:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

TheBrains schreef:ik heb niets te maken met die moordadige moslimterroristen, noch zal ik dat ooit hebben. Ieder is namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

TheBrians.
Het goedpraten van een ideologie die wereldwijd de rechten van de mens als vuil behandelt, terreur en haat predikt is op z'n minst twijfelachtig....

Mirjem
Berichten: 5
Lid geworden op: za mei 27, 2006 5:21 am
Locatie: Haarlem

Koran en Talmud

Bericht door Mirjem »

Ik heb de stukken van Maroc gelezen. Dat was even schrikken. Ik ben zelfs Joods (van geboorte en niet van geloof!, want geloven daar doe ik niet aan). Ik kende die rare uitspraken uit de Talmud en van rabbijnen helemaal niet. Ik ben gaan zoeken op internet en wat blijkt? Veel Joodse gelovigen praten, net als aanhangers van de Islam, de uitspraken goed. Ze plaatsen ze in de context - die natuurlijk héél anders is dan de context waarin ze door critici worden weergegeven. Of ze waren héél anders bedoeld. Kortom, er wordt nogal wat goedgepraat. Dat je seks mag hebben met meisjes van drie jaar en één dag betekent volgens de uitleggers: 'Heb je seks met een meisje van drie jaar of jonger, dan heeft dat geen consequenties. Je kunt seks met een meisje jonger dan drie jaar vergelijken met iemand in z'n oog prikken.' Gevolg? Een meisje dat misbruikt is voor haar derde, geldt nog gewoon als maagd. Dat zien de uitleggers van deze rare regel dan als gunstig: 'Kijk eens wat aardig, het meisje is nog steeds maagd'. Nou, leuk voor kinderen die 3,5 jaar oud zijn als ze verkracht worden!

Het meest kwalijke vind ik dat zowel aanhangers van deze rare regels uit de Talmud als aanhangers van rare regels uit de Koran zo draaien. Waarom zou je rare regels gunstig uit willen leggen? Dat houdt die rare regels alleen maar in stand. Waarschijnlijk - en dat hoop ik dan maar - zijn zulke idiote uitspraken alleen maar in de Koran of de Talmud terecht gekomen omdat je overal gekken hebt. Het aanhangen van een geloof vrijwaart je nog niet van domheid.

Ik vind dat mensen die een geloof aanhangen niet zo moeten draaien, erken nou gewoon dat er idiote regels bestaan. In alle geloven. Het feit dat er geweldadige regels voorkomen in de Koran, de Talmud en de Bijbel maakt nog niet dat een wrede regel in de Koran minder erg is! Of dat een wrede regel in de Talmud minder erg is. Ze blijven erg, ook als 'hullie' het ook doen. We doen hier immers niet aan wiskunde, waar twee keer negatief een positief oplevert.

Ik vind de regels uit de Talmud zoals in kaart gebracht door Maroc schokkend en rijp om in z'n geheel verworpen te worden. Weg ermee. Hetzelfde geldt voor wrede regels uit de Koran en de Bijbel. We zijn - hopelijk - inmiddels toch verstandig genoeg om in te zien dat van die regels geen hout deugt. Ga ze dus niet goedpraten of zo verdraaien dat het geloof er toch nog gunstig uitspringt ten opzichte van andere geloven. Weg ermee! Ze zijn waarschijnlijk opgeschreven door gevaarlijke gekken!
'Feiten bestaan niet, alleen interpretaties'. Nietzsche

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Natuurlijk zijn die regels opgeschreven door gevaarlijke gekken. Gewoonlijk vanuit het standpunt van een door testosteron beheerste kwiebus. Het probleem is dat ze er een hogere authoriteit bij betrekken die hen dan natuurlijk nog gelijk geeft, én dat die "hogere authoriteit" tot op heden ten dage nog steeds als bestaand beschouwd wordt voor sommigen.

Het voordeel van de bijbel is daarbij dat wordt aanvaard dat die door mensen is geschreven en bijgevolg ook door mensen kan worden geherinterpreteerd, terwijl van de koran wordt aangenomen dat die rechtstreeks werd neergezonden (weliswaar met behulp van Gabriel als eerste mannelijke secretaresse) en bijgevolg non-interpretabel.

Als atheist is het bijzonder moeilijk om je voor te stellen dat er effectief miljarden mensen rondlopen die zulke bullshit dus echt allemaal bewust geloven! Het vergt nochtans slechts een beperkt logisch vermogen en een doorgedreven deductie om in te zien dat de zogenaamd heilige boekjes kant noch wal raken.
Dit wil niet zeggen dat er ook wijze verhalen instaan waar sommigen hun troost en inspiratie uit kunnen putten, maar die troost en inspiratie kan je ook uit andere fictie boeken halen.

Het essay van Etienne Vermeersch: "Waarom de christelijke god niet bestaat" (of "..niet kan bestaan"), gepubliceerd in zijn boekje "Van Antigone tot Dolly" heeft voor mij de schellen van mijn ogen laten vallen. Ik begrijp dus ook niet hoe iemand het bestaan van zijn huidige god (weze het christelijk, islamitisch etc..) kan ontkennen, om zich dan maar te bekeren tot een ander geloof! Als je overtuigd bent dat de ene niet bestaat, dan moét je toch erkennen dat al de rest evenzeer totale fictie is?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Maroc_21 schreef:Als je bovenstaande joodse geschriften leest dan weet je wat de Koran bedoelt
Beste Maroc_21,

Deze redeneerfout staat ook wel bekend als Tu Quoque.
is een begrip uit het Latijn en betekent 'jij ook'.

Het wil zeggen: jij hebt niet het recht me dit te verwijten, want jij doet dat zelf ook. Het is een verwijt van schijnheiligheid.

Voorbeelden:

* "Ja, maar jij..."
* "Dat moet jij nodig zeggen!"
* "Roken is slecht voor de gezondheid. Maar jij hebt vroeger zelf gerookt!"

Het is een drogreden waarmee een inhoudelijke bespreking van het oorspronkelijke argument wordt ontweken. In het voorbeeld "roken is slecht voor de gezondheid" doet het feit dat de spreker zelf gerookt heeft niets af aan het argument.

Het argument wordt wel gebruikt door mensen die van oorlogsmisdaden zijn beschuldigd. Die wijzen er dan op dat het land waar ze terecht staan zich in het verleden evenzeer aan oorlogsmisdaden heeft schuldig gemaakt en dus niet het recht heeft om hen te vervolgen. Een klassiek voorbeeld is het "En jullie lynchen negers!", wat Sovjetpolitici vaak als verweer gaven wanneer de Sovjet-Unie door de Amerikanen beschuldigd werd van mensenrechtenschendingen.

Het tu quoque argument is een vorm van een ad hominem-redenering, die ook wel jijbak genoemd wordt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque
Dit is een drogrede omdat het Iznogood's oorspronkelijke argument niet ontkracht. Bovendien is Iznogoodh helemaal niet Joods dus wat maakt het hem uit of de Talmoed ook kwadelijke regels bevat? zelfs als Tu Quoque slaat dit de plank mis. Bovendien is elk "jij ook" argument een bekentenis anders zou er geen sprake zijn van "ook". Met andere woorden je geeft toe dat de Koran andere monotheïsten niet respecteert. Het aantal vijandige verzen over Joden en Christenen in de Koran is immers groter dan de verzen die als verdraagzaam geinterpreteerd kunnen worden

Ik weet toevallig dat heel veel Talmoedcitaten op het web nep zijn en/of verdraait. Ik betwijfel ten zeerste of jij ooit de Talmoed zelf hebt gelezen. Ik heb dergelijke lijsten vaker op Islamitische sites and NeoNazi sites gezien. Je hebt deze lijst niet zelf samengesteld. Zou je zo vriendelijke willen zijn om je bron eveneens te vermelden? Van welke site heb jij deze lijst?

Hier vandaan misschien?
http://www.radioislam.org/nederlands/St ... lmoed.html

Lees zelf de Engelse vertaling van de Talmoed en geef er dan je eigen mening.
http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jso ... udtoc.html

Als je Herbreeuws kent kun je hier de originele teksten lezen:
http://www.mechon-mamre.org/b/r/r0.htm
http://www.mechon-mamre.org/b/l/l0.htm

Meer informatie:
http://talmud.faithweb.com/
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8815/
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/ ... index.html
http://www.angelfire.com/mt/talmud/

Met vriendelijke groet,

Linda
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op za mei 27, 2006 11:01 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

http://www.radioislam.org/

Deze site doet aan Holocaustontkenning. Het zijn Moslim Neo-nazi's. Ben je het met hun eens Maroc_21?

Mirjem
Berichten: 5
Lid geworden op: za mei 27, 2006 5:21 am
Locatie: Haarlem

Ook op Stormfront

Bericht door Mirjem »

De lijst met uitspraken uit de Talmud komt ook voor op de site van het Sto(r)mfront. Kijk hier:
http://www.stormfront.org/forum/showthr ... ght=talmud

Zo zie je maar dat volkomen idiote uitspraken door andere idioten gebruikt worden als rechtvaardiging. Bah. Dat Stormfront staat sowieso vol met enge uitspraken van enge mensen. En wat maakt ze nou zo eng? Ik denk toch dat het dommigheid is. Op NOVA was niet zo lang geleden een interview te zien met een aantal 'stomfronters'. De uitzending kun je hier bekijken:
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fu ... ge_id=4349

Tja, ik schat het IQ niet hoog in, maar dat maakt ze niet minder gevaarlijk. Misschien en waarschijnlijk zelfs gevaarlijker. Maar ik zou zeggen: oordeel zelf.

En wat holocaust-ontkenners betreft: als het niet zo gevaarlijk zou zijn, dan zou ik er om kunnen lachen. Ik heb zelf op deze wereld welgeteld drie familieleden (met mijzelf erbij dus 4). Stel je toch eens voor dat de holocaust niet waar is. Dan staan er straks ik weet niet hoeveel familieleden voor de deur die roepen: 1 april! Waar mensen het vandaan halen om dat holocaust te ontkennen ... Absurd. Onder andere op het stormfront - maar ook elders - kun je vreemde redeneringen zien waarom de holocaust nooit gebeurd kan zijn. Die redeneringen (soms compleet met hele berekeningen) zijn te verbazingwekkend voor woorden. Zouden die mensen trouwens wel in God geloven? Dan ontkennen ze een geschiedkundig feit, maar geloven in een fictie. Vreemd.

@ Linda. Val Maroc maar niet aan omdat hij de Talmud tegenover de Koran plaatst. Het is een veelvoorkomende reactie, de jij-bak. Ik zou hem liever tot inzicht brengen dat het feit dat er ook Joodse vreemde denkers zijn, het bestaan van Islamitische vreemde denkers niet minder erg maakt. Islamieten passen deze manier van redeneren trouwens opvallend vaak toe (hoewel zij niet de enige zijn). Zo worden lijfstraffen in de Islam goedgepraat omdat in het Westen tot de 18e eeuw ook lijfstraffen waren. Als of dat het minder erg maakt!

@Manon. Je hebt gelijk inderdaad - Mohammedanen gaan er inderdaad van uit dat de Koran door God (Allah) is 'geschreven'. Daarom mogen ze er niet vanaf wijken en is interpretatie moeilijk of verboden. In sommige Islamitische landen staat er zelfs de doodstraf op. Ik was dat verschil tussen Koran, Bijbel en Thora even vergeten. Maar het is waar.
'Feiten bestaan niet, alleen interpretaties'. Nietzsche

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Re: Koran en Talmud

Bericht door gideong »

Mirjem schreef:Het meest kwalijke vind ik dat zowel aanhangers van deze rare regels uit de Talmud als aanhangers van rare regels uit de Koran zo draaien. Waarom zou je rare regels gunstig uit willen leggen? Dat houdt die rare regels alleen maar in stand. Waarschijnlijk - en dat hoop ik dan maar - zijn zulke idiote uitspraken alleen maar in de Koran of de Talmud terecht gekomen omdat je overal gekken hebt. Het aanhangen van een geloof vrijwaart je nog niet van domheid.

Ik vind dat mensen die een geloof aanhangen niet zo moeten draaien, erken nou gewoon dat er idiote regels bestaan. In alle geloven. Het feit dat er geweldadige regels voorkomen in de Koran, de Talmud en de Bijbel maakt nog niet dat een wrede regel in de Koran minder erg is! Of dat een wrede regel in de Talmud minder erg is. Ze blijven erg, ook als 'hullie' het ook doen. We doen hier immers niet aan wiskunde, waar twee keer negatief een positief oplevert.

Ik vind de regels uit de Talmud zoals in kaart gebracht door Maroc schokkend en rijp om in z'n geheel verworpen te worden. Weg ermee. Hetzelfde geldt voor wrede regels uit de Koran en de Bijbel. We zijn - hopelijk - inmiddels toch verstandig genoeg om in te zien dat van die regels geen hout deugt. Ga ze dus niet goedpraten of zo verdraaien dat het geloof er toch nog gunstig uitspringt ten opzichte van andere geloven. Weg ermee! Ze zijn waarschijnlijk opgeschreven door gevaarlijke gekken!
Erg mee eens. Vindt het ook altijd erg storend dat moslims dan gaan uitleggen dat je als christen die oude regels uit deutoronomium dan zou moeten toepassen als christen. Voor mijn part zijn er ooit redenen geweest voor die regels: als ze inhumaan zijn weg ermee. Vind dat zelf helemaal niet moeilijk. Als je wetenschap toepast op religies dan valt bijna alles weg als traditie zonder waarheid. Hopelijk houd je dan een kern van goedheid over. Dat lijkt me ook een goede weg tegen dat onzinnige letterlijke mohammedanisme. Houd je dan wel een kern van goedheid over ?
De boom herken je aan zijn vruchten

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Koran en Talmud

Bericht door Monique »

gideong schreef: Vindt het ook altijd erg storend dat moslims dan gaan uitleggen dat je als christen die oude regels uit deutoronomium dan zou moeten toepassen als christen.
ik denk dat dat "moeten' iets is wat een "goede" dialoog met moslims in de weg staat.
Ik heb de indruk dat het onmogelijk is om een moslim uit te leggen dat "zij" de enigen zijn die alles ofwel "moeten" of bij wie van alles werkelijk "verboden" is met de meest walgelijke "straffen" wanneer je naast de pot piest.

Een atheist "moet" helemaal niets...een christen ook niet.
Dat snappen ze gewoon niet.
Amorele atheistische nitwit

Plaats reactie