Moslim <-> Christen Dialoog

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Moslim <-> Christen Dialoog

Berichtdoor Maroc_21 » Di Jan 03, 2006 3:12 pm

Omdat hier op dit forum nooit inhoudelijk wordt gediscusseerd! Plaats ik hier een intressante discussie tussen twee mensen van verschillende religies! M. staat voor Moslim en C. staat voor Christen! De Atheisten zullen waarschijnlijk niet begrijpen waar die twee het over hebben.


M--> Is Jezus de zoon van God?

C--> Ja. Lees in Matthéus 3:17, wanneer Jezus door Johanens wordt gedoopt: '' En zie een stem uit de hemel zeide: Deze is 'Mijn Zoon , de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb''.

M--> Je moet het woord Zoon niet letterlijk opvatten, omdat vele profeten en gewone mensen in de Bijbel zonen en kinderenvan God worden genoemd. Lees Exodus 4:22

C--> '' Dan zult gijtot Farao zeggen: 'Zo zegt de Here: Israël is Mijn eerstgeboren zoon''.

M--> IN dit vers staat dus dat Jacob (Israël) zijn eerstgeboren zoon is. Lees nu Samuël 7:13-14, of 1 Kronieken 22:10.

C--> '' Die zal m ijn naam een huis bouwen en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer vestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn''.

M--> Het zal je verwarren als je nu Jeremia 31:9 leest: '' Want Ik ben Israel tot een vader, en Efraïm , die is mijn erstgeborene.'' In Exodus 4:22 wordt Israël ook de eerstgeborene genoemd. Wie is nu de echte eerstgeborene Israël of Efraïn? Gewone mensen kunnen kinderen van God genoemd worden;lees Deuteronomium 14:1

C--> '' Gij zijt kinderen van der here , uw God...''

M--> Gewonen mensen kunnen ook eerstegborene worden genoemd; lees Romeinen 8:29.

C--> '' Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen..'

M--> Als ze allemaal eerstgeborene zijn , wat is Jesuz dan?

C--> HIj alleen is de eniggeboren zoon van God

M--> Lang voordat Jesuz geboren werd zei God tegen David (psalm 2:7);'' Ik wil gewagen van het besluit des heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.'' Dus David is ook Gods verwekte zoon. De betekenis van Zoon van God wordt niet letteriljk bedoeld maar figuurlijk: Iederen die geliefd is bij God wordt in de Bijbel Zijn zoon g enoemd. Jesuz zei ook dat God niet alleen zijn Vader was maar ook jullie Vader (Matthéüs 5:45,48 )

C--> ''Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader....'' en '' Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.''

M--> Je ziet dus dat in vele passages in de Bijbel 'Zoon van God'liefde, genegenheid en nabijheid' tot God betekent. Het is niet alleen op Jesuz van toepassing. je leest over zonen en dochters in de Bijbel (2 Corinthiërs 6:18 ): '' en Ik zal u aannemen , en Ik zal u tot Vader zijn en hij zult Mij tot zonenen dochteren zijn, zegt de Heren , de Almachtige.'' FGezien deze en andere passages inde Bijbel is er geen reden waarom Jesuz als Zoon van God zou worden beschouwd in een letterlijke of ongeëvenaarde betekenis.

C--> Maar hij heeft geen vader, daarom is hij de Zoon van God

M--> Maar waarom beschouw je Adam ook niet als de Zoon van God? Hij had geen vader en geen moeder en wordt ook de Zoon van God genoemd in Lucas 3:38: '' 'Seth.. de zoon van Adam , de zoon van God.'' Lees Hebreeën 7:3

C--> '' ..zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en , aan de Zoon van God gelijksgesteld, blijft hij priester voor altoos.''

M--> Wie is hij? Het antwoord lezen we in Hebreeën 7:1
'' want deze Melchizédek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na ghet verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende..''

C--> Hoe zou je Jesuz dan noemen?

M--> Wij moslinms noemen hem Jezus, zoon van Meryem maria).

C--> NIemand zal dit ontkennen.

M--> Ja, dit is eenvoudig en niemand zal dit ontkennen. Jezus noemde zichzelf 'Zoon van de mensen'en weigerde Zoon van God te worden genoemd. Lees Lucas 4:41

C-->'' Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: ij zijt de Zoon van God. En Hij ebstrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat ze wisreb dar HIj de Christus was.''

M--> Het is dus duidelijk dat hij weigerde 'Zoon van God' genoemd te worden. Hij weigerde nogmaals in Lucas 9: 20-21 en vermaande hen.

C--> Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoorde en zeide: De Christus Gods. En Hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen''

C--> Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoorde en zeide: De Christus Gods. En Hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen''

M --> Jezus, de verwachte Messias, een profeet, werd van onderwijzer tot Zoon van God, tot Heer, en uiteindelijk als God zelf beschouwd. Lees Johannes 3:2..''.. deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij wete dat Gij van God gekome zijt als leraar...'', en Johannes 6:14: '' Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had zeiden zij: '' Deze is waarlijk de profeet , die in de wereld komen zou.'' Jesuz wordt ook een profeet genoemd in JOhannes 7:40, Matthéüs 21:11 en Lucas 7:16 en 24:19. Handelingen 9:20:.. '' dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jesuz de Zoon van God is.'' (We kunnen uit deze versregel concluderen dat de eerste christenen nog synagogen gebruikten, maar later , toen het schristendom afdwaalde van de oorspronkelijke leringenvan Jezus werden er kerken gesticht. Paulus, Barnabas en de heidenen werden uit de synagogen verwijderd, omdat zij werden beschuldigd van godslastering en ontheiliging. Zie handelingen13:50, 17:18 en 21:2. In Lucas 2:11 lezen we:'' Uw is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.'' En in Johannes 1:1 kunnen we zien dat Jezus door God Zelf was opgenomen. '' In de begine was het Woord en het Woord was bij God. en het Woord was God.''
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Di Jan 03, 2006 11:26 pm

De Atheisten zullen waarschijnlijk niet begrijpen waar die twee het over hebben.

Je hebt helemaal gelijk....het is allemaal koeterwaals voor mij.. :wink:

Maar...ik heb wel een bijbel :!:
Ok, hij is uit 1851, dus niet te lezen....lijkt wel spijkerschrift.. 8)
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74976
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Wo Jan 04, 2006 1:01 am

Ik moet zeggen Maroc, dat ik vaak het zelfde gevoel heb als jij.
Ik vind ook dat sommige moslims weinig inhoudelijk een discussie voeren.
Ook jij kopieert vaak zouteloos artikelen en gaat niet of onvoldoende in op een vraag.
Hoog waarschijnlijk is je laatste bijdrage ook gepikt van een andere site.
Ik wil je uitnodigen om eens een kijkje te nemen op FFI International.
Je bent daar van harte welkom. Misschien vind je daar mensen die meer op jouw niveau discussiëren.


http://www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=11723


Maar eerst wil ik je een klein voorproefje geven.
Dit zijn voorbeelden die ik gepikt hebt van FFI international.
O. Staat voor ongelovige.
M. Staat voor Moslim.

O. Mohammed is naar mijn inziens een pedofiel.

M. Nee, hij was getrouwd met Aisha.

O. Maar dat kind was pas 9 toen hij seks met haar had.

M. Nee, ze was geen kind. Ze was een puber en al rijp voor het huwelijk.

O. Volgens mij is een kind van 9 jaar nog niet toe aan seks.

M. In die tijd was het heel gewoon om vroeg te trouwen.

O. Mohammed was een slecht mens. Hij had nooit met een kind moeten trouwen. Hij was trouwens 54 jaar toen hij met Aisha trouwde.

M. Het huwelijk is een deugd en niet slecht.

O. Ze was nog een kind verdorie. Ze speelde nog met poppen.

M. In de bijbel staat dat Joden vroeger ook heel jong trouwden.

O. Ik dacht dat moslims de bijbel een corrupt boek vinden. Waarom gebruik je de bijbel als referentie?

M. Sommige dingen uit de bijbel zijn wel waar.

M. Arabieren zijn heel trouwens heel gastvrij.

O. Je kunt zeggen wat je wil, maar Mohammed was een vieze oude man.

M. Nee, Mohammed (vzmh) was geen vieze oude man. Hij was een man, net zo als ik. Ik vind het zo gek dat ongelovige zo geobsedeerd zijn door het feit dat de profeet ( vzmh) met een 9 jarig meisje getrouwd is. Dit was heel gewoon in die tijd, Jullie zijn ziek en gek. Ik weet dat er veel geile freaks zijn op deze aarde die niet de waarheid onder ogen durven te zien. Gebruik je verstand eens een keer. Denk aan iets anders viezeriken. Het feit bestaat dat meer dan een miljoen Moslims dit huwelijk heel normaal vinden. Jullie hebben seksuele fantasieën, daarom beginnen jullie steeds over aisha. Jullie zijn de pedofielen.

O. Denk jij nou echt dat een profeet van God seks behoort te hebben met een kind van 9 jaar? Is dit goed gedrag voor een profeet van God.

M. Hij had daar zijn eigen reden voor freak. Trouwens, Hij had 11 vrouwen, en maar 1 vrouw was jonger dan 18. Vuilak.
Ik stop met deze discussie . Ik heb gewonnen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: Do Nov 24, 2005 12:01 pm

Berichtdoor Affie » Wo Jan 04, 2006 11:56 am

Jammer van deze moslim dat hij de ahadith niet in twijfel heeft genomen.

In de ahadith staat ook dat de profeet de sexuele drang aankon ter grootte van wel 30 mannen bijelkaar. uhm.

En men vertrouwd de ahadith nog.

IN de Koran staatheel duidelijk dat men pas mag trouwen wanneer zij er lichamelijk en geestelijk klaar voor zijn.

Ondanks dat er nog in beginjaren van 1900 vrouwen al huwden voor hun 14de levensjaar zal een leeftijd van 9 jaar wel heel jong zijn. Ondanks dat meisjes van 9 ook al kunnen menstrueren vraag ik me af of ze wel en huishouding kunnen runnen.

Daarbij komt nog eens kijken dat de ahadith zelf behoorlijk teegnstrijdig is omtrent de leeftijd van Aisha.

Dus ja als ongelovige kun je hierom de profeet een pedofiel noemen.

En ja in deze tijd zou de leeftijdverschil inderdaad aangeven dat het hier een pedofiel betreft.

Maar om heel eerlijk te zijn denk ik dat het Aisha verhaal niet klopt.

1. Aisha was "zeer" geïnteresseerd in de profeet en zijn profeetschap.
2. Als klein kind leefde ze al samen met de profeet en zijn vrouwen. Niet als vrouw maar als inwonende kind. Was vroeger heel normaal.
3. Aisha was misschien door haar obsessie beland in haar eigen wereldje waar ze als kind getrouwd was met de profeet.
4. Een aantal ahadith omtrent de menstruatie die zijn verteld door Aisha bevatten ook tegenstrijdigheden. In hoeverre kloppen haar overleveringen wel.
5. hoe was de geestegesteldheid van Aisha?

maar ja allemaal heel onsamenhangend geen zin om er iets moois van te maken.

O ja nog de beste wensen voor een ieder die dit leest.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Wo Jan 04, 2006 12:35 pm

Zoals jij het voorstelt was het natuurlijk die geile 6-jarige die persé op haar negende met haar profeet in bed wou duikelen. Net zoals verkrachte meisjes er in feite ook zelf om vragen.

In de meeste Sahih hadith wordt er helemaal geen twijfel gelaten over de leeftijd van Aisha toen hij het huwelijk consummeerde.

En natuurlijk kon ze het huishouden niet doen, daarvoor had hij reeds die "oude" gehuwd na de dood van Kahidjah: mohammed's 2de vrouw was van middelbare leeftijd en zorgde voor zijn - toen nog in leven zijnde - kinderen. Aisha woonde trouwens al vanaf haar zesde bij haar toekomstige minnaar. Het kind haar haar viel wel uit, maar dat zal door het grote jolijt geweest zijn dat ze haar eigen moeder niet meer zag. Enfin, ze is dan toch nog een tijdje terug naar haar mama mogen gaan, tot haar haar terug gegroeid was. En toen vond de profeet het tijd om haar even in te wijden in de vleselijke geneugten van het huwelijk.

De profeet in al zijn goedertierendheid had het trouwens vooral voor jonge meisjes. Ook bij zijn latere vrouwen waren er een stuk of drie die niet ouder waren dan 17-18, terwijl hijzelf ondertussen toch al de gezegende leeftijd van een jonge zestiger had. Maar uiteraard offerde de profeet zich gewoon op om deze weduwen van straat te halen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: Za Okt 29, 2005 11:05 pm

Berichtdoor gideong » Wo Jan 04, 2006 11:24 pm

Ha Maroc, een christen (volger van Jezus)- mohammedaan (volger van mohammed) discussie:

moh: de koran is letterlijk het boek van god

chr: de koran is niet het woord van god
De boom herken je aan zijn vruchten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74976
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Do Jan 05, 2006 12:22 am

Affie schreef:Jammer van deze moslim dat hij de ahadith niet in twijfel heeft genomen.

In de ahadith staat ook dat de profeet de sexuele drang aankon ter grootte van wel 30 mannen bijelkaar. uhm.

En men vertrouwd de ahadith nog.

IN de Koran staatheel duidelijk dat men pas mag trouwen wanneer zij er lichamelijk en geestelijk klaar voor zijn.

Ondanks dat er nog in beginjaren van 1900 vrouwen al huwden voor hun 14de levensjaar zal een leeftijd van 9 jaar wel heel jong zijn. Ondanks dat meisjes van 9 ook al kunnen menstrueren vraag ik me af of ze wel en huishouding kunnen runnen.

Daarbij komt nog eens kijken dat de ahadith zelf behoorlijk teegnstrijdig is omtrent de leeftijd van Aisha.

Dus ja als ongelovige kun je hierom de profeet een pedofiel noemen.

En ja in deze tijd zou de leeftijdverschil inderdaad aangeven dat het hier een pedofiel betreft.

Maar om heel eerlijk te zijn denk ik dat het Aisha verhaal niet klopt.

1. Aisha was "zeer" geïnteresseerd in de profeet en zijn profeetschap.
2. Als klein kind leefde ze al samen met de profeet en zijn vrouwen. Niet als vrouw maar als inwonende kind. Was vroeger heel normaal.
3. Aisha was misschien door haar obsessie beland in haar eigen wereldje waar ze als kind getrouwd was met de profeet.
4. Een aantal ahadith omtrent de menstruatie die zijn verteld door Aisha bevatten ook tegenstrijdigheden. In hoeverre kloppen haar overleveringen wel.
5. hoe was de geestegesteldheid van Aisha?

maar ja allemaal heel onsamenhangend geen zin om er iets moois van te maken.

O ja nog de beste wensen voor een ieder die dit leest.


Aisha was 6 toen ze met Mohammed trouwde Affie. en 9 jaar toen hij seks met haar had, en Mohammed was een oude man van meer dan 50 jaar.

Narrated 'Ursa:
The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death). (Sahih Bukhari 7.88)


Dit moet toch ieder normaal mens met afschuw vervullen.
Het maakt het nog erger dat Mohammed het voorbeeld is voor Moslims.
Hij was tenslotte de profeet van Allah. Je zou aannemen dat jij het goede voorbeeld had moeten geven.
Omdat hij een jong kind van 6 jaar tot vrouw nam, volgen Moslims nu zijn voorbeeld.

Ben jij een Koranische moslims Affie?

Ik wens jou ook een heel gelukkig nieuw jaar toe.

Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Berichtdoor Iznogoodh » Do Jan 05, 2006 2:01 am

Ariel schreef:Ik moet zeggen Maroc, dat ik vaak het zelfde gevoel heb als jij.
Ik vind ook dat sommige moslims weinig inhoudelijk een discussie voeren.
Ook jij kopieert vaak zouteloos artikelen en gaat niet of onvoldoende in op een vraag.

Dat is het probleem van Maroc21. Het ontbeert hem aan oorspronkelijkheid.

Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Vr Jan 06, 2006 4:59 pm

Voor degene die zich wil verdiepen in de Islam, liefde en seksualiteit hier is de verlossing:


Islam, liefde en seksualiteit

Abdulwahid van Bommel
religie
paperback
288 blz
isbn 9054600314
bulaaq
€ 19,90

Afbeelding
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: Za Okt 29, 2005 11:05 pm

Berichtdoor gideong » Zo Jan 08, 2006 12:26 am

Wat ik heb begrepen is dat meneer van Bommel zijn best doet om zo positief mogelijk met het mohammedanisme om te gaan. Niets op tegen natuurlijk, zolang het eindresultaat is dat ieder mens vrij mag kiezen wat zijn sexuele geaardheid en activiteiten zijn. Zolang mensen niet op jeugdige leeftijd aan hun geslachtsorganen verminkt worden. Zolang niemand tot huwelijken gedwongen wordt. Zolang ieder vrij en openlijk wel of niet in een god geloven mag en kan.

Vindt hij dat ? En is dat dan volgens je "geleerden"en "broeders" geen ketterij ?
De boom herken je aan zijn vruchten


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast