De God Die Nooit Bestond

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gewoon niet joods
Berichten: 9
Lid geworden op: Wo Dec 13, 2006 10:40 pm
Locatie: noord-holland
Contact:

De God Die Nooit Bestond

Berichtdoor Gewoon niet joods » Wo Dec 13, 2006 11:14 pm

TWEE REDENEN

Hij heeft twee redenen gegeven om te bewijzen dat Jezus (vrede zij met hem) God is, namelijk:

(1) “Wanneer wij zeggen dat Jezus een godheid is, dan bedoelen wij niet dat hij de Vader is. Hij is één met de Vader, en deelt daarom Zijn Aard en Eigenschappen.”

(2) “Hij is in elk aspect hetzelfde als de Vader maar is zelf niet de Vader.”

Samenvattend is volgens hem Jezus God, omdat hij de Eigenschappen van God heeft en in elk aspect hetzelfde is als God. De twee redenen die hij geeft, die zogenaamd de goddelijkheid van Jezus moeten bewijzen zijn zo kinderlijk dat het meer dan genoeg zegt over zijn opleiding.

We zullen meerdere citaten uit de Bijbel geven die bewijzen dat Jezus de Eigenschappen van God niet deelt, en dat hij ook niet in elk aspect hetzelfde is als God. Dit bewijst, dat hij dus nooit God had kunnen zijn. We geven in dit boek de citaten zonder commentaar omdat de Bijbel voor zichzelf spreekt. Om te zeggen dat Jezus God is of een zoon van God is niet alleen een bespotting van Goddelijkheid, maar ook godslastering van de laagste rang, en een belediging van het menselijk intellect! (Opmerking; tenzij anders vermeld staat worden alle citaten gehaald uit de Statenvertaling. In de paragrafen hebben we de naam van Jezus vervangen door “God” tussen aanhalingstekens om de belachelijkheid te laten zien van het idee dat Jezus de zoon van god zou zijn en jezus de God zou zijn.)


De Geboorte van “God”

“God” is geschapen uit het zaad van David: “Aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,” (Romeinen, 1:3)

“God” was de vrucht uit lendenen van David: “Daar hij nu een Profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten.” (Handelingen, 2:30)

De voorouders van “God”: “Geslachtsregister van Jezus, den zoon van David, den zoon van Abraham.” (Mattheus, 1:1)

Het geslacht van “God”: “En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij hem moesten besnijden, ontving hij ook den naam Jezus…” (Lucas, 2:21)

Maria droeg en baarde “God”: Maria droeg Jezus zoals elke andere vrouw een kind draagt: “…dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou” (Lucas, 2:6) dit duidt aan dat zij alle normale fases van zwangerschap doorging. Ook was de geboorte niet anders dan die van andere zwangere vrouwen: “En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” (Openbaringen, 12:2)

“God” Zoog de Borsten van een Vrouw: “En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide: Zalig de schoot die gedragen heeft, en de borsten die hij hebt gezogen” (Lucas, 11:27)

Het Geboorteland van “God”: “Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, [gelegen] in Judea, in de dagen van den koning Herodes...” (Mattheus, 2:1)

Het Beroep van “God”: “Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria…” (Marcus, 6:3), “Is deze niet de zoon des timmermans?..” (Mattheus, 13:55)

Het Vervoer van “God”: “Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt [tot] u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende [ezelin].” (Mattheus, 21:5) ”En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is” (Johannes, 12:14)

Het Eten en Drinken van “God”: “De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een mens, (die) een vraat en wijnzuiper (is), een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.” (Mattheus, 11:19; zie ook Lucas, 7:34)

De Armoede van “God”: “En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des Mensen heeft niet, waar hij het hoofd nederlegge” (Mattheus, 8:20)

De Schamele Bezittingen van “God”: “Schoenen van Jezus” (Lucas, 3:16), “Het gewaad en de jas van Jezus” (Johannes, 19:23)

“God” Was een Gelovige Jood: “En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.” (Marcus, 1:35)

“God” Was een Trouw Persoon: Jezus was een goede burger, hij was trouw aan Caesar. Hij zei: “…Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.” (Mattheus, 22:21) En volgens Mattheus, 17:24-27 betaalde hij zijn belasting op tijd.

De Ontwikkeling van “God”

Geestelijke ontwikkeling van “God”: “En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.” (Lucas, 2:40)

Mentale, Fysikie en Morele Ontwikkeling van “God”: “En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.” (Lucas, 2:52)

“God” Was 12 Jaar Oud Toen zijn Ouders hem Naar Jeruzalem Meenamen: “En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van Pascha. En toen hij twaalf jaren [oud] geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag.” (Lucas, 2:41-42)

De Machteloze “God” (Jezus) zei: “Ik kan van mijzelven niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig; want ik

zoek niet mijn wil, maar den wil des Vaders, Die mij gezonden heeft.” (Johannes, 5:30)

“God” Had geen Kennis van het Laatste Uur: Jezus zei: “Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de zoon, dan de Vader.” (Marcus, 13:32)

“God” had geen Kennis van het Seizoen: “En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging hij [om te zien], of hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.” (Marcus, 11:12-13)

“God” Was Analfabeet: “Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in den tempel, en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft?” (Johannes, 7:14-15)

“God” Leerde van Ervaringen: “Hoewel hij de zoon was, [nochtans] gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen hij heeft geleden.” (Hebreers, 5:8)

De Familie van “God”

“God” Was de zoon van Jozef: “Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben [dien] gevonden, van welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, [namelijk] Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.” (Johannes, 1:45)

De Broers en Zwagers van “God”: “En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar [komt] dezen die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? en is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan dezen dit alles?” (Mattheus, 13:54-56)

De Racistische “God”

“God” Was een Jood Behorende tot een Stam: “…de Leeuw, die uit den stam van Juda is…” (Openbaringen, 5:5)

“God” Kwam Alleen voor de Joden: “Maar hij, antwoordende, zeide: ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.” (Mattheus, 15:24)

Discriminatie van “God”: “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in [enige] stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.” (Mattheus, 10:5-6)

Volgens “God” zijn niet-Joden Honden: “Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens [voor] te werpen.” (Mattheus, 15:26)

Het Koninkrijk van “God”: “En hij (Jezus) zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en zijns Koninkrijks zal geen einde zijn” (Lucas, 1:33)

De Bijnamen van “God”: “De Koning der Joden” (Mattheus, 2:2), “De Koning Israels” (Johannes, 1:49; 12:13)

De Gewelddadige “God”

De Methode van de Sterke-Arm van “God”: “En gegaan zijnde in den tempel, begon hij uit te drijven degenen, die daarin verkochten en kochten,” (Lucas, 19:45). “En het Pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars [daar] zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte hij uit, en keerde de tafelen om.” (Johannes, 2:13-15)

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

De “God” Op de Vlucht

“God” Werd Bang: “En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden.” (Johannes, 7:1)

“God” Liep Rond met Angst voor de Joden: “Van dien dag dan af beraadslaagden zij te zamen, dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad, genaamd Efraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen.” (Johannes, 11:53-54)

“God” Lichtte zijn Hielen: “Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.” (Johannes, 10:39)

“God” Vluchtte Weg: “Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij.” (Johannes, 8:59)

Een “God” Anders dan de Ware God

Een Hongerige “God”: “En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem.” (Mattheus, 21:18), “En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde hem” (Marcus, 11:12)

Een Dorstige “God”: “Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst.” (Johannes, 19:28)

Een Slaperige “God”: “… alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch hij sliep.” (Mattheus, 8:24), “En als zij voeren, viel hij in slaap…” (Lucas, 8:23), “En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen…” (Marcus, 4:38)

Een Vermoeide “God”: “En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure.” (Johannes, 4:6)

Een Ontroerde “God”: “Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, [ook] wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;” (Johannes, 11:33), “Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.” (Johannes, 11:38)

Een Huilende “God”: “Jezus weende.” (Johannes, 11:35)

A Verdrietige “God”: “Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij.” (Mattheus, 26:38)

Een Hysterische “God”: “En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden.” (Marcus, 14:33)

Een Zwakke “God”: “En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte.” (Lucas, 22:43)

“God” Werd in Verzoeking Gebracht

De Duivel Bracht “God” 40 Dagen in Verzoeking: “En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.” (Marcus, 1:12-13)

De Duivel Bracht “God” Voortdurend in Verzoeking: “En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd (seizoen).” (Lucas, 4:13)

Zoals de Zondigen Werd “God” in Alles Gestest: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die (Jezus) in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde.” (Hebreers, 4:15)

De Ware God kan niet in Verzoeking Worden Gebracht: “Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.” (James, 1:13)

Alleen de Mens wordt Beproefd met Kwaad: “Maar een ieder wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.” (James, 1:14)


De Missie van “God”

De “God” die Berouw Toonde: In het boek van Mattheus lezen we dat voordat Jezus begon met zijn missie, hij gedoopt werd door Johannes de Doper (Mattheus, 3:13), wat volgens Mattheus 3:6 het bekennen van zondes symboliseert, en het berouw tonen voor deze zondes (Mattheus, 3:11).

“God” is niet Gekomen om de Zondaars te Redden: “En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem [waren], met de twaalven, naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen; Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.” (Marcus, 4:10-12)

De Arrestatie Van “God”

Een Vriend Verried de geheime Schuilplaats van “God”: (Johannes, 18:2-3)

“God” Werd Gearresteerd, Geboeid en Meegenomen: “De bende dan, en de overste over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk, en bonden hem; en leidden hem henen...” (Johannes, 18:12-13)

“God” Werd Vernederd: “En de mannen, die Jezus hielden, bespotten hem, en sloegen [hem]. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht, en vraagden hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die u geslagen heeft?.” (Lucas, 22:63-64). “Toen spogen zij in zijn aangezicht, en sloegen hem met vuisten.” (Mattheus, 26:67)

“God” Was Hulpeloos: “En als Hij dit zeide, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien wel, waarom slaat gij Mij?” (Johannes, 18:22-23)

“God” Werd ter Dood Veroordeeld: ” Gij hebt de [gods] lastering gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden hem, des doods schuldig te zijn.” (Marcus, 14:64). “Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: hij is des doods schuldig.” (Mattheus, 26:66)

De Domme en Handelbare “God”: “En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk

een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open.” (Handelingen, 8:32)

Het Zogenaamde Einde van “God”

De Stervende “God”: "En Jezus, een grote stem van [zich] gegeven hebbende, gaf den geest." (Marcus, 15:37)

De “God” Die Zogenaamd Dood Was: "De Christus stierf" (Romeinen, 5:6). En we lezen; "Hij was dood". (Johannes, 19:33)

Het Zogenaamde Lijk van “God”: “Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat [hem] het lichaam gegeven zou worden.” (Matteus, 27:58)

Het Doodskleed van “God”: “En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.” (Mattheus, 27:59)

De Overleden en Betreurde “God”: “Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig..” (Lucas, 23:47)


NASCHRIFT

Volgens de zelf-aangewezen gezant van Christus, is Jezus God omdat;

(1) Hij één is met de Vader, en daarom Zijn Aard en Eigenschappen deelt.

(2) Hij in elk aspect hetzelfde is als de Vader maar zelf niet de Vader is.

Maar als we kijken naar de citaten uit de Bijbel die we boven gegeven hebben blijkt dat Jezus niet de Eigenschappen van God deelt, en dat hij ook niet in elk aspect hetzelfde is als God. Hij is daarom dus absoluut NIET God! De rest van het verhaal ligt nu bij de Christen. Of hij moet de Bijbel gaan tegenspreken en op een of andere manier moeten bewijzen dat Jezus God was, of hij moet schoorvoetend toegeven dat hij een polytheïst is (Iemand die gelooft in meerdere goden).

Met alle trucjes en verbaal gegoochel die hij heeft geleerd in zijn beroep als advocaat zal hij er nooit in slagen om te bewijzen dat Jezus God is!

Hij en zijn volgelingen zullen er nooit in slagen om de Muslims ervan te overtuigen dat Jezus ook maar iets anders was dan een gewone man en een groot Profeet van God, gezonden naar het Huis van Israel met het goede nieuws van de aanvang van het nieuwe koninkrijk van God. Deze voorspelling werd vervuld met de komst van de Heilige profeet Muhammad, Sallal-Lahoe Alaihi Wassalam!

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Wo Dec 13, 2006 11:21 pm

Dit is een geplakte tekst.

Bron:
www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/g ... estond.doc

Als je andermans werk plakt dan dien je de bron te vermelden. Anders pleeg je plagiaat.

Jezus (vrede zij met hem)

Dit is een typische Moslimformulering. Joden gebruiken deze niet. Zij erkennen Jezus niet als profeet.

Ik betwijfel ten zeerste of jij wel Joods bent. Er zijn voldoende teksten op het internet te vinden die toelichten waarom Joden niet geloven dat Jezus de zoon van God en de Messias is. Een Jood heeft geen reden om een Moslimtekst te plakken.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Dec 13, 2006 11:25 pm

Hahahahahah Gewoon_joods is door de mand gevallen. En dat al na twee posts.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Wo Dec 13, 2006 11:33 pm

Jezus is de zoon van God. De erfgenaam en filosofische verderzetting van de Joodse geschiedenis en God, om deze bereikbaar te maken voor de hele mensheid. God voorziet voor de mensheid ogenblikken van verlichting (Heilige Geest) zodat de leer mee evolueert.
De Joodse God was enkel voor de Joden. Deze Joden bekeerden andere volkeren niet.
De Muslimgod is regressie. Is zich terug baseren op de Joodse God. Dit is tegen evolutie. Dit is een valse God.
De Joodse God geeft in de geschiedenis van het Joodse volk, de mogelijkheid om met deze God over moraal te discussieren, de God zelf met zijn eigen voorgeschreven wetten in vraag te stellen. (oa Het boek Job: Als er 50 onschuldigen zijn, kunt gij dan de stad vernietigen?) Dit systeem stelt het Joodse volk in staat van de overgeleverde inzichten mee te laten evolueren.
De Muslimgod kent deze moerele vraagstelling niet. Teken dat zijn regressie een erge terugval is.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Wo Dec 13, 2006 11:38 pm

Overigens is bovenstaande tekst goed weerlegd. Zie http://answering-islam.org/Dutch/index.htm
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Berichtdoor Navane » Do Dec 14, 2006 9:33 am

Ook de manier van redeneren is typisch islamitisch. Logisch en magisch denken rollen kriskras over elkaar heen. Eerst wordt het doel bepaald, dan worden er wat zinnetjes bijgehaald die precies zo worden uitgelegd dat het in het doel past. ZOnder zich af te vragen wat de interne logica is en wat de opbouw van het geheel is. Plichtmatig opdreunen van pseudo-logica. Kortom wat ze hebben geleerd toen ze de koran erin moesten stampen.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 10:19 am

Wat Bedoelt Jezus hier mee want het staat wel in de bijbel En je moet me niet verwijzen naar sites knip en plak werk kunt me aub en antwoord gevenen waarom de eene beweert dat jezus voor vrede is gekomen terwijl jezus zelf in de bijbel zegt ik ben voor het zwaar gekomen??

De Gewelddadige “God”

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Do Dec 14, 2006 10:23 am

Super-Geduldt schreef:Wat Bedoelt Jezus hier mee want het staat wel in de bijbel En je moet me niet verwijzen naar sites knip en plak werk kunt me aub en antwoord gevenen waarom de eene beweert dat jezus voor vrede is gekomen terwijl jezus zelf in de bijbel zegt ik ben voor het zwaar gekomen??

De Gewelddadige “God”

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

VOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Normaal stellen we ons eerst eens voor en daarna gaan we in discussie.
Dat heet opvoeding. Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

Lood heeft je een keurige link gegeven waar zijn antwoord staat. als je dat niet bevalt vraag je dat op een normale toon.

Met vr.gr.

Thomas
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 10:35 am

Thomas schreef:
Super-Geduldt schreef:Wat Bedoelt Jezus hier mee want het staat wel in de bijbel En je moet me niet verwijzen naar sites knip en plak werk kunt me aub en antwoord gevenen waarom de eene beweert dat jezus voor vrede is gekomen terwijl jezus zelf in de bijbel zegt ik ben voor het zwaar gekomen??

De Gewelddadige “God”

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

VOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Normaal stellen we ons eerst eens voor en daarna gaan we in discussie.
Dat heet opvoeding. Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

Lood heeft je een keurige link gegeven waar zijn antwoord staat. als je dat niet bevalt vraag je dat op een normale toon.

Met vr.gr.

ThomasVOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

is dat regel 1 van de - beleefheidsregels
----------------------------------------------------------------------------------
nou ik heb en mond ja maar die link geeft te weinig informatie vindt ik

Ged- profiel

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 10:39 am

ik heb het gelezen van gewoon_joods en op die link die je me hebt gegeven wordt niet alle die vragen beantwoord ik zal graag alle antwoorden willen krijgen heb nu wel en heel andere beeld Van jezus

http://answering-islam.org/Dutch/index.htm

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Do Dec 14, 2006 10:51 am

Super-Geduldt schreef:
Thomas schreef:
Super-Geduldt schreef:Wat Bedoelt Jezus hier mee want het staat wel in de bijbel En je moet me niet verwijzen naar sites knip en plak werk kunt me aub en antwoord gevenen waarom de eene beweert dat jezus voor vrede is gekomen terwijl jezus zelf in de bijbel zegt ik ben voor het zwaar gekomen??

De Gewelddadige “God”

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

VOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Normaal stellen we ons eerst eens voor en daarna gaan we in discussie.
Dat heet opvoeding. Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

Lood heeft je een keurige link gegeven waar zijn antwoord staat. als je dat niet bevalt vraag je dat op een normale toon.

Met vr.gr.

ThomasVOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

is dat regel 1 van de - beleefheidsregels
----------------------------------------------------------------------------------
nou ik heb en mond ja maar die link geeft te weinig informatie vindt ik

Ged- profiel

Ok. Ik geeft toe dat ik wat uit mijn slof schoot. Mijn excuses.
Gelukkig is de boodschap overgekomen.

Met vr.gr.

Thomas
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Super-Geduldt
Berichten: 9
Lid geworden op: Do Dec 14, 2006 10:00 am
Locatie: zuid-holland

Berichtdoor Super-Geduldt » Do Dec 14, 2006 11:06 am

Thomas schreef:
Super-Geduldt schreef:
Thomas schreef:
Super-Geduldt schreef:Wat Bedoelt Jezus hier mee want het staat wel in de bijbel En je moet me niet verwijzen naar sites knip en plak werk kunt me aub en antwoord gevenen waarom de eene beweert dat jezus voor vrede is gekomen terwijl jezus zelf in de bijbel zegt ik ben voor het zwaar gekomen??

De Gewelddadige “God”

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)

De “God” van het Zwaard: ”Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.” (Lucas, 22:36)

VOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Normaal stellen we ons eerst eens voor en daarna gaan we in discussie.
Dat heet opvoeding. Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

Lood heeft je een keurige link gegeven waar zijn antwoord staat. als je dat niet bevalt vraag je dat op een normale toon.

Met vr.gr.

ThomasVOOR IEMAND DIE NET HIER KOMT KIJKEN HEB JE WEL EEN ERG GROTE BEK!!!!!!!

Dat zijn beleefdheidsregels hier in Nederland.

is dat regel 1 van de - beleefheidsregels
----------------------------------------------------------------------------------
nou ik heb en mond ja maar die link geeft te weinig informatie vindt ik

Ged- profiel

Ok. Ik geeft toe dat ik wat uit mijn slof schoot. Mijn excuses.
Gelukkig is de boodschap overgekomen.

Met vr.gr.

Thomas


EERST JE EIGEN FOUTEN OPTELLEN VOOR DAT JE IEMAND ANDERS ZEN FOUTEN GAAT OPTELLEN

jij zegt dat ik me moet houden aan de beleefdheidsregels hier in Nederland.

maar waarom kun jij je dan niet aan de beleefheidsregels hier in nederland houden

thomas zegt:
Ok. Ik geeft toe dat ik wat uit mijn slof schoot. Mijn excuses.

ik vindt het heel eerlijk van je dat je toegeeft dat je uit je slof schoot dus bij dezen
excuses aanvaart

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Vr Dec 15, 2006 1:16 am

Super-Geduldt [sic] mag zelf weten of hij/zij zich eerst voorstelt of niet wat mij betreft. Jezelf voorstellen is aardig maar niet verplicht. Het is echter onbeleefd om alleen maar te plakken en plagiaat te plegen.

Gewoon niet Joods begon met plakwerk. Dit zijn niet zijn eigen woorden. Dan kun je met een link als antwoord volstaan. Als Gewoon niet Joods een discussie wil dan moet hij er een beginnen en niet andermans werk plagiëren. Gewoon niet Joods is te lui om met eigen argumenten te komen dus waarom zou een ander zich dan gaan inspannen om hem van repliek te dienen?

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Vr Dec 15, 2006 7:56 am

Super-Geduldt schreef:ik heb het gelezen van gewoon_joods en op die link die je me hebt gegeven wordt niet alle die vragen beantwoord ik zal graag alle antwoorden willen krijgen heb nu wel en heel andere beeld Van jezus

http://answering-islam.org/Dutch/index.htmBen je schizofreen? Er zijn daar hele goede medicijnen voor. PS een spellingscursus Nederlands is ook niet verkeerd.

PS Liegen is toch haram?
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Vr Dec 15, 2006 8:07 am

De “God” van de Oorlog: “Meent niet, dat ik (Jezus) gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mattheus, 10:34)


Veel moslims zijn overtuigd dat Jezus of een fysiek zwaard gebruikte of dat hij een heilige oorlog min of meer bekrachtigde. Dus verschilt hij niet van Mohammed - en de laatste profeet is beter dan Jezus. Zij zeggen dit om stilzwijgend hun profeet te verdedigen tegen iedere beschuldiging van gewelddadigheid. Echter, dit is geheel verkeerd.

Matteüs. 10:34 “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

De historische context, moeten we ons herinneren, is de Joodse cultuur, aangezien Jezus zijn eigen volk diende. Hij stuurde de twaalf discipelen uit naar de “verloren schapen van Israël,” nog niet naar de heidenen, die na de Opstanding bereikt zullen worden. Het is niet verbazingwekkend, historisch gesproken, dat hij zijn woord zou verspreiden door te preken tot zijn eigen volk, via Joodse discipelen. Ten tweede voorspelt hij dat sommige steden de discipelen niet zullen ontvangen en dat de autoriteiten hen voor de rechter zullen slepen en hen zullen geselen. In dat geval moeten zij het stof van hun voeten schudden, voor hen bidden, en vluchten naar een andere stad (en niet de mensen of de autoriteiten aanvallen, wat Mohammed doet met zijn Mekkaanse vervolgers). Ten derde is het slechts natuurlijk dat eerste eeuwse joden deze nieuwe stroming of “Jezus beweging” (zoals sociologen van het nieuwe testament het noemen) niet konden begrijpen, en dus weerstand boden. Betekent dit dan, dat Jezus tot een djihaad roept met een fysieke, militair zwaard tegen zijn mede joden - of zelfs tegen zijn eigen familie die hem wilde meenemen omdat zij dachten dat hij “zijn verstand verloren had” (Marcus 3: 21)?

Deze culturele feiten leggen de letterlijke context uit, die verdeeldheid tussen familieleden laat zien. De letterlijke context moet in zijn geheel worden geciteerd om de betekenis van “zwaard” in Matteüs 10:34 weer te geven:

32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. 34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen

een man en zijn vader,
tussen een dochter en haar moeder en
tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! [Micha 7: 6]

37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Het ene sleutelelement in deze lange passage is het woord “zwaard,” en zijn betekenis is nu helder. Het geeft aan dat het volgen van Jezus in de oorspronkelijke joodse maatschappij geen vrede zal brengen aan een familie, maar een “opsplitsing”, de precieze functie van een metaforisch zwaard. Zijn zijn discipelen daar klaar voor? Dit soort geestelijk zwaard scheidt onzichtbaar een man van zijn vader, en een dochter van haar moeder, enzovoort (Micha 7: 6). Het is slechts natuurlijk dat Matteüs, de traditionele auteur van het meest Joodse Evangelie, een perikoop (een eenheid of sectie) zou insluiten als 10: 32-39. Gezien de weerstand van Jezus’ eigen familie eerder (zij draaiden later bij), is het alleen natuurlijk dat hij zou zeggen, dat ongeacht de kosten, je hem tot het einde moet volgen, zelfs als dat betekent dat je je eigen familie moet opgeven. Echter, dit is alleen van toepassing als de familie de nieuwe bekeerling verwerpt, niet als de familie hem in zijn nieuwe geloof aanvaardt; hij moet hen niet verwerpen omdat Jezus’ komst juist is om zoveel mensen als mogelijk voor zich te winnen, zelfs als dat de wereld in tweeën verdeelt, maar nooit op gewelddadig wijze.

Met dank aan answering-islam.de
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten