Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

Dr. Koenraad Elst? Hou toch op man. Wat weet deze er nou van man? Ik heb het over wetenschappers.

Jij zegt geen enkele wetenschapper...jij bedoelt te zeggen een hoop wetenschappers.

Volgens hoogleraar Petra Sijepestijn is de islamisering van eeuwen later.

Uit bronnen (papyri etc) blijkt dat de Arabisering van Egypte niet gelijk op ging met de islamisering, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Andalusië. Terwijl het gebruik van het Arabisch in Egypte vanaf de 9e eeuw sterk toenam, was pas in de 14e eeuw de bevolking in meerderheid moslim. Tegen die tijd was Egypte allang Arabisch-sprekend. Hoogleraar Sijpesteijn: “De Mamlukken hebben er toen ook alles aan gedaan om de bevolking tot de islam te bekeren. Daarvoor kon het de heersers niet zoveel schelen. Men denkt vaak dat de veroveraars met de koran in de ene hand en het zwaard in de andere de islam verspreidden, maar lange tijd interesseerde het de heersers niet wat mensen geloofden. Op vele terreinen betekende de komst van de moslims helemaal geen waterscheiding.”
De vroege islam is onderwerp van een hevige discussie: sceptici menen dat de islam pas in de 9e eeuw is ontstaan, en niet zoals de islamitische historiografie wil in de 7e eeuw. Hoe staat Sijpesteijn in dat debat? ‘Misschien zou ik daar nog eens een boek over moeten schrijven. Maar ik vind het eigenlijk nog heel moeilijk om te zeggen hoe het nu precies zit. De soennitische islam die we kennen uit de 9e-eeuwse juridische boeken was er niet in al zijn vormen en aspecten al van het begin af aan. Maar er was wel iets daarvoor, met bepaalde elementen die we later weer terugvinden. Dat is waar ik naar kijk.’Aldus Petra.

Vervolgens de invloed van de islam/arabieren en anderen...let je ook op de literatuurlijst...het zijn voornamelijk westerse geleerden.

De meeste West-Europese intellectuelen hebben erg veel moeite (gehad) met de bedenking dat de islamitische cultuur misschien wel eens meer heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in Europa dan men wil aannemen. De Islaam heeft met name de weg vrijgemaakt voor de Renaissance in Europa en hoewel de islamitische wereld in onze tijd altijd beschouwd wordt als een op zichzelf staand iets, iets "Oosters" en dus apart van Europa, het "Westen", was dat nog niet zo lang geleden heel anders. Westerse historici hebben op verschillende vlakken zoals kunst en wetenschappen en met name op het gebied van de geneeskunde de islamitische bijdragen ontkend. In het meest gunstige geval vertellen ze dat de moslims de Griekse traditie van de leergierigheid levend hebben gehouden en dat vervolgens hebben overgedragen aan Europa. De realiteit laat echter zien dat de moslims veel meer gedaan hebben dan alleen maar teksten uit het Grieks vertalen: moslimintellectuelen hielden zich bezig met kritische analyses, correcties en substantiële aanvullingen en uitbreidingen van de Griekse wetenschappen en filosofie. Europa is de islamitische beschavingen heel wat verschuldigd op het gebied van wetenschappen en met name als het gaat om de wetenschappelijke houding van "meten is weten" die door de moslims ontwikkeld werd. De Grieken waren met name bezig met systematiseren, generaliseren en theoretiseren, terwijl de moslims nieuwe methoden ontwikkelden die gebruikt werden voor onderzoek, experimenten, waarnemingen en nieuwe ontwikkelingen. Dat alles vormt de basis van de wetenschappelijke methodieken zoals die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt.

Hoe kunnen we dit aantonen en waarom zijn we ons er in Europa zo weinig van bewust? Heeft u dit ooit op school geleerd? Montgomery Watt, een toonaangevende oriëntalist, heeft ooit gezegd :"Het succes van de Islaam was en is een doorn in het oog van Europa dat daarom alles in werking heeft gesteld om het te verbergen. Europa heeft alles in het werk gesteld om zijn afhankelijkheid van de Griekse en Romeinse erfenissen te onderstrepen."

Waarom is Europa zo druk bezig (geweest) om de Islaam weg te moffelen en de invloed ervan uit te wissen of te ontkennen? Het antwoord zou te maken kunnen hebben met het feit dat Europa heel erg actief is geweest met aantonen dat de moslims barbaars en achterlijk zijn en dan zou het natuurlijk schaamtevol zijn om dan vervolgens toe te moeten geven dat we zelf zo geciviliseerd en gehumaniseerd geworden zijn als gevolg van de verworvenheden van diezelfde moslims ... Een vooraanstaande geleerde van de Harvard Universiteit, George Sarton, heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de wortels van de intellectuele ontwikkelingen in Europa en heeft daarbij onomstotelijk bewezen dat die teruggaan op de Arabische tradities. Hij bekritiseerde daarbij degenen die beweren dat de Arabieren niets anders zouden zijn dan ijverige na-apers en dat zo'n uitspraak erger was dan een leugen. Hij schreef onder andere:"De waardevolste, meest originele en meest invloedrijke boekwerken die we vandaag hebben zijn in het Arabisch geschreven. Vanaf het midden van de 8ste eeuw tot het einde van de 11de eeuw was Arabisch de wetenschappelijke taal, de taal waarin de voortgang van de mensheid werd vastgelegd. In die tijd studeerde iedereen die op de hoogte wilde blijven en goed geïnformeerd wilde zijn de Arabische taal."

De christelijke beschaving was in wezen Europees, terwijl de islamitische daarentegen Europees, Aziatisch en Afrikaans was en dus de eerste universele beschaving. De manier waarop men vanuit de islamitische wereld naar Europa keek kan men tot in de fijnste details lezen in oude manuscripten en dagboeken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Europa werd beschreven als een ver verwijderde en onontdekte wildernis, bevolkt door wilde stammen met smerige, nare gewoonten met een laag cultureel niveau die weinig of niets waardevols te bieden hadden. In de Middeleeuwen was Europa gewoon een stuk minder goed ontwikkeld dan de islamitische wereld en ook op het gebied van morele en materiële welvaart stond het nergens. De periode gedurende de welke Europa afgesneden was van alle vormen van kennis en ontwikkeling staat bekend als de "donkere tijden". Terwijl Europa was ondergedompeld in een pikzwarte duisternis van onwetendheid brandde de felle fakkel van kennis vergaren in de islamitische wereld dankzij de inspanningen van de toenmalige geleerden.Vanwaar het streven naar kennis?

Wat was de reden dat de Islaam uitgroeide tot een wereldcivilisatie? Centraal hierin staat het verlangen naar meer inzicht in de wereld die geschapen is door God (Allah). In de Islaam gingen wetenschap en religie geen aparte wegen: juist integendeel! De Islaam was juist de oorzaak van de wetenschappelijke ontwikkelingen. In de Qur'aan (Koran) lazen de moslims dat ze moesten blijven nadenken en onderzoeken en niet zo maar door het leven gaan alsof ze doof of blind waren. Wetenschap is kennis en de Islaam hecht heel veel waarde aan kennisverwerving. Reflecteren over de wereld leidt tot meer kennis van en inzicht in alles wat God geschapen heeft en dat is een vorm van aanbidding binnen de Islaam. Voor moslims blijft de leer van de Islaam niet alleen maar beperkt tot religieuze aangelegenheden, maar heeft betrekking op alle aspecten van het leven. Op die manier ontwikkelde men een drang naar onderzoek die moslims ertoe aanzette om zowel de natuur als de leefwereld van de mensen te bestuderen en te trachten te verklaren. Het concept van 'tawhied' (de eenheid van God: alleen Hij is het waard om aanbeden te worden) heeft mensen aan het denken gezet en hen het besef gebracht dat "de Grote Waarheid" wordt genoemd. Het wezen van 'tawhied' maakt niet alleen duidelijk wat de positie van de mens in het grote geheel van de Schepping is, maar geeft bovendien aan wat de essentie van de relatie is met zijn collega-wezens hier op aarde, het Universum en zijn Schepper.Om wat voor bijdragen gaat het nu eigenlijk?

De moslims waren het meest succesvol op het gebied van wiskunde, astronomie, geografie, mechanica, optica, scheikunde, farmacie en geneeskunde. Op het gebied van botanica en mineralogie hebben ze hun voorgangers ver overstegen als het gaat om nieuwe en belangrijke ontdekkingen. Het ging vooral om het streven naar vergaren van kennis want dat is naar het voorbeeld van de Profeet, vzmh. De Islaam is niet bedoeld voor een kudde onwetende volgelingen, maar voor mensen die nadenken.Onderwijs

De kaliefen trokken wetenschappers, dichters, artsen en filosofen aan die door iedereen gesteund werden. Een andere geloofsovertuiging vormde geen probleem. Het leerproces werd gestimuleerd en ontwikkelde zich. De moskeeën deden in eerste instantie dienst als scholen voor de gemeenschap. Toen de vraag naar nog meer kennis alsmaar toenam werd de zogenaamde "medressa" opgericht (college). Daarnaast kwam er ook de "jaamiya", de universiteit. De oudste universiteit ter wereld is de Al-Azhar in Cairo, Egypte, en daarna komt de Qarawiyyine Universiteit in Fez, Marokko. De islamitische wijze van lesgeven werd op den duur nagebootst door de Europeanen en het is dan ook niet verwonderlijk dat er qua terminologie vele overeenkomsten zijn: het begrip "zetel" komt van het Arabische "kursi" (letterlijk: stoel) waarop de docent zat tijdens het lesgeven. Het uit het Latijn afkomstige woord "doctoraat" komt van "licentia docendi": de toestemming om les te mogen geven en dit bestond reeds lang in de islamitische wereld. Het was een rechtstreekse vertaling van het Arabische "ljazat at-tadris". De toestemming om les te mogen geven werd verleend door een geleerde ('alim) die zelf bij een andere geleerde had gestudeerd nadat hij een probleem had kunnen oplossen dat hem voorgelegd was waarbij hij zijn oplossing vervolgens moest verdedigen tegenover een panel van erkende geleerden. Dit lijkt heel sterk op de hedendaagse praktijk zoals die voorkomt wanneer iemand afstudeert. De kleden die men tegenwoordig nog steeds draagt heetten "Jubba-tul-faqih" en werden gedragen wanneer een geleerde zijn diploma in ontvangst nam. Later werden er nestels bevestigd aan de hoofddeksels die men droeg zodat de nieuwe geleerde eraan herinnerd kon worden dat hij te allen tijde op het matje kon worden geroepen door God wanneer hij zijn boekje te buiten ging: op die manier zou hij angst hebben voor God tijdens het lesgeven.Geneeskunde

Voor het gebed doet iedere moslim woedoe' oftewel lichamelijke en geestelijke reiniging. Dit ritueel vormde samen met andere hygiëneregels de basis voor de reputatie die de moslims hadden als één van de meest schone volkeren op deze aarde. George Bernard Shaw sprak vol lof over het onderwijs op medisch vlak van de moslims in hun streven naar een gezonde samenleving. Hij merkte op dat toen de Britten het islamitische gedeelte van Hawaï veroverden de plaatselijke bevolking gedwongen werd het Christendom te accepteren en dat er kort daarna, als gevolg hiervan, allerlei ziektes uitbraken.

Moslimgeleerden hebben geweldige ontdekkingen gedaan op medisch gebied en op de volgende vlakken: anatomie, fysiologie, bacteriologie, diagnose en behandeling, chirurgie, enz. Eén van de grootste moslimartsen was Abu Bakr Bin Zakariya Rhazes. De islamitische encyclopedie vermeldt hij tot diep in de 17de eeuw de absolute autoriteit op het gebied van de geneeskunde was. In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie uit mei 1970 staat dat zijn essays over pokken en mazelen zeer origineel en accuraat zijn en dat zijn essay over besmettelijke ziekten het eerste in zijn soort was. Hij was geboren in 864 AD en heeft een enorm boekwerk geschreven, "Al-Hawi", bestaande uit 20 delen, dat later in 1279 in het Latijn vertaald is en herhaaldelijk herdrukt vanaf 1488. Zijn invloed op de Europese geneeskunde is dus aanzienlijk. Ibn Sina (Latijn: Avicenna), geboren in 980 AD, schreef "Al-Qanun" dat uit meer dan een miljoen woorden bestond. Dit werk is eveneens in het Latijn vertaald in de 12de eeuw en werd één van de meest invloedrijke boeken in het middeleeuwse Europa tot ver in de 17de eeuw. Hij heeft als eerste meningitis beschreven en zijn verhandelingen over mineralogie vormden de voornaamste bron voor de christelijke encyclopedisten van de 15de eeuw. Yaqub Ibn Ishaq Al Kindi (ook wel: Al Kindus), geboren in 800 AD, was de eerste arts die systematisch de doses voor diverse medicijnen wist te bepalen. Zijn invloed op de filosofie, de wiskunde, de geografie ende fysiologie duurde zeven eeuwen. Al Haythem (Al Hazen), geboren in 1035 AD, heeft een belangrijke bijdrage aan de oftalmologie geleverd. Hij onderkende de rol die de retina speelt bij het zicht van de mens en in zijn boek "Optica" behandelt hij het verschijnsel licht en de diverse kleuren. Zijn werk heeft wetenschappers als Roger Bacon en later Leonardo da Vinci en Kepler beïnvloed. Ibn Al Nafis, geboren in 1289, beschrijft de bloedstroom ruim 300 jaar voor William Harvey die erover schreef in 1628. Al Baitar, geboren in 1248, was een expert op het gebied van diergeneeskunde en zijn wetenschap werd naar hem vernoemd: al baitarah, een woord dat verbasterd is tot "veterinair".Ziekenhuizen

De moslims hebben verschillende ziekenhuizen gebouwd waarvan het vroegste voorbeeld teruggevonden is in 707 AD in Damascus, Syrië. Deze ziekenhuizen waren niet alleen opgesplitst in verschillende afdelingen, zoals nu, maar ze waren tevens voorzien van hun eigen tuinen waarin kruiden en andere medicinale planten gecultiveerd werden. Rom Lander beweert dat "we er al reden toe hebben om aan te nemen dat Europa tijdens de kruistochten tegen de moslims eindelijk hun eigen ziekenhuizen begonnen te bouwen naar het Arabische voorbeeld dat ze tijdens de kruistochten tegenkwamen. Het eerste ziekenhuis in Parijs, "Les Quinze Vingt", was gebouwd door Louis IX nadat hij teruggekeerd was van de kruistochten (1254-1260)."Scheikunde

De Grieken waren gefascineerd door scheikunde, maar de Arabische moslims waren zowat de enigen die veel aandacht schonken aan de ontwikkeling van de alchemie als wetenschap. Zij deden vooruitstrevende ontdekkingen en vonden chemicaliën uit die ook voor andere wetenschappen van belang waren zoals de mineralogie, de botanica, de bouwkunde, enz. De interesse in deze wetenschap was zodanig groot dat hij een onderdeel vormde van alle hogere studies. Jabir Ibn Haiyan (Geber) staat bekend as de vader van de chemie. De naam chemie is afgeleid van het Arabische Al-Kimya. Hij was arts in Kufa omstreeks 776 AD. Een groot deel van zijn publicaties bleef gedurende 7 eeuwen zeer populair en ze werden allemaal vertaald in het Latijn. Hij heeft de ontwikkeling van de chemie in belangrijke mate gestuurd. Verschillende termen werden door Jabir geïntroduceerd: alkalie, suiker, syroop, elixir,alcohol, cinebar en alembic, bijvoorbeeld. De bereiding van zwavelzuur was één van zijn meest belangrijke ontdekkingen; dit zuur is momenteel één van de meest gebruikte zuren in de moderne industrie.Astronomie

De bestudering van de maan heeft heel wat gedetailleerde kaarten opgeleverd waarbij verscheidene opvallende elementen van de maan namen van belangrijke wetenschappers hebben gekregen. 13 van die namen zijn de namen van bekende moslimgeleerden: Masha'Allaah (Messala), Al Mamun (Al Manon), Al Farghaani (Alfraganus), Al Battani (Al Bategnius), Al Sufi (Azophi), Al Hassan Al Haytham (Alhazen), Al Zarqali (Arzachel), Al Bitruji (Alpetragius) en Abu Al Fida' (Abulfeda). Het interessante is dat Al Battani, geboren in 858 AD, een zeer nauwkeurige berekening van het zonnejaar maakte als zijnde 365 dagen, 5 uren, 46 minuten en 24 seconden en dat getal ligt zeer dicht bij de tegenwoordige berekeningen. Een andere ontdekking van hem is het gebruik van de trigonometrische verhoudingen zoals we die nu kennen. Hij ontdekte ook de sinus.Wiskunde

De eerste die wiskundige getallen systematisch bestudeerd heeft was Muhammad Bin Musa Al Khawarizimi (Algorizam). Hij introduceerde het wiskundige concept "algoritme", genoemd naar zijn laatste naam. Hij was één van de grootste mathematici die ooit geleefd heeft. Hij word erkend als de grondlegger van de algebra, deze naam is afgeleid van de titel van zijn bekendste boek "Al Jabbr Wa Al Muqabilah". Via dit werk werd het Arabische getallensysteem in Europa geïntroduceerd. Zijn boek Al Jabbr (algebra), was het toonaangevende werk dat aan de Europese universiteiten gebruikt werd tot ver in de 16de eeuw.Scholastiek en literatuur

Abu Hamid Al Ghazali (Algazel) was een zeer productieve schrijver. Met zijn theologische doctrines beïnvloedde hij Europa in sterke mate, dit geldt zowel voor het Jodendom als het Christendom. Thomas van Aquino heeft heel wat elementen overgenomen van hem. Hij is gestorven in 1111 AD. Ibn Rushd (Avarroës), geboren in 1128 AD, wordt beschouwd als één van de grootste denkers en wetenschappers in het Europa van de 12de eeuw (islamitisch Spanje). Hij is bekend geworden als de grote commentator van de filosofie van Aristoteles. Op deze wijze heeft hij het westerse gedachtegoed van de 12de tot de 16de eeuw sterk beïnvloed. Thomas van Aquino was de eerste leerling van de grote commentator, Ibn Rushd, en er bestaat geen enkele twijfel dat Ibn Rushd veel invloed heeft gehad op de denkwijze van één van de grootste katholieke theologen, namelijk Thomas van Aquino. Men kan vaak lezen dat Ibn Rushd eigenlijk meer het Europese gedachtegoed aanhangt dan het Oosterse. Dankzij zijn commentaren heeft het Westen Aristoteles leren kennen en zijn invloed op de filosofie is dan ook aanzienlijk.Geschiedenis

De moslims hebben de geschiedenis een wetenschappelijke precisie gegeven. Dit betekende een belangrijke stap in de richting van historische kennis. Ibn Khaldun trachtte een antwoord te vinden op de meest prangende vragen van de menselijke geest, bijvoorbeeld over de strijd van de mens in zijn aardse bestaan en de verschillende motieven achter bepaalde daden. Wat zijn de beperkingen van het menselijk intellect? Hij nam een resoluut afscheid van de speculatieve manier van redeneren zoals de Grieken en de Christenen die kenden. Het is dus niet vreemd om te stellen dat het moderne Europese humanisme in de vorm van moderne wetenschap en filosofie in verschillende opzichten eigenlijk een voortzetting is van de toenmalige islamitische cultuur.

Ik kan in dit korte bestek geen volledig relaas geven van alle contributies en uitvindingen die van oorsprong islamitisch zijn. U kunt zich allicht voorstellen dat moslims nog op vele andere manieren een bijdrage hebben geleverd aan het mondiale culturele erfgoed. Denk maar aan: mechanica (hydraulica, windmolens, irrigatiesystemen, zoals terug te vinden in Andalusië), schilderkunst, architectuur, sport, enz. Zie bijgevoegde bibliografie indien u meer wilt weten.Hoe is kennis vanuit de islamitische wereld in Europa terechtgekomen?

Omstreeks de 10de eeuw onderkende men in Europa de intellectuele superioriteit van de islamitische beschaving. Reeds in de 11de eeuw werd Toledo in het huidige Spanje een centrum van waaruit de Arabische cultuur en wetenschappen Europa binnenkwamen. Alle Arabische werken werden in het Latijn vertaald en heel veel namen werden gelatiniseerd. Via islamitisch Spanje drong dus de Arabische kennis en cultuur door in de rest van Europa dat op dat moment onderontwikkeld was. Adelard of Bath was één van de vele scholastici uit Engeland die de wereld afreisde op zoek naar Arabische wetenschappelijke boeken. Verschillende Europese oriëntalisten zoals Mirabilis waren zo onder de indruk van de islamitische landen dat ze hun Europese studenten aanspoorden om weg te trekken uit Europa om in een islamitisch land onderwijs te gaan genieten. Middeleeuwse scholastici die onder invloed hebben gestaan van de Islaam zijn: Adelard of Bath, Peter Adelard, Robert Grossetteste, Alexander of Hales, Albertus Magnus, St. Bonaventura, Duns Scotas, Roger Bacon, Marsilius of Padua, Richrad of Middleton, Henry of Grant, William of Auvergne, Dante Algheri en nog vele anderen.Conclusie

Deze uiteenzetting geeft slechts een zeer summier beeld van de bijdragen van de moslims aan het mondiale culturele erfgoed. Evengoed zal het duidelijk zijn, hoop ik, dat de moslims een substantiële invloed hebben gehad op allerlei aspecten van de globale cultuur en dat ze in het bijzonder bijgedragen hebben aan de stand van kennis en welvaart zoals die nu in Europa bestaat. De moslims worden wereldwijd gezien als de dragers van de toorts van cultuur en beschaving. Het kan makkelijk aangetoond worden dat er zeer veel kennis via Spanje in Europa is terechtgekomen en de invloed van de Arabische taal en cultuur op bijvoorbeeld het Nederlands is nog steeds zeer goed merkbaar. Een paar voorbeelden: algebra (al Jabbr), zenith, nadir, elixir, alcohol, alchemie, alkalisch, aorta (van "avarta"), admiraal, tarief, safraan, cijfer (van sifr), azimuth, suiker, enz., enz.

De vooroordelen van het Westen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de bijdragen van de moslims ontkend worden, maar heeft ook een anti-islamitische hetze ontketend die geleid heeft tot het verbasteren van namen om hun Arabische herkomst te verdoezelen. In de tekst kunt u diverse voorbeelden terugvinden. Hier volgen er nog een paar: Ibn Bajah (Avempace), Abul Hassan (Alboacen), Ibn Haysham (Alhazen), enz. Wordt het geen tijd dat de originele werken van de genoemde Arabische auteurs opnieuw bestudeerd worden omdat ze een aanzienlijke contributie hebben geleverd aan de ontwikkeling van Europa tot wat het nu is?

Wellicht dat de moslims dan gaan denken...goh het kan dus wel. Overigens ik ontken de fatalistische zet van al ghazali niet. Na hem, maar ook eerder in de geschiedenis door Abd-almalik was niets meer hetzelfde.


Literatuurlijst:

Arnold, Sir Thomas, and Guilaume, Alfred [Ed], The Legacy of Islam, Oxford University Press, 1960

Beckingham, C.F., Misconceptions of Islam: Medieval and Modern, Journal of Royal Society of Arts, September 1976

Briffault, Robert., The Making of humanity, [Lon] 1938

Browne, E G., Arabian Medicine, [Cambridge] 1921

Draper, John William., The Intellectual Development of Europe,[Lon] Vol. I, 1875

Farsi, Nabih [Editor] The Arab Heritage, Russell & Russell, Inc., [New York] 1963

Hitti. P K., History of the Arabs,[Lon], Macmillan, 1956

Jairazbhoy, R A., The Civilisation of Islam, [Pakistan], Ferozsons Ltd, 1996

Landau, Rom., Islam and The Arabs, [Lon] 1958

Makdisi, George., The Rise Of Humanism In Classical Islam & The Christian West,[Edinburgh] 1991

Menocal, Maria Rosa, The Arabic Role In Medieval Literary History: A Forgotten Heritage, University of Penn. Press [Philadelphia] 1987

Nasr, S H., An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine, Harvard Uni. Press, Cambridge [Mass] 1964

Nasr, S H., Science & Civilisation In Islam, ITS [Cambridge], 1987

Said, Edward, Orientalism,: Vintage Books, [New York] 1978

Sarton, George., A Guide to the History of Science, [Massachetus] 1952

Shaw, Sir George Bernard., The Genuine Islam, Vol. I, No. 8 1936

Stiefel, Tina., The Intellectual Revolution in Twentieth Century Europe, St. Martin’s Press [New York] 1989

The British Astronomical Association., Who’s Who in the Moon, Vol. 34, Part I, 1938

Toynbee, Arnold, J., A Study of History, Oxford University Press, 1951
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

De 2e verlichting komt door de moslims destijds…universiteit is door arabische/islamitische wereld geintroduceerd en europeanen hebben dat afgekeken. Er is geen enkele wetenschapper die twijfelt aan de vooruitgang van de wereld door de islamitische wereld.
De 2de verlichting is door Europa zelf bewerkstelligt.
Alle teksten die ervoor nodig waren, waren reeds vertaald. De bronnen in het Grieks zijn niet door Mohammedanen aangegeven. Die zijn Europeanen zelf gaan zoeken.
Er is hulp geweest van de Mohammedanen. Niet op de wijze die jij laat doorschijnen. Vele geleerden zijn hier toegekomen op de vlucht voor de Islamitische legers.
Dit beslaat nog steeds het grondwerk van de 1ste verlichting.
De 2de kwam door de verstedelijking. Universiteiten, gebaseerd op het Grieks model, sproten op in alle steden. Alhoewel alle nodige manuscripten vertaald waren bestonden ze niet in voldoende aantal. Europeanen begonnen manuscripten te zoeken in Spanje, waar de door Christenen gestichte universiteit en Bibliotheek van Cordoba er in vele van voorzag. Ook in N-Afrika werd gezocht. Mohammedanen waren verbaasd dat die oude papieren geld konden opbrengen, verkochten ze grif.
Samen met die geschriften van Arabieren kwamen ook de pseudowetenschappen in Europa toe. Astrologie, Alchemie,... Geen positieve invloed in ieder geval.

Islamitische Universiteiten? Koranscholen bedoel je. Daar is nooit iets anders onderwezen dan Koran en Islamtische theologie. Er waren wel geleerden aan de hoven, waarvan de helft Christen waren en het merendeel van de andere Zoroastrisch. Die geleerden dienden de uitstraling van het hof, vergelijk ze met gouden daken wiens enige nut schittering is. Er was nog een ander doel: censuur en correctie aan Islamitische waarden, kijken welk deel van de Klassieken buiten dit hof mocht verspreid worden en hoe. Dit is volledig tegengesteld aan de Europese universiteiten, die de teksten van de klassieken met zorg voor authenticiteit vertaalden en met als doel, de verspreiding naar ieder onderdaan toe.

Verlichting heeft Islam nooit gekend. Islam heeft de Klassieke Beschaving vernietigd. Wat Mohammedanen verlichting noemen is het uitdoven van die klassieke beschaving.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door mercator »

machmoed elchalid schreef: Kortom Mercator; je gedachtegoed komt overeen met de radicalen. Is het misschien een spiegel dat voor je wordt gehouden. In de psychologie heet dat in elkaars vaarwater zitten. Het is dus exact hetzelfde, alleen je hanteert een andere invalshoek. Gevaarlijk is het allebei.
Het verschil is dat mijn radicaliteit gebaseerd is op observatie en logica nl. Islam in al zijn vormen is foute boel terwijl het gedachtegoed van Islam gebaseerd is op niets dan achterlijke dwaasheid en intolerantie. Ik ben in het geheel niet verwant met baardige pedofielen die alle Ongelovigen kapot willen.
Dat mijn visie gevaarlijk zou zijn voor de moslims is ook juist de bedoeling. In de psychologie heet dat wettige zelfverdediging.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door hans van de mortel »

machmoed elchalid schreef:@circus,

Naar huidige maatstaven is het misdadig dat een oude man met een kind gemeenschap heeft. Dit is toch niet raar! En of je een standpunt inneemt. Namelijk alle moslims zijn waardeloos. Of de profeet of oh sorry de vermeende profeet een pedo was in die tijd interesseert me niet, want toen dacht de hele wereld bv. (algemene opinie) dat de aarde plat was.
Gaan we op de circus-toer? De hele wereld dacht in die tijd zeker NIET dat de aarde plat was. Al vanaf 200 n.c. was het bekend bij niet-analfabeten dat de aarde rond was. Dat de aarde plat was, dat dacht Mohammed! Dat lezen we niet voor niets in de koran. Hij was niet alleen analfabeet - dus achterlijk - hij was ook geestelijk gestoord.

Een meisje van 6 binnen je bereik nemen om er, wanneer je leuter er eindelijk na veel probeer- en duwwerk in past, tot een persoonlijk succes mee te komen heeft niets met vroeger te maken. Mohammed was, en vele arabieren met hem in die tijd, geestelijk gestoord. Ook nu bestaan er helaas nog van die geestelijk zieke mensen. Lekkere seks bereik je met een vrouw die daar verstand van heeft. Die er ook van kan genieten. Door het gerafineerde vinger- en penetratie stuwwerk van de man. Maar misschien heb ik het mis en is ook een meisje van negen in staat om door middel van haar clitorisje tot een orgasme te geraken. In dat geval pas ik, bied mijn excuus aan en trek me terug in deze discussie.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

@BFA,
Toch beter lezen BFA. De invloed is hoe je het went of keert, groter en reikt verder dan je zou willen. Dit bevestigen, door jarenlange studies, juist westerse deskundigen/wetenschappers die een hoop meer weten dan jij en ik. Hier kun je dus niet om heen. Het enige dat je kunt vaststellen is dat de islam toe is aan hervorming. Of het mogelijk is weet ik niet, maar het mag duidelijk zijn dat wat jij verteld niet geheel waar is (it's just wishfullthinking). Althans de meesten die met deze materie bekend zijn, spreken jou tegen. Aangezien meer mensen meer weten dan één, heb je het nakijken als het om feiten gaat.

Islamitische Universiteiten? Koranscholen bedoel je: Nee je leest niet goed...ik bedoel universiteiten!

Zoals in het stukje staat, is het moeilijk te verkroppen dat je de hele tijd de islamitische wereld zwart zit te maken en dat je tegelijkertijd moet toegeven dat ze weldegelijk invloedrijk waren en niet alleen negatief. Ik begrijp dat je dit niet wil erkennen, maar dan moet je anderen niet kwalijk nemen dat ze een achterlijke religie aanhangen.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

Volgens hoogleraar Petra Sijep... Blah Blah Blah ...
Van welke Mozziesite heb je dit gepikt?
machmoed elchalid schreef:De christelijke beschaving was in wezen Europees, terwijl de islamitische daarentegen Europees, Aziatisch en Afrikaans was en dus de eerste universele beschaving. De manier waarop men vanuit de islamitische wereld naar Europa keek kan men tot in de fijnste details lezen in oude manuscripten en dagboeken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Europa werd beschreven als een ver verwijderde en onontdekte wildernis, bevolkt door wilde stammen met smerige, nare gewoonten met een laag cultureel niveau die weinig of niets waardevols te bieden hadden. In de Middeleeuwen was Europa gewoon een stuk minder goed ontwikkeld dan de islamitische wereld en ook op het gebied van morele en materiële welvaart stond het nergens. De periode gedurende de welke Europa afgesneden was van alle vormen van kennis en ontwikkeling staat bekend als de "donkere tijden". Terwijl Europa was ondergedompeld in een pikzwarte duisternis van onwetendheid brandde de felle fakkel van kennis vergaren in de islamitische wereld dankzij de inspanningen van de toenmalige geleerden.
Aan wat meet je het beschavingsniveau?
Aan de schittering van de paleizen van enkelingen? Dit is niet de juiste maatstaf. Zeker niet als die paleizen uit een oudere beschaving voortkomen.
Aan het grote deel van de bevolking dat in miserie leeft? Dan zal er niet zo veel verschil zijn tussen de 2 beschavingen. In beide leefde het grote deel van de bevolking in miserie. In de Islamterritoria nog steeds.
Grote oorzaak van die miserie: het in Mohammedaanse handen vallen van 'Mare Nostra', waardoor alle handel en vervoer van goederen tussen de verschilennde gebieden van de Middelandse zee verdween. Dit is de grootste oorzaak van recessie en bijhorende miserie langs alle kusten en achterlanden van die zee.

Als er één beschaving geweest is die: Europees, Midden Oosters en Afrikaans kan genoemd worden is het die van het Romeinse Rijk. Waar Islam is gekomen is: het Afrikaanse deel vernietigd, Het Midden-Oosterse deel vernietigd, Het Griekse deel vernietigd...Enige dat overblijft is de achterlijke en barbaarse kultuur van een bende woestijnrovers.

Beschaving: Dat meet je aan het aantal mensen die werken met kunst en kultuur voor de verbetering van levensomstandigheden en de verspreiding van kennis. Weer scoort Islam slecht.
Met een bevolking van honderden miljoenen, haalt Islam met moeite enkele tientallen wetenschappers per eeuw.
In Europa waren er op een bevoking die veel kleiner was per eeuw, duizenden monniken die teksten aan het vertalen waren en wetenschappelijk onderzoek deden. In de 8ste eeuw werden er in enkele van onze kloosters astronomische berekenigen rond de omloop van de hemellichamen gedaan met een systeem van Romeinse cijfers. Ieder die in die kloosters werkte, wist dat de Aarde rond was want allen hadden Aristoteles gelezen.
machmoed elchalid schreef:Hij schreef onder andere:"De waardevolste, meest originele en meest invloedrijke boekwerken die we vandaag hebben zijn in het Arabisch geschreven. Vanaf het midden van de 8ste eeuw tot het einde van de 11de eeuw was Arabisch de wetenschappelijke taal, de taal waarin de voortgang van de mensheid werd vastgelegd. In die tijd studeerde iedereen die op de hoogte wilde blijven en goed geïnformeerd wilde zijn de Arabische taal."
Het Arabisch schrift is in eerste instantie ontwikkeld door Syriakse en Armeense Christenen die de bijbel wilden brengen naar de woestijnbarbaren.
Weer, vooral Syriakse en Arameense Christenen hebben de vertalingen van de Klassieken naar het Arabisch gemaakt. Hebben het Arabisch ook aangepast zodat het de wetenschappelijke terminologie die het niet bezat verkreeg.
Het is heel erg (idioot) om te stellen dat de Klassieken via de omweg van het Arabisch uit het Grieks naar hier toe zouden gekomen zijn. Het Arabisch is linguisitsch zo verschillend van Grieks dat er geen nauwkeurige vertaling mogelijk is: Grieks/arabisch/Latijn.
Arabisch is een Calligrafisch schrift, dat zich niet leent voor wetenschappen omdat het daarvoor te onnauwkeurig is. Dit is net zo voor het Chinees en Japans.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door mercator »

machmoed elchalid schreef: Voor het gebed doet iedere moslim woedoe' oftewel lichamelijke en geestelijke reiniging. Dit ritueel vormde samen met andere hygiëneregels de basis voor de reputatie die de moslims hadden als één van de meest schone volkeren op deze aarde.
Hoe reinig je een geest? Het idee op zich is al debiel.

En die overige reinheid van de moslims is al helemaal een lachertje. Ik wil je s uitnodigen naar het platteland van Marokko, Turkije, Egypte etc;etc. en daar zal je vuilnis en smeerlapperij zien waar je maag van omdraait.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

Dit bevestigen, door jarenlange studies, juist westerse deskundigen/wetenschappers die een hoop meer weten dan jij en ik.
Hier durf ik heel ahrd aan twijfelen.
De Orientalistiek van na WOII is niet meer wat het daarvoor geweest is.
Grootste negatioeve invloedsfactor is: Allah's sunne scheint uber das Abondland, werk van Sigrid Hunke. Die werkte voor het pseudowetenschappelijk instituut van de SS: 'Ahnenerbe' en haar rol was het imago van Islam op te krikken ter verantwoording van samenwerking en steun voor oprichting van Mozzie Brotherhood.

Allah's Sunne scheint uber das Abondland is tegen de jaren '60 zowat het referentiewerk geworden in de Orientalistiek, waar veel Orientalisten verder op gebouwd hebben.
Heel raar als je weet dat dit eerder politieke doeleinden van dubieuze strekking had dan het voorzien in nauwkeurige geschiedenis.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

@Hans,

Maar hans, je weet toch dat ik het helemaal met je eens ben. Natuurlijk is het ziekelijk om met een meisje van 6 of 9 sex te hebben. Volgens mij denk je dat ik het goed praat, integendeel. Zulke mensen horen in een gesticht of onder de zoden.
Bovendien vind ik dat sex voort moet komen uit liefde, en niet uit onderwerping. Iemand dwingen is inderdaad achterlijk en in die gedachtengang kan ik met je meegaan. Uitroeien dat onkruid, want meer is het niet.

"Gaan we op de circus-toer? De hele wereld dacht in die tijd zeker NIET dat de aarde plat was. Al vanaf 200 n.c. was het bekend bij niet-analfabeten dat de aarde rond was".

Impliciet geef je toe Hans dat men toen eerder analfabeet was dan niet. Natuurlijk wisten enkelen dat en misschien hele groepen, maar die hadden het niet voor het zeggen. In Europa kon men dat 600 jaar geleden ook niet zeggen toch...voorbeelden te over! Men wist minstens 800 jaar voor christus dat de aarde rond was en dat het niet het centrum van de schepping is. Het plat zijn van de aarde is dan ook de algemene opinie in die tijd. Sinds kort weet men bijv. ook dat Columbus niet de eerste christen was in Amerika. De christenen waren daar al eeuwen daarvoor geweest en hou je vast ook de moslims zijn daar in begin 8e eeuw geweest en zelfs bepaalde indianen stammen hebben arabische verbasterde namen. Kortom, je hebt gelijk...het was al veel langer bekend, echter het was geen wijdverbreide opinie.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

het was al veel langer bekend, echter het was geen wijdverbreide opinie.
Ieder is Mohammedaan van geboorte.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door Monique »

machmoed: Europa werd beschreven als een ver verwijderde en onontdekte wildernis, bevolkt door wilde stammen met smerige, nare gewoonten met een laag cultureel niveau die weinig of niets waardevols te bieden hadden.
Punt is dat moslims europa (alles niet islamitisch) zo nog steeds zien.
moslim = übermensch
kafir = untermensch

alleen wel heel vervelend dat diezelfde übermenschliche mohammedanen volkomen afhankelijk zijn van diezelfde kafir.
Amorele atheistische nitwit
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

Sigrid Hunke is totaal geen authoriteit en wordt nooit genoemd in de lijst met grote denkers of islamologen. Natuurlijk ga je twijfelen als westerse geleerden dit zeggen. Ook is er onderzoek naar geweest..het zal wel niet kloppen. Je zou de bronvermelding kunnen nagaan en die boeken lezen. Zoals ik al zei, je krijgt hier geen speld tussen. De invloed is er weldegelijk geweest en het arabische schrift is ouder dan je denkt. 5000 jaar of nog langer geleden was er een voorloper van het nabatees/aramees en het arabisch. Deze twee schriften komen dus uit één bron. Arabieren zelf willen dit niet weten omdat de invloed van de koran op het arabisch minder impact zou hebben, maar daar heb ik weinig boodschap aan. Weer heb je de feiten niet goed. Maar dat geeft niet, want we zijn hier om van elkaar te leren. Ik leer elke dag weer iets nieuws ook van jullie, hartelijk dank daarvoor en is niet sarcastisch bedoelt.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

De invloed is er weldegelijk geweest en het arabische schrift is ouder dan je denkt. 5000 jaar of nog langer geleden was er een voorloper van het nabatees/aramees en het arabisch
Dat er 5 000 j geleden het Lineair B, voorloper was van het Aramees en nog andere schriften ontken ik niet. Ik ontken ook niet dat er geen primitief schrift is geweest voor de Aramesen dit verder ontwikkelden.
Analfabete woestijnnomaden, zonder interesse voor en kennis van wetenschap en filosofie kunnen geen wetenschappelijke en filosofische termen in hun schrift hebben. Gewoon omdat ze zich niet met die dingen bezighouden.
Als die terminologie er uiteindelijk in het schrift komt, is het omdat de vertaler deze terminologie ontwikkelt en uit bestaande woorden in een andere taal (Aramees en Syriak) omvormingen en toevoegingen maakt in de te vertalen taal (Arabisch).
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door hans van de mortel »

machmoed elchalid schreef:@BFA,
Aangezien meer mensen meer weten dan één, heb je het nakijken als het om feiten gaat.
Dat begrijp ik niet. Volgens deze meneer, Machmoud dus, bepaalt de meerderheid van het getal de waarheid. Nou heb ik jou daar! En dat anno 2009.

Typisch de ’overtuiging’ van de meerdere minderheid. Zoals moslims uit de moskee voorgelogen denken: ”Wij zijn in de meerderheid, dus wij hebben gelijk. Wij zullen zegevieren.” Nou wij weten inmiddels wel beter. Een klein Israël bracht met een klein leger een gigantische arabische overmacht, onbetrouwbaar en slecht georganiseerd, een verpletterende nederlaag toe. Daarna weer en weer en weer en weer. Ongelovige Ezels zijn dus slimmer. In dit geval bepaalde de minderheid het nakijken - als het om de feiten gaat - van de arabieren die in de meerderheid waren.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Pedofilie genoeg vandaag de dag.

Bericht door hans van de mortel »

Dwalen we niet af?

Ook Johan Cruijff, de beste voetballer aller tijden, of wie dan ook gaat ’morgen’ dood. Dan is er geen column meer van hem, geen interview niks. Maar wel een paar boeken. In duizend jaar arabische geschiedenis zijn net zoveel boeken vertaald als in Spanje in één jaar. Voor de rest zien we dat het ene record na het andere gebroken wordt. Soms door een Marokkaanse hardloper. Maar ik wil het hier hebben over het tastbare, het heden, het intellectuele niveau. En dan stel ik mij de vraag: welke ’records’ in de wetenschap worden er nu toch steeds tijdens mijn leven gebroken door wie? Door mohammedanen? Door mensen die die de sadistische knecht Allah van griezel arabier Mohammed met het vlijmscherpe kromme zwaard aanhangen? Ik denk het niet. En velen met mij.

Ook al waren vroeger, heel lang geleden, de arabieren de allerbesten in alles. Tegenwoordig telt nauwelijks nog één arabier mee. Ik heb het over beschaving. Over kennis en wetenschap. Als het aan de arabieren had gelegen zaten we nu nog uit ons neus te peuteren van ellende achter een oliestelletje in een poging om ons warm te houden in de winter. En was er geen internet, eigenlijk was er dan niks. Ja, behalve een uitgestrekte zandbak, de plaats van verloedering van Allah, de schurftige hond, als opperhoofd van een door geestelijke ziekte geïndoctrineerde volksmeute van onnadenkenden.

Wij kunnen moslims missen als kiespijn. Moslims echter hebben kiespijn en niet zo’n klein beetje ook. Daarom stinken zij uit hun mond. Naar half verteerde etensresten uit Allah-restanten. Wanneer je dagelijks verrekt van de pijn ga je als moslim naar een deskundige tandarts. Zegt het voort, zegt het voort. Zie daar de poort. De poort naar de beschaving van het westen. Alleen daar wonen de besten. Wanneer een moslim kiespijn heeft interesseert hem maar één ding: hoe kom ik zo snel mogelijk in het bezit van een Nederlands paspoort voor een goede tandarts?

Conclusie: moslims horen in een moderne zichzelf respecterende beschaving niet thuis. OMDAT ZIJ DAT ZELF NIET WILLEN. De vraag waarom ze hier dan wel zijn heb ik hierboven al beantwoord. Een moslim is namelijk niet verplicht zich moslim te noemen. En ik pik het gewoon niet dat een ex ss-er hier met een hakenkruisband om zijn arm rondloopt om reclame te maken voor zijn overleden Hitler.

DAT IS PRECIES WAT MOSLIMS MET MOHAMMED DOEN! BESCHAAFDE MENSEN NOEMEN ZICH DAN OOK GEEN MOSLIM.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17386
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door Manon »

machmoed elchalid schreef:@circus,

Naar huidige maatstaven is het misdadig dat een oude man met een kind gemeenschap heeft. Dit is toch niet raar! En of je een standpunt inneemt. Namelijk alle moslims zijn waardeloos. Of de profeet of oh sorry de vermeende profeet een pedo was in die tijd interesseert me niet, want toen dacht de hele wereld bv. (algemene opinie) dat de aarde plat was.
Dus als je denkt dat de aarde plat is dan veranderen je sexuele voorkeuren ook ineens? Dit is nieuw voor me.

Er zijn een aantal weldenkende geesten hier als Zwatmeer en Ariel. Jij Manon bent gewoon een gefrustreerde en beschuldigt mij van razernij en scheldpartijen, terwijl jou toon juist uit de toon valt. Aangezien de toon de muziek maakt, hoor ik slechts de kakafonie en niet de symphonie. Waarom zeg je nu gewoon niet...ik wil geen begrip en verlang ook geen begrip van mijn medemens; ik wil gewoon oorlog met iedereen die het niet eens is met mij. Ik zei toch dat het niet erg veel verschilt van de hersenloze orthodoxe gelovigen. Ik waardeer ten zeerste dat ik de vrijheid heb om mezelf te ontwikkelen en ik waardeer het ten zeerste dat ik niet in het midden oosten woon waar je niet zelfstandig mag en kan denken. Ik waardeer het ten zeerste dat ik in Nederland woon en leef en ik zal die mogelijkheden altijd blijven verdedigen. Niemand mag voor een ander bepalen hoe die z'n leven moet leiden, dit moet elk individu zelf organiseren. Persoonlijk ben ik vele confrontaties aangegaan met moslims. Velen hebben o.a. door mij ingezien dat het allemaal flauwekul is, maar sommigen dreigen met het hiernamaals en zelfs met de dood. Het zijn niet meer dan stuiptrekkingen
.
Als ik nu eens wist waar ik zoiets zou geschreven hebben hé.


Wil je mij even laten zien waar ik scheld en tier.

ho? het is gewoon je schrijfstijl ?

Moet je horen wie het zegt. Mijn schrijfstijl getuigt enigzins van nuance. Bij jou is deze ver te zoeken...mee eens? Wil je deze onzinnige discussie voortzetten of gaan we het hebben over de (onzinnige) bronnen van de islam? Daar is deze forum, toch voor bedoeld. Vertel het me als dit niet het geval is.
Nou nee hoor, ik heb met jou niks te discussieren want uiteindelijk geef je me gelijk en vind je dat Mo de Pedo geen te volgen profeet is of was... of zoiets in die aard. Waar dit forum voor dient zou je misschien beter weten als je hier wat meer gelezen had. Heel veel mensen vinden hier namelijk een heleboel informatie over deze politieeke veroveringsideoligie en hier wordt ook ontmaskerd dat het in feite niks met religie te maken heeft. Maar dat wist jij natuurlijk ook al allemaal, dat lees je in je zeer genuanceerde hoogstande argumentatie..
Dus waarom hou je je nu nog met mij bezig? Ik vind jou een onnozel ventje met een grote achterlijke smoel! voilà ! en NU scheld ik! ben je vast gewoon zeker om dat taaltje aan te slaan onnozel ventje?
Je gaat op mijn negeerlijst dan hoef ik mijn muis minder te verslijten.

doei!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door BFA »

Aangezien meer mensen meer weten dan één, heb je het nakijken als het om feiten gaat.
Vertel me dan eens wat ik niet weet.
Onze verlichting is zogenaamd een cadeautje van Islam. Wij hebben mooi ons voordeel weten doen met dat cadeautje.
Vraag: Hoe komt dat de verlichting nooit bij Mohammedanen naar enig voordeel toe gewerkt heeft?
Of is het zo als met het Islamitische rijk in Spanje. Veel claims, geen archeologische bewijzen, zelfs geen fundamenten van wat er volgens Mohammedanen geweest is.
Archeologische fundamenten van irrigatiewerken en gebouwen uit het Romaanse rijk zijn er in overvloed in Spanje.
Hoe komt dat er geen archeologische bewijzen van een hoogstaande Islamitische ontwikkeling in Spanje gevonden worden?

Het zijn 2 vragen geworden. Daar draai jij je hand niet voor om, om een antwoord klaar te stomen. Denk ik toch.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door mercator »

BFA schreef: Onze verlichting is zogenaamd een cadeautje van Islam.
Niet alleen de Verlichting, maar de Renaissance ook al heb ik gelezen. Nu ja, als Mohammedanen dat graag willen geloven is dat prima natuurlijk, maar het is wel even grote onzin als de Koran.
Wat je zegt over Al Andalus klopt natuurlijk, buiten het Alhambra vindt je helemaal niks meer van die zogezegd hoogstaande Moslimbeschaving.
En in Turkije vindt je hopen Griekse en Romeinse bouwwerken, helemaal niks Islamities dat ergens op lijkt. De Aya Sofia was oorspronkelijk een Byzantijns gebouw, de moslims hebben er alleen 4 lelijke torentjes bij gezet en de binnenkant aangekleed met kitsch.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

@hans,
Als het om het heden gaat Hans, dan is het inderdaad te triest voor woorden. Sinds de mongolendaar huis hebben gehouden, weten ze niet waar ze het zoeken moeten en hebben sindsdien weinig uitgevoerd. Dat is een feit Hans en kan ik niet ontkennen. Over het vet gedrukte, dat zijn jou woorden. Als jij dat vindt dat is dat zo. Ik weet al van kleins af aan dat religie onzin is en ben ik derhalve niet vatbaar voor dat soort uitingen. Je hebt gelijk dat ze stinken enzo maar die klootzakken-oliesheiks hebben een hele harem, dus ze hebben geen tijd om hun tanden te poetsen, als ze al tanden hebben.

@Manon,
Blader eens terug naar ventje, om maar jouw woordenschat te gebruiken. Jij betrekte mij erbij. en hoezo geef ik je gelijk. Iedereen hier is er het toch over eens dat dat moreel achterlijk is. Bovendien heb jij het van die onzin overleveringen maar in één ding geef ik je gelijk , tot nooit!
machmoed elchalid
Berichten: 116
Lid geworden op: vr aug 21, 2009 9:45 am

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door machmoed elchalid »

@BFA,

Het enige wat ik met zekerheid weet is dat die klote arabieren ons hebben voorgelogen. En het is ook niet zo dat ze alle kennis hebben gebracht o.i.d. ze hebben slechts bijgedragen. Ontkennen dat ze totaal geen invloed hebben, is weer te extreem. Ik weet het ook niet, ik ben geen arabier en vindt ze stinken en bovendien hebben ze vele eeuwen lang met de harde hand vele landen gearabiseerd. Dat ze dus niet deugen, but then again not everybody, weet ik. Ik weet zeker dat ze voor de islam nog achterlijker en barbaarser waren. Een aantal elementen konden blijkbaar niet worden uitgeroeid.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Mohammed met moslim Satan in zijn neus

Bericht door hans van de mortel »

mercator schreef:De Aya Sofia was oorspronkelijk een Byzantijns gebouw, de moslims hebben er alleen 4 lelijke torentjes bij gezet en de binnenkant aangekleed met kitsch.
Een wonder van christelijke schone bouwkunst verpest tot moskee door armetierige moslims. Ze zijn wel dom, maar niet gek. Zo’n gigantisch prachtig bouwwerk zouden islamitische woestijnratten nooit hebben kunnen bedenken. Laat staan bouwen. Logisch dat ze met de Aya Sofia op deze manier mooie sier konden maken zonder dat de schurftige hond Allah daar aan te pas kwam. Bestaat er ook ergens in de wereld een of andere moskee, ooit als wonder van bouwkunst door mohammedanen bedacht en neergezet, en later omgeturnd tot kerk door christenen? Zoiets is toch heiligschennis en God onterend?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Mohammed met moslim Satan in zijn neus

Bericht door naar boven »

hans van de mortel schreef:...
Bestaat er ook ergens in de wereld een of andere moskee, ooit als wonder van bouwkunst door mohammedanen bedacht en neergezet, en later omgeturnd tot kerk door christenen? Zoiets is toch heiligschennis en God onterend?
Zeker wel.
Er zijn tientallen - misschien wel honderden - kerken tot moskee bekeerd, maar deze kerk is moskee geweest en daarna weer kerk geworden:

Afbeelding
The Mezquita (Spanish for "mosque") of Córdoba or Cordova is a Roman Catholic cathedral originally built as a mosque in the Andalusian city of Córdoba, Spain. It is regarded as perhaps the most accomplished monument of the Umayyad dynasty of Córdoba. After the Spanish Reconquista, it was turned into a church, with a Gothic cathedral inserted into the center of the large Moorish building. Today the entire building is used to house the Cathedral of the diocese of Córdoba in Spain.
RTFM
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Mohammed met moslim Satan in zijn neus

Bericht door hans van de mortel »

naar boven schreef:
hans van de mortel schreef:...
Bestaat er ook ergens in de wereld een of andere moskee, ooit als wonder van bouwkunst door mohammedanen bedacht en neergezet, en later omgeturnd tot kerk door christenen? Zoiets is toch heiligschennis en God onterend?
Zeker wel.
Er zijn tientallen - misschien wel honderden - kerken tot moskee bekeerd, maar deze kerk is moskee geweest en daarna weer kerk geworden.
Daar hoopte ik al op. Stelletje super huichelaars, die aanbidders van het ’Hiernamaals’. Hopelijk dat iedereen die dit nu weet, begrijpt (niet gelooft) wat voor een ontzettend groot theatraal circus religie in feite is. Kerken werden mosketen; mosketen werden kerken.

Het is net zo iets als een totempaal als aanbiddingssymbool voor de god van de christenen opnieuw in de verf gaan zetten in de kleur groen van de islam. God Jezus Mohammed Christus Allah nog aan toe, wat voel ik mij verlost en bevrijd van angst, list en bedrog, en blokkade van het gezonde verstand sinds ik tot mijn atheïstisch inzicht kwam.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
mercator
Berichten: 19322
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Was Profeet Mohammad een pedofiel?

Bericht door mercator »

machmoed elchalid schreef: Dat ze dus niet deugen, but then again not everybody, weet ik. Ik weet zeker dat ze voor de islam nog achterlijker en barbaarser waren. Een aantal elementen konden blijkbaar niet worden uitgeroeid.
Wat jij met al je tientallen pagina's tekst zegt is gewoon het klassieke linkse, "weldenkende" multiculturele dogma: "ja de moslims zijn wel achterlijk en wat barbaars, maar niet allemaal en het is hun eigen schuld niet. Als we maar geduld hebben en lief voor ze zijn worden ze net zulke democraatjes en consumentjes zoals wij".
Die redenering zou nog kunnen opgaan voor analfabete geitenhoeders in de bergen van Pakistan, maar NIET voor volwassen mensen die HIER in een moderne beschaving verblijven en geen enkel excuus hebben om nog achterlijk te zijn én zich zo te gedragen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7020
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Mohammed als symbool van eigengereidheid

Bericht door hans van de mortel »

mercator schreef:Wat jij met al je tientallen pagina's tekst zegt is gewoon het klassieke linkse, "weldenkende" multiculturele dogma: "ja de moslims zijn wel achterlijk en wat barbaars, maar niet allemaal en het is hun eigen schuld niet. Als we maar geduld hebben en lief voor ze zijn worden ze net zulke democraatjes en consumentjes zoals wij".
Die redenering zou nog kunnen opgaan voor analfabete geitenhoeders in de bergen van Pakistan, maar NIET voor volwassen mensen die HIER in een moderne beschaving verblijven en geen enkel excuus hebben om nog achterlijk te zijn én zich zo te gedragen.
Er is hier nooit druk uitgeoefend op deze mensen. Een prachtig vrijdenkend liberaal land waarin zowat alles is toegestaan wat Allah verboden heeft. En juist daar wringt hem nu de schoen. De moslim is van huis uit angst gewend. Controle op zijn sociale gedrag. Een leven lang vol rituelen. Onnadenkendheid. Zou hij die willen inruilen voor een andere cultuur, normen en waarden? Waarom zou hij? Hij is hier welkom, zijn hele familie van analfabeten is hier vanuit Marokko aan het leren gezet. Dat ging niet met liefde. Want de meeste moslims verkozen tenslotte onder de hoede van Allah achterlijk te blijven. Leren heeft immers geen zin voor de doorsnee moslim, want Allah heeft alle wijsheid in pacht en doet jou toekomen wat hij voor jou nodig acht.

Blijf zitten waar je zit. Niet in Marokko, maar in Nederland. Daar krijg je een nieuw paspoort en geld toe. En voor de rest kun je gewoon een onaangepaste Marokkaan of Turk blijven met behoud van je moslimmitische godsdienstwaanzin.

Uitzondering daar gelaten. Er zijn redelijk wat Marokkanen die het zonder Allah als ondernemer of crimineel ver hebben geschopt in Nederland.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Plaats reactie