Naar een verlichte islam in Nederland

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Plaats reactie
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Sjeng »

Naar een verlichte islam in Nederland

Bron: NRC Handelsblad

Er moet een soort safe house komen om de vrijheid van meningsuiting van liberale moslims te garanderen. Maar de overheidsbemoeienis met de islam moet zich beperken tot opvattingen die in strijd zijn met de regels van onze rechtsstaat.

door Joost Eerdmans en Marco Pastors

Vijf jaar geleden, twee jaar voor de opkomst van Pim Fortuyn, schreef Paul Scheffer in deze krant over een ernstige bedreiging van de maatschappelijke vrede in Nederland. In een visionair stuk schetste hij het dramatische beeld van generaties immigranten die mislukken en de nieuwe sociale onderklasse van Nederland vormen.

Sinds de publicatie van het stuk is steeds duidelijker geworden dat de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving zal staan of vallen met de richting waarin de islam zich in ons land zal ontwikkelen. Of de multiculturele samenleving een tragedie of alsnog een success story wordt, is vooral afhankelijk van de één miljoen Nederlandse moslims en hoe de Nederlandse overheid hen tegemoet treedt.

Het moet een van de pijnlijkste voorbeelden zijn van de multiculturele verwarring waarin Nederland in de jaren negentig van de vorige eeuw verkeerde: de campagne ‘Die tulband past ons allemaal’ van de Nederlandse hoofdcommissarissen. Onder die noemer lanceerden de korpschefs in 1999 het voorstel om agenten de vrijheid te geven de platte politiepet te verruilen voor een hoofddoekje of een tulband. Van dit voorstel is gelukkig niets meer vernomen en ook de landelijke politiek heeft zich in 2004 in meerderheid uitgesproken tegen een dergelijke schending van het gezag. Alleen GroenLinks heeft nog steeds geen principiële bezwaren tegen rechters of politieagenten met hoofddoekjes.

De politieke elite lijkt, onmiskenbaar onder invloed van Pim Fortuyn, zijn rug dus enigszins te hebben gerecht. De principes van de moderniteit kunnen sinds 2002 rekenen op belangstelling van politiek Den Haag. Waarden als de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting zijn herontdekt als de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. Als zodanig worden zij ook door elke politieke partij herkend en erkend. Maar daar houdt het dan ook mee op. Want zoals altijd gaat de Nederlandse politiek pragmatisch om met deze principes. Meestal is dat goed, soms niet. De uitkomst van het enige debat in de Tweede Kamer over hoofddoekjes, dat in 2004 werd gehouden, was dat geüniformeerde ambtenaren geen religieuze kledingstukken mogen dragen, maar dat het andere ambtenaren vrijstond om wel met een hoofddoekje achter, bijvoorbeeld, de balie van burgerzaken plaats te nemen. Precies de ambivalente en principeloze politiek waar, behalve de meeste volksvertegenwoordigers in Den Haag, de meeste Nederlandse burgers niets van begrijpen; uit een peiling van TNSNIPO in 2005 naar het dragen van hoofddoekjes door ambtenaren bleek 80 procent van de Nederlanders voorstander van een algeheel draagverbod voor overheidsdienaren.

De angst van de politieke elite voor de eigen principes van de moderne rechtsstaat is niet alleen beklagenswaardig, hij is ook gevaarlijk. Bij de Nederlandse moslims wordt een fundamentalistische interpretatie van de islam er eerder door versterkt dan verzwakt. De islam is namelijk per se een godsdienst waarin kerk en staat, geloof en recht, niet los van elkaar worden gezien.

Dat blijkt al uit het feit dat naast de koran de sharia, de islamitische wetgeving, voor moslims een belangrijke bron vormt voor hun leefwijze. De rechtsregels van de sharia vormen samen met de bepalingen in de koran een islamitische rechtsstaat waarin geloof en recht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en ongelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, moslim en niet-moslim het uitgangspunt vormt.

Deze alternatieve rechtsstaat is in Nederland weliswaar slechts virtueel aanwezig, maar is daarom niet minder bepalend voor de manier waarop moslims in Nederland met elkaar en met anderen omgaan. Dat mag ook blijken uit het onderzoek van het tv-programma Nova na de moord op Theo van Gogh waaruit bleek dat een kwart van de Nederlandse moslims het niet erg zou vinden als hier te lande de sharia zou worden ingevoerd.

De achtergestelde positie van moslimvrouwen, de bedreigingen van homoseksuelen en het antisemitisme onder Nederlandse moslims zijn maatschappelijke problemen die rechtstreeks in verband staan met hun opvattingen zoals die voortvloeien uit de sharia.

Tegenover deze de rechtsstaat ondermijnende opvattingen stelt de overheid nu slechts appeasement (hoofddoekjes) of, in het slechtste geval, financiële ondersteuning: zie islamitische scholen als de As Siddieq-school in Amsterdam waar leerlingen het antiwesterse sentiment met de paplepel wordt ingegoten, zie de hogescholen waar islamitische gebedsruimten zijn ingericht, zoals de Avans Hogeschool in Breda die zelf hoofddoekjes heeft uitgedeeld aan haar leerlingen. Je kan het de Nederlandse moslims bijna niet kwalijk nemen dat zij de scheiding tussen kerk en staat in Nederland niet serieus nemen; door deze kernwaarde in de praktijk te relativeren doet de overheid dat zelf immers ook niet.

De totstandkoming in Nederland van een islam die de scheiding van kerk en staat wel respecteert, is dus eerst en vooral afhankelijk van de bereidheid van de eigen overheid om dit rechtsstatelijke principe stevig te verankeren. Dat kan het beste gebeuren door het principe, naar het voorbeeld van Frankrijk, in de Grondwet te verankeren. Daarbij moeten Nederlandse moslims bedenken dat het vastleggen van deze waarde ook voor hen de garantie vormt dat zij hun geloof kunnen blijven belijden. In een islamitisch land als bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, waar kerk en staat niet gescheiden zijn en de staat dwingend een godsdienst oplegt aan zijn onderdanen, bestaat er namelijk in het geheel geen vrijheid van godsdienst. Alleen een neutrale Nederlandse staat, die op geen enkele wijze zelf een religieuze voorkeur uitdraagt, kan volhouden dat hij al zijn burgers, gelovig of niet-gelovig, gelijk behandelt. Overheidspersoneel in dienst van deze neutrale staat mag dan ook, net als in Frankrijk, Turkije en Marokko, geen hoofddoekje of andere religieuze symbolen dragen.

Met het formeel vastleggen van de scheiding van kerk en staat, die de zichtbare aanwezigheid van de islam binnen het staatsapparaat tegengaat, zijn we er nog niet. Ook de fundamentalistische interpretatie van de islam en het verspreiden en propageren van de sharia binnen de islamitische gemeenschap in Nederland moeten actief worden tegengegaan. Daar mag je als democratische rechtsstaat heel ver in gaan. Zo leert althans een belangrijke uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uit 2003. In een zaak die door de toenmalige Turkse Welvaartspartij was aangespannen tegen de Turkse overheid, oordeelde het Hof dat een politieke partij die invoering van de sharia bepleit verboden mag worden, omdat de islamitische wetten een fundamentele bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. Elke radicaal-islamitische vereniging, partij of boekhandel die het islamitisch-fundamentalisme verspreidt kan met dit arrest in de hand worden aangepakt. Je moet het alleen wel durven en doen.

Welke rol blijft er dan over voor de fameuze dialoog, tot voor kort in Nederland en voor Job Cohen nog steeds het antwoord op alle maatschappelijke problemen? Die dialoog, die nu vooral wordt gevoerd in het kader van eindeloze en besloten vergaderingen tussen de overheid en voorzitters van islamitische koepelorganen die elke representativiteit missen, moet worden afgeschaft. In plaats daarvan moeten openbare, landelijke islamdebatten worden opgezet door de overheid, naar het voorbeeld van de Rotterdamse islamdebatten. Om vrijblijvendheid tegen te gaan, moeten deze debatten worden gevoerd over de verschillen en niet over de overeenkomsten tussen de waarden van de westerse vrije samenleving en de islam. Liberale islamitische theologen als Nasr Hamid Abu Zaïd en Abdolkarim Soroush, die hun geboortelanden (respectievelijk Egypte en Iran) hebben moeten ontvluchten vanwege hun opvattingen, moeten bij deze debatten worden uitgenodigd om de vrees bij Nederlandse moslims weg te nemen dat een keuze voor de westerse waarden neerkomt op het afvallen van de islam. Ook Nederlandse moslims, zoals Hikmat Mahawat Khan van de liberale islamitische Lahore Ahmadiyya-stroming en ex-moslims kunnen, al dan niet door beveiligers omringd, aan deze debatten een bijdrage leveren. Zo kan een brug worden gebouwd tussen de Nederlandse moslims en de Nederlandse waarden.

Om dit proces van verlichting op gang te krijgen, moet de overheid wel pal staan voor de moslims die hun nek durven uit te steken. De vrees onder moslims voor de (dood)straf die in de islam is gesteld op afvalligheid, is groot en vormt de grootste belemmering voor de totstandkoming van een liberale islam in Nederland.

Moslims die de moed hebben zich van hun geloof af te keren, die de vrijheid van meningsuiting willen gebruiken om hun geloof te liberaliseren en extremistische geloofsgenoten te kritiseren, lopen het gevaar slachtoffer te worden van een van de (volgens AIVD-schatting) tienduizenden radicale Nederlandse moslims die de koran op dit punt erg letterlijk nemen. Om de vrees voor hun fanatieke geloofsgenoten weg te nemen, moet de overheid daarom deze moedige moslims en ex-moslims garanderen dat zij kunnen rekenen op bijstand van de staat als zij worden bedreigd, en niet alleen als zij lid zijn van de Tweede Kamer. Letterlijk en figuurlijk moet in Nederland een safe house worden opgezet voor de vrijheid van meningsuiting van liberale moslims waardoor ook zij, bevrijd uit hun geestelijke gijzeling, kunnen zeggen wat ze denken: bijvoorbeeld dat uittreden uit de islam is toegestaan.

Wie meent een tegenstelling te ontwaren tussen het formaliseren van de scheiding van kerk en staat in Nederland en actief overheidsoptreden tegen fundamentalistische opvattingen binnen de Nederlandse moslimgemeenschap: die is er niet. De voorgestelde overheidsbemoeienis met de islam moet namelijk slechts gericht zijn op het verstevigen en, waar nodig, herstellen van die scheiding en het handhaven van de wet.

Met het achterstellen van vrouwen en het discrimineren van homo's en joden worden de regels van onze rechtsstaat overtreden; met het vervangen van onze democratisch vastgestelde rechtsregels door eigen religieuze wetgeving betreedt de islam het terrein van het recht en daarmee het terrein van de staat.

De islam is op dit moment niet alleen vanwege de circa één miljoen gelovigen de belangrijkste religie in Nederland. Nog belangrijker is het feit dat de islam, anders dan het christendom in Nederland, gestoeld is op beginselen die ver afstaan van de kernwaarden van de moderniteit. De toekomstige ontwikkeling van de islam in ons land zal dan ook een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

Het is van het grootste belang dat de overheid dit onder ogen ziet en voorwaarden creëert voor de totstandkoming van een verlichte islam in Nederland. Alleen zo kan een Nederland ontstaan waarin moslims en niet-moslims elkaar vrijelijk en zonder vrees kunnen kritiseren en respecteren, ofwel: werkelijk kunnen samenleven.

Joost Eerdmans is lid van de Tweede Kamer en maakt deel uit van de fractie van de LPF. Marco Pastors is raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Link naar artikel:
http://www.nrc.nl/opinie/article244495.ece
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
Patrick
Berichten: 383
Lid geworden op: di jan 21, 2003 10:23 pm

Bericht door Patrick »

Een verlichte Islam bestaat niet, de primaire bron is een vast gegeven nlde Qur'an en daarnaast is de secundaire bron de hadith. Ze staan neergeschreven en zijn onveranderlijk

Verder zijn er de vier voornaamste Islam scholen: de Hanafi school, de Maliki school, de Shafi'e school en de Hanbali school. Enkele andere scholen zijn erkend maar minder belangrijk. Deze scholen verschillen met elkaar in die mate dat ze niet altijd evenveel belang hechten aan bepaalde hadith. Maar ook hier vallen ze telkens terug op de onveranderlijke geschriften. De scholen behandelen voornamelijk tijd en plaatsgebonden materies.

En nu gaan enkele westerse wijsneuzen (lees: prominenten en intellectuelen) beweren dat ze iets kunnen creëren zoals een verlichte Islam of een Euro Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Pilgrim »

We zijn nu jaren verder... :unhappy:
Buma: Verlichte islam is ijdele hoop

Laurens Kok, 04-09-17

Afbeelding

De hoop dat moslimmigranten uiteindelijk hier een 'verlichte islam' zouden gaan aanhangen 'is ijdel gebleken'. Dat constateerde CDA-leider Sybrand Buma vanavond tijdens de negende H.J. Schoo-lezing, georganiseerd door Elsevier Weekblad, in De Rode Hoed in Amsterdam.

,,Vooral immigratie en globalisering raken een veel diepere emotie dan de dagelijkse zorgen. Het gaat om de grondslag van ons samenleven. Op basis waarvan wonen we in dit land samen? En als vraagstuk in het vraagstuk: wat betekent de opkomst van de islam in ons land? Net als alle godsdiensten heeft de islam eindeloos veel variaties. Maar de hoop dat er uit de hierheen gebrachte stromingen uit het Midden-Oosten en Noord- Afrika een soort Europese verlichte islam zou ontstaan, is ijdel gebleken'', aldus Buma.

Tegelijkertijd riep hij op 'onze traditie, onze cultuur, onze waarden' niet te laten verwateren. ,,We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen met de komst van zovelen uit andere geloven en tradities. Dat hoeft niet. Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op, die mogen we niet laten verwateren. We horen ze te versterken en uit te dragen.''

De boze burger
Buma nam het in de lezing op voor 'de boze burger'. ,,Dat is een vreemd etiket. Het wordt steevast opgeplakt door sociologen die duidelijk niet zelf tot die categorie behoren. De boze Nederlanders kijken andere tv-programma’s, ze stemmen anders, ze gaan naar andere scholen en ze hebben een andere smaak. De 'boze burger' als een afwijking van de norm. Een categorie die door verstandige beleidsmakers van haar boosheid moet worden bevrijd.''

De CDA'er vroeg zich af of dat beeld juist is en suggereerde het om te draaien. ,,Als we de 'boze burger' nou de gewone Nederlander noemen. Die gewone Nederlander zal zich vermoedelijk absoluut niet identificeren met dit etiket.''

Hij verweet de elite 'struisvogelgedrag', omdat zij niet wil inzien dat deze 'boze burgers' in feite gewone Nederlanders zijn die op weg naar individuele vrijheid en gelijkheid hun gemeenschap en identiteit kwijtraakten. ,,De middenklasse – de dragende ruggengraat van de samenleving – leed. Niet de welvaart, niet de gelijkheid, niet de vrijheid, maar het versplinteren van de gemeenschap werd het grote maatschappelijke probleem.''

Valse vooruitgangsdenken
De CDA-voorman doorbrak de formatiestilte door de vloer aan te vegen met het 'valse vooruitgangsdenken' dat in liberale kringen gemeengoed is. Volgens Buma zijn vrijheid en gelijkheid 'holle begrippen' geworden als gevolg van een 'ongezond individualisme'. Hoewel hij geen partijen bij naam noemde, waren de speldenprikken aan het adres van toekomstig coalitiepartners VVD en D66 nauwelijks verholen. ,,Vrijheid is niet lekker doen wat je wilt, maar een opdracht die een verantwoordelijkheid inhoudt'', zei hij.

Maximale vrijheid is volgens de CDA-leider gepaard gegaan met minimale plichten. ,,In dit verzorgingsparadijs kwam er zelfs een grondwettelijke overheidstaak voor 'maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding'. Een dagje Efteling als grondrecht. Dat was het nieuwe Nederland. Niet veel later werd de belangrijkste grondwettelijke plicht, de dienstplicht afgeschaft. Wat een weelde.''

Christelijke grondslag
Volgens Buma heeft Nederland een 'nieuw samenlevingsideaal' nodig, waarbij verantwoordelijkheid nemen voor elkaar in plaats van alleen voor jezelf voorop hoort te staan. Inspiratie daarvoor kan volgens hem gevonden worden in 'onze lange West-Europese traditie', die – 'of we het geloven of niet' – rust op een christelijke grondslag.

Buma is de eerste CDA'er die de H.J. Schoo-lezing, vernoemd naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier, mocht uitspreken. Prominente VVD'ers als Frits Bolkestein, Mark Rutte en Edith Schippers gingen hem voor.

https://www.ad.nl/politiek/buma-verlich ... ~a98a5521/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7250
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Volgens Buma heeft Nederland een 'nieuw samenlevingsideaal' nodig, waarbij verantwoordelijkheid nemen voor elkaar in plaats van alleen voor jezelf voorop hoort te staan. Inspiratie daarvoor kan volgens hem gevonden worden in 'onze lange West-Europese traditie', die – 'of we het geloven of niet' – rust op een christelijke grondslag.
De man kan het leuk zeggen, maar deel van die "christelijke grondslag" is ook: "Wie niet werkt, zal niet eten." Een ander kenmerk is de afkeer van de leugen; een hernieuwde toewijding daaraan zou bij de meeste politici ernstige afkickverschijnselen geven. En tenslotte: "Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen" zou misschien aanleiding zijn voor een Nexit.

Kortom, als Buma het ernstig meent kan hij beter bij de PVV gaan zitten dan bij het CDA.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8539
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door xplosive »

Eerst zien dan geloven (zei de ongelovige Thomas). Ik moet eerst nog zien of deze woorden van Sybrand van Haersma Buma een werkelijk bestendige kentering bij het CDA teweeg gaat brengen ten aanzien van de strategie tegen de oprukkende islam. Vooralsnog geloof ik daar weinig van. Zijn er al CDA-voorstellen voor remigratie van moslims, sluiting van haatpaleizen en het indammen van de islamitische immigratie?

Nou ja, hij heeft tenminste gezegd dat "een verlichte islam in het Westen" ijdele hoop is. Dat is voorlopig beter dan niks. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zal ik maar denken.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7250
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Ali Yas »

xplosive schreef:Nou ja, hij heeft tenminste gezegd dat "een verlichte islam in het Westen" ijdele hoop is. Dat is voorlopig beter dan niks.
Ik weet het niet. Fatalisme helpt niet bij het oplossen van de problemen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8903
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door sjun »

In Spanje en Portugal kwam men uiteindelijk ook tot een reconquista... Als het allemaal zo fantastastisch zou zijn geweest om als dhimmi onder moslimgezag te leven dan had men die mensen daar wel gehouden.
:smartass:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Een hedendaagse moderne auto rijdt niet op kolen, maar op benzine of diesel of gas, of . . . ja ja! Op een accu, elektrisch!

Wie de islam en zijn aanhangers beziet moet tot de eensluidende conclusie komen:

Mohammedanen behoren tot de mislukte mensensoort Islam.

Hoe lang zal het nog duren voordat de Europese politiek deze onwelgevallige kwestie zal benoemen?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8539
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door xplosive »

Wat je je ook kunt afvragen : waar ter wereld is de islam ooit vreedzaam op zijn retour gegaan? Ik zou zo gauw geen plek op aarde in welk tijdperk dan ook kunnen verzinnen. Dan lijkt het er dus op dat je de islam uitsluitend met niet-vreedzame middelen kunt terugdringen. Dat lijkt de enig denkbare harde onontkoombare conclusie te zijn. En als je dat nu al weet, waarom dan tegen beter weten in hopen op het ooit dóórbreken van een "lieve islam" ? Je halstarrig vastklampen aan zo'n gevaarlijke illusie (zeg maar hallucinatie) is zo ongeveer de meest krankzinnige zelfmoordpoging. Hoe krankzinning moet je zijn om de islam op te hemelen ten koste van de westerse cultuur en om als een idiote barbaar mee te helpen om de westerse cultuur te verkrachten?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
mercator
Berichten: 19485
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door mercator »

xplosive schreef:Wat je je ook kunt afvragen : waar ter wereld is de islam ooit vreedzaam op zijn retour gegaan? Ik zou zo gauw geen plek op aarde in welk tijdperk dan ook kunnen verzinnen.
Moslims kunnen alleen met dwang en geweld gestopt worden. Onze voorouders wisten dat en speelden dat klaar met de beperkte middelen die ze hadden. Nu beschikken wij over een enorm technologisch overwicht maar we gebruiken het niet. Prangend te bedenken dat het in een paar dagen afgelopen zou kunnen zijn met dat Islam gedoe maar we zitten als gehypnotiseerde konijnen te wachten tot we opgegeten worden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1662
Lid geworden op: do apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Pizzaman »

De enige manier om 'een verlichte islam' te krijgen
is door de fik er in te steken.
Dat doen ze in Afrika ook, stront in de fik steken, dan krijg je licht en warmte.

Afbeelding
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Naar een verlichte islam in Nederland

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Telkenmale is de islam gewogen.

Ja en toen?

Telkenmale is zij te licht bevonden. Vreemd genoeg ligt zij niet zwaar op de maag bij onze politici.

Voor Europese politici zijn moslims dagelijkse kost die niet uitgekotst mag worden.

Het wachten is derhalve op de eerste maagbloedingen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie