Citaten van Ayatollah Khomeini

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Plaats reactie
Vrijdenker
Berichten: 1747
Lid geworden op: do jul 15, 2004 10:07 pm
Contacteer:

Citaten van Ayatollah Khomeini

Bericht door Vrijdenker »

Ik twijfel enigzins aan de authenticiteit van de wereldberoemde citaten van Ayatollah Khomeini (ook wel: Khomeiny), maar índien de citaten authentiek zijn, zeggen de citaten nogal het nodige over de islam. Khomeini baseerde zich in zijn woorden en daden immers steeds op de regels van de oorspronkelijke islam.

Op internet zijn de in het Engels vertaalde citaten o.a. te vinden op:
www.homa.org/default.asp?TOCID=2083225445
en
http://www.homa.org/Details.asp?Content ... 2083225413

Nederlandse vertalingen zijn echter zeldzaam. Ik heb echter enkele citaten kunnen achterhalen uit het boek Citaten van Ayatollah Khomeiny, 1979, Het Spectrum, eerste druk 1979, ISBN 90 274 5928 2.

Hieronder volgen deze citaten per onderwerp:


Wijze van drinken

Bij het drinken van water moeten zes voorschriften in acht worden genomen: a) zuig het water op en drink het niet met slokken; b) drink staande; c) roep voor en na het drinken de naam van Allah aan; d) drink in drie etappes; e) drink naar goeddunken; f) gedenk na het drinken het martelaarschap van Hazrat Aboe Abdoelah en zijn familie en vervloek hun moordenaars

Bij het opzuigen van water moeten vijf dingen worden vermeden: a) te veel drinken; b) na een overdadige maaltijd drinken; c) 's nachts staande drinken; d) het vastpakken van de waterkruik met de linkerhand; e) de kruik op een plaats waar zij is gebroken of bij het oor van de kruik aan de mond zetten.

Het drinken van wijn en van sterke drank behoort tot de hoofdzonden en het is streng verboden. Wie een alcoholhoudende drank tot zich neemt, behoudt slechts een deel van zijn ziel, namelijk het misvormde en kwaadaardige deel; Allah, diens Aartsengelen, diens Profeten en diens gelovigen vervloeken hem. Gedurende veertig dagen worden zijn dagelijkse gebeden door Allah afgewezen. Op de dag van de opstanding der doden zal zijn gezicht zwart worden, zal zijn tong uit zijn mond hangen, zal zijn kwijl over zijn borst stromen en hij zal onophoudelijke dorst lijden.


Verboden spijzen

Van gevogelte, wilde en getemde dieren, vissen en dergelijke, waarvan het vlees mag worden genuttigd, zijn er vijftien dingen waarvan men zich verre dient te houden; a) het bloed; b) de uitwerpselen; c) de penis; d) de vagina; e) de baarmoeder; f) de klieren; g) de teelballen; h) het middelste gedeelte van de hersenen; i) het bolletje dat de vorm van een grauwe erwt heeft en dat zich in het voorste deel van de hersenen bevindt; j)de spieren aan weerszijden van de ruggegraat; k) de galblaas; l) de lever; m)de blaas; n) het oog; o) hetgeen zich onder de klauwen heeft opgehoopt.

Het opslurpen van de uitwerpselen van dieren en van de afscheidingen van hun neus is niet toegestaan. Het is echter niet verboden deze stoffen te nuttigen als ze in geringe hoeveelheden met ander voedsel zijn vermengd.

Het vlees van paarden, muildieren en ezels wordt niet aanbevolen. Het vlees is volstrekt verboden indien het dier bij zijn leven seksueel is gebruikt door een man. In dat geval moet het dier de stad uit worden geleid en worden verkocht.

Als men geslachtelijke omgang heeft met een rund, schaap of een kameel, worden hun urine en hun uitwerpselen onrein en kan hun melk niet meer worden genuttigd. Het dier moet zo snel mogelijk worden gedood en verbrand, terwijl ervoor moet worden gezorgd dat degene die het dier seksueel heeft gebruikt de eigenaar ervan schadeloos stelt.


Over reinheid en onreinheid

Onrein zijn elf dingen: urine, uitwerpselen, zaad, beenderen, bloed, honden, varkens, mannen en vrouwen die geen moslim zijn, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.

De urine en de ontlasting van ieder dier dat uitwerpselen eet, zijn onrein. Hetzelfde geldt voor de urine en ontlasting van ieder dier dat seksueel is gebruikt door een man en voor de urine en de ontlasting van schapen die met melk van een zeug zijn gevoed.

Heel het lichaam van een niet-moslim is onrein, ook het haar van zijn hoofd en zijn lichaam, zijn nagels en alle afscheidingen van zijn lichaam.

Het haar, de botten en het gebit van dode dieren zijn rein, tenzij de dieren zelf onrein zijn, zoals het geval is met honden.

Een voorwerp dat in het menselijk lichaam wordt gebracht en in aanraking komt met een onreinheid(faeces of bloed)komt, blijft rein wanneer het uit het lichaam wordt teruggetrokken, mits het geen sporen van deze onreine stoffen vertoont. Het instrument dat voor een lavement in het rectum wordt gebracht en het mes van de heelkundige zijn dan ook niet onrein, mits ze geen sporen van de onreinheid vertonen.
Hetzelfde geldt voor speeksel en afscheidingen van de neus die zich in de mond of de neus met bloed vermengen, maar die daarvan geen sporen vertonen wanneer men ze uitspuwt.


Handel en belastingen

Een zakelijke transactie is van nul en gener waarde in geval van:
a) handel in urine, uitwerpselen en alcoholhoudende dranken;
b) handel in onrechtmatig verworven goederen, tenzij met toestemming van de eigenaar;
c) handel in andere dingen dan koopwaar;
d) handel in muziekinstrumenten en spelbenodigdheden;
e) handel die op de rente van een som gelds is gebaseerd;
f) handel in goederen die zijn vervalst zonder dat de koper daarvan op de hoogte is gesteld.

Wie een olieveld, een goudmijn, een zilvermijn, een loodmijn, een kopermijn, een ijzermijn, een turkooismijn, een zoutmijn of een andere mijn exploiteert, moet, wanneer de opbrengsten daarvan na aftrek van de kosten tenminste overeenkomen met de geldwaarde van 415 gram zilver of 45 gram goud, khoms² aan de islamitische schatkist betalen. Bereiken de opbrengsten die waarde niet, maar overtreffen ze per jaar de kosten, is de khoms invorderbaar.

² belasting ter hoogte van een vijfde van het inkomen.

De handel in voorwerpen die tot vermaak strekken, zoals muziekinstrumenten, is volstrekt ongeoorloofd, ook al zijn ze maar heel klein.

Als iemand een hoeveelheid amber opduikt, waarvan de waarde die van vier gram goud overtreft, moet hij khoms betalen, ook al is die hoeveelheid vergaart door verscheidende malen te duiken.

Behalve de khoms moet iedere moslim met bezittingen van een zekere waarde zakaat³ betalen. De zakaat worden geheven over bezit in de vorm van tarwe, gerst, dadels, rozijnen, goud, zilver, kamelen, runderen en schapen.

³ belasting ter hoogte van 1/5de van het inkomen


De wijze van urineren en zich ontlasten

Bij het urineren of het zich ontlasten moet ieder zijn geslacht bedekken voor allen die geslachtsrijp zijn, zelfs voor zijn zuster en zijn moeder, alsook voor zwakzinnigen en voor kinderen die de jaren des onderscheids hebben bereikt. Maar echtgenoten behoeven het niet te doen.

Het is niet noodzakelijk het geslacht met een bepaald voorwerp te bedekken, met de hand is voldoende.

Bij het urineren of het zich ontlasten dient men zodanig neer te hurken, dat het gezicht niet naar Mekka is gewend of de rug naar Mekka gekeerd.

Men kan er niet mee volstaan het geslacht een andere richting te geven, terwijl het gezicht toch naar Mekka is gewend of de rug naar Mekka gekeerd; en het ontblote geslacht mag niet naar Mekka of in de tegengestelde richting zijn gewend.

Op vier plaatsen is het verboden te urineren of zich te ontlasten:
- in doodlopende straten, tenzij met tooestemming van de aanwonenden;
- op de grond van iemand die daartoe geeen toestemming heeft gegeven;
- in oorden van de eredienst, zoals beppaalde medrese' s²;
- op de graven van gelovigen, tenzij meen ze wil beledigen.

² een medrese is een religieuze school

Er zijn drie gevallen, waarin het volstrekt noodzakelijk is de anus met water te reinigen:
- indien de ontlasting samen met anderee onreinheden is uitgeworpen, met bloed bijvoorbeeld;
- indien iets onreins in aanraking met de anus is gekomen;
- indien de anus vuiler dan gebruikelijjk is geworden.
In alle overige gevallen kan men de anus met water wassen of met een lapje of een kei afvegen.

De anus behoeft niet met drie keien of drie lapjes te worden afgeveegd, één kei of één lapje is voldoende; maar wie de anus afveegt met een bot of met heilige dingen, bijvoorbeeld een stukje papier met de naam van Allah erop, kan in die staat niet bidden.

Voor het urineren of zich ontlasten geniet het de voorkeur op een afgezonderde plaats neer te hurken; het geniet eveneens de voorkeur deze plaats met de linkervoet te betreden en met de rechtervoet te verlaten; het verdient aanbeveling het hoofd gedurende het uitwerpen te bedekken en het gewicht van het lichaam op de linkervoet te laten rusten.

Gedurende het uitwerpen mag men niet recht tegenover de zon of de maan neerhurken, tenzij men het geslacht bedekt. Wie zich wil ontlasten, moet voorts vermijden in de wind neer te hurken, of in het openbaar, voor de huisdeur of onder een vruchtdragende boom. Eten, dralen en de anus met de rechterhand wassen dienen tijdens het uitwerpen eveneens vermeden te worden. Het spreken tenslotte dient men eveneens achterwege te laten, tenzij men ertoe wordt gedwongen of men een gebed tot Allah richt.

Wat het urineren betreft, het is beter dit niet staande te doen, niet op harde grond, niet in het hol van een dier en niet in water, vooral niet in stilstaand water.

Het verdient aanbeveling urine en faeces niet op te houden, temeer daar dat pijn kan doen.

Het verdient aanbeveling voor de gebeden, voor het slapengaan, voor de coïtus en na de zaadlozing te urineren.

Na het urineren moet eerst de anus, als deze met urine is verontreinigd, worden gewassen. Vervolgens moet men met de middelvinger van de linkerhand driemaal op het gedeelte tussen de anus en het ondereinde van de penis drukken; daarna moet men de duim op het bovenste gedeelte van de penis leggen en de wijsvinger op het onderste gedeelte, en de eikel driemaal naar de besnijdenisring trekken; en tenslotte driemaal op het uiteinde van de penis drukken.

Voor de vrouw gelden na het urineren geen bijzondere voorschriften; als zij aan de vagina vocht bemerkt waarvan zij niet weet of het rein is of onrein, is dit vocht rein en staat haar louteringen en haar gebed geenszins in de weg


Over de vasten

De volgende handelingen zijn in vastentijd te ontraden: a) oogdruppels nemen; b) een bloedtransfusie ondergaan of een bad nemen; c) tabak snuiven of de geur van welriekende planten inademen; d) uitsluitend voor vrouwen: zitbaden nemen; e) zetpillen gebruiken; f) kleren bevochtigen; g) kiezen laten trekken of een andere ingreepondergaan die ertoe kan leiden dat er bloed in de mond vloeit; h) tanden poetsen met een vochtige borstel; i) zijn vrouw omhelsen, ook al geschiedt dat niet met de bedoeling tot een zaadlozing te komen of opgewonden te raken - als er met opzet zaadlozing plaatsvindt, wordt de vasten ongeldig.


De vrouw en haar ongesteldheden

Een vrouw heeft tussentijdse bloedingen als bloed uit haar vagina stroomt in de tijd dat ze niet ongesteld is. Dit bloed kan een geelachtige kleur hebben, koel en dun zijn en zonder branderig gevoel wegvloeien; het kan ook min of meer zwart zijn, of geel, warm, dik en pulserend naar buiten treden, terwijl het een branderig gevoel veroorzaakt.

Bloed dat uit de vagina van een meisje van minder dan negen jaar of die van een vrouw van meer dan zestig jaar vloeit, mag niet als menstruatiebloed worden beschouwd.

Gedurende de menstruatie van zijn vrouw doet een man er goed aan geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben, ook al dringt hij slechts onvolledig-dat wil zeggen tot de besnijdenisring-in de vagina door en ook al komt hij niet tot zaadlozing. Het is eveneens ten zeerste af te raden haar anaal te bezitten.

Als een man tijdens de geslachtsgemeenschap merkt dat zijn vrouw juist ongesteld is geworden, moet hij zich terugtrekken. Doet hij dat niet, moet hij liefdadigheid jegens de armen bedrijven.


Huwelijk, overspel en echtelijke betrekkingen

Als een man, die een nog niet geslachtsrijp meisje heeft gehuwd, haar voor de vervulling van haar negende levensjaar bezit en bij haar een psychische schok veroorzaakt, heeft hij niet het recht de daad met haar te herhalen.

Een man moet tenminste eens in de vier maanden omgang met zijn vrouw hebben.

Een tijdelijk huwelijk is altijd wettig, ook al is het een huwelijk uit berekening

Als een man in de huwelijksovereenkomst de bepaling heeft laten opnemen dat zijn vrouw maagd moet zijn, mag hij het huwelijk nietig verklaren als blijkt dat zijn vrouw geen maagd was.


Over de jihad

Onder de heilige oorlog wordt de verovering van niet-islamitische landen verstaan. Wellicht wordt de heilige oorlog onder leiding van de Imam of op zijn bevel uitgeroepen nadat er een waarlijk islamitische staat is gevormd. Het is dan de plicht van iedere volwassen, weerbare man om als vrijwilliger deel te nemen aan die veroveringsoorlog die uiteindelijk tot doel heeft de wet van de Koran overal op aarde te vestigen. Laat iedereen echter goed beseffen dat de wereldheerschappij van de Islam danig verschilt van gewone overheersing door overwinnaars. Eerst moet dus onder het gezag van de Imam de islamitische staat worden gevormd en dan kan de staat de veldtocht beginnen die een ander karakter zal hebben dan de onrechtvaardige en door heerszucht ingegeven veroveringsoorlogen, waarin de morele en beschaving brengende beginselen van de Islam geen rol spelen.

De islamitische staat is aan de wet van de Islam onderworpen. Deze wet komt niet uit het volk of zijn vertegenwoordigers voort, maar rechtstreeks uit Allah en zijn goddelijke wil. De wet van de Koran, dat wil zeggen de wet van Allah, vormt het wezen van iedere islamitische staat en heerst zonder feilen over allen die ertoe behoren. Aan deze eeuwige wetten van de Almachtige, die door middel van de Koran en de Profeet aan de stervelingen zijn doorgegeven en die tot het eind der tijden onveranderlijk blijven, zijn de Profeet, de kaliefen en het gewone vol volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd.


Over Europa

Europa, het Westen, is slechts een verzameling dictaturen vol onrechtvaardigheden; heel de mensheid moet, wil zij haar rust hervinden, die onruststokers met een loden moker treffen. Als de islamitische beschaving het Westen had beheerst, zouden wij nu niet getuige behoeven te zijn van hun beestachtige praktijken die zelfs verscheurende dieren onwaardig zijn.Over democratie

Een islamitische staat kan niet totalitair of despotisch zijn, maar alleen constitutioneel en democratisch. In die democratie komen wetten echter niet uit de wil van het volk voort, doch uitsluitend uit de Koran en de Soenna. De Grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht kunnen op niets anders berusten dan op de wetten van de Islam, die in de Koran zijn vervat en door de Profeet zijn opgetekend, en alleen deze wetten moeten nauwgezet worden toegepast. In de islamitische staat heerst het goddelijke recht en de wetten daarvan mogen niet veranderd, aangepast of bestreden worden.
Hierin ligt het wezenlijke onderscheid tussen een islamitische staat en de verschillende koninkrijken en republieken, waarin de gekozenen, de vertegenwoordigers van het volk of van de staat, wetten voorstellen en aannemen, terwijl in de Islam het enig bevoegde Gezag de Almachtige en Zijn goddelijke wil is. De wetgevende macht berust uitsluitend bij de heilige Profeet van de Islam en alleen hij kan een wet uitvaardigen; elke wet, die niet van hem stamt, moet worden verworpen. In een zichzelf respecterende islamitische staat is de wetgevende macht(de volksvertegenwoordiging, één van de drie bestanddelen van ieder constitutioneel stelsel, evenals de uitvoerende en de rechterlijke)vervangen door een 'Religieuze raad van planning'. Deze Raad geeft elk ministerie voorlichting over de islamitische wetten die op het terrein van dat ministerie liggen, stelt in overeenstemming met de godsdienst het beleid van dat ministerie vast en bepaalt aan de hand van al die beleidsvoornemens de algemene politiek van het land.

Als wij slechts één jaar lang het strafrecht van de Islam toepasten, zouden wij alle onrecht en verwoestende zedeloosheid uitroeien. Misdrijven moeten volgens de wet van wedervergelding worden bestraft: van een dief moet een hand worden afgehakt, een moordenaar moet worden gedood en niet in de gevangenis gezet, een overspelige vrouw of man moet worden gegeseld. Uw consideratie en uw 'humanitaire' bezwaren zijn niet redelijk, maar kinderlijk.
Volgens de wet van de Koran is elke rechter, die aan zeven voorwaarden voldoet, bevoegd om in elke zaak recht te spreken: zo iemand moet geslachtsrijp zijn, gelovig, doorkneed in de wetten van de Koran, rechtvaardig, hij mag niet aan geheugenstoornissen lijden en hij mag geen bastaard of vrouw zijn. In één dag kan hij dan in twintig verschillende processen uitspraak doen en ze afsluiten, terwijl de westerse rechtspraak er een paar jaar over doet om aan een proces te beginnen.


Over Radio, Televisie en muziek

Radio en televisie zijn toegestaan als ze nieuwsberichten en gebeden uitzenden, op indringende wijze opvoedend werken en het publiek voorlichten over de voortbrengselen en wetenswaardigheden van de aarde, maar ze moeten liedjes, muziek, anti-islamitische wetten, loftuitingen aan het adres van tirannen en leugenachtige betogen achterwege laten, evenals uitzendingen die twijfel zaaien en de deugd ondermijnen.

Als het gebruik van radio- en televisietoestellen niet in overeenstemming met de hierboven genoemde beginselen is, worden koop en verkoop van deze apparaten beperkt tot hen die ze weloverwogen gebruiken en anderen verplichten hen in deze te volgen.

Wij verklaren dat muziek zedeloosheid, ontucht en schaamteloosheid veroorzaakt en moed, durf en ridderlijkheid uitdoofd; muziek is bij wetten van de Koran verboden en mag niet op school worden onderwezen. Radio Teheran, die westerse, oosterse en Iraanse muziek uitzendt, brengt hierdoor zedeloosheid en schaamteloosheid bij oppassende gezinnen thuis en speelt een verderfelijke rol.


Over eenheid

Eén en ondeelbaar is het vaderland van de Islam, maar door kuiperijen van imperialisten en van despotische en eerzuchtige heersers is het volkomen verbrokkeld. Eén en ondeelbaar is het islamitische volk, maar het is in verschillende volkeren verdeeld. En zie, toen het Ottomaanse Rijk de wapens opnam om de eenheid van de Islam te verwezenlijken, werd het door Russische, Engelse, Oostenrijkse en andere imperialisten met vereende krachten aangevallen - en zij hebben het Rijk tenslotte onder elkaar verdeeld.

Willen wij de eenheid van het islamitische volk tot stand brengen en het vaderland van de Islam bevrijden van de overheersing of invloed van de imperialisten, staat ons slechts één weg open: wij moeten een waarlijk islamitische staat vormen en alles in het werk stellen om de andere, tirannieke en slechts in schijn islamitische regeringen, die door het buitenland in het zadel zijn geholpen, omver te werpen, en wanneer dat doel bereikt is, moeten wij de wereldheerschappij van de Islam vestigen.


Over honden en varkens

Het haar, de botten en het gebit van dode dieren zijn rein, tenzij de dieren zelf onrein zijn, zoals in het geval van honden.

Als honden en varkens niet in het water leven, zijn ze onrein, en hetzelfde geldt dan voor hun haar, hun botten, hun poten en hun uitwerpselen;in de zee levende honden en varkens zijn daarentegen rein.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

in de zee levende honden en varkens zijn daarentegen rein.
Mijnheer khomeiny is ondertussen potdood, dus kan ik het hem niet meer vragen.

Ik ben onrein (twee keer zelfs: ongelovig én vrouw), mijn hond is onrein, mijn kat is rein - ok

Maar: ik vermoed dat zeehonden (die dus in zee leven) wel rein zijn, zeeleeuwen ook, zeepaardjes waarschijnlijk ook en zeekoeien eveneens, maar wie kan me hier even duidelijk maken hoe een zeeVARKEN eruitziet?

oeps... gevonden! wat een slimme mens is die mijnheer Khomeiny toch!

Foto van een REIN zeevarken:

Afbeelding
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Vrijdenker
Berichten: 1747
Lid geworden op: do jul 15, 2004 10:07 pm
Contacteer:

Bericht door Vrijdenker »

Volgens de inderdaad inmiddels overleden Khomeini mogen moslim-mannen tijdens de ongesteldheid van hun vrouw (die in dat geval 'onrein' is) zich in hun seksuele nood tot 'reine' dieren, zoals geiten, schapen en kamelen wenden.

Wellicht dacht de tekenaar van de onderstaande cartoon daar ook aan toen hij de betreffende tekening maakte.

Afbeelding
http://www.luxetlibertas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vrijdenker
Berichten: 1747
Lid geworden op: do jul 15, 2004 10:07 pm
Contacteer:

Bericht door Vrijdenker »

De leefregels van Khomeiny, deel III
Bron: Het Vrije Volk, 20 april 2005
URL: www.hetvrijevolk.com/?pagina=173

Niet-moslims zijn net als honden en varkens onrein. En nog meer onpraktische, bizarre richtlijnen voor 'goede' moslims.

Ruholla Khomeiny (1902-1989) was de zoon van een vooraanstaand sji'itisch geestelijke die uit wraak werd vermoord omdat hij een man ter dood had veroordeeld. Op Wikipedia is het levensverhaal van de Iraanse ayatollah te lezen.

Afbeelding

Vanwege zijn kritiek op de monarchie werd Khomeiny in 1978 het land uitgezet. Hij vestigde zich in Parijs. De Amerikaansgezinde, verwesterde sjah vertrok toen de rebellie uit de hand liep en Khomeiny kwam terug. Hij stichtte op 1 april 1979 een islamitische republiek, met steun van het volk. Dat had zich hiervoor per referendum uitgesproken. Bani Sadr werd president en Khomeiny werd geestelijk leider. Zijn positie was onaantastbaar. Hij kon wetsvoorstellen blokkeren als die in strijd waren met de Koran of het islamitisch recht.

De eerste helft van de jaren 80 was een periode van politieke zuiveringen. De partijen die Khomeiny eerst steunden, werden verboden en hun leiders vervolgd. Uiteindelijk bleef er slechts één (islamitische) partij over rond Khomeiny.

Saddam Hoessein was bang dat de revolutionaire ideeën uit Iran naar Irak zouden overwaaien. Hij viel in 1980 het buurland binnen, maar het Iraanse leger, geholpen door vrijwilligers, hield stand.

Dwangneurotisch
In de periode dat hij aan de macht was, verlaagde Khomeiny de huwelijksleeftijd voor meisjes tot 9 jaar omdat de profeet Mohammed met het kindbruidje Aïcha trouwde. Behalve dat hij de pedofilie legaliseerde, vaardigde Khomeiny vele fatwa's uit, waarvan de laatste de Engelse schrijver Salman Rushdie trof. Ook legde de ayatollah zijn volk gedetailleerde voorschriften op, ontleend aan de Koran en de Hadiths, die die het dagelijks leven volledig beheersten. De serie op deze site geeft een indringend beeld van het totalitaire karakter van een strikt islamitisch land.

In het vorige deel, de wetten van God in het dagelijks leven, was onder andere te lezen wat een man moest doen na seks met een dier. Deze week de richtlijnen over reinheid, een belangrijk onderdeel van het absurdistische, dwangneurotische, Middeleeuwse universum van de 'goede' moslim. De Nederlandse ingezetenen die dit afschuwelijke geloof aanhangen, worstelen er dagelijks mee. Laten we er hartelijk om lachen.

Afbeelding

OVER REINHEID EN ONREINHEID
(zie noot 1 onderaan)

1. Onrein zijn elf dingen: urine, uitwerpselen, zaad, beenderen, bloed, honden, varkens, mannen en vrouwen die geen moslim zijn, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.

2. De urine en de ontlasting van de mens en van ieder dier waarvan het bloed pulseert als hem de aderen en de slagaderen (noot 2) worden geopend, zijn onrein. Maar de drek van kleine insekten, zoals vliegen en muggen, waarvan het bloed niet klopt, is rein.

3. De urine en de ontlasting van ieder dier dat uitwerpselen eet, zijn onrein. Hetzelfde geldt voor de urine en de ontlasting van ieder dier dat seksueel is gebruikt door een man en voor de urine en de ontlasting van schapen die met de melk van een zeug zijn gevoed.

4. Het zaad van ieder dier waarvan het bloed pulseert wanneer het wordt geslacht, is onrein.

5. Het gebeente van een dier dat dood wordt aangetroffen en van een dier dat niet overeenkomstig de islamitische riten is gedood, is onrein; vissen daarentegen zijn niet onrein, zelfs niet als ze dood in het water drijven, want hun bloed pulseert niet.

6. Het haar, de botten en het gebit van dode dieren zijn rein, tenzij de dieren zelf onrein zijn, zoals het geval is met honden.

7. Als de schaal stevig genoeg is, is een ei, voortgekomen uit de ingewanden van een kip, niet onrein. Toch moet het ei worden gewassen voordat het wordt gegeten.

8. Vlees, vet en huiden, veil gehouden in een islamitische bazaar of onder beheer van een moslim, zijn rein, tenzij deze produkten afkomstig zijn van dieren die niet volgens de islamitische riten zijn geslacht.

9. Het bloed van de mens en van ieder dier waarvan het vloed pulseert wanneer het wordt geslacht, is onrein; daarentegen blijft het bloed van vissen, muggen en elk ander dier waarvan het bloed niet klopt, rein.

10. Het bloed dat tussen de tanden vloeit, is rein indien het met speeksel wordt verdund; in dat geval is het toegestaan dat speeksel in te slikken.

11. Gestold en opgehoopt bloed onder de nagels en op iedere andere plaats van het menselijk lichaam is rein, indien het zodanig is veranderd dat er niet meer van bloed kan worden gesproken; is dat niet het geval, moet men trachten het te verwijderen voordat men tot de louteringen overgaat.

12. Etter van een helende wond is rein, mits kan worden vastgesteld dat er geen vermenging met bloed heeft plaatsgevonden.

13. Als honden en varkens niet in het water leven, zijn zij onrein, en hetzelfde geldt dan voor hun haar, hun botten, hun poten en hun uitwerpselen; in de zee levende honden en varkens zijn daarentegen rein.

14. Heel het lichaam van een niet-moslim is onrein, ook het haar van zijn hoofd en zijn lichaam, zijn nagels en alle afscheidingen van zijn lichaam.

15. Iedere man of vrouw die het bestaan van God loochent, die gelooft dat Hij compagnons heeft (noot 3) of die niet in Zijn Profeet Mohammed gelooft, is onrein (net als uitwerpselen, urine, honden en wijn). Hetzelfde geldt voor degene die ook maar één van deze beginselen in twijfel trekt.

16. Een niet-geslachtsrijp kind is onrein indien zijn ouders en zijn grootouders geen moslim zijn, maar als er in zijn voorgeslacht een moslim voorkomt, is het rein.

17. Een moslim die een van de twaalf Imams beledigt of zich tot hun vijand verklaart, is onrein.

18. Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, maar opium en hasjiesj niet.

19. Bier is onrein, maar biergist niet.

20. Het zweet van een kameel die menselijke uitwerpselen eet, is onrein, maar het zweet van andere dieren die hetzelfde vuil eten niet.

21. Het zweet van iemand die juist een zaadlozing heeft gehad, is niet onrein; toch is het verkieslijk dat hij geen gebeden zegt zolang zijn lichaam en zijn kleding sporen van zweet vertonen.

22. Als een man in een periode van onthouding, de vasten van de Ramadan bijvoorbeeld, gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw, dient hij geen gebeden te zeggen zolang hij nog sporen vertoont van het zweet dat het gevolg is van het copuleren.

23. Een man die bij geslachtsverkeer met een andere vrouw dan de zijne een zaadlozing heeft gehad en tijdens de gemeenschap met zijn wettige echtgenote opnieuw tot zaadlozing komt, mag zijn gebeden niet zeggen als hij met zweet overdekt is; maar als hij eerst gemeenschap heeft gehad met zijn wettige echtgenote en vervolgens met een onwettige gade, mag hij zijn gebeden zeggen, ook al baadt hij in het zweet.

24. Als een vlieg of enig ander insekt eerst op iets onreins en vochtigs neerstrijkt en vervolgens op iets reins en vochtigs, wordt dat laatste op zijn beurt onrein, vooropgesteld dat de onreinheid van het eerste zeker is; zo niet, blijft het rein.

25. Als een met zweet bedekt deel van het lichaam in aanraking komt met iets onreins en het zweet over de andere delen van het lichaam stroomt, worden al die delen onrein, terwijl de rest van het lichaam rein blijft.

26. Afscheidingen van de mens en bloederige fluimen zijn onrein, terwijl wat niet met bloed is bedoedeld, rein is; als afscheidingen van de mens of fluimen in aanraking komen met mond of neus, moet het aangedane deel van de huid worden gereinigd, maar het niet aangedane deel blijft rein.

27. Een voorwerp dat in het menselijk lichaam wordt gebracht en in aanraking met een onreinheid (faeces of bloed) komt, blijft rein wanneer het uit het lichaam wordt teruggetrokken, mits het geen sporen van deze onreine stoffen vertoont. Het instrument dat voor een lavement in het rectum wordt gebracht en het mes van de heelkundige zijn dan ook niet onrein, mits ze geen sporen van onreinheid vertonen. Hetzelfde geldt voor speeksel en afscheidingen van de neus die zich in de mond of de neus met bloed vermengen, maar die daarvan geen sporen vertonen wanneer men ze uitspuwt.

28. Het is verboden een blad van de Koran met iets onreins aan te raken; gebeurt dat evenwel, moet het blad terstond worden gewassen.

29. Het is verboden de Koran op iets onreins neer te zetten, op bloed bijvoorbeeld, of op menselijk of dierlijk gebeente, als het onreine uitgedroogd is; een daarop reeds neergelegde Koran moet beslist worden weggenomen.

30. Het is verboden verzen van de Koran met onreine inkt te schrijven, ook al betreft het maar één letter. Als dat gebeurd is, moet de inkt worden weggewassen of met een mes of een ander scherp voorwerp worden weggekrabd.

31. Het moet worden vermeden dat een ongelovige in het bezit van de Koran wordt gesteld; het verdient zelfs aanbeveling hem de Koran te ontrukken als hij hem reeds in handen heeft gekregen.

32. Als een blad van de Koran of een stukje papier met de naam van God, de Profeet of een van de Imams erop in het toilet valt, is het volstrekt noodzakelijk het terug te halen, zelfs als dat kosten met zich meebrengt. Als dat niet mogelijk is, moet dat toilet buiten gebruik worden gesteld totdat vaststaat dat het papier is vergaan.

33.Het is verboden iets onreins te eten of te drinken; het is eveneens verboden kinderen iets onreins te eten te geven, ongeacht of dit hen nu ernstig zal schaden of niet, maar het is niet verboden kinderen voedsel te geven dat op indirecte wijze met iets onreins in aanraking is geweest.

34. Men behoeft iemand er niet op te wijzen dat hij bezig is onrein voedsel te nuttigen of te bidden terwijl hij onreine kleren draagt.

35. Als de heer des huizes tijdens de maaltijd merkt dat één of enkele van zijn gerechten onrein is, moet hij dat aan zijn gasten meedelen, maar dat hoeft hij niet te doen als een van zijn gasten dat merkt.


Noot 1: Hier is niet zozeer de onreinheid in de algemene betekenis van het woord aan de orde, als wel het geheel van onreine zaken die in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden besproken. Dit zijn zaken die niet mogen worden gegeten en als een gelovige ermee in aanraking komt, kan hij zijn godsdienstverplichtingen (gebed, vasten, bedevaart, het lezen van de heilige boeken, deelname aan begrafenisceremoniën etc.) niet vervullen voordat hij zich door middel van kleine en grote louteringen heeft gereinigd.
Noot 2: Bedoeld zijn dieren als runderen en schapen, in tegenstelling tot vissen, kikkers, insecten en dergelijke.
Noot 3: De H. Drievuldigheid.

Met dank aan uitgeverij Het Spectrum voor de toestemming om de tekst van het boek Citaten van Ayatollah Khomeiny uit 1979 integraal over te nemen op deze site.
http://www.luxetlibertas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vrijdenker
Berichten: 1747
Lid geworden op: do jul 15, 2004 10:07 pm
Contacteer:

Bericht door Vrijdenker »

In het vorige deel, de wetten van God in het dagelijks leven, was onder andere te lezen wat een man moest doen na seks met een dier.
De betreffende citaten:
Het vlees van paarden, muildieren en ezels wordt niet aanbevolen. Het vlees is volstrekt verboden indien het dier hij zijn leven seksueel is gebruikt door een man. In dat geval moet het dier de stad uit worden geleid en worden verkocht.
Als men geslachtelijke omgang heeft met een rund, een schaap of een kameel, worden hun urine en hun uitwerpselen onrein en kan hun melk niet meer worden genuttigd. Het dier moet zo snel mogelijk worden gedood en verbrand, terwijl ervoor moet worden gezorgd dat degene die het dier seksueel heeft gebruikt de eigenaar ervan schadeloos stelt.
Bron: www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=124
http://www.luxetlibertas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Plaats reactie