Tariq Ramadan als Verdediger van de Toekomst van de Islam in

Polleke
Berichten: 3234
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Tariq Ramadan als Verdediger van de Toekomst van de Islam in

Bericht door Polleke »

Marij Uijt den Bogaard

Tariq Ramadan als Verdediger van de Toekomst van de Islam in Europa

Afbeelding

Europa wordt sinds kort geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: de islam en de invloed hiervan binnen de politieke, sociale en economische beleidsdomeinen. De islam en zijn plaats binnen Europa staat centraal binnen een breed maatschappelijk debat, van beleidstafel tot kroeg om de hoek.

Ik heb gedurende drie jaar als veldwerker gesprekken gevoerd met moslims die zonder twijfel de grootste groepen uitmaken binnen Europa, vaak afkomstig uit Turkije en Marokko, en deel uitmakend van de eerste, tweede of zelfs derde generatie.

Bij iedere moslim vond ik een andere interpretatie van wat de islam is. De islam als vastgelegde doctrine die model staat voor de leer, zoals in het christendom, ontbreekt. Dit leidt bijvoorbeeld binnen het christendom niet steeds tot eenheid, maar wel tot duidelijkheid in standpunten, wat binnen de islam mankeert en de dialoog sterk bemoeilijkt.

“De islam” bestaat niet. Wel zijn er een aantal stromingen die afhankelijk van school en traditie, een interpretatie van een Islamitische leer zijn. Juist dit ontbreken van een vastomlijnde doctrine maakt de islam tot het paard van Troje. Je moet maar afwachten wat vanbinnen zit, en dat kan wel eens bijzonder verrassend worden binnen Europa en mogelijk niet in positieve zin. Want de islam laat zich niet, in tegenstelling tot iedere andere overtuiging, blootstellen aan enige vorm van kritische beschouwing. Wie dit doet, riskeert met de dood bedreigt te worden. Er heerst een langzamerhand verregaande opgedrongen censuur betreffende de islam.

Die censuur is zeer tastbaar binnen Europa. Iedereen die het aandurft om de islam aan een kritische beschouwing te onderwerpen, wordt een paria, vogelvrij verklaart door religieuze groeperingen die desnoods met geweld de grenzen bepalen van de Europese vrije meningsuiting.

Wie bepaalt wat wel of niet mag met een medium als film, opera en cartoons, religieuze groeperingen of de Europese wetgeving? Wat is de boodschap betreffende de toekomst van Islam binnen Europa, van moderne islamitische denkers zoals Tariq Ramadan?

Ramadan is een vurig pleiterbezorger van “een Europese islam.” Maar wat houdt dit concreet in? Is iedere stroming binnen de islam die zich in Europa ontwikkelt, wel zo onschuldig als Ramadan beweert? Moslimgroeperingen zoals bijvoorbeeld Salafisten die binnen Europa actief zijn, vinden in Ramadan een verdediger van hun gedachtegoed, wat gezien de achtergrond van de man alles behalve vreemd is.

Zijn grootvader langs moederszijde is Hassan al-Banna, de stichter van het Moslimbroederschap in Egypte en inspiratiebron voor de verspreiding van een islam als strikte leer. Het moslimbroederschap is een wereldwijde organisatie die de koran boven de wet stelt, desnoods met geweld. De organisatie is in Egypte zelf verboden, reden te meer om de boodschap van Ramadan op zijn minst kritisch te bekijken.

Ramadan geeft zijn visie weer in het boek “Westerse moslims en de toekomst van de islam.” De eerste zin in het boek luidt “Op een dag gaan we uiteindelijk naar de bron terug!" Dat klinkt veelbelovend, maar wie zijn “wij”? Zijn dat alle moslims of de hele mensheid? De vraag is boeiend, omdat een aantal Islamitische stromingen ervan overtuigd zijn dat de terugkeer naar de bron, waar voor alle duidelijkheid de islam mee bedoeld wordt, wel degelijk voor de hele mensheid geldt en afhankelijk van interpretatie met zachte dwang of juist geweld bereikt moet worden.

Dat idee leeft wereldwijd onder moslims. Eerst was er het jodendom, daarna het christendom en toen de islam. Hierbij is het uitgangspunt dat religie evolutie inhoudt waarbij islam als het eindpunt wordt gezien, voorbij het joden- en christendom. Is dit het terugkeren naar de bron waarnaar Ramadan verwijst? Het zou in ieder geval de bekeringsdrang verklaren van een aantal Islamitische stromingen die actief zijn binnen Europa en de aandacht voor dit proces vanuit het Midden Oosten. Salafisten zijn daar een goed voorbeeld van gezien hun activiteiten in Europese steden waar zij zich vooral op jongeren, en dus de toekomst, richten.

Opvallend is dat Ramadan net als de salafisten een link legt tussen traditie en wetenschap. Hij vertrekt vanuit de koran en soenna om via de methodiek van islamitische wetenschappers uit te komen bij een verlichte versie van islam, gebaseerd op rigoureuze trouw aan de bronnen en normen van interpretatie! De koran is voor wie niet moslim is geen onschuldig boek, er wordt opgeroepen tot haat, dood en overheersing van alles en iedereen die geen moslim wordt. Behelst de trouw van Ramadan aan de bronnen ook deze teksten? En moet wetenschap dit aantonen als verantwoord en correct?

Vervolgens belooft Ramadan uit te leggen wat de islam in Europa zal inhouden op sociaal, politiek en economisch gebied, om tegemoet te komen aan de eisen die het leven van moslims in Europa en de Verenigde staten stelt. Daarmee gaat hij al over de schreef van een belangrijk Europees beginsel. Religie vormt sinds de Franse revolutie geen uitgangspunt meer voor de politieke macht, juridisch stelsel of sociale structuur!

Ramadan vertrekt vanuit een totaal onaanvaardbaar standpunt, hij ontleedt hoe Europa zich kan aanpassen aan de islam. De islam is in wezen een leer die politieke, economische en sociale structuren inhoudt, en juist daar wil de gemiddelde Europeaan niet van weten, omdat dit rechtstreeks de pijlers aantast waarop Europese culturen zijn gebouwd.

Wel ben ik het met Ramadan eens dat wij binnen Europa getuige zijn van een stille revolutie bestaande uit jongeren en intellectuelen die middelen zoeken om in overeenstemming te leven met hun geloof, terwijl zij daadwerkelijk deel uitmaken van een samenleving die voortaan ook de hunne zal zijn. Met die stille revolutie van jongeren en intellectuelen heb ik als veldwerker in Antwerpen te maken gehad. Dat gaf me ook de mogelijkheid om de zienswijze van Ramadan in de praktijk te toetsen. Wat blijft er echt over van zijn pleidooi voor een Europese islam, waarvan jonge moslims de voorvechters zijn in Europese steden?

In 2004 vestigde zich in de wijk waar ik actief was een nieuwe organisatie, Jongeren voor Islam (JvI). Zij hangen de Salafistische leer aan, wat betekent dat zij salaaf of het volgen van de weg van de metgezellen van Mohammed centraal zetten. Zij gaan dus terug naar de bron, door het leven zo veel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van dit van de profeet. Daarbij staat de letterlijk interpretatie van de koran centraal,via zomerkampen met onderricht in fikh, sjaria worden jongeren aangemoedigd om niet de geldende wetten van het land als uitgangspunt te nemen, maar wel de koran.

Het hoeft geen betoog dat wat hier aan jongeren als de weg wordt aangereikt, onmogelijk te verenigen valt met de waarden binnen Europa. Het stenigen van vrouwen, stokslagen, of veroordelen van kinderen die geboren worden met een vader die geen moslim is, is in strijd met de Europese wetten. Je hoeft geen heel hoog intelligentiepeil te hebben om in te zien dat het volgen van regels uit een boek de zevende eeuw en dit als waarheid verkondingen aan jongeren in Europa, aanzet tot conflict!

Ramadan houdt dan ook geen moment rekening met de Europese wetgeving of cultuur die niet verenigbaar is met zijn zienswijze over de toekomst van de islam in Europa, omdat er een fundamenteel verschil is in visie over waarden en normen zoals dit binnen Europa wordt gezien en de wijze waarop dit volgens de koran wordt geinterpreteerd.

Verenigingen zoals JvI in Antwerpen worden gesponsord door mecenassen uit Jordanie en Saoedi-Arabie, de bakermat volgens Ramadan voor de visie van de Salafisten, waartoe de JvI vereniging gerekend wordt, ook door staatsveiligheid in Belgie. Daardoor ontsnappen ze aan iedere controle over hun activiteiten, de normale subsidiekanalen wat die controle immers meebrengt worden bewust niet gebruikt, volgens de voorzitter van JvI juist om die reden.

Volgens Ramadan zien orthodoxe Salafisten hun leer als een weigering om binnen een onislamitische omgeving tot enige daadwerkelijke betrokkenheid te komen, en kenmerken zij zich door isolement en orthodoxe leer, afgeschermd van westerse invloeden. Dat deed de vereniging JvI zeker, getuige hun houding tijdens een lezing in het cultureel centrum waar “onzedelijke” foto’s werden omgedraaid en vrouwen achter gordijnen moesten, onzichtbaar voor mannen.

Ramadan zal dit verdedigen als correct, vanwege de voorschriften van de koran voor vrouwen. Dat is een dergelijke houding echter niet als je de wet als uitgangspunt neemt. Daarin zijn man en vrouw gelijk, ook betreffende toegang tot publieke ruimtes wat een cultureel centrum uiteindelijk is. De leer die Ramadan verdedigt, staat dus haaks op de wettelijke verworvenheden van vrouwen binnen Europa, betreffende zelfbeschikkingsrecht, seksuele gelijkheid, evenals andere minderheden zoals bijvoorbeeld homoseksuelen.

Geen enkele andere groep dan moslims heeft baat of voordeel bij de zienswijze die Ramadan verdedigt en het gedachtegoed wat verenigingen zoals JvI onder zijn goedkeurend oog uitdragen. Ook moslims moeten opletten, want enkel de zuivere leer, of terugkeer naar de bron, is de enige juiste!

Hoe valt dit in te passen in de diversiteit van levensbeschouwingen die in Europa gehuisvest zijn? Ramadan geeft nergens aan hier enige bedenking bij te hebben. Ik ben geen filosoof of geleerde maar stel toch de vraag hoe een streven naar de beleving van het Islamitisch rechtstelsel niet als ondermijnend kan worden gezien voor het bestaand rechtstelsel zoals de meeste Europese landen dit kennen en waar juist iedere religieuze inmenging uit verbannen werd.

Opnieuw stelt zich de vraag, heeft een islamitische drukkingsgroep het recht op basis van juridisch vastgelegde rechten zoals vrijheid van religie, dat systeem te ondermijnen door het islamitisch recht, de sjaria, als streefdoel voorop te zetten binnen het seculiere Europa?

De jongeren die benaderd worden door organisaties als JvI, op straat en moskee of via internet, zijn vaak op zoek naar een identiteit. Gevangen tussen het aambeeld van traditie en geloof en de verwachtingen van de samenleving scoren zij slecht op economisch, sociaal niveau. Kan de visie van Ramadan dit doen verbeteren? Of brengt het hen juist in een groter isolement waar een sterkere binding met traditie en geloof hem juist verder richting uitsluiting en achterstelling drijft? Mijn inziens is het laatste het geval.

De leer zegt immers dat ongelovigen en gelovigen niet gelijk zijn aan elkaar. Hierin vinden jongeren soms een rechtvaardiging om criminaliteit tegenover wie niet tot hun doelgroep behoort, te rechtvaardigen. Dat dit wel degelijk bestaat, blijkt uit uitlatingen van jongeren op straat die handel in drugs goedpraten zolang je maar enkel aan niet moslims verkoopt! Bij een inbraak in een kantoor werden enkel de computers gestolen van wie geen moslim was. Van broeders of zusters werd niet gestolen. De daders waren lid van JvI, evenals de koeriertjes in drugs. Bovendien kunnen veel slachtoffers van woning, auto inbraak, steaming en andere vormen van geweld getuigen dat agressie vanuit moslims niet op broeders en zusters is gericht, maar op wie Kafir is, ongelovig.

De leer zien jonge moslims ook als rechtvaardiging om de hoofddoek te verplichten aan vrouwen, en wie hiervan afwijkt, moslim of niet, te beschouwen als hoeren en dienovereenkomstig te behandelen. Natuurlijk zullen mensen als Ramadan dit afkeuren, net als de vereniging JvI zou doen. Maar dit is in mijn ogen een dubbele agenda. Publiekelijk wordt afstand genomen van de realiteit, maar desondanks wordt de leer waarop dit zich baseert verder verspreidt!

De sociale, economische en politieke betrokkenheid van moslims die tot strekkingen als salafisten behoren, stellen niet het ondersteunen van reeds bestaande structuren centraal, maar hun eigen gedachtegoed. Hun interpretatie van het ware en zuivere geloof heeft bijvoorbeeld effect op de deelname van moslimvrouwen op de arbeidsmarkt, omdat werk zonder hoofddoek volgens de leer geweigerd moet worden. Jongeren krijgen die beperkingen opgedrongen: Je mag niet werken op een bank, restaurant of bar, en al evenmin als ziekenverzorger of politieagent. Omdat je niet met rente mag omgaan, omdat je niet in de buurt van een glas wijn mag komen, omdat je niet zowel mannen als vrouwen mag verzorgen, of optreden tegen wie je broeder is. Evengoed wordt ieder sociaal contact afgeraden buiten de kring van broeders en zusters, tenzij je daar voordeel aan hebt.

In tegenstelling tot wat Ramadan beweert, levert de islam zoals die volgens de zuivere leer geinterpreteerd wordt, geen enkele economische of sociale bijdrage, integendeel! Het zorgt voor diepgaande segregatie en sociale onrust. Het vormt een regelrechte bedreiging voor pijlers zoals vrijheid van mening, binnen media en kunst.

Niet de wet maar de islam bepaalt binnen Europa in toenemende mate waarmee we wel of niet mogen lachen, wat we mogen zeggen of naar kijken. De film Submission van Theo Van Gogh en Ajaan Hirsi Ali is daar reeds een benauwend voorbeeld van, evenals de reactie op de Deense cartoons of het protest tegen de opvoering van een opera van Mozart in Berlijn omdat in die opera het hoofd van Mohammed werd afgehakt. Helaas is het onthoofden van bijvoorbeeld journalisten in Irak dit dan weer niet. Daarmee wordt het geloof juist verdedigd volgens het Goddelijk recht van Dar al harb of “huis van oorlog.”

Paradoxaal genoeg wordt iedere bedenking hierbij direct door verenigingen zoals jongeren voor islam gezien als een provocatie vanuit het westen ten aanzien van islam. De bewering van Ramadan dat de islam geen dreiging vormt binnen Europa, en zich aanpast, is dan ook volstrekt onjuist. In werkelijkheid zet het jongeren in sociaal en economisch kwetsbare situaties verder achteruit, door hen voor te houden dat zij volgens eigen, op de zuivere leer van de bron gebaseerde normen en waarden kunnen handelen en het recht hebben te eisen dat de omgeving zich hieraan aanpast.

Moslims zijn welkom binnen Europa maar enkel indien er respect is voor onze cultuur en geschiedenis, waarvan bestaande politieke, economische en sociale verhoudingen een afspiegeling zijn. Ramadans gefilosofeer heeft ons niets te bieden. Daarvan getuigt de ellende van moslims binnen Islamitische staten. Uiteindelijk zou Ramadans boek “Westerse moslims en de toekomst van de islam” nooit geschreven zijn, mochten moslims niet massaal uit die staten weg trekken om het in Europa beter te hebben dan in de landen waar de islam de politieke, sociale en economische structuren bepaalt. Juist mensen als Tariq Ramadan zouden moeten aanzetten om het paard van Troje nader in de bek te kijken. Als we dat niet snel doen, is het binnenkort misschien te laat.

(c) 19 februari 2007, Marij Uijt den Bogaard
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Goed artikel, applaus voor Marij.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Van mij applaus en een spetterend vuurwerk. worthy:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Nog wat bijkomende informatie over Tariq Ramadan, door Bernadette De Wit:

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000831.html
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Polleke
Berichten: 3234
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Tariq zegt dat hij voor een aan Europa aangepaste Islam pleit.
Mij lijkt het eerder voor een aan Islam aangepast (lees onderworpen) Europa.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
alice
Berichten: 254
Lid geworden op: di dec 26, 2006 2:54 pm
Locatie: Antwerpen

Bericht door alice »

Blij dat jullie het wat vinden!
Toch wel akelig om iets te lezen wat je zelf geschreven hebt..
Gaat nog wel wat duren voor ik daaraan wen, vond eerlijk gezegd mijn bestaan als keldermuis wel leuker!
Gisteren mijn collegaatje op bezoek gehad en de schat mist me!
Binnenkort duiken we toch met twee de wijk weer in, geruchten opgevangen van een nieuwe gebedsplaats, willen we even het fijne van weten...
Vroeger werd ik daarvoor betaald vond ik wel leuker maar ja, uiteindelijk is er geen verschil, de staat betaalt me immers nog steeds zij het wel wat minder!
Ben op zoek naar een boekje '' de weg van de moslim'' kan iemand me daaraan helpen?
Krijg het hier niet te pakken....
Dutch
Berichten: 3285
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Alice,
Wen er vast maar aan om je eigen artikels te lezen, ik denk dat je nog maar aan het begin staat...! Hoe een keldermuis in het volle licht verzeilde...en zich ontpopte tot een ware journaliste.

Wees alsjeblieft voorzichtig als je "de straat opgaat" om één en ander uit te vissen!
Polleke
Berichten: 3234
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

Alice, hier heb je alvast wat informatie:

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=6911

Mvg, Polleke
alice
Berichten: 254
Lid geworden op: di dec 26, 2006 2:54 pm
Locatie: Antwerpen

Bericht door alice »

Zal ik doen hoor, voorzichtig zijn!
Weet dat dit echt wel moet nu...
En bedankt voor de info Polleke!
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Eindelijk eens goed nieuws uit Belgie: in tegenstelling tot Nederland waar hij toch een gastleerstoel aangeboden kreeg, is hij in Brussel niet welkom!

Rector Philippe Vincke schreef de organisatoren van het debat – de 'Cercle des Etudiants Arabo-européens de l'ULB (Sacr) - op 19 februari een brief. Volgens Vincke volgt Ramadan niet “duidelijk en zonder ambiguïteit een gemeenschappelijke visie: die van het respect en de verdediging van de fundamenten zelf van de democratische geest”. In Le Soir gaf de woordvoerder van de rector Emmanuelle Damblon nog wat meer uitleg: “In naam van de verdraagzaamheid is de ULB te dikwijls gegijzeld door groepen die ons stukje bij beetje verwijderd hebben van de geest van het vrije onderzoek (...) Iedereen blijft vrij om zich uit te drukken, buiten onze muren.”

http://indymedia.be/en/node/7565

de rest van het artikel onder de link is natuurlijk kritiek op het beleid van de rector.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Ook applaus voor de rector.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Islamofoob
Berichten: 250
Lid geworden op: zo apr 02, 2006 12:03 am
Locatie: Vesting Holland

Bericht door Islamofoob »

:o heldere analyse, mijn complimenten !
In naam van De Vrijheid, de Democratie, de Tolerantie.
Geprezen zij De Democratie de Vrijheid der hemelen en der aarde
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

BFA schreef:Ook applaus voor de rector.
Iemand van een debat uitsluiten is niet verstandig.
Rector Philippe Vincke schreef de organisatoren van het debat – de 'Cercle des Etudiants Arabo-européens de l'ULB (Sacr) - op 19 februari een brief. Volgens Vincke volgt Ramadan niet “duidelijk en zonder ambiguïteit een gemeenschappelijke visie: die van het respect en de verdediging van de fundamenten zelf van de democratische geest”.
Dat lijkt me een zwakke onderbouwing als het panel zich gaat buigen over de vraag:
“Is de dominante samenleving niet meer communautaristisch dan de minderheden?”
(vrij vertaald: "weg met de democratie!")
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Iemand van een debat uitsluiten is niet verstandig.
Daar heb je voor het grootste deel gelijk in.
De uitzondering zijn diegenen met wie niet te debateren valt.
Men debateert niet met diegenen die liegen: zij het rechtstreeks of dubbelzinnig, oproepen tot geweld, terrorisme steunen, zich de overeenkomsten die volgen uit het debat aan hun laars lappen.

Tariq Ramadan scoort op alle punten.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
melihacan
Berichten: 62
Lid geworden op: za jan 06, 2007 3:13 am
Locatie: amsterdam

Bericht door melihacan »

Dutch schreef:Alice,
Wen er vast maar aan om je eigen artikels te lezen, ik denk dat je nog maar aan het begin staat...! Hoe een keldermuis in het volle licht verzeilde...en zich ontpopte tot een ware journaliste.

Wees alsjeblieft voorzichtig als je "de straat opgaat" om één en ander uit te vissen!
Oww..wat een spannende leven.
Mag zij lekker Kuifje gaan spelen en de boze Arabieren op een geheimzinnige manier benaderen.

Misschien is hij wel een terrorist, of nee..hij.
Wat zegt de imam? Wat zijn hun plannen? Waarom heeft die andere donkere man een jellaba aan? Ik weet het. Ik weet het. Hij verbergt iets onder zijn jurk en die tas..erg verdacht.

Heb ik altijd willen doen. Mee willen doen met de actualiteit. Erbij horen..moslims zijn hot. En ik ben een onderdeel van hen..

Wat zou het leven toch saai zijn als zij er niet zouden zijn. Waar had ik dan over moeten schrijven??

Oeoeoeww..bloed stroomt door mijn aderen. Spannend!! Erg spannend om met een Marokkaan te praten.
Galiba ikisinden birinin cebinde skaller bulunuyordu..
alice
Berichten: 254
Lid geworden op: di dec 26, 2006 2:54 pm
Locatie: Antwerpen

Bericht door alice »

Hier mag ik echt om lachen!
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

My Favorite Smiling Villain Pulls a Kennedy


Taqiyya RamadanTariq Ramadan, the so-called “moderate” Islamic “intellectual”, was briefly detained and charged for “insulting a public agent” on Sunday at Paris Roissy Charles de Gaulle International Airport, while in transit to London.

From informed police sources, we have learned that when Ramadan tried to enter a prohibited area, a young policewoman stopped him. He began shouting at her and was then taken into police custody; the officer filed a complaint against him.

While in custody, he admitted the offense and was ordered to appear before a criminal court of Bobigny on April 6. Tariq Ramadan faces up to 6 months of imprisonment and 7,500 Euros of penalty.


With the scare quotes around the words moderate and intellectual, the Terror Finance blog obviously understands only too well the character of this grandson of one of the founders of the Muslim Brotherhood. They know his true colors.

- - - - - - - - - -
Regular readers know why I loathe this man. You can see previous posts here, and here. Fjordman’s essay on Ramadan's rôle in Eurabia is here.

The man is loathsome. What a shame that Britain has allowed this so-called “gentle jihadist” into the country to teach. Or that Time magazine, clueless and dhimmified, declared him among the top one hundred “spiritual innovators“ currently on offer.


http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/ ... pulls.html
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Nu las ik vandaag een nederlandstalig artikeltje waarin stond dat Ramadan door die aanklacht in Engeland nu zijn aangeboden tijdelijke leerstoel in Nederland moest laten schieten.

Vind ik het toch niet meer terug zeker!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

zijn aangeboden tijdelijke leerstoel in Nederland moest laten schieten.
Winst voor ons.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

In ieder geval zal hij op 6 april geen college kunnen geven, dat is duidelijk.
"... when Ramadan tried to enter a prohibited area, a young policewoman stopped him. He began shouting at her and was then taken into police custody"
Een vrouw kan nu eenmaal (dat is goddelijk verordineerd) geen autoriteit hebben over een man. Het was misschien de eerste keer in het leven van Tariq dat een vrouw hem vertelde wat hij moest doen. Wiedes dat die over de rooie ging. :shock:
Laatst gewijzigd door Mahalingam op do mar 15, 2007 10:24 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

Een vrouw kan nu eenmaal (dat is goddelijk verordineerd) geen autoriteit hebben over een man. Het was misschien de eerste keer in het leven van Tariq dat een vrouw hen vertelde wat hij moest doen. Wiedes dat die over de rooie ging.
dat zal hem es leren :twisted:

de dag dat een man alles kon zeggen en een vrouw alleen amen kon knikken is echt al heeeel lang voorbij hier :wink:
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Ik lees net op de site van COC Nederland:

ISLAM and DIVERSITY met TARIQ RAMADAN
14-03-2007 Tariq Ramadan is de blikvanger van het debat dat De Dialoog op donderdag 5 april a.s. samen en op de Universiteit van Tilburg organiseert.
Samen met Ceylan Pektas-Weber en Saskia Wieringa spreekt hij zich uit over zijn weg binnen de Islam als het gaat om verantwoordelijkheid nemen in de wereld van vandaag, over de positie van de vrouw .....

Zou die het ook hebben over de positie van de vrouw als politieagent?
Of Tariq komt opdagen is de vraag: 5 april is 1 dag voor 6 april, haalt die dat wel op tijd met deze beide afspraken?
Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: wo okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Bericht door Kafir »

alice schreef:Ben op zoek naar een boekje '' de weg van de moslim'' kan iemand me daaraan helpen?
Krijg het hier niet te pakken....
Kijk hier eens http://www.islam-boek.nl/dilara/toon.item.php?id=89
Ik ben zelf ook op zoek naar het boek, maar ik hou er niet zo van dat mijn privéadres bij dergelijke boekhandels bekend staat, dus ben ik niet zo happig om het daar te bestellen.

Vriendelijke groet..
Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: do nov 16, 2006 12:25 pm

Bericht door Navane »

BFA schreef:Tariq zegt dat hij voor een aan Europa aangepaste Islam pleit.
Mij lijkt het eerder voor een aan Islam aangepast (lees onderworpen) Europa.

Tarik zegt letterlijk halverwege zijn stuk : '" Hoe EUropa zich kan aanpassen aan de islam".
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?
Plaats reactie