Wat is pseudowetenschap?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Plaats reactie
Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: ma okt 17, 2005 4:17 pm

Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Jm »

Bedoeld ter Informatie:

1. Wat is wetenschap?


Ten eerste is er wetenschap als activiteit om kennis te verwerven; hierbij kan men niet zeggen "wetenschap" is zus of zo, maar eerder, 'streeft ernaar zus of zo te zijn', want ook in het wetenschapsbedrijf worden geregeld fouten gemaakt.

Ten tweede is er wetenschap als het geheel van resultaten dat na kritiek en discussie gedurende meerdere jaren, langzamerhand tot een consensus bij de specialisten geleid heeft: in deze context kan men een aantal algemene kenmerken als karakteristiek beschouwen.

Ten derde is het onmogelijk dat eisen van strengheid die bv. in de fysica of de scheikunde mogelijk zijn, in dezelfde mate aanwezig zouden zijn in bv. economie, sociologie, psychologie, enz.;


Wetenschap :


Is in essentie een zelfcorrigerend kennissyteem waarvan àlle deeldisciplines elkaar in hun zoektocht naar betrouwbare kennis interactief ondersteunen.

Is systematisch, consistent en biedt een samenhangend geheel van verklaringen.

Kennisvergaring gebeurt direct en indirect door experimenten en/of logische deductie.

Onderzoekt kennis die verifieerbaar en falsifieerbaar (weerlegbaar) is.

Bedient zich van ondubbelzinnig, helder en operationaliseerbaar taalgebruik.

Houdt betrouwbare kennis contradictieloos.

Uitzonderlijke beweringen of fenomenen op grond van de huidige wetenschappelijke consensus, vragen uitzonderlijk sterke bewijzen of argumenten.


2. Wat is pseudo-wetenschap?


Een pseudo-wetenschap is een verzameling van opvattingen die worden gepresenteerd alsof ze wetenschappelijk zijn, terwijl dit niet het geval is. Een theorie is slechts wetenschappelijk als ze empirisch getoetst kan worden. Dit houdt in dat men uit de theorie hypothesen kan afleiden die voldoende nauwkeurig en controleerbaar zijn opdat ze door de feiten bevestigd of weerlegd zouden kunnen worden. De twintigste-eeuwse filosoof Karl Popper had het in dit verband over 'falsifieerbaarheid'. Een theorie is slechts falsifieerbaar als het in principe mogelijk is om ze te weerleggen. Als ze door geen enkel denkbaar feit kan worden tegengesproken, en met andere woorden alles verklaart, dan is ze niet falsifieerbaar en bijgevolg niet wetenschappelijk. De idee van falsificatie impliceert dat een hypothese interessanter is naarmate ze preciezer - en dus minder waarschijnlijk - is. En uitspraak zoals "het zal volgend jaar regenen" is triviaal, omdat de waarschijnlijkheid dat de uitspraak klopt zeer hoog is. Nemen we evenwel de uitspraak "dat het op een bepaald uur van een bepaalde dag van een bepaald jaar op een bepaalde plaats zal regenen", dan is de kans dat ze waar zal blijken te zijn veel kleiner.

Einsteins algemene relativiteitstheorie, bijvoorbeeld, stelt dat licht wordt aangetrokken door zware voorwerpen. Einstein voorspelde daarom dat het licht dat van een ster afkomstig is en langs de zon passeert, zal afwijken van zijn baan omwille van de aantrekkingskracht van de zon. Deze uitspraak, die men als een hypothese kan beschouwen, was zeer informatief, omdat ze zeer onwaarschijnlijk was. Ze werd in 1919 getest tijdens een zonsverduistering, en bleek te kloppen. Einsteins theorie is wetenschappelijk, niet zozeer omdat zijn voorspelling betreffende de afwijking van het licht correct was, maar omdat het principieel mogelijk is om aan te tonen dat ze niet waar is. Had men in 1919 ontdekt dat het licht van de ster niet door de zon wordt aangetrokken, dan was Einsteins theorie 'gefalsifieerd'. Dat had de theorie niet onwetenschappelijk gemaakt, maar eenvoudigweg vals. Pseudo-wetenschappen worden nu ondermeer hierdoor gekenmerkt dat men er geen nauwkeurige hypothesen of voorspellingen kan uit afleiden, of dat men de 'voorspellingen' niet kan falsifiëren. Zo zal bijvoorbeeld een astroloog 'voorspellen' dat iemand die geboren is met Venus in de schorpioen, in het vijfde huis en in oppositie met Saturnus, een neiging heeft tot het vertonen van seksueel gedrag, maar aangezien Schorpioen een teken van lijden is, kan dit gedrag sadomasochistische trekken vertonen, wat evenwel kan verstoord worden door de oppositie met Saturnus, enzovoort. Dergelijke 'voorspellingen' zijn zeer vaag, en het is volkomen onduidelijk hoe ze ondubbelzinnig zouden kunnen worden weerlegd, of gefalsifieerd.

Verder maken aanhangers van pseudo-wetenschappen vaak gebruik van wetenschappelijk jargon, zonder dat evenwel duidelijk wordt gemaakt wat daar precies mee bedoeld wordt. Men heeft het bijvoorbeeld over 'energievelden', 'krachten', 'stralingen', enzovoort, maar bij nader onderzoek verwijzen deze termen, zoals ze in hun pseudo-wetenschappelijke context worden gebruikt, niet naar iets dat in de werkelijkheid voorkomt. Men kan hier ondermeer denken aan het geloof in telepathie, aardstralen en bioritmes. Tenslotte kan men ook die theorieën als pseudo-wetenschappelijk beschouwen die wèl toelaten om voorspellingen te doen, maar die reeds afdoende gefalsifieerd zijn, terwijl men er toch geloof aan blijft hechten. Voorbeelden zijn ondermeer het creationisme, homeopathie en allerlei complottheorieën.

Belangrijk is ook dat een waardevolle theorie, of hypothese, beter moet zijn dan alternatieve theorieën of hypothesen. Pseudo-wetenschappen pogen vaak 'oplossingen' te geven voor bepaalde problemen die veel beter worden verklaard door de gangbare wetenschappelijke kennis. Bovendien streven wetenschappelijke theorieën ernaar om consistent te zijn met andere theorieën, zodat bijvoorbeeld de fysica coherent is met de biologie, met de scheikunde, enzovoort. Pseudo-wetenschappen daarentegen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, maar ook onverzoenbaar men fundamentele, wetenschappelijke inzichten.
Wat is het verschil tussen wetenschappers en pseudo-wetenschappers?

Naar Matthijs Van Boxsel :

"In tegenstelling tot pseudo-wetenschappers wenden wetenschappers strenge methodes aan die hen behoeden voor grote fouten. Bovendien gebruiken ze hun zelfkritiek om zichzelf te corrigeren. Indien ze hun hypothese niet proefondervindelijk kunnen bewijzen, verdwijnt hun werk in de prullenmand. Dwaze wijzen daarentegen gaan blindelings door op de door hen ingeslagen weg, zonder dat ze zich laten afleiden door de mening van anderen. Je kunt ze vergelijken met tekenfilmfiguurtjes die bij een ravijn komen en gewoon verder lopen in de lucht, zonder grond onder hun voeten. Zelfs wanneer pseudo-wetenschappers zwaar in de fout gaan, blijven ze verder bouwen aan hun luchtkasteel, waarbinnen ze zich heer en meester voelen."


3. Wat is het scheermes van Ockham?


En waarom hangen skeptici zo dogmatisch dat principe aan? Skeptici hangen dogmatisch geen enkel principe aan, maar zoals alle mensen met gezond verstand gebruiken ze vuistregels die al talloze malen hun praktische of theoretische bruikbaarheid bewezen hebben. Zodra echter blijkt dat deze vuistregels niet volstaan, zullen ze andere gebruiken. Een eenvoudig voorbeeld: wanneer je iemand konijntjes uit een hoed ziet halen, dan is de vuistregel te denken dat hij een goochelaar is; iemand die onmiddellijk denkt dat daarbij bovennatuurlijke krachten gebruikt worden, is tot nu toe altijd tot de bevinding gekomen dat hij 'teveel' verondersteld had.

Het scheermes van Ockham zegt:

"entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem" : "je moet het aantal zijnden niet groter maken dan nodig".

Bv. wanneer je een fenomeen kunt verklaren door de werking van drie krachten, is het niet nuttig er ook nog een vierde bij te veronderstellen. Kortom de meest eenvoudige verklaring is meestal de beste. Soms kan dat eens anders uitvallen, maar dan merk je dat wel bij verder onderzoek.
Het scheermes van Ockham is echter vooral nuttig als de supplementaire kracht die je veronderstelt (bv. magische krachten, directe ingreep van God, ingreep door de geest van overledenen, enz.) nog nooit enig bewijs van zijn bestaan geleverd heeft en vooral als dat bestaan strijdig is met de totaliteit van onze degelijk bevestigde wetenschappelijke inzichten. Al degenen die fenomenen wilden verklaren bij middel van overbodige entiteiten zoals, kabouters, elfjes, tovenarij, rituelen, geesten, paranormale krachten enz., hebben tot nu toe altijd moeten vaststellen dat hun verklaring niet met de echte feiten strookte: er was een eenvoudiger verklaring.


Vraag van een lezer:

Het zwakke punt van het scheermes van Ockham is niet het principe maar de persoon (c.q. de wetenschappelijke cultuur waar deze persoon onderdeel van uitmaakt) die dit principe toepast. Voor het toepassen van dit principe is een referentiekader noodzakelijk en als dat niet adequaat is èn de persoon in kwestie is niet moedig of intelligent genoeg om dit te beseffen, dan hebben wij een probleem. Ik zal een heel onaangenaam voorbeeld geven...

In het voorgaande kwam het stimuleren van delen van de hersenen ter sprake wat tot gevolg had dat de proefpersoon "mystieke" ervaringen kreeg: uittreden, godservaren, etc. Conclusie: allemaal onzin dus deze mystieke ervaringen van mensen want hier blijkt gewoon een electro-fysische oorzaak aan ten grondslag te liggen! Tja...
Meent u werkelijk dat in dit heelal toveren bestaat? Dat het mogelijk is om "echte" ervaringen te hebben ZONDER dat ons lichaam ergens in staat moet zijn om dit te vertalen in een gewaarwording? U ruikt dus altijd zonder neus?! Deze proefneming heeft alleen maar aangetoond dat het menselijk brein in staat is om deze gewaarwordingen te hebben. Over de oorzaak van dit soort ervaringen buiten de context van dit experiment weten wij helemaal niets af. Ook kunnen wij weinig zeggen over het werkelijkheidsgehalte van datgene wat zo'n persoon meende te ervaren. We weten het gewoon niet! Kortom: dat scheermes van Ockham is slechts bruikbaar in "vertrouwde" situaties waar men kan beschikken over een adequaat referentiekader.
Helaas heeft de wetenschap de onhebbelijke drang om iedere situatie te rangschikken binnen de categorie "vertrouwde situaties".


HG, Amsterdam.


Antwoord Etienne Vermeersch:

Tot ver in de 17de eeuw - en voor velen nog tot op heden - meende men wel degelijk - of meent men nog - dat in het heelal toveren bestaat. De reden waarom rationeel denkende mensen dat nu niet meer menen is juist het gevolg van het feit dat we niet alleen in vertrouwde situaties, maar heel algemeen het scheermes van Okham toepassen.
We stellen vast dat zowel de gedragsmechanismen als de neurofysiologische substraten die gepaard gaan met het gebruik van het reukorgaan "de neus", reeds bij heel eenvoudige biologische organismen bestaan; we stellen ook vast dat de waaier van mogelijkheden ervan, de gevoeligheid voor leerprocessen en het verband met gedrag waarbij we een vorm van gewaarwording of bewustzijn veronderstellen, gepaard gaan met specifieke vormen van complexiteit op neurofysiologisch vlak. Zeggen dat er daarbij nog een andere entiteit aanwezig is, die we hoegenaamd niet waarnemen en die we voor het verklaren van de processen niet nodig hebben, is een totaal overbodige hypothese en om die te elimineren gebruiken we het scheermes van Okham.
Als primitieve mensen voor het eerst de motor van een auto zien draaien, dan zeggen ze: er zit een geest in die motor (the ghost in the machine) als ze Okham zouden gebruiken, ook buiten "vertrouwde situaties" zouden ze begrijpen dat het ook zonder die geest kan.
Uiteraard kunnen wij niet bewijzen dat er in die motor geen "geest" zit: we weten alleen dat die om te draaien uit die en die componenten moet bestaan. Overbodige hypotheses (die niet bijdragen tot verklaring) kun je naar hartelust veronderstellen en je kunt zelfs zeggen dat we het niet-bestaan ervan niet kunnen bewijzen. Maar het interesseert ons helemaal niet het niet-bestaan te bewijzen van zaken we niet nodig hebben en die men tot in het oneindige kan uitvinden. De bekoring om naar overbodige hypotheses te verwijzen is vooral groot wanneer een fenomeen nog niet een afdoende verklaring gekregen heeft. Sommige wetenschappers laten zich door die lokroep in verwarring brengen en dat is spijtig, want dwaalwegen zijn tijdverlies. De geschiedenis van de wetenschap laat dan ook een kerkhof achter zich van begraven overbodige hypotheses. Of wat vriendelijker uitgedrukt: vroeg of laat belanden al die overbodige entiteiten in de hemel van geesten, kabouters en elfjes. Maar skeptici hebben niets tegen sprookjes, alleen plaats je ze best niet op de boekenplank van ernstige wetenschap. Om die boekenplank vrij te houden van parasieten gebruik je best het scheermes van Okham.


4. Is materialisme bewijsbaar?


Is materialisme bewijsbaar? door prof. E. Vermeersch Reactie op vraag of materialisme bewijsbaar is.


1. Starre wetenschappers?


Vraag :

Een belangrijke factor, welke van beslissende invloed is geweest op het wetenschappelijk denken, is de manier waarop de wetenschapper zijn onderzoek doet. De basis van zijn onderzoek wordt gevormd door het verrichten van waarnemingen. Hierbij speurt hij naar wetmatigheden in de natuur. Als resultaat hiervan zal hij trachten modellen op te stellen, welke algemeen geldig zijn. Hierbij volgt de wetenschapper een evolutionair pad, waarbij de werkelijkheid wel steeds dichter wordt benaderd, maar deze mogelijk nooit wordt bereikt. Het primaire doel van dit proces is echter de beheersing van de natuur. Niet het vinden van de waarheid. Dat kan hooguit het secundaire doel zijn, want deze ligt pas aan het einde van het proces, dat in principe oneindig lang kan duren. Elk model of theorie is echter een benadering, welke gebaseerd is op een beperkte hoeveelheid gegevens. Het moet steeds worden aangepast wanneer zich weer nieuwe verschijnselen voordoen. Bij het zoeken naar verklaringen lijkt het er op dat het vaststellen van een goede logische, plausibele en causale verklaring belangrijker is dan het verschijnsel zelf. Immers de wetenschapper is ingehuurd om verschijnselen te verklaren en hanteerbaar te maken. Met onverklaarbare zaken kan hij niet uit de voeten. Wonderen maken hem letterlijk brodeloos. Daar is geen eer aan te behalen.
Aan deze werkmethode is het gevaar verbonden dat de wetenschapper langzamerhand in zijn model, dat hij steeds maar verder perfectioneert, vast groeit. Hij gaat op den duur geloven in de onomstotelijke geldigheid ervan en is dan geneigd een waarneming die hier niet in past als twijfelachtig of zelfs als onjuist te beschouwen. Dat kan zo ver gaan, dat hij zelfs weigert ook maar een blik te werpen op verschijnselen die buiten zijn wetenschappelijke model vallen. Dit omdat hij dan het gevaar loopt een geheel nieuw model te moeten ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is de wetenschappelijke afwijzing van een aantal homeopatische geneesmiddelen, waarvan de werking echter duidelijk is aangetoond. In het boek van Ian Pearce "Stress, Kanker, Voeding en Meditatie", wordt een voorbeeld gegeven van een op deze wijze vastgelopen wetenschapper, professor John Tayler, die eens tijdens een college zou hebben gezegd:

"Er zijn drie dingen die ik onmogelijk kan aanvaarden, voorkennis, materialisatie en dematerialisatie, en levitatie, het opheffen van de zwaartekracht. Als het bestaan van één van deze drie bewezen kan worden, zou dat alle aanvaarde natuurwetten omverwerpen. Deze wetten nu zijn ons bijzonder van dienst geweest bij het begrijpen van de stoffelijke wereld en daarom kunnen wij ons domweg niet veroorloven ze omver te laten werpen. Ik zou mij dan ook met hand en tand tegen een dergelijk bewijs verzetten, ook als dat geleverd zou kunnen worden, want als dat zo is, zou ik terug zijn bij af en mijn hele wetenschappelijke overtuiging moeten herzien."

Het zal duidelijk zijn, dat we met een dergelijke hantering van wetenschappelijke modellen niet zo goed in staat zijn belangrijke vorderingen te maken bij het wetenschappelijk- en met name bij het geneeskundig onderzoek. Ik denk hierbij aan de moeizame vorderingen bij het onderzoek van rheuma, hart- en vaatziekten, kanker en aids, maar ook bij de 'eenvoudige' ziektes als griep en verkoudheid. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er andere alternatieve denkbeelden beginnen te ontstaan, welke meer uitzicht bieden. Het zal ook duidelijk zijn dat de officiële wetenschap zich heftig tegen deze nieuwe denkbeelden zal verzetten. Dit omdat ze niet passen in de bestaande modellen en zij opgevat worden als aanvallen op hun gevestigde orde.


(Naam en adres bekend)


Reactie door Prof. Etienne Vermeersch:


Geachte,

In uw bijdrage over het "wetenschappelijk" denken zitten enkele terechte opmerkingen, maar ook een aantal moeilijk houdbare. Het is inderdaad juist dat de onderzoeker zoveel mogelijk verschijnselen die hij vaststelt, zal proberen onder te brengen in modellen. Meestal gaat het om wetten die zelf kunnen herleid worden tot overkoepelende theorieën. Een eerste keer gaat de auteur uit de bocht als hij beweert dat het primaire doel van dit proces beheersing van de natuur is, en niet het vinden van de waarheid. Dat is historisch onjuist. De ontwikkeling van de wiskunde in de Oudheid had met beheersing van de natuur geen uitstaans; en dat geldt ook in grote mate voor de statica, de hydrostatica en de optica. Wie het axiomatisch opgebouwde werk over hydrostatica van Archimedes bestudeert (peri ochoumenoon), moet vaststellen dat de daar bewezen stellingen, hoe verbluffend ook, nauwelijks iets met eventuele toepassingen te maken hebben. Overigens is de studie van de astronomie tot halfweg de 20ste eeuw helemaal en ook nu nog grotendeels, gericht op het theoretisch kennen, zonder uitzicht op beheersing. Bij het ontstaan van de natuurkunde van Newton en de vernieuwing van de scheikunde bij Lavoisier, kan men hetzelfde vaststellen. Toen Maxwell zijn theorie van de electromagnetische golven ontwikkelde, had hij geen idee van de onvoorstelbaar vele toepassingen die daardoor een verklaring zouden krijgen.
Dat wetenschappers een tendens hebben om zich aan een model waarin ze jarenlang gewerkt hebben, vast te klampen, is inderdaad herhaalde malen vastgesteld: zie Galileï, Lavoisier, enz. Telkens opnieuw is het echter opgevallen dat jongere onderzoekers weinig problemen hebben om oude modellen af te breken; integendeel, ze kunnen er hun naam mee vestigen.
Wat onze auteur niet schijnt te beseffen is het volgende. De tendens om een bestaand model te verdedigen, heeft ook grote voordelen. De wetenschappelijke wereld wordt immers voordurend overspoeld met beweringen over waarnemingen van de meest uiteenlopende aard. Meestal zouden de onderzoekers het grootste deel van hun kostbare tijd verliezen, indien ze die allemaal au sérieux zouden nemen. De tendens om daarbij alles wat niet strookt met het model uit te schakelen biedt daarbij een enorme tijdwinst..
Het is echter onjuist te beweren dat daardoor nieuwe vondsten niet kunnen doordringen. De vrij snelle doorbraak van de relativiteitstheorie en de quantummechanica, in strijd met de Newtoniaanse fysica, heeft dat ontkracht. Ook in de geneeskunde heeft men herhaaldelijk nieuwe ideeën zien doorbreken. Zo was tot enkele jaren geleden bijna iedereen ervan overtuigd dat maagzweren een zuiver functionele stoornis waren, vooral bevorderd door stress. Nu aanvaardt nagenoeg iedereen dat een bacterie er een wezenlijke rol in speelt en dergelijke voorbeelden zijn legio.
Naast de modellen die op beperkte terreinen worden toegepast, gebruiken de grote wetenschappelijke theorieën echter ook zeer algemene postulaten die samenhangen met enkele absoluut noodzakelijke invariante kenmerken die we aan de natuur moeten toeschrijven om die voor wetenschap toegankelijk te maken. De hypothese bv. dat de natuurwetten niet plots veranderen; dat de universele constanten geen drastische schommelingen ondergaan (bv. dat de lichtsnelheid ofwel constant blijft ofwel slechts onnoemelijk kleine wijzigingen ondergaat) enz. Een van die basispostulaten die tot grote successen in de geschiedenis van de wetenschappen heeft geleid, is het naturalistisch postulaat dat zegt dat de verschijnselen en wetmatigheden op alle kennisdomeinen uiteindelijk, ten eerste gehoorzamen aan de basiswetten van de scheikunde en de natuurkunde, en ten tweede, daarin uiteindelijk hun verklaring zullen vinden. In de wetenschapsgeschiedenis is dat postulaat nooit op één zelfs miniem gebied ontkracht en daarenboven heeft het als leidraad gediend bij alle grote stappen vooruit in de uitbreiding van ons inzicht in de natuur. Een dergelijk postulaat is niet gelijk te stellen met een "model" dat tijdelijk als verklaring moet dienen. Een typische toepassing van dat postulaat in de natuurkunde is de stelling dat een 'perpetuum mobile' niet construeerbaar is. Sinds jaar en dag worden universiteiten over de hele wereld geregeld geconfronteerd met 'studies' die moeten aantonen dat zo'n perpetuum mobile wel geconstrueerd kan worden.
Vaak zijn die bijzonder ingewikkeld. Het zou gewoon idioot zijn al die projecten te bestuderen en daaraan kostbare tijd te verliezen. Dankzij het postulaat kunnen we die gewoon van de tafel vegen. Daar is niets onwetenschappelijks aan: zodra verpletterend bewijsmateriaal voor het bestaan van dat perpetuum mobile zou geleverd zijn, zou men het wel moeten aanvaarden en de hele fysica ombouwen, maar zoiets doet men toch niet voor de eerste de beste bewering. De professor John Tayler, die levitatie, dematerialisatie, materialisatie en voorkennis niet aanvaardt, is helemaal niet vastgelopen: hij gebruikt zijn elementair gezond verstand: het aanvaarden van het bestaan van die fenomenen is strijdig met het naturalistisch postulaat en met dit van de invariantie van de basiswetten van de natuur. Er zijn in de loop van de geschiedenis tienduizenden verhalen opgedoken over fenomenen die met het naturalistisch postulaat in strijd zijn en waar geen redelijk mens rekening mee houdt (kabouters, elfjes, spookverschijningen, vrouwen die zich in een zwarte kat kunnen veranderen, enz. enz. ). De mensen - ook onze auteur - houden daar geen rekening mee omdat ze onbewust het naturalistisch postulaat hanteren. Zonder dat postulaat is de wereld van Harry Potter even waarschijnlijk als die van ons.
Wat de homeopathie betreft, die is zonder meer in strijd met het naturalistisch postulaat. Overigens is dat niet het opkomen van een nieuw model, maar het hardnekkig blijven bestaan van een al eeuwen achterhaald model. Hoewel dat eigenlijk niet hoefde, zijn er toch mensen die hun kostbare tijd besteed hebben aan het testen van deze geneesmethode. Nooit is die op ook maar één terrein systematisch efficiënter gebleken dan een placebobehandeling. Toch blijft men beweren dat de werking is aangetoond: daar ligt het krampachtige vasthouden aan verroeste ideeën. Mag ik er terloops op wijzen dat het verwijzen naar boeken in deze materies niet bewijskrachtig is: het papier is gewillig. Alleen publicaties in internationaal aanvaarde referee-tijdschriften komen hiervoor in aanmerking.
En dan volstaat het nog niet één of een paar artikels te hebben: vooraleer in deze materies een ruime consensus is ontstaan is het verlies van tijd en geld, en op medisch vlak, van mensenlevens, om geloof te hechten aan bakerpraatjes...waarom dan niet onmiddellijk Harry Potter erbij halen: daar is er tenminste "method in the madness".

Etienne Vermeersch.

Bron: Skepp.be


Extra:


1. Het Woordenboek van de Scepticus

2. Pseudowetenschap zoals gedefeniëerd @ Wikipedia

3. De Wetenschappelijke Methode

4. Interview met Etienne Vermeersch
Laatst gewijzigd door Jm op ma sep 18, 2006 2:22 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?
Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Why Allah Created Stars!

Quran gives us further scientific knowledge by telling us that the stars were created by Allah as missiles to throw at the devils:

Quran 67: 5 And We have (from of old) adorned the lowest heaven (sky) with lamps, and We have made such (Lamps as) missiles to drive away Satans…

Quran 37: 6-8 We have indeed decorated the lower heaven (sky) with beauty (in) the stars, (for beauty) and for guard against all obstinate rebellious Satans. So they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side.

Thus, the stars are nothing but missiles to throw at devils so that they may not eavesdrop on the heavenly council. Once again we find how Allah was high on his superstitious weirdness.
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Beste fucmoh,

Als je deze ayas uit de Koran symbolisch interpreteert, dan is er op het eerste gezicht geen enkel verwijt te maken in de richting van Mohammed. Men kan dan de lampen/lichten zien als metaforen voor de waarheid, de waarheid die de leugen (Satans) achterhaalt.

Maar de gedachte dat die symboliek wel eens compleet afwezig zou kunnen zijn wordt ondersteund door het feit dat er een 'sahih' (=authentieke) hadith bestaat die eigenlijk net zoiets zegt. Die hadith (nummer 5538 uit de collectie van Muslim) is verre van symbolisch en vertelt ons dat Mohammed en wat gezellen op een nacht een vallende ster zagen en dat Mohammed toen aan zijn gezellen uitlegde dat die vallende ster niets anders was dan een meteoor die door engelen naar jinns werd gegooid.
De hadith is natuurlijk volkomen belachelijk en schetst het begrijpelijke bijgeloof van de woestijnbewoner Mohammed. Maar wat dus nogal leuk is, is dat die hadith dus zijn equivalent in de Koran heeft en daarmee wordt de gedachte bevestigd dat de betreffende ayas in de Koran helemaal niet zo symbolisch waren bedoeld en dat ze letterlijk genomen moeten worden.
De Moslims geloven dus in een boek dat op dat punt niets anders is dan een weerspiegeling van bijgeloof uit de woestijn van de 7e eeuw.

Ik heb dit probleem op een aantal Islamitische sites naar voren gebracht en men reageert er op zeer verrassende wijze op: negeren, ontkennen, wijzen op de veronderstelde metafoor van de Koran (alsof dat hadith 5538 ook tot een metafoor zou maken). Het meest amusante was de Moslimreactie dat de vallende sterren die wij aan de nachtelijke hemel kunnen ontwaren ook echt door engelen naar jinns worden gegooid. Dat is een goed voorbeeld van een vlucht naar voren dus: omdat hadith 5537 'sahih' is en dus door gelovige, Soenitische Moslims niet ontkend MAG worden, MOET hij dus waar zijn.
Kun je het je voorstellen? Als er een 'sahih' hadith was geweest waarin Mohammed had gezegd dat de maan van Emmentaler kaas was gemaakt, dan hadden diezelfde Moslims glashard beweerd dat de maan van Emmentaler kaas was. Hadden de astronauten destijds maar een spade in de grond moeten steken toen ze op de maan liepen want dan hadden ze dat ook kunnen vaststellen!

Hier hoef je niet om te lachen: dit is ontzettend griezelig. Maar het is ook een machtig argument tegen de Islam, nietwaar? Tegen de enorme en aantoonbare waanzin die er in hadiths te lezen is, dezelfde hadiths die door Soenitische Moslims voor 100% geloofd worden.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

In math we trust.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Mahalingam
Berichten: 50049
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Jomanda op zijn Mohammedaans:
http://www.yobserver.com/front-page/10014070.html
Man’s life threatened; Cure for AIDS in his hands
A Yemeni cleric claiming to cure HIV/AIDS patients claims to have been threatened with assassination if he reveals the secrets of his “invention.”

The cleric said that if he dies, a good group of friends whom he trusts will continue to rescue the world from this fatal disease.

“Even if I get assassinated, the secrets will be with the group,” Sheikh Abdul Majeed al-Zandani told a gathering of doctors, journalists and followers about curing through the words of Allah and the Prophet Mohammed.
Deze Yeminiet is dus een Heel Erg Belangrijk Man.
En over zijn methode weet die te vertellen:
Although he stressed that his invention is “a drug, not a prayer”, he said that non-Muslim professors and researchers in the west would appreciate his medicine only if they understand the Prophet Mohammed’s hadiths (oral traditions of the Prophet). “I wanted to make humans aware of the prophetic hadiths, I wanted to tell them that there is a treasure. Then, the American professors and researchers would come over and compete with you in reading these hadiths,” al-Zandani said.
Ik zeg; die vogel is gek maar in Allahstan is die een halve heilige.
Zijn volgelingen moeten wel goed gelovigen zijn.
Maar werkt zijn methode ook bij ongelovigen? Daarover zegt hij:
When asked by the Yemen Observer if believing in Islam was a condition for recovery from AIDS according to his would-be medicine, al-Zandani said,” I differentiate between praying and curing with a drug.”
En roem en faam zullen wereldwijd zijn deel worden:
“This result was heard by the world though the al-Jazeera channel,” he boasted. Upon an oral request by the organizers, al-Zandani concluded his two-hour speech on AIDS by praying to Allah for a speedy recovery for all AIDS patients.
In ieder geval is 1 ding zeker: die man kan lullen als Brugman.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 87041
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik vermoed dat dit medicijn zal bestaan uit een combinatie van kamelen pies, een snuifje zwarte komijn en honing. Dat medicijn geneest werkelijk alle ziektes.

Volume 7, Book 71, Number 587:
The Prophet said), "Healing is in three things: A gulp of honey, cupping, and branding with fire (cauterizing)." But I forbid my followers to use (cauterization) branding with fire.

Volume 7, Book 71, Number 592:
Narrated Abu Huraira:
I heard Allah's Apostle saying, "There is healing in black cumin for all diseases except death."


http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/071_sbt.html
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
wahlers
Berichten: 368
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 8:27 pm

Bericht door wahlers »

Deze yemeniet is een idioot!
Een gevaarlijke idioot, maar desalniettemin nog steeds een idioot!
Zie o.a.: http://www.jamestown.org/terrorism/news ... ue_id=3927
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Afbeelding

Wie het weet mag het zeggen. Ik laat het bijvoorbeeld graag aan mensen zoals Einstein over.

Maar wat krijgen we nu? De domste, de allerdomsten van de klas gaan ú en mij de les lezen. Ze kunnen zelf nauwelijks lezen en schrijven. Laat staan nadenken. Ik heb het hier natuurlijk over de agressieve onwetende horden van allahtone islamaanhangers die in aantal het niet onaanzienlijke getal van anderhalf miljard dombo’s benaderen. Alsof het getal van de meerderheid doorslaggevend moet zijn voor de waarheid. De ongeletterde moslim vindt van wel. En als ze al gaan nadenken gebeuren de verschrikkelste dingen. Ze worden agressief. Omdat wij niet naar hen willen luisteren. Omdat ze middeleeuwse woestijnpietpraat verkondigen waar wij totaal geen boodschap aan hebben. Wij hebben zelf wel een boodschap voor hen waar ze gretig gebruik van maken: de vooruitgang. In tegenstelling tot de filosofie van de islam, die van de analfabeet en fantast Mohammed die de moslim in alles leidt tot de donkere uithoeken van de achteruitgang, hun overduidelijke stilstand in weten, begrijpen en donkere sadistische manier denken. Nee, geef mij maar achterlijke rituelen en verdorven heidense gebruiken, denkt de moslim.

Evolutie of een Almacht? Wie zal het zeggen? Einstein hield wijselijk zijn mond. Hij wist het niet. Maar de domste, de allerdomste van de klas, de primitieve middeleeuwse woestijnmoslim uit de zandbak van de zelfbedachte allah die nauwelijks in staat geacht kon worden tot tien te tellen, weet ú en mij met schrijnende onzin tot in detail alle bijzonderheden over die Almacht te vertellen tot en met wat er na de dood met ú en mij gebeurt. Helaas zitten we met een zwakzinnige gedegereerde cultuur uit islamitische landen opgezadeld. Ik hoop dat wij daar zo snel mogelijk van verlost zullen worden.

Misschien dat de moslim ooit nog eens een bezienswaardige attractie wordt in de zandbak van de zelfbedachte allah (betekent in het arabisch: god zonder naam!)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door hans van de mortel »

Pseudowetenschap anno 21ste eeuw betekent voor allahtone islamaanhangers kamelenkeutels als telraam gebruiken en beweren dat dit halal is. :oops:

Dat is in feite wat islamaanhangers doen. Zij beschouwen het door mond-op-mond-beademing verkregen koranboekje als het gereanimeerde bewijs van Gods leiding aan de mens in de woestijncontreien van armoede, ellende en ongeletterdheid. Dat hierbij diarree in het grootste moslimland ter wereld Indonesië de tweede doodsoorzaak is, toont nog eens overduidelijk Gods leiding en barmachtigheid aan over het welbehagen en de opluchting waarmee de moslimmens zich schijnbaar op zijn gemak voelt. :redface:
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door hans van de mortel »

Deze topic dateert van eind april, vier maanden geleden, zonder een enkele reactie daarna met stip bovenaan. Wegflikkeren dus in de prullenmand, ook al is de kwaliteit nog zo hoog.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Pilgrim »

hans van de mortel schreef:Deze topic dateert van eind april, vier maanden geleden, zonder een enkele reactie daarna met stip bovenaan. Wegflikkeren dus in de prullenmand, ook al is de kwaliteit nog zo hoog.
Maar daar ga jij niet over. :wink:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Gaat het nog ergens over?

Bericht door hans van de mortel »

Pilgrim schreef:
hans van de mortel schreef:Deze topic dateert van eind april, vier maanden geleden, zonder een enkele reactie daarna met stip bovenaan. Wegflikkeren dus in de prullenmand, ook al is de kwaliteit nog zo hoog.
Maar daar ga jij niet over. :wink:
Ik ga niet eens over mijn eigen vrouw . . . Komt dat misschien omdat ik geen moslim ben? Pilgrim, het gaat er niet om wie er wel of niet over gaat. Mijn idee is slechts een suggestie om ongebruikt materiaal bijvoorbeeld naar de prullenmand te verwijzen zodat FFI regelmatig in schone frisse kleren steekt. Dat komt mijns inziens de kwaliteit ten goede. Er zij nu teveel onderwerpen waaruit een bezoeker een keus moet maken en die niet genoeg anti-islam zijn. :mrgreen:
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Pilgrim »

Ik vind dit een goed topic dat moet blijven staan ter informatie. Misschien reageert niet iedereen hier op, maar het wordt wel gelezen en is ook bedoeld voor nieuwkomers.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Wat zijn pseudobezoekjes?

Bericht door hans van de mortel »

Pilgrim schreef:Ik vind dit een goed topic dat moet blijven staan ter informatie. Misschien reageert niet iedereen hier op, maar het wordt wel gelezen en is ook bedoeld voor nieuwkomers.
Deze topic is 3000x bekeken in drie en een half jaar tijd. Dat zijn iets meer dan twee bezoekers per dag.
Maar van mij mag hij blijven staan hoor. Je zou toch verwachten dat bij het intikken van islam FFI tevoorschijn komt; mooi niet! Of staat FFI met (anti) islam op Google ergens op pagina 20? Ik moet destijds wel heel toevallig op FFI terecht zijn gekomen. Ik kan mij dat niet meer herinneren hoe dat gegaan is. Ik ga het nog eens proberen met intikken van ’pseudowetenschap’ op Google; misschien dat ik dan direct contact heb met FFI.:redface: En is je huis nu eindelijk eens aan kant, Pilgrim?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Mahalingam
Berichten: 50049
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Mahalingam »

Zit men na het lezen met de vraag: "Wat is pseudo-godsdienst", dan is het artikel van Encina Navan een goed begin:
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9046
Islam is een pseudo-godsdienst
Het westen deelt samenlevingen in naar ideologie of godsdienst. Islam heeft een god, dus moet het wel een godsdienst zijn. Helaas worden wij hier bedrogen door de manier waarop wij tegen de wereld aankijken.
Spoiler! :
Wetenschap en godsdienst zijn beide stelsels van symbolen die verklaringen aanbieden voor bepaalde verschijnselen in de werkelijkheid: ontstaan van leven, de zin van het bestaan, de invulling van rechtvaardigheid, hoe te handelen in betrekking tot de medemens. Beide systemen doen dit door middel van symbolen, zoals letters en verwijzingen naar abstracties, die uiteindelijk terugverwijzen naar de alledaagse werkelijkheid, de empirie, die ik hierna W1 zal noemen. De wereld van symbolen noem ik vervolgens W2.

Wetenschap is een geheel van beweringen in W2 dat resultaten in W1 voorspelt met meer of minder grote zekerheid. Het belang van wetenschap bestaat uit de toetsing van W2 aan W1.
Pseudo-wetenschap in niet in staat om in voldoende mate dat verband tussen W1 en W2 te leggen. Uitspraken van pseudo-wetenschap zijn niet na te trekken (want de bewering in W2 is niet te linken aan iets in W1, bijvoorbeeld waarom buitenaardse wezens naar onze planeet komen) of het zijn beweringen die altijd waar zijn of nooit waar zijn en om die reden geen betekenis hebben.

Er zijn redeneerpatronen nodig om de relaties tussen W1 en W2 vast te leggen en zinvol te maken en dit bewijst dat W2 ten opzichte van W1 een aparte werkelijkheid vormt. Een reeks symbolen, zoals uitgedrukt in een zin, of in de formule van de zwaartekracht, is alleen zinvol indien er objecten in W1 bestaan waarnaar verwezen kan worden en als de relaties op zich ook weer toetsbaar zijn in W1.
Bijvoorbeeld: een boek maakt in fysiek opzicht deel uit van W1. De betekenis van de symbolen die erin staan, zowel letters als overige symbolen, bestaat in W2. Stel dat het boek is geschreven in een taal die onbekend is voor de lezer en ook de overige symbolen geen betekenis hebben voor de lezer, dan is dit een boek dat alleen in W1 bestaat. Als in dit boek de formule e=mc2 staat, dan heeft dat voor een analfabete oerwoudbewoner geen betekenis.

Het besef dat deze twee werelden, die van de materie (W1) en die van de ideeën (W2), onherroepelijk van elkaar gescheiden zijn, is al aan te treffen bij Aristoteles als hij het over essentia en existentia heeft. In de eeuwen daarna wordt er nauwelijks nog over nagedacht, behalve door Porphyrius en Boëthius, die het probleem onderkenden, maar weigerden er iets over te zeggen. Abelard was de eerste die het weer oppakte en hieruit is de universaliënstrijd ontstaan. In het verlengde hiervan ontstonden het rationalisme en het empirisme, waarna Kant toonde dat elk van de twee een aspect van de werkelijkheid beschrijft.

De echte wereld onderscheidt zich van de symbolische wereld door tenminste twee kenmerken: ten eerste, de echte wereld verwijst alleen naar zichzelf, terwijl de symbolische wereld kan naar zichzelf én naar de echte wereld verwijzen, en ten tweede is van de echte wereld objectief aantoonbaar dat ze bestaat, terwijl van de symbolische wereld dat niet mogelijk is. De notatie e=mc2 heeft alleen betekenis in de symbolische wereld, maar de onderdelen ervan verwijzen naar een reeks waarnemingen in W1.

Het verschil tussen W1 en W2 vinden we bij Kant terug als de analytische oordelen en de synthetische oordelen. De analytische verwijzen naar de werkelijke wereld (“goud is een metaal op grond van zijn eigenschappen”), de synthetische (“deze zonsondergang is mooi”) bestaan alleen in de beleving van de mens (W2). De analytische kunnen geen zingeving produceren of een motief voor een besluit vormen, terwijl de synthetische oordelen niet beleefd kunnen worden zonder op een of andere manier iets in de sfeer van zingeving of motivatie te veroorzaken.

Als we deze indeling toepassen op de verschillende systemen in de wereld die zijn ontworpen om betekenis toe te kennen aan het leven, dan komen we al snel tot de ontdekking dat er zich twee groepen aftekenen. De eerste groep maakt onderscheid tussen de echte werkelijkheid en de symbolische werkelijkheid, de tweede groep probeert deze scheiding juist te beperken.
De eerste groep zijn realistische systemen, in de filosofische opvatting dat de alledaagse realiteit de basis is om mee te werken. De tweede groep zijn idealistische of essentialistische systemen, omdat ze veronderstellen dat er een ideale wereld bestaat, die de essentie van het leven en de wereld bepaalt en dat het de levenstaak van de mens is om deze essentie te leren kennen. De essentialisten (deze naam verdient de voorkeur omdat de uitdrukking ‘idealistisch’ meerdere betekenissen heeft) menen dat W2 op dezelfde manier bestaat als W1 en hebben ook geen moeite met het optreden van engelen en geesten in W1.

Verder is kenmerkend voor de realisten dat ze een duidelijke visie hebben op het beleven van de godsdienst in het lekenbestaan en dat er daarnaast een mogelijkheid is voor mensen die zich meer willen concentreren op de symbolische wereld, bijvoorbeeld door in een klooster te leven. De islam heeft in dit opzicht natuurlijk als tegenhangers de ribat en de madrasa, die als instituten in sommige opzichten vergelijkbaar zijn met wat elders aangetroffen wordt, maar dit neemt niet weg dat de islam voor alle moslims tot in detail voorschrijft hoe ze zich gedragen moeten in W1. Dit volgt uit de asharitische interpretatie van de tawhid. Dat niet alle gelovigen zich daar evenveel van aantrekken, neemt niet weg dat de officiële leer is zoals ze is en zich in dit opzicht onderscheidt van overige godsdiensten.

Als een groep mensen een essentialistische godsdienst hanteert, heeft dat enorme gevolgen voor de denkpatronen in die groep. Als W1 en W2 direct met elkaar in contact staan, en beide even werkelijk bestaand zijn – en dit laatste is een centraal punt in de islam – dan heeft elke beleving en elke relatie in W2 onmiddellijk gevolgen voor W1. Elke handeling in W1 heeft gevolgen voor W2 en elke gedachte (W2) werkt door in W1. Het vermogen tot analytisch denken wordt er zeer door belemmerd, omdat er een organisch beeld van het universum wordt gehanteerd, waarin alles met alles verbonden is door de wil van god. Essentialisten geloven dat in de mens een essentie aanwezig is (ziel, geloof, menselijkheid) die verheven is boven alle andere categorieën waarin we mensen indelen, zoals natie, staat, taal, sociale klasse.
Alleen al de activiteit van het zoeken veroorzaakt in de essentialist een gevoel van onvolledig zijn. De essentie staat bij de essentialist tegenover de techniek, die hij afwijst als een vinding van de moderne wereld. Morele verbetering moet bij de essentialist plaatsvinden vanuit het menselijk bewustzijn en de techniek speelt daarbij hooguit een negatieve rol, omdat techniek mensen onderling minder afhankelijk maakt.

Mensen die geen scheiding aanbrengen tussen W1 en W2 zullen eerder gemotiveerd zijn om tot handelen over te gaan, omdat ze niet gewend zijn aan het zelfstandig indelen en betekenis toekennen aan de symbolen in W2. Fanatisme zal vaker aangetroffen worden bij essentialisten (‘het persoonlijke is politiek’) dan bij realisten.

Kennis is niets meer dan het bekwaam hanteren van symbolen binnen het geheel aan relaties binnen W2 zelf. W2 kan oneindig uitgebreid worden. Er is niet alleen kennis van de feiten nodig, maar ook kennis van hoe de onderlinge relaties te hanteren. Indien de scheiding tussen W1 en W2 wordt gehanteerd, is het mogelijk om van inzicht te veranderen. Als W2 echter als een ‘empirisch bestaand’ iets wordt opgevat, ligt het voor altijd vast en is elke poging om er iets aan te veranderen een soort aanslag op het universum.

Essentialisten kunnen moeilijk verklaren hoe iemand een nieuwe gedachte of uitvinding of inzicht verkrijgt en nemen hun toevlucht tot gekunstelde constructies. Door de eeuwen heen is er van alles verzonnen op dit gebied.
Plato stelde dat er niets nieuws is, maar dat men zich het nieuwe ‘herinnerde’.
Porphyrius stelde zich een voortdurende stroom emanaties uit god voor.
In de asharitische versie van de islam is alles de uitkomst van handelingen van god, die naar believen de uitkomst van gebeurtenissen bepaalt. (Koran: 14:27 en 22:18). Over de inzichten van Ashari (874 – 936) is veel geschreven. Het volgende citaat is kenmerkend voor zijn visie:

They considered discussion about motion, rest, body, accident, colour, space, atom, the leaping of atoms, and attributes of God, to be an innovation and a sin. They said that had such discussions been the right thing, the Prophet and his Companions would have definitely done so; they further pointed out that the Prophet, before his death, discussed and fully explained all those matters which were necessary from the religious point of view, leaving none of them to be discussed by his followers; and since he did not discuss the problems mentioned above, it was evident that to discuss them must be regarded as an innovation." (by M. Abdul Hye, M.A, Ph.D, Professor of Philosophy, Government College, Rajshahi, Pakistan, bron, onder B)

Waarbij innovation begrepen moet worden als een godsdienstig begrip, de bi’da, met andere woorden het afwijken van het ware geloof.

Dit probleem, ook bekend als het probleem van de dualiteit, verdwijnt volledig als men accepteert dat W1 en W2 geen deel van elkaar uitmaken en elkaar niet ‘kennen’, behalve in de menselijke geest. Kant formuleerde dit door te stellen dat het woord ‘bestaan’ feitelijk twee verschillende betekenissen heeft, namelijk fysiek bestaan en alleen in de geest bestaan.

Hieruit volgt dat wetenschap zich onderscheidt van pseudo-wetenschap doordat wetenschap systematisch onderscheid maakt tussen W1 (waarnemingen) en W2 (theorieën). Pseudo-wetenschap heeft oppervlakkig dezelfde structuur van verwijzingen naar W1, maar verwijst in werkelijkheid naar andere symbolen in W2. Dit zijn meestal symbolen die gekozen zijn door degene die de pseudo-wetenschap beoefent, zodat er een cirkelredenering ontstaat.

Omdat er tal van symbolen zijn in W2, zoals: ‘democratie’, ‘kat’, ‘rood’, ‘toewijding’, waar we dagelijks mee om gaan, zijn we geneigd ook pseudo-wetenschappelijke symbolen te accepteren omdat die lijken op deze vertrouwde symbolen.
Deze symbolen ‘democratie’ enz. verwijzen niet naar een concreet iets in W1, maar naar een abstractie in W2, die op zijn beurt is afgeleid van bepaalde verschijnselen in W1, die we met de abstractie groeperen als ware het een concreet iets.
Een pseudo-wetenschap bestaat dus uit beweringen binnen W2 die door het taalgebruik lijken te verwijzen naar W1, maar het in werkelijkheid niet doen. In astrologie zijn dat bijvoorbeeld ascendant, sterrenbeeld, oppositie, karakter en persoonlijkheid. Op het niveau van het alledaagse taalgebruik zijn deze ‘verwijzingen’ begrijpelijk, maar ze zijn niet toetsbaar aan een object. Termen als ‘karakter’ en ‘persoonlijkheid’ zijn al duizenden jaren in gebruik, zonder dat ze meer dan een diffuse betekenis hebben. Het lijken uitspraken over W1, maar deze indruk ontstaat alleen door het ingeslepen taalgebruik.

Sommige beweringen die tamelijk gangbaar zijn in de dagelijkse taal, zijn in wezen constructies die geheel in W2 bestaan. Bijvoorbeeld:
(1) Deze man is een profeet.
(2) Dit is een wonder.
(3) De ziel bestaat.
(4) Dit woord is een zelfstandig naamwoord.
In (1) en (2) verwijzen profeet en wonder weliswaar naar begrippen die gangbaar zijn, maar alleen in de verbeelding bestaan en op geen enkele manier te relateren zijn aan W1. Hetzelfde geldt voor bestaan in (3): het is onmogelijk om vast te stellen wat bestaan inhoudt. De beweringen (1), (2) en (3) zijn lege beweringen: ze zijn altijd waar of onwaar, omdat het predicaat gedeelte naar believen verbonden kan worden aan zaken in W1. Zin (4) is een formeel begrensde bewering, maar verwijst alleen naar andere begrippen in W2, namelijk de begrippen naamwoord en daarvan de zelfstandig gebruikte. Deze voorbeelden maken duidelijk dat zelfs heel alledaagse zinnen zich volledig in W2 afspelen en dat we dus zeer gewend zijn aan het gebruik van complexe symbolische constructies.

Godsdienst probeert W2 zodanig te formuleren dat er zingeving ontstaat. De belangrijkste relaties zijn hierin dat god boven en in alles aanwezig is (zowel W1 als W2). Dit schept opnieuw een probleem van de dualiteit: vormt god op zich een W3? Dit zou alle problemen vermenigvuldigen en een nieuwe reeks relaties tussen respectievelijk W1 en W3 en daarnaast tussen W3 en W2 noodzakelijk maken. Dit probleem kan opgelost worden door het symbool ‘god’ op te vatten als de samenvatting van W2, op dezelfde manier als dat het symbool ‘universum’ of ‘natuur’ verwijst naar het geheel van W1.

Hiermee is een systematisch onderscheid tussen godsdienst en pseudo-godsdienst getrokken naar analogie van wetenschap en pseudo-wetenschap. De godsdiensten die de dualiteit tussen W1 en W2 als wezenlijk erkennen, zijn echte godsdiensten. De essentialistische godsdiensten daarentegen moeten als pseudo-godsdiensten aangewezen worden, omdat ze W1 en W2 als één geheel opvatten. Pseudo-godsdiensten verwijzen net als pseudo-wetenschappen alleen van W2 naar andere symbolen in W2, die op het niveau van de taal oppervlakkig lijken op verwijzingen naar W1.
Hieruit blijkt dat W2 in feite tot de verzameling meta-werkelijkheid behoort. Het is een werkelijkheid die alleen bestaat doordat mensen handelingen verrichten in de geest. Het maakt niet uit of deze handelingen soms begeleidt worden door handelingen in W1, zoals het maken van rituele kniebuigingen (bekend als bidden) of het dragen van een hoofddoek, omdat de betekenis van deze handelingen geheel bepaald wordt door W2.

Voor de meeste (‘echte’) godsdiensten is de dualiteit geen probleem omdat W2 op zichzelf al zingeving vormt voor het bestaan in W1. Islam als pseudo-godsdienst bevat deels elementen die alleen betrekking hebben op W1, deels elementen die alleen in W2 thuishoren. Deze mengeling motiveert sommige mensen om W1 te veranderen zodat ze meer overeenkomt met hetgeen zij zich voorstellen van W2. Mensen met deze opvatting treffen we niet alleen aan onder moslims, maar ook onder socialisten en navolgers van Plato.
Een kenmerk van deze mensen is dat de kunst en wetenschap worden ingeschakeld ten behoeve van W2, en niet van W1, en dat bepaalde uitdrukkingsvormen, zoals beeldspraak praktisch verdwijnen omdat er immers geen behoefte meer aan bestaat. Beeldspraak (humor, ironie) is immers het spreken op twee niveau’s, waarbij het bestaan van de scheiding tussen W1 en W2 stilzwijgend wordt verondersteld. Als men die scheiding niet meer erkent, is de functie van beeldspraak overbodig geworden.

Islam is geen ideologie omdat het de inrichting van de samenleving niet als zelfstandig doel ziet, maar voortvloeiend uit de plichten tegenover god. Kijkend naar de dagelijkse praktijk blijkt alleen al hieruit dat islam half geloof, half ideologie lijkt te zijn, maar geen van beide geheel. Het gebruik van een godsdienstige woordenschat zet de westerling op het verkeerde been.


Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat zijn pseudobezoekjes?

Bericht door Pilgrim »

hans van de mortel schreef:En is je huis nu eindelijk eens aan kant, Pilgrim?
Dat gaat nog jaren duren ben ik bang. :redface:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 50049
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Mahalingam »

Op allerlei manieren proberen de Christelijke creationisten hun opvattingen op scholen te verspreiden. En in een ander draadje las ik dat nu zo'n 25 % van de jeugd creationisme in een modern jasje, wel aantrekkelijk vind. En allahtonen moeten wel aan creatinisme geloven; Allah is voortdurend bezig de wereld te creëeren.
Richard Dawkins is van plan om wat tegenwicht te bieden en wil DVD-tjes op scholen in Engeland verspreiden.
Maar ook de Mohammedanen zitten niet stil en zo komt er een boek voor scholen dat verteld over alle (door kafirs verzwegen) grote wetenschappelijke prestaties van Mohammedanen. In plaats van een gebied en tijd vol duisternis, is het een wetenschappelijke en culturele hoogstand.
the Foundation for Science Technology and Civilisation komt met het boek "1001 Inventions"
http://www.muslimheritage.com/
Deze site staat bol met verhalen over de enorme positieve impact van het Mohammedanisme op wetenschap, kust en cultuur.

Afbeelding

En het boek heeft ook geneeskracht voor de ziel
http://www.muslimheritage.com/feedbacku ... an9818.pdf
A book on Muslim contributions to science provides solution to identity crisis
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef: Maar ook de Mohammedanen zitten niet stil en zo komt er een boek voor scholen dat verteld over alle (door kafirs verzwegen) grote wetenschappelijke prestaties van Mohammedanen. In plaats van een gebied en tijd vol duisternis, is het een wetenschappelijke en culturele hoogstand.
Dat Moslims de kiezelsteen hebben uitgevonden zal mij worst wezen. Dat moslims hoog scoorden in de medische wetenschap door kamelenpis voor te schrijven als levensreddende elixer zal mij een biet zijn. Dat moslims kamelen zien als het enige juiste middel voor het lange afstand transport, het zij zo. Egyptische pyramiden als een wonder van meetkundige berekeningen en bouwkunst, wat moeten we ermee?

Moslims zijn en blijven volkomen achterlijk. Of menen zij soms de gloeilamp uitgevonden te hebben. Of de telex? Of de telefoon? Of het internet? Of de GSM? Of . . . en ga zo maar door. Vandaag de dag is er slechts een bevolkingsgroep die er uitspringt vanwege zijn achterlijkheid en jarenlange achterstand op onze beschaving en kenniseconomie. Dat zijn de vanaf hun geboorte geblinddoekte en grootgebrachte islamitische aanhangers van de analfabeet Mohammed. ANALFABEET! Dat zegt al genoeg. Wie het analfabetisme aanhangt zal niet gauw tot iets goeds komen en een verbetering bijdrage aan de vooruitgang. Moslims beleven hoogtij dagen door hun vasthoudendheid in hun achterlijkheid en psychose van de verdraaiing van de werkelijkheid.

Zonder de moderne westerse wetenschap en technologie zouden zij nog steeds in navolging van de verschoppeling Ismaël in bedoïenen tenten of lemen hutten wonen en kamelenpis drinken. Zonder de hulp, wetenschapskennis en gezondheidszorg van de niet-moslim zou de mohammedaan vanzelf uitsterven van ellende, kommer en kwel, al rondzwervend in de zandbak van Allah. Hij heeft geen nagels om aan zijn pokdalige reet te krabben. Zijn nagels zijn pas gaan groeien in het rijke westen. Hij is de gewaarwording van het in gebreke blijven van zijn nutteloze Allahtje, de woestijnknecht van Mohammed. Zo was het, zo is het altijd geweest, zo zal het altijd blijven met de achterlijke moslim. Slechts het openen van de ogen en zien dat hij ruim 1400 jaar voor de gek is gehouden, zal hem misschien leren zijn eigen verstand te gebruiken. Ervan uitgaande dat hij daar nog over beschikt na al die jaren van islamitische godsdienstwaanzinnige degeneratie van de genen.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Wat zijn pseudobezoekjes?

Bericht door hans van de mortel »

Pilgrim schreef:
hans van de mortel schreef:En is je huis nu eindelijk eens aan kant, Pilgrim?
Dat gaat nog jaren duren ben ik bang. :redface:
Kun je dat niet een keer wetenschappelijk verantwoorden aan ons? :drool:

Pseudo-wetenschap is wetenschap waarvan keer op keer in de loop der geschiedenis wordt bewezen dat het geen wetenschap was, maar een gestoorde aanname van de hersenen.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat zijn pseudobezoekjes?

Bericht door Pilgrim »

hans van de mortel schreef:
Pilgrim schreef:
hans van de mortel schreef:En is je huis nu eindelijk eens aan kant, Pilgrim?
Dat gaat nog jaren duren ben ik bang. :redface:
Kun je dat niet een keer wetenschappelijk verantwoorden aan ons? :drool:
Heel eenvoudig; ik doe niet veel meer aan mijn huis omdat ik er aan twijfel of ik hier wel wil blijven wonen. Ik zie het als een 'doorstroomhuis'. Mogelijk ga ik over een paar jaar weer verhuizen.
hans van de mortel schreef:Pseudo-wetenschap is wetenschap waarvan keer op keer in de loop der geschiedenis wordt bewezen dat het geen wetenschap was, maar een gestoorde aanname van de hersenen.
Welnee Hans! Pseudo-wetenschap gaat altijd vooraf aan gewone wetenschap. De astronomie is bijvoorbeeld voortgekomen uit de astrologie. Als een pseudowetenschap toch een kern van waarheid lijkt te bezitten verandert het uiteindelijk in front-wetenschap waarna het uiteindelijk overgaat in reguliere wetenschap.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 11211
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door sjun »

Om een of andere reden heeft de kamelenpistherapie van Mohammed nog geen navolging gevonden in de reguliere wetenschap...
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 87041
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door Ariel »

Dit is hoe de wereld er uit ziet volgens de koran en Mohammed.

Afbeelding
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 11211
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wat is pseudowetenschap?

Bericht door sjun »

Ik mis nog de modderpoel waarin de zon ondergaat. En dan zijn er nog wat opmerkelijkheden in de leer.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie