Ibn Kathir, een uitdaging

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Thomas »

Beste Ibn Kathir,

Voor jou heb ik een stukje tekst waaruit zonneklaar blijkt dat de Islam geen enkel respect heeft voor vrouwen!!!!
0,0, niks, rien, zero, nothing....

Mythe 3. De Koran is een vrouwvriendelijk boek

De Moslimpropaganda-machine wil ons graag doen geloven dat de islam vrouwen juist zeer hoog eert, dat de islam de vrouwen heeft bevrijd, het recht op scholing heeft gegeven, het recht op echtscheiding heeft gegeven, mee liet delen in het erfrecht, kortom al die dingen die wij hier pas kregen na een strijd van meer dan een eeuw tégen het christelijke patriarchaat, die hadden de moslimvrouwen alláng. Maar is dat wel zo?

Een korte blik op de Koran leert als snel dat het vol staat met regels die tot doel hebben vrouwen te onderdrukken.

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van ethnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

Koran2 282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

Hier wordt gesteld dat het woord van een vrouw minder waard is dan dat van een man. Twee vrouwen mogen alleen worden gebruikt als getuige als er maar een mannelijke getuige kan worden gevonden in plaats van twee. Er moet dus naast die twee vrouwen een mannelijk getuige zijn. Met andere woorden de getuigenis van een vrouw is alleen iets waard als die wordt ondersteund door de getuigenis van een man èn de getuigenis van nog een vrouw. Er wordt beweerd dat vrouwen vergeetachtiger zijn. Er is overingens geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat daarop wijst.

Wederom wat zou je ervan vinden als deze regel werd toegepast op ethnische minderheden? Een voorbeeld: de getuigenis van iemand van Marokkaanse afkomst is waardeloos tenzij er een minimaal één Blanke Nederlander en nog een Marokkaan ook getuige zijn. Eén Blanke Nederlander en twee Marokkanen mogen alleen als getuigen dienen als er niet twee Blanke Nederlanders kunnen worden gevonden. Dit zou racistisch zijn, toch?

Het idee dat een man twee keer zoveel waard is als een vrouw komt ook elders in de Koran terug

Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Mannelijke bloedverwanten moeten twee keer zoveel erven als een vrouwelijke bloedverwant van de overledene. Hier is een vrouw leterlijk de helft waard van een man. Stel je voor dat de kleur van de huid maatgevend was in plaats van sekse. Wat zou je dan concluderen?

De Koran stelt keer op keer dat vrouwen inferieur zijn en achtergesteld moeten worden.

Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.


Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.

Koran 24:2-3 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

Geselen is genadiger dan stenigen. Bovendien worden mannen en vrouwen die overspel plegen als even schuldig beschouwd en op dezelfde manier gestraft. Dit een van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.

Koran 23:1-6 Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken.

Koran 4:24 En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Een man mag seks hebben met een slavin ongeacht of ze al getrouwd was voor de man in kwestie haar eigenaar werd of voor ze tot slavin werd gemaakt. De Koran toont dus geen respect voor het huwelijk van slaven en gevangenen.

Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

Veel naïve lezers denken dat dit vers stelt dat je slavinnen niet tot seks mag dwingen. Dit is echter niet correct. "Ontucht" verwijst naar seks buiten de eerder gestelde grenzen. Er is eerder gesteld dat seks hebben met een eigen slavin is toegestaan. Dit is dus geen ontucht. Dit vers wordt doorgaans geinterpreteerd als een verbod om slavinnen te dwingen zich te prostitueren of te dwingen seks te hebben met een man die niet hun eigenaar is. Het pijnlijke is echter dat er staat "En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken." Dit impliceerd dat slavinnen prostitueren wel is toegestaan als de slavinnen daar geen bezwaar tegen aanvoeren.

Koran 4:3. En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.

Als je vreest niet rechtvaardig te kunnen zijn tegen vier echtgenotes dan moet je als man er maar een huwen of je bepreken tot seks met slavinnen. Rechtvaardigheid is dus alleen een overweging bij vrije vrouwen. Het maakt niet uit als je vrouwen die je bezit zijn onrechtvaarig behandeld volgens de Koran. Bovendien moet een vrouw trouw zijn aan één man: haar echtgenoot of haar eigenaar. Mannen mogen met meerdere vrouwen seks hebben, maar eisen ondertussen wel dat al die vrouwen trouw blijven aan hen.

Dit vers beperkt bovendien geen polygamie omdat de Koran elders stelt dat slavinnen goedkoper zijn dan wettige echtgenotes en bovendien geen beperking stelt op hoeveel slavinnen een man mag hebben.

Koran 4: 25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Slavinnen zijn een goedkoop alternatief als je geen bruidschat kunt betalen, maar het geniet de voorkeur om niet met slavinnen te huwen. Waarom zou je ook? Als man mag je immers al met een vrouw seks hebben als ze je eigendom is. Een huwelijk is overbodig als je als man puur op seks uit bent.

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen mentruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen mentruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gementrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijdt aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstrueerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet mentrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Mentruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet mentrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

De Koran is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt.

Met dank aan Linda en Lodewijk!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

naar boven schreef:
Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?
Naar Mekka! :D
Ik wil ook een poging wagen.

Klappen ontvangen ?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Monique »

Wat zit iedereen toch moeilijk te doen.

Ik vraag 1 simpel dingetje dat een moslima wel mag en ik niet.
Daar zijn al die koranteksten echt niet voor nodig.

Gewoon een invuloefening:

Een moslima mag ************ (in te vullen door Ibn) maar monique mag dat niet.

Ibn kan putten uit 25% dingen.... makkie dus......

Maar, ik wacht nog steeds... [c045.gif]
Amorele atheistische nitwit
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door BFA »

Ibn Kathir schreef:Ik hoop dat ik duidelijk ben, en ik hoop niet dat ik iemand gekwetst heb. Dat was niet mijn bedoeling geweest.
Ik had een paar vragen waar ik geen antwoord op vind in dat lange artikel. Waarschijnlijk is dit omdat jij al te veel je best doet en door je iedereen ter wille te willen zijn, dit voor niemand bent.
Je artikel liet een nieuwe vraag bij me opkomen.

De Islamterritoria met de gebrekkigste internetverbindingen ter wereld zijn de grootste verbruikers zijn van internet porno.
De meest voorkomende zoektermen in de Islamterritoria zijn in verband met dierensex. Donkey-sex, Horse-sex, goat-sex, ...
Nu de vraag.
Komt die overdreven belangsteling voor dierensex in de Islamterritoria voort uit een verlangen naar de dierentuin van het paradijs?

Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Ibn Kathir
Berichten: 240
Lid geworden op: za apr 09, 2011 6:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Ibn Kathir »

Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?
Ik snap dit vraag niet? Iedereen mag alles in NL? Als je bedoelt wat voor voordeel het voor je zal brengen, dan zeg ik: De reden waarom men voor Islam moet kiezen is voornamelijk dat je God's tevredenheid bereikt, Hem aanbidt en de hemelen binnentreedt. Dat is het doel van de schepping. Ik weet wel dat je veel meer eer en respect zult ontvangen in dit leven en het volgende als je een Moslima wordt :P
Note : Sorry mensen, ik negeer niemand opzettelijk. Vergeef me als ik nog niet gereageerd heb op je bericht. Ik lees ze wel en ik zal erop ingaan als jullie geduldig blijven. Het is dat ik druk bezig ben met mijn studies.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Monique »

Ibn Kathir schreef:
Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?
Ik snap dit vraag niet? Iedereen mag alles in NL? Als je bedoelt wat voor voordeel het voor je zal brengen, dan zeg ik: De reden waarom men voor Islam moet kiezen is voornamelijk dat je God's tevredenheid bereikt, Hem aanbidt en de hemelen binnentreedt. Dat is het doel van de schepping. Ik weet wel dat je veel meer eer en respect zult ontvangen in dit leven en het volgende als je een Moslima wordt :P
Nee IBN, je hebt zelf gezegd dat ik 25% meer zal "mogen" dan ik nu mag wanneer ik moslima ben.

Dus: wat zit er in die 25%?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Ibn Kathir
Berichten: 240
Lid geworden op: za apr 09, 2011 6:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Ibn Kathir »

@ Iedereen : Ik wil niet mijn tijd besteden aan het schrijven van een 10 meter krant, en niemand leest het. Zijn jullie werkelijk op zoek naar een antwoord of willen jullie zomaar een punt maken? Als iemand echt een antwoord wilt, dan wil ik dat schrijven, anders verspil ik mijn tijd ...

Tot nu toe heeft niemand, maar dan ook niemand, 1xtje gezegd: "Ik had het verkeerd gelezen, sorry ...", dus hoe eerlijk zijn jullie?
Note : Sorry mensen, ik negeer niemand opzettelijk. Vergeef me als ik nog niet gereageerd heb op je bericht. Ik lees ze wel en ik zal erop ingaan als jullie geduldig blijven. Het is dat ik druk bezig ben met mijn studies.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Monique »

Als iemand echt een antwoord wilt, dan wil ik dat schrijven, anders verspil ik mijn tijd ...
Ik wil echt een antwoord..... het komt echter steeds niet.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

Ibn Kathir schreef:
Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?
Ik weet wel dat je veel meer eer en respect zult ontvangen in dit leven en het volgende als je een Moslima wordt :P
Weet jij wel hoe eng dit klinkt ?
Jij plaatst hiermee moslima's boven andere vrouwen die iets anders doen of geloven , alleen door deze zin val je al door de mand.

Aan de andere kant elke weldenkende en zelfdenkende vrouw zou nooit respect willen hebben van die engerd.
Laatst gewijzigd door Theowar op ma apr 11, 2011 7:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3962
Lid geworden op: di mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Eliabe »

Burka soms nodig in islam

Afbeelding

Deze mevrouw deed niet wat haar echtgenoot wilde en werd daarom op islamitische wijze "gestraft" met een "corrigerende douche"...
Met inachtneming van de mensenrechten uiteraard.
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Monique »

Theowar schreef:
Ibn Kathir schreef:
Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?
Ik weet wel dat je veel meer eer en respect zult ontvangen in dit leven en het volgende als je een Moslima wordt :P
Weet jij wel hoe eng dit klinkt ?
Jij plaatst hiermee moslima's boven andere die iets anders doen of geloven , alleen door deze zin val je al door de mand.

Aan de andere kant elke weldenkende en zelfdenkende vrouw zou nooit respect willen hebben van die engerd.
Theo, de enige vorm van "respect" die ik hoogacht is mijn "zelfrespect"..... de rest heb ik niets aan en is volkomen onbelangrijk.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

Eliabe schreef:Burka soms nodig in islam

Afbeelding

Deze mevrouw deed niet wat haar echtgenoot wilde en werd daarom op islamitische wijze "gestraft" met een "corrigerende douche"...
Met inachtneming van de mensenrechten uiteraard.
Dan hoef je in elk geval niet meer bang te zijn dat ze ooit nog met een andere vent thuis komt :shock:
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Monique »

Mensen, zullem we Ibn even de gelegenheid geven op mijn vraag te antwoorden?

Na dat antwoord kunnen dan andere kwesties aan de orde gebracht worden?

Dank u.
Amorele atheistische nitwit
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door BFA »

Monique schreef:De reden waarom men voor Islam moet kiezen is voornamelijk dat je God's tevredenheid bereikt, Hem aanbidt en de hemelen binnentreedt. Dat is het doel van de schepping.
Is Gods tevredenheid het doel van de schepping? Niet te verwonderen dat het in de Islamterritoria zulk een achterlijke bedoening is.

Al waar jij hier van komt profiteren in het Westen is er niet gekomen door God's tevredenheid te zoeken. eerder door het tegengestelde. Het zijn de mensen die maakten dat elke stap die ze zetten een belediging voor God is, die gemaakt hebben dat er hier vooruitgang gekomen is.
De Grieken en Romeinen hadden dit ook gedaan en de Grieken en Romeinen hadden een grote beschaving opgebouwd.

Islam is gekomen en door de tevredenheid van God te willen bereiken heeft islam die beschaving van Romeinen en Grieken in de afgrond geduwd.
Het enige wat de zin van jou, die ik gequoted, heb duidt is de drang naar een onoverkomelijke vernietiging. Een vernietiging die niets met schepping te maken heeft.
Als er ergens een God is, is er een ding dat ik weet als het een God van liefde is. Een God van liefde wil zijn schepping de horror en geestelijke dood niet laten ondergaan waar jouw onderwerping heen toe leidt.
Een God van liefde zal het accepteren als zijn schepping tegen hem moet strijden om vooruit te gaan. Omdat een God van liefde genoeg heeft aan zijn liefde voor zijn schepping om sterk te staan.

Alleen een God van Dood en verderf kan aan de schepping vragen van voor hem in het stof te gaan en eeuwig in geestelijke dood rond te dwalen.
Geestelijke dood tijdens het leven is erger dan echt dood. hoe kan jij een God aanbidden, je in het stof wentelen als een hond voor die God, als uit haat voor jou, die God je tijdens dit leven een lot dat erger dan de dood is toebedeeld?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Manon »

Ibn Kathir schreef:@ Iedereen : Ik wil niet mijn tijd besteden aan het schrijven van een 10 meter krant, en niemand leest het. Zijn jullie werkelijk op zoek naar een antwoord of willen jullie zomaar een punt maken? Als iemand echt een antwoord wilt, dan wil ik dat schrijven, anders verspil ik mijn tijd ...

Tot nu toe heeft niemand, maar dan ook niemand, 1xtje gezegd: "Ik had het verkeerd gelezen, sorry ...", dus hoe eerlijk zijn jullie?
maar GEEF dan toch het antwoord! Monique lijkt me héél erg duidelijk en toe de point.

-----------------------
De reden waarom men voor Islam moet kiezen is voornamelijk dat je God's tevredenheid bereikt, Hem aanbidt en de hemelen binnentreedt.
dit heeft niks te maken met die 25% extra rechten van de moslima.
En ik heb écht geen zin om eeuwigdurend naar die floorshow te zitten kijken terwijl mijn (ook overleden) man ligt te rollebollen met zijn 72 hoeris, en ik naar de plooitjes van mijn groen fluwelen kleed mag kijken en geen 72 Denzel Washingtons krijg!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

Monique schreef:
Theowar schreef:]
Monique schreef:Geef nu eens 1 dingetje dat een moslima WEL mag en ik NIET?

Weet jij wel hoe eng dit klinkt ?
Jij plaatst hiermee moslima's boven andere die iets anders doen of geloven , alleen door deze zin val je al door de mand.

Aan de andere kant elke weldenkende en zelfdenkende vrouw zou nooit respect willen hebben van die engerd.
Theo, de enige vorm van "respect" die ik hoogacht is mijn "zelfrespect"..... de rest heb ik niets aan en is volkomen onbelangrijk.
Ik maakte een kleine typefout met grote gevolgen voor wat ik bedoelde .....nooit moet ooit zijn ;)
Gebruikersavatar
Ibn Kathir
Berichten: 240
Lid geworden op: za apr 09, 2011 6:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Ibn Kathir »

Eliabe schreef:Afbeelding

Deze mevrouw deed niet wat haar echtgenoot wilde en werd daarom op islamitische wijze "gestraft" met een "corrigerende douche"...
Is dat eerlijk van je? Ik ga je nu de hukm-shar'ie geven over de misdadiger die zoiets heeft gedaan met die vrouw:

Er is overgeleverd in de Sahih:
 • ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : نحن , قال : إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار
  En de Profeet zag een mieren-nest die in brand was gestoken, hij vroeg: "Wie heeft dit gedaan?!" Wij zeiden: "Wij deden dad", de Profeet zei: "Voorwaar, alleen de Heer (Schepper) van het Vuur mag met vuur straffen!"
Als wij zelfs mieren niet mogen verbranden, mag het wel bij mensen???

Zelfs tijdens Jihaad, de Profeet beveelde zijn metgezellen (Hadith Sahih):
 • سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لا تمثلوا
  "De Profeet zei: "VERMINK (jullie vijanden) niet".
Wat als het je eigen vrouw is?!!!

En in een andere hadith, zelfs tijdens Jihad:
 • نهى عليه الصلاة والسلام عن الضرب على الوجه
  "De Profeet verbood het slaan op het gezicht".
Een man had zijn slaaf in het gezicht geslagen, de Profeet zei: "Laat hem nu maar vrij als zijn beloning". Deze overleveringen zijn allemaal Sahih.

En ook in de Sahih:
 1. مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه تفور منخراه من دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله من فعل هذا
  "Een ezel liep langs de Profeet, toen hij zag dat iemand haar op het gezicht had gebrandmerkt, zei hij: "God's vloek rust op degene die dat heeft gedaan!"
So what about humans?!

At-Tabari in zijn Tafsir:
 • وذكر أن هذه الآية نزلت في رجل لطم امرأته فخوصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقضى لها بالقصاص
  "... dit vers was geopenbaard over een man die zijn vrouw had geslagen, zij kwam klagen bij de Profeet en de Profeet liet haar wraak (vergelding) nemen".
  http://islamweb.net/newlibrary/display_ ... 50&ID=1252" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus als deze vrouw naar de Profeet zou gaan, wat zou de Profeet hebben gedaan??


------------------------------------

Kan je nu op z'n minst toegeven dat Islam niet verantwoordelijk is voor zulke ziekheden?
Note : Sorry mensen, ik negeer niemand opzettelijk. Vergeef me als ik nog niet gereageerd heb op je bericht. Ik lees ze wel en ik zal erop ingaan als jullie geduldig blijven. Het is dat ik druk bezig ben met mijn studies.
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Schepsel »

Dus de enige reden dat ik of Monique moslima moet worden is om religieuze redenen; de sociale voordelen (stand/rechten tov de man) worden van tafel geveegd...? Dat is in ieder geval wat ik lees.

Ik vind God een beetje naar, een beetje een immoreel wangedrocht, een tamelijk guur sujet, een liefhebbende vader is geen tiran die door zijn kinderen aanbeden wenst te worden. Dus ik in ieder geval heb geen reden om moslima te worden! Is dat niet fijn. Die hemel kan me trouwens ook gestolen worden, kijken op een groen kleedje met wat vruchten die ik niet eens lust hoe mijn man zich uitleeft. Bah, laat God eens iets doen voor de mensheid.
So what about humans?!
En wat te denken van halal geslachte dieren!

Maar goed, dus je antwoord is ''De vrouw in de islam heeft het voordeel dat ze de hemel in mag''? Dat is geen antwoord over de dagelijkse situatie op aarde, de aardse rechten. Maar je zegt dan in feite dat die er niet zijn, die voordelen?
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12342
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Zwartmeer »

Hallo Ibn Kathir, ik zag dat jij ook de hadith van Muslem en Bukhari volgt. Ik meen dat 95% van alle moslims dat doen. Hadith zijn de enige bronnen over Mohammed. Er zonder weet je niets van hem. Voor mij ontstaat hier een probleem. Als je gelooft in wat Bukhari over Mohammed schreef ben je dan niet een volger van Bukhari ipv Mohammed? Een Bukhariaan ipv een Mohammedaan?

Volgens de leer moet je alles accepteren wat de hadithschrijvers over Mohammed schreven. In iedergeval mag je het niet bekritiseren. Daar staat zelfs de doodstraf op! Ik geloof ook dat er geen laster mbt Mohammed is toegestaan. En nu mijn belangrijkste vraag. Waarom pleegden de hadithschrijvers geen laster met veel zaken die ze over Mohammed schreven? Dan denk ik aan zaken zoals dat hij met een kind van zes getrouwd was, dat hij in slaven handelde, dat hij mensen om de schat te bekomen de ogen uitbrandde, dat hij bijna 1000 joden onthoofde, enz, enz. Waarom is dit geen laster? De enige reden dat wij dit weten is omdat hadithschrijvers dit schreven. Niet Mohammed zelf! En je mag dus niks van wat zij over Mohammed schreven afwijzen. Is dat niet heel raar en onlogisch?

Hoe gaan moslims met dit probleem om? Of zie ik spoken en is er geen probleem?

Groet Zwartmeer
Laatst gewijzigd door Zwartmeer op di apr 12, 2011 12:18 am, 4 keer totaal gewijzigd.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
mercator
Berichten: 19601
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door mercator »

Monique schreef: Kun je mij 1 reden geven waarom ik me, als vrouw, tot islam zou moeten bekeren?
Ibn Kattehaar weet het NIET, maar Mercator weet het WEL! Alleen een vrome moslima kan én een kinderwagen voortduwen, én een jengelende kleuter aan de hand houden, én tegelijk een hands-free telefoongesprek voeren door het mobieltje tussen kopvod en onderkaak te duwen !!!!
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ibn Kathir
Berichten: 240
Lid geworden op: za apr 09, 2011 6:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Ibn Kathir »

@ Monique : Waarom een Moslima worden?

- Je vervult het doel van je schepping (God's aanbidding)
- Je hart zal zich vullen met meer liefde en barmhartigheid voor de schepping
- Je zult zakat geven, waardoor je meehelpt om armoede te laten verdwijnen
- Je zuld door het vasten leren om jezelf te controleren, en daardoor kan je afkomen van verslavingen etc
- Je zult geen alcohol, drugs, varkensvlees meer eten, waardoor je gezondheid verbetert
- Je zult niet meer gokken, waardoor je niet in schulden zal raken
- Je lichaam en geest zal schoon zijn, omdat je jezelf elke dag schoon maakt voor je gebeden
- Je zonden vallen eraf door God's aanbidding
- Je zult op Hajj gaan, en alle haat en racisme zal uit je hart verdwijnen nadat je alle soorten mensen, koning en bedelaar, licht en donker hetzelfde ziet
- Je zult opkomen voor vrouwenrechten, dierenrechten, zwakken, weduwen etc.
- Je zult in opstand komen tegen porno, incest, diefstal, moord, onrecht, onderdrukking, oorlog etc.

Kortom, je zal niet als een schaap leven, eten, drinken, slapen, eten drinken, slapen! Je leven zal een doel krijgen

Kijk wat deze bekeerde vrouw zegt:
En bovendien, je voelt geen angst, depressie, eenzaamheid en andere dingen meer, want je staat er niet alleen voor!
 1. "The total number of suicides was approximately 31,000"
  http://www.mental-health-matters.com/artic...e.php?artID=220

  "Approximately 500,000 people received emergency room treatment as a result of attempted suicide in 1996".
  http://www.mental-health-matters.com/artic...e.php?artID=220

  "There were over 800,000 suicide attempts in 2005 in US".[/b]
  http://www.suicide.org/suicide-statistics.html
Lees dit ook: One Japanese suicide every 15 minutes

Why? Elke kleine tegenslag is een ramp. Zij voelen zich alleen, eenzaam en miezerig, in deze gigantische universum. Als het een beetje slecht gaat, ze kunnen nergens toevlucht zoeken. Maar de gelovigen, zij weten dat geen blad valt zonder de toestemmng van God. Zij weten dat God na duisternissen altijd licht brengt. Zij weten dat God in droge riviertjes weer water zal laten stromen ... Zij hebben GOD en zij vertrouwen op Hem.

Lees dit: http://www.iasp.info/pdf/papers/Bertolote.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Ik citeer:

Afbeelding

Afbeelding

De Qur'an schrijft:

"Waarlijk - In het gedenken van Allah vinden de harten zeker rust!"
{13:28}.

Lees verder:
De deuren van Islam zijn nog steeds open ... Degene die Islam binnenkomt wordt herboren als een baby, zondeloos :P
Laatst gewijzigd door Ibn Kathir op ma apr 11, 2011 9:59 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Note : Sorry mensen, ik negeer niemand opzettelijk. Vergeef me als ik nog niet gereageerd heb op je bericht. Ik lees ze wel en ik zal erop ingaan als jullie geduldig blijven. Het is dat ik druk bezig ben met mijn studies.
Gebruikersavatar
Ibn Kathir
Berichten: 240
Lid geworden op: za apr 09, 2011 6:14 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Ibn Kathir »

mercator schreef:
Monique schreef: Kun je mij 1 reden geven waarom ik me, als vrouw, tot islam zou moeten bekeren?
Ibn Kattehaar weet het NIET, maar Mercator weet het WEL! Alleen een vrome moslima kan én een kinderwagen voortduwen, én een jengelende kleuter aan de hand houden, én tegelijk een hands-free telefoongesprek voeren door het mobieltje tussen kopvod en onderkaak te duwen !!!!
Vergeef me als ik iets verkeerds tegen je heb gezegd. Ik verdien ook een normale gesprek - nietwaar mercator? Dankje voor je begrip.
Note : Sorry mensen, ik negeer niemand opzettelijk. Vergeef me als ik nog niet gereageerd heb op je bericht. Ik lees ze wel en ik zal erop ingaan als jullie geduldig blijven. Het is dat ik druk bezig ben met mijn studies.
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

Afbeelding

hoe achterlijk is dit ?

het is verboden om zelfmoord te plegen !!??!??! wat gaan ze voor straf geven dan als je het toch doet ?
Gebruikersavatar
Theowar
Berichten: 48
Lid geworden op: ma apr 11, 2011 3:59 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Theowar »

de cijfers kloppen gewoon niet , deze zelfmoordcijfers worden doorgegeven door het land zelf , nu staan moslimlanden niet direkt bekend als eerlijk en openhartig als het om dit soort zaken gaat.

In moslimlanden krijgen de zittende dictators ook altijd iets van 99,8 % van de stemmen, en natuurlijk trappen die analphabeten daar volop in.
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5268
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Ibn Kathir, een uitdaging

Bericht door Scarlatti »

Weet je IBn?? Ik zou NU even kijken op BBC1, Gaat ook over zo'n fijn verlicht islamitisch land, Iran.... moet je toch eens even luisteren wat die Iraanse vrouwen en mannen te vertellen hebben! Uiteraard met gevaar voor eigen leven...

quote Ibn: "En bovendien, je voelt geen angst, depressie, eenzaamheid en andere dingen meer, want je staat er niet alleen voor!"

laat zij dat nu eens heeel anders ervaren.... maar ja... is misschien taquiiaah??? of niet arabies.....???

Doe toch gewoon je ogen open en schud dat "islam moslim fanatisme" van je af en je bent iig een STUK normaler en je maakt meer kans op gewoon geluk...
Laatst gewijzigd door Scarlatti op ma apr 11, 2011 9:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
Plaats reactie