Een baard is een baard, is een baard.

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Een baard is een baard, is een baard.

Bericht door Ariel »

Definitie
Onder de baard (in het Arabisch: lihyah) verstaan we: al het haar dat groeit op de wangen en de onderkaak. Tevens omvat het de haren onder de onderlip en onder de kin.

Kijk eens aan. Dit noem ik een staaltje van Islamitische wetenschap. Ik ben onder de indruk. worthy:

Afbeelding

Dit is dus een baard. Het haar dat groeit op de wangen en de onderkaak.

Het Islamitisch oordeel over de baard

Het laten staan van de baard is Waadjib (verplicht) voor alle mannen. Hiervoor is voldoende bewijs te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede en zij met hem) en de cOelamaa' van de Islam zijn het er unaniem over eens dat het laten staan van de baard verplicht is. Laat je niet misleiden door het achterwege laten van deze soennah door een aantal hedendaagse 'geleerden'. Laat je ook niet misleiden door hun twijfelachtige fatwa's, waarmee zij hun eigen (ongeoorloofde) daden ondersteunen en waarmee zij de mensen hen laten volgen in datgene wat verwerpelijk is. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Wie met een goede soennah begint (het initiatief neemt om een goede daad te verrichten), hem komt de beloning van deze (goede soennah) toe en (ook) de beloning van éénieder die deze (goede soennah, hem navolgend) verricht. En wie met een slechte soennah begint (het initiatief neemt om een slechte daad te verrichten), hem komt de zondelast van deze (slechte soennah) toe en (ook) de zondelast van éénieder die deze (slechte soennah, hem navolgend) verricht." (Moeslim)
En hij zei: "Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) van hen wegnemen door het nemen (van de levens) van de cOelamaa' en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa's (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa's zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen."
(al-Boechari)

Afbeelding


Een lijst van overtredingen als gevolg van het scheren van de baard
Het scheren van de baard resulteert in het plegen van tal van overtredingen vanuit het oogpunt van de Islam bekeken. Hieronder zullen wij een aantal van deze overtredingen behandelen.

1. Ongehoorzaamheid tegenover Allah

Het scheren van de baard leidt tot ongehoorzaamheid tegenover Allah. De heerser van Jemen, die was aangesteld door de Perzische keizer Chosroes, stuurde twee boodschappers naar de Profeet (vrede zij met hem) om hem mee te nemen (naar Chosroes). Toen de twee boodschappers bij de Profeet (vrede zij met hem) kwamen viel het hem op dat zij hun baard hadden geschoren en hun snorren lang hadden laten groeien. De Profeet had er een afkeer van om naar hen te kijken (vanwege hun verschijning) en hij zei: "O wee jullie! Wie heeft jullie opgedragen om dit te doen?" Zij zeiden: "Onze heer! (zij refereerden daarmee naar Chosroes)" De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei toen:

"Wat betreft mijn Heer (Allah), verheven en gezegend is Hij, Hij heeft mij bevolen om mijn baard (met rust) te laten en mijn snor bij te knippen." (Hassan verklaard door al-Albaani)

Afbeelding

2. Ongehoorzaamheid tegenover de Profeet (vrede zij met hem)

Het scheren van de baard leidt tot ongehoorzaamheid tegenover de Profeet (vrede zij met hem). In vele overleveringen heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de moslimmannen bevolen om hun baarden met rust te laten. Deze overleveringen dragen allen de volgende boodschap uit:

"Knipt de snorren bij en laat de baarden (met rust)!" (al-Boechari en Moeslim)

Elke moslim dient te weten dat het gehoorzamen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gelijk staat aan het gehoorzamen van Allah.

Wie de Boodschapper gehoorzaamt heeft Allah zeker gehoorzaamd. (Soerat an-Nisaa': 80)

Afbeelding

3. Afwijking van het uiterlijk en de leiding van de Profeet (vrede zij met hem)


Het scheren van de baard leidt tot het afwijken van het uiterlijk en de Leiding van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Het is overgeleverd door Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) een lange baard droeg. De moslim dient er naar te streven om het voorbeeld van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te volgen. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

"Voorzeker, jullie hebben in de Boodschapper van Allah een goed voorbeeld (dat jullie kunnen volgen)." (Soerat al-Ahzaab: 21)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Waarlijk, de beste leiding is de Leiding van Mohammed." (Moeslim)

Afbeelding


4. Afwijking van de weg van de gelovigen

Het scheren van de baard leidt tot het afwijken van de weg van de gelovigen. Alle Profeten (vrede zij met hen allen), alle Metgezellen van de Profeet (Moge Allah tevreden zijn over hen), de grote cOelamaa' en de oprechte vroegere moslim(mannen) van deze Oemmah lieten hun baarden staan. Er bestaan geen overleveringen dat ook maar één van hen ooit de baard scheerde. Dit is dus hun weg en Allah, verheven en gezegend is Hij, zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"En wie de Profeet tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen; Wij laten hem aanhangen datgene wat hij heeft aangehangen en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is pàs een slechte bestemming!"
(Soerat an-Nisaa': 115)

Afbeelding


5. Imitatie van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders)

Het scheren van de baard leidt tot het imiteren van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders). Dit komt duidelijk naar voren uit vele overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) zei:

"Knipt de snorren bij en laat de baarden groeien. Onderscheidt julliezelf van de Magiërs. (volgelingen van een godsdienst die vroeger in Perzië werd beleden)"
(Moeslim)

"Onderscheidt julliezelf van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders), knipt jullie snorren bij en laat jullie baarden staan." (al-Boechari en Moeslim)

Allah heeft ons bevolen om ons te onderscheiden van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Volg niet de begeerten van degenen die niet weten. (over de Islam)" (Soerat al-Djaathiyah: 18)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Wie een volk immiteert, hij behoort tot hen." (Aboe Daawoed)

Afbeelding

Fout… dit is dus fout. Allah heeft je bevolen om je te onderscheiden van de Moeshrikoen


6. Wijziging van de Schepping van Allah zonder toestemming

:? Deze zin begrijp ik niet erg. Een moslim mag niets wijzigen van de Schepping van Allah ?
En dit dan?
:shock:

Afbeelding


Met betrekking tot de vrouwen die de Schepping wijzigen, verklaarde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): "Allah vervloekt de Naamisah (degene die de wenkbrauwen van anderen epileert) en de Moetanammisah (degene die haar wenkbrauwen laat epileren) en de Waasilah (degene die bij anderen nep- of andermanshaar invlecht) en de Moestawsilah (degene die haar haar laat invlechten met nep- of andermanshaar )."
Deze overlevering gaat specifiek over vrouwen, omdat zij normaal gesproken meer dan mannen zichzelf inspannen om hun natuurlijk uiterlijk te veranderen met het excuus zich zodoende op te maken. Deze waarschuwing geldt voor beide geslachten, omdat de voorwaarde voor het intreden van de vloek van Allah duidelijk is. Het scheren van de baard valt onder deze overlevering, omdat dit veel erger is dan het verwijderen van de wenkbrauwen (Nams) door vrouwen. Het betreft hier immers het gehoorzamen van de shaitan, hij zei:
"En ik zal hen bevelen de Schepping van Allah te veranderen." (Soerat an-Nisaa': 119)

7. Imitatie van vrouwen

De baard maakt een duidelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het scheren van de baard doet dit onderscheid verdwijnen en het behoort dan ook tot het imiteren van vrouwen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Moge Allah de mannen vervloeken die vrouwen imiteren en moge Allah de vrouwen vervloeken die mannen imiteren." (al-Boechari)
8. Strijdigheid met de Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens)
cAa'ieshah (moge Allah tevreden zijn over haar) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Tien (zaken) behoren tot de Fitrah; het bijknippen van de snor, het (met rust) laten van de baard..." (Moeslim)
De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) leert ons ook dat ieder kind met fitrah geboren wordt en dat deze fitrah later wordt gewijzigd door (de opvoeding van) de ouders. (al-Boechari en Moeslim)

Afbeelding

De fitrah van vele moslims tegenwoordig is zo misvormd dat zij een gladgeschoren man aantrekkelijker en mannelijker vinden dan een man met baard. Dit is nu juist precies tegenstrijdig met datgene wat de Profeet (vrede zij met hem) in de bovenstaande overleveringen zegt. De oorspronkelijke fitrah, bij de geboorte van het kind, zal echter met het veranderen van de tijd nooit wijzigen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
"De fitrah (natuurlijke aanleg) van Allah, waarmee Hij de mensen (oorspronkelijk) geschapen heeft. Er is geen verandering in de Schepping van Allah." (Soerat ar-Roem: 30)

Afbeelding

Sommige mannen komen met als excuus voor het feit dat zij hun baard scheren, dat hun vrouwen er hen liever zonder zien. Net alsof zij op deze wereld zijn gezet om de vervormde begeerten en neigingen van hun vrouwen te volgen in plaats van de Verheven Bevelen van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Weer anderen beweren dat het laten staan van hun baard leidt tot huidirritaties en jeuk. Dit kan echter nooit het gevolg zijn van het gehoorzamen van de pure fitrah, maar zal eerder het gevolg zijn van het onregelmatig reinigen en niet schoonhouden van de baard, zoals de Profeet (vrede zij met hem) dit de gelovigen opdroeg.

Afbeelding

Wat de cOelamaa' en de Imaams zeggen
Alle cOelamaa' van de Salaf-us-Saalih (de oprechte voorgangers), waaronder ook de vier Imaams (Aboe Haniefah, Maaliek, Shaaficie en Ahmad (moge Allah hen genade schenken), zijn het er allen over eens dat het scheren van de baard haraam (verboden) is en dat het een verboden vorm van mutilatie (verminking) is, zoals dit ook is overgeleverd door cOmar ibn cAbdel-cAziz. Zij beschouwden degene die zijn baard scheerde als een verwijfde man en velen van hen (de oprechte voorgangers) accepteerden hen niet als getuige en stonden hen ook niet toe om voor te gaan in het gebed.
Moge Allah ons leiden op het rechte Pad en ons standvastig maken in het volgen van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Afbeelding


http://moeminway.web-log.nl/moeminway/alfiqh/index.html
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Misschien kunnen we in dit topic wat beroemde baarden plaatsen.

Afbeelding

Ik begin met voormalige imam Abu Hamza al-Masri. Een zeer vrome Moslim, die in de voetstappen van zijn profeet loopt.
Niks mis mee dus...

Hij wordt beschuldigd van terroristische activiteiten, zoals haatzaaien tegen niet-moslims. Hamza zou tijdens zijn preken hebben opgeroepen tot moord op ongelovigen. Hij bejubelde publiekelijk de aanslag van al-Qaeda op het WTC in New York

Abu Hamza is al jarenlang een bekend figuur in Groot-Brittannië: door zijn radicale opstelling, maar ook door zijn uiterlijk. Hij heeft een haak als rechterhand en mist zijn linkeroog. Abu Hamza zegt gewond te zijn geraakt in Afghanistan toen hij daar bezig was met het opruimen van Russische landmijnen. In de Britse boulevardpers, die regelmatig over de excentrieke Abu Hamza publiceert, wordt hij daarom ook wel 'de haak' genoemd.
Abu Hamza werd bekend als uiterst radicale imam van de Finsbury Park moskee in Noord-Londen. Hij riep daar op tot een jihad tegen westerse belangen in moslimlanden, als reactie op de Amerikaanse inval in Afghanistan en Irak. De Finsbury Park moskee werd vanaf 2000 een verzamelplaats van radicale moslims, onder wie Richard Reid die in december 2001 met een schoenbom een Amerikaans passagiersvliegtuig wilde opblazen en Zacarias Moussaoui, de enige verdachte die in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor de aanslag van 11 september 2001.

Gearresteerd
In april 2002 werd Abu Hamza geschorst als imam vanwege zijn extremistische preken. Omdat hij in geen enkele moskee meer welkom was, organiseerde hij bijeenkomsten op straat waar hij grote groepen radicale moslims toesprak. In mei 2004 werd hij door de Britse justitie gearresteerd tijdens een grote campagne tegen radicale islamitische geestelijken. Totdantoe tijd kon deze groep in Groot-Brittannië betrekkelijk ongestoord haar gang gaan. Londen was een broedplaats voor geweldpredikende islamitische geestelijken, ook wel schertsend Londonistan genoemd.

De haatpredikant van de Finsbury Park moskee Abu Hamza is niet alleen eenzaam, onaardig en lelijk, maar hij liegt ook! En daar moet hij nu een prijs voor betalen, namelijk £1 miljoen. Hij zou geen geld hebben gehad om zich te verdedigen tegen rassenhaat en het aanzetten tot moord in februari 2006, terwijl hij verre van blut was.

Afbeelding

Zijn huis ter waarde van £250.000 - dat hij kocht vanuit de gevangenis - wordt geconfisqueerd om een deel van zijn schulden van te betalen. In zijn £600.000 dure huis woont zijn vrouw en hun zes kinderen. Net als Abu Hamza, die een haak heeft als rechterhand en zijn linkeroog mist, leeft ook zijn gezin op kosten van de staat. Ze ontvangen wekelijks £680 bijstand, terwijl manlief de Britten de komende 6 jaar £50.000 per jaar kost tijdens zijn verblijf in de gevangenis.Afbeelding


http://www.wereldomroep.nl/actua/europa ... 0_abuhamza
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Mohammed Bouyeri, in de Nederlandse pers vaak aangeduid als Mohammed B.
Ook hij is een zeer gelovig man van Marokkaanse afkomst, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op Theo van Gogh. Deze moord pleegde hij op 2 november 2004.


Afbeelding

Bouyeri droeg toen hij werd gearresteerd een afscheidsgedicht met de titel In bloed gedoopt bij zich waaruit bleek dat hij als martelaar had willen sterven. Het gedicht begint met de volgende regels:

"Dit is dan mijn laatste woord...
Door kogels doorboord...
In bloed gedoopt...
Zoals ik had gehoopt"
Mohammed Bouyeri

Op het lichaam van Van Gogh liet Bouyeri een brief aan Ayaan Hirsi Ali achter waarin zijzelf, de VVD en de politiek in het algemeen werden gewaarschuwd en veelvuldig werd verwezen naar een vermeende Joodse invloed op de politiek.

Afbeelding

http://www.planet.nl/planet/show/id=629" onclick="window.open(this.href);return false; ... /sc=16c82f

In navolging van de publicatie van de brief die Mohammed B. achter liet op het lichaam van Theo van Gogh, reageerden de vrienden van de cineast bij monde van Theodor Holman met een open brief in Barend en van Dorp.
De brief kende een sterke humoristische ondertoon, geheel in de geest van Theo van Gogh.

De brief leest u hier:

Beste Mohammed en vrienden,
Wat vervelend dat het zo gelopen is.
We hadden geen idee dat het allemaal zo gevoelig lag.
We hebben ons lesje wel geleerd.
Gaat het een beetje met je been?
Laten we vooral proberen de boel bij elkaar te houden,
uit respect naar elkaar toe lukt dat vast wel, anders wordt het weer zo'n kliederboel.
Zou je ons wat strakke richtlijnen kunnen geven over wat we wel en niet mogen zeggen?
Dat dit nou potverdorie net tijdens de ramadan moet gebeuren.
We zullen ons uiterste best doen ons meer te verdiepen in jullie geloofsovertuiging om verdere misverstanden te voorkomen.
We schamen ons allemaal kapot, Mohammed.
Dat we jou in dit lastige parket hebben gebracht, valt ons zeker zeer aan te rekenen.
We zijn dit keer toch echt te ver gegaan.
We steken de hand in eigen boezem.
Probeer in godsnaam niet je gevoel voor humor te verliezen,
want dat zal je hard nodig hebben de komende tijd.
We hopen dat er in deze open brief geen dingen staan
die jou of je geloofsgenoten eventueel zouden kunnen kwetsen.
Vergeef ons dat dan, wij zijn ook een beetje in de war.
Nou gozer, kop op!
Probeer het een beetje van je af te zetten, morgen is er weer een dag.
En denk er maar aan, wat er ook gebeurt altijd blijven lachen.
Sterkte en tot schrijfs

De vrienden van Van Gogh
Laatst gewijzigd door Ariel op zo nov 11, 2007 2:28 am, 1 keer totaal gewijzigd.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Brulapen

Bericht door hans van de mortel »

Na het zien van al jouw afschrikwekkend beeldmateriaal over hoe de ware mohammedaan eruit hoort te zien, kom ik tot één conclusie: de islam moet er heilig van overtuigd zijn dat alle moslims van de apen afstammen. Dat kan gewoon niet anders. Zij leveren zelf het heilige bewijs, die brulapen!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Afbeelding


Deze vrome moslim is nog niet een echte volwassen baard, maar hij is dan ook nog maar een jonkie. Het echte baarden werk moet nog beginnen. Allah heeft hem bevolen om zijn baard met rust te laten, en uit betrouwbare bron weet ik dat Samir dat ook zal doen. Zijn vrouw heeft ons laten weten dat Samir heel gevoelig is.


Afbeelding

Zijn brave echtgenote heet Abida. Vijf jaar geleden leerden ze elkaar kennen: Abida en de lieve, bijna zes jaar jongere Samir. Via het internet. „Ten tijde van de tweede intifada discussieerden we op Maroc.nl met een aantal moslims tegen een groep joodse jongeren. We voerden een soort van oorlogje, maar dan met woorden. Samir en ik waren het steeds met elkaar eens. Kreeg ik privé-berichtjes van hem. Zo van 'Ik mag jou wel. Leuk dat je zo veel moeite doet je standpunt uit te leggen'.

Ze ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een pro-Palestina-demonstratie. „Samir was jong, maar ik viel op zijn wijsheid. Hij vertelde me dingen over het geloof waar ik nog nooit van had gehoord. We zijn bewust snel getrouwd. Volgens de islamitische regels kunnen man en vrouw niet zo maar met elkaar omgaan."

Terug naar Samir A zoals deze jongeman liefdevol genoemd wordt in de pers.
Wat heeft hij gedaan …

Samir Azzouz (Amsterdam, 27 juni 1986) is een verdachte in verschillende zaken. In totaal is Azzouz drie maal gearresteerd. Na zijn eerste arrestatie werd hij niet vervolgd. In het tweede proces is hij in hoger beroep vrijgesproken en deze zaak wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. In het derde proces, de Piranhazaak, werd Azzouz op 1 december 2006 veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd.

Samir A. werd dus meerdere malen gearresteerd en in april 2005 dacht justitie een sterke zaak tegen hem te hebben, toen hij werd aangeklaagd voor het voorbereiden van aanslagen en betrokkenheid bij een overval op een supermarkt. Maar de rechtbank in Rotterdam sprak hem wegens gebrek aan bewijs vrij. Het hof in Den Haag volgde dat vonnis om dezelfde reden.

En dat terwijl justitie ervan overtuigd was dat er toch echt voldoende bewijs was verzameld tegen de Nederlander van Marokkaanse afkomst. Bij een huiszoeking in de woning van Samir A. trof de politie verschillende belastende zaken aan, zoals een map met plattegronden en tekeningen van onder meer de Tweede Kamer, kerncentrale Borssele, Schiphol, het ministerie van Defensie en het gebouw van de AIVD in Leidschendam.

Plattegronden
Op de plattegronden stonden aantekeningen met benodigde spullen. Zo stond bij Schiphol: een auto, tas en twee vesten en bij de kerncentrale: een ladder van 2,5 à 3 meter, een auto en een grote tas. Bij het Defensiegebouw was onder andere een poppetje bij een bewakingshokje getekend. Daarbij stond de notitie 'ongewapend'. Ook had Samir foto's van de kazerne van het Korps Commando Troepen te Roostendaal in zijn woning liggen.

In het huis werden ook een kogelwerend vest, twee nabootsingen van geïmproviseerde explosieven, een restlichtkijker, een gps-systeem en elektrische circuitjes gevonden.


We merken dus dat er ook met deze jonge baard niet te spotten valt.

Afbeelding
Samir A valt pers aan.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Re: Brulapen

Bericht door stropke »

hans van de mortel schreef:Na het zien van al jouw afschrikwekkend beeldmateriaal over hoe de ware mohammedaan eruit hoort te zien, kom ik tot één conclusie: de islam moet er heilig van overtuigd zijn dat alle moslims van de apen afstammen. Dat kan gewoon niet anders. Zij leveren zelf het heilige bewijs, die brulapen!

Dan heb ik nog liever met Bokito te doen... :roll:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Ariel schreef:Misschien kunnen we in dit topic wat beroemde baarden plaatsen.

Zeg , wilt ge mij nachtmerries bezorgen? :lol: :lol:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Afbeelding

En mag ik nu een zeer beroemde baard aan u voorstellen.. Ook dit is weer een zeer Allahvruchtig man die zijn leven gewijd heeft aan Allah en zijn profeet Mohammed.

Osama Bin Laden

Om even een zin van ons gewaardeerde lid hans van de mortel te quoten: “kom ik tot één conclusie: de islam moet er heilig van overtuigd zijn dat alle moslims van de apen afstammen”

Zover wil ik niet gaan, maar toch denk ik dat er veel waarheid in Hans zijn conclusie zit.
Ik heb namelijk een jeugdfoto van Osama Bin Laden toegestuurd gekregen, ( met dank aan zijn nichtje Wafah Dufour Bin Ladin )

Afbeelding

Men ziet dus duidelijk dat er weldegelijk enige gelijkenis is tussen een aap en een gevaarlijke baardmoslim.


Afbeelding

Osama heeft zijn baard zwart geverfd. In zijn laatste video boodschap was zijn grijze baard geverfd.
En dat mag eigenlijk niet van Allah.
Want heeft de boodschapper van Allah niet gezegd:

Bukari Volume 4, Book 56, Number 668:
Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said, "The Jews and the Christians do not dye (their grey hair), so you shall do the opposite of what they do (i.e. dye your grey hair and beards)."

Rood verven mag wel.
Afbeelding

Wie is Bin Laden.

Osama is een leider van Al Qaida, een islamitische paramilitaire beweging die in westerse landen en een groot aantal niet-westerse landen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Al Qaida heeft tot doel een pan-Islamitisch kalifaat te stichten door regimes die het als niet-Islamitisch ziet, omver te werpen. Osama was onderdaan van Saoedi-Arabië, maar zijn staatsburgerschap is ingetrokken.

Bin Laden heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon in de VS met vliegtuigen van United Airlines en American Airlines, waarbij bijna 3000 Amerikanen omkwamen. Onder andere in een videocassette van Bin Laden zelf, pochte hij dat dit zelfs zijn "optimistische" verwachtingen overtrof. En op 29 oktober 2004, vier dagen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, verscheen opnieuw een videocassette van Bin Laden, waarin hij nadrukkelijk verklaart achter de terreuraanvallen te staan.

Door de FBI wordt Osama bin Laden met name gezocht in verband met de aanslagen van 1998 op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Hierbij kwamen meer dan 200 mensen om. Hij staat op de lijst FBI Ten Most Wanted Fugitives. Een beloning tot 50 miljoen dollar wordt uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding of veroordeling leidt.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Ariel schreef:
Rood verven mag wel.
Afbeelding

Die is vast in de herfst genomen... :razz:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Mahalingam
Berichten: 49078
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

De Taliban hadden een goede theologische reden om tegen de Noordelijke stammen in Afghanistan te vechten: die zijn van mongools/chinese afkomst en hebben nagenoeg geen baarden. Zodoende kunnen ze geen ware gelovigen zijn.

Nog even een tip:
Het zijn niet altijd de baarden die kenmerkend zijn voor fundamentalisten. De Ikhwan in het Westen loopt vaak zonder baard. Kwestie van camouflage.
Maar waar ze zich wel mee verraden is met de zwam (schimmelvlek) op het voorhoofd. Een donkere vlek die ontstaat door het voorhoofd stevig tegen de grond te drukken en eventueel een beetje te schuren tijdens het gebed. En ze bidden vreselijk vaak.
Let er maar eens op als je ze ziet. Vlek = jihadi sympatisant.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Ariel schreef:Mohammed Bouyeri, in de Nederlandse pers vaak aangeduid als Mohammed B.
Ook hij is een zeer gelovig man van Marokkaanse afkomst, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op Theo van Gogh. Deze moord pleegde hij op 2 november 2004.


Afbeelding
Dit is Bouyeri niet. Dit is Salah Edin.
RTFM
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Afbeelding
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Je hebt gelijk naar boven, de fout is hersteld. Bedankt...
Maar mijn hemel, wat lijken deze twee knapen veel op elkaar. :shock:

Afbeelding Afbeelding

Dit is een gedeelte uit zijn clip.

'Het land van de hoogste percentage moslimhaters.
Het land dat is opgebouwd door onze vaders.
Het land dat ons ziet als een gevaar en terreur.
Land van mooie dromen, stelt me teleur.
Het land van kapitalisme, onderhuidse racisme, materialisme het land dat loopt te bitchen.
Het land van terrorisme.
Het land van extremisme.
Het land waar je je mening niet zomaar vrij kan spitten.
Het land van voedselbanken, vluchtelingenkampen.
Het land dat niks te zoeken heeft in onze eigen landen.
Het land van vrijheid is een masker op het gezicht.
Het land van rechten maar wat zij beslissen is verplicht.'
Deel uit 'Het land van...' Salah Edin
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Ariel schreef:Je hebt gelijk naar boven, de fout is hersteld. Bedankt...
Maar mijn hemel, wat lijken deze twee knapen veel op elkaar. :shock:
Salah Edin heeft erg zijn best gedaan om op Bouyeri te lijken.
Meerijdend op de faam van zijn beruchte moslimmaatje tracht hij zoveel mogelijk in het nieuws te komen.
Tenslotte wil hij cd's verkopen en dan maakt het niet uit hoe dit doel bereikt wordt.
Vorige week (2 november) was hij te gast bij Pauw en Witteman en deed wat provocerende uitspraken.
Daar werd door de gastheren en de overige aanwezigen opmerkelijk lauw op gereageerd.
Verstandig, want Edin was duidelijk op een relletje uit en dat plezier moet je hem niet gunnen.
Het zal hem tegen vallen dat de autochtone Nederlanders niet zo snel verontwaardigd, beledigd of geschokt zijn.
Zover is het dus nog niet met de islamisering van Nederland..
RTFM
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Maar mijn hemel, wat lijken deze twee knapen veel op elkaar. Shocked
Om Mohammeds onsterfelijkheid te garanderen is individualitiet verboden in Islam.

Zou Mohammed er ook zo uitgezien hebben? Een derde replica.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Afbeelding

Nog een baard.
We hebben het nu over de gezellige, weledele baard DR Israr.
Alle mensen zijn gelijk , zwart, blank, geel, groen…behalve……
Ja… zeg het maar…

Behalve als ze niet moslim zijn.
Deze mensen zijn dus tweederangs burgers tot dat zij …..
Ja zeg het maar…………

Totdat zij zich bekeren tot Islam.


Double Standards of Brotherhood in Islam.

http://www.youtube.com/watch?v=OZidk64aHMo

Kijken… en let even op antwoord 7.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Vooruit.. voordat ik naar bed ga nog even een baard.
Dit is een zielige baard. Zijn naam is Abdullah Haselhoef en hij is onze Nederlandse knuffel imam

Afbeelding

Haselhoef werd geboren als zoon van een Joodse vader (afkomstig uit Amsterdam) en een islamitische moeder (oorspronkelijk afkomstig uit westelijk India). Zijn ouders scheidden toen hij twee was, waarna hij op zijn vierde met zijn moeder naar Nederland kwam.

Haselhoef heeft het niet gemakkelijk in Nederland.
Hij kwam enigszins in opspraak toen bleek dat hij nooit een imam-opleiding had gevolgd, terwijl koranlessen die hij had gevolgd wel als zodanig op zijn cv werden omschreven. Zijn uitspraak rond dezelfde tijd dat volgens de Koran praktiserende homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen als zij worden betrapt door minstens vier getuigen wekte grote opschudding. :shock: Haselhoef bood later zijn excuses tegenover het COC voor deze opmerking aan. Een aanklacht wegens belediging werd ingetrokken omdat de uitspraak onder de vrijheid van godsdienst viel.


Tegen voormalig imam Abdullah Haselhoef uit het Zeeuwse Krabbendijke is bij justitie ook eens aangifte gedaan wegens fraude. Verschillende banken zeggen dat Haselhoef fraude zou hebben gepleegd bij de aanvraag van hypotheken. :cry:

Haselhoef zegt dat hij onschuldig is en dat hij werd ''meegezogen''' in een zaak tegen zijn voormalige zakenpartner Z. Marangoz. Deze Marangoz kwam diep in de financiële problemen omdat hij geld geleend had met een aantal huizen als onderpand. De voormalig imam zegt toen het beheer van de panden in eigen hand te hebben genomen. Sinds enige tijd int Haselhoef als huisbaas huur bij de huurders van de panden, onder wie studenten en asielzoekers.


Maar nu is Abdullah Haselhoef verhuist naar Duitsland. :?
Als reden noemt hij de treiterijen in zijn woonplaats Krabbendijke. In het Zeeuwse dorp, waar hij twaalf jaar woont, heeft hij sinds 2001 te maken met pesterijen. Er zijn al 25 incidenten geweest, zegt hij, variërend van het ingooien van ruiten tot het breken van poten van kippen.

Gelukkig zijn Duitsers een stuk liever, en Haselhoef zal het naar zijn zin hebben in de heimat.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:Haselhoef heeft het niet gemakkelijk in Nederland.
Zijn uitspraak rond dezelfde tijd dat volgens de Koran praktiserende homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen als zij worden betrapt door minstens vier getuigen wekte grote opschudding. :shock: Haselhoef bood later zijn excuses tegenover het COC voor deze opmerking aan. Een aanklacht wegens belediging werd ingetrokken omdat de uitspraak onder de vrijheid van godsdienst viel.
Nadenkertje . . .
Mohammedanen doen het vaak met elkaar, dat staat volgens mij wel vast. Zeker in de glorieuze woestijntijd. Daar heeft onze held Mohammed zoals met al zijn sura’s een mouw aan weten te passen. Die sura’s hebben Mohammed grote diensten bewezen.
Lekker rommelen met elkaars joystick was een opgewonden bezigheid voor die woestijnreligie aanhangers. Maar het was wel verboden. Hoezo verboden? Bewijs dat maar eens dat je met je verboden hobby bezig was . . . Verborgen fotocamera’s en afluisterapparatuur waren er nog niet. Moest iemand zich in de tent verstoppen? Dat zou kunnen. Maar met z’n vieren de liefdesdaad van twee Mohammedanen gadeslaan lijkt mij meer een seksuele uitspatting in commissie. Hoe dan ook, met deze onmogelijke vier getuigen had Mohammed zich weer eens goed ingedekt.

Bij de joden komt ook zoiets voor binnen de talmoed. Iemand kon alleen de doodstraf krijgen als het Sanhedrin eensluidend zijn oordeel over de verdachte uitsprak. De talmoed leert dan dat wanneer het Sanhedrin eensluidend was in zijn vonnis de doodstraf niet ten uitvoer kon worden gebracht. Want er zou altijd reden tot twijfel kunnen bestaan. Die met de vier getuigen vind ik net zo leuk. Volgens mij is Mohammed tot nu toe de enige humorist geweest binnen die primitieve woestijnreligie.

De noodzaak om godsdienstvrijheid zo snel mogelijk uit de wet te schrappen moge overduidelijk zijn in het artikel over Haselhoef. Het handhaven van deze wet zou weleens tot onoverwinnelijke dilemma’s in de ’gezond van verstand rechtspraak’ kunnen leiden.

Niets vindingrijker dan de mens. List en bedrog zullen altijd de boventoon voeren.

Om je vijanden en schuldeisers uit de weg te ruimen bedacht de islam daarom de godsdienstpolitie. Je hoorde ’toevallig’ van je buurman - toen je aan zijn raam voorbij liep - dat hij de profeet beledigde. Dat is nu islam ten voeten uit. Mensonterend, rechts extreem fascistisch zonder een beschaafde rechtsordening. Geestelijke onderdrukking en overgeleverd aan de willekeur van islamitische middeleeuwse folteraars en machthebbers. Want eenmaal in handen van diezelfde godsdienstpolitie zul je je leven lang niet meer vergeten, gelet op alle bloeduitstortingen over je gehele lichaam.

Vreemd dat Haselhoef niet naar het ’wallallah’ van zijn geloof is geëmigreerd. Keuzelanden genoeg; het ene moslimland is nog fascistischer dan het andere! Geestelijk moet er dan toch bij al die moslims een steekje loszitten. Het is moeilijk te volgen wat hen nu echt bezielt.

Volgens mij zijn radeloos in de bonen, alwaar zij voorlopig niet meer uit zullen geraken.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Mahalingam
Berichten: 49078
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Het vertrek van Hazelhoef laat diverse lege plekken achter bij organisaties. De vraag is: welke en wie vullen die leemte op?
Wie heeft er belang bij zijn vertrek? Hij zal wel door Ikhwan aanhangers 'ausgedrängt' zijn.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef: Nog even een tip:
Het zijn niet altijd de baarden die kenmerkend zijn voor fundamentalisten. De Ikhwan in het Westen loopt vaak zonder baard. Kwestie van camouflage.
Maar waar ze zich wel mee verraden is met de zwam (schimmelvlek) op het voorhoofd. Een donkere vlek die ontstaat door het voorhoofd stevig tegen de grond te drukken en eventueel een beetje te schuren tijdens het gebed. En ze bidden vreselijk vaak.
Let er maar eens op als je ze ziet. Vlek = jihadi sympatisant.
Deze plek wordt ook wel eens gekscherend the mark of the beast genoemd.
Vanuit de bijbel….openbaring 13 vers 16.

Hier zijn voorbeelden van zo’n gebed merk

Afbeelding

Afbeelding
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef: Het zijn niet altijd de baarden die kenmerkend zijn voor fundamentalisten. De Ikhwan in het Westen loopt vaak zonder baard. Kwestie van camouflage.
Maar waar ze zich wel mee verraden is met de zwam (schimmelvlek) op het voorhoofd. Een donkere vlek die ontstaat door het voorhoofd stevig tegen de grond te drukken en eventueel een beetje te schuren tijdens het gebed. En ze bidden vreselijk vaak.
Ze kunnen schuren, bidden en onaneren tot hun zelfbedachte ’allah’ tot ze een ons wegen. ’Allah’ is tot nu toe alleen bij de winnaars op te merken: het hoog ontwikkelde beschaafde Europa, Amerkia, China, Japan, Nieuw Zeeland en Australië, Zuid-Korea, en andere bevolkingsgroepen die God niet in verband brengen met smadelijke menselijke heidense rituelen. Zij houden God in ere en laten hem op een gepaste manier met rust.

Al die welvaart, kennis en hoog ontwikkelde beschaving is de beloning van de Almacht. Ieder weldenkend mens kan dat begrijpen.

Nog maar een korte tijd te gaan, en de gruwelijke vergissing van een prehistorische woestijnreligie uit de geschiedenis van Arabische kamelendrijvers zal voorgoed op de schroothopen van de buitenwijken van al die nog resterende armoedige islamitische godsonterende heilstaten te bewonderen zijn. Als er tegen die tijd tenminste nog wat van over is.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Mahalingam
Berichten: 49078
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

@Ariel:
ja op die foto's is de hun vlekje goed te zien. Maar vaak hebben ze een tulband om die er net overheen valt maar zelfs dan zijn ze wel te herkennen. Gewoon het woord 'Israel' tegen ze zeggen en dan gaan ze schuimbekken.
Ik ben niet zo bijbelvast dus maar eventjes opgezocht wat de openbaringen zeggen erover:
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun RECHTERHAND of op hun VOORHOOFD, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.
Afbeelding
Maar om terug te komen op die foto van van Abu Hamza al-Masri:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7096244.stm
City of Westminster Magistrates Court approved the extradition, but the decision has to be ratified by the Home Secretary, Jacqui Smith.
[...]
The US government wants to put Abu Hamza on trial on 11 charges, alleging he funded terrorism, organised a "terrorist training camp" in Oregon between 1998 and 2000, and conspired to take 12 Westerners hostage in Yemen in 1998.
An earlier extradition hearing was told the hostages, which included two Americans, were abducted partly to gain the release of Abu Hamza's stepson, Mohsen Ghailan, and five others.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:@Ariel:
ja op die foto's is de hun vlekje goed te zien. Maar vaak hebben ze een tulband om die er net overheen valt maar zelfs dan zijn ze wel te herkennen. Gewoon het woord 'Israel' tegen ze zeggen en dan gaan ze schuimbekken.
Ik ben niet zo bijbelvast dus maar eventjes opgezocht wat de openbaringen zeggen erover:
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun RECHTERHAND of op hun VOORHOOFD, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.
Voortaan wel even de schriftplaats vermelden, anders kan ik je niet bedanken! Per uitzondering zoek ik het nu zelf wel op. Geen dank!

(Binnen één minuut gevonden) Het betreft waarschijnlijk niet de door jou gevonden tekst - maar ik vind deze wel sterker: Openbaring 14:9, 10 - ’En een andere engel, een derde, volgde hen en zei met een luide stem: ”Indien iemand het wilde beest en zijn beeld (Mohammed) aanbidt en een merkteken aan zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die ongemengd in de beker van zijn gramschap is ingeschonken, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en ten aanschouwen van het lam (Jezus Christus).

Zo snel kan geen mens deze schriftplaats via zijn computer op internet vinden. Dat komt door mijn turbo-bijbel van de Jehovah’s Getuigen. Die heeft achterin een voorbeeldige trefzekere index van bijbelwoorden waaruit je snel veel kunt opzoeken en leren. Hulde voor de grootste marketing deskundigen op het gebied van (alle) religie!

Komt er een Getuige aan de deur, maak dan een praatje en laat doorschemeren dat je best wel een goede bijbel wilt hebben. Ze staan te popelen om je hem gratis aan te bieden (de eerstvolgende keer). Ze komen natuurlijk snel terug, omdat ze menen een grote prooi binnen te hebben gehaald. Hou het steeds kort maar vriendelijk. Uiteindelijk zeg je dat je er weinig tijd voor hebt, maar wel af en toe in de bijbel blijft lezen. Denk erom, zeg lezen, geen studie!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
Maar om terug te komen op die foto van van Abu Hamza al-Masri:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7096244.stm
City of Westminster Magistrates Court approved the extradition, but the decision has to be ratified by the Home Secretary, Jacqui Smith.
[...]
The US government wants to put Abu Hamza on trial on 11 charges, alleging he funded terrorism, organised a "terrorist training camp" in Oregon between 1998 and 2000, and conspired to take 12 Westerners hostage in Yemen in 1998.
An earlier extradition hearing was told the hostages, which included two Americans, were abducted partly to gain the release of Abu Hamza's stepson, Mohsen Ghailan, and five others.
Nou, dan is Abu Hamza klaar.
Ik ben bang dat als hij uitgeleverd wordt , de gevangenis in Amerika hem nog minder goed zal bevallen dat zijn cel in Engeland.
Meneer heeft namelijk nogal wat noten op zijn zang, alhoewel hij nu ook huilt als een baby omdat er nare dingen met hem gebeuren.
Zijn vrouw heeft namelijk een brief met klachten gestuurd naar het al-Maqreze Centre for Historical Studies over zijn slechte behandeling. .

Het blijkt dat Abu een operatie moest ondergaan om een stukje ontstoken bot uit zijn linker armstomp te verwijderen.

"I would like to bring to your attention the current plight of my husband…
"The reason that his arm needed further amputation was because of the removal of his prostheses, resulting in him constantly putting pressure on the remainder of his fore limbs. As there is no soft furnishing in his cell, he has been suffering considerable pain… After surgery, before he had even recovered from the anaesthetic, he was returned to Belmarsh, only to be told he had to move from his cell to another one. He was so weak and unable to stand that he refused, resulting in him being put in solitary confinement…
"My husband says the racist bullying and Islamophobia against him have intensified."
Meneer had al problemen met een homoseksuele verzorger die hem moest aankleden, zijn billen moest afvegen, zijn tanden moest poetsen, en andere vieze karweitjes voor hem moest opknappen zoals crème smeren op zijn huid aandoening.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand opgewonden van hem raakt.
Hij verlangde ook zijn eigen toilet.

Ik vermoed dat Amerika iets onzorgvuldiger met hem zal omspringen.
Er is een website over hem.
http://www.free-abu-hamza.co.uk/abu-hamza-news.html
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Sebastiaan
Berichten: 437
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 10:24 am

Bericht door Sebastiaan »

Afbeelding

“The Streets Will Flow With The Blood Of My Impersonators!”: IRB Finally Speaks Out
I have temporarily suspended my jihad against the West in order to straighten out a handful of increasingly pressing matters that continue to haunt me.

A number of pretenders to the Islamic Rage Boy throne have emerged in recent months, and dispatching of them is now of paramount importance to my own personal code of honor, as well as to the IRB franchise.

First and foremost is the most vocal, and persistent, of them all: an Indian who used to call himself “Shakeel Bhat.”
Afbeelding
This wretch who has taken to using my name, describes himself as “a professional protester”, which is really code for “curry-drenched ass-pirate.” The mighty IRB a protester? Bah! There are far too many Jews to incinerate and whores to mutilate to waste time marching and whimpering like a New York Times op-ed columnist on Newt Gingrich Appreciation Day.

Next came the one who calls himself “King Leonidas.”
Afbeelding
Oh he may not have used my name, but make no mistake about it: he has been quite consciously stealing my patented moves for some time. This Greek swine should have stuck to making sculptures or performing acts of sodomy rather than drawing the ire of this Persian. We shall soon see how he and his vaunted “300″ fare against a school bus packed from exit door to driver’s seat with C-4, barreling down the Pass of Thermopylae at them.

Now yet another vapid cur pretending to be yours truly has surfaced in Pakistan. This proboscisally-over-endowed mouth-breather was recently featured on the cover of Newsweek magazine in full Islamic Rage Boy garb.
Afbeelding
He was even sporting my officially licensed throwback dishadasha! Does their insolence know no bounds?

To top it all off, a rather burly homosexual American man has been unapologetically lifting my facial gestures, mannerisms, and voice tone in order to further his pathetic career. This man, who goes by “Rosie,” is perhaps the most insidious -and obvious- of them all. He is the Beatlemania to my Beatles. The “Bobcat”Goldthwait to my Sam Kinison. The Whitesnake to my Zeppelin. He must be first to go.

To add insult to injury, my attempt to have my own likeness trademarked was refused on legal grounds by an overeager - and temporarily still breathing- United States patent attorney several months back. Mark my words, he too will be made to pay. Hear me now, Mr. Fancy Trademark Attorney-Guy: no human being is illegal!

A new day has dawned. Islamic Rage Boy will suffer poseurs and con men no more!
bron: http://www.thenoseonyourface.com/catego ... mofascism/
Laatst gewijzigd door Sebastiaan op do nov 15, 2007 8:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. - Jesus
Plaats reactie