Nul A!

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Nul-A!

Deze topic dient ter reflectie en bezinning over wat we geloven wat de oplossing zou moeten zijn voor de huidige maatschappelijke problemen. Een tijdje geleden las ik een oude science-fiction met de titel Nul-A van A.E. van Vogt waarin de filosofie van het non-Aristotelisme uitgegroeid is tot een superieur denksysteem in een toekomstige maatschappij. Een fantasie verhaal, maar toch met een idee waarvan ik denk dat het ergens wel steekhoudend is. In de wiskunde is het zo dat als een bewering fout is dat dan de tegenovergestelde bewering goed moet zijn. De meeste mensen hevelen deze gedachte zonder meer over naar onze menselijke maatschappij. Bijvoorbeeld het ’kapitalisme’ is fout en ‘dus’ is het socialisme goed of omgekeerd, of de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Maar ligt het zo simpel? Mij komt de tegenstelling socialisme versus kapitalisme kunstmatig over en persoonlijk gebruik ik liever nooit het woord ‘kapitalisme’. Het koopmanschap of het vrije ondernemerschap is zo oud als de wereld (de normale orde der dingen) en wordt in de ideologie van het socialisme gezien als een achterhaald ‘systeem’ dat vervangen moet worden door het (kunstmatige) socialistische systeem. Het komt op mij over als sluwe spitsvondige verdichtsels die in werkelijkheid een duister doel dienen. Het probleem is echter dat als een bewering of ideologie zowel uit leugens als halve waarheden bestaat ook het tegendeel (wat is dat eigenlijk?) eigenlijk nooit waar of goed kan zijn. Het tegenovergestelde van wit is zwart en visa versa, maar wat is het tegenovergestelde van grijs? Eigenlijk ook grijs! Echt grijs bestaat niet, want grijs bestaat uit allemaal zwarte en witte puntjes. Bij het tegenovergestelde van een ‘grijze’ bewering veranderen de zwarte gedeelten in wit en omgekeerd. Het probleem is echter dat het ene ‘grijs’ veel gevaarlijker is dan het andere ‘grijs’. Ik heb soms ook de stellige indruk dat veel maatschappelijke krachten alleen maar hun identiteit en aantrekkingskracht ontlenen door zich als de tegenpool van iets anders te presenteren. Ik was bijvoorbeeld vroeger lid van een vrijzinnige kerk (als tegenpool van de rechtzinnigheid) waarvan ik merkte dat de leden zich wat ruimdenkender en intellectueler voelden dan de orthodoxen. Het was eigenlijk niet meer dan wat zelfingenomenheid en pedanterie. Ik ben vertrokken toen ze in Mohammed ook een profeet zagen, waarmee ik wat betreft hun aanvankelijk vermeende wijsheid een illusie armer was. Een andere klassieke tegenstelling is het conservatisme (niet liberalisme) tegenover het socialisme. Maar waarom? Omdat het socialisme progressief is? Is het dat wel of noemt het zich alleen maar zo en waarom? Wat is vooruitgang? Er is voortuitgang van de techniek, maar bestaat er ook vooruitgang van de mens? Zo ja, wat is dat dan? Ik zelf denk dat er een echte progressie van de mens bestaat maar dat de socialistische opvatting hierover vals is. Ook in het Christendom zit een vooruitgangsgedachte, hoewel veel mensen dit niet weten en het Christendom als conservatief (in negatieve zin) beschouwen. De socialistische vooruitgangsgedachte is eigenlijk niet veel meer dan een ideologische opvatting over wat vooruitgang zou moeten zijn volgens de ideologie. De socialistische (en materialistische) ‘progressiviteit’ is in mijn optiek een valse variant van een echte, maar meer verborgen spirituele progressie. Maar als de socialistische vooruitgangsopvatting vals is betekent dat natuurlijk ook het klassieke conservatisme niet het tegenovergestelde is en ook niet dat het vanzelfsprekend goed is ingeval er ook een echte vooruitgang bestaat. Verder bestaan er in de wereld van de politiek ook schijntegenstellingen zoals fascisme en communisme, waarbij sprake is van opzettelijke misleiding en bedrog met bijvoorbeeld het suggestieve etiket ‘extreem rechts’.
Een rechtlijnig antwoord van ‘dit is goed omdat dat fout is’ kan dus eigenlijk nooit echt een goed antwoord zijn. Deze kwestie is interessant omdat ik al geruime tijd het idee heb dat de klassieke ideologische stelsels van onze Westerse beschaving achterhaald geworden zijn en zelfs een blok aan het been beginnen te worden. Het is een web van bedrog dat als een verstikkende en sinistere spirituele deken over onze Westerse beschaving ligt en ons verhindert dat we de maatregelen nemen die we moeten nemen, bijvoorbeeld het stoppen van immigratie van moslims. Dit spirituele web van bedrog is de sluier des doods die over de volkeren ligt. (Jesaja 25:7). Overigens is op ‘microniveau’ onze ‘grijze’ slechte wereld nog altijd Aristotelisch, dat zijn immers de zwarte en witte puntjes waar het ‘grijs’ uit bestaat en die goed (waar) of fout (onwaar) zijn.

Wie gaat ons bevrijden van het Web van Bedrog?!
Spoiler! :
Nul-A terminologie

"Nul-A" is een afkorting van "non-Aristotelisme", waar "Aristotelisme" op zich weer staat voor het denken met "de uitgesloten derde", in de logica ook bekend als tertium non datur: de aanname of het theorema dat als een bewering of stelling niet niet-waar is, het dan wel waar moet zijn. Dit betekent hetzelfde als dat de dingen waarover het dan over gaat altijd volledig waar, of volledig onwaar zijn. Of in andere woorden: het is zwart-witdenken, waarin niet-wit gelijk is aan zwart, en niet-zwart gelijk is aan wit. Of nog anders: het is gelijk aan de ontkenning van het bestaan van grijstinten, van halve of kwart-waarheden.

Het is bekend uit modernere logica dat er inderdaad dit soort stellingen bestaan, maar dat die dan altijd en uitsluitend gaan over wiskundige zaken. Zodra je het gaat hebben over de zaken in de werkelijke wereld, sluipt er altijd de mogelijkheid van grijswaarden, halve waarheden, in.

In feite behoort deze kennis tot het gezonde verstand. Desalniettemin bestaat er binnen diverse kringen een hardnekkige neiging om de wereld te vatten in de Aristotelische logica, de A-logica. In de politiek is dat de veelgebruikte stelling van: "Wie niet voor mij is, is tegen mij." Of in een wat andere vorm: "De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden." Zo steunden de Amerikanen het islamitische verzet in Afghanistan waaronder mensen als Osama bin Laden onder het motto: "De Russen zijn onze vijanden, Osama bin Laden is een vijand van de Russen, dus Osama bin Laden is onze vriend."

Een andere groep die van oudsher ernstig besmet is met het A-virus zijn filosofen - dat is omdat ze veelal handelen in ideeën en ideologieën, en ideologieën zijn dezelfde soort dingen als absolute waarheden.

En de derde en mogelijkerwijs belangrijkste groep is die van de intellectuelen, waarvoor ongeveer hetzelfde geldt als voor filosofen. Dat kan dan weer wat verder toegesneden worden, want de bèta's, hoewel die veel meer leren over wiskunde en logische processen, leren in hun opleiding dat de datgene waar ze mee werken, de uitkomsten van experimenten, altijd grijstinten zijn - de wiskunde is slechts een hulpmiddel om met die grijstinten te werken. De echte A-intellectuelen zijn dus de alfa's en de gamma's, de literatoren en de menswetenschappers enzovoort, hier gezamenlijk aangeduid als de alfa's.

Waar het gezonde verstand en de natuurwetenschap dus zegt dat er alleen grijstinten bestaan, denken de alfa-intellectuelen sterk in idealen, absolutismen, of zwart-wit-termen. Dat kan je dus aanduiden als een afwijking van het normale, gezond-verstand, denken, kortweg: als een afwijking. En dat is hoe Korzybski het geformuleerd heeft. Hij ziet dit soort denken als een geestesstoornis. Een geestesstoornis waarvan hij, enigszins absolutistisch, de opsporing en schuld legt bij Aristoteles - zie het volgende citaat (vertaling uit De Wereld van Nul-A van A.E. van Vogt):

Wellicht heeft nog nimmer een enkel individu zoveel mensen beïnvloedt en bedorven als de begaafde ... Aristoteles ... Voor ons begon de tragedie, toen de ‘cohesieve’ bioloog Aristoteles de overhand kreeg over de ‘expansieve’ wiskundige en filosoof Plato, en al zijn oergelijkstellingen en voorspellingsstelsels formuleerde ... en onderbracht in een systeem dat ons alleen tot last was, maar dat we meer dan tweeduizend jaar lang niet mochten herzien, op straffe van vervolging ... En hierom wordt zijn naam gebruikt voor de tweewaardige doctrines van het Aristotelisme en wordt, in tegenstelling daarmee, aan de polyvalente realiteit van de moderne wetenschap de naam non-Aristotelisme gegeven ...

Een voorbeeld voor het denken van Aristoteles is het volgende door Van Vogt gebruikte citaat uit De Nicomacheïsche Ethica (ca. 340 v. Chr.):

Om aanvaardbaar te zijn als wetenschappelijke kennis moet een waarheid afgeleid zijn van andere waarheden.

Deze uitspraak wordt in de geformuleerde vorm ongeldig zodra de basiswaarheden waaruit Aristoteles zijn nieuwe waarheid wil trekken ook maar de geringste vorm van onzekerheid hebben. Ze geldt dus alleen voor denksystemen zonder die onzekerheid, dat wil zeggen, in de wereld van afspraken die wiskunde heet.

Men kan dus kanttekeningen maken bij de door Korzybski gebezigde tegenstelling tussen Aristoteles en Plato. Plato is tevens de man van het denkideaal, het idee dat het denken de ware, scherpe, werkelijkheid is, en de waargenomen werkelijkheid daar slechts een vage afspiegeling van vormt, ook bekend als de analogie van de grot. Plato heeft daar dus gelijk in, in de zin, dat de absoluutheid alleen in het hoofd kan bestaan. Korzybski schaart zich expliciet aan de kant van de vage werkelijkheid, en is dus zeker geen Platoniaan. Dat wordt nog eens bevestigd door de twee andere hoofdtermen uit Korzybski's oorspronkelijke versie van de Algemene semantiek, naast Nul-A: Nul-N en Nul-E, staande voor niet-Newtoniaans en niet-Euclidisch. De Euclidische meetkunde is het eerste voorbeeld van consistente uitwerking van de bovenstaande stelling van Aristoteles: de meetkundige stellingen worden allemaal afgeleid van vijf meetkundige axioma's, de laatste zijn fundamentele waarheden als "Door twee punten gaat maar één rechte lijn". Waar Korzybski op heeft gewezen is dat later is aangetoond dat de waarheid over de punten en de rechte lijn toch niet helemaal volledig bleek te zijn, waarmee het hele Euclidische bouwwerk vervallen is tot één van meerdere mogelijke benaderingen, in plaats van een absolute waarheid (voor de volledigheid: de bekendste aanvullingen van absolute Newtoniaanse mechanica zijn de relativiteitstheorie en de quantummechanica).

Desalniettemin is, Korzybski's formulering gebruikende als een soort uithangboord, de strekking van zijn analyse volledig juist. Het zwart-wit denken is, zoals al blijkt uit de gegeven voorbeelden uit de werkelijke wereld, een manier van denken die zwaar contraproductieve resultaten oplevert, en daarom rustig als gestoord kan worden aangeduid.

Korzybski heeft zijn systeem van de Algemene semantiek in eerste instantie bedoeld en ontworpen als een remedie tegen deze ernstige kwaal. Een aanhanger van de Algemene semantiek wordt, waarschijnlijk vanwege het essentiële belang van dit deel ervan, door Van Vogt aangeduid als "een Nul-A".

http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond ... ologie.htm
Vroeger meende ik in mijn naïviteit dat de ideologische shit na het jaar 2000 min of meer verleden tijd zou zijn, maar we zitten er nog midden in. En sinds 2000 heb ik het gevoel dat de ideologische stelsels achterhaald zijn en niet meer voldoen. Het socialisme en het conservatisme hingen me opeens de keel uit. Het is zelfs destructief. Het zet mensen op een verkeerd been en het verhindert ons te doen wat we moeten doen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Nul A!

Bericht door Ozes »

Gaat dit ons redden?
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Ja!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Nul A!

Bericht door Ozes »

Halleluja. Het is nu 2014, ik stel voor dat je een stuk of 100.000 pamfletten met deze briljante tekst erop drukt, dan schat ik in dat we over 10 jaar in een idyllisch Europa wonen, waar Moslims, Afrikaanse negroïden en een handjevol blanke Europeanen(schijnt een slecht, minderwaardig volk te zijn) vreedzaam met elkaar samen leven.

Succes.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8577
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nul A!

Bericht door sjun »

Het vraagt voldoende bevattingsvermogen bi de deelnemers aan de herbouw van de samenlevingsinrichting. Gezien de steeds meer aanhef licht komende resultaten van onderwijsverdomming o.a. als gevolg van een zekere influx, valt er zeer weinig te verwachten van het bevattingsvermogen van de levende stenen benodigd voor een maatschappij eerst en vooral geënt op de rede.

Niettemin kan het geen kwaad AE van Vogt te herlezen. Het zou best kunnen dat wijsheid vooral gedeeld kan worden en vermeerderen door het in beklijvende aanspreekbare verbeelding van schrijvers te presenteren.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

sjun schreef:Niettemin kan het geen kwaad AE van Vogt te herlezen. Het zou best kunnen dat wijsheid vooral gedeeld kan worden en vermeerderen door het in beklijvende aanspreekbare verbeelding van schrijvers te presenteren.
Deze topic is eigenlijk bedoeld als uitgangspunt om een nieuw antwoord te vinden voor de problemen van deze tijd. Ik heb al lange tijd het gevoel dat de oude klassieke antwoorden van de oude ideologische stelsels achterhaald zijn. Mogelijk zitten we naast een financiële crisis en een cultuurcrisis (multicul) ook in een ideologische crisis. Het is natuurlijk ergens wel begrijpelijk dat als er zo’n crisis ontstaat men in eerste instantie terug grijpt op de ‘oude antwoorden’, maar ik krijg sterk de indruk dat ze niet meer voldoen. Men wil bijvoorbeeld uit de EU stappen en daarvoor het nationalisme opnieuw uitvinden, maar dan... (oeps!) blijken die klassieke nationalisten vaak meer een probleem met Joden te hebben dan met moslims. En ook veel conservatieven lijken het gevaar van de Islam niet te zien waarbij die uiterst conservatieven onder hen trouwens ook weer antisemitisch zijn, ongeacht of ze ook tegen de Islam zijn. Het is eigenlijk allemaal ideologische ballast dat ons denken beperkt omdat het ons vasthoudt in voorgeprogrammeerde denkkaders en ons daardoor verhindert te doen wat we moeten doen. De Islam aanpakken bijvoorbeeld, maar dat kan immers niet omdat mensen dat immoreel vinden want dat is ‘extreem rechts’. Eigenlijk wordt de Islam alleen maar ontzien omdat het niet van Westerse oorsprong is. Hoe rigide kunnen mensen toch denken?
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Een interessant filosofisch artikel dat mijns inziens in deze topic thuis hoort. Dat ik hier dergelijke artikelen plaats staat trouwens los van het gegeven of ik er wel of niet mee eens ben.
Hoe vrij is de westerse samenleving nog?

Geplaatst door Jean Wanningen op 8 september, 2014

Het vrije Westen laat zich graag voorstaan op vrijheid, als fundamentele kernwaarde van de westerse cultuur. Maar klopt dat beeld nog wel?

Vanaf deze plaats heb ik wel vaker over vrijheid geschreven, onder andere over de twee vrijheidsconcepten van Isiah Berlin, naar mijn mening een groot liberaal denker. Vandaag wil ik een ogenblik stilstaan bij die belangrijke kernwaarde van onze westerse cultuur: het begrip 'vrijheid'. Want hoe vrij zijn 'wij' eigenlijk nog? Staat onze vrijheid niet in toenemende mate onder druk? En wat moeten we precies onder vrijheid verstaan?

Om met die laatste vraag te beginnen: in mijn ogen heeft niemand het begrip 'vrijheid' beter onder woorden gebracht dan Isiah Berlin. Hij onderscheidt 'negatieve vrijheid' van 'positieve vrijheid', graag maak ik van de gelegenheid gebruik deze beide begrippen kort toe te lichten, want ze vormen naar mijn oordeel de kern van waar het om draait (en waar het mis gaat in onze westerse open samenleving).

Berlin koestert geen enkele illusie dat de grote problemen van de samenleving, welke dan ook, definitief opgelost kunnen worden. Daarvoor zouden ultieme waarden afdoende gefundeerd moeten kunnen worden en dat achtte Berlin onmogelijk en zelfs gevaarlijk, omdat het blinde geloof in 'de eigen voortreffelijke waarden' juist altijd tot vervolging, oorlog, moord en doodslag hebben geleid (de vergelijking met ISIS dringt zich onwillekeurig op). Wel geloofde Berlin in een universele, zij het minimale, moraal, waardoor het zeker zinvol is om over 'waarden' te debatteren.

Hij is van mening dat elk individu zijn waarde (deels) ontleend aan de hechte gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Diens identiteit, zelfbeeld en gemeenschapszin worden weerspiegeld in de culturele eigenheid en traditie van die gemeenschap en de leden van die gemeenschap moeten dat ook weerspiegeld zien in de politieke en maatschappelijke instituties van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Een gedeelde moedertaal speelt daarbij een essentiële rol (waar hebben we dat meer gehoord?). Berlin onderschrijft in die zin dus het grote belang van de natiestaat als hoeder van de culturele identiteit van een volk. Vanuit die opvatting gelooft Berlin, dat we abstracte concepten als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, e.d. alleen kunnen duiden in hun bepaalde culturele context (voor de goede orde: dit heeft niets met cultureel relativisme te maken, waar Berlin niets van wil weten, red.). Voor het concept 'vrijheid' onderscheidde hij zoals gezegd positieve van negatieve vrijheid.

'Negatieve vrijheid' houdt in: het door anderen (ook de staat) niet gehinderd worden te doen wat men wil doen. Het is letterlijk 'vrij zijn van'. Vrij van dwang (ook door de staat), vrij van inmenging 'van buitenaf'. Elk individu, zo is de achterliggende gedachte, weet tenslotte zelf het best waar zijn belangen liggen en hoe die het beste te behartigen zijn. Elk individu behoort de nodige speelruimte te krijgen om te doen wat hij wil en mag daarbij niet door de gemeenschap (lees: de staat) voor de voeten worden gelopen of in diens speelruimte (teveel) beperkt te worden. In deze interpretatie impliceert negatieve vrijheid dus tolerantie en pluralisme: iedereen moet kunnen leven naar eigen inzichten en volgens eigen normen en waarden. En de rol van de staat bestaat eruit om daarover te waken (nachtwakersstaat). Wetten zijn alleen nodig om ongewenste inmenging door anderen te voorkomen (inclusief de staat zelf).

Hiertegenover stelt Berlin de notie van 'positieve vrijheid'. Daaronder verstaat hij, dat individuen zelf bepalen hoe hun leven en dat van de samenleving eruit ziet. Mijn vet, omdat dit het kardinale verschil met 'negatieve vrijheid' aangeeft. Positieve vrijheid stelt een ideaalbeeld: niet alleen van het individu zelf, maar ook van de gemeenschap waar deze deel van uitmaakt. Er wordt tegelijkertijd een beeld geschetst van hoe de 'ideale' maatschappij eruit moet zien en ingericht moet worden. De impact daarvan op de samenleving als geheel is vanzelfsprekend veel normerender en -vooral- dwingender, dan bij negatieve vrijheid. Bekendste voorbeelden van positieve vrijheid zijn ideologieën als het socialisme, nazisme en communisme, maar ook de unificatie-ideologie die we heden ten dage vanuit Brussel opgelegd krijgen, valt in deze categorie. Om over de islamitische maatschappij inrichting nog maar te zwijgen. Al dit soort ideologieën zijn totalitair in de kern, omdat ze allen in naam van een 'hoger' ideaal anderen de wet proberen voor te schrijven.

Het moge duidelijk zijn, dat ook de Nederlandse samenleving meer en meer karakteristieken is gaan vertonen van een 'maakbaarheidssamenleving', vanuit die notie van positieve vrijheid. Een overheid die zich met werkelijk van alles en nog wat wil bemoeien (en dat ook doet!), die regelnichtig voorschrijft wat we nog wel mogen en wat niet. Die voor u en mij wil bepalen (en bepaalt!) wat we wel en niet mogen doen (en steeds meer mogen denken!). Die onze levens wil beheersen zonder ruimte te geven aan onze individuele wensen en verlangens. De staat als machts- en regelmonopolist, met de brave burger als gezagsgetrouw en gehoorzaam volger. De betuttelsamenleving in het kwadraat. Dat is Nederland in rap tempo aan het worden. En ik gruwel ervan.

Daarom moet volgens Berlin de 'negatieve vrijheid' (de individuele bewegingsvrijheid) van het individu beschermd en geborgd worden tegen een te grote bemoeizucht door de staat (of welke andere machtsmonopolist dan ook). Maar de borging van deze negatieve vrijheid van het individu zegt natuurlijk nog niets over hoe een goed functionerende democratie eruit ziet. Echter, dat is weer een hele andere discussie, waarover graag een andere keer meer.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/ ... leving-nog
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Politiek stelsel moet op de schop

Prof. Pinto | 23-10-14

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... schop.html

Heden ten dage beleven wij de overgang van het industriële tijdperk naar het kennis- en innovatietijdperk. De politieke ideologieën en het politieke stelsel zijn achterhaald en dienen te worden vervangen. De sociale democratie bijvoorbeeld, heeft zichzelf overleefd. Ze kan nu beter werk gaan doen in Afrika en in de Arabische landen. En het systeem zelf klopt niet. Voor alle bestuurlijke benoemingen (van burgemeester, commissaris van de koning, bewindslieden, parlementariërs, hoge ambtenaren) wordt louter geput uit een miniem reservoir van burgers, zijnde leden van politieke partijen. Op dit moment is slechts 2,4% van de 12.689.810 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 telde, lid van een politieke partij. De meeste van deze lieden zijn ambtenaren en welzijnswerkers. Geen ondernemers met daadkracht die een einde kunnen maken aan de trage, smorende en geld verspillende bureaucratie. Op gemeentelijk niveau heeft Zwitserland een moderner model. Politiek gekleurde wethouders hebben plaatsgemaakt voor professionele bestuurders. Kan in dit geval het Zwitserse leven niet in Nederland worden toegepast maar dan over de gehele linie? Zij maken mooie klokken, maar wij maken unieke klompen!

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... schop.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Wie A zegt, moet ook B zeggen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Hier mijn reactie. Overigens goed stuk van Pilgrim. Ik bedoel dat van hem zelf.
Pilgrim schreef:Eigenlijk wordt de Islam alleen maar ontzien omdat het niet van Westerse oorsprong is. Hoe rigide kunnen mensen toch denken?
Duidelijk!
Pilgrim schreef:Om aanvaardbaar te zijn als wetenschappelijke kennis moet een waarheid afgeleid zijn van andere waarheden.
Klopt! Denk aan de meeste uitvindingen. Al of niet door toeval. Dat maakt niets uit. Als de vorige waarheid maar op waarheid berustte. Praktijk dus, en geen theorie, zoals al dat weerzinwekkende slappe gelul over het Dawinisme.
Pilgrim schreef:Deze uitspraak wordt in de geformuleerde vorm ongeldig zodra de basiswaarheden waaruit Aristoteles zijn nieuwe waarheid wil trekken ook maar de geringste vorm van onzekerheid hebben. Ze geldt dus alleen voor denksystemen zonder die onzekerheid, dat wil zeggen, in de wereld van afspraken die wiskunde heet.
Deze tweede alinea is niet relevant en dus totaal overbodig en misleidend.
De spoiler tekst vond ik totaal oninteressant en vermoeiend.
De volgende tekst komt rechtstreeks van mijn Tsjechische ex vandaan, via een e-mail bericht. Zij is in het voormalige Tsechoslowakije, dat onder communistische ‘terreur’ stond, atheïstisch geschoold. Toch ging haar interesse uit naar de bijbel en niet naar de Koran.
Je schrijft, dat voor het overleven, noodzakelijk is slim te zijn. Nou, daar ben ik er niet zo zeker
van. (intelligent is wat anders...) Naar mijn mening werkt de slimmigheid misschien op korte
termijn, maar niet op een lange termijn. Ik denk dat de slimmigheid juist de oorzaak is waarom
de ontwikkeling in een hoop van Afrikaanse landen stagneert. Een ieder probeert die ander slim
af te zijn.... zij zijn haast niet in staat samen te werken voor een gemeenschappelijk doel. Geen
idee of het christendom ter grondslag lag aan de ontwikkeltijd van de Europese cultuur, of de
Europeanen, omdat zij zich al bewust waren van de noodzaak van het samenwerken, gezien de
Europees klimaat, het Christendom omarmden – maar zeker is dat deze twee elementen de
basis vormden van de ontwikkeling. Dus juist niet een ieder slim voor zichzelf om zelf te
overleven.
Geen commentaar. :thinking: icon_thumbup.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Waarom zijn er toch zoveel ‘Gutmenschen’ in Nederland?

'Gutmenschen wakkeren polarisatie aan in Nederland'

Sjors van Beek: 13-11-2014

Afbeelding

Wat is er toch in Nederland gevaren? Hoe is het toch mogelijk dat een ieder met kritiek op de islam, kritiek op massa-immigratie of verzet tegen de afbraak van Zwarte Piet binnen no time wordt gelabeld als racist, als vuig-rechts extremist, als bruinhemd, fascist of nazi?

Ik breek me er al jaren het hoofd over. Deels omdat het mezelf overkomt. Ik voel om me heen, onder collega’s en vrienden, hoe ik paria word als ik maar durf te beweren dat ik begrip heb voor sommige standpunten van de PVV. Recent heb ik mogen ervaren hoe ik op weblog Sargasso bedankt ben voor mijn diensten, uitsluitend om deze reden.

En deels vraag ik me dit af omdat ik het overal, echt overal om me heen zie. Vandaag nog, hier op TPO, in het zoveelste stuk over het ontspoorde Zwarte-Pietendebat. Fidan Ekiz schrijft dit:

“Er is in dit debat geen ruimte voor nuance. Als je wijst op de intolerantie van de tegenstanders van Zwarte Piet, dan betekent dit tegenwoordig zelfs automatisch dat je begrip hebt voor de radicale (vaak anonieme) pro-Piet gekken, van wie een aantal zelfs doodsbedreigingen niet schuwt. Is het dan een wonder dat zoveel mensen bang zijn om kritiek te hebben op het anti-Zwarte Piet kamp? Bang als ze zijn om voor ‘racist’ uitgemaakt te worden?”

Dat dus.

Ik noem het even het ‘demoniseren’. Maar van wat? Van de onderbuik? Van het gezond verstand? Van de PVV-sympathisant? Van rechts?

Wat is dit voor verschijnsel en waar komt het vandaan?

SP en PVV liggen dicht bij elkaar
Om te beginnen: het aloude spectrum van links versus rechts gaat volgens mij al lang niet meer op. Ik zie het politieke veld niet als een lijn, maar als een hoefijzer, waarbij de uitersten elkaar bijna raken. SP en PVV liggen véél dichter bij elkaar dan menigeen denkt. Het grootste verschil schuilt in het taalgebruik: Roemer zal niet spreken over ‘kopvoddentaks’. Maar het was wèl de SP die zo’n tien jaar geleden een parlementaire enquête wilde naar het integratiebeleid.

Met andere woorden: de stokpaardjes van de PVV zijn geen exclusief rechtse thema’s. Iemand die begrip heeft voor de onderliggende (‘volks’-)woede is niet per definitie een rechtse bal. Ga eens een uurtje zitten in de kantine van een klassiek arbeidersbolwerk, zeg een metaalfabriek, en luister naar hoe daar wordt gepraat over de multiculturele samenleving.

Hoogopgeleid links
Of zie mezelf: SP-stemmer in hart en nieren. Toch voortdurend uitgemaakt voor rechts-extremist. Omdat ik het wáág kritische noten te plaatsen bij de islam, bij diepgewortelde opvoedproblemen binnen de Marokkaanse gemeenschap, of bij de massaliteit van de immigratie in het algemeen.

Hoogopgeleid links-Nederland suggereert dat racisme een puur rechts verschijnsel is. Mutatis mutandis: linksdenkenden zijn nooit racistisch. Trekken we die logica even door: in communistische landen bestaat geen racisme. Ja hoor... socialisme leidt tot morele superieure Übermenschen. Als ik íets griezelig vind, is het wel deze aanmatigende en polariserende aanname. Als ik trouwens mijn opponenten èrgens mee op de kast krijg, is het wel met de kwalificatie Gutmensch.

Gutmensch
Dus terug naar de hoofdvraag: waar staat de wieg van deze Gutmensch?

Is het schuldgevoel over het toelaten van de Jodenvervolgingen in Nederland? Een diepgewortelde reflex bij links om elk verdacht geluid uit rechtse hoek in de kiem te smoren?

Ten dele zal dit meespelen. Maar dat gevoel is dan wel grandioos doorgeschoten. En: de fundamentele denkfout wordt gemaakt dat elk ‘verdacht’ geluid (zoals indertijd het opkomende fascisme) automatisch een ‘rechts’ geluid is, de hoek waar het gevaar toen inderdaad vandaan kwam.

Dieperliggende vraag: hoe kan deze reflex zó doorschieten?

Ik weet het antwoord nog steeds niet. Ik kan slechts hypotheses opwerpen, in de hoop dat anderen ze zullen aanscherpen.

Heel opvallend vind ik het gegeven dat de Gutmensch nagenoeg uitsluitend is te vinden in hoogopgeleide kringen. Zou het kunnen dat die kringen – in tegenstelling tot de ploeterende arbeider – de tijd en het geld hebben om zich druk te maken over morele kwesties? Precies zoals diezelfde kringen zich het enige juiste elitaire oordeel aanmatigen over wat ‘kunst’ is?

Anderzijds: er zijn ook hoogopgeleide, veelverdienende rechtse mensen. Waarom worden zij geen Gutmensch?

Rode Khmer
Dan raken we aan de ziel van links: de diepe overtuiging dat ‘de gewone mens’ moet worden opgevoed. Aan het einde van die weg gloort dan de (in dit geval multiculturele) heilstaat. Zoals alles wat intellectueel was in het Cambodja van de Rode Khmer moest worden uitgeroeid, zo moet tegenwoordig alles wat onderbuik is worden weggevaagd in het Nederland anno nu. En nee, ik suggereer niet dat de linkse Gutmensch bereid is tot genocide. Maar ik zie wèl parallellen in het dwingend opleggen van een gedachtengoed.

Nog een factor: de – ongetwijfeld goedbedoelde – wens ter linkerzijde om de zwakkeren te beschermen. En ja, moslims behoren in Nederland door de bank genomen tot de zwakkeren, in de zin van: sociaal-economisch niet op de hoogste sporten van de ladder. Asielzoekers ook. En die hebben toevallig allemaal een kleurtje. Dan is het sprongetje naar racisme gauw gemaakt.

Quincy Gario heeft ook een kleurtje. Is dus zwak. Moet dus beschermd. Zou het zo ongeveer werken in de hoofden van mensen die de PVV-stemmers wegzetten als ‘dom onderbuik-gajes’?

Al tikkend bedenk ik nog wat. Het natuurlijke verbond tussen links en idealisme. Milieu-activisten zijn links. Dierenactivisten zijn links. Feministen, krakers, allemaal links. De strijd tegen racisme is óók idealistisch. En dús links. Wie niet meedoet in die strijd is dus de tegenstander. En dús rechts. En wie niet vóór afschaffing van Zwarte Piet is, is dús een rechts-rabiate Pro Patria-aanhanger.

Heel ernstig
Ik vind het heel, héél ernstig, de manier waarop andersdenkenden door links Nederland consequent in de ‘foute’ hoek worden gedrukt. Het gebeurde met Janmaat: strafrechtelijk veroordeeld voor de uitspraak ‘Nederland is vol’. Het gebeurde met Fortuyn, verguisd, vergeleken met Haider. Het gebeurt met Wilders.

Maar het gebeurt óók met alle goedwillende, sociale, niet-racistische Nederlanders die toevallig wel problemen hebben met de gevolgen van tientallen jaren massa-immigratie.

Destructieve spiraal van haat en demonisering
Het zijn de Gutmenschen die de polarisatie in Nederland aanwakkeren. Wie continu te horen krijgt dat hij – ook al blijft hij keurig binnen de strafrechtelijke grenzen van racisme en discriminatie – ‘fout’ is, de ‘zaken niet begrijpt’, ‘spoken ziet’ of doelbewust racistisch, xenofoob en moslimhater is, radicaliseert vanzelf in zijn standpunt. Dat is wat er ook is gebeurd in de Zwarte Pieten-discussie.

Het is niet aan de ‘onderbuik’ van Nederland om te zwijgen. Het is aan de Gutmensch om eindelijk tot inkeer te komen en de destructieve spiraal van haat en demonisering te doorbreken.

Dat zal nog niet meevallen. Het vergt morele moed om te erkennen dat je – hoe goedbedoeld ook – bent doorgeschoten in je denken.

Maar hier ligt ook een hele mooie kans voor de Gutmensch. Laat zien dat je die morele moed hebt. Dat je op ethisch gebied waarlijk tot grote dingen in staat bent. Gutmenschen aller provincies: verenigt U!

http://politiek.thepostonline.nl/2014/1 ... nederland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8340
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Nul A!

Bericht door xplosive »

Ik weet dat er heel veel links-stemmende mensen zijn die grote problemen hebben met de islam, maar die bepaalde standpunten van de PVV, die niets met de islam te maken hebben, te ver vinden gaan. De durf om een anti-islamitische linkse politieke partij op te richten lijkt echter niet aanwezig te zijn.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Elk artikel heeft een “Narrative”

Geplaatst op 28 december 2014

Afbeelding

De laatste tijd krijgt het begrip “narrative” veel aandacht. Het is niet helemaal nieuw, maar wel nieuw door de manier waarop het nu gebruikt wordt. Letterlijk vertaald is het gewoon “verhaal” of “vertelsel”, maar het is de laatste tijd ook iets anders gaan betekenen, namelijk “wereldbeschouwing” of “wereldbeeld” die een persoon volgt en aanhangt, maar ook de inhoud van dat verhaal dat door een persoon of groep wordt uitgedragen. Het belang van dit begrip wordt duidelijk als we kijken naar Duitsland (Pegida) waar twee verhalen, twee wereldbeelden, tegenover elkaar staan. Aan de ene kant heb je mensen die vinden dat de islam een bedreiging is en aan de andere kant het verhaal dat er van islamisering in Duitsland geen sprake is en er al helemaal niet van een bedreiging moet worden gesproken.

Helemaal neutraal zal geen artikel zijn, altijd zal het “narrative” van de schrijver doorklinken in de tekst van een artikel. Dat gebeurt soms heel bewust, zoals in de lange reeks van artikelen en nieuwsberichten over bijv. het Gaza-confict. Blijkbaar waren de afgevuurde raketten uit Gaza geen probleem voor de media, totdat Israël reageerde; toen kreeg het ineens veel aandacht in de pers. Het gevaar van propaganda over en weer ligt voor de hand. Media hebben de neiging de meningen van mensen te willen sturen o.a. door systematische bepaalde zaken niet te benoemen en andere juist weer wel. De journalist van tegenwoordig lijkt meer op een actievoerder dan de verslaggever van feiten die hij een eeuw geleden was. Wie herinnert zich de slogan nog; De krant is een meneer. Elk artikel heeft een agenda, heeft een bedoeling en wil iets bereiken. Het gaat er nu in eerste instantie om dat men zich van het bestaan van een “narrative” bewust is.

Eigenlijk moeten we terug naar de Frankfurter Schule om de werking van het begrip “narrative” te begrijpen. Op deze website is er door Henk V. zeer uitgebreid aandacht aan besteed en ook Bill Whittle heeft er in 2012 al een video over gemaakt. Zijn filmpje begint met het beeld (vooroordeel) dat wapendragende tegenstanders van Obama allemaal “rednecks” uit het zuiden van de VS zijn. In dit geval gaat het om een neger die tegen Obamacare is en op een bepaalde manier in beeld gebracht wordt om aan een bepaald “verhaal”, beeld, te voldoen. (pardon, moet natuurlijk zijn: black American, pardon, Afro-American, pardon…en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan). Ook John Loeffler van het Amerikaanse radioprogramma “Steel on steel” besteedde vorige week aandacht aan dit fenomeen en gebruikte ook de Pegida-demonstraties als voorbeeld. Omdat “narrative” nauw samenhangt met “cultuur” kon men vanuit de Frankfurter Schule beweren dat alle “verhalen” of culturen relatief zijn, aan elkaar gelijkwaardig, behalve natuurlijk het eigen verhaal dat alle verhalen relatief zijn. Islam is dan een even waardevolle cultuur als de christelijk-seculiere westerse cultuur. En nu precies deze bewering staat onder spanning en zo beleven we een “clash” tussen wereldbeelden en levenswijzen. Waar dit verhaal of narrative zichzelf tegenspreekt komt nu naar buiten. De politiek correcte opvatting dat de islam gelijkwaardig is aan onze cultuur blijkt gewoon niet te kloppen. Met de gruweldaden van ISIS in het achterhoofd schreef David Horowitz dan ook het cynische artikel dat we ISIS eigenlijk moeten bedanken, omdat de mensen nu gaan zien dat de religie van de vrede niet erg vreedzaam is.

Er is de knotsgekke situatie ontstaan dat in de zgn. Botsing der Beschavingen de islam maar al te graag gebruik maakt van politiek correcte argumenten waar de Frankfurter Schule ons mee heeft opgezadeld en dat dit onze verdediging tegen argumenten als racisme of discriminatie hindert. En daar komt nog bij dat het in onze westerse cultuur sowieso ongebruikelijk is geworden om ideeën met geweld te verspreiden. Verder mag men nauwelijks beweren dat het de imperialistische islam is die bij uitstek discrimineert, want dan wordt men door de politiek correcte ideologen van het multiculturalisme meteen om de oren geslagen met “kruistochten” en onze “koloniale tijd”. Even terzijde; Salman Rushdie vergeleek omstreeks het verschijnen van zijn boek “Memoir” de situatie van India en Pakistan. India, dat zich na de opdeling van de twee landen gestaag ontwikkelt, en Pakistan, dat sinds 1947 stilstaat in ontwikkeling.

Onderdeel van het “narrative” is het verhaal van tegenstanders te relativeren of af te doen. Deze zou slechts één van de vele waarheden zijn en waarschijnlijk niet de juiste enige waarheid en dat wordt dan weer door de (politiek correcte) multicultuur bepaald. Multicultuur is bijv. ook zo’n “narrative” waar achter nog heel veel vooronderstellingen verborgen zitten. In het artikel in The Post Online over de Pegida-demonstraties, boordevol informatie en interessante opvattingen, doet de schrijver alle moeite om een evenwichtig stuk over de huidige botsing in Duitsland te schrijven. En toch valt ook hij in de valkuil om AfD met nazisme in verbinding te brengen, terwijl deze partij alle moeite heeft gedaan om zich hiervan af te schermen. Het “narrative” klinkt er toch weer in door.

Nu heel veel mensen ontdekken dat het “verhaal” dat altijd gebracht werd door politici en politiek correcte media niet klopt of op zijn minst krakkemikkig is, is er ook opeens belangstelling voor de eigenschappen en waarheden van dit “narrative”. Daar hebben we pakweg 60-70 jaar over moeten doen, voordat we ons die vraag hebben gesteld; wat is het “narrative”.

Door: Vederso

Bronnen:

Artikelen van Henk V.:
- https://ejbron.wordpress.com/2014/09/21/zelfreflectie/
- https://ejbron.wordpress.com/2014/06/10 ... andigheid/

Video Bill Whittle: http://www.youtube.com/watch?v=vrt6msZmU7Y

Steel on steel: www.steelonsteel.com

Radioprogamma (podcast): www.jcis.net

Ayaan Hirsi Ali: https://ejbron.wordpress.com

The Post Online: https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com/2014/12/28 ... more-78358
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50961
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nul A!

Bericht door Pilgrim »

Waarom de Joden ‘de kanarie in de koolmijn’ worden genoemd

16 juli 2015, Brabosh

Afbeelding

“Wanneer tirannen de Joden onder vuur nemen is het werkelijke doelwit de vrijheid van iedereen.”
[J. P. Golbert, 15 juli 2015 – bron]


Joden worden de ‘kanarie in de kolenmijn’ genoemd. Mijnwerkers namen kanaries mee in de mijnen omdat kanaries zouden sterven van de gassen die uit de kolen ontsnapten nog vooraleer het niveau van de gassen dermate zou toenemen dat het de mannen zou doden of de gassen zou exploderen. Wanneer de kanarie stopt met zingen was het een waarschuwing voor de mannen om snel de mijn te verlaten. Hoe is dit een gepaste metafoor voor de Joden geworden? Aan de basis van de metafoor ligt het besef dat wat er met de Joden gebeurt dra iedereen overkomen zal.

Zolang er Joden zijn – hartstochtelijk ijverend voor de idealen van vrijheid, gelijkheid en de heiligheid van het menselijk leven – zullen tirannen nooit veilig zijn. In hun ogen moeten zowel de Joden als hun opruiende Bijbel volkomen verdwijnen. Voor tirannen is de Islam de perfecte oplossing, overwegende dat het christendom beweert de vervulling te zijn van wat in de Hebreeuwse Bijbel wordt uiteengezet en de geldigheid ervan daarom moet worden uitgedragen. Voor de Islam is de Hebreeuwse Bijbel een creatie van de mens en niet van Allah; vandaar dat het geen geldigheid heeft en dus valt er ook niets te confronteren. Islam is de perfecte religie om de wereld veilig te maken voor tirannie.

Zelfs op het gebied van ‘slavernij,’ werkt de Thora naar de natuurlijke en ideale toestand van elk individu, die vrijheid heet. In het systeem van de Torah, als een meester zijn slaaf mishandelt en verwondt, wordt de slaaf vrijgelaten. Als een meester slechts voedsel heeft voor één persoon, is hij verplicht dat aan de slaaf te geven. Indien hij slechts één deken heeft, slaapt de slaaf eronder, niet de meester. Dit is precies waarom de westerse heersende klassen altijd de Joden hebben vervolgd en gewone heidenen hebben onderwezen hen te haten, opdat gewone mensen van de Joden zouden leren dat zij het recht hebben om te leven in vrijheid en gelijkheid. De notie van de mens die ‘door zijn Schepper wordt begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten’ komt uit Joodse geschriften, en zeker niet uit de Griekse of Romeinse politieke filosofie.

Vraag een ‘progressieveling’ wat het is dat ons ‘progressie’ of vooruitgang brengt. Het antwoord is meestal een blik gericht op oneindig. Is het een wonder dat ‘progressieve’ westerse leiders en gevestigde journalisten consequent zwichten voor islamitische eisen om de vrijheid te beperken en dat zij de Islam een speciale status onder de religies hebben gegeven? Zij beschermen deze tegen kritiek, belasteren zijn tegenstanders en dienen voortdurend ter promotie van de Islam: zij blijven voortdurend uitleggen dat de ontluikende mondiale jihad en zijn groeiende verschrikkingen “niets te maken hebben met de Islam.” Men kan met veel grotere rechtvaardiging, beweren dat de Inquisitie niets te maken had met het christendom. Men kan beweren dat de Inquisitie eigenlijk anti-christelijk was, gepleegd door mensen die een loopje namen met de doctrines van het christendom. Niemand die zoiets zinloos en belachelijk beweert, behalve dan ter verdediging van de Islam.

Wanneer tirannen de Joden onder vuur nemen is het werkelijke doelwit de vrijheid van iedereen.

Deze scholen van het denken, overgenomen door hun ‘progressieve’ volgelingen en die ogenschijnlijk de verlichting omarmen, lijken er enkel in geslaagd te zijn om de westerse beschaving los te rukken van de bijbelse bron van gelijkheid en vrijheid, zoals we de toenemende pogingen kunnen vaststellen om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken aan de universiteitscampussen, in de media en, met name in Europa, door juridische vervolging.

Lees hier het volledige artikel.

Vertaling van een inleiding door Brabosh.com tot een uitgebreid artikel van de hand van J. P. Golbert “Why the Jews Are the Canary in the Coal Mine” in The Gatestone Institute van 15 juli 2015.

Afbeelding

http://brabosh.com/2015/07/16/pqpct-blo/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6922
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Nul A!

Bericht door Ali Yas »

"Men kan beweren dat de Inquisitie eigenlijk anti-christelijk was, gepleegd door mensen die een loopje namen met de doctrines van het christendom. Niemand die zoiets zinloos en belachelijk beweert, behalve dan ter verdediging van de Islam."
De doctrines van het christendom staan het martelen of doden van religieuze tegenstanders helemaal niet toe, dus het is niet "zinloos en belachelijk" om te beweren dat de inquisitie met die doctrines een loopje nam. Jezus noch zijn volgelingen vervolgden hun tegenstanders, omgekeerd wel. Met Mohammed en zijn vrienden was dat heel anders.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17386
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Nul A!

Bericht door Manon »

Ali Yas schreef:
"Men kan beweren dat de Inquisitie eigenlijk anti-christelijk was, gepleegd door mensen die een loopje namen met de doctrines van het christendom. Niemand die zoiets zinloos en belachelijk beweert, behalve dan ter verdediging van de Islam."
De doctrines van het christendom staan het martelen of doden van religieuze tegenstanders helemaal niet toe, dus het is niet "zinloos en belachelijk" om te beweren dat de inquisitie met die doctrines een loopje nam. Jezus noch zijn volgelingen vervolgden hun tegenstanders, omgekeerd wel. Met Mohammed en zijn vrienden was dat heel anders.
volgens de blogger Fjordman was de inquisitie een gevolg/uitvloeisel van de jarenlange islamitische heerschappij. Geinspireerd door islam zeg maar.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6922
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Nul A!

Bericht door Ali Yas »

Geïnspireerd door? Misschien ook dat ja. Maar in een samenleving die met moeite aan de islamitische heerschappij ontworsteld is, moet je rekening houden met spionnen en verraders, en wil je je als overheid dus liefst voor 100% verzekeren van de loyaliteit van alle burgers. Ik kan me voorstellen dat men daarbij maatregelen nam waarvan de uitvoerende partij ook wel wist dat die extreem waren. Chemotherapie is ook heel ongezond, maar kan wel goed helpen een terugkeer naar erger te voorkomen. :smartass:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8577
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nul A!

Bericht door sjun »

Manon schreef:
Ali Yas schreef:
"Men kan beweren dat de Inquisitie eigenlijk anti-christelijk was, gepleegd door mensen die een loopje namen met de doctrines van het christendom. Niemand die zoiets zinloos en belachelijk beweert, behalve dan ter verdediging van de Islam."
De doctrines van het christendom staan het martelen of doden van religieuze tegenstanders helemaal niet toe, dus het is niet "zinloos en belachelijk" om te beweren dat de inquisitie met die doctrines een loopje nam. Jezus noch zijn volgelingen vervolgden hun tegenstanders, omgekeerd wel. Met Mohammed en zijn vrienden was dat heel anders.
volgens de blogger Fjordman was de inquisitie een gevolg/uitvloeisel van de jarenlange islamitische heerschappij. Geinspireerd door islam zeg maar.
Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met fenomenen als eerwraak en beschermingsbelasting die ook vooral in het ooit door islam bezette Zuid-Italië voorkomen.

The Crisis of Civilization


:greeting2:
Terzake de draad: voor je't weet wordt Soylent Green nog als oplossing voor het migratievraagstuk aangedragen.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Wie in God gelooft moet moord en doodslag op de koop toe nemen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef: De doctrines van het christendom staan het martelen of doden van religieuze tegenstanders helemaal niet toe, dus het is niet "zinloos en belachelijk" om te beweren dat de inquisitie met die doctrines een loopje nam. Jezus noch zijn volgelingen vervolgden hun tegenstanders
Als je met volgelingen van Jezus de eerste commune christenen bedoelt in de beginjaren honderd, ben ik het met je eens. Voor de rest is het daarna een en al vervolging geweest van christenen onderling tot aan de 20e eeuw aan toe.
Hans van de Mortel schreef:
De vraag is: Is het de vorst geoorloofd te regeren en te bevelen in strijd met godsdienstige voorschriften? Want dan kan het gebeuren dat men God meer moet gehoorzamen dan de mensen.
De Jehovah's Getuigen zijn daar zeer adequaat en bedreven consequent in.
Hans van de Mortel schreef:
De godsdienst bevat een revolutionair element tegen het wereldlijk gezag, wanneer het optreden van de overheid daartoe aanleiding verschaft. Verschillen vorst en volk geheel of gedeeltelijk van godsdienst, dan is de kans op zulk een conflict niet gering.

De strijd tegen het absolutisme in zijn onbegrensdheid wordt van Calvinistische zijde geopend door de gebeurtenissen in Frankrijk op 24 augustus 1572 in de Bartholomaeusnacht, waarin op bevel van de katholieke overheid op uitgebreide schaal moord op de protestanten zou zijn bevolen, althans niet met alle middelen zijn tegengegaan. Deze voorstelling bij de Hugenoten, bracht de allereerste geschriften der monarchomachen voort.
En waarschijnlijk ook de eerste terechte toestroom van waarachtige asielzoekers naar Nederland. Het gekke is dat ik mij van de Jehovah's Getuigen niks kan herinneren aangaande dienstweigering in het leger in Duitsland tijdens WO-I. Ik vermoed dat dienstweigering pas is ingegaan na WO-I. De JG's lieten Hitler daadwerkelijk in de steek. Andere christenen hadden zelfs geen moeite om kampcommandant te worden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6922
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wie in God gelooft moet moord en doodslag op de koop toe nemen

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:
Ali Yas schreef: De doctrines van het christendom staan het martelen of doden van religieuze tegenstanders helemaal niet toe, dus het is niet "zinloos en belachelijk" om te beweren dat de inquisitie met die doctrines een loopje nam. Jezus noch zijn volgelingen vervolgden hun tegenstanders
Als je met volgelingen van Jezus de eerste commune christenen bedoelt in de beginjaren honderd, ben ik het met je eens. Voor de rest is het daarna een en al vervolging geweest van christenen onderling tot aan de 20e eeuw aan toe.
Ik ben erg benieuwd naar wat je wat dat betreft aan feiten kunt brengen uit, zeg, de eerste drie eeuwen, toen het christendom zich (zonder geweld, voor zover ik weet) over het Romeinse Rijk verspreidde.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Plaats reactie