Chronologische Koran

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Plaats reactie
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Chronologische Koran

Bericht door Peter Louter »

De Koran in chronologische volgorde.

Het pad van profeten gaat niet over rozen. Dat gold ook voor Mohammed. Als de koran in plaats van in zijn traditonele volgorde wordt gelezen in de historische chronologische volgorde, wordt zichtbaar hoe Mohammed zich telkens tot zijn omgeving richt. Het verband tussen de historische gebeurtenissen en de daarmee verband houdende soera’s krijgt dan betekenis.

From WikiIslam
The following lists the chronological order of revelation of the Quran.
Chronological Order -Paginanummer-Surah Name-Number of Verses-Location of Revelation- Traditonele volgorde.
1 4 Alaq 19 Mecca 96
2 5 Qalam 52 Mecca 68
3 8 Muzammil 20 Mecca 73
4 9 Mudathir 56 Mecca 74
5 12 Fatehah 7 Mecca 1
6 12 Masad 5 Mecca 111
7 13 Takwir 29 Mecca 81
8 14 A'la 19 Mecca 87
9 15 Leyl 21 Mecca 92
10 16 Fajr 30 Mecca 89
11 17 Dhuha 11 Mecca 93
12 18 Sharh 8 Mecca 94
13 18 Asr 3 Mecca 103
14 18 Aadiyat 11 Mecca 100
15 19 Kauthar 3 Mecca 108
16 19 Takathur 8 Mecca 102
17 20 Ma'un 7 Mecca 107
18 20 Kafirun 6 Mecca 109
19 21 Fil 5 Mecca 105
20 21 Falaq 5 Mecca 113
21 21 Nas 6 Mecca 114
22 22 Ikhlas 4 Mecca 112
23 22 Najm 62 Mecca 53
24 25 Abasa 42 Mecca 80
25 27 Qadr 5 Mecca 97
26 27 Shams 15 Mecca 91
27 28 Bhruj 22 Mecca 85
28 28 T'in 8 Mecca 95
29 29 Qureysh 4 Mecca 106
30 30 Qariah 11 Mecca 101
31 30 Qiyamah 40 Mecca 75
32 32 Humazah 9 Mecca 104
33 32 Mursalat 50 Mecca 77
34 35 Q'af 45 Mecca 50
35 37 Balad 20 Mecca 90
36 38 Tariq 17 Mecca 86
37 39 Qamr 55 Mecca 54
38 42 Sad 88 Mecca 38
39 47 A'Raf 206 Mecca 7
40 66 J'nn 28 Mecca 72
41 68 Ya'sin 83 Mecca 36
42 73 Farqan 77 Mecca 25
43 79 Fatir 45 Mecca 35
44 83 Maryam 98 Mecca 19
45 90 Ta Ha 135 Mecca 20
46 99 Waqiah 96 Mecca 56
47 103 Shuara 226 Mecca 26
48 113 Naml 93 Mecca 27
49 118 Qasas 88 Mecca 28
50 123 Israa 111 Mecca 17
51 130 Yunus 109 Mecca 19
52 135 Hud 123 Mecca 11
53 142 Yousuf 111 Mecca 12
54 149 Hijr 99 Mecca 15
55 153 Ana'm 165 Mecca 6
56 164 Saffat 182 Mecca 37
57 171 Luqman 34 Mecca 31
58 173 Saba 54 Mecca 34
59 177 Zamar 75 Mecca 39
60 181 Ghafer 85 Mecca 40
61 186 Fazilat 54 Mecca 41
62 190 Shura 53 Mecca 42
63 193 Zukhruf 89 Mecca 43
64 197 Dukhan 59 Mecca 44
65 200 Jathiyah 37 Mecca 45
66 202 Ahqaf 35 Mecca 46
67 205 Dhariyat 60 Mecca 51
68 207 Ghashiya 26 Mecca 88
69 208 Kahf 110 Mecca 18
70 215 Nahl 128 Mecca 16
71 222 Noah 28 Mecca 71
72 224 Ibhrahim 52 Mecca 14
73 227 Anbiya 112 Mecca 21
74 233 Muminun 118 Mecca 23
75 238 Sajdah 30 Mecca 32
76 240 Tur 49 Mecca 52
77 242 Mulk 30 Mecca 67
78 244 Haqqah 52 Mecca 69
79 246 Maarij 44 Mecca 70
80 248 Naba 40 Mecca 78
81 250 Naziat 46 Mecca 79
82 252 Infitar 19 Mecca 82
83 253 Inshiqaq 25 Mecca 84
84 254 Rum 60 Mecca 30
85 257 Ankabut 69 Mecca 29
86 261 Motafefin 36 Mecca 83
87 263 Baqarah 286 Medina 2
88 283 Anfal 75 Medina 8
89 288 Imran 200 Medina 3
90 301 Ahzab 73 Medina 33
91 306 Mumtahana 13 Medina 60
92 307 Nisa 176 Medina 4
93 319 Zilzaleh 8 Medina 99
94 320 Hadid 29 Medina 57
95 322 Muhammad 38 Medina 47
96 324 Ra'd 43 Medina 13
97 328 Rahman 78 Medina 55
98 331 Ensan 31 Medina 76
99 332 Talaq 12 Medina 65
100 333 Beyinnah 8 Medina 98
101 334 Hashr 24 Medina 59
102 336 Nur 64 Medina 24
103 340 Hajj 78 Medina 22
104 345 Munafiqun 11 Medina 63
105 346 Mujadila 22 Medina 58
106 348 Hujurat 18 Medina 49
107 349 Tahrim 12 Medina 66
108 350 Taghabun 18 Medina 64
109 352 Saff 14 Medina 61
110 353 Jumah 11 Medina 62
111 353 Fath 29 Medina 48
112 356 Maidah 120 Medina 5
113 365 Taubah 129 Medina 9
114 374 Nasr 3 Medina 110

Nb. Schrijfwijze van de Arabische namen wijkt af van de schrijfwijze hieronder.
Eerste getal is chronologisch, het tweede overeenkomstig de volgorde in de koran


1 96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)

------------------------------------------------------------------------

De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran. Geopenbaard
vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 19 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

2. Die de mens uit geronnen bloed schiep.

3. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

4. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

5. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

6. In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

7. Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

8. Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

9. Hebt gij degelle gezien die verbiedt

10. Wanneer onze dienaar bidt?

11. Zeg mij, als hij de leiding volgt,

12. Of tot rechtvaardigheid maant.

13. Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.

14. Weet hij niet dat Allah alles ziet?

15. Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd
grijpen

16. Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

17. Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.

18. Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

19. Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijheid.2 68. De Pen, de letter N (Al-Qalam, Nun)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 52 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Noen. Bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven.

2. Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige.

3. En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden.

4. En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.

5. En gij zult zien en zij (de ongelovigen) zullen ook zien,

6. Wie van u bezeten is.

7. Zeker, uw Heer weet het beste wie van Zijn weg afdwaalt en Hij kent het beste degenen die
de leiding volgen.

8. Dus gehoorzaam de loochenaars niet.

9. Zij zouden willen dat gij meegaande waart, dan zouden zij ook meegaande kunnen zijn.

10. En geef geen gehoor aan een verachtelijke eedaflegger,

11. Lasteraar, achterklapper.

12. Tegenhouder van het goede, overtreder, zondaar,

13. Laatdunkend, bovendien een berucht misdadiger,

14. Omdat hij rijkdommen en kinderen bezit.

15. Wanneer Onze woorden aan hem worden voorgedragen, zegt hij: "Fabelen der oudeu."

16. Wij zullen hem op de neus brandmerken.

17. Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van
een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen
zouden plukken.

18. En zij maakten geen voorbehoud.

19. Toen kwam er van uw Heer een bezoeking over hen, terwijl zij sliepen,

20. Waardoor (de tuin) werd als een gemaaid veld.

21. Toen riepen zij tot elkander in de morgen,

22. Zeggende: "Gaat vroeg naar uw veld indien gij het fruit wilt plukken."

23. En zij gingen fluisterend met elkander op weg.

24. "Laat heden geen arme bij u binnen komen."

25. En zij gingen vroeg in de morgen uit, (denkende) dat zij de macht hadden om het te
verhinderen.

26. Maar toen zij de tuin zagen, zeiden zij: "Voorwaar, wij zijn verdwaald!

27. Neen, wij zijn beroofd."

28. De beste onder hen sprak: "Zeide ik niet tot u: 'Waarom looft gij (God) niet?'"

29. Nu riepen zij uit: "Glorie zij U, onze Heer! Voorzeker wij waren onrechtvaardig."

30. Toen gingen zij elkaar beschuldigen.

31. En zeiden: "Wee ons, wij waren inderdaad overtreders.

32. Het kan zijn dat onze Heer ons een betere tuin dan deze zal geven, wij wenden ons tot
onze Heer."

33. Zo is de straf (voor dit leven). En voorwaar, de straf van het Hiernamaals zal nog
groter zijn, konden zij dit maar begrijpen!

34. Inderdaad, voor de rechtvaardigen zijn er verrukkelijke tuinen bij hun Heer!

35. Zullen Wij dan degenen die zich onderwerpen even als de schuldigen behandelen?

36. Wat is er met u? Hoe oordeelt gij?

37. Hebt gij een Boek waarin gij leest?

38. Dat gij alles waarnaar gij verlangt zult verkrijgen?

39. Of hebt gij enige verdragen met Ons gesloten tot de Dag der Opstanding zodat gij dan
alles zult hebben wat gij zult willen?

40. Vraag hun, wie van hen daar borg voor is.

41. Of hebben zij soms deelgenoten? Laten zij dan deze naar voren brengen als zij de
waarheid spreken.

42. Op de Dag, waarop men beangstigd wordt, zullen zij geroepen worden te prostreren, maar
zij zullen dat niet kunnen doen.

43. Hun ogen zullen terneergeslagen zijn en vernedering zal hen overvallen, want zij werden
tot het prostraat Sadjdah geroepen toen hun niets ontbrak (en zij deden het niet).

44. Laat Mij en degenen die deze aankondiging loochenen, alleen. Wij zullen hen stap voor
stap (de vernietiging) doen naderen, op een wijze die zij niet kennen.

45. En Ik geef hun uitstel; want Mijn opzet is sterk.

46. Vraagt gij van hen een beloning voor u zelf zodat zij onder schuld gebukt gaan?

47. Of hebben zij kennis van het onzienlijke, zodat zij het kunnen opschrijven?

48. Wacht geduldig op het gebod van uw Heer en wees niet als de man van de vis toen hij
(Allah) aanriep terwijl hij misnoegd was.

49. Als een gunst van zijn Heer hem niet had bereikt dan zou hji zeker op een dorre kust
geworpen zijn, terwijl hij vernederd werd.

50. Maar zijn Heer verkoos hem en maakte hem tot één der goeden.

51. En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val
brengen; en zij zeggen: "Hij is zeker krankzinnig."

52. Neen, het (Boek) is niets dan een vermaning voor de werelden.3 73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 20 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. O, gij die u omwikkelt!

2. Sta op in de nacht voor korte tijd.

3. De helft er van of minder dan dat.

4. Of maak het iets langer - en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op.

5. Waarlijk, Wij dragen u een gewichtig Woord op.

6. Voorwaar, des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.

7. Gij hebt inderdaad gedurende de dag langdurige bezigheden.

8. Daarom gedenk de naam van uw Heer, en geef u met volle toewijding aan Hem over.

9. Hij is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem
daarom tot uw Beschermer.

10. En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste
wijze.

11. En laat Mij alleen met degenen die loochenen, de bezitters van rijkdom en geef hun een
wijle uitstel.

12. Voorzeker, bij Ons zijn zware boeien en een laaiend Vuur,

13. En voedsel dat verstikt, en pijnlijke straf.

14. Er zal een Dag komen waarop de aarde en de bergen zullen beven, en de bergen in een hoop
mul zand zullen veranderen.

15. Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die een getuige tegen u is, geljik
Wij een boodschapper tot Pharao zonden.

16. Maar Pharao gehoorzaamde de boodschapper niet, daarom grepen Wij hem met een
verschrikkelijke greep aan.

17. Hoe zult gij u, indien gij het ware geloof verwerpt, beveiligen voor de Dag, waarop de
kinderen grijze haren zullen krijgen (van schrik).

18. En waarbij de hemel uiteen zi splijten, en Zijn belofte zal worden vervuld.

19. Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de weg tot zijn Heer inslaan.

20. Waarlijk uw Heer weet dat gij bijna twee-derde van de nacht staat (te bidden),
somsdehelft of ook wel een derde er van, en eveneens doet dit een deel van degenen die met u
zijn. En Allah bepaalt de maat van dag en nacht. Hij weet, dat gij het niet kunt volhouden,
en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u gewend. Zegt dan zoveel van de Koran op als
u gemakkelijk valt. Hij weet dat er enigen onder u ziek kunnen zijn, en anderen op reis door
het land trekken, zoekende naar Allah's genade, en weer anderen strijdend voor Allah's zaak.
Zegt er dus zoveel van (de Koran) op, als u gemakkelijk valt en onderhoudt het gebed, en
betaalt de Zakaat, en sluit met Allah een goede lening. En wat goeds gij voor u uitzendt,
gij zult betere en grotere beloning bij Allah vinden. En zoekt vergiffenis van Allah,
voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.4 74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 56 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. O gij die u omhult!

2. Sta op en waarschuw,

3. En verkondig de Grootheid van uw Heer,

4. En reinig uw hart.

5. En vlied de onreinheid.

6. Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken.

7. En wees geduldig ter wille van uw Heer.

8. Want als de bazuin wordt geblazen,

9. Die Dag zal een moeilijke dag zijn.

10. Niet gemakkelijk voor de ongelovigen.

11. Laat Mij alleen met hem die Ik schiep.

12. Ik heb hem overvloedig bezit gegeven.

13. En zonen die bij hem zijn.

14. En ik verschafte hem elk gemak.

15. Toch verlangt hij dat Ik hem nog meer zal geven.

16. Stellig niet; want hij was vijandig tegenover Onze boodschappen.

17. Hem zal Ik een zware straf opleggen.

18. Ziet! Hij dacht na en hij besloot!

19. Vervloekt zij hij, hoe besloot hij!

20. Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe be sloot hij!

21. Toen keek hij (om zich heen),

22. Daarna fronste hij zijn voorhoofd en keek nors.

23. Dan keerde hij zich om en toonde zich hovaardig.

24. Hij zeide: "Dit is niets dan een nagebootste tovenarij.

25. Dit is slechts het woord van een mens."

26. Weldra zal Ik hem in het Vuur werpen.

27. En wat weet gij wat het Vuur der hel is?

28. Het ontziet niets, noch laat het iets (onverteerd) achter,

29. Het verschroeit het gezicht.

30. Daarover waken er negentien (engelen).

31. En Wij hebben niets dan engelen tot wachters van het Vuur gemaakt. En Wij hebben hun
getal niet vastgesteld, dan tot beproeving der ongelovigen, opdat wie het Boek is gegeven
zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen in geloof mogen toenemen en opdat de mensen
van het Boek en de gelovigen niet zullen twijfelen. En dat degenen in wier hart een ziekte
is en degenen die ongelovig zijn, mogen zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Zo
laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Niemand kent de legerscharen van uw Heer
dan Hij. Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.

32. Neen, bij de maan,

33. En de nacht als zij heengaat

34. En de dageraad wanneer zij gloort,

35. Waarlijk, het is een der grootste tijdingen,

36. Een waarschuwing voor de mensen.

37. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,

38. Elke ziel is als een pand voor hetgeen zij doet.

39. Doch degenen aan de rechter hand

40. In tuinen (wonende) vragen zij:

41. Aan de schuldigen

42. "Wat heeft u in de hel gebracht?"

43. Zij zullen antwoorden: "Wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden.

44. Noch voedden wij de armen.

45. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden.

46. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.

47. Totdat de dood ons overviel."

48. De tussenkomst van bemiddelaars zal hen daarom niets baten.

49. Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning afwenden

50. Als bange ezels,

51. Vluchtende voor een leeuw?

52. Neen, ieder van hen wenst dat hem opengeslagen bladzijden zullen worden getoond.

53. Voorwaar, zij vrezen het Hiernamaals niet!

54. Neen, waarlijk, dit is een vermaning.

55. Die wil, trekke er lering uit.

56. Doch zij zullen er geen lering uit trekken tenzij Allah het wil. Hij is Waardig, dat men
Hem vreest, en Hij is de Heer der vergiffenis.5 1. Het Begin (Al-Faatihah)

------------------------------------------------------------------------

Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk
heeft 7 strofen.

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. De Barmhartige, de Genadevolle.

4. Meester van de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is
nedergedaald, noch dat der dwalenden.

6 111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.

2. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.

3. Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.

4. Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,

5. Om haar hals zal een koord van palmvezels hangen.


7 81. Het Opvouwen (At-Takwier)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 29 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wanneer de zon wordt omhuld,

2. En wanneer de sterren dof worden,

3. En wanneer de bergen verdwijnen,

4. En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,

5. En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

6. En wanneer de zeëen worden geledigd,

7. En wanneer de mensen worden verenigd,

8. En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd

9. Voor welke misdaad het gedood werd,

10. En wanneer geschriften worden verspreid,

11. En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

12. En wanneer de hel wordt ontstoken,

13. En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

14. Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.

15. En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,

16. Zijn loop volgt en ondergaat,

17. En de nacht wanneer deze heengaat.

18. En de dageraad als deze aanbreekt.

19. Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,

20. Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,

21. Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.

22. En uw metgezel is niet krankzinnig.

23. En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.

24. En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.

25. En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.

26. Waarheen richt gij u dan?

27. Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.

28. Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.

29. En gij zult niets willen behalve wat Allah wil, de Heer der Werelden.

8 87. De Allerhoogste (Al-Ala)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 19 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.

2. Die schept en vervolmaakt,

3. En Die bepaalt en leidt,

4. En Die het gewas voortbrengt,

5. En het dan doet verdorren.

6. Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet -

7. Behalve wat Allah wil - Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.

8. En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.

9. Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.

10. Hij die vreest zal er lering uit trekken;

11. Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,

12. Die het grote Vuur zal binnengaan,

13. Waarin hij noch sterven noch leven zal.

14. Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.

15. En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.

16. Maar gij verkiest het leven dezer wereld,

17. Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.

18. Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,

19. De geschriften van Abraham en Mozes.9 92. De Nacht (Al-Lail)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 21 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de nacht als hij bedekt.

2. En bij de dag wanneer hij schittert,

3. En bij de schepping van man en vrouw.

4. Voorzeker, uw streven is verschillend.

5. Wat hem betreft die geeft en God vreest,

6. En het goede aanvaardt,

7. Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

8. Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

9. En het beste verwerpt,

10. Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

11. Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

12. Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

13. En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.

14. Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

15. Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,

16. Die loochent en zich afwendt.

17. Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.

18. Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.

19. En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.

20. Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,

21. Weldra zal hij tevreden zijn.10 89. De Dageraad (Al-Fadjr)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 30 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de dageraad,

2. En de tien nachten,

3. En het even en het oneven

4. En de nacht als deze vervaagt;

5. Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip.

6. Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde?

7. Het volk van Iram dat verheven gebouwen bezat,

8. Wier gelijken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht,

9. En met de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen?

10. En met Pharao, de heer der grote scharen?

11. Die zich in de steden aan overtreding overgaven.

12. En veel verderf daarin aanrichtten.

13. Daarom, deed uw Heer een roede der kastijding over hen nederdalen.

14. Voorwaar, uw Heer is waakzaam.

15. Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem
gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."

16. Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij:
"Mijn Heer heeft mij onteerd."

17. Neen, maar gij ontziet de wees niet.

18. Noch spoort elkander aan, de armen te voeden,

19. En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel

20. En gij houdt te veel van weelde.

21. Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud,

22. En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn,

23. Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen
volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten?

24. Hij zal zeggen: "o had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht."

25. Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.

26. Noch boeit iemand zoals Hij zal boeien.

27. Maar gij, o ziel in vrede!

28. Keer tot uw Heer terug, verblijd in Allah's welbehagen.

29. Ga daarom in onder Mijn dienaren,

30. En ga Mijn paradijs binnen.11 93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de glorie van de dag.

2. En bij de nacht als het donker is.

3. Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij mishaagd over u.

4. Voorwaar, het komende uur zal beter zijn voor u dan het vorige.

5. En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn.

6. Vond Hij u niet als wees, en beschermde u?

7. En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u?

8. En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u?

9. Daarom verdruk de wees niet,

10. En snauw de bedelaar niet af.

11. Maar maak de gunst van uw Heer bekend.
12 94. De Expansie (Asj-Sjarh)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebben Wij uw borst niet voor u verruimd?

2. En uw last niet van u weggenomen?

3. Die uw rug bezwaarde?

4. En uw roem niet verheven?

5. Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak.

6. Voorwaar, gemak komt naast ongemak.

7. Wanneer gij verlicht zijt, streef dan verder.

8. En wend u tot uw Heer.13 103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld
aansporen.14 100. Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de rossen die snel en snuivend ademen,

2. Die vonken uit de hoeven slaan,

3. En bij de dageraad plotseling een aan val doen.

4. Daarbij stof opwerpen

5. En zo door het midden der vijandelijke menigte zich een weg banen.

6. Voorwaar, de mens is ondankbaar jegens zijn Heer;

7. En waarlijk, hij is daar zelf getuige van.

8. En voorzeker, hij heeft een hevige begeerte naar rijkdommen.

9. Weet zo iemand dan niet, dat hetgeen in de graven is weder zal worden opgewekt?

10. En dat het innerlijk zal worden bekend gemaakt?

11. Dat hun Heer hen op die Dag volkomen kent?15 108. Overvloed (Al-Kausar)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

2. Bid daarom tot uw Heer en offer.

3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.16 102. Opstapelen (At-Takaasor)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,

2. Totdat gij in uw graven nederdaalt.

3. Neen - gij zult weldra te weten komen,

4. Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen.

5. Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit -

6. Zult gij zeker de hel zien.

7. Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.

8. Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.17 107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

------------------------------------------------------------------------

De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah. Geopenbaard vóór de
Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

2. Het is degene die de wees verstoot,

3. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

4. En wee degenen die bidden,

5. En de gebeden achteloos opzeggen.

6. En zij, die er mee te koop lopen.

7. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.18 109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 6 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "O gij ongelovigen,

2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,

3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.

4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,

5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."19 105. De Olifant (Al-Fiel)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?

2. Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?

3. Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?

4. En wierpen deze geen klompen klei?

5. Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?20 113. De Dauw (Al-Falaq)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

5. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."21 114. De Mensheid (An-Naas)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 6 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2. De Koning der mensen,

3. De God der mensen.

4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5. Die in het hart der mensen fluistert

6. Vanuit het midden der djinn en mensen."

22 112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 4 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."23 53. De Ster (An-Nadjm)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 62 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de ster wanneer zij valt,

2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,

3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.

4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

5. Hij, die grote macht heeft, onderwees hem,

6. Die kracht bezit. Zo is hij volmaakt geworden

7. En hij staat aan de hoogste horizon.

8. Hij naderde en kwam steeds nader.

9. En werd als de spanning van twee bogen, Ja, nog dichter bij,

10. En Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar hetgeen Hij wilde openbaren.

11. Het hart loog niet over wat het zag.

12. Wilt gij dan met hem redetwisten over hetgeen hij heeft gezien?

13. En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.

14. Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,

15. Waarnaast de Tuin van Verblijf is.

16. Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde

17. Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.

18. Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.

19. Ziet, de Laat en de Ozza,

20. En een ander, de derde, Manaat?

21. "Zijn voor u de mannelijke wezens en voor Hem de vrouwelijke?"

22. Dat is dan een onrechtvaardige verdeling;

23. Dit zijn slechts namen die gij uitgedacht hebt - gij en uw vaderen - waarvoor Allah geen
gezag heeft nedergezonden. Zij volgen slechts hun vermoedens en begeerten. En voorzeker de
leiding van hun Heer is nu tot hen gekomen.

24. Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt?

25. Neen, aan Allah behoren het Hiernamaals en deze wereld.

26. En hoevele engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak van geen nut zal zijn,
behalve nadat Allah verlof heeft gegeven aan wie Hij wil en wie Hem behaagt.

27. Zij, die niet in het Hiernamaals geloven geven de engelen vrouwelijke namen,

28. Maar zij hebben daar geen kennis van. Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden
kan tegen de waarheid niets baten.

29. Wend u daarom van hem af die zich van de gedachtenis aan Ons afwendt, en die niets wenst
dan het leven dezer wereld.

30. Zo ver reikt hun kennis. Voorwaar, uw Heer kent het beste degene die van Zijn pad
afdwaalt en Hij kent het beste degene die Zijn leiding volgt.

31. En aan Allah behoort hetgeen in de hemelen en hetgeen op aarde is, opdat Hij degenen die
slecht deden moge vergelden voor hetgeen zij hebben gewrocht en opdat Hji degenen die goed
doen, met het beste moge belonen.

32. Zij, die behalve kleine feilen, de ergste zonden en slechtheden vermijden - voorwaar, uw
Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis. Hij kende u toen H. u uit aarde deed ontstaan
en toen gij een embryo waart in de baarmoeder uwer moeder. Prijst daarom uzelf niet om
reinheid. Hij kent de godvruchtigen het beste.

33. Ziet gij hem die zich afwendt (van het rechte pad)

34. En die weinig geeft en vrekkig is?

35. Bezit hij de kennis van het onzichtbare, zodat hij kan zien?

36. Is hem niet verteld over hetgeen in de geschriften van Mozes staat,

37. En van Abraham, die de geboden hield?

38. Dat geen drager van last de last van een ander zal dragen;

39. En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft.

40. En dat zijn streven spoedig zal worden opgemerkt;

41. Dan zal hij er volledig voor worden beloond.

42. En dat alles uiteindelijk tot uw Heer komt,

43. En dat Hij het is, Die doet lachen en wenen

44. En dat Hij het is, Die de dood veroorzaakt en het leven geeft.

45. En dat Hij de twee echtgenoten schept, de vrouwelijke en de mannelijke

46. Uit een levenskiem wanneer deze uitgegoten wordt:

47. En dat de volgende opwekking (tot leven) op Hem rust:

48. En dat Hij het is Die voldoening en rijkdom geeft

49. En dat Hij de Heer van Sirius is.

50. En dat Hij de oude (stam van Aad) vernietigde

51. En Samoed, en Hij spaarde (hen) niet,

52. Evenals het volk van Noach vóórdien; waarlijk zij waren uiterst onrechtvaardig en
opstandig

53. En Hij bracht de verwoeste steden ten val,

54. Zodat hetgeen bedekken kon, hen bedekte.

55. Over welke gaven van uw Heer wilt gij dan redetwisten?

56. Deze waarschuwer is gelijk aan de vroegere waarschuwers.

57. Het Uur nadert,

58. Niemand behalve Allah kan het ontsluieren.

59. Verwondert gij u dan over deze aankondiging?

60. En lacht gij in plaats van te wenen,

61. Terwijl gij achteloos zijt?

62. Werpt u voor Allah neder en aanbidt (Hem).24 80. Hij Fronsde (Abasa)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 42 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hij (de profeet) fronste (zijn voorhoofd) en wendde zich af.

2. Omdat er een blinde man tot hem kwam.

3. (Mens) wat weet gij? Misschien wilde hij zich laten louteren.

4. Of hij kon om raad komen, en die raad zou hem van nut kunnen zijn.

5. Maar aan hem, die onverschillig is

6. Schenkt gij uw aandacht,

7. Hoewel gij er niet voor aansprakelijk zijt als hij zich niet loutert.

8. Maar hij die zich tot u haast,

9. En Allah vreest,

10. Voor hem zijt gij onverschillig.

11. Neen! Voorwaar, het is een vermaning.

12. Dus, wie het wil, laat hem er lering uit trekken.

13. (Dit is) in verheven geschriften,

14. Hoogstaand en rein,

15. In de handen van schrijvers,

16. Edel, deugdzaam.

17. Wee de mens! Hoe ondankbaar is hij!

18. Waaruit heeft Hij hem geschapen?

19. Uit een kleine levenskiem schept Hij hem en stelt zijn verhoudingen vast.

20. Dan effent Hij de weg voor hem,

21. Dan doet Hij hem sterven en geeft hem aan het graf over,

22. Dan, wanneer Hij wil, zal Hij hem weer opwekken.

23. Neen, hij heeft hetgeen Hij hem gebood, niet volbracht.

24. Laat nu de mens naar zijn voedsel zien;

25. Hoe Wij water doen neerstromen,

26. Dan de aarde splijten,

27. En graan daaruit doen groeien.

28. Ook druiven en groenten,

29. En de olijfboom en de dadelpalm.

30. En tuinen, dicht beplant.

31. En vruchten en weiden,

32. Voorziening voor u en uw vee!

33. Maar als de oorverdovende roep komt,

34. De Dag waarop een man van zijn broeder vlucht,

35. En van zijn moeder en zijn vader,

36. En van zijn vrouw en zijn kinderen,

37. Op die Dag zal een ieder een aangeiegenheid hebben die hem bezig zal houden.

38. Op die Dag zullen sommige gezichten stralend zijn,

39. Lachend, vrolijk!

40. En op andere gezichten zal op die Dag stof liggen.

41. Duisternis zal hen bedekken.

42. Dat zijn de ongelovigen, de slechten.25 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

5. "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.26 91. De Zon (Asj-Sjams)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 15 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de zon en haar licht,

2. En bij de maan als zij deze volgt,

3. En bij de dag wanneer hij dezs onthult

4. En bij de nacht, wanneer hij haar bedekt,

5. En bij de hemel en de schepping er van.

6. En bij de aarde en haar uitgestrektheid,

7. En bij de ziel en haar volmaaktheid,

8. Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is,

9. Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert

10. En voorzeker hij gaat te gronde die haar te gronde richt.

11. De Samoed verloochenden de boodschap in hun opstandigheid.

12. Toen de ongelukkigste onder hen opstond,

13. Zeide de boodschapper van Allah: "Laat de kamelin van Allah vrij in haar drinken."

14. Maar zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen volkomen
om hun zonden en maakte het land met de grond gelijk.

15. En Hij vreest de gevolgen hiervan niet.27 85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 22 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de hemel met zijn constellaties.

2. En bij de beloofde Dag.

3. En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.

4. Vervloekt zijn degenen die groeven maakten -

5. Daarin vuur stookten -

6. Ziet! Zij zaten er bij,

7. En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.

8. En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in Allah geloofden, de Almachtige, de
Geprezene.

9. Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en Allah is Getuige van alle
dingen.

10. En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen
is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.

11. Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren
stromen. Dat is de grote zegepraal.

12. Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.

13. Hij is het Die schept en weder voortbrengt;

14. En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;

15. De Heer van de Troon, de Roemrijke;

16. Uitvoerder van wat Hij wil.

17. Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,

18. Van Pharao en de Samoed?

19. Ja, maar de ongelovigen loochenen het.

20. En Allah omsingelt hen van achteraf.

21. Voorwaar, het is een glorierijke Koran,

22. Op een beschermde tafel.28 95. De Vijg (At-Tien)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de vijg en de olijf,

2. Bij de berg Sinaï,

3. En bij deze stad van Vrede (Makka),

4. Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen,

5. Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste,

6. Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

7. Wat is de oorzaak die u het Gericht doet loochenen?

8. Is Allah niet de Rechter aller rechters ?29 106. Qoraisj

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 4 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Ter bescherming van de Qoraishieten,

2. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.

3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.

4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.30 101. De Dag van Oproering (Al-Qaariah)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De ramp.

2. Wat is de ramp?

3. En wat weet gij (er van) wat de ramp is?

4. Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn.

5. En de bergen als gekaarde wol

6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

7. Een aangenaam leven genieten.

8. Doch hij, wiens schalen licht zijn,

9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

10. En gij weet niet, wat dit is.

11. Het is een laaiend Vuur.31 75. De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 40 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige.

2. Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigende ziel tot getuige.

3. Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?

4. Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.

5. Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen.

6. Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"

7. Maar als het oog verblind wordt,

8. En de maan verduisterd zal zijn,

9. En de zon en de maan zullen samen gebracht worden,

10. Op die Dag zal de mens zeggen: "Waarheen te vluchten?"

11. Neen! Geen schuilplaats!

12. Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn.

13. De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet.

14. Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf.

15. Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan.

16. Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)

17. Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.

18. Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.

19. Daarna rust de verklaring er van op Ons.

20. Neen, maar gij (mensen) hebt dit leven lief.

21. En gij geeft het Hiernamaals prijs.

22. Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,

23. Opziende naar hun Heer;

24. En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.

25. Wetende dat een vreselijke ramp hen spoedig zal overkomen.

26. Ja! Als de ziel van de stervende tot de keel zal opstijgen,

27. En er zal worden gezegd: "Wie is de geneesheer?"

28. Dan weet hij dat hij scheiden moet.

29. En wrijft (in doodsangst) het ene been tegen het andere.

30. Dan wordt (hij) tot uw Heer gedreven,

31. Want hij (mens) nam de Waarheid niet aan, noch bad hij.

32. Doch hij verloochende (de profeet) en wendde zich af.

33. Dan ging hij trots naar zijn familie terug.

34. "Wee u! Wee dus over u."

35. "Wee u nogmaals en nog eens wee!"

36. Denkt de mens dat hij zonder doel zal worden gelaten?

37. Was hij niet een kleine levenskiem die werd uitgestort?

38. Dan werd hij een klonter bloed daarna schiep en vervolmaakte Hij hem.

39. Daarvan (de kiem) maakt Hij een paar, man en vrouw.

40. Is Hij dan niet bij machte de doden te doen herleven?32 104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 9 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wee iedere leugenaar en lasteraar!

2. Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

3. Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

4. Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.

5. En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?

6. Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd.

7. Dat boven de harten zal opstijgen.

8. Voorwaar het zal hen omsluiten

9. In uitgestrekte rijen van zuilen.33 77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 50 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de met goedheid gezondenen.

2. En bij hen die verbrijzelen.

3. En bij hen, die heinde en ver verspreiden.

4. En bij hen die goed onderscheiden.

5. En bij hen die de vermaning toedienen,

6. Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen.

7. Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren.

8. Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn.

9. En als de hemelen geopend zullen worden.

10. En als de bergen verstrooid zullen zijn.

11. En als de gezanten verzameld zullen worden.

12. Tot welke Dag is dit einde uitgesteld?

13. Tot de Dag der beslissing.

14. En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is?

15. Wee op die Dag, degenen die loochenen.

16. Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd?

17. Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen.

18. Zo behandelen Wij de schuldigen.

19. Wee op die Dag degenen die loochenen!

20. Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem

21. Die Wij op een veilige plaats bewaarden.

22. Voor een bepaalde tijd?

23. Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen!

24. Wee op die Dag degenen die loochenen!

25. Hebben Wij de aarde niet gemaakt om

26. De levenden en de doden te kunnen bevatten?

27. En hebben Wij er geen hoge bergen op geplaatst en u zoet (zuiver) watergegeven om te
drinken.

28. Wee op die Dag degenen die loochenen.

29. Men zal zeggen: "Gaat naar (de straf) welke gij loochendet.

30. Begeeft u tot een schaduw van drie takken,

31. Die geen koelte geeft, noch beschermt tegen de vlam."

32. Ziet! Het (Vuur der hel) gooit vonken op als kastelen.

33. Alsof zij kamelen van een gele kleur waren.

34. Wee op die Dag degenen die loochenen!

35. Dit is een Dag waarop zij (de schuldigen) niet mogen spreken,

36. Noch zal hun worden toegestaan verontschuldigingen aan te bieden.

37. Wee op die Dag degenen die loochenen.

38. Dit is de Dag der beslissing; Wij hebben u en degenen die vroeger leefden
bijeengebracht.

39. Indien gij nu enig plan hebt gebruikt het dan tegen Mij.

40. Wee op die Dag degenen die loochenen!

41. De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,

42. En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.

43. (Men zal zeggen): "Eet en drinkt met smaak als beloning voor hetgeen gij placht te
doen."

44. Voorwaar, zo belonen Wij degenen die goed doen.

45. Wee op die Dag degenen die loochenen.

46. "Eet en vermaakt u een poosje (in dit leven). Voorzeker, gij zijt de schuldigen."

47. Wee op die Dag degenen die loochenen.

48. En als er tot hen wordt gezegd: "Buigt u neder!" dan buigen zij zich niet.

49. Wee op die Dag degenen die loochenen.

50. In welk woord buiten dit zullen zij dan geloven?34 50. Qaaf

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 45 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Qaaf. Bij de glorierijke Koran.

2. Maar zij verwonderen zich dat er uit e hun midden een waarschuwer tot hen kwam. En de
ongelovigen zeggen: "Dit is een zonderling iets!

3. Zullen wij in het leven worden geroepen wanneer wij dood gaan en stof zijn geworden? Zulk
een terugkeer is onmogelijk."

4. Wij weten wat de aarde van hen verteert en bij Ons is een Boek dat alles bewaart.

5. Neen, zij hebben de Waarheid verloochend toen deze tot hen kwam, derhalve zijn zij in een
verwarde toestand geraakt.

6. Zien zij niet naar de hemel boven hen hoe Wij deze hebben opgericht en versierd en dat
dezelve geen gebreken heeft?

7. En de aarde - Wij hebben haar uitgespreid en stevige bergen er op gevestigd en Wij hebben
er elk prachtig gewas op doen groeien.

8. Als inzicht en les voor iedere dienaar die zich er toe wendt.

9. En Wij zenden water vol zegeningen uit de hemel neder en Wij brengen daarmee tuinen en
graan voort waarvan kan worden geoogst

10. En hoge palmbomen met bloeikolve over elkander gegroeid

11. Als voorziening voor Onze dienaren en Wij verkwikken daarmee een dood land. - Zo zal ook
de Opstanding zijn.

12. Vóór hen verloochende ook het volk van Noach, de mensen van de Bron en het volk van
Samoed,

13. Het volk van Aad, en Pharao en de broeders van Lot eveneens,

14. En de Bosbewoners, en het volk van Tobba, elk hunner verloochende de boodschapper.
Daarom ging de bedreiging in vervulling.

15. Zijn Wij dan uitgeput door de eerste schepping? Neen, zij zijn in twijfel omtrent de
nieuwe schepping.

16. En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten alles wat zijn Ik hem
toefluistert. En Wij zijn nader tot hem dan zijn halsader.

17. Wanneer de twee (engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de
andere aan de linkerzijde.

18. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.

19. En de bezwijming des doods komt waarlijk. "Dit is hetgeen gij wildet ontvrluchten."

20. En er zal op de bazuin worden geblazen. "Dit is de Dag der Bedreiging."

21. En iedere ziel zal tezamen komen met een geleider en een getuige.

22. Er zal worden gezegd: "Gij waart hieromtrent achteloos. Nu hebben Wij uw sluier van u
weggenomen en uw oog ziet deze Dag scherp."

23. En zijn metgezel zal zeggen: "Dit is hetgeen bij mij gereed is."

24. "Werpt, werpt in de hel elke ondankbare vijand.

25. "Die het goede belette, de overtreder, de twijfelaar,

26. "Die een andere God naast Allah oprichtte, doet hem de strenge marteling ondergaan."

27. Zijn metgezel zal zeggen: "O, onze Heer, ik maakte hem niet opstandig maar hij was te
ver afgedwaald."

28. God zal antwoorden: "Redetwist niet in Mijn tegenwoordigheid, terwijl Ik u de
waarschuwing vooraf heb gezonden.

29. Het vonnis door Mij geveld kan niet worden veranderd en Ik ben in het geheel niet
onrechtvaardig jegens Mijn dienaren."

30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is
er nog iets?"

31. En de Hemel zal dicht bij de rechtvaardigen worden gebracht en niet ver verwijderd.

32. Dit is hetgeen was beloofd voor een ieder die zich bekeerde en die waakzaam was,

33. Die de Barmhartige in het verborgene vreesde en met een berouwvol hart tot Hem kwam.

34. Gaat hier in vrede binnen. Dit is de Dag der Eeuwigheid.

35. Voor hen zal daarin zijn wat zij wensen en bij Ons is nog meer.

36. Maar hoevele geslachten hebben Wij (niet) vóór hen vernietigd, die machtiger in gezag
waren dan dezen! Zij trokken door het land, maar was er een toevluchtsoord voor hen?

37. Daarin is voorwaar een vermaning voor hem die een hart heeft of die luistert en
oplettend is.

38. En voorwaar, Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is in zes dagen
en geen vermoeidheid raakte Ons.

39. Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt,
vóór zonsop- en ondergang.

40. En verheerlijk Hem 's nachts en na de gebeden.

41. En luister! De Dag, waarop de omroeper vanuit een dichtbijzijnde plaats zal roepen,

42. De Dag, waarop zij de kreet in werkelijkheid zullen horen, dat zal de Tijd zijn van het
voor den dag komen.

43. Voorwaar, Wij zijn het die leven geven en de dood veroorzaken, en tot Ons is de
terugkeer.

44. De Dag, waarop de aarde onder hen vaneen zal splijten, is het verzamelen gemakkelijk
voor Ons.

45. Wij weten het beste wat zij zeggen en gij zijt er niet om hen te dwingen. Vermaan dus
met de Koran hem die Mijn bedreiging vreest.35 90. De Stad (Al-Balad)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 20 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Ik zweer bij deze stad (Makka),

2. En gij zijt vogelvrij in deze stad.

3. En bij de vader en wat hij verwekte.

4. Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen).

5. Denkt hij dat niemand macht over hem heeft?

6. Hij zegt: "Ik heb veel rijkdommen verkwist."

7. Denkt hij dat niemand hem ziet?

8. Hebben Wij hem niet twee ogen gegeven?

9. En een tong en twee lippen?

10. Hebben Wij hem dan niet de twee hoofdwegen getoond?

11. Maar hij besteeg de heuvel niet.

12. En wat weet gij (er van) wat de heuvel is?

13. Een slaaf te bevrijden

14. Of, op de dag van honger iemand te voeden

15. Of een wees die u verwant is.

16. Of een arme die in het stof rolt.

17. Bovendien behoort hij (die dit doet) tot hen, die geloven en elkander aansporen tot
geduld en die elkander aansporen tot barmhartigheid.

18. Dezen zullen aan de rechter hand zijn.

19. Maar zij, die niet in Onze tekenen geloven zullen aan de linker hand zijn.

20. Een gesloten Vuur zal hen omringen.36 86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 17 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de hemel en bij de morgenster.

2. En wat weet gij (er van) wat de morgenster is?

3. Het is een ster van doordringende helderheid.

4. Er is geen ziel waarover geen wachter is.

5. Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd.

6. Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

7. Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

8. Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven) terugroepen.

9. Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard.

10. Dan zal hij geen kracht en geen helper hebben.

11. Bij de wolk die regen geeft.

12. En de aarde, die door planten splijt.

13. Dit is zeker een beslissend woord,

14. Het is geen scherts.

15. Voorwaar zij smeden een plan.

16. En ook Ik smeed een (machtiger) plan.

17. Geef derhalve de ongelovigen voor een wijle uitstel,37 54. De Maan (Al-Qamar)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 55 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten.

2. Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: "Een
voortdurende toverkunst."

3. Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal plaats
hebben.

4. En er zijn reeds tijdingen tot hen gekomen waarin een waarschuwing ligt.

5. Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet.

6. Wend u daarom van hen af. De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets
onaangenaams,

7. Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen,

8. Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen "Dit is een moeilijke dag."

9. Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een
waanzinnige." En hij werd verdreven.

10. Daarom bad hij tot zijn Heer: "Ik ben gewis verslagen, sta mij bij."

11. Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.

12. En Wij spleten de aarde door bronnen, waar door de wateren elkander ontmoetten volgens
een vastgesteld plan.

13. En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers.

14. Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.

15. En Wij maakten dit tot een teken. Is er iemand die er lering uit trekt?

16. Hoe vreselijk was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

17. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er
lering uit trekt?

18. Aad verloochende eveneens. Hoe (ernstig) was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

19. Wij zonden een woedende wind tegen hen, op een kwade, onvergetelijke dag.

20. Die mensen wegtrok als waren zij de stammen van ontwortelde palmbomen.

21. Hoe groot was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

22. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er
lering uit trekt?

23. Ook (het volk van) Samoed verloochende de waarschuwers.

24. En zij zeiden: "Moeten wij een man uit ons midden volgen? Dan zouden wij inderdaad
verdwaald en krankzinnig zijn.

25. Is de vermaning hem alleen gegeven? Neen, hij is een grote leugenaar en misdadiger."

26. Morgen zullen zij weten wie de grote leugenaar en misdadiger is!

27. Wij zullen de kameel zenden om hen op de proef te stellen. Let daarom op hen en heb
geduld.

28. En zeg hun, dat het water tussen hen is verdeeld en dat de tijd van elke drinkbeurt in
acht moet worden genomen.

29. Maar zij riepen hun metgezel, deze nam het (kameel) en verlamde het.

30. Hoe vreselijk was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

31. Wij zonden een enkele straf tegen hen en zij werden als droog, vertrapt stro.

32. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er
lering uit trekt?

33. Het volk van Lot verloochende de waarschuwers ook.

34. En Wij zonden een storm van stenen over hen allen met uitzondering van de familie van
Lot, die Wij bij de dageraad verlosten,

35. Als een gunst van Ons. Zo belonen Wij hen die dank betuigen.

36. En Lot had hen inderdaad voor Onze straf gewaarschuwd doch zij trokken de waarschuwingen
in twijfel.

37. En zij trachtten hem van zijn gasten af te keren. Daarom verblindden Wij hun ogen en
zeiden: "Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing."

38. En de volgende morgen vroeg kwam er een blijvende straf over hen.

39. "Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing."

40. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er
lering uit trekt?

41. Er kwamen ook waarschuwers tot het volk van Pharao.

42. Zij verwierpen al Onze tekenen, daarom grepen Wij hen gelijk het grijpen van een
krachtige en machtige.

43. Zijn uw ongelovigen beter dan dezen? Of zijt gij vrijgesteld in de geschriften?

44. Zeggen zij: "Wij zijn een overwinnende schare?"

45. De scharen zullen allen op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hun rug tonen.

46. Neen, het Uur is hun vastgestelde tijd en het Uur zal uiterst rampzalig en bitter zijn.

47. Voorzeker, de overtreders zullen in dwaling verkeren en zich in een vlammend Vuur
bevinden.

48. De Dag, waarop zij met hun aangezicht in het Vuur zullen worden gesleurd, zal er tot hen
worden gezegd: "Voelt de aanraking der hel."

49. Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen.

50. En Ons gebod komt in één oogwenk.

51. En Wij hebben inderdaad uw gelijken vernietigd. Is er iemand die er lering uit trekt?

52. En al hetgeen zij deden staat in de geschriften.

53. En alles, groot of klein, is nedergeschreven.

54. Voorwaar, de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en rivieren zijn.

55. Op de juiste plaats in de tegenwoordigheid van de Almachtige Koning.38 38. Saad (de brief -eng)

------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 88 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Saad. Bij de Koran vol van aanzien.

2. Maar de ongelovigen zijn in valse trots en strijd.

3. Hoevele geslachten hebben Wij vernietigd vóór hen! Zij schreeuwden het uit, toen er voor
ontkomen geen tijd meer was.

4. En dezen verwonderen zich, omdat een waarschuwer uit hun midden tot hen is gekomen; en de
ongelovigen zeggen. "Dit is een tovenaar en een leugenaar.

5. Heeft hij van vele Goden één God gemaakt? Dit is voorzeker iets eigenaardigs."

6. En de leiders onder hen zeggen: "Gaat voort en houdt u aan uw Goden. Dit is voorzeker
gewenst.

7. Wij hebben hieromtrent in de laatste godsdienst niets gehoord. Dit is niets anders dan
een verzinsel.

8. Aan hem is onder ons de vermaning gezonden?" Neen, zij twijfelen aan Mijn vermaning, zij
hebben Mijn straf nog niet ondergaan.

9. Bezitten zij de schatten der barmhartigheid van uw Heer, de Machtige, de Milddadige?

10. Of is het koninkrijk der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is van hen? Laat
hen dan hun middelen vermeerderen.

11. Zij zijn een leger van bondgenoten dat zal worden verslagen.

12. Vóór hen loochende het volk van Noach, en Aad en Pharao - de heer der scharen -

13. En de Samoed, en het volk van Lot, e: en de woudbewoners; dezen waren bond genoten.

14. Allen verloochenden de boodschappers, daarom werd Mijn straf verwerkelijkt.

15. En dezen wachten slechts op een enkele roep waarvoor geen uitstel zal zijn.

16. Zij zeggen: "Onze Heer, geef ons spoedig ons deel vóór de Dag der Afrekening."

17. Verdraag hetgeen zij zeggen en gedenk onze dienaar David, heer van macht; voorzeker hij
was altijd tot God geneigd.

18. Wij onderwierpen de bergen om met hem (God) te verheerlijken bij avond en ochtend.

19. En de vogelen die tezamen verzameld waren, waren hem allen gehoorzaam.

20. En Wij versterkten zijn koninkrijk en gaven hem wijsheid en een beslissend oordeel.

21. En heeft het verhaal van de tegenstanders u bereikt? Hoe zij over de muur van zijn kamer
klommen;

22. Hoe zij bij David binnenkwamen en hij hen vreesde. Zij zeiden: "Vrees niet, wij zijn
twee procesvoerders, waarvan de ene de ander onrecht heeft aangedaan; spreek daarom recht
tussen ons in waarheid en handel niet onrechtvaardig en leid ons naar het rechte pad."

23. "Deze is mijn broeder; hij heeft negen en negentig ooien, en ik heb maar één ooi. Toch
zegt hij: 'Geef haar aan mij' en hij was mij in het dispuut de baas."

24. David zeide: "Voorzeker, hij heeft u onrecht aangedaan door uw ooi te eisen naast zijn
eigen ooien. En voorzeker, vele der mededingers doen elkaar onrecht aan, met uitzondering
van hen, die geloven en goede werken doen: en zij zijn slechts weinigen." En David bemerkte,
dat Wij hem hadden beproefd, daarom vroeg hij om vergiffenis van zijn Heer en
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)

nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

En nu ook op de portal!

http://www.dutch.faithfreedom.org/artik ... koran.html

Dank voor al het werk, Peter, ik kan de openbaringen nu al veel beter plaatsen bij de geschiedenis zoals die binnen de islam wordt verteld.

Links666
Berichten: 1057
Lid geworden op: di mei 20, 2008 1:36 pm
Locatie: Flanders Fashion Institute

Bericht door Links666 »

Handig :)

Om welke vertaling gaat het hier? PM sturen mag ook.
Very few of us lie awake at night, worrying about the Amish. This is not an accident. They are not likely to hijack aircraft and fly them into buildings. That all religions have these extremists is bullshit. Some religions have never had these extremists.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76692
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Het gaat over de gewone koran Links.

De koran is namelijk niet chronologisch en de eerste verzen uit de koran zijn het vriendelijkst. In het begin had Mohammed maar een paar volgelingen, en moest hij met liefde, zachte hand, en leuke beloftes ( maagden in de hemel ) volgelingen werven. In zijn latere mekka tijd werden de verzen harder en minder vriendelijk voor afvallige , Christenen en Joden. De laatste verzen uit de Koran zijn eigenlijk de eerste verzen die mohammed doorgaf.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Links666
Berichten: 1057
Lid geworden op: di mei 20, 2008 1:36 pm
Locatie: Flanders Fashion Institute

Bericht door Links666 »

Hoi Ariel :) Yup. Maar ik bedoel eigenlijk: van wie is deze vertaling?

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

Quran.com is wel chronologisch toch?
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Chronologische Koran

Bericht door naar boven »

Ozes schreef:Quran.com is wel chronologisch toch?
Nee hoor. Tenminste, als je deze bedoelt: http://quran.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Niet dat het veel uitmaakt in welke volgorde je die onzinnige bagger leest..
RTFM

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

Wel om het abrogatie principe toe te passen, dan is de chronologische volgorde het meest belangrijke element in de koran.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Chronologische Koran

Bericht door naar boven »

RTFM

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

De website van Father Zakaria is weg -.-
Heb je de boeken nog ?
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Chronologische Koran

Bericht door naar boven »

Ozes schreef:De website van Father Zakaria is weg -.-
Heb je de boeken nog ?
De link naar de website van Father Zakaria doet het bij mij nog steeds en vanuit de website zijn de episoden nog steeds bereikbaar.

Deze links werken (bij mij):

http://www.answersaboutfaith.com/englis ... _eng21.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.answersaboutfaith.com/englis ... _eng22.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.answersaboutfaith.com/englis ... _eng23.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.answersaboutfaith.com/englis ... _eng24.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.answersaboutfaith.com/englis ... _eng25.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
RTFM

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

Bedankt NB
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

Hier het boek Abrogation in the Quran geschreven door Anwarull Haqq.
In pdf-vorm een compilatie van alle geabrogeerde verzen;

http://schnellmann.org/abrogation_koran.pdf

Veel goede pdf's op die website.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Zwartmeer »

Ozes schreef:Wel om het abrogatie principe toe te passen, dan is de chronologische volgorde het meest belangrijke element in de koran.
Voor alle zaken die het bedrog van de islam aantonen verzinnen moslims de meest onlogische uitvluchten. Dat ze het zelf geloven begrijp ik al niet. Als het werkelijk zo is dat er geen tegenstellingen in de koran staan omdat het laatste geopenbaarde vers een eerdere met een andere inhoud abrogeert dan schrijft voortaan iedereen een contradictieloos boek daar steeds de laatste opmerking de geldige is. Dat moet dan even in het voorwoord gemeld worden. En wat ook heel raar is is dat men zegt dat de koran een volmaakt boek is. Hoe kunnen daar dan afgekeurde of verlopen verzen in staan? En dan moet je ook nog eens beseffen dat aangezien Allah alwetend is en altijd bestaan heeft, hij de koran in zijn huidige verschijningsvorm al voor de schepping van het universum in die vorm heeft klaar gelegen. Allah moet altijd geweten hebben dat hij op het moment van openbaring bepaalde eerdere verzen zou gaan abrogeren. En hij moet ook geweten hebben dat hij een deel van zijn openbaringen voor de kat zijn kut zou gaan openbaren daar die door een geit zou opgevreten zouden gaan worden. Ja de islam zit goed in mekaar! Hier is over nagedacht door een onbeschrijfelijk hyper intelligent wezen.

ps dit schiet mij zo te binnen. Er staat in Pakistan 25 jaar gevangenis straf op op het met vieze handen aanraken van de koran. Wat voor straf zouden ze Mohammed en zijn mensen dan wel niet moeten geven die dat boek, of de bladeren waar ze de teksten van Allah ingekerfd hebben, hebben laten opvreten door een geit?
Laatst gewijzigd door Zwartmeer op do nov 17, 2011 1:04 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ozes »

Daar heb je gelijk in, maar het is wel cruciale kennis aangezien elke toegewijde en eerlijke Moslim het er met ons overeens is dat alle vreedzame verzen niet van toepassing zijn en de koran dus puur een boek van oorlog & haat is. Het is niet bedacht door een hyperintelligent wezen maar wel door een zeer gewiekte oplichter in Mohammed.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Chronologische Koran

Bericht door Zwartmeer »

Ozes schreef:Daar heb je gelijk in, maar het is wel cruciale kennis aangezien elke toegewijde en eerlijke Moslim het er met ons overeens is dat alle vreedzame verzen niet van toepassing zijn en de koran dus puur een boek van oorlog & haat is. Het is niet bedacht door een hyperintelligent wezen maar wel door een zeer gewiekte oplichter in Mohammed.
Dit is zeer cruciale kennis! Hier zit de weerlegging van de islam. Het toont wat een onzin die mensen zichzelf wijs maken. Maar ik denk het islamitisch onderwijs de moslims al van jongs af aan met drogredenacties bekent maakt zodat echte redenaties verworpen worden. Ik ben christelijk opgevoed en heb tot mijn 40e ongeveer geloofd. Toen ben ik het gaan uitzoeken, internet, en was er meteen klaar mee. Zulke dingen als die ik hier beschreef waren voor mij genoeg reden om niet meer te geloven. En het was niet eens dat ik niet meer geloven wou. Kon het gewoon niet meer. Moslimhersenen werken helaas niet op zo'n manier.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Van dik hout zaagt men planken

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Zwartmeer schreef:
Ozes schreef:Wel om het abrogatie principe toe te passen, dan is de chronologische volgorde het meest belangrijke element in de koran.
Voor alle zaken die het bedrog van de islam aantonen verzinnen moslims de meest onlogische uitvluchten. Dat ze het zelf geloven begrijp ik al niet. Als het werkelijk zo is dat er geen tegenstellingen in de koran staan omdat het laatste geopenbaarde vers een eerdere met een andere inhoud abrogeert dan schrijft voortaan iedereen een contradictieloos boek daar steeds de laatste opmerking de geldige is. Dat moet dan even in het voorwoord gemeld worden. En wat ook heel raar is is dat men zegt dat de koran een volmaakt boek is.
je kunt dit vergelijken met de Talmoed, een boekenreeks die zijn einde en weerga onder de rabbi's niet kent. Aan wat een rabbijn heeft gezegd en neergeschreven kan verder niet meer getornd worden. Rabbijn zijn in Israël is best een leuk en goed betaald beroep. Je blijft maar door ratelen over de thora en er komt nooit een einde aan. Waarom is een mens niet in staat te lezen wat er staat? Ah, dat is de crux van de thora en de koran. De thora is van God en wie kan als mens nu toch eens de woorden van God begrijpen? (JHWH, Jezus, Allah) Maar gelukkig zijn er rabbi's met lange grijze pluisbaarden die niet voor niets bestaan.

Zowel rabbi's als hun pluisbaarden geven uitdrukking aan het goddelijke karakter van hun aanwezigheid en de historische exegese van de thora.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6565
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Chronologische Koran

Bericht door Ali Yas »

Zwartmeer schreef:Moslimhersenen werken helaas niet op zo'n manier.
Waarschijnlijk omdat de hoofden rond de hersenen die wél zo werken al vele eeuwen van de romp gescheiden worden. Als de moedigen en kritisch denkenden aldus uit de maatschappij worden verwijderd, vóórdat ze de kans hebben gekregen kinderen groot te brengen, heeft dat uiteindelijk erfelijke consequenties. Maar daar zit ook een voordeel aan: zulke mensen zijn ook bereid hun principes overboord te gooien als dat beter uitkomt. De taak van de samenleving alhier is dus dat voordeel te bieden.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Plaats reactie