Tip voor onwetenden

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Tip voor onwetenden

Bericht door Islaminside »

Hun leugens over de ontstaansgeschiedenis van de Islam


Tot voor kort waren alle oriëntalisten het erover eens dat de bronnen waarop de Islam is gebaseerd compleet, authentiek en onvervalst zijn gebleven. De oriëntalisten beperkten zich voornamelijk tot het bekritiseren van de inhoud van de Islam. Dat was dan ook hun voornaamste doel: het zwartmaken van deze religie en onze medemensen - vooral Westerlingen - ver van dit achtenswaardige geloof te houden. Het is en blijft een mislukte poging om het licht van Allah, de Verhevene, te doven. Als gevolg van dit falen zijn deze 'populistische' oriëntalisten omgeschakeld naar een nieuwe strategie: de 'wetenschappelijke' beunhazen gebruiken nu ieder nietig uitwerpsel van de Arabische kamelen of elk stuk excrement van de Romeinse honden in Jemen of elders in de wereld om de authenticiteit van de Koran en de Soennah in twijfel te trekken.

Deze mensen kunnen mijn inziens hun kostbare tijd beter besteden aan het nemen van lessen in de islamitische overleveringsleer en de levensloop van de moslim overleveraars en hadith-verzamelaars (o.a. aandacht besteden aan de vroomheid van de hadith-geleerden en de eisen die zij altijd hebben gesteld aan de overleveringen en de overleveraars van de Koran en de Soennah). De overleveringsleer bij de moslims is namelijk uniek en bijzonder streng. Alle namen van de overleveraars zijn opgetekend, zelfs de leugenaars onder hen. Maar ook de vrome mensen met een slecht geheugen, van wie overleveringen natuurlijk niet geaccepteerd worden, zijn nauwkeurig beschreven en genoteerd. Deze mensen, evenals hun overleveringen, worden als 'zwak' bestempeld. De 'namenketting' moet sterk zijn – en moet dus géén zwakke overleveraars bevatten – anders wordt een overlevering zwak verklaard en verliest de overlevering haar rechtsgeldigheid! Bovendien moet het reilen en zeilen van de overleveraar bekend zijn, anders wordt hij tot één van de zwakke overleveraars gerekend etc. De overleveringsleer is in de islamitische wetenschappen een leer apart en zonder meer de moeilijkste. Iedere overlevering moet worden getoetst aan deze strenge regels alvorens hij in gebruik mag genomen worden. Alsof deze 'oriëntalisten' hier niet van op de hoogte zijn!

De Arabieren stonden bekend om hun sterke geheugen, een geheugen dat we ook terug zien in verscheidene Afrikaanse culturen die hun gehele bestaansgeschiedenis mondeling overleverden. De Arabieren hebben in het pre-islamitische tijdvak ellenlange gedichten mondeling overgeleverd. Echter, de Koran en de Soennah werden niet alleen mondeling overgeleverd, maar daarnaast óók schriftelijk opgetekend. Korangeleerden moeten nu nog steeds de ketting van overleveraars (beginnende bij hun eigen leraar van wie zij de koran ten gehore hebben gekregen en eindigende bij de profeet die de openbaring vers van zijn Heer heeft gekregen) uit het hoofd leren om de Idjazah (licentiaat) te krijgen, alvorens de erkenning van Qari' (een geleerde die de koran uit het hoofd kent) te verkrijgen.

De Koran wordt nog steeds mondeling overgeleverd en de Islamitische geleerden zetten deze eeuwenoude traditie tot op de dag van vandaag voort. Als je de oriëntalisten vraagt naar de authenticiteit van de pre-islamitische gedichten die 'mondeling werden overgeleverd' dan zullen zij deze nooit in twijfel durven te trekken, alleen al om het feit dat deze bronnen als 'niet-islamitisch' worden beschouwd! Maar ja, van dit soort mensen zijn we al 1400 jaar lang niets anders dan leugens gewend. Echter, niets van hun capriolen heeft de aanwas van de Islam doen verminderen. Zelfs de kolonisaties van Islamitische landen niet! Zelfs het aanzetten tot gemanipuleerde aanslagen niet! Tot nu toe hebben ze tevergeefs alle mogelijke middelen die je maar kan bedenken gebruikt om hun vervloekte doel te bereiken.

Deze oriëntalisten laten zich ook van een andere doortrapte kant zien. Ze proberen de Islam te ondermijnen door de taal van de Koran in twijfel te trekken. Zij hebben zeker het volgende vers onder ogen gehad en willen deze door de hierboven genoemde stellinginname zien te ontwijken. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En Wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem (de Profeet) onderwijst. De taal van hem die zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijke Arabische taal is." (Soerat an-Nahl: 103 )

De oriëntalisten beweren namelijk dat de Koran 'doordrenkt is met elementen uit een andere, met Arabisch verwante taal, het Aramees'. Ze zeggen dit omdat het Aramees de taal van Jezus (vrede zij met hem) was. Waarom beweren ze niet dat hij doordrenkt is met elementen uit het Hebreeuws? Het Hebreeuws is toch ook een Semitische taal? Als ik zal beweren dat het Frans doordrenkt is met elementen uit het Latijn of uit het Spaans, wil dat zeggen dat Notre Dame de Paris van Victor Hugo overgenomen is van een Spanjaard? Dit zijn toch allemaal zustertalen die op elkaar lijken? Lessen in de linguïstiek nemen zou deze oriëntalisten zeker niet misstaan.

Het blijft vechten tegen de bierkaai omdat hun haat jegens de Islam hen al het gevoel voor logica heeft doen verliezen. Zij beginnen daarom blindelings links en rechts naar nietige bewijzen te grijpen waarmee zij de Koran en de Soennah in twijfel proberen te trekken, maar wat zij doen is niets anders dan naar een strohalm grijpen. Weten zij wie als eerst de opdracht had gegeven om de Arabische grammatica op te stellen? Dat was de vierde kalief cAli Ibn Abi Talib die tevens metgezel en schoonzoon van de Profeet was. cAli (Allah zij tevreden met hem) is één van de grootste metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). Hij is de eerste persoon na Khadidja (de 1e vrouw van de Profeet) die in de Profeet geloofde. cAli is dus iemand die de Profeet vanaf zijn eerste profeetschapsjaren heeft meegemaakt. Hij gaf opdracht aan een andere metgezel genaamd Aboel-Aswad ad-Doe'ali om de Arabische grammatica op te stellen, omdat hij zag dat de niet-Arabische bekeerlingen grammaticale fouten maakten. Hij maakte zich zorgen over het Arabisch. Daarvoor hadden de Arabieren geen behoefte aan die regels, omdat het hun eigen taal was en omdat het begaan van zulke fouten als een schande werd gezien.

Wie Islamitische Koranexegese leest kan duidelijk zien dat de exegeten teruggrepen naar gedichten uit het pre-islamitische tijdvak om de betekenis van bepaalde moeilijke woorden uit te leggen, en niet naar het Aramees! Als de geleerden een woord niet kenden dan begaven ze zich naar het platteland om de plattelandbewoners te ondervragen, omdat de Arabische taal van de plattelandbewoners zijn pure en zuivere vorm bleef behouden. Het verhaal van Al-Hadjjaj Ibn Yoefoes, die een aanvaring met een Arabische plattelandbewoner had, is bekend. Hadjjaj was een bloeddorstige en gevreesde leider. Maar als hij iets heeft gedaan waarvoor hij bedankt mag worden dan is dat misschien het feit dat hij de opdracht had gegeven om de Koran te voorzien van diakritische tekens. Hij hoorde een keer een plattelandbewoner een woord zeggen dat hij niet kende, toen zei hij tegen hem: "Je moet een getuige gaan zoeken die het bestaan van dit woord bevestigt, anders hak ik je hoofd van je lichaam af." De man ging naarstig op zoek tot hij een andere plattelandbewoner tegenkwam die een dichtvers kende dat dat woord bevatte. Toen hij terugkwam kreeg de plattelandbewoner te horen dat Hadjjaj dood was. Toen zei hij dat hij blij was, niet zozeer om de dood van Hadjjaj, maar meer om het vinden van dat ene woord.
Sommigen van de oriëntalisten beweren dat, verbazingwekkend genoeg, het klassieke Arabisch is ontstaan uit de huidige Arabische dialecten. Maar wie het Arabisch machtig is kan heel duidelijk zien dat de stijl en het taalgebruik van de Koran (het Woord van Allah, de Verhevene) zelfs heel anders zijn dan die van de uitspraken van de profeet (die samen met zijn daden en bevestigingen de soennah vormen). Dan laat ik de huidige vervaagde dialecten (die van het Midden-Oosten ver gelegen Arabische landen en die daarom qua Arabische taal achteruit zijn gegaan) in het ongewisse. Zo zie je hoe bedrieglijk en vals deze mensen zijn, vooral als we weten dat de grammatica van het Arabisch aan de Koran én de gedichten uit het pre-islamitische tijdvak zijn ontleend. Echt belachelijk.

In plaats van de erkenning dat woorden met dezelfde betekenis van het Arabische woord 'Mohammed' (de Geprezene) in de Bijbel voorkomen en dat deze woorden naar de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verwijzen, zeggen zij dat deze woorden naar Jezus verwijzen. Ze zeggen dit om zo weer een vers uit de Koran te omzeilen op basis van taalkundige voorwendsels. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En toen Jezus, zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s Boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een Boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmed zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (Soerat as-Saf: 6 )

Dit vers spreekt gelukkig van 'Ahmad' hetgeen dezelfde betekenis heeft als Mohammed. Het bijzondere is dat de naam Mohammed de naam is die de Profeet (vrede zij met hem) van zijn grootvader heeft gekregen! Hij heeft zichzelf dus deze naam niet gegeven en hij was ook niet eerder bekend onder een andere naam dan deze voordat hij de openbaring kreeg, behalve dan de bijnaam Al-Amien (de Eerlijke) vanwege zijn eerlijkheid. De oriëntalisten proberen al datgene wat de moslims aanvoeren om de authenticiteit van de integriteit van de Islam te bewijzen opzettelijk te interveniëren om de bewijsvoering van de moslims te ontkrachten. Is dit wat zij 'wetenschappelijk' onderzoek noemen?!!!!!!

En zie hier een bewijs dat zij aanvoeren om de bewering dat de Koran overgenomen is van de bijbel te staven: zij zeggen namelijk dat de namen van de 'Bijbelse' profeten vaker voorkomen in de Koran dan de naam Mohammed zelf! Een persoon met gezond verstand zou niet met een dergelijk beschamend 'bewijs' aankomen om daarna te beweren dat de Koran afkomstig is van de Bijbel. Op welke wetenschappelijke regels moet dit argument in godsnaam gebaseerd worden? De verhalen die in de Koran voorkomen en die de namen van de andere profeten bevatten, worden door Allah vaak aangevoerd als onthulling van de wandaden van hun volkeren. De straf die zij daarvoor hebben gekregen wordt genoemd om de mensen te waarschuwen voor dergelijke wandaden. En wat als ik zeg dat zelfs de woorden 'Farao' en 'Satan' meer in de Koran voorkomen dan de naam Mohammed? Zelfs vaker dan de namen Jezus, Maria en Johannes de Doper!

Dit is dus weer een voorbeeld van 'een strohalm aangrijpen'. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf wordt in de Koran aangesproken met de naamwoorden 'jij', 'jou', 'jouw' of in het imperatief. Deze aanspreekvormen komt ongelooflijk vaak in de Koran voor. Het is aan Allah, de Verhevene om al dan wel of niet Zijn profeten in Zijn Boek bij naam te noemen, wanneer Hij dat nodig acht. De bovengenoemde bewering is daarom waardeloos en nonsens, omdat de namen van andere profeten vaak in de 'verhalen' van de Koran voorkomen.

Over de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) hoeven geen verhalen in de Koran verteld te worden. Hij leefde immers tussen de mensen: iedereen kende hem, zijn afkomst en zijn levensloop tot in de kleinste details. Hieronder volgen de vier plaatsen in de Koran waar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) bij naam wordt genoemd. In geen van deze verzen wordt hij midden in een verhaal genoemd. In de eerste drie verzen wordt de nadruk gelegd op zijn Boodschap, in het vierde vers wordt de nadruk gelegd op zijn gedrag en op het gedrag van zijn metgezellen. In de Islam gaat het om Allah, de Verhevene, en de correcte wijze van de aanbidding van Allah omdat de mens en de djinn slechts geschapen zijn om Allah, de Verhevene, te aanbidden. De verhevenheid van Mohammed (vrede zij met hem) en de andere profeten komt door hun correcte en zuivere aanbidding van Allah, de Verhevene. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En Mohammed is slechts een Boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren gewis belonen." (Soerat Aali cImraan: 144 )

"Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de Boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle zaken." (Soerat al-Ahzaab: 40 )

"Maar zij, die geloven en goede werken doen en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven - dit is de Waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren." (Soerat Mohammed: 2 )

"Mohammed is de Boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah’s Genade en Zijn Welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van protsernatie. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd." (Soerat al-Fath: 29 )

De Koran is niet in één keer geopenbaard, maar gedurende een periode van 23 jaar. De Koran spreekt o.a. van de strijd tussen Perzen en Roem (Byzantijnen) en voorspelt de uitkomst van een veldslag tussen deze twee mogendheden die nog niet plaats had gevonden! Staat dit verhaal soms ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Bakka, Mekka en Medina, Hoenayn en Jathrib! Staan deze namen ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Zayd! Is hij ook een bijbelfiguur? De Koran spreekt over de veldslagen die de Profeet (vrede zij met hem) heeft gevoerd en spreekt over zijn overwinning! Staan deze veldslagen en overwinning ook in de Bijbel? De Koran spreekt van Al-Ahzaab! Komt dit woord ook voor in de Bijbel? Om niet te spreken van de tienduizenden overleveringen die de Soennah kent en die meestal geen enkele betrekking hebben op maar iets dat Bijbels is, en die vaak een plaatsgebonden karakter hebben (en waarin ook de namen van de metgezellen die deze overleveringen hebben verhaald voorkomen). Staat er, om een voorbeeld aan te halen, iets in de Bijbel over de bedevaart naar Mekka en de wijze waarop dat moet gebeuren? Verrichten de christenen het gebed op dezelfde wijze als de moslims? Mogen joodse en christelijke vrouwen erven? Worden christenen besneden? Wie de Koran en de Soennah bestudeert, kan duidelijk zien dat de Islam een originele godsdienst is die alle onzin en bijgeloven van andere religies verwerpt! Islam is een puriteinse godsdienst die alles terugvoert op de Schepper! Dat zegt genoeg……
Een andere zonde waaraan de oriëntalisten schuldig zijn is de poging de historie te verdraaien. Dit doen zijn door de ontstaansgeschiedenis van de Islam (en zelfs de data) in twijfel te trekken. Weten zij dan niet dat er geschiedschrijvers zijn die hun leugens aanschouwen of zien zij niemand van hen staan en willen zij hen allemaal tot gekken verklaren? Ik zou deze mensen de volgende vragen willen stellen:

- Wie waren de heersers in Jemen voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Perzie voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Egypte, Syrië, Jeruzalem etc. voor de komst van de Islam?
- Wie was de heerser in Constantinopel voor de komst van de Islam? Of anders gezegd: door
wie waren de Arabieren omringd voor de komst van de Islam?
- Wie heeft deze twee mogendheden (Perzen en Byzantijnen) verslagen en verdreven uit Arabië
en andere delen van de wereld waar zij de macht over hadden en wanneer?
- Wat moeten wij zeggen over de data van de val van deze mogendheden?
- Wat zeggen de geschiedschrijvers van de hele wereld hierover?
- Of leefden jullie in die tijd zodat jullie het beter weten dan al jullie voorgangers
(geschiedschrijvers)?
Ik hoef hier geen antwoord op te geven en ik heb de hoop dat de lezer begrijpt wat ik beoog met het stellen van deze vragen. De ontstaansgeschiedenis van de Islam en de moslimnatie is door vriend en vijand van dichtbij meegemaakt. Deze bedrieglijke oriëntalisten doen net alsof de rest van de wereld geen contact heeft gehad met de moslims in de beginjaren van de Islam, wat natuurlijk een grote leugen is! Hoe kunnen grote rijken zoals het Perzische rijk en het Byzantijnse rijk, die vóór de komst van de Islam en zelfs tientallen jaren na de komst van de Islam wereldheersers waren, geen contact hebben gehad met de Islam of geen spionnen hebben gestuurd naar deze staat in wording? De moslimstaat zou in hun ogen zonder meer een bedreiging vormen voor de direct aangrenzende gebieden (o.a. de gebieden die nu als Jemen, Syrië, Jeruzalem, Egypte etc. worden aangeduid). Zouden de Perzen ooit deze nieuwe godsdienst hebben aangehangen als ze enige twijfels hadden over de ontstaansgeschiedenis ervan? Zouden de christenen in Jemen, Jeruzalem waar de christelijke Byzantijnen de macht hadden deze godsdienst hebben overgenomen als ze enige twijfels hadden over dit geloof? Wat moeten wij zeggen van Egypte die door de Kopten werd bewoond? Hoeveel van hen zijn nog Christen? Wij moeten niet vergeten dat de Arabieren handelaren waren en dat zij regelmatig in contact kwamen met deze volkeren, al voordat de Islam hen bereikte. Ook de afgodendienaren van Mekka, die de grootste vijanden van Mohammed (vrede zij met hem) waren, kwamen in contact met deze mensen en moeten dit nieuws (de komst van de Islam) hebben doorgegeven aan de gehele -voor hen bekende- wereld. Waarom wordt de ontstaansgeschiedenis van de godsdiensten van voor de Islam geaccepteerd zoals die door hun eigen geleerden en in hun eigen boeken worden beschreven, hoewel ze niet eens over een overleveringsleer beschikken, en die van de moslims niet? Meten met twee maten, hoewel de Islam met zijn strenge overlevingsleer veel sterker staat dan al de voorafgaande religies!

Laten we niet vergeten dat de Islam, vergeleken met andere geloven, een recente godsdienst is. De moslimnatie heeft zich meteen na de komst van de Islam heel snel verspreid, en de christenen en de joden hebben altijd naast de moslims geleefd (wat hen tot getuigen van de ontwikkeling van de Islam maakt). Joden hebben de Islam in Medina van dichtbij meegemaakt. Jaren na de dood van Mohammed (vrede zij met hem) hebben de laatste joden pas het Arabische Schiereiland verlaten, maar ze bleven daarna altijd in Jemen wonen. In diezelfde periode heeft de Islam Jeruzalem bereikt waar veel christenen en joden leefden. Zijn de beweringen van deze kinderachtige beunhazen aan hen allemaal ontgaan, terwijl zij diegenen zijn die de Islam van dichtbij hebben meegemaakt? Vooral de joden die zich al voor de komst van de Islam in Medina (de stad waar de Profeet naar migreerde) vestigden en die de Islam als een grote concurrent hebben ervaren. Maar ook de christenen die in Taa'if (een stad niet ver van Mekka waar de profeet eerst naartoe probeerde te migreren) woonden. Zijn zij allemaal dom en blind geweest? Zijn de Byzantijnen dom en blind geweest? Zijn de Perzen dom en blind geweest en hadden zij de constateringen van deze beunhazen over het hoofd gezien? Waarom waren de christenen van Taa'if moslim geworden? Waarom was de overgrote meerderheid van de christenen in Jemen, Syrië, Palestina, Egypte e.a. moslim geworden? Zijn de beweringen van deze oriëntalistische beunhazen hen allemaal ontgaan?
Wie de ontstaansgeschiedenis van de Islam in twijfel probeert te trekken omdat deze godsdienst veel overeenkomsten met haar zusterreligies vertoont, is of dom of wil de waarheid opzettelijk omzeilen en verdraaien. Het christendom en het jodendom vertonen overeenkomsten met de Islam, omdat zij oorspronkelijk afkomstig zijn van dezelfde bron, namelijk Allah, de Verhevene! Moeten wij Jezus (vrede zij met hem) verloochenen omdat zijn religie overeenkomsten vertoont met de religie van Mozes (vrede zij met hem)?
Het is belachelijk om op deze manier met de geschiedenis om te gaan op grond van één zogenaamde archeologische vondst die men zogenaamd in Jemen heeft gevonden. Wij moeten niet vergeten dat er meermalen door joden en christenen getracht werd om een valse versie van de Koran te schrijven. Ze werden meteen betrapt omdat de moslims de Koran uit het hoofd leerden en nog steeds leren. Zelfs in Amerika is er, in deze eeuw, een opzettelijk vervalste versie verschenen! Die staat zelfs op het Internet! Mocht er echt iets gevonden zijn dat op de Koran lijkt maar daarvan verschilt, dan is er geen enkel andere verklaring daarvoor dan dat het een opzettelijke vervalste versie is, tenzij het gaat om een versie die sterk afwijkt van de Koran dan is het misschien een boek van een andere religie en niet één van de Islam. Waarom worden al de identieke korankopieën overal ter wereld opzij geschoven om naar deze waardeloze vondst te grijpen? Wie de geschiedenis van Jemen kent weet dat er zelfs een "valse profeet" in Jemen was verschenen toen de Islam Jemen bereikte (in de beginjaren van de Islam), nadat de profeet (vrede zij met hem) een zending had gestuurd naar Jemen. De bekende man heet Al-Aswad al-cAnzi en beweerde dat hij een openbaring kreeg, maar werd uiteindelijk verslagen door Jemenitische moslims. Iedereen die enige kennis heeft van de geschiedenis van Jemen kent dit historische verhaal.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Yasinjwz9
Berichten: 2
Lid geworden op: za dec 29, 2007 3:24 pm

Re: Tip voor onwetenden

Bericht door Yasinjwz9 »

Islaminside schreef:Hun leugens over de ontstaansgeschiedenis van de Islam
Tot voor kort waren alle oriëntalisten het erover eens dat de bronnen waarop de Islam is gebaseerd compleet, authentiek en onvervalst zijn .

Enz... enz......


slm oo met yasin ik wil je graag steunen met dit soort reacties die je tegen je krijgt
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

slm oo met yasin ik wil je graag steunen met dit soort reacties die je tegen je krijgt
Salam Yasin.
Wat lief dat je onze Moh komt helpen. Hij kan namelijk wel wat hulp gebruiken.

Want ik neem aan dat je "Salam Moo ik wil je graag helpen" met deze code bedoelt...
Nou hoop ik dat jij ons niet gaat trakteren op het zelfde knip en plak werk wat onze Moh in dit topic gedeponeerd heeft. Misschien kan jij je eigen woorden gebruiken?

En voor het geval dat je het gemist hebt…Niemand heeft een reactie op dit knip en plak werk gegeven. Geen voor en geen tegen reactie.
Jij bent de eerste in dit topic die dat doet.

Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

PS... en als jij je best niet doet, dan zullen we je niet zo behandelen als deze arme school jongen.

Wat een leven heb je toch als je in een islamitisch land woont.
Moh wil graag naar dit land verhuizen.
Ik hoop dan maar, dat zijn kinderen daar dan niet zo behandeld worden.

Klik even op de foto.. :shock:

Afbeelding


Volgens iemand de Arabisch spreekt zegt dit arme kind..
In Allah's naam, alstublieft vergeef me.
Maar de onderwijzer blijft door meppen.


Zou het een goed plan zijn om hier onze Marokkaanse deugnieten ook zo te behandelen ( op een Nederlandse school) als ze eens klierig zijn?
Wat denk je?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Sebastiaan
Berichten: 437
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 10:24 am

Bericht door Sebastiaan »

Beste Islam Inside,

volgene keer weer gewoon de bron vermelden wanneer je een tekst copieerd:

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/biblioth ... php?id=737
Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. - Jesus
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

De Derkaboys weten niet alleen maar niets over wetenschap, maar weten ookal niets over linguistiek!
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6688
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

TIP VOOR WETENDEN

Neem voor waar aan wat de allahtone islamaanhanger predikt en uw verstand zal binnen korte tijd uitgedroogd zijn.

Het is onvoorstelbaar hoeveel uitvindingen op het wereldtoneel dagelijks het daglicht zien.

Kan iemand mij slechts één uitvinding van de afgelopen tien jaar vertellen die uit het brein van een allahtone islamaanhanger is gekomen? Ik snap echt niet waarom allahtone islamaanhangers sinds ze in Nederland zijn geboren of beland in zo’n diepe winterslaap terecht zijn gekomen. Misschien omdat de overheid toch doorbetaald? Heeft iemand daar een verklaring voor?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Plaats reactie