Waarschuwing..Trouw als westerse vrouw niet met een moslim.

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Waarschuwing..Trouw als westerse vrouw niet met een moslim.

Bericht door Ariel »

De Koran is een vrouwvriendelijk boek

De Moslimpropaganda-machine wil ons graag doen geloven dat de islam vrouwen juist zeer hoog eert, dat de islam de vrouwen heeft bevrijd, het recht op scholing heeft gegeven, het recht op echtscheiding heeft gegeven, mee liet delen in het erfrecht, kortom al die dingen die wij hier pas kregen na een strijd van meer dan een eeuw tégen het christelijke patriarchaat, die hadden de moslimvrouwen alláng. Maar is dat wel zo?

Een korte blik op de Koran leert als snel dat het vol staat met regels die tot doel hebben vrouwen te onderdrukken.
Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.
Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van ethnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?
Koran2 282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.
Hier wordt gesteld dat het woord van een vrouw minder waard is dan dat van een man. Twee vrouwen mogen alleen worden gebruikt als getuige als er maar een mannelijke getuige kan worden gevonden in plaats van twee. Er moet dus naast die twee vrouwen een mannelijk getuige zijn. Met andere woorden de getuigenis van een vrouw is alleen iets waard als die wordt ondersteund door de getuigenis van een man èn de getuigenis van nog een vrouw. Er wordt beweerd dat vrouwen vergeetachtiger zijn. Er is overingens geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat daarop wijst.

Wederom wat zou je ervan vinden als deze regel werd toegepast op ethnische minderheden? Een voorbeeld: de getuigenis van iemand van Marokkaanse afkomst is waardeloos tenzij er een minimaal één Blanke Nederlander en nog een Marokkaan ook getuige zijn. Eén Blanke Nederlander en twee Marokkanen mogen alleen als getuigen dienen als er niet twee Blanke Nederlanders kunnen worden gevonden. Dit zou racistisch zijn, toch?

Het idee dat een man twee keer zoveel waard is als een vrouw komt ook elders in de Koran terug
Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.
Mannelijke bloedverwanten moeten twee keer zoveel erven als een vrouwelijke bloedverwant van de overledene. Hier is een vrouw leterlijk de helft waard van een man. Stel je voor dat de kleur van de huid maatgevend was in plaats van sekse. Wat zou je dan concluderen?

De Koran stelt keer op keer dat vrouwen inferieur zijn en achtergesteld moeten worden.
Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.
Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.
Koran 24:2-3 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.
Geselen is genadiger dan stenigen. Bovendien worden mannen en vrouwen die overspel plegen als even schuldig beschouwd en op dezelfde manier gestraft. Dit een van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.
Koran 23:1-6 Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.
De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken.
Koran 4:24 En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.
Een man mag seks hebben met een slavin ongeacht of ze al getrouwd was voor de man in kwestie haar eigenaar werd of voor ze tot slavin werd gemaakt. De Koran toont dus geen respect voor het huwelijk van slaven en gevangenen.
Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.
Veel naïve lezers denken dat dit vers stelt dat je slavinnen niet tot seks mag dwingen. Dit is echter niet correct. "Ontucht" verwijst naar seks buiten de eerder gestelde grenzen. Er is eerder gesteld dat seks hebben met een eigen slavin is toegestaan. Dit is dus geen ontucht. Dit vers wordt doorgaans geinterpreteerd als een verbod om slavinnen te dwingen zich te prostitueren of te dwingen seks te hebben met een man die niet hun eigenaar is. Het pijnlijke is echter dat er staat "En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken." Dit impliceerd dat slavinnen prostitueren wel is toegestaan als de slavinnen daar geen bezwaar tegen aanvoeren.
Koran 4:3. En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.
Als je vreest niet rechtvaardig te kunnen zijn tegen vier echtgenotes dan moet je als man er maar een huwen of je bepreken tot seks met slavinnen. Rechtvaardigheid is dus alleen een overweging bij vrije vrouwen. Het maakt niet uit als je vrouwen die je bezit zijn onrechtvaarig behandeld volgens de Koran. Bovendien moet een vrouw trouw zijn aan één man: haar echtgenoot of haar eigenaar. Mannen mogen met meerdere vrouwen seks hebben, maar eisen ondertussen wel dat al die vrouwen trouw blijven aan hen.

Dit vers beperkt bovendien geen polygamie omdat de Koran elders stelt dat slavinnen goedkoper zijn dan wettige echtgenotes en bovendien geen beperking stelt op hoeveel slavinnen een man mag hebben.
Koran 4: 25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Slavinnen zijn een goedkoop alternatief als je geen bruidschat kunt betalen, maar het geniet de voorkeur om niet met slavinnen te huwen. Waarom zou je ook? Als man mag je immers al met een vrouw seks hebben als ze je eigendom is. Een huwelijk is overbodig als je als man puur op seks uit bent.
Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.
Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.
Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.
Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen mentruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen mentruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gemenstrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijdt aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstrueerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet mentrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Mentruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet mentrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

De Koran is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Trouw niet met een moslim.

Bericht door Ariel »

Nogmaals een waarschuwing aan westerse vrouwen. TROUW NIET MET EEN MOSLIM, want zodra je met de moslim trouwt, ben je eigendom van hem.
Moslim uit Temse slaat ex-vrouw op intensieve omdat ze 'te westers' is

Dit verhaal is zo schrijnend dat je haast niet zou geloven dat het echt gebeurd is. Maar het is realiteit. En nog wel in hartje Vlaanderen.

Na haar werk werd een moslima uit Temse achtervolgd door haar ex. Het slachtoffer was op weg naar haar zus. Daar aangekomen schold de ex de twee uit: "Jullie zijn vuile hoeren en sletten. Kijk hoe jullie erbij lopen!"

Daar bleef het niet bij. Enkele rake klappen en een bezoek op intensieve later bleek dat haar milt verwijderd moest worden. Daar houdt de dame ook een blijvend letsel aan over.

De 'man' (als je zoiets al zo kan noemen) was niet aan zijn proefstuk toe. Er waren in het verleden al gevallen van huishoudelijk geweld, maar de man kwam steevast vrij.

Om begrijpelijke reden wil het slachtoffer liever anoniem blijven. Het verhaal kwam aan het licht na een Facebook-post van de zus. De vrouw gaat nu met haar advocaat bekijken wat de mogelijke gerechtelijke stappen zijn. Het concept van een vrije, zelfstandige vrouw (wat perféct normaal is binnen onze maatschappij, ongeacht je religie) ging er bij deze 'kerel' dus duidelijk niet in. Triestig! We wensen het slachtoffer en haar familie nog veel sterkte.


Afbeelding

Met video.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19442
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Trouw niet met een moslim.

Bericht door mercator »

Ariel schreef:
Moslim uit Temse slaat ex-vrouw op intensieve omdat ze 'te westers' is
Temse geniet de twijfelachtige eer de meeste "Vlaamse" Syriëstrijders geleverd te hebben. Tot een 25 jaar geleden was het een rustig stadje aan de oever van de Schelde. Nu stikt het er van de moslims en kan je er zelfs overdag niet veilig op straat lopen. Onlangs kocht ik er iets in de plaatselijke Action Shop en merkte dat er IN de winkel zelf volop gestolen werd en dat het -overwegend gehoofddoekte-personeel dit moet gezien hebben maar niet ingreep. Stelen van de Ongelovige is toch een vorm van Jihad nietwaar ?
Oh ja: ik kocht zo een verpakking met schermbeveiligers voor mijn telefoon. Toen ik mijn aanwinst nader bekeek was de verpakking al opengemaakt , 2 van de 3 plasticjes waren al weg en ook het bijgeleverde poetsdoekje [icon_lol.gif] was niet meer aanwezig. Een buit ter waarde van 0,65 €...
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

De 24-jarige vrouw uit Drachten is in Irak op brute wijze vermoord door haar man. De moeder van vier kinderen wilde terug naar Nederland. Dat stond haar man niet toe, zegt de moeder van de vrouw in de Leeuwarder Courant. ,,Hij had haar al jaren in zijn macht. Ze was een hele vrolijke, lieve meid. Ik denk dat ze vrijwillig is meegegaan naar Irak, maar nu wilde ze terug. Dat kon haar man niet verteren.”
De 24-jarige Safhinaz Zerrouy uit Drachten is in Irak op brute wijze vermoord door haar man. De moeder van vier kinderen – van wie de jongste nog maar een paar weken oud was – wilde terug naar Nederland.

Dat stond haar man niet toe, vertelt Dina Meijer, de moeder van Safhinaz. ,,Hij had haar al jaren in zijn macht. Safhinaz was een hele vrolijke, lieve meid. Ik denk dat ze vrijwillig is meegegaan naar Irak, maar nu wilde ze terug. Dat kon haar man niet verteren.”

Afgelopen maandag barstte de bom. De Nederlander Raffi A. (33) schoot Safhinaz in de namiddag dood met een kalasjnikov. Dat gebeurde in Zakho, een stad in het uiterste noorden van Irak.

Na de moord sloeg A. op de vlucht, waarbij hij met zijn automatische wapen ook op de politie zou hebben geschoten. Agenten wisten hem te overmeesteren en sloegen hem in de boeien.

Irakese Koerd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat de Iraakse politie een Nederlander heeft opgepakt voor de moord. A. is een Iraakse Koerd, die als kind naar Nederland zou zijn gevlucht. Hier kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Manon »

Altijd leuk die dubbele nationaliteiten waarop men dan hetwoord Nederlander plakt.

De dader:

Iraakse nationaliteit (Koerdistan is geen staat maar een landstreek, Koerden zijn de bewoners van die landstreek die zowel Turkije, Iran als Irak beslaagt).
Nederlandse nationaliteit bijgekregen.

Het slachtoffer:
Nederlandse moeder, Marokkaanse vader met Nederlandse nationaliteit.
Ze heeft dus ook de Marokkaanse nationaliteit.
Friesland is ook een provincie, geen staat.

Mensen met dubbele nationaliteiten worden gewoonlijk benoemd naar het land waarin ze wonen (heb ik me laten vertellen).
Marokkanen met dubbele nationaliteit die in Belgie wonen zijn dus blijkbaar belgen als ze in Frankrijk iets uitspoken, wonen die Marokkanen in Marokko dan wil ik daar graag uit afleiden dat ze dan als Marokkaan worden beschouwd.

In dit geval gaat het dus over een Marokkaanse/Nederlandse die in Irak woont (men kan dus evengoed marokkaanse nationaliteit vernoemen)
en de moordenaar met Iraakse nationaliteit woont dus in Irak, waardoor zijn Nederlandse nationaliteit niet zoveel belang heeft. Ik veronderstel ook niet dat Irak zijn onderdaan zal uitleveren.
Het lichaam van het slachtoffer was trouwens al na dag één zonder kist onder de grond gestopt. Misschien kunnen ze het lichaam nog terug naar Nederland krijgen.

Zowel moeder als dochter hadden beter moeten weten.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8647
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door sjun »

Een vrouw van 24,op die leeftijd al 4 kinderen terwijl ze in Nederland is opgegroeid, vrijwillig naar Irak vertrokken. Sneu voor de nabestaanden natuurlijk maar wat mist Nederland precies aan een onderdaan die in haar leven al een zichtbare afstand nam tot de Nederlandse cultuur en bijbehorende waarden en die om dat nog eens te onderstrepen vanuit het veilige Nederland naar een islamitische staat vertrok en daarmee haar kinderen alvast inprentte dat zij zichzelf een beter wettenstelsel, een betere ideologie en een betere samenleving had gevonden. Door de gang van zaken is Nederland een cumulerend probleem bespaard gebleven. Een harde conclusie, dat zeker maar ga eens rekenen wat generaties aan uitkeringen en verongelijktheid kost nog los van extra vatbaarheid voor terreur jegens andersdenkenden en hoeveel bejaarden er door soortgelijke gevallen die hier wel blijven hangen weer kunnen gaan inleveren op de thuishulp ondanks jarenlange betaling van heffingen en premies...
:piggy:
Dit alles neemt zeker niet weg dat je zo'n individu en haar nabestaanden beter gegund had. Er moet veel meer voorlichting uitgaan over de vruchten van islam in de wereld opdat er minder slachtoffers van hoeven te vallen doordat mensen eerder in de gaten krijgen hoe het dramdwingende systeem werkt en uitwerkt en mensen er niet langer vatbaar voor worden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

sjun schreef:Een vrouw van 24,op die leeftijd al 4 kinderen terwijl ze in Nederland is opgegroeid, vrijwillig naar Irak vertrokken. Sneu voor de nabestaanden natuurlijk maar wat mist Nederland precies aan een onderdaan die in haar leven al een zichtbare afstand nam tot de Nederlandse cultuur en bijbehorende waarden en die om dat nog eens te onderstrepen vanuit het veilige Nederland naar een islamitische staat vertrok
Niks. Helemaal niks.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Dhana »

Ariel schreef:
sjun schreef:Een vrouw van 24,op die leeftijd al 4 kinderen terwijl ze in Nederland is opgegroeid, vrijwillig naar Irak vertrokken. Sneu voor de nabestaanden natuurlijk maar wat mist Nederland precies aan een onderdaan die in haar leven al een zichtbare afstand nam tot de Nederlandse cultuur en bijbehorende waarden en die om dat nog eens te onderstrepen vanuit het veilige Nederland naar een islamitische staat vertrok
Niks. Helemaal niks.
Vanaf het moment dat je dochter met een moslim getrouwd is, is haar lot al bezegeld.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

Domme ouders, nog dommere dochter, maar goed dat dit soort verhalen in het licht komen.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22359
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door King George »

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: Bezint eer ge met een Muzelman begint!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Schepsel »

Ariel schreef:Domme ouders, nog dommere dochter, maar goed dat dit soort verhalen in het licht komen.

Afbeelding
Het is wel interessant hoe vaak die situaties een bepaald, kenmerkend patroon volgen. Soms zie ik op een soort forum een vraag om hulp/advies voorbijkomen (Engels) en dan kan je vaak uit het beschreven gedrag van de partner al halen dat het een moslim is, voordat dat überhaupt is genoemd.

Ze wordt verliefd, ze krijgen een relatie of trouwen zelfs... en binnen no time laat ie z'n ware kant zien. Paranoïde, geobsedeerd met welk contact ze met welke man heeft, jaloers, overheersend, manipulatief, wil een traditionele rolverdeling, wil dat ze binnen blijft, stelt steeds meer eisen aan haar kleding en uiterlijk en in sommige gevallen al fysiek geweld. Vaak is hij kleinzielig, en bepaalt alles en zij heeft maar rekening te houden. Je ziet dat vaak vermengd met bepaalde cultuurelementen die de afkomst en het geloof ook al verraden... en ja hoor, even verderop staat dat ie moslim is. In de ergste gevallen emigreren ze en zit ze dus muurvast. Het is wel grappig om te zien hoe mensen daarop reageren, met dat het heel slecht enzo is en dat ze hem moet verlaten... terwijl zo'n gast vaak gewoon een doorsnee moslim-man is. Wat hier bizar is, is elders de norm.

Er valt maatschappijleer-en aardrijkskundeleraren veel te verwijten wat 1 ding betreft, dat ze je niet vertellen: pas in godsnaam op waar je heengaat. Zelfs al is het maar met vakantie, pas op met landen waar mensenrechten een exotisch westers verzinsel zijn. Ben je vrouw of homo en wil je emigreren? Lees je in vredesnaam in over je rechten in die landen. Het gebeurt veel te vaak dat een achterlijke, onnozele westerling zich gruwelijk in de nesten werkt in een of ander barbaars land- daar zit je dan. We zijn veel te druk bezig met die één-wereld-zwets die impliceert dat de rest van de wereld een soort koddige Efteling is.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

Goeie post Schepsel. icon_thumbup.gif
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51255
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Pilgrim »

Die vrijzinnige moeder zegt dat we de fundamentalistische islam moeten bestrijden en de vrijzinnige islam moeten steunen, maar... er bestaat helaas geen vrijzinnige islam! :no1:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8647
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door sjun »

Afbeelding
Islam is islam...

Een vrijzinnige islam valt te vergelijken met een beetje zwanger zijn...
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

Jihadbruidje in Servische cel Moeders in tranen.
Spoiler! :
Van de ene op de andere dag bekeerde Ramona (26) zich tot de islam, nu zit ze in een Servische cel. De verdenking: uitreizen naar het kalifaat. Ramona’s moeder Jolanda Stijns maakt zich grote zorgen over haar zwangere dochter. „Ik ben radeloos.”

Het levensverhaal van Ramona, of Mounia zoals ze zichzelf sinds mei 2015 liever noemt, volgt een pad met meer dalen dan pieken. Negen maanden oud was ze toen haar moeder haar vader verliet. De Italiaan wiens achternaam Ramona tot de dag van vandaag draagt dronk en dealde, zegt ze. Niet een omgeving waarin Jolanda haar kind wilde laten opgroeien.

Ondanks deze stap volgde een serie pleeggezinnen. Het dieptepunt van haar jeugd – zo schrijft de Limburgse op haar Facebookpagina – was seksueel misbruik op haar twaalfde. Het lijkt uiteindelijk aan het eind van Ramona’s tienerjaren toch goed te komen. Ze vindt haar draai in een begeleidwonenproject, volgt een opleiding tot verzorgende en krijgt een lieve vriend met wie ze gaat samenwonen. Maar Youri is loodgieter en moet vaak een paar dagen van huis. In die periodes moet er wat zijn gebeurd, zo denkt haar moeder.

„Ramona is een hele lieve meid, maar ze liep wat achter in haar ontwikkeling”, vertelt de Heerlense. „Ze moet vatbaar zijn geweest voor ideeën van vriendinnen met wie ze veel optrok. Ze hadden allemaal van die moeilijke namen. Ik heb ze niet onthouden. Met hen ging ze naar een discotheek in Beek. Ik zocht er niks achter want ze deden wat meisjes doen: een terrasje pakken, een dagje naar Amsterdam om te shoppen of een tattoo laten zetten.”

„In mei 2015 vertelde ze opeens dat ze zich had bekeerd. Ik snapte er niks van. Het gaf haar rust, zei ze. Ramona kwam hier in zo’n gewaad. Helemaal in het zwart. Alleen haar gezicht zag je nog. ’Ik zei: daarmee kom je niet binnen. Ik heb je als Nederlander op de wereld gezet en dat blijf je.’ Toen heeft ze het uitgetrokken. Later trouwde ze. Nee, daar ben ik niet bij geweest. Ze wist hoe ik erover dacht.”

De man aan wie Ramona ten overstaan van de imam eeuwige trouw belooft, is de Belgische Turk Tolga Ö. Jolanda Stijns gaat ervan uit dat hij degene is die haar dochter meesleurde in foute plannen. Ze vindt hem een onaangename man. „Hij gaf me geen hand en keek me niet aan. Zat alleen maar met zijn telefoon zonder een gesprek te voeren. Ik zei: ik mag jou niet. Als je mijn dochter kwaad doet, ga je zonder kop terug naar je land.”


Dat wantrouwen was niet voor niets. Op een zomerdag meldt Ramona zich met flinke blauwe plekken bij haar moeder. Tolga zou haar hebben mishandeld. Even lijkt het of haar leven toch nog een andere wending neemt. „Al haar islamitische boeken en kleren heeft ze naar een asielzoekerscentrum gebracht. Ik heb een plek voor haar geregeld in een opvanghuis in Tilburg. Ze zou er zes tot negen maanden blijven, tot de bevalling. Ik wist niet beter dan dat Ramona daar zat, totdat ik zeven weken terug op het nieuws hoorde dat een zwangere Ramona S. uit Maastricht was aangehouden in Servië.”

In de twee maanden die volgen, komt Jolanda Stijns niet veel meer te weten. Alleen dat Tolga blijkbaar geen strobreed in de weg is gelegd om naar België terug te keren. Dat maakt haar razend. Bij Justitie in België is niemand bereikbaar voor commentaar om uit te leggen hoe dat zit.

Over hoe het met haar dochter is, hoort Jolanda Stijns helemaal niets. Niet van Buitenlandse Zaken en ook niet van de Nederlandse Justitie die Servië om aanhouding vroeg. Het OM bevestigt dat. Volgens Justitie komt er pas informatie wanneer Ramona is uitgeleverd. Buitenlandse Zaken stelt dat er altijd maar informatie wordt gedeeld met één contactpersoon. In dit geval is dat de advocaat van Ramona.

Ondertussen tikt de klok door naar 28 december. De datum waarop Ramona is uitgerekend „Ik ga er aan onderdoor”, verzucht haar moeder terwijl ze nog een keer kijkt naar een filmpje dat Ramona liet maken bij haar twintig weken-echo. Vrolijk kletst Ramona met de vrouw die haar onderzoekt. Het leven lacht haar even toe. Het wordt een meisje.

Telegraaf
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8647
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door sjun »

De Serven hebben al eeuwen ervaring met islamisering en zien dit niet graag weer gebeuren.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 44086
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Mahalingam »

Ik weet niet of de vrouw in dit verhaal Moslim is. Zo ja dan zou ik zeggen: trouw niet als vrouw met een Moslim.

Er is iets raars aan het verhaal. Ammoniak komt in flessen van 5% ammonia in water. Het wordt gebruikt voor schoonmaken en wel speciaal ontvetten.
De damp is prikkelend, slaat op de keel en geeft branderig gevoel aan de ogen.
Je moet het niet lang op je handen krijgen (vanwege dat sterke ontvetten) en zeker niet in je ogen. En het is niet brandbaar (want grotendeels water).
'Geradicaliseerde' man (26) probeert vrouw in brand te steken
Een 26-jarige uit het Belgische Charleroi man is vandaag aangehouden wegens poging doodslag. De man had dinsdag zijn vrouw overgoten met ammoniak en probeerde haar in brand te steken. Zijn vrouw had hem net verlaten, ze beschuldigde hem ervan dat hij de afgelopen tijd geradicaliseerd was.

Dat gebeurde dinsdag in Montignies-sur-Sambre. Het slachtoffer wandelde op straat met haar zus toen plots haar echtgenoot opdook. Die had een aansteker en een bidon ammoniak bij en probeerde haar met de vloeistof te overgieten. Hij werd daarbij echter weggeduwd door de zus. De twee jonge vrouwen verschuilden zich vervolgens bij een buurman, die de politie waarschuwde.

Het koppel had de avond ervoor ruzie gehad en de vrouw had beslist hem te verlaten. Ze beschuldigde hem ervan dat hij geradicaliseerd was: zo mocht ze haar rijbewijsexamen niet meer afleggen, het huis niet meer uit en moest ze van hem traditionele kledij dragen.
http://www.ad.nl/lifestyle/geradicalise ... ~a7f813e5/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8647
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door sjun »

Is het eerst en vooral in islam dat mensen radicaliseren? Of zijn er ook andere religieuze overtuigingen die tot een doodswens, geweldadigheid en toenemende onaanspreekbaarheid leiden?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

Misschien handig als westerse vrouwen zich eerst in Islam verdiepen voordat ze met een moslim trouwen. Dat kan ze veel verdriet en ellende besparen.

De vader staat wat islamische wetten betreft in zijn goed recht om de kinderen bij hun moeder weg te halen.
Afbeelding

Politie zoekt vader met drie kinderen

De politie in Enschede is op zoek naar een 35-jarige man met een syrisch uiterlijk, die vrijdagmiddag zijn drie kinderen van twee, vier en vijf meenam uit een woning aan de Veenstraat. De man heeft de kinderen hiermee onttrokken aan de ouderlijke macht, aldus de politie.

Zijn vrouw alarmeerde rond 16.30 uur de politie, nadat de man tijdens een bezoek zijn kinderen had meegenomen toen hij korte tijd met ze alleen was. De politie startte direct een onderzoek. Ook de Duitse politie is gealarmeerd, omdat de man mogelijk met de kinderen naar Duitsland is gereisd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik ondervind geen enkele vorm van medelijden met zo'n truthola!

Ik heb wel wat anders te doen. Tegenwoordig kun je alles op internet vinden. Dus ook FFI.

Vaak betreft het 'lelijke' vrouwen die nooit van hun leven een 'aantrekkelijke' man zullen vinden. Of die islamitische man moet erop uit zijn haar te 'vinden'. En dan is het onmiddellijk raak wanneer hij aantrekkelijk mooi - zeg maar sprookjesachtig geloofwaardig is. Lieve zoete voze woordjes en hupsakee, de ellende kan een aanvang nemen. Deze topic had ook in de encyclopedie van de domheid geplaatst kunnen worden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

Ondanks de vele waarschuwingen, trouwen de laatste tijd Hollandse meisjes met een Syrier. En de Volkskrant keek, en zag dat het goed is, en huwelijkt Nederlandse meisjes uit aan mohammedanen.

Smoorverliefd op een Syriër

De meeste Syrische vluchtelingen zijn man, jong, vrijgezel en hoogopgeleid, en daarmee aantrekkelijk voor Nederlandse vrouwen. 'Syriërs plaatsen de vrouw op een voetstuk.'
Spoiler! :
Student Isabel (22) ontmoette Ibrahim (25, niet hun echte namen) in februari toen ze met vriendinnen in een café stond. Na een eerste date nodigde Ibrahim haar bij hem thuis uit. 'Toen ben ik meteen vier dagen gebleven. We hadden zoveel lol, ik ben gek op hem. Hij is grappig en zorgzaam.'

Ibrahim vindt het fijn dat ze dezelfde mentaliteit delen als het gaat om relaties. 'Isabel is jaloers als ik met een ander meisje praat. Dan zegt ze: waarom moet je dat nou doen?

Andersom vind ik het ook niet fijn als zij te veel met andere jongens zou omgaan.'

Ibrahim werkte in de Syrische hoofdstad Damascus als ict'er. In 2013 vluchtte hij naar Nederland met zijn vader, stiefmoeder, een broer en twee zusjes. 'Mijn familie is modern. We zijn islamitisch, maar niet streng. Toen ik vertelde aan mijn vader dat ik verliefd was op een Nederlandse vrouw, zei hij: prima, geen probleem.'

Toch traden ze al vier weken na hun kennismaking islamitisch in het huwelijk. 'Mijn vader raadde dat aan. Vooral om geen problemen te krijgen met andere Syriërs', zegt Ibrahim. 'Veel Syriërs accepteren het niet als je zonder te trouwen omgaat met een meisje. Nu kunnen we gewoon foto's van ons samen op Instagram zetten.' Isabel stemde in met het islamitisch huwelijk, al is ze zelf niet gelovig. 'Ik heb het niet voor mezelf gedaan, maar voor de mensen in zijn omgeving.'

Mijn vader stelde in het begin wel vragen: hoe gelovig is hij?

Isabel
Alleen Ibrahims vader en een vriend van hem waren aanwezig. Isabels ouders weten nog niet dat hun dochter is getrouwd, ze denkt dat ze het misschien niet begrijpen. 'Ze weten wel van de relatie, hoor. Mijn moeder had er geen problemen mee. Mijn vader stelde in het begin wel vragen: hoe gelovig is hij? Ben je dan straks nog wel onafhankelijk?'

Ibrahim snapt dat wel. 'Dat zou ik ook hebben als het mijn dochter was. Ik vind het goed dat haar vader controleert met wie ze omgaat en wil weten waar ze is, zo gaat dat in onze cultuur ook.'

Soms laat hij Isabel foto's zien van zijn leven in Syrië. 'Daar had ik alles: een baan, een huis, auto's voor de deur. Ik vind het moeilijk dat ik in Nederland weer bij nul moet beginnen.'

Omdat zijn diploma hier niet wordt erkend, begint Ibrahim na de zomer opnieuw met een ict-studie. Het stel wil dan gaan samenwonen. 'Misschien dat we dan nog wel meer tegen culturele verschillen aanlopen', zegt Isabel. Tot nu toe was de enige confrontatie die keer dat zij moe thuiskwam uit haar werk en eigenlijk even tijd voor zichzelf wilde, terwijl zijn familie zou langskomen. 'Toen ik vroeg of we het niet konden afzeggen, was hij geschokt.' Ibrahim: 'Ik kan toch niet zeggen dat ze niet welkom zijn in mijn huis? Dat doe je niet in de Syrische cultuur.'

Anwar en Julie

Anwar Manlasadoon (26) en Julie Droeghaag (21) leerden elkaar ruim een jaar geleden kennen in Arnhem, waar Julie aan de kunstacademie studeerde en Anwar na zijn verblijf in een asielzoekerscentrum een woning kreeg toegewezen.

Julie nu de lerarenopleiding Nederlands in Sittard. Ze zien elkaar vooral in de weekenden. Samenwonen komt geregeld ter sprake, want Julie overweegt haar opleiding in Nijmegen te vervolgen om dichter bij Anwar te zijn.

Dat samenwonen is voor Anwar, een liberaal moslim die in Aleppo rechten studeerde, niet zo vanzelfsprekend: zijn geloof staat niet toe dat ongehuwden bij elkaar intrekken. Maar, zegt hij: 'Ik woon niet in Saoedi-Arabië. Ik moet de gewoonten hier accepteren. Tegen God en mijn ouders zal ik zeggen dat ik ooit met haar ga trouwen.'

De niet-gelovige Julie vindt de moslimachtergrond van haar vriend geen probleem. Ze zijn het erover eens dat hun toekomstige kinderen zelf mogen kiezen of en welk geloof ze aanhangen. 'Ik wil niet dat mijn dochter verplicht met een hoofddoek moet rondlopen', zegt Julie.

Anwar wil voor mij zorgen. Soms te veel, dat vind ik benauwend

Julie
De verschillen tussen de twee zijn vooral cultureel bepaald. Waar Julie gewend is onenigheden in directe bewoordingen uit te spreken, draait Anwar er vanuit schaamte nog wel eens omheen. 'Soms vat ik daardoor iets totaal verkeerd op', zegt Julie. 'Zo had Anwar Tinder op zijn telefoon geïnstalleerd om vrienden te maken. Ik zei: dat is niet voor vrienden, verwijder die app nou maar. Vervolgens zei hij dat hij dat had gedaan, maar twee weken later zag ik de app alsnog op zijn telefoon. Hij was vergeten 'm van zijn telefoon te halen. In plaats van dat gewoon te zeggen, beweerde hij dat ik hem nooit heb gevraagd die app te verwijderen. Door er zo omheen te draaien, maak ik het in mijn hoofd groter dan het is.'

Anwar: 'Ik leer steeds meer om direct te zijn.'

Julie vindt Anwar galanter dan de gemiddelde Nederlandse man. 'Syriërs plaatsen de vrouw op een voetstuk. Anwar wil voor mij zorgen. Soms te veel, dat vind ik benauwend.'

Voor Anwar geldt dat hij onvoorwaardelijk voor Julie kiest, zeker als ze getrouwd zijn. Op zijn integratiecursus heeft hij geleerd dat je in Nederland huwelijkse voorwaarden kunt vastleggen. Onbegrijpelijk, vindt hij. 'Als je trouwt, dan doe je dat samen. Niet van: jij koopt de badkamer, ik de keuken. Ik vroeg Julie of ze bij me blijft als ik timmerman word. Ze zei gelukkig ja. Ik wil niet dat ze met mij trouwt om rijk te worden.'

Waleed en Susan
Het stel ontmoette elkaar voor de oorlog in Syrië, in de zomer van 2010, toen Susan van den Hoek (31) na haar studie psychologie een paar maanden Arabisch studeerde bij het Nederlands Instituut in Damascus, waar de Koerdische Syriër Waleed Shekho (36) werkte. 'Ik vond haar bijzonder', zegt Waleed, inmiddels coach van professionele boksers. 'We hadden dezelfde interesses, zij is psycholoog en ik als coach ben ook altijd bezig met hoe het mentaal werkt bij de sporter.'

Susan: 'Ik weet nog dat we ergens zaten te eten en dat hij zei: 'Als ik met een vrouw ga, dan is dat niet zomaar. Als ik mijn droomvrouw heb gevonden, blijf ik bij haar.' Ik dacht: bedoel je dit nou in het algemeen of heb je het over mij?'

Het bleek over haar te gaan. Ze trouwden enkele maanden later, terwijl Susans familie Waleed nog niet eens had ontmoet.

In het voorjaar van 2011, toen de oorlog in Syrië uitbrak, kwam Waleed op een studievisum naar Nederland. Het stel woont nu in Rijswijk. Waleed koos ervoor alleen met Nederlanders om te gaan en geen contact te zoeken met de Syrische gemeenschap. 'De eerste twee jaar dat ik hier was, heb ik veel het nieuws gevolgd. Ik kon vaak nachten niet slapen. Eind 2012 heb ik daarom op Facebook al mijn Syrische vrienden geblokkeerd. Ik kon het niet meer aan. Ik heb zoveel beelden gezien van dode mensen, ook mensen die ik kende. Het was te veel. Ik wil mij op mijn toekomst hier richten.'

Susan vindt het soms jammer dat haar zoon in de toekomst waarschijnlijk weinig meekrijgt van zijn Koerdische roots

Dat is niet altijd gemakkelijk, soms begrijpt hij Nederlanders niet helemaal. Susan: 'We gingen in het begin een keer een dagje uit. Hij werd boos toen ik begon te rennen om de trein te halen. Hij zei: we zijn amper weg en je loopt al te stressen, waarom? Voor Nederlanders is het normaal om voortdurend te haasten.'

Ook het sociale leven verschilt erg van wat Waleed in Syrië gewend was. 'Wat Nederlanders een verjaardagsfeest noemen bijvoorbeeld, noem ik voor de grap altijd een bijeenkomst. Een feest voor mij is muziek, dansen, eten. Hier gaan mensen zitten en praten over hun werk.'

In Syrië begon het echte leven pas na het werk, zegt Waleed. 'Dan ga je samen met je vrienden eten en blijf je tot laat op, ook als je de volgende dag vroeg op moet. Hier zitten mensen veel meer alleen in hun huis.'

Susan: 'Ik heb daar zelf vaker behoefte aan, dan wil ik even op mezelf zijn.'
Die verschillen leidden in het begin van hun relatie soms tot onbegrip, maar inmiddels hebben ze een balans gevonden. Susan: 'Ik snap nu beter dat hij juist energie krijgt van veel mensen om zich heen.'

Vorig jaar werd hun zoontje Ivan (1) geboren. Susan vindt het soms jammer dat haar zoon in de toekomst waarschijnlijk weinig meekrijgt van zijn Koerdische roots, omdat haar man de contacten met die kring afhoudt. 'Ik zou het een verrijking vinden als hij daar wat van mee zou pikken.'

SOCIALE INTERACTIE MET DE AUTOCHTONE BEVOLKING
Anwar liep zijn vriendin Julie vorig jaar tegen het lijf terwijl ze beiden als vrijwilliger iemand in een rolstoel voortduwden tijdens een wandelvierdaagse in Arnhem. 'Ik liep nog geen tien meter en was al drie keer van achteren aangereden', zegt Julie. 'De derde keer was een stuk hiel ontveld. Ik draaide me wat geërgerd om en toen zag ik Anwar voor het eerst, hij duwde de rolstoel achter mij. Ik dacht meteen: wauw!

'Sinds een jaar zijn ze samen, de Syrische vluchteling Anwar Manlasadoon (26) en de Nederlandse student Julie Droeghaag (21). Ze vormen een voorbeeld van een gemengde liefde, ontstaan sinds zomer van 2015 een grote groep voornamelijk Syrische vluchtelingen, de meesten jong en vrijgezel, Nederland bereikte. De nieuwkomers hebben inmiddels een verblijfsvergunning, een huurhuis en leren Nederlands. En voor sommigen gaat hun nieuwe start gepaard met een nieuwe liefde, met een Nederlandse.

In wetenschappelijke onderzoeken wordt de mate van integratie van een etnische groep vaak afgemeten aan de mate van sociale interactie met de autochtone bevolking. Hoeveel contacten met Nederlanders heb je? Hoeveel Nederlandse vrienden heb je? Een liefdesrelatie met een autochtoon geldt als ultiem teken van integratie.

'Dat is zo omdat we weten dat mensen graag een partner kiezen die op hen lijkt', zegt socioloog Helga de Valk van het demografische onderzoeksinstituut Nidi. 'Vanuit die wetenschap zou je verwachten dat een Syrische vluchteling het liefst een Syrische partner vindt, een Nederlandse partner graag een Nederlander. Als die twee groepen elkaar toch zien als kandidaat voor een liefdesrelatie, betekent dat dat ze elkaar als gelijken beschouwen en worden groepsgrenzen van beide kanten overschreden. Die gelijkwaardigheid is een teken van integratie.'

Toch is de gemengde relatie niet per definitie het multiculturele ideaal dat sommigen zich erbij voorstellen, zegt socioloog Leen Sterckx van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 'Vanuit het idee: als we vrijen en trouwen met elkaar, is de integratie geen punt. Dat doet geen recht aan de werkelijkheid. Het gaat om gewone stellen die een grotere afstand moeten overbruggen. Sommigen slagen erin, anderen niet.'

Onze relatie maakte het vluchtelingenverhaal menselijker

Julie
Sterckx publiceerde eerder over huwelijksmigratie en promoveerde op onderzoek naar gemengde huwelijken van Nederlanders van Turkse en Marokkaanse herkomst. Haar conclusie: de botsingen in gemengde relaties, werken integratie soms juist tegen. 'Je zou denken dat een gemengd huwelijk een soort multiculturele samenleving op microniveau is. Dat geldt wel voor het stel en het gezin zelf, maar niet voor hun omgeving. Die mengt niet zo. De stellen die ik heb geïnterviewd ervaren een levenslange strijd om ouders, familie en vrienden te verzoenen met hun relatie.'

Julie Droeghaag hoort vaak dat ze 'voorzichtig' moet doen. 'Dat zouden mijn vriendinnen of moeder niet zeggen als ik zou afspreken met een Nederlander.' Ook onbekenden reageren soms vreemd. 'Gisteren pakten we de trein naar Amsterdam om te winkelen. Ik heb een studenten-ov en Anwar kon met korting meereizen. De conducteur zei: 'Zo zo, een meereiskaart, dat hebben jullie zeker net afgesproken?' Je zag hem denken: het kan toch niet dat zo'n net meisje met een vluchteling gaat?'

Anderzijds denkt haar omgeving door Anwar inmiddels anders: 'Onze relatie maakte het vluchtelingenverhaal menselijker. Ze zien een normale jongen die niets kwaads in de zin heeft. Op vakantie in Oostenrijk kwamen mijn ouders Syriërs tegen die aan het barbecuen waren. Eerder lette mijn vader er niet op, nu zijn ze een praatje gaan maken toen een van de jongens riep: willen jullie mee-eten?'

Zorgen blijven er ook. Sterckx: 'Syriërs zijn vaak moslim. Daar zullen ouders het meest moeite mee hebben. Moet hun dochter straks een hoofddoek dragen? Zich bekeren tot de islam? Er leven allerlei angstbeelden.'

RELIGIEUZE FANATISME
De vader van de 22-jarige student Isabel (een gefingeerde naam) had nogal wat vragen toen zij vertelde verliefd te zijn geworden op de Syrische vluchteling Ibrahim. 'Hij wilde weten hoe religieus hij is.' Het was een geruststelling voor haar vader toen ze hem met Koningsnacht tegenkwamen en Ibrahim vertelde soms alcohol te drinken. Voor Isabels vader het teken dat het met het religieuze fanatisme van zijn schoonzoon wel meevalt.

Toch blijven er grote culturele verschillen. Verkering of ongetrouwde omgang tussen man en vrouw is in de Syrische gemeenschap taboe. Isabel en Ibrahim sloten daarom al vier weken na hun eerste ontmoeting een islamitisch huwelijk. Op aanraden van Ibrahims vader, om geroddel in Syrische kring te voorkomen. 'Ik wil graag dat zijn familie en kennissen zich op hun gemak voelen bij ons', zegt Isabel. 'Voor mij was dat huwelijk een formaliteit, niet zo belangrijk.' Haar ouders heeft ze nog niet verteld dat ze bij een imam is getrouwd. 'Ik ga het ze wel vertellen hoor, zodra ze Ibrahim wat beter kennen.'

Er is een overschot aan hoogopgeleide vrouwen en aan laagopgeleide mannen

Er lijken meer relaties te ontstaan tussen Nederlanders en Syriërs dan bijvoorbeeld tussen Nederlanders en Eritreeërs, die de afgelopen jaren ook relatief vaak asiel aanvroegen in Nederland. 'Eritrees-Nederlandse koppels zullen schaars zijn', zegt Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die onderzoek doet naar de integratie van de groep recent gearriveerde vluchtelingen. 'Dat zijn doorgaans mensen met een laag opleidingsniveau die een grote afstand hebben tot de moderne samenleving. Syriërs zijn vaker hoger opgeleid.'

Omdat asielzoekers veelal jonge mannen zijn, ontstaan meer relaties tussen mannelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen dan tussen Nederlandse mannen en gevluchte vrouwen. Volgens socioloog Sterckx ligt dat ook aan de Nederlandse huwelijksmarkt.

'Er is een overschot aan hoogopgeleide vrouwen en aan laagopgeleide mannen. Volgens ouderwetse normen trouwen mannen het liefst met vrouwen met een gelijk of lager opleidingsniveau. Daardoor gaan hoogopgeleide vrouwen over etnische grenzen kijken. Net als laagopgeleide mannen doen.'

In gemengde huwelijken komt het opleidingsniveau van partners volgens Sterckx vaker overeen. 'Het verschil in afkomst wordt min of meer gecompenseerd door het opleidingsniveau.'

ELKAARS CULTUUR SNAPPEN
Susan van den Hoek, ze is psycholoog, denkt dat voor een gemengde relatie een bepaald denkniveau bevorderlijk is: 'Je moet geïnteresseerd zijn in de culturele verschillen.' Haar man Waleed: 'Als je elkaars cultuur kunt snappen, zoals bij ons, kan het de relatie extra interessant maken.'

Susan denkt dat Syrische mannen doorgaans trotser zijn dan Nederlandse mannen. 'Er is meer eergevoel. Waleed is ook wat dominanter dan de gemiddelde Nederlandse man. In veel Nederlandse relaties bepaalt uiteindelijk de vrouw wat er gebeurt, dat zie en hoor ik althans om me heen. Maar Waleed laat echt niet over zich lopen.'

Uit onderzoek blijkt dat gemengde relaties sneller stuklopen dan niet-gemengde. Dat komt niet alleen door andere denkbeelden over de verhouding tussen man en vrouw, ook het vluchtmotief - oorlog, ontlopen van dienstplicht - kan sporen nalaten die een relatie beïnvloeden, aldus Evert Bloemen, arts bij expertisecentrum Pharos. 'Als iemand is gemarteld, is de oorlog nog veel meer in de persoon genesteld.

Anwar heeft veel meegemaakt, misschien komt dat ooit naar boven

Volgens arts Bloemen kleeft in veel culturen een stigma aan psychische problemen. 'Dan ben je zwak of gek.' Dus wordt er gezwegen. 'Iemand die een relatie met een vluchteling aangaat, kan na tien jaar dingen horen waarvan hij al die tijd geen weet had.'

Ibrahim, ict'er bij de overheid, werd in Damascus met de dood bedreigd omdat hij weigerde informatie te lekken. Door de oorlog verloor hij veel vrienden. 'Ik praat er soms over met Isabel, maar het is lastig te begrijpen als je het zelf niet hebt meegemaakt.'

Ook Anwar praat niet graag over zijn verleden in Syrië. 'Ik heb dingen gezien: mensen zonder hoofd of benen. Vliegtuigen die bommen droppen. Ik wil de verhalen wel delen, maar niet het gevoel dat ik daarbij heb. Dat deel ik ook niet met andere Syriërs.'

Voor Julie is het daarom lastig zich een voorstelling te maken van de oorlog.

Zelf maakt Julie zich niet zo druk om een eventueel oorlogstrauma dat zich later kan openbaren. 'Mijn moeder zegt: je weet niet hoe de toekomst zal zijn. Anwar heeft veel meegemaakt, misschien komt dat ooit naar boven. Bijvoorbeeld als je met hem trouwt. Dan denk ik: dat kan net zo goed met een Nederlandse man gebeuren.'
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8647
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door sjun »

Mensen zouden hier eens zèlf over na kunnen denken. Overigens maakt de Volkskrant deel uit van het PC mediaconcern en dat betekent dat er slechts sporadisch nog iets interessants in te vinden is. Kennelijk gaat de krant nu ook al over tot onbeschaamde multikulindoctrinatie tot achter de huisdeur. Wie er in tuint kan littekens voor het leven oplopen.

Jij bent welkom (de realiteit)


Merendeel asielzoekers loog over identiteit - Z TODAY
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79998
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ariel »

En hier is weer een voorbeeld van een naieve Engelse vrouw die zo nodig moest trouwen met een mohammedaan. Arm kind. :unhappy:

Laura Plummer is gearresteerd in Egypte toen ze haar "man " opzocht. Haar 'man" heeft rugklachten , en zij nam vanuit Engeland tramadol tabletten voor hem mee. Zodra ze arriveerde in Egypte heeft de politie haar opgepakt en in de gevangenis gegooid. Ze riskeert volgens Britse media 25 jaar celstraf. Of nog erger: de doodstraf.
Spoiler! :
Na de vondst van de medicijnen lieten de Egyptische autoriteiten haar een Arabisch document ondertekenen, zo schrijft The Guardian. Laura was in de veronderstelling dat ze de luchthaven zou mogen verlaten om aan haar vakantie te beginnen nadat ze haar handtekening had gezet. Maar in de plaats daarvan werd ze in een cel met 25 andere vrouwen opgesloten.

Medicijn
Tramadol is in de EU een legaal medicijn maar kan meestal wel enkel op doktersvoorschrift worden verkregen. In Egypte is het echter illegaal en staat het bekend als een alternatief voor heroïne.

Laura bezoekt haar echtgenoot twee tot vier keer per jaar in Egypte. Haar familie gelooft dat ze wordt vastgehouden op verdenking van drugssmokkel. De verwanten hebben vernomen dat de toeriste tot 25 jaar cel riskeert. Een advocaat stelde zelfs dat ook de doodstraf tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

,,Ze was er zich niet van bewust dat ze iets verkeerd deed”, aldus haar moeder Roberta. ,,De pijnstillers lagen helemaal bovenaan in haar koffer. Ze verstopte ze niet.” Bovendien zijn het helemaal geen dure geneesmiddelen. In het Verenigd Koninkrijk zouden de pillen bij doorverkoop amper 23,20 Britse pond (omgerekend 26 euro) opbrengen.
Maar wat blijkt nu...het verhaal krijgt een andere draai. Laura is niet getrouwd met de Egyptische moslim. Ze heeft een Nikah al-mut'ah (huwelijk van genot) met hem afgesloten. Ik zie de toekomst zwart in voor de naieve Laura....In de ogen van de Egyptenaren is Laura niet beter dan een betaalde hoer.
'They're not legally married': 'Husband' of 'naive' British holidaymaker, 33, who 'faces the death penalty' in Egypt after she was arrested for carrying £23 painkillers 'has a Muslim wife and multiple girlfriends'

The Egyptian 'husband' of a British holidaymaker facing the death penalty for carrying prescription painkillers worth £23 reportedly already has a wife, multiple girlfriends and his marriage to Laura Plummer 'means nothing'.

Ms Plummer, 33, is languishing in a prison cell in Egypt after being caught with the painkiller Tramadol in her suitcase at Hurghada International Airport.

Ms Plummer has claimed she was forced to sign a 38-page Arabic confession before being locked in a tiny cell with dozens of other women.

Ms Synclair said her sister is 'naive and child-like' and 'didn't even check what the drugs were'.

The shop worker, from Hull, was visiting her partner Omar Caboo, a sports activity administrator at a 5-star hotel in Sharm El Sheikh who she met while on holiday in the country four years ago.

While it had been reported the pair were married, Ms Plummer's sister Jayne Synclair, 40, has now claimed the couple signed a 'document' which allows them to sleep in an apartment together when they are in Egypt.

Their 'marriage means nothing', is not legally binding and Omar already has a Muslim wife, she said.

She told the Mirror: 'Laura isn't a secret. She has met Omar's family and children. But he has a Muslim wife and they only signed documents in Egypt that allow them to live together when she goes to stay.

'He doesn't have a passport so can't come to England.

'I don't know much about him but he likes to take her out when she's there. Even though she's 33, she had never had a boyfriend before Omar.'

It comes as Ms Plummer was apparently fleeced out of £10,000 by men posing as lawyers who said they can help free her.

Two men reportedly turned up at her cell offering help in return for the money. But the fraudster allegedly demanded £10,000 up front before dropping her case.

Ms Plummer is being held in a 15ft by 15ft cell with 'murderers, heroin addicts and prostitutes' and was being 'kicked and kicked' until the leader of the cell intervened, her sister revealed.

Her mother claimed she looked 'dead behind the eyes' and repeatedly begged for help as she faced judges.

She was stopped at the airport as she jetted in for a fortnight stay with Omar - who she sees four times per year.

The last text message sent by the shop keeper was to her father, Neville, and said: 'I'm in trouble and I need your help.'
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44086
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Mahalingam »

Over die pillen die ze bij zich had:
Italian police intercept €50m Tramadol haul potentially bound for Isis
Batches of the synthetic opiate, used by Isis fighters to suppress pain and boost resilience, were intercepted in the Calabrian port of Gioia Tauro en route to Libya from India, with the help of agents from the US Drug Enforcement Administration.
[...]
Owing to its cheap price and potency, Tramadol dependency has reached crisis levels in much of Libya and Egypt. Use of the drug, normally only available on prescription, is also rampant among fighters of the Nigerian terror group Boko Haram.
https://www.theguardian.com/world/2017/ ... isis-libya
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7109
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Waarschuwing..Trouw niet als westerse vrouw met een moslim.

Bericht door Ali Yas »

sjun schreef:Jij bent welkom (de realiteit)
De combinatie met dat liedje maakt het filmpje onverteerbaar... :sick: :sick: :sick: :sick:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Plaats reactie